Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006"

Transkript

1 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne Referat af MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Deltagere: Søren Kjær (suppleant for Konrad Nielsen), Knud Aagaard, Erik Larsen, Mogens Bang Thomassen, Helle Hesel, Per Simonsen, Susanne Kristensen, Mie Kanne Hansen, Karen Bjørn, Jens-Ole Sørensen, Karsten Madsen, Anne Weinrich, Inge M Christensen, Anne Mette Madsen, Carina Thorsen, Kjeld Vestergaard, Leif Plauborg, Vibeke Schou Bødker Kristensen og Bitten Laursen (referent). Fraværende: Wivi Hoijer, Pia Madsen og Bent Dalstrup. Ad. 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 4. oktober 2006 Søren Kjær bød velkommen til mødet i MTSU på skoleområdet, og der fandt en kort præsentation sted af udvalgets medlemmer. Referatet blev godkendt. Ad. 2. Drøftelse af høringsoplæg vedrørende Ny Randersmodel og model for økonomisk decentralisering Søren Kjær indledte med at orientere om, at MTFSU på børn og skoleområdet på mødet den 23. oktober 2006 havde drøftet oplægget vedrørende Ny Randersmodel og model for økonomisk decentralisering. På den baggrund anbefalede Søren Kjær, at der på dette møde primært blev fokuseret på yderligere pointer. Referatet fra mødet vil indgå i den videre høringsporces. Søren Kjær orienterede endvidere om, at der på baggrund af drøftelsen i MTFSU vil arbejdes med følgende uklarheder:

2 - 2 - Hvad er inkluderet i lønsum/lønbudget Forsikring mod langtidssygdom/sygefravær Der indarbejdes ny tekst vedrørende medarbejderinddragelse og uddannelse af medarbejdere, som hentes fra tidligere udarbejdede plancher Mie Kanne Hansen ønskede en uddybning af tankerne bag sygedagpengerefusionen. Søren Kjær har drøftet sagen med vicekommunaldirektør Klaus Christiansen, og de ville se nærmere på, om de ønskede incitamenter blev opfyldt med de nuværende aftaler. Søren Kjær fremhævede, at den beskrevne indtægt var budgetteknisk. Søren Kjær bekræftede, at økonomien kommer ud på institutionerne. Søren Kjær orienterede om, at modellen for energiposterne var erfaringsbaseret. Desuden baserer kommunen sig på KLs pris- og lønfremskrivning. Per Simonsen spurgte til modellen for bygningsvedligeholdelse, der hedder 50%+25%+25%. Per Simonsen fremhævede især de 25% til institutionerne efter en m2 model til akutte reparationer, decentral styret. Hvad ligger der i modellen? Og er man opmærksom på, at det i dag er meget forskelligt, om institutionerne har det inde i eller udenfor budgettet? Søren Kjær slog fast, at der ikke kommer mere økonomi til området, og at man længere hen i processen må se på, om modellen giver mening. Søren Kjær var ikke vidende om, hvorvidt snerydning ligger centralt eller decentralt. Mie Kanne Hansen ville gerne vide, om der blev mulighed for ved budgetopfølgning at regulere fx pga ændrede demografiske vilkår? Fx hvis behovet for lærere ikke var så stort som først antaget, og det derfor bliver et økonomisk problem for den enkelte skole. Mie Kanne Hansen anbefalede, at der overvejes et sikkerhedsnet for fx demografireguleringen. Søren Kjær mente som udgangspunkt, at der den 1. august skal ske en regulering på baggrund af demografien. Der er ikke afsat en ekstra pulje til fx opsigelse af lærere mm. Søren Kjær fremhævede de gode erfaringer med budgettildelingsmodel fx på VUCområdet. Helle Hesel fremhævede mulighederne for overførsel af over-/underskud mellem budgetårene. Det skulle gerne over en kortere periode give balance i økonomien. Mie Kanne Hansen fremhævede følgende områder: På alle niveauer, hvor ledere har kompetence, forudsættes oprettet MED-udvalg Udligningsordningen til gennemsnitslønnen for institutionerne bør drøftes. Alle institutioner bør være stillet ens. Erik Larsen var bekymret for hastigheden i udligningen af gennemsnitslønnen på de små skoler med mange dyre lærere. Søren Kjær anbefalede, at sagen tages op for de konkrete institutioner, som det drejer sig om.

3 - 3 - Mie Kanne Hansen spurgte til beregningen af gennemsnitslønnen. Karsten Madsen var ligeledes bekymret for, om lønnen blev opgjort korrekt. Knud Aagaard sagde, at lønindplaceringen skal være på plads, inden man kan lave en gennemsnitslønberegning, så man er sikker på at få det hele med. Beregningen kan endnu ikke laves, da lønsystemerne i de 6 kommuner endnu ikke er kørt sammen. Søren Kjær fremhævede, at der skulle være fuld åbenhed om de anvendte data og økonomien. Per Simonsen fremhævede, at i de 5 år der havde været lønsumsstyring i ungdomsskolen, er der ikke sket ændringer i lønsummen samlet set. Mie Kanne Hansen var bekymret for, om der blev taget tilstrækkelig hånd om de institutioner, der som noget nyt skulle til at arbejde med lønsumsstyring. Jens-Ole Sørensen ville gerne vide, hvordan institutionerne kunne skaffe sig økonomi fra andre steder, jævnfør notatet. Søren Kjær fremhævede, at eventuel økonomi som institutionen skaffede sig via indtægtsdækket virksomhed (IDV), tilfaldt institutionen selv. Der skal ikke længere være en politisk godkendelse af IDV-aktiviteterne. Per Simonsen supplerende med at sige, at ungdomsskolen havde gode erfaringer med almindeligt købmandskab. Per Simonsen fremhævede også, at man var glade for forslaget om forsikringer ift. barsel og langtidssygdom. Mie Kanne Hansen ville gerne se regneeksempler på forsikringsordningerne. Inge M Christensen spurgte til, hvordan institutionerne i gammel Randers synes dialogen i den nuværende Randersmodel har virket? Knud Aagaard orienterede om strukturen for dialogen i Randersmodellen, og Mogens Bang Thomassen og Helle Hesel supplerede med deres erfaringer. Mogens Bang Thomassen var bekymret for tankerne om at måle og sammenligne institutionerne i den nye Randersmodel, ligesom nedtoningen af skolebestyrelsen rolle var betænkelig. Søren Kjær var enig i, at skole-/forældrebestyrelserne skal medtænkes, men notatet var skrevet bredt til alle institutionsområder i Ny Randers Kommune, og nogle områder har ikke de samme traditioner for brugerinddragelse. Målinger skal tænkes i bred forstand, og kan gøres på mange måder. Et parameter kan også være medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Helle Hesel mente det var positivt, at der arbejdes med 2-årige aftaleperioder, idet man så kan se en udvikling over tid.

4 - 4 - Mie Kanne Hansen beskrev medarbejdernes overvejelser vedrørende brugerundersøgelser. Mie Kanne Hansen anbefalede, at der blev udarbejdet et notat, der informerer om, hvad der ligger i brugerundersøgelserne i Ny Randers Kommune. Både brugerundersøgelser og medarbejdertilfredshedsundersøgelser er et udviklingsredskab. Mie Kanne Hansen sagde, det var vigtigt, at undersøgelserne ikke misbruges, og kunne godt være bekymret for at undersøgelserne blev brugt til at sammenligne de forskellige aftaleenheder. Søren Kjær vurderede, at det er godt at have en sund skepsis overfor målinger, men i Ny Randers Kommune skal vi også have fokus på brugertilfredsheden. Knud Aagaard mente, at der i forvejen sker sammenligninger af institutioner. Det er positivt, at vi selv kan være med til at beslutte, hvad vi vil sammenlignes på. Ad. 3. Orientering om basisbudget Mie Kanne Hansen ville gerne vide, om man i basisbudgettet kan se, om der er sat økonomi af til forskellige puljer med mere. Søren Kjær orienterede om den bagvendte situation: Budgettet er vedtaget, og nu skal forvaltningen i gang med at lægge det(!) Problemet er netop, at budgettet endnu ikke er lagt. På nuværende tidspunkt har vi kun det medsendte basisbudget, der består af budgetterne for de seks kommuner. På nuværende tidspunkt er forvaltningen i gang med budgetlægningen på de enkelte områder og institutioner. De puljer, der er i basisbudgettet lige nu, er de puljer, som de enkelte kommuner har i dag. Når det nye budget for Ny Randers Kommune er lagt, skal det fremlægges for MED-systemet. Medarbejdersiden fremhævede følgende puljer/afsatte midler: 6 mio. kr. til lærere i lukkede grupper 3 mio. kr. til skoleudvikling Knud Aagaard beskrev, at hovedparten af de 3 mio. kr. til skoleudvikling i gammel Randers Kommune er brugt til ansættelser og efter- og videeuddannelse. Søren Kjær vurderede, at det bliver vanskeligt at hente besparelser i basisbudgettet i forhold til de udmeldte besparelser på lærerstillingerne. Søren Kjær håbede på, at man medio november var kommet meget tættere på et nyt budget for Ny Randers Kommune. Ad 4. Mødeplan for den resterende del af 2006 Næste møde blev aftalt til torsdag den 30. november 2006 kl Medarbejderne holder formøde kl samme dag. Ad. 5. Eventuelt Mie Kanne Hansen ville gerne vide, om Direktionens Nyhedsbrev til alle decentrale enheder i Ny Randers Kommune kunne findes på hjemmesiden? Eller som nyhedsbrevet kun mailes ud til institutionerne, som så skal maile det videre til medarbejderne? Bitten Laursen ville undersøge sagen. Sammenlægningssekretariatet har efterfølgende oplyst, at det første nyhedsbrev er udsendt til institutionerne via mail. Nyhedsbrevet er

5 - 5 - også vedlagt referatet fra dette møde. Fremadrettet vil nyhedsbrevet blive lagt på Næste nyhedsbrev forventes udsendt snarest. Anne Weinrich spurgte til, hvornår der kommer en udmelding vedrørende ressourcefordelingen mellem skolerne til det administrative arbejde (primært skolesekretærer og ledelsestid)? Søren Kjær oplyste, at det indgår i den ressourcefordelingsmodel for institutionerne, som der arbejdes med i øjeblikket. Morgens Bang Thomassen vurderede, at det ville blive et problem, hvis skolerne i gammel Randers Kommune fremadrettet får mindre tid til administration. Hvis det er tilfældet, bliver der også behov for at få afviklet nogle af opgaverne, der i dag ligger på skolerne. Mie Kanne Hansen præciserede på den baggrund, at administrationen bør kompenseres for eventuelle nye opgaver. Mødet sluttede kl

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere