Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign"

Transkript

1 Til: Teknik- og Miljøudvalget Fra: Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Vedr.: Teknisk tilsyn med drift og vedligeholdelse, etape 4 Notat til Teknik- og Miljøudvalget om teknisk tilsyn med drift og vedligehold af de almene boligorganisationer, etape 4 I. Indledning Boligorganisationerne har jfr. almenboligloven, ansvar for en forsvarlig vedligeholdelse af boligorganisationernes boliger og ejendomme, herunder at der i fornødent omfang foretages henlæggelser til planlagt vedligeholdelse. Kommunerne fører samtidig tilsyn med, at boligafdelingerne i kommunen holdes forsvarligt vedlige. Dette tilsyn skal ses i sammenhæng med Københavns Kommunes målsætning om, at ingen boligområder i byen adskiller sig negativt socialt eller fysisk fra den høje standard i København som helhed. En god bolig og et godt boligområde udgør fundamentet for københavnernes livskvalitet. Derfor skal alle boligområder i København være attraktive, trygge og i sammenhæng med den omgivende by, så de danner rammer for et godt københavnerliv. Tilsynsindsatsen udgør derfor, som en del af den samlede bestræbelse på at løfte livskvaliteten i de udsatte områder, et væsentligt bidrag til sikring af gode fysiske boligmiljøer. Målsætningen for det aktive tilsyn er at fremme en forstærket og mere ambitiøs indsats fra boligafdelingernes side, i arbejdet med opretning af de ringeste boligområders fysiske tilstand. Forvaltningen intensiverede i 2005 tilsynet med henlæggelser til planlagt, periodisk vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer i de almene boligafdelinger. Man satte særligt fokus på, om afdelingernes henlæggelser var tilstrækkelige ved at sammenholde henlæggelsernes størrelse med den bygningsmæssige og tekniske tilstand 1. Dette tilsyn er udført i 3 etaper forud for nærværende 4. etape. Den generelle tendens gennem de foregående etaper har været, at boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner løbende er forbedret i forhold til udgangspunktet i 2005, og at henlæggelsesniveauet er stigende. Dog var der en række boligafdelinger, hvor henlæggelsesniveauet blev vurderet som for lavt. Desuden var det konklusionen fra etape 3, at mens størstedelen af vedligeholdelsesplanerne blev vurderet som tilstrækkelige, savnede ca. 50 % af afdelingerne fyldestgørende tilstandsrapporter og eftersynsrapporter. 1 Se Bilag 4 Teknisk tilsyn rammer og metode Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mads Johan Wilian Gudmand-Høyer!""#$% &&!"! '( )#'*(++

2 II. Konklusion etape 4 Der er i etape 4 udvalgt 16 afdelinger med i alt 5390 boliger, som er opført i perioden mellem 1932 og 1995, jf. tabel 2 i Bilag 1. På nær to er afdelingerne alle udpeget blandt de særligt udsatte almene boligområder, som er optaget på regeringens ghettoliste 2. De to øvrige afdelinger er udpeget på baggrund af indmeldinger på styringsdialogen Der er desuden tilstræbt en spredning mellem organisationerne i forhold til bygningernes alder m.m. Ca. halvdelen af de undersøgte boligafdelinger er efter forvaltningens skøn fundet i god vedligeholdelsesstand, mens resten beskrives som værende i mindre god stand. Niveauet for henlæggelser er, trods en tendens til større beløbsmæssige henlæggelser, for størstedelen i underkanten eller utilstrækkelig til en god drift. 5 af de undersøgte afdelinger står umiddelbart over for at skulle gennemføre større renoveringsprojekter, og har ansøgninger herom under behandling i Landsbyggefonden. Det er bemærkelsesværdigt, at disse afdelinger ligger inden for den halvdel der har de laveste henlæggelser. Den konstaterede relation mellem afdelinger med lave henlæggelsesniveauer og afdelinger med planlagte større renoveringsprojekter, bør give anledning til overvejelse om de afsatte midler til drift matcher renoveringsudgiften i tilstrækkelig grad. Mens vedligeholdelsesplanerne for størstedelens vedkommende vurderes tilstrækkelige, er de forelagte rapporter, der danner grundlag for vurderingen af afdelingernes tilstand, af en meget varieret kvalitet og alder. Størstedelen af afdelingerne har fremlagt tilstandsrapporter, der udgør et utilstrækkeligt grundlag for en god drift og vedligeholdelsesplan. Forvaltningen vil indlede en dialog med boligorganisationerne om, hvordan boligafdelingernes drifts- og vedligeholdelsesrutiner kan løftes og målrettes, så der opnås en bedre og mere realistisk sammenhæng mellem behovet for vedligeholdelse og henlæggelser hertil. Et kontinuerligt højt vedligeholdelsesniveau vil løfte bebyggelsernes generelle standart, ligesom det på sigt vil begrænse behovet for store (og dyre) periodiske renoveringsindsatser. 2 De øvrige boligafdelinger på regeringens ghettoliste har været gennemgået i de tidligere etaper. Side 2 af 3

3 III. Den videre proces Efter forelæggelsen for Teknik- og Miljøudvalget vil samtlige involverede boligorganisationer få tilsendt den skematiske gennemgang af boligorganisationens afdelinger og nærværende notat med tilhørende bilag. Det vil i forbindelse med styringsdialogen, parallelt med drøftelser af henlæggelsesniveauer, være forvaltningens hensigt at sætte fokus på behovet for et løft af niveauet for boligafdelingernes rutiner mht. udarbejdelse og ajourføring af tilstandsrapporter herunder kloakinspektioner. Det er hertil forvaltningens hensigt i forbindelse med styringsdialogen at opstarte en drøftelse af strategier for henlæggelser ift. sunde bygningsdele, derved forstået henlæggelser til bygningsdele, hvorom der ikke foreligger registrerede begyndende svigt, men hvor der ud fra bygningsdelenes / de tekniske installationers levetidsestimater bør påbegyndes henlæggelser med et tidsperspektiv udover de 10 år. Forvaltningen vil ved udmeldelse af den kommende 5. etape af teknisk tilsyn i 2012 revidere de oplistede minimumskrav til dokumentationsmateriale i forbindelse med drift og vedligeholdelse af alment boligbyggeri, der vil opfylde tilsynets forventninger til god systematisk driftskik og driftsplanlægning. I etape 5. vil forvaltningen visitere 30 afdelingers drift og vedligeholdelsesplaner og heraf udvælge ca. 15 afdelinger til teknisk tilsyn. Bilagsoversigt: Bilag 1 Resultat af teknisk tilsyn etape 4 Bilag 2 Oversigtskort 2011 Bilag 3 Oversigt over boligafdelinger i etape 4 Bilag 4 Teknisk tilsyn rammer og metode Side 3 af 3

4 Bilag 1 Resultat af teknisk tilsyn etape 4 August 2011 Resultat af teknisk tilsyn etape 4 Den skematiske opstilling af de konkrete resultater af tilsynet fremgår af de to oversigter i Bilag 3, hvor oplysninger om afdelingernes vedligeholdelsesstand, opførelsesår, boligareal og -antal, leje, henlæggelser og bemærkninger fra revisionsprotokollater er indarbejdet. Regnskabstallene stammer fra årsregnskaberne fra 2009, som er de senest foreliggende ved udarbejdelsen. Vedligeholdelsesstand Undersøgelsen viser, at omkring halvdelen af afdelingerne (7) er i god vedligeholdelsesstand, øvrige som middel (9), mens ingen karakteriseres som dårligt vedligeholdt. Dette giver et uforandret billede ift. etape 3. Vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter Det kan konstateres, at de 16 afdelingers vedligeholdelsesplaner er af meget varierende kvalitet, og at de ringeste planer må vurderes som dårlige redskaber til fastlæggelse af det nødvendige henlæggelsesniveua i afdelingerne. Der savnes derudover generelt en tydeligere sammenhæng mellem tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner. Vedligeholdelsesplanerne er for størstedelens vedkommende umiddelbart tilstrækkelige, hvilket er en markant fremgang fra etape 3. Dog savnes, som det fremgår af bemærkningerne i Bilag 3, i ca. 2/3 (10) af afdelingerne, en tilstandsrapport af tilfredsstillende kvalitet (forældede eller ufuldstændige), eventuelt tillige eftersynsrapport, hvilket stiller spørgsmål ved grundlaget for vedligeholdelsesplanerne. Opdaterede og grundige tilstandsrapporter er efter forvaltningens opfattelse en central forudsætning for en kvalificeret vurdering af henlæggelsesniveauer og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Henlæggelser bør afspejle tilstandsrapporten ift. levetidsestimater på bygningsdele og udførende rådgivers anbefalinger for vedligeholdelsesindsatsen. Det er forvaltningens vurdering, at tilstandsrapporterne bør opbygges som en ordnet og logisk gennemgang af bygningsdele med tilhørende levetidsestimater, udbedringsanvisninger og prisoverslag. Rapporterne bør udarbejdes i en kontinuerlig skematisk form, gerne som levende digitale dokumenter, der tillader en vurdering af bygningsdeles udvikling over tid. Det er forvaltningens indtryk, at de undersøgte tilstandsrapporter, der foreligger som del af fysiske helhedsplaner, ikke udgør egentlige værktøjer for udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, samt at der ses størst kvalitet i planer udarbejdet af eksterne, uafhængige rådgivere. Henlæggelsesniveauet Boliglejen spænder fra 605 til 926 kr. Årets henlæggelser varierer mellem 55 kr./m 2 og 215 kr./m 2. De akkumulerede henlæggelser udgør mellem 112 kr./m 2 og 664 kr./m 2. 5 af de 16 gennemgåede boligafdelinger har fremrykkede ansøgninger vedr. større renoveringsprojekter herunder

5 Bilag 1 Resultat af teknisk tilsyn etape 4 August 2011 helhedsplaner jf. Landsbyggefondens statusopgørelse primo Henlæggelsesbeløbet i de gennemgåede afdelinger viser en tendens til et hævet bundniveau ift. etape 3, selvom det fortsat forekommer lavt i en del afdelinger, som det fremgår af Tabel 1. I 13 afdelinger (81 %) vurderes henlæggelserne at være i underkanten eller utilstrækkelige. Dette er et negativt resultat ift. etape 3, hvor henlæggelserne i 10 af 45 afdelinger (22 %) var utilstrækkelige eller uden forelagt kontrollerbart materiale med prissatte beregninger. Det nøjagtige henlæggelsesbehov er imidlertid vanskeligt at vurdere præcis, da det forudsætter en troværdig prissætning og en opdateret tilstandsrapport. Tendensen til et hævet bundniveau i forhold til henlæggelser skal hertil ses i sammenhæng med, at flere afdelinger som nævnt ovenfor står over for større vedligeholdelsesarbejder. Der kan ud fra materialet vedr. planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse og samtaler med ejendomsfunktionærer ses en forståelig - men uhensigtsmæssig - tendens til manglende henlæggelser til omkostningstungt vedligehold (vinduesudskiftning, kloakrenovationer o.lign.), hos afdelinger, hvor der er opstartet, eller udsigt til igangsætning af projekter vedr. helhedsplaner med støtte fra Landsbyggefonden. Følgende opstilling viser fordelingen af afdelinger i intervaller for de akkumulerede henlæggelsers størrelse i etape 2, 3 og 4. Tabel 1. Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelse pr. m 2, kr. Etape 2, afdelinger Etape 3, afdelinger Etape 4, afdelinger mere end Afdelinger i alt Kommentarer til boligafdelinger der fik særlig omtale i etape 3 1. Vigerslevgård, AKB København, Vigerslev Allé 157 A - H Afdelingen blev i etape 3 karakteriseret som i dårlig tilstand. Større renoveringsprojekt vedr. ny tagbelægning, facadereparationer, udskiftning af vinduer og døre, fugtsikring af fundamenter og renovering af badeværelser mv. er i mellemliggende periode fuldført, 1 årsgennemgang udføres ultimo Henlæggelserne er stigende og udgør 104 kr./m 2 i Se Tabel 2.

6 Bilag 1 Resultat af teknisk tilsyn etape 4 August Gyldenrisparken, Lejerbo København, Amagerbrogade mfl. Afdelingen blev i etape 3 karakteriseret som i dårlig tilstand. Større renoveringsprojekt vedr. facaderenovering, sammenlægning af små boliger til nye større, og nye indgangspartier er i mellemliggende periode gennemført og vil sammen med omdannelsen af friarealerne blive afsluttet i Det tidligere Røde Kors plejehjem ved Amagerbrogade 262 er under ombygning til ny børne- og ungdomsinstitution der forventes afsluttet i Plejeboligerne er taget i brug i efteråret Henlæggelserne er faldende og udgør 93 kr./m 2 i Vermundsgade, Lejerbo København, Vermundsgade 25 A - F - 27 Afdelingen blev i etape 3 karakteriseret som i dårlig tilstand. Større renoveringsprojekt vedr. etablering af fælles aktivitetshus, forbedring af friarealerne, samt renovering af indgangspartier er fuldført og 1-årsgennemgang afsluttet. Henlæggelserne er stigende og udgør 148 kr./m 2 i Kommentarer til boligafdelinger med laveste henlæggelser i etape 4 1. Sjælør Boulevard, AAB afd. 50,Sjælør Boulevard 111 Afdelingen har i perioden 2009 til 2020 budgetteret med henlæggelser på 61,00 kr./ m 2. Henlæggelserne skønnes at være utilstrækkelige set i lyset af bygningernes konstaterede skader på altaners betondæk, skader på fuger i murværk samt beskedne henlæggelser til kloakrenoveringer. Afdelingen har fremrykket ansøgning vedr. helhedsplan til behandling hos Landsbyggefonden. Tilstandsrapporten fra 1995 er forældet. Der foreligger ingen kloakinspektion. 2. Gadelandet, AAB afd. 80, Husumgård 1-70 Afdelingen har i perioden 2009 til 2019 budgetteret med henlæggelser på 55,48 kr./ m 2. Henlæggelserne skønnes at være utilstrækkelige ud fra en samlet generel betragtning vedrørende forventeligt vedligehold på altaner, tagpaptage, eternitbeklædninger, fuger og affaldssystem. Undersøgelser vedr. skader på badeværelser pågår. Tilstandsrapporten fra 2001 er forældet. Der foreligger ingen kloakinspektion. 3. Vognvænget, VIBO afd. 106, Haraldsgade 13 17b Afdelingen har i perioden 2011 til 2021 budgetteret med henlæggelser på 70,00 kr./ m 2. Henlæggelserne skønnes at være utilstrækkelige. Det fremsendte likviditetsbudget er i ubalance. Flere sunde bygningsdele står overfor fremtidig større opretning, vinduer, tage, skotrender, facadefuger, mv. Afsatte beløb til opretning af badeværelser, og varmeinstallation skønnes for lavt prissat. Afdelingen har fremrykket ansøgning vedr. helhedsplan, til behandling hos Landsbyggefonden. Tilstandsrapport foreligger ikke ej heller kloakinspektion.

7 Bilag 1 Resultat af teknisk tilsyn etape 4 August 2011 Tabel 2. Boligafdelinger gennemgået i teknisk tilsyn etape 4 Nr. Organisation Afd. nr. Afd. Navn Udvælgelseskriterium 1 AAB 50 Sjælør Boulevard Særligt udsat boligområde Sag fremrykket 2 FSBbolig 1-85 Blågården Særligt udsat boligområde 3 AKB Sjælør Boulevard Særligt udsat boligområde 4 AAB 80 Gadelandet Særligt udsat boligområde 5 HR's Hus 289 Katrinedalsvej Udvalgt på baggrund af styringsdialog FSBbolig 1-22 Bispeparken Særligt udsat boligområde 7 SAB v/ KAB 3030 Tingbjerg IV Særligt udsat boligområde 8 SAB v/ KAB 3031 Tingbjerg V Særligt udsat boligområde 9 FSBbolig 1-43 Tingbjerg I Særligt udsat boligområde Sag fremrykket 10 FSBbolig 1-50 Tingbjerg II Særligt udsat boligområde 11 FSBbolig 1-70 Husumgård Særligt udsat boligområde 12 SAB v/ KAB 3028 Tingbjerg II Særligt udsat boligområde 13 FSBbolig 1-13 Lundevænget Udvalgt på baggrund af styringsdialog SAB v/ KAB 3026 Tingbjerg I Særligt udsat boligområde Sag fremrykket 15 SAB v/ KAB 3029 Tingbjerg III Særligt udsat boligområde Sag fremrykket 16 VIBO 106 Vognvænget Særligt udsat boligområde Sag fremrykket Sag fremrykket - jfr. Landsbyggefondens statusopgørelse primo 2011

8 ! # " Lokalisering af de 16 boligafdelinger gennemgået i teknisk tilsyn 2011, etape 4.

9 Bilag 3 Side 1/2 Oversigt over boligafdelinger gennemgået ved teknisk tilsyn 2011 Tilstand DV-plan Henlæggelser Tilst.rapport Særligt God Middel Dårlig Tilstrækkelig Ikke tilstrækkelig Ikke forelagt Jour.nr Nr. Organisation Afd. nr. Afd. navn Opført år AAB 50 Sjælør Boulevard 1972 x x x x Tilstandsrapport forældet (1995) TV inspektion kloak mangler. Forhold der savner tilstrækkelige henlæggelser: kloakker, facader FSBbolig 1-85 Blågården 1979 x x x x Tilstandsrapport ok. TV inspektion kloak mangler. Forhold der savner tilstrækkelige henlæggelser: kloakker AKB Sjælør Boulevard 1970 x x x x Tilstandsrapport forældet (2006) TV inspektion kloak mangler. Forhold der savner tilstrækkelige henlæggelser: kloakker Tilstrækkelige AAB 80 Gadelandet 1994 x x x x Tilstandsrapport savnes TV inspektion kloak mangler. Vedlagte registrering af bygningsdele ikke fyldstgørende. Henlæggelser til kloak mangler. Probemer med fugt i ydermur. Badeværelser har problemer med vådzoner/fliser. I underkanten Ikke tilstrækkelige ej kontrollerbar Aktuel Forældet Savnes HR's Hus 289 Katrinedalsvej 1948 x x x x Tilstandsrapport savnes, ingen kontakt person at træffe ved tilsyn. Fremsendte budget mangler detaljering, PPV plan savnes FSBbolig 1-22 Bispeparken 1941 x x x x Tilstandsrapport ok. Ingen bemærkninger SAB v/ KAB 3030 Tingbjerg IV 1969 x x x x Tilstandsrapport savnes. 10års handleplan vurderes ikke som tilstandsrapport. Henlæggelser til kloaker mangler SAB v/ KAB 3031 Tingbjerg V 1971 x x x x Tilstandsrapport savnes. 10års handleplan vurderes ikke som tilstandsrapport. Henlæggelser til kloaker mangler FSBbolig 1-43 Tingbjerg I 1955 x x x x Tilstandsrapport ok DV plan mangler følgende: Passende beløb til vedligehold af facader, dog ikke nok til udskiftning af alle fuger i murværk, samt renovering af beton trapper/trin. Ingen synlige henlæggelser til udskiftning af ældre tage. (oprindelige tage) Passende beløb vedr. rep/vedligehold af kloaker, dog intet afsat til udskiftning. Revner og frostsprængninger ved betontrapper mv. ej tilstrækkeligt henlagt FSBbolig 1-50 Tingbjerg II 1964 x x x x Tilstandsrapport ok DV plan mangler følgende: Manglende beløb, vedr. legeplads - kun afsat i Passende beløb til vedligehold af facader, dog ikke ok til udskiftning af alle fuger i murværk, samt renovering af beton trapper/trin. Ingen synlige henlæggelser til udskiftning af ældre tage. (oprindelige tage) Passende beløb vedr. rep/vedligehold af kloaker, dog intet afsat til udskiftning. Revner og frostsprængninger ved betontrapper mv. ej tilstrækkeligt henlagt FSBbolig 1-70 Husumgård 1995 x x x x Tilstandsrapport ok Forhold der savner tilstrækkelige henlæggelser: Tagkonstruktion, utætheder - mulighed for råd - fugt i ydervægge. Rørføring af varmt brugsvand. Kloak SAB v/ KAB 3028 Tingbjerg 1966 x x x x Tilstandsrapport savnes. 10års handleplan vurderes ikke som tilstandsrapport. Henlæggelser til kloaker mangler.defekte delitationsfuger i murværk giver risiko for fugt i ydermuren FSBbolig 1-13 Lundevænget 1932 x x x x Tilstandsrapport ok. DV plan /aktivitetsplan / Langtidsbudget, mangler detaljering. Bygningernes klimaskærm står jf. tilstandsrapporten overfor en større opretning. Det vurderes at de afsatte henlæggelser, hvoraf ca. 40% går til vedligeholdelse ved fraflytninger, ikke afspejler forestående vedligeholdelsesbehov SAB v/ KAB 3026 Tingbjerg 1957 x x x x Tilstandsrapport savnes. 10års handleplan vurderes ikke som tilstandsrapport. Henlæggelser til kloaker mangler SAB v/ KAB 3029 Tingbjerg 1967 x x x x Tilstandsrapport savnes. 10års handleplan vurderes ikke som tilstandsrapport. Henlæggelser til kloaker mangler. Defekte delitationsfuger i murværk giver risiko for fugt i ydermuren VIBO 106 Vognvænget 1977 x x x x Tilstandsrapport savnes. Der foreligger en kortfattet oversigt opdelt på bygningsele men ingen egentlig handleplan. PPV udføres iht. aktivitetsbudget og langtidsbudgetplan. Der foreligger ingen logisk sammenhæng mellem tilstandsvurdering af bygningsdele og langtidsbudget.

10 Bilag 3 Side 2/2 Oversigt over boligafdelinger gennemgået ved teknisk tilsyn Økonomi. Balanceleje - over/underskud Oversigt over afdelinger i etape 4 Økonomi. Balanceleje - over/underskud. Nr. Organisation Afd. nr. Afd. navn Henlagt til PPV iflg. resultatopg. Konto 120 kr. Henlagt til PPV - pr. m2 kr. Akkum. PPV - henlæg. Konto 401 kr. Akkum. henlæg. pr. m2 kr. Boligleje kr./m2 ultimo Bruttoetageareal m2 Boliger iflg. regnskab stk. 1 AAB 50 Sjælørboulevard FSBbolig 0185 Blågården AKB Sjælørboulevard , AAB 80 Gadelandet , HR's Hus 100 Katrinedalsvej , FSBbolig 1-22 Bispeparken SAB v/ KAB 3030 Tingbjerg (4) , SAB v/ KAB 3031 Tingbjerg (5) , FSBbolig 1-43 Tingbjerg I FSBbolig 1-50 Tingbjerg II FSBbolig 1-70 Husumgård SAB v/ KAB 3026 Tingbjerg ( 1 ) , FSBbolig 1-13 Lundevænget SAB v/ KAB 3028 Tingbjerg (2) , SAB v/ KAB 3029 Tingbjerg (3) , VIBO 106 Vognvænget , Opført år Bemærkninger i revisionsprotokollat / andet Balancelejen udgør 625 kr./m2., hvilket er en stigning på 5 % i perioden. Årets overskud er brugt til afvikling af opsamlet underskud med kr kr. er overført til PPV. Balancelejen udgør 737 kr./m2., hvilket er en stigning på 2 % i perioden. Årets overskud er overført til henlæggelser.opsamlet overskud: kr Balancelejen udgør 605,52 kr./m2., hvilket er en stigning på 2,594 % i perioden. Årets underskud er overført til konto for opsamlet underskud Balancelejen for udgør 822,19 kr./m2., hvilket er en stigning på 4 % i perioden. Årets overskud er overført til PPV.Opsamlet underskud: kr Balancelejen udgør 629,80 kr/m2, hvilket er en stigning på 1,67 %.Der er opsamlet underskud på kr. Årets underskud skal budgetteres afviklet over 3 år. Balancelejen udgør 792 kr./m2. I perioden er det en stigning på 6,3 %. Årets underskud er overført til konto for opsamlet underskud.opsamlet underskud: kr Balancelejen udgør 678,05 kr./m2., hvilket er en stigning på 9,60 % i perioden. Årets overskud er overført til resultatkonto.opsamlet overskud: kr Balancelejen udgør 774,69 kr./m2., hvilket er en stigning på 6,68 % i perioden. Årets underskud er overført til konto for opsamlet underskud. Opsamlet underskud: kr Balancelejen udgør 674 kr./m2. Den er i perioden hævet med 3,3 %. Årets underskud er overført til konto for opsamlet underskud. Opsamlet underskud: kr Balancelejen udgør 672 kr/m2. Lejen er hævet med 1,3 %. Årets underskud er overført til konto for opsamlet underskud.opsamlet underskud: kr Balancelejen udgør 926 kr./m2., hvilket er en stigning på 3,5 % i perioden.årets underskud er overført til konto for opsamlet underskud.opsamlet underskud: kr Balancelejen udgør 691,71 kr./m2., hvilket er en stigning på 11,21 % i perioden. Opsamlet underskud: kr Balancelejen udgør 801 kr./m2., hvilket er en stigning på 5,4 % i perioden. Årets overskud er overført til henlæggelser med kr er brugt til afvikling af underfinansiering. Balancelejen udgør 656,04 kr./m2., hvilket er en stigning på 9,27 % i perioden.årets overskud er overført til resultatkonto. Kr Balancelejen udgør 641,60 kr./m2., hvilket er en stigning på 9,07 % i perioden. Årets overskud er brugt til afvikling af opsamlet underskud.opsamlet underskud: kr Lejen er pr forhøjet med 4,0 %, som svarer til 31,56 pr. m2. Årets overskud er brugt til afvikling af opsamlet underskud.opsamlet underskud: kr Gennemsnit Boliger i alt 5.390

11 Bilag 4 Teknisk tilsyn - rammer og metode August 2011 Rammer og metode Udvælgelseskriterier Som besluttet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 7. juni 2010 udvælger forvaltningen årligt ca. 15 boligafdelinger ud fra følgende prioriterede kriterier: særlige problemstillinger i afdelingen at afdelingen står overfor større renoveringsprojekter eller lignende afdelinger, som indgår i et indsatsområde. Kriterierne sikrer en overvejende placering i de områder, hvor der er helhedsorienterede indsatser, såsom områdefornyelser og boligsociale og byggetekniske helhedsplaner. Behovet for teknisk tilsyn i boligafdelinger drøftes desuden i forbindelse med den årlige styringsdialog med de almene boligorganisationer. Almenboliglovens rammer Lovgivningens bestemmelser om henlæggelse til vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer findes i almenboliglovens 68, i driftsbekendtgørelsens og i bekendtgørelse om bygningsdrift. Heraf følger, at afdelingerne årligt skal henlægge passende beløb til vedligeholdelse af bygninger, fællesarealer og tekniske installationer. Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for en periode, der mindst dækker de kommende 10 år. Af planen skal det forventede tidspunkt for arbejdet og den forventede pris fremgå. Planen skal revideres efter en årlig gennemgang og tilstandsvurdering, og prisen for arbejdet skal revurderes. Hvor stort et beløb, der skal henlægges pr. m 2, kan ikke fastlægges generelt, fast beløb. Afhængigt af ejendommens tilstand skal der mindst henlægges et beløb, der matcher behovet for vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer i de kommende 10 år. Metode Forvaltningen har gennemgået afdelingernes rapporter om byggeteknisk gennemgang, drifts- og vedligeholdelsesplaner samt regnskab med fokus på henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer. Forvaltningens krav til vedligeholdelsesplanen er: at der er en forståelig sammenhæng mellem oplistningen af bygningsdele og de planlagte arbejder og bygningernes og de tekniske anlægs tilstand at listen er fuldstændig at arbejderne er prissat realistisk at planlagte arbejder og priser ajourføres i forbindelse med den årlige gennemgang, således at der foreligger et aktuelt arbejdsredskab for de fremtidige planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelsesarbejder at regnskabets samlede henlæggelser mindst svarer til de nødvendige beløb for den kommende 10-års periode

12 Bilag 4 Teknisk tilsyn - rammer og metode August 2011 Forvaltningens eftersyn og gennemgang af materialet tilsigter at: sikre at lovpligtige drifts- og vedligeholdsplaner foreligger sikre drifts- og vedligeholdsplanernes relevans i forhold til afdelingernes fysiske tilstand sikre at drifts- og vedligeholdsplanerne er troværdigt økonomisatte sikre at økonomisætningen afspejles i afdelingernes henlæggelser Desuden er afdelingernes bygninger og fællesarealer besigtiget, og vedligeholdelsestilstanden er vurderet. Det er på baggrund af besigtigelsen vurderet, om vedligeholdelsesplanerne er fuldstændige og realistiske, og det er vurderet, om henlæggelserne forekommer rimelige. Der er i skematisk form for hver afdeling udarbejdet beskrivelser af de besigtigede bygninger og arealer. Resultaterne er efter de øvrige etaper meddelt til de involverede boligorganisationer og er fra 2010 indgået som en del af grundlaget for styringsdialogen med de almene boligorganisationer og i arbejdet med kvalitetssikring af afdelingernes rutiner i udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, langtidsbudgetter, tilstandsrapporter mv. Resultatet kommunikeres også på forvaltningens hjemmeside.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Til: Teknik- og Miljøudvalget 24.09.2007 Fra: Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Vedr.: Udvidet tilsyn med drift og vedligeholdelse, etape 2 Indledning Forvaltningen intensiverede i 2005

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 58 TIL BEBOERNE I AFDELING 58 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Bilag til møde 204 punkt 5 Budget 2016

Bilag til møde 204 punkt 5 Budget 2016 Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Skelager Kollegiet afdeling 21 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 36 den 8. april 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Simon Kingo Løve Malene Vinter Christensen

Læs mere

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13%

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13% 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 21% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 13% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012 1 Deltagere Danske Funktionærers Boligselskab v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jørgen Kristian Rasmussen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Helle Jeppesen (Domea)

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED DOMEA DEN 9. JANUAR 2012 1 Deltagere Domea København v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Mona Bojko (Domea) Rikke Tobiesen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Ole Bjerregaard

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGSELSKABET AKB KØBENHAVN REPRÆSENTERET VED KAB DEN 1. DECEMBER 2011 1 Deltagere Boligselskabet ABK København v/ KAB Margrete Pump (KAB) Elly Borg (KAB) Lone Skriver (KAB) Københavns Kommune Pia Nielsen (Teknik og Miljøforvaltningen) Jannik Egelund (Teknik og Miljøforvaltningen)

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl. 18.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 6. september 2012, kl. 18.00 LmenBo BoHgorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 20 SV Telefon 8938 2000 post almenloaarhusdk www.airnenboaarhusdk CVR 59645013 30. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården.

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2009 Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Per

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Budget med ny samdrift

Budget med ny samdrift 2 For perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 Henlæggelse/ Opsparing 24% Prioritetydelse mv. 26% Variable udgifter 28% Faste udgifter 22% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 55 Kanalens Kvarter Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 501 kommunenr.: 165

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger.

Randers Kommune: Tine Bräuner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger. Referat Forvaltning: Miljø og Teknik, Sekretariatet Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 17-11-2015 Sendes til: Lejerbo Randers Deltagere: Lejerbo:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september. 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 Til beboerne i afdeling 44 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www,almenboaarhus.dk CVP 59645013 28. august 2012

Læs mere

Afdeling B8 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B8 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 13% Henlæggelse/ Opsparing 38% Faste udgifter 24% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

De almene ældreboliger på Aabo

De almene ældreboliger på Aabo Regnskab for afdeling 102 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2011 2011 2010 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.133.059 2.120.000

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1980 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/6 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 4 4,0 448,5 Lejligheder i alt 4 4,0 448,5

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016 Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 2,26% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 30 den 6. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Christian Larsen Signe Lind Kristine

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 119 Kastanjegården Skæringsdato: 01-11-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.995

Læs mere

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales.

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 12. april 2016 kl. 14.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Rebecca Mogensen Anders V. Petersen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Andelsboligforeningen Samvirke

Andelsboligforeningen Samvirke Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 230 Afdelingsnr. 400 Kommune nr. 461 Andelsboligforeningen Samvirke Odense Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33 1menBo Til beboerne i afdeling 33 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk wwwalmenboaarhusdk CVR 59645013 3. september

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Bestyrelsens Årsberetning 2016

Bestyrelsens Årsberetning 2016 Bestyrelsens Årsberetning 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 31. MAJ 2016 Indhold Indledning side 3 Bestyrelsesarbejde side 4 Beboerdemokrati side 5 Økonomi side 6-7 Forsikringer side 7 Fraflytninger side

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 9

Beboermøde Afdeling 9 Beboermøde Afdeling 9 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbende år 5. Orientering om regnskab 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 4. APRIL 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DOMEA OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 4. APRIL 2013 1 Deltagere Danske Funktionærs Boligforening Pia Christiansen (Domea) Jytte Jensen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Karsten Pedersen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Københavns Kommune Morten Boje (Teknik og

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 16:00-16:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Plovmarksvej 16, 2605 Brøndby 17. september 2015 H-15-0366-0124 153-10943 0366 Steen Robert Olsen

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

ANNONCE. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk ANNONCE Undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse og gennemførsel af indbrudsforebyggende pilotprojekter i forbindelse med renoveringsprojekt i et alment boligbyggeri 1. Opgaven Indbrudsraten

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Afdeling B12 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B12 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 12% Henlæggelse/ Opsparing 37% Faste udgifter 23% Variable udgifter 28% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 i Kirsebærhavens fælleslokale Til stede: Michael Sivebæk Nielsen

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Fællesbo. Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Regnskab for året 2012. Indholdsfortegnelse

Fællesbo. Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Regnskab for året 2012. Indholdsfortegnelse Fællesbo Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Regnskab for året 2012 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere