Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune."

Transkript

1 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Støttet Byggeri Kalkværksvej Aarhus C Randers Kommune Notat vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabsår 2010 Regnskabsår 2009/2010 og 2010/2011 1

2 Indholdsfortegnelse Generelt vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune Andelsselskabet RandersBolig a.m.b.a. regnskab Fælleskontoret a.m.b.a. - regnskab 2009/2010 og 2010/ Randers Boligforening af 1940 regnskab 2009/2010 og 2010/ Møllevænget & Storgaarden, Randers regnskab 2009/2010 og 2010/ A/B Andelsbo regnskab 2009/10 og 2010/ A/B Gudenå regnskab 2009/2010 og 2010/ Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 regnskab 2010/ Vorup Boligforening regnskab 2009/2010 og 2010/ Typografernes Stiftelse regnskab Boligselskabet Lejerbo Randers - regnskab

3 Generelt vedrørende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aftale mellem Aarhus og Randers Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri, har i februar 2012 indgået rådgivningsaftale med Randers Kommune vedrørende støttet byggeri, herunder om gennemgang af de almene boligorganisationers regnskaber. Gennemgangen omfatter primært boligorganisationernes regnskab 2010 (regnskab 2009/2010 for boligorganisationer med skævt regnskabsår). I det omfang regnskab 2011 (2010/2011) er indsendt til Randers Kommune vil disse regnskaber ligeledes være omfattet af gennemgangen. Aarhus Kommunes rådgivning omfatter generelt rådgivning i forhold til støttet byggeri, herunder regnskabsgennemgang. Den egentlige sagsbehandling og afgørelse i de konkrete sager henhører fortsat under Randers Kommune, jf. aftalens 3, stk. 2. Regnskabsgennemgangen generelt Gennemgangen af regnskaberne og dermed konklusion/anbefaling er baseret på de konkrete regnskaber for boligorganisationerne og afdelingerne, årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollen. Der er ikke indhentet yderligere oplysninger fra boligorganisationen eller dens revisor. Der foreligger ikke styringsrapporter for regnskabsåret 2010, eller regnskabsår 2009/2010 for boligorganisationer med skævt regnskabsår. Landsbyggefondens regnskabsdatabase er i begrænset omfang anvendt til sammenligning af niveau for boligorganisationens egenkapital og afdelingernes henlæggelser. Endvidere er anvendt fondens opgørelse over ledige almene boliger. Regnskabsgennemgangen omfatter: Andelsselskabet RandersBolig a.m.ba. regnskab 2010 Fælleskontoret a.m.b.a., regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Randers Boligforening af 1940, regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Møllevænget & Storgaarden, Randers, regnskab 2009/2010 og 2010/2011 A/B Andelsbo, regnskab 2009/2010 og 2010/2011 A/B Gudenå, regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Randers Arbejdernes Byggeforening af 1874, regnskab 2010/2011 Vorup Boligforening af 1945, regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Typografernes Stiftelse, regnskab 2010 Boligselskabet Lejerbo Randers, regnskab

4 Kapitaltilskudslejligheder BDO Kommunernes Revision har tidligere i forbindelse med gennemgangen af regnskaberne for 2008 og 2009 udførligt behandlet spørgsmålet om kapitaltilskudslejligheder. I forhold til dette spørgsmål er ikke foretaget yderligere i forbindelse med regnskabsgennemgangen, da det er vurderingen, at BDO s behandling er dækkende. Aarhus, den 31. maj

5 Andelsselskabet RandersBolig a.m.b.a. regnskab 2010 Administrationsselskab uden boligafdelinger. Regnskabet omfatter kun perioden 1. juni til 31. december Tabel 1. Boligorganisationen Antal afdelinger Boliglejemål Lejemålsenheder Sideaktiviteter Ingen Gennem administration af Randersegnens Boligforening er RandersBolig inddraget i Randersegnens konkurs. Efter regnskabets afslutning er selskabets direktør og økonomidirektør afskediget. Selskabet har primo 2012 indgået aftale med Det Almennyttige Boligselskab - DAB om ledelsen af selskabet og administrationen. RandersBoligs situation har væsentlig ændret sig efter regnskabsårets afslutning, som følge af Randersegnens Boligforenings konkurs. 1. Tidligere år Administrationsselskabet er endelig besluttet i 2009 og startede sin administration pr. 1. juni Selskabet er dermed ikke omfattet af BDO s regnskabsgennemgang for regnskab 2008 og Selskabet er stiftet af Fælleskontoret a.m.b.a. (A/B Gudenå, A/B Andelsbo, Randers Arbejdernes Byggeforening af 1974 og Vorup Boligforening af 1945), Randers Boligforening af 1940, Møllevænget & Storgaarden og Randersegnens Boligforening. Selskabet administrerer endvidere Typografernes Stiftelse, kommunale ejendomme og enkelte boligorganisationer uden for Randers Kommune Regnskabsmateriale Underskrevet regnskab, spørgeskema, revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger. Endvidere forligger årsberetning Revisionspåtegning Revisor: Revisionsinstituttet. Påtegning vedrørende selskabets regnskab 2010: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. 5

6 Der er dog væsentlige bemærkninger til regnskab, jf. punkt Spørgeskema Besvarelser med ja i spørgeskemaet skal uddybes særskilt. Ingen spørgsmål besvaret med ja i skemaet i Administrationsselskabet a.m.b.a. Selskabet har haft et stort driftsunderskud på ca. 3,9 mio. kr. Underskuddet skyldes primært medudgifter til personale, kontorhold og kontorlokaler. Underskuddet har medført, at selskabets egenkapital er negativ. Selskabet har trukket ca. 8,4 mio. kr. på erhvervskredit i Danske Bank. Revisor anbefaler, at udviklingen i likviditeten følges nøje og at den realiserede økonomiske udvikling og afvigelser i forhold til budgettet løbende rapporteres til bestyrelsen. Tabel 2. Regnskab 2010, hovedtal Over-/underskud i alt Arbejdskapital i alt Indskudskapital i alt Egenkapital i alt kr kr kr kr. Selskabet har i 2010 anskaffet ejendommen Marsvej 1, Randers, (administrationsbygning) for 21 mio. kr. Hertil kommer nyanskaffelse, bl.a. ombygning og edb-anlæg ofr tilsammen ca. 8,8 mio. kr. Administrationsbygningen og nyanskaffelser er midlertidigt finansieret ved omprioriteringskonto og en kassekredit i Danske Bank. Administrationsbygningen forventes finansieret ved optagelse af realkreditlån. Randers Boligforening af 1940 har lånt 2,5 mio. kr. til Randers Bolig til delvis finansiering af administrationsbygningen. Ifølge revisor med Landsbyggefondens godkendelse. 3. Konklusion/anbefaling På baggrund af regnskabsmaterialet og revisors bemærkninger vurderes regnskabet umiddelbart ikke at kunne tages til efterretning uden væsentlige forbehold. Det anbefales, at der inden den endelige politiske behandling af regnskabet afholdes et møde med selskabet. Mødet kunne tage udgangspunkt i følgende punkter: 1. Administrationsselskabet a. Selskabets økonomi. 6

7 b. Konkurssituation. c. Finansiering af administrationsbygningen. 7

8 Fælleskontoret a.m.b.a. - regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Fælleskontoret er fælles almen administrationsorganisation for A/B Gudenå, Vorup Boligforening, A/B Andelsbo og Randers Arbejderes Byggeforening af Tidligere år BDO Kommunernes Revision har foretaget en gennemgang af regnskab 2007/08 og regnskab 2008/09. Væsentlige bemærkninger i konklusion/anbefaling: 2007/08 og 2008/09 (stort set samme bemærkninger i de to regnskabsår): Der er ikke budgetteret kostægte. Der er ikke opkrævet tilstrækkeligt administrationsbidrag til at dække organisationens udgifter. Manglende forvaltningsrevision og heller ikke oplysninger om stadet på implementeringen af forvaltningsrevisionen Regnskabsmateriale Underskrevet regnskab, spørgeskema, revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger. Der er kun fremsendt beretning for 2010/ Revisionspåtegning Revisor: Revisionsinstituttet. Årsregnskab 2009/10 (protokol pkt. 6.1): Årsregnskabet er forsynet med erklæring uden forbehold og supplerende oplysninger. Påtegning årsregnskab 2010/11: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 2.2. Spørgeskema Besvarelser med ja i spørgeskemaet skal uddybes særskilt. 2009/10 Spørgsmål nr. 7: Tvivl om hvorvidt soliditet og likviditet er tilstrækkelig til at boligorganisationen kan opfylde sine forpligtelser eftersom egenkapitalen er tabt. 2010/11 Spørgsmål nr. 6.: Forfaldne ydelser betalt for sent. En konkret fejl, der vedrører momsafregning på et byggesagshonorar. Spørgsmål nr. 8.: BF Randersegnens konkurs er sket efter regnskabsårets udløb. Konsekvenserne endnu uvisse. 8

9 2.3. Boligorganisationen Administrationsorganisationens administration er pr. 1 juni 2010 overgået til Randers Bolig. Fælleskontoret har indskudt kapital i Randers Bolig men de deltagende boligorganisationer køber administrationen direkte fra Randers Bolig uden om Fælleskontoret Tabel 1. Regnskab 2009/10, hovedtal Over-/underskud i alt Arbejdskapital i alt kr kr. Egenkapitalen var væk pr. 30/ De fire boligorganisationer indbetalte imidlertid deres forholdsmæssige andel af saldoen således, at den negative saldo udlignedes. Tabel 2. Regnskab 2010/11, hovedtal Over-/underskud i alt Arbejdskapital i alt kr kr. Det negative resultat skyldes nedskrivning af andelen i Randers Bolig. Aktiviten i regnskabsåret var alene lidt mødeaktivitet hvor den primære aktivitet har været koordinering af organisationens indflydelse i Randers Bolig. Ifølge revisor er grundlaget for udførelse af forvaltningsrevision ikke fuldt ud tilstede. 3. Konklusion/anbefaling På baggrund af regnskabsmaterialet og revisors bemærkninger vurderes regnskabet umiddelbart til at kunne tages til efterretning. Det anbefales, at der afholdes et dialogmøde med boligorganisationen, hvor følgende punkter drøftes: Generel drøftelse af boligorganisationens situation, fremtid.. Drøftelse af forvaltningsrevision. Løbende afstemninger af bankbeholdninger bør foretages (protokollat 2010/11, pkt. 2, protokollat 2009/10, pkt. 3) 9

10 Randers Boligforening af 1940 regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Tabel 1. Boligorganisationen Antal afdelinger Boliglejemål Lejemålsenheder Sideaktiviteter Boliggruppen, Værdipapirer 1. Tidligere år BDO Kommunernes Revision har foretaget en gennemgang af regnskab 2007/08 og regnskab 2008/ /2008: Væsentlige bemærkninger i konklusion/anbefaling: 1. Manglende forvaltningsrevision 2. At der sker afvikling af driftsunderskud efter gældende regler 3. At der afgives en redegørelse for den økonomiske situation i afdeling 51, herunder hvordan afdelingen kan videreføres 4. At bruttoadministrationsudgiften fremadrettet budgetteres kostægte 5. At der i overensstemmelse med revisionens anbefalinger foretages følgende kontroller og afstemninger: a. Dokumenterede afstemninger af alle likvide beholdninger b. Dokumenterede afstemninger af debitorer og tilgodehavender c. Opfølgning af forsikringssager d. Løbende budgetkontrol 2008/2009: Væsentlige bemærkninger i konklusion/anbefaling: 1. Manglende forvaltningsrevision 2. At der sker afvikling af driftsunderskud efter gældende regler 3. At bruttoadministrationsudgiften fremadrettet budgetteres kostægte 4. At der foretages afskrivning på forbedringsarbejder efter gældende regler 5. At der foretages regulering af overfinansiering af ejendommens anskaffelsessum i overensstemmelse med gældende regler 6. At der afgives en redegørelse for den økonomiske situation i afdeling 51, herunder hvordan afdelingen kan videreføres 7. At der i overensstemmelse med revisionens anbefalinger foretages følgende kontroller og afstemninger (uafklarede differencer i afstemning af bankkonti): a. Dokumenterede afstemninger af alle likvide beholdninger b. Dokumenterede afstemninger af debitorer og tilgodehavender c. Opfølgning af forsikringssager d. Løbende budgetkontrol ( 41 afdelinger med underskud) 2.0. Regnskabsmateriale Underskrevet regnskab, spørgeskema, revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger. 10

11 Ingen årsberetning 2010/11 eftersendes efter 13. juni Modtaget årsberetning 2009/10. Det fremgår af brev af 10. juni 2011, at afd. 38 ikke har godkendt budgettet for 2011/12. Det bør undersøges om budgettvisten er afgjort Revisionspåtegning Revisor: Revisionsinstituttet. Påtegning 2009/10 (protokol pkt. 6.1): Årsregnskaberne er forsynet med erklæring uden forbehold og supplerende oplysninger og årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Påtegning 2010/11 ( årsregnskabet) Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Revisor har for de to regnskabsår følgende bemærkninger og anbefalinger: Årsregnskab 2009/10: Vi skal igen i år bemærke, at det ikke i årsregnskabet har været muligt at opretholde forretningsgangen i bogholderiet med kontrol og afstemningsrutiner. Dette indebærer risiko for fejl og mangler vedrørende den løbende registrering af tilgodehavender og gældsposter i boligorganisationen og afdelinger. Vi skal derfor anbefale, at der løbende foretages følgende kontroller og afstemninger: Dokumenterede afstemninger af alle likvide beholdninger Dokumenterede afstemninger af debitorer og tilgodehavender Opfølgning af forsikringssager Løbende budgetkontrol (bemærk 41 afdelinger med underskudssaldi) Afstemning af mellemregning med Boliggruppen (ny ifht. 2007/2008, 2008/2009) I forhold til punktet vedr. Boliggruppen anfører revisor supplerende, at der ikke er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i regnskabsåret: I forbindelse med revisionen af organisationens årsregnskab, er vi blevet opmærksomme på, at der ikke regelmæssigt er blevet foretaget afstemninger af organisationens bankbeholdninger og mellemregninger med Boliggruppen, hvorfor det ikke har været muligt at foretage et beholdningseftersyn Årsregnskab 2010/11: Det er overordnet set vores opfattelse, at den af Andelsselskabet Randersbolig A.M.B.A. udførte administration af Randers Boligforening af 1940 ikke har været udført på et tilfredsstillende professionelt niveau. Der er i forbindelse med bogføringen konstateret mange og væsentlige fejl i bogføringen, manglende afstemninger af aktiver og passiver samt manglende analyse og gennemgang af driftskonti med henblik på at finde fejlkonteringer. 11

12 I forbindelse med revisionen er fejlene blevet rettet og aktiver og passiver bragt til at stemme ved at ompostere differencerne, som har udgjort væsentlige beløb til driftskonti i overensstemmelse med den daglige ledelses anvisninger. Vi skal anbefale, at boligforeningen anmoder Andelsselskabet Randersbolig A.M.B.A, om at sikre at der etableres: Velfungerende forretningsgange Arbejds-, ansvars-, og funktionsbeskrivelser for de enkelte ansatte Konteringsvejledninger Afstemningsrutiner, der sikre, at aktiver, herunder bank- og værdipapirbeholdninger samt tilgodehavender, og passiver løbende afstemmes Løbende afstemning af mellemregningsmellemværendet med Boliggruppen Løbende økonomisk rapportering til bestyrelsen, herunder afvigelser i forhold til budgettet) I forhold til punktet vedr. Boliggruppen anfører revisor supplerende, at der ikke er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i regnskabsåret: I forbindelse med foretagelse af det i regnskabsåret uanmeldte beholdningseftersyn, konstaterede vi, at bank- og værdipapirbeholdmninger samt mellemregning med Boliggruppen ikke løbende var blevet afstemt. På grund af IT-problemer med bogføring var af PBS-betalinger var bogføringen ligeledes ikke ajour. Der henvises til protokollat s. 912, pkt : Der er i de seneste 3 år konstateret væsentlige differencer på debitorer samt bank- og mellemregningskonti. Den tidligere daglige ledelse (Jørgen Kragh Rauch)har besluttet, at føre alle differencer væk over resultatopgørelsen i regnskabsåret. Der har netto været en indtægt på på i alt kr , der er indtægtsført i regnskabet på konto 611 Bemærkning: I regnskabsårene 2007/2008 og 2008/2009 har revisors bemærkninger og anbefalinger været enslydende. I regnskabsåret 2009/2010 og igen i 2010/2011 er revisors bemærkninger ændret. Det vurderes, at revisors bemærkning i 2010/11 er skærpende i forhold til 2009/2010. Man klandrer Randersbolig s professionelle niveau, der ikke betragtes som tilfredsstillende Spørgeskema Besvarelser med ja i spørgeskemaet skal uddybes særskilt. Årsregnskab 2009/10: Spørgsmål nr afdelinger har modtaget tilskud fra dispositionsfonden pga. lejetab. Samlet lejetab ca. 0,9 mio. kr.(se bilag) Spørgsmål 6: Ydelser på realkredit betalt for sent. BF holder afdelingerne skadesløs. 12

13 Spørgsmål 9b: 43 afdelinger har underskudsaldi. 3 har underskudssaldi på anskaffelsessum. Spørgsmål 10: Udlejningsvanskeligheder i 5 afdelinger (se bilag). Spørgsmål 12b: afd. 49 har utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Spørgsmål 12 c: afd. 4 har utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning Årsregnskab 2010/11: Spørgsmål nr. 5. Anvendt samlet 4,08 mio. kr. til dækning af lejetab (se bilag) Spørgsmål 6: Ydelser på realkredit betalt for sent. Spørgsmål 8: Randersegnens konkurs efter regnskabsårets udløb. Konsekvenserne ikke kendte. Spørgsmål 9b: 40 afdelinger har underskudsaldi. 2 har underskudssaldi på anskaffelsessum. Spørgsmål 10: Udlejningsvanskeligheder i 6 afdelinger (se bilag). Spørgsmål 12 c: afd. 4 har utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning 3. Boligorganisationen Boligorganisationen har i 2010 været administreret af Randers Bolig. Boligorganisationen er andelshaver/medejer af Randers Bolig. Boligorganisationen er dermed involveret i sagen om Randersegnens Boligforening. 3.1 Resultat/egenkapital Tabel 2. Regnskab 2009/10, hovedtal Over-/underskud i alt Arbejdskapital i alt Arbejdskapital pr. lejemålsenhed Dispositionsfond, disponibel i alt Dispositionsfond, disponibel pr. lejemålsenhed kr kr kr kr kr. 13

14 Tabel 3. Regnskab 2010/11, hovedtal Over-/underskud i alt Arbejdskapital i alt Arbejdskapital pr. lejemålsenhed Dispositionsfond, disponibel i alt Dispositionsfond, disponibel pr. lejemålsenhed kr kr kr kr kr. Henlæggelse til dispositionsfonden, hvis disponibel del under kr./lejemålsenhed. Reduktionen i den disponible del af dispositionsfond 2010/11 har bl.a. sammenhæng med det betydelige lejetab i afdelingerne, der er realiseret i 2010/11. Disse lejetab skal ifølge lovgivningen betales af dispositionsfonden. Boligorganisationen har meget væsentlige udlån til afdelinger. Udlånet udgør 2010/11 ca. 47,7 mio. kr. Boligorganisationen skal indestå for, at der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, og at disse kan frigøres med kort varsel. Revisor anbefaler, at lånene til afdelingerne nedbringes, så boligorganisationens likviditetsmæssige handlefrihed sikres. 3.2 Forvaltningsrevision Følgende anfører revisor om forvaltningsrevision: 2009/10: Det fremgår af pkt. 2.2 i revisionsprotokollatet: Det er overfor os oplyst, at arbejdet med forvaltningsrevision vil blive intensiveret i de kommende år 2010/11: Det fremgår af pkt. 2.2 i revisionsprotokollatet: Der har i regnskabsåret været afholdt en del bestyrelsesmøder, hvor den overordnede tilgang til forvaltningsrevision blev diskuteret. Vi er dog ikke forevist nogen form for rapportering vedrørende udført forvaltningsrevision. 3.3 Administrationsbidrag Der er tilsyneladende ikke budgetteret fuldt kostægte i årene. Bruttoadministrationsudgiften overstiger væsentligt administrationsbidragene. Eftersom afdelinger ikke betaler organisationen den reelle udgift til administration tæres der på boligorganisationens egenkapital. 3.4 Sideaktiviteter Boliggruppen har haft negative resultater i såvel 2009/10 (-1,5 mio. kr.) og 2010/11 (-0,3 mio. kr.) 14

15 Derudover afstemningsmæssige problemer i forhold til boligorganisationen i begge regnskabsår. 4. Afdelingerne 4.1 Henlæggelser Tabel 3. Henlæggelser, årligt og saldo 2009/10 Afdeling PPV og fornyelser Istands. v fraflytning Saldo PPV og forny. Saldo Istands. kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m

16 Tabel 4. Henlæggelser, årligt og saldo 2010/11 Afdeling PPV og fornyelser Istands. v fraflytning Saldo PPV og forny. Saldo Istands. kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m

17 Note: PPV: planlagt og periodisk vedligeholdelse. Som det fremgår af tabel 3 og 4 er de årlige henlæggelser (generelt) stigende fra 2009/10 til 2010/11. De samlede henlæggelser udgjorde pr. 30/ kr. 100,17 mio. kr. mod 98,07 mio. kr. pr. 30/ Det fremgår af revisionsprotokollatet, at revisor i årsregnskab 2009/10 har været forevist boligforeningens vedligeholdelsesplaner, der dækker 10 år. Henlæggelserne sker i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanerne. Til årsregnskab 2010/11 oplyser revisor, at de forudsatte henlæggelser ikke er fuldt ud tilstrækkelige til at dække vedligeholdelsesomkostningerne, hvilket revisor anser som helt sædvanligt for sektoren. Bemærkning: Det er udgangspunktet ifølge lovgivningen skal være tilstrækkelige til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder Afdelingernes resultater 2009/10: 17

18 Det fremgår af afsnit i revisionsprotokollatet, at 35 ud af 56 afdelinger har et negativt driftsresultat i 2009/2010. Revisor anbefaler ikke som tidligere år at lejeniveauet bør søges forøget. 43 ud af 56 afdelinger har negative resultatkonto. Nogle afdelinger har betydelige negative saldi. Det opsamlede resultat for alle afdelinger under et udgør - 11,07 mio. kr. pr. 30/ /11 Det fremgår af afsnit i revisionsprotokollatet, at 20 ud af 56 afdelinger har et negativt driftsresultat i 2010/ ud af 56 afdelinger har negativ resultatkonto. Nogle afdelinger har betydelige negative saldi. Det opsamlede resultat for alle afdelinger under et udgør - 7,8 mio. kr. pr. 30/ Revisor oplyser i protokollatet pkt at afviklingen af de negative resultatkonti ikke har været indeholdt i budgettet for 2010/11. Konsekvensen er, at der har været opkrævet 1,8 mio.kr. for lidt i husleje i regnskabsåret. Det anbefales, at punktet drøftes. 4.3 Afdelingernes lejetab 2009/10 Revisor anfører i revisionsprotokollatet s. 876, at afdelingerne 33, 38, 43, 45 og 51 skønnes at have udlejningsvanskeligheder. 2010/11 Revisor anfører i revisionsprotokollatet s. 918, at afdelingerne 33, 38, 43, 45, 49 og 51 skønnes at have udlejningsvanskeligheder. Ifølge vedlagte bilag er det samlede lejetab for boligorganisationens afdelinger i 2009/10 0,9 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. i 2010/11. Der er tale om en væsentlig forøgelse. Baggrunden for de accelererende lejetab skal undersøges. 4.4 Forbedringsarbejder Mange afdelinger har igangværende forbedringsarbejder, der midlertidig finansieres ved via mellemregningen med boligorganisationen. Som følge heraf er mange af henlæggelserne ikke fuldt ud likvide. Som følge af den forsinkede finansiering opkrævet for lidt i husleje i 2010/ Afdelingerne i øvrigt Afdeling 51 har i de seneste regnskabsår påkaldt sig revisors bevågenhed. Afdelingen er reelt set insolvent idet det af regnskabet fremgår følgende (årsregnskab 2010/11): 18

19 Saldo konto Henlæggelser i alt kr Saldo konto 407 Underskud kr Saldo konto kr Saldo konto 418 Gæld til boligorg. kr. 0 Revisor anfører som tidligere (siden 2008) i afsnit side 930 i revisionsprotokollatet (årsregnskab 2010/11) vedrørende afd. 36, konto 305, Andre debitorer kr : Beløbet indeholder mellemregning/tilgodehavende hos Jysk ejendomsadministration perioden 1. oktober 2006 til 30. september Vi anbefaler i lighed med tidligere at der foretages afregning her 3. Konklusion/anbefaling Det anbefales at der afholdes et møde (styringsdialog) med boligorganisationen med fokus på driftsmæssige forhold. Mødet kunne tage udgangspunkt i følgende punkter: 1. Manglende afstemninger, jf. revisors bemærkninger i seneste 4 regnskabsår, herunder særligt de skærpende bemærkninger i regnskabsår 2010/ Boligorganisationens økonomi fremadrettet, herunder konsekvenserne af a. Afdelingernes lejetab b. Administrationsudgifterne (ikke kostægte, dvs. boligorganisationen får ikke fuld dækning for omkostningerne) c. Boliggruppen (underskud begge regnskabsår) 3. Forvaltningsrevision 4. Afdelingerne a. Vedligeholdelsesplaner/henlæggelser b. Afdelingsresultater c. Opsamlede underskud (manglende afvikling protokollat pkt ) d. Underfinansiering anskaffelsessum. e. Lejetab/afdelinger med udlejningsproblemer f. Forbedringsarbejder (endelig finansiering ikke hjemtaget) g. Status afd. 51 (insolvent afd.) h. Tilgodehavende afd. 36 (jysk ejendomsadministration) i. Tab på fraflyttere (protokollat 2010/11, pkt ) 19

20 Møllevænget & Storgaarden, Randers regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Regnskabsår 1. oktober 2009 til 30. september Regnskabsår 1. oktober 2010 til 30. september Tabel 1. Boligorganisationen. Regnskabsår 2010/2011. Antal afdelinger Boliglejemål Lejemålsenheder Sideaktiviteter Ja Sideaktiviteterne omfatter indskud i Randers Bolig a.m.b.a på kr. Møllevænget & Storgaarden er dermed indirekte via Randers Bolig inddraget i Randersegnens Boligforenings konkurs. Indskuddet er i regnskabsåret 2010/2011 nedskrevet til 1 kr. Boligorganisationen er byggeaktiv. 1. Tidligere år BDO Kommunernes Revision har foretaget en gennemgang af regnskab 2007/2008 og 2008/2009. Væsentlige bemærkninger i konklusion/anbefaling: At boligorganisationen efterlever reglerne om dispositionsfondens dækning af lejetab i afdelingerne med virkning fra den 1. januar At boligorganisationen får korrigeret afdelingernes henlæggelser til tab ved fraflytninger, således at de afspejler de faktiske forhold. At boligorganisationen følger konteringsvejledningen mht. finansiering af forbedringsarbejder. At boligorganisationen godtgør, at der er foretaget korrekt afregning til Randers Kommune i forbindelse med kapitaltilskudslejligheder via dispositionsfonden Regnskabsmateriale Gældende for både regnskab 2009/2010 og regnskab 2010/2011. Underskrevet regnskab, spørgeskema, revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger. Endvidere foreligger årsberetning. 20

21 2.1. Revisionspåtegning Revisor: Revisionsinstituttet. Påtegning vedrørende boligorganisationens regnskab 2009/2010: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. Påtegning vedrørende boligorganisationens regnskab 2010/2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Afdeling 30, regnskab 2010/2011. Afdelingen er under ombygning til en ny afdeling 56. Revisionen har taget forbehold for de foreløbige byggeomkostninger vedrørende den nye afdeling, idet disse endnu ikke er hverken opgjort eller revideret Spørgeskema Besvarelser med ja i spørgeskemaet skal uddybes særskilt. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010/2011, da det er det mest aktuelle. I øvrigt er der også i regnskab 2009/2010 svaret ja til mange af de samme punkter. Væsentlige forhold fra regnskab 2009/2010 er medtaget. Spørgsmål besvaret med ja, nr. 5, 6, 8, 9b, 10, 12a, 12b og 12c. Ad 5. Der er i regnskabsåret anvendt kr. til dækning af tab ved lejeledighed. Der er samlet set tale om et væsentligt tab ved lejeledighed i afdelingerne. Endvidere er ydet tilskud til afdelingerne på ca. 1,25 mio. kr. Det bemærkes, at dispositionsfondens årlige tilgang knapt kan dække fondens tilskud til tab ved lejeledighed i afdelingerne. Ad 6. Pga. administrativ fejl er prioritetsydelser i 3 afdelinger betalt for sent. Fejlen har medført, at afdelingerne er blevet opkrævet morarenter. Ad 8. Væsentlige forhold opstået efter regnskabsårets afslutning. Randersegnens Boligforenings konkurs og dens betydning for Randers Bolig og de øvrige boligorganisationer administreret af Randers Bolig. Ad 9b. En lang række afdelinger har opsamlede underskudssaldi. Ad 10. Afdeling 24 og 69 har væsentlige udlejningsproblemer. Ad 12. I en række afdelinger har henlæggelserne ikke været tilstrækkelig til at dække årets forbrug på konto 116, 117 og

22 2.3. Boligorganisationen Boligorganisationen har i 2010/2011 været administreret af RandersBolig. Tabel 2. Regnskab, hovedtal Regnskab 2010/2011 Regnskab 2009/2010 Over-/underskud i alt kr kr. Arbejdskapital i alt kr kr. Arbejdskapital pr. lejemålsenhed kr kr. Dispositionsfond, disponibel i alt kr kr. Dispositionsfond, disponibel pr. lejemålsenhed kr. 519 kr. Afdelingerne skal foretage henlæggelse til dispositionsfonden, såfremt fondens disponible del er under kr./lejemålsenhed (i regnskabsåret 2010). Boligorganisationens afdelinger skal dermed foretage årlige henlæggelser til dispositionsfonden. Regnskab 2010/2011 Den væsentligste grund til boligorganisationens dårlige resultat i 2010/2011 skyldes ekstraordinære udgifter på ca. 4,5 mio. kr. som omfatter nedskrivninger på administrationsbygningen og andel i Randers Bolig. Administrationsbygningen søges afhændet. Nedskrivningerne er som nævnt ekstraordinære og som sådan ikke udtryk for en egentlig ubalance i boligorganisationens drift. Boligorganisationen har meget væsentlige udlån til afdelinger i drift (konto 721.1). Udlånet udgør ca. 71,3 mio. kr. i forhold til boligorganisationens samlede aktiver på ca. 125,3 mio.kr. og afdelingernes samlede midler i forvaltning på i alt ca. 72,4 mio. kr. Udlånene omfatter bl.a. ca. 33,8 mio. kr. til ombygning af afdeling 30/56. Boligorganisationen har oplyst, at det ikke har været muligt at finansiere dette udlæg på sædvanlig måde med en byggekredit. Boligorganisationen har bl.a. finansieret udlånene med en kassekredit på ca. 20,3 mio. kr. Boligorganisationen skal indestå for, at der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, og at disse kan frigøres med kort varsel. Revisor anbefaler, at lånene til afdelingerne nedbringes, så boligorganisationens likviditetsmæssige handlefrihed sikres. Kritiske bemærkninger fra revisor 22

23 Revisor har konstateret, at bank- og værdipapirbeholdninger ikke var blevet afstemt. På grund af IT-problemer med bogføring af PBS-betalinger var bogføringen ligeledes ikke ajour. Ifølge revisor er grundlaget for udførelse af forvaltningsrevision ikke fuldt ud tilstede Afdelingerne En lang række afdelinger har driftsunderskud i 2009/2010 samlet set for alle afdelinger udgjorde driftsunderskuddet ca. 2,6 mio. kr. En række afdelinger har driftsunderskud i 2010/2011, hvoraf enkelte havde væsentlige driftsunderskud. En lang række afdelinger har opsamlede underskudssaldi. I tabel 3 er vist oversigt over afdelingernes årlige henlæggelser og henlæggelsessaldi. Tabel 3. Henlæggelser for regnskabsåret 2010/2011 Afdeling PPV og fornyelser Istands. v fraflytning Tab ved fraflytning Saldo PPV og forny. Saldo Istands. Saldo tab v. fraflyt. kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m

24 I alt gns Note: PPV: planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdelingerne 22 og 29 er rene erhvervsafdelinger. Afdelingerne 4, 5, 30, 32, 35, 38 og 39 er sammenlagte afdelinger. Regnskab 2009/2010 I gennemgangen er der taget udgangspunkt i regnskab 2010/2011, da det er det mest aktuelle. I øvrigt var en del af de samme problemstillinger aktuelle i regnskab 2009/2010, dog var revisor mindre kritisk i forbindelse med regnskabet. Det skal dog også bemærkes, at problemerne er blevet forøget fra 2009/2010 til 2010/2011. Regnskab 2010/2011 Ifølge revisor henlægger afdelingerne ud fra ajourførte vedligeholdelsesplaner (10-årige) og henlæggelsesbeløbene er i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanerne. Flere afdelingers planer indeholder forventet tilskud fra dispositionsfonden, forbrug af egen trækningsret samt optagelse af ekstern finansiering. De i vedligeholdelsesplanerne forudsatte årlige henlæggelser er således ikke fuldt ud tilstrækkelige til at dække forventede vedligeholdelsesomkostninger. Ifølge revisors bemærkning er dette helt sædvanligt i sektoren. 24

25 Det skal bemærkes, at det ikke fremgår, om der er en plan i boligorganisationen for fordeling af egen trækningsret eller dispositionsfondsmidler. Det skal i den forbindelse bemærkes, at dispositionsfondens midler på nuværende tidspunkt er begrænsede og tilgangen svarer stort set kun til forbruget til tilskud til tab ved lejeledighed. Samtidig har boligorganisationen tilsyneladende problemer med at finansiere forbedringsarbejder i afdelingerne med eksterne lån. Forventningerne til ekstern finansiering i vedligeholdelsesplanerne kan derfor forekommer usikre. Revisor anbefaler at henlæggelsesniveauet i en række afdelinger forøges. Vedligeholdelsesplanerne, henlæggelsesniveauet og mulighederne for ekstern finansiering bør drøftes med boligorganisationen. Under hensyn til lejeniveau og udlejningssituationen bør kommunen sikre en forøgelse af henlæggelsesniveauet i en række afdelinger. Tabel 4. Huslejeniveau Afdeling Husleje 2009/2010 Husleje 2010/2011 kr./m 2 kr./m

26 Afdelingerne 22 og 29 er rene erhvervsafdelinger. Afdelingerne 4, 5, 30, 32, 35, 38 og 39 er sammenlagte afdelinger. Udlejningsvanskeligheder Afdeling 69 har væsentlige udlejningsvanskeligheder. Det samlede tab på lejeledighed i 2010/2011 svarer til ca. 8,4 % af afdelingens samlede årlige boligafgift. Udgiften dækkes af boligorganisationens dispositionsfond. Hertil kommer, at afdelingen har et større driftsunderskud fra året og tidligere år. Det er revisors vurdering, at lejetabet og det opsamlede driftsunderskud gør at afdelingens økonomi er dårlig og en forøgelse af boligafgiften formentlig vil forværre udlejningsvanskelighederne. Afdeling 24 har væsentlige udlejningsvanskeligheder. Det samlede tab på lejeledighed i 2010/2011 svarer til ca. 2 % af afdelingens samlede årlige boligafgift. Udgiften dækkes primært af boligorganisationens dispositionsfond. Hertil kommer, at afdelingen har et større driftsunderskud fra året. Det er boligorganisationens vurdering, at afdelingens problemer skyldes lejestigninger i forbindelse med en renovering. Afdelingernes situation bør drøftes med boligorganisationen. Finansiering af forbedringsarbejder Afdeling 25. Afdelingen har igangsat et større forbedringsarbejde til ca. 27 mio. kr. uden forudgående etablering af ekstern byggekredit eller aftale om endelig finansiering af arbejderne med realkreditlån. 26

27 Revisor anbefaler, at der - inden arbejder af denne størrelse igangsættes etableres en byggekredit således, at der kan føres en effektiv likviditetsstyring i boligorganisationen. Der bør ligeledes hjemtages tilbud på den endelige finansiering. Administrationen af større renoveringsarbejder som i afdeling 25 bør drøftes med boligorganisationen. Herunder etablering af byggekredit og aftale om endelig finansiering inden arbejdernes igangsættelse. Eventualforpligtigelser Afdelingerne 9, 10, 24, 31 og 49 har alle en bemærkning om eventualforpligtigelser. For at fastlåse renten på et realkreditlån med variabel rente til finansiering af forbedringsarbejder, har afdelingerne indgået en swapaftale med Nordea. Den negative markedsværdi af denne renteswap er anført som eventualforpligtigelse i afdelingernes regnskaber, mens præmien til Nordea for den indgåede aftale er udgiftsført på konto renter. Kommunen skal godkende låneoptagelse, men ikke renteswap. Der foreligger i lovgivningen ikke noget krav om, at kommunen skal orienteres om en renteswap. Kommunen skal ikke rådgive boligorganisationen om den konkrete låneoptagelse. Det er boligorganisationens ansvar, at det optagne lån er fordelagtigt og at vurdere risikoen i forbindelse med lånet. Sædvanligvis anbefales det, at kommunen gør opmærksom på en eventuel risiko og påpege, at en ordning, der løber over længere tid, f.eks. mere end 2-3 år, bør vurderes nøje af boligorganisationen. I en drøftelse med boligorganisationen bør baggrunden for indgåelse af de konkrete aftaler om renteswap afklares og kommunen bør påpege de generelle vurderinger i forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler. Nybyggeri Byggesag på Sindervej. Ifølge årsberetningen 2010/2011 medfører totalentreprenørens konkurs en fordyrelse af projektet. Revisors forbehold Afdeling 30. Afdelingen er under ombygning til en ny afdeling 56. Revisionen har taget forbehold for de foreløbige byggeomkostninger vedrørende den nye afdeling, idet disse endnu ikke er hverken opgjort eller revideret. Revisors forbehold og finansiering af ombygningen bør drøftes med boligorganisationen. 3. Konklusion/anbefaling På baggrund af regnskabsmaterialet og revisors bemærkninger vurderes regnskabet umiddelbart til ikke at kunne tages til efterretning uden forbehold. 27

28 Det anbefales, at der inden den endelige politiske behandling af regnskabet afholdes et møde med boligorganisationen. Mødet kunne tage udgangspunkt i følgende punkter: 1. Boligorganisationen a. Boligorganisationens økonomi. b. Forvaltningsrevision. c. Den fremtidige administration. d. Administrative procedurer. 2. Afdelingerne a. Henlæggelsesplaner for planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse, herunder henlæggelsesniveau. b. Udlejningssituationen. c. Tab ved lejeledighed. d. Udlejningsproblemerne i afdeling 24 og 69. e. Dispositionsfonden. Behov for konsolidering. Fondens årlige udgifter til dækning af lejetab svarer stort set til dens årlige indtægter. f. Underfinansiering/finansiering af forbedringsarbejder. g. Afdeling 25. Afdelingens igangsættelse af et større forbedringsarbejde til ca. 27 mio. kr. uden etablering af ekstern byggekredit eller aftale om endelig finansiering af arbejderne med realkreditlån. h. Den fremadrettede behandling af ansøgninger om forbedringsarbejder i afdelingerne. Herunder aftaler om byggekredit og endelig finansiering inden igangsættelse. i. Afdelingernes underskudssaldi. j. Afdeling 30/56, udlån fra boligorganisationen. k. Renteswap i afdeling 9, 10, 24, 31 og 49. Drøftelse af baggrunden for swapaftaler og de konkrete aftaler samt risikoen i forbindelse med disse aftaler. l. Nybyggeri Sindervej. 28

29 A/B Andelsbo regnskab 2009/10 og 2010/11 Tabel 1. Boligorganisationen Antal afdelinger Boliglejemål Lejemålsenheder Sideaktiviteter Ingen 1. Tidligere år BDO Kommunernes Revision har foretaget en gennemgang af regnskab 2007/08 og regnskab 2008/09. Væsentlige bemærkninger i konklusion/anbefaling: 2007/08: For regnskabsåret har de forbrugte og henlagte midler ikke haft baggrund i vedligeholdelsesplaner. Disse er først etableret pr. 1. oktober Administrationsbidraget ikke budgetteret kostægte Manglende forvaltningsrevision 2008/09 Administrationsbidraget ikke budgetteret kostægte Underskudssaldo i afd. 7 overstiger 1 måneds husleje hvorfor lån fra organisationen kræver kommunens godkendelse. Godkendelse ikke indhentet. Manglende forvaltningsrevision Årsregnskaberne har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger Regnskabsmateriale Regnskaber, spørgeskemaer, revisionspåtegning og revisionsprotokollater foreligger. Årsberetning foreligger for regnskabsår 2010/11 men ikke for 2009/10. (yderst kritiske bemærkninger om Randersbolig) 29

30 Årsregnskab 2010/11 ikke underskrevet Revisionspåtegning Revisor: Revisionsinstituttet. Påtegning 2009/10: (protokol pkt. 2) Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. (protokol pkt 6.1) Årsregnskaberne er forsynet med erklæring uden forbehold og supplerende oplysninger. Påtegning 2010/11: (protokol pkt. 2) Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen. (Påtegning regnskab) Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 2.2. Spørgeskema Besvarelser med ja i spørgeskemaet skal uddybes særskilt. 2009/10 Spørgsmål besvaret med ja ved følgende numre: 3: Obligationsbeholdningen opskrevet 5: Der er i regnskabsåret anvendt til dækning af lejeledighed, se bilag 9b: Underskudsaldi i 9 afdelinger, opsamlet resultat kr c: Afdeling 8 ikke hensat tilstrækkeligt til tab ved fraflytning. Bidrager negativt til årsresultat. 2010/11 Spørgsmål besvaret med ja ved følgende numre: 5: Der er i regnskabsåret anvendt til dækning af lejeledighed, se bilag 8: Efterfølgende indtrufne omstændigheder. Randersegnens boligforenings konkurs ikke kendt på nuværende tidspunkt. 9b: Underskudsaldi i 4 afdelinger, opsamlet resultat kr c: Afdelingerne 2 og 6 ikke hensat tilstrækkeligt til tab ved fraflytning. Konklusion: Stigende lejeledighed men fortsat på acceptabelt niveau. Positiv udvikling i underskudssaldi. Spørgeskemaet giver ikke anledning til yderligere kommentarer Boligorganisationen 30

31 Boligorganisationen har i 2010 været administreret af Randers Bolig, og boligorganisationen er andelshaver/medejer af Randers Bolig via sit engagement i Fælleskontoret. Boligorganisationen er dermed økonomisk involveret i sagen om Randersegnens Boligforening. Tabel 2. Regnskab 2009/10, hovedtal Over-/underskud i alt Arbejdskapital i alt Arbejdskapital pr. lejemålsenhed Dispositionsfond, disponibel i alt Dispositionsfond, disponibel pr. lejemålsenhed kr kr kr kr kr. Tabel 3. Regnskab 2010/11, hovedtal Over-/underskud i alt Arbejdskapital i alt Arbejdskapital pr. lejemålsenhed Dispositionsfond, disponibel i alt Dispositionsfond, disponibel pr. lejemålsenhed kr kr kr kr kr. Boligorganisationen er relativt velkonsolideret. Pligtmæssig henlæggelse til dispositionsfonden, hvis disponibel del under kr./lejemålsenhed Afdelingerne Tabel 4. Henlæggelser, årligt og saldo /10 Afdeling PPV og fornyelser Istands. v fraflytning Tab ved fraflytning Saldo PPV og forny. Saldo Istands. Saldo tab v. fraflyt. kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m

32 Tabel 5. Henlæggelser, årligt og saldo /11 Afdeling PPV og fornyelser Istands. v fraflytning Tab ved fraflytning Saldo PPV og forny. Saldo Istands. Saldo tab v. fraflyt. kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m 2 kr./m Note: PPV: planlagt og periodisk vedligeholdelse. Ifølge revisor indeholder flere afdelingers vedligeholdelsesplaner budgetteret tilskud fra dispostionsfonden samt optagelse af ekstern finansiering. De i vedligeholdelsesplanerne forudsatte årlige henlæggelser er således ikke fuldt tilstrækkelige til at dække de forventede vedligeholdelsesomkostninger i disse afdelinger. Dette er helt sædvanligt i sektoren. Bør drøftes. Der er ifølge revisor uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler og disse vil kunne frigøres med kort varsel. Ifølge revisor er grundlaget for udførelse af forvaltningsrevision ikke fuldt ud tilstede. 3. Konklusion/anbefaling 32

33 Det anbefales, at der inden den endelige behandling af regnskabet afholdes et møde med boligorganisationen, hvor følgende punkter drøftes: Generel drøftelse af boligorganisationens situation. Der budgetteres ikke fuldt kostægte. Udgifterne overstiger bidrag ifølge budget Drøftelse af henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse, herunder afdelingernes vedligeholdelsesplaner. Drøftelse af konsekvenserne af Randersegnens Boligforenings konkurs Drøftelse af forvaltningsrevision. A/B Gudenå regnskab 2009/2010 og 2010/2011 Regnskabsår 1. oktober 2009 til 30. september Regnskabsår 1. oktober 2010 til 30. september Tabel 1. Boligorganisationen, regnskabsår 2010/2011 Antal afdelinger Boliglejemål Lejemålsenheder Sideaktiviteter Ja Sideaktiviteter omfatter et indskud i Fælleskontoret på kr. Fælleskontoret er medejer af Randers Bolig, og A/B Gudenå er dermed indirekte inddraget i sagen om Randersegnens Boligforenings konkurs. 1. Tidligere år BDO Kommunernes Revision har foretaget en gennemgang af regnskab 2007/2008 og 2008/2009. Væsentlige bemærkninger i konklusion/anbefaling: At der tages skridt til justering af huslejebudgetterne, således at der er en større sammenhæng mellem udgifter og indtægter i afdelingerne. At revisor fremadrettet anfører, at reglerne for henlæggelser til og anvendelse af midlerne i dispositionsfonden sker efter reglerne. At henlæggelserne til tab ved fraflytninger tages op til revision, da der i flere tilfælde er konstateret utilstrækkelige henlæggelser Regnskabsmateriale 33

34 Regnskab 2009/2010 Underskrevet regnskab, spørgeskema, årsberetning, revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger. Regnskab 2010/2011 Underskrevet regnskab, spørgeskema, årsberetning, revisionspåtegning og revisionsprotokol foreligger, dog er regnskab og spørgeskema uden underskrift fra boligorganisationens direktør Revisionspåtegning Revisor: Revisionsinstituttet. Påtegning vedrørende boligorganisationens regnskab 2009/2010 og 2010/2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen Spørgeskema Besvarelser med ja i spørgeskemaet skal uddybes særskilt. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2010/2011, da det er det mest aktuelle. I øvrigt er der også i regnskab 2009/2010 svaret ja til mange af de samme punkter. Væsentlige forhold fra regnskab 2009/2010 er medtaget. Spørgsmål besvaret med ja, nr. 5, 6, 8, 9b, 10, 12a og 12c. Ad 5. Der er i regnskabsåret anvendt i alt kr. til dækning af tab ved lejeledighed i 2010/2011. I 2009/2010 blev anvendt kr. Ad 6. Ved en administrativ fejl er prioritetsydelser i afdeling 11 betalt for sent. Afdelingen er derved blevet opkrævet morarenter. Ad 8. Konsekvensen af Randersegnens Boligforenings konkurs og konkursens betydning for Randers Bolig er ukendt. Ad 9b. Der er underskudssaldi i en lang række afdelinger. Ad 12a. Afdelinger 3, 18, 19 og 21 har ikke haft henlæggelser til planlagt vedligeholdelse til at dække årets forbrug. Ad 12c. Flere afdelinger har ikke henlæggelser til tab ved fraflytning til at dække årets forbrug Boligorganisationen 34

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Dato: Forhold drøftet under styringsdialogen Vedrørende: Notat vedrørende forhold drøftet under styringsdialogen Sagsnavn: Styringsdialog 2012 (12/002941) Sagsnummer: 03.11.00-K00-1-12 Skrevet af: Marianne Sølgaard E-mail: Marianne.Solgaard@randers.dk

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 676.701 677.782

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Domea Ingen Ingen Ingen Afsluttet A/B Andelsbo 1 Budgetter var ikke kostægte Der udarbejdes fra nu af og fremover kostægte budgetter Ingen Afsluttet Vorup Ingen Ingen Ingen Afsluttet Typografernes Stiftelse

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014

BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800) UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 933-983 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013/2014 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 BOLIGSELSKABET ROSENVÆNGET, FREDERIKSSUND (selskab 0800)

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014

Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014 Årsberetning 1. maj 2013 30. april ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2013/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side 1 Dispositionsfondens

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

væsentlig svaghed i den interne kontrol

væsentlig svaghed i den interne kontrol Til BDO-Scan Revision Att.: Claus Muhlig & Det kommunale Tilsyn med almene boligorganisationer Organisationsbestyrelsen i Bygge- og Boligforeningen af 1938 Organisationsbestyrelsen i Hjørring Boligselskab

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Billund Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 8032 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening BOVIA Billund Kommune

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Boligbutikken for hovedstadsområdet Regnskabsår 2011 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8010 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligbutikken for hovedstadsområdet fsb Københavns

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16 Boligselskab Administrator Tilsynsførende kommune Fyns Almennyttige Boligse

ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16 Boligselskab Administrator Tilsynsførende kommune Fyns Almennyttige Boligse ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16 Boligselskab Administrator Tilsynsførende kommune Fyns Almennyttige Boligselskab Odense Kommune Vestre Stationsvej 5 Nørregade

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo

Boligforeningen Fredensbo vedrørende Årsregnskab for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand

Boligorganisationen: Knud Spangsø, formand, Lone Jakobsen, næstformand Referat Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialog A/B Gudenå 2017 Mødested: Odinsgade 7, lokale D. 3.32 Mødedato: 27-09-2017 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Notat vedrłrende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune.

Notat vedrłrende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Aarhus Kommune Planl gning og Byggeri Stłttet Byggeri Kalkv rksvej 10 8000 Aarhus C Randers Kommune Notat vedrłrende gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer i Randers Kommune. Regnskabs

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015

Årsberetning. Lejerbo, Frederiksværk. 1. oktober september 2015 Årsberetning 1. oktober 2014 30. september ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2014/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Bolig Horsens Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 8043 LBF-nr.: Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bolig Horsens Horsens Kommune Gl. Jernbanegade

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Regnskabsår 2015 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0733 LBF-nr.: 8001 Kommunenr.: 440 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

Årsberetning Lejerbo, Hadsund

Årsberetning Lejerbo, Hadsund Årsberetning 1. januar 2012 31. december 2012 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2012 Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Boligafdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Boligafdelingerne under Randersegnens Boligforening under konkurs. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Boligafdelingerne under Randersegnens

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 03101 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 31 AAB SILKEBORG SILKBORG KOMMUNE ESTRUPSGADE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Ringkøbing-Skjern Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for boligorganisation Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0134 LBF-nr.: 0134 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringkøbing-Skjern Boligforening Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården 23, Hovvej, Nibe Aalborg Kommune Toften

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere