Bakkegårdsparkens Ejerforening af 1976

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bakkegårdsparkens Ejerforening af 1976"

Transkript

1 Bestyrelsesinfo nr maj 2015 Digitalisering/Effektivisering og ekstraordinær generalforsamling Den nye bestyrelse ønsker at intensivere kommunikationen med medlemmerne, samt at effektivisere administrationsarbejdet. Vi har derfor dags dato åbnet en hjemmeside, hvor medlemmerne kan orientere sig om alle relevante forhold. Det være sig kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, planlagte aktiviteter, vedtægter, booking af gildesal m.m. Referat fra generalforsamling samt de seneste afholdte bestyrelsesmøder, kan findes på hjemmesiden. Orientér Jer venligst på Af samme årsag ønsker vi at digitalisere medlemsoplysningerne samt regnskabsførelsen. Vi har derfor brug for alle medlemmernes adresser, som snarest bedes sendt til da vi fremover vil informere via og hjemmeside. I kan også fremsende oplysningerne via kontaktformularen på hjemmesiden. Venligst angiv husnummer, Navn, Telefon og adresse. Skulle der være enkelte medlemmer som ikke har mulighed for at modtage , bedes de kontakte Belinda Jørgensen (18G) på telefon Med venlig hilsen p.b.v. Mogens B. Helmer Formand Bilag.. Oplæg og Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Opkrævning af årskontingent for 2015 Ikast den /mbh

2 Oplæg fra den nye bestyrelse Ekstraordinær Generalforsamling Den nye bestyrelse vil gerne arbejde videre med at få vore vedtægter tilpasset de aktuelle forhold, samt få undersøgt om der kan være basis for at tegne en kollektiv Hus-og brandforsikring. Begge punkter på den netop afholdte generalforsamling. På den netop afholdte generalforsamling fornemmer vi, at informationsniveauet for de 2 ovennævnte væsentlige beslutninger ikke var godt nok. Så vi vil gerne invitere til en fornyet drøftelse af ovennævnte, hvor vi vil gøre os umage for at sikre et rimeligt beslutningsgrundlag for alle medlemmer. Samtidigt vil vi gerne søge bemyndigelse til håndhævning af reglerne for udvendig vedligehold herunder hækkeklipning, samt færdiggørelse af gildesalen. Vi indbyder derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kan drøfte og eventuelt vedtage ovennævnte 4 forhold. Spillereglerne for at kunne beslutte noget på generalforsamlingen vil være at 1. minimum 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og 2. minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettige stemmer for forslagene. Såfremt pkt.1 ikke er opfyldt kan intet besluttes, men såfremt pkt. 2 bliver en realitet, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor kun pkt. 2 vil være påkrævet opfyldt. De 4 forslag skal ikke betragtes som en helhed, men kan besluttes hver for sig, og det skal oplyses, at bestyrelsen agter at føre beslutningsgangen så langt som muligt. Det er således af stor betydning, at flest muligt møder op til generalforsamlingen, og er der forhold som I ønsker belyst yderligere, så benyt venligst kontaktformularen på vor hjemmeside. Med venlig hilsen p.b.v. Mogens B. Helmer Formand Bilag Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2015.

3 Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling Tid: kl Sted: Mødelokalet under 6G Dagsorden Velkomst Valg af dirigent Behandling af indkomne ændringsforslag Forslag fra bestyrelsen om tilpasning af vedtægtsændringer Forslag fra bestyrelsen om tegning af kollektiv Hus-og brandforsikring Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til håndhævelse af ejeres udvendige vedligehold herunder hækklipning. Forslag fra bestyrelsen om investering i køkkenfaciliteter i tilknytning til gildesalen. Eventuelt? Mødet forventes afsluttet senest kl Evt. ændringsforslag bedes indsendt til senest den 2. juni 2015 eller afleveret hos Belinda Jørgensen i nr. 18G. Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske på ovennævnte mail senest den 9. juni 2015 eller afleveret hos Belinda Jørgensen i nr. 18G. p.b.v. Mogens B. Helmer Formand Bilag vedlagt: Bilag 1 vedrørende forslag om vedtægtsændringer Bilag 2 vedrørende forslag om kollektiv Hus-og brandforsikring Bilag 3 vedrørende forslag om håndhævelse af regler for ejeres udvendige vedligehold. Bilag 4. Investeringsbudget køkkenfaciliteter i forbindelse med gildesalen

4 Bilag 1. - Forslag til vedtægtsændringer Vedligeholdelse Stk. 1. Udvendig vedligeholdelse og fornyelse af udvendige ruder, vinduer, altaner samt elevatorer fællesarealer, herunder af døre mod fællesarealer belysning placeret på fællesarealer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte lejligheder påhviler ejerforeningen. Ejerforeningen er også ansvarlig for drift og vedligehold af fælles faciliteter som f.eks. gildesal mv. Dog påhviler det de enkelte ejere, at vedligeholde og forny eget udvendigt træ-og murværk, tag, vinduer, døre, tagrender, afledning af regnvand på egen grund, samt eventuelle beplantninger i skel. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af/i lejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene almindeligt vedligehold som hvidtning. tapetsering og maling, men også vedligehold og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftspuds, forsatsvinduer, indvendige døre og vinduer samt egne dørlåse. Endvidere vedligehold og fornyelse af øvrigt udstyr som elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør samt afløbsrør og gasrør. Fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte lejligheder påhviler ejerforeningen Udlejning Stk. 1. Ved udlejning af en lejlighed skal medlemmet på bestyrelsens begæring fremsende en kopi af lejekontrakten til formanden for bestyrelsen. PS. Nuværende vedtægter kan ses på hjemmesiden. (Det gule er tilføjelser/ændringer) Formål med ændringerne At rense teksten for irrelevante betegnelser (som f.eks. gasrør, radiatorventiler mv) At tilpasse teksten til den reelle situation (egen bolig på egen matrikel og ikke ejerlejlighed) At præcisere ejernes eksterne vedligeholdelsesforpligtelser. Væsentlig konsekvenser De enkelte ejere får vedligeholdelsespligt for egen og fælles udvendig belysning placeret på egen matrikel omend ejerforeningen dækker nogle af driftsomkostningerne til el. Ejerforeningen påtager sig tydeligere vedligeholdelsespligten af de fælles udenomsarealer, fælles faciliteter samt udvendig belysning placeret på fællesarealerne.

5 Bilag 2 Forslag om tegning af kollektiv Hus-og brandforsikring Det er også den nye bestyrelses opfattelse, at der kan være store besparelser ved at tegne en kollektiv husog brandforsikring. Herunder et skema i kan anvende til at sammenligne prisen for Jeres egen forsikring samt Alm.Brands tilbud på kollektiv forsikring. I eksemplet herunder er angivet tallene for nuværende enkelttegnet forsikring i 12F. Hvis nogle af Jer skulle ønske en professionel vejledning til sammenligningen, har vi arrangeret med Alm. Brand at de lørdag den 13. juni stiller en ekspert til rådighed i Gildesalen under 6G. Hvis du ønsker denne rådgivning bedes du senest den 1. juni give besked enten via eller via kontaktformularen på hjemmesiden. Sammenligning af forsikringspriser Enkelforsikring Gruppeforsikring Eget forsikringsselskab Hus - og brandforsikring GF-forsikring Selvrisiko Alm. Brand Selvrisiko Jeres forsikring Selvrisiko Bygningsbrand ok 1.655,00 inkl. el-skade 0,00 Bygningskasko ok 1.655,00 ok 0,00 Svamp og insekt ok 1.655,00 ok 0,00 Råd (skjulte konstruktioner) ok 1.655,00 ok 0,00 udvidet rørskade ok 1.655,00 ok 0,00 Glas ej inkluderet ok 0,00 Sanitet ej inkluderet ok 0,00 Restværdi ej inkluderet ok 0,00 Udvidet råd ej inkluderet ej inkluderet Udvidet skadedyr ej inkluderet ej inkluderet Udvidet vandskade (beboelse) ej inkluderet ok 7.269,00 Stikledning ej inkluderet ok 3.634,00 Bestyrelsesansvar inkl. underslæb ( ,-) ej inkluderet ok 0,00 Foreningsretshjælp (max ,- pr. tvist) ej inkluderet ok 5.000,00 Årilg præmie 4.100, ,00 Lovpligtig skadesforsikringsafgift 43,25 inklusiv Lovpligtig stormflodsafgift 60,00 1,00 Administrationsgebyr 30,00 0,00 I alt afgifter og gebyrer 133,25 1,00 OBS! Vær opmærksom på, at din opsigelse af din nuværende hus-og brandforsikring kan have indflydelse på andre forsikringer, såfremt du har tegnet flere forsikringer i det samme selskab. Bemærk i øvrigt, at de gule forsikringsområder er forenings/bestyrelsesorienteret.

6 Bilag 3 Forslag om bemyndigelse til håndhævelse af ejernes pligt til udvendig vedligehold herunder hækkeklipning. I lyset af de krav som er opstillet i vore vedtægter omkring ejernes forpligtelser vedrørende udvendig vedligehold, vil bestyrelsen bede om en accept af følgende fremgangsmåde ved misligholdelse. 1. Såfremt et medlem af ejerkredsen indsender en skriftlig klage til bestyrelsen om påstået misligholdelse, vil bestyrelsen inden 14 dage fra klagetidspunktet besigtige forholdene. 2. Såfremt bestyrelsen finder indsigelsen for relevant, vil bestyrelsen inden for 1 uge fra besigtigelsestidspunktet, fremsende en officiel skrivelse til misligholderen pr. anbefalet brev. I brevet skal misligholdelsen være klart beskrevet, og medlemmet skal gives en periode på 3 uger til udbedring af forholdet. 3. Såfremt forholdet ikke er udbedret inden udløbet af de 3 ugers frist, kan bestyrelsen uden yderligere varsel iværksætte udbedring af forholdet med anvendelse af fremmed arbejdskraft. Alle omkostninger i den forbindelse skal udredes af misligholderen. PS.. Såfremt en misligholder ikke kan acceptere bestyrelsens beslutning, vil den eneste ankemulighed for medlemmet være, at samle opbakning fra øvrige medlemmer til indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes 5 stk.1. (vedtægterne kan findes på

7 Bilag 4. Indretning af køkkenfaciliteter i tilknytning til Gildesalen I forbindelse med vandskaderne i gildesalen sidste år, er der nu udbedret skader for i alt kr ,-. Heraf betaler forsikringen kr ,-, hvilket efterlader en egenbetaling til foreningen på kr ,-. Påløbne omkostninger til oprydning, rengøring m.v. er afregnet med forsikringen særskilt. Man kan således sige, at der er investeret de senere måneder kr ,- i gildesalen, men vi kan stadig ikke bruge den til andet end mødeafholdelse. Der mangler køkkenfaciliteter. En enig bestyrelse har således sat sig for at undersøge mulighederne for at udbygge gildesalen med køkkenfaciliteter. Vi ønsker et køkken med alle nødvendige faciliteter, så som koldt/varmt vand, komfur, køle/frys, opvaskemaskine, emhætte og masser af under-og overskabe. Endvidere ønsker vi en ny håndvask på toilettet med koldt-og varmt vand. Endvidere at indrette det ene af roderummene som garderobe. Det andet roderum indrettes til brug for bestyrelsen. Vi har indhentet et groft overslag på at etablere ovennævnte, som indikerer at vi for max. Kr ,- kan realisere dette. Vi vil derefter alle ( og evt. familie ) kunne leje gildesalen til en favorabel pris, og uden problemer holde selskaber her med prs uden problemer. I prisen er ikke indeholdt nyt møblement i form af nye borde og stole, men vi forestiller os, at vi på et tidspunkt kan finde måske brugt møblement, som er noget pænere end det vi har. 1. Bestyrelsen vil således høre generalforsamlingen om vi må bruge op til kr ,- på etablering af køkken, hvilket beløb vil reducere formuen pr på ,- til kr ,-. 2. Yderligere vil vi anmode generalforsamlingen om ret til at bruge kr ,- til nyt møblement mv, hvis vi møder det rigtige tilbud. Vi vil gerne have afstemning om både pkt. 1 og pkt. 2 i nævnte rækkefølge. Et foreløbigt overslag på køkkenprojektet vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere