1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service? Formålet med rapporten: Overordnet økonomi: Indtægtsgrundlag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service?... 3 2. Formålet med rapporten:... 4 3. Overordnet økonomi:... 4 4. Indtægtsgrundlag:... 6 5."

Transkript

1 RAPPORT Skjern Industri-Service en kommunal produktionsvirksomhed Udarbejdet af Viden & Strategi Økonomi & Rådgivning 2014

2 Skjern Industriservice Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service? Formålet med rapporten: Overordnet økonomi: Indtægtsgrundlag: Produktionsvirksomhed og 103 tilbud: Beskæftigelsestilbud i Å-Center Syd: Rentabilitet ved indkøb af nye maskiner: Erfaringer fra anden kommune: Udfordringer fremadrettet i 103 tilbuddet: Konklusion...15

3 Skjern Industriservice Side 3 1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service? Skjern Industri-Service er et dagbeskæftigelsestilbud efter Servicelovens 103, og er oprindeligt normeret til 31 brugere. Det tilstræbes, at tilbuddet skal ligne en almindelig arbejdsplads under beskyttede forhold, som har stor omstillingsparathed og løbende tilpasning af opgaver i produktionen. Produktionen består af en egenproduktion af fyrretræskøjesenge og fremstilling af specialopgaver i træ for eksterne virksomheder. Der er et maskinværksted, en pakke- og lakafdeling samt en montageafdeling. Montageafdelingen løser pakke- og montageopgaver for virksomheder i området. Derudover fremstilles og sælges brænde/briketter. De visiterede brugere kompetenceudvikles løbende i overensstemmelse med deres ønsker og behov, der fremgår af 141 bestillingen og løbende følges op, sammen med deres rådgiver i Handicap og Psykiatri. De afprøves internt og i eksterne praktikforløb, som for nogle resulterer i et job med løntilskud (skånejob) 1-2 dage om ugen med netværksordning, og resten af tiden på værkstedet. De visiterede brugere aflønnes med et vederlag. De skiftende brugere er et særligt vilkår for produktionen, der løbende skal tages hensyn til. Skjern Industri-Service er positive og åbne overfor nye brugergrupper, som har brug for en start på arbejdsmarkedet under særlige vilkår. Der er derfor et velfungerende samarbejde med Jobcentret om at tilbyde virksomhedspraktikker, vejledning og opkvalificering efter LAB 32 og 42, samt at løse opgaver, hvor der måtte være behov for personlig assistance eller mentoraftaler, således at disse borgere kan afklares/opkvalificeres. Personalet er typisk værkstedsassistenter med relevant håndværksuddannelse, som har taget pædagogiske kurser, og i nødvendigt omfang suppleres med pædagogisk personale til opfyldelse af de krav til Udfører, som er beskrevet i serviceniveaubeskrivelserne og i Serviceloven. På Skjern Industri-Service kan brugerne forvente et indholdsrigt arbejdsliv, hvor de har mulighed for at arbejde selvstændigt med støtte, være fysisk aktive og have et godt socialt samvær. Målet er øget livskvalitet og et godt liv.

4 Skjern Industriservice Side 4 2. Formålet med rapporten: Denne rapport skulle gerne kunne anvendes som baggrundsinformation samt give en forståelse for, hvilke faktorer der spiller ind i driften af et beskyttet værksted som Skjern Industri-Service. Skjern Industri-Service er en produktionsvirksomhed, men det primære mål er således ikke, som ved en almindelig virksomhed, at øge omsætningen og overskuddet så meget som muligt, idet produktionsvirksomheden så at sige er et biprodukt i forhold til at drive et beskæftigelsestilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rapporten skal beskrive produktionens rentabilitet og problematisere produktionskravene / indtægtskravene. Dette kan blandt andet gøres ved at opdele udgifterne i produktionsvirksomheden og i dagtilbuddet, så vidt det er muligt. Beskrivelsen af rentabiliteten kan således også beskrive, om det er muligt for produktionen at forny sin egen maskinpark gennem indtægter i produktionen, eller om sådanne investeringer må antages at være en kommunal udgift for at kunne drive et meningsfuldt beskæftigelsestilbud. En anden problemstilling er ændring i lovgrundlaget for brugere af 103 tilbud. Et 103 tilbud gives til personer, der er tildelt pension. Med den nye pensionsreform er det vanskeligere for personer under 40 år at få tildelt pension. Der undersøges, om det er muligt at tildele fleksjob, som kan være helt ned til 1 2 timer om ugen. Er man tildelt fleksjob, skal man have en ordinær ansættelse i en virksomhed og kan således ikke længere tildeles et 103 tilbud. 3. Overordnet økonomi: Skjern Industri-Service er organisatorisk placeret under Å-Center Syd, som ligeledes har botilbud til udviklingshæmmede, hjemmevejledning (bostøtte), beskyttet beskæftigelse på Me-tri samt aktivitets- og samværstilbud på Skovbrynet. I nedenstående tabel 1 ses det overordnede budget for hele Å-Center Syd for 2014: tabel 1: Å-Center Syd 2014 Korrigeret budget Profitcenter DKK Å-Center Syd ,00 Å-Center Syd, Administration og hjemmevejledning ,00 Å-Center Syd, Langagerparken, Tværgade, Café og hjemmevejledning ,00 Å-Center Syd, Engdraget, Skovbrynet, café og hjemmevejledning Tarm ,00 Å-Center Syd, Skjern Industriservice og Me-tri ,00 Skjern Industriservice ,00 Metri ,00

5 Skjern Industriservice Side 5 Det samlede budget for 2014 udgør 29 millioner kroner, heraf udgør Skjern Industri- Services budget netto 1,9 million kroner. Et nettobudget, der dog indeholder et stort udgifts- såvel som indtægtsbudget. Skjern Industri-Service: I nedenstående tabel 2 ses budgettet for for Skjern Industri-Service fordelt på udgifter og indtægter samt et nettobudget. Derudover er vist årets regnskabsresultat for årene Tabel 2: Skjern Industri-service Driftsbudget - udgifter Driftsbudget - indtægter Netto Årets resultat Stigningen i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes en intern omplacering i hele Å-Center Syd på kr., og således ikke udtryk for, at Å-Center Syd er tildelt flere budgetmidler. Som det ses af tabellen, har der været et overskud i årene , mens der har været underskud i 2013 og I 2013 var der et driftsunderskud på kroner, mens underskuddet i 2014 udgør kroner. Dette sløres dog af, at der internt er budgetomplaceret kroner. Såfremt dette ikke var foretaget, ville underskuddet i 2014 have været på niveau med 2013 resultatet. I nedenstående tabel 3 ses udviklingen i indtægterne den nederste række viser de reelle opnåede indtægter hvert år, hvor den øverste række viser de årlige manglende indtægter i forhold til det budgetterede beløb. Tabel 3: Indtægter Manglende indtægter Opnåede indtægter Det ses af tabellen, at de reelle indtægter har været faldende i årene fra 2010 til 2013, og med en mindre stigning i 2014 samtidig med at den budgetterede indtægt har været stigende gennem årene. Dette medfører, at de manglende indtægter har været stigende år for år, hvilket ses i nedenstående graf:

6 Skjern Industriservice Side 6 Graf 1: Der var til budget fremsendt en ansøgning om, at indtægtsbudgettet blev nedsat med kroner pr. år. Ansøgningen blev imidlertid ikke imødekommet. Som det fremgik af tabel 2 var det kun i 2013 og 2014, at Skjern Industri-Service havde et nettounderskud. Dette skyldes, at de manglende indtægter er blevet dækket af et mindre forbrug på udgiftsbudgettet gennem årene 2010 til 2012, mens der i 2013 og 2014 var en manglende indtægt, der oversteg mindre forbruget på udgiftsbudgettet, hvilket fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3: Resultat Manglende indtægter Mindre forbrug udgifts budget Ud fra ovenstående tabeller samt graf konkluderes, at årsagen til underskuddet i 2013 og 2014 og Skjern Industri-Services budgetmæssige udfordringer skyldes, at de har et indtægtsbudget, der er højere end de indtægter, de har kunnet opnå. Skjern Industri-Service oplyser, at de har oplevet udfordringer på indtægtssiden blandt andet grundet den økonomiske krise. Derudover er der sket en prisfremskrivning på indtægtsbudgettet hvert år. En prisfremskrivning som Skjern Industri-Service ikke har kunnet honorere i form af tilsvarende øgede indtægter. 4. Indtægtsgrundlag: Indtægterne stammer som nævnt i indledningen fra produktionen af fyrretræskøjesenge og fremstilling af specialopgaver i træ for eksterne virksomheder. Der er et maskinværksted, en pakke- og lakafdeling samt en montageafdeling. Montageafdelingen løser pakke- og montageopgaver for virksomheder i området. Der produceres årligt mellem senge + tilbehør.

7 Skjern Industriservice Side 7 I 2013 var der montage opgaver for cirka kroner. I 2014 er der til dato solgt varer til 43 forskellige virksomheder (enkelte private). Det er typisk til møbelforhandlere eller møbel-engros virksomheder til videresalg. Den største kunde er Scan-Living, der er en virksomhed i Kolding som sælger børne og ungdomsmøbler. I 2013 var der en omsætning på omkring 2,47 millioner kroner fra Scan-Living. Det er ikke muligt for Skjern Industri-Service at udvide produktionen med de nuværende lokalefaciliteter. Priserne på varerne fastsættes af værkstedsassistenterne og ledelsen, der anvender et kalkulationsredskab fra KL, som på baggrund af vareforbrug og timeforbrug beregner en pris på varen, som danner baggrund for den endelige forhandling med kunden. I modsætning til andre produktionsvirksomheder, kan værkstedet ikke udelukkende selv sætte priserne på baggrund af udbud og efterspørgsel; men er bundet af blandt andet kalkulationsreglerne fra KL. Timeforbruget anslås af værkstedsassistenterne ud fra en afprøvning / vurdering af, hvor lang tid en opgave ville kræve i en almindelig produktionsvirksomhed. Timeprisen på timeforbruget er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen i deres Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige. Der er fra 2014 anvendt nye kalkulationsberegninger, der medtager alle udgifter i forbindelse med produktion: tidsforbrug, vareforbrug, kørsel, dækningsgrad med videre. Umiddelbart ser det ud til, at de nye beregninger vil medføre øgede priser på produkterne, og deraf afledte forventede øgede indtægter; men det afhænger i sidste ende af, hvordan forhandlingerne med virksomhederne vil gå. 5. Produktionsvirksomhed og 103 tilbud: Nettobudgettet til Skjern Industri-Service består af udgifter til beskyttet beskæftigelse og udgifter til selve produktionen på Skjern Industri-Service. I nedenstående tabeller er det forsøgt at adskille udgifterne fra hinanden, således der kan dannes et reelt billede af, hvad produktionen bidrager med / koster og hvad 103 tilbuddet i sig selv koster. De enkelte udgifter i regnskab 2013 er vurderet og placeret i henholdsvis produktion og 103 tilbuddet; men der vil være et vist skøn over flere af udgifterne, især på lønudgifter til personalet. Derfor er de nedenstående regnskaber kun vejledende i forhold til udgifternes størrelse. Der er ikke medtaget lønudgifter til ledelse, da det vurderes at

8 Skjern Industriservice Side 8 ledelsesdelen relaterer til beskæftigelsestilbuddet. Såfremt Skjern Industri-Service kun var en produktionsvirksomhed, ville der dog skulle være udgifter til ledelsesdelen. I nedenstående tabel 4 ses de anslåede udgifter til selve produktionen på Skjern Industri-Service i Der er tale om et omkostningsregnskab, hvor der er medtaget udgifter til afskrivninger på maskiner og bygninger. Dette medfører, at regnskabet kan sammenlignes med en almindelig produktionsvirksomhed. Der er således medtaget afskrivninger for i alt kroner, som ikke har været en konteret som en udgift i udgiftsregnskabet for Tabel 4: Omkostningsregnskab for Skjern Industriservice 2013 Udgifter: Personale: Løn brugerne ,09 Løn personale og administration ,74 Ekstern leverandør ,00 Personale forsikringer 2.316,46 Øvrige personale omkostninger 589,80 Løsøreforsikring m.v ,34 I alt personale ,42 Direkte produktionsudgifter: Materialeudgifter til produktion ,58 Forsikringer biler 9.602,00 Fragt ,40 Værktøj med videre ,35 Leje af container m.v ,54 Gas og diesel ,54 Diverse administration ,01 Afskrivninger maskiner ,33 I alt produktionsudgifter ,75 Bygninger: Husleje lagerfaciliteter ,90 Vedligehold 4.520,73 El ,29 Varme ,54 Vand 8.225,78 Løsøreforsikring 7.788,79 Udvendig vedligehold 0,00 Forsikring Bygning ,86 Skatter, afgifter og renovation 712,63 Afskrivninger bygninger ,00 I alt bygninger ,52 Indtægter: Produktionsindtægter ,03 Årets resultat ,34

9 Skjern Industriservice Side 9 Regnskabet viser, at der har været et mindre overskud i virksomheden Skjern Industri- Service i 2013, hvilket umiddelbart virker som et tilfredsstillende resultat, set i lyset af, at møbelbranchen generelt har haft udfordringer i de senere år, hvor andre virksomheder har flyttet en stor del af produktionen til udlandet. Samtidig er produktionen i Skjern Industri-Service som tidligere nævnt et bi-produkt i opgaven omkring beskyttet beskæftigelse. I nedenstående tabel 5 ses udgifterne for de tilbageværende udgifter i 103 tilbuddet. Tabel 5: Udgiftsregnskab for 103 tilbud på Skjern Industriservice 2013 (eksklusiv produktionsvirksomheden) Udgifter: Personale: Løn personale ,78 Løn projektkoordinator ,88 Ekstern leverandør ,00 Personale forsikringer ,96 Øvrige personale omkostninger ,84 Ekstern rengøring ,70 I alt personale ,16 Brugerudgifter: Kantine udgifter ,83 Kantine indtægter ,00 Udflugter / arrangementer ,26 Øvrige brugerrelaterede udgifter ,24 Brugerbefordring ,00 I alt brugerudgifter ,33 Administration: Køb af kontorinventar ,41 Leje af kopimaskine m.v. 793,42 Administration ,95 I alt administration ,78 Bygninger: Vedligehold ,76 El ,29 Varme ,36 Vand 622,00 Løsøreforsikring 7.788,79 Forsikring Bygning 876,98 Skatter, afgifter og renovation 53,89 I alt bygninger ,06 i alt udgifter ,33

10 Skjern Industriservice Side 10 Tabellen viser dermed de udgifter, der vurderes til at være en del af et pædagogisk beskæftigelsestilbud, uanset om brugerne udfører produktion på Skjern Industri-Service eller bliver beskæftiget på anden vis. Som det fremgår af tabellen udgør løn til (pædagogisk) personale langt den største udgift. Udgiften indeholder ligeledes administrativt personale samt lederlønninger. 6. Beskæftigelsestilbud i Å-Center Syd: Til Å-Center Syd hører tre forskellige dagtilbud: Skjern Industri-Service, Me-Tri samt Skovbrynet. Skjern Industri-Service er for de brugere, der er i stand til at varetage et produktionsjob. Me-Tri er et beskæftigelsestilbud til voksne udviklingshæmmede, og består af produktionsgrupper, som primært udfører pakke- og montageopgaver for virksomheder i området. Der er også et mindre kantinehold og et "Grønt hold", der servicerer Å-Center Syds grønne arealer. Skovbrynet er et aktivitets- og samværstilbud for brugere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der visiteres efter 104. Skovbrynet tilbyder forskellige aktiviteter, der er tilpasset brugernes behov og ønsker, såsom sang og musik og kreative værksteder. Taksten på 103 beskyttet beskæftigelse på Skjern Industri-Service udgør 219 kroner pr. dag; mens taksten på Me-Tri og Skovbrynet udgør 119 kroner pr. dag. Til sammenligning udgør taksten på MSM 177 kroner pr. dag og på Naturværkstedet Hatkjærhus 273 kroner pr. dag. Grunden til at taksten på Skjern Industri-Service er højere end på Me-Tri skyldes hovedsageligt to udgiftsområder. I taksten indgår afskrivninger på bygninger og maskiner. Disse afskrivninger indgår med en væsentlig større udgift på Skjern Industri- Service end på Me-tri, hvilket logisk nok hænger sammen med de nødvendige bygninger og maskiner, der skal være til produktionen. Der er en forskel på cirka kroner pr. plads pr. år i denne udgift. Derudover er der forskel i udgifter til personale og øvrige driftsudgifter, hvor udgiften til Skjern Industriservice er cirka kroner dyrere årligt pr. plads.

11 Skjern Industriservice Side 11 De værkstedsassistenter, der er ansat på Skjern Industri-Service, kræver en høj specialisering, ligesom de fleste har en ret høj anciennitet. I nedenståede ses lovgrundlaget for 103 og 104: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter 103 og 104. Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en bekendtgørelse regler om løn m.v. efter stk. 1 og regler om støtte til befordringsudgifter i tilknytning til tilbud efter 103 og En produktion, der udføres ved beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud, må ikke påføre andre virksomheder ubillig konkurrence. Stk. 2. KL (Kommunernes Landsforening) udarbejder vejledning om kalkulationsregler for produktionen i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud. 7. Rentabilitet ved indkøb af nye maskiner: Såfremt indkøb af nye maskiner til produktionen skal kunne finansieres af produktionsindtægterne, vil det være nødvendigt at lave en kalkulation på den konkrete maskine. Her tages udgangspunkt i følgende: Hvor stor øget produktion / indtægt vil indkøbet medføre Udgift til investering i maskine skal omregnes til årlig afskrivning eller alternativt en årlig leasing udgift Afledte udgifter til den øgede produktion (lønudgifter, materialeudgifter med videre) Herefter kan det beregnes om maskinen kan forrentes gennem selve produktionen, eller indkøbet skal ses som en nødvendig udgift for at kunne opretholde et 103 tilbud. Det betyder, at der skal søges om en politisk bevilling til indkøb og finansiering af maskinen. Eksempel: Der indkøbes en maskine til kroner. Udgift til leasing ydelsen vil cirka udgøre kroner over en 8 års periode. Det forventes, at maskinen kan holde i 10 år inden udskiftning. Produktionen kan øges med kroner pr. år, og der vil være udgifter til materialer på kroner pr. år, løn kroner pr. år og øvrige udgifter på cirka kroner pr. år.

12 Skjern Industriservice Side 12 Tabel 6 Eksempel på beregning - indkøb af maskine Udgifter: I alt Leasingydelse Reparationer Løn Materialer Øvrige omkostn I alt udgifter Indtægter Netto Indtægter Netto I tabel 6 ses, at såfremt de øgede indtægter fra produktionen kun kan blive på kroner pr. år (indtægt 1), er den samlede gevinst over 10 års perioden negativ med i alt kroner. Kan der derimod opnås forøgede indtægter på kroner pr. år (indtægt 2) giver investeringen overskud hvert år, med en samlet gevinst på kroner over 10 års perioden. Når en sådan beregning skal foretages, er det vigtigt at kalkulationerne holder. Det betyder, at såfremt de forudsætninger for indtægter og udgifter, der er lagt ind i beregningen ikke kan holdes, kan resultatet ændres ganske betragteligt. 8. Erfaringer fra anden kommune: Der har været taget kontakt til Struer Værkstedet i Struer, da der er tale om en produktionsvirksomhed, der på nogle punkter ligner Skjern Industri-Service. (normeret til 19 brugere) Budgettet for 2014 for Struer Værkstedet udgør netto 1,877 millioner kroner, og er dermed på niveau med Skjern Industri-Service. Imidlertid dækker dette over et væsentligt mindre brutto udgiftsbudget og tilsvarende mindre brutto indtægtsbudget. Til sammenligning har Struer Værkstedet et budget til personale i 2014 på kroner og et indtægtskrav på kroner, hvor Skjern Industriservice har et budget til personale på kroner og et indtægts krav på kroner. Forholdet mellem personale / indtægt er 1,50 for Struer Værkstedet og 0,50 for Skjern Industri- Service. Skjern Industri-Service har dermed et væsentligt højere indtægtskrav i forhold til Struer Værkstedet. Struer Værkstedet oplyser, at de tidligere havde et væsentligt højere

13 Skjern Industriservice Side 13 indtægtskrav; men dette blev nedsat, eftersom værkstedet havde kørt med underskud i flere år. Struer Værkstedet udarbejder ikke et egentligt produktionsregnskab; men oplyser at virksomheden i sig selv ikke anses for rentabel, i stedet måles på andre parametre. Struer Værkstedet modtager ikke ekstra midler til indkøb af maskiner. Dette finansieres i stedet over driften. Det skal dog slutteligt bemærkes, at Struer Værkstedet ikke er et værksted med et større produktionsapparat, og derfor ikke er direkte sammenlignelig med Skjern Industri- Service. 9. Udfordringer fremadrettet i 103 tilbuddet: Visitation til et 103 tilbud kan kun ske jævn før Lov om social pension det vil sige, at man skal være tildelt pension for at kunne tage imod et 103 tilbud. Den nye pensionsreform har blandt andet medført, at unge under 40 år har vanskeligere ved at få tildelt pension, men skal igennem forskellige ressourceforløb og kan tildeles små fleksjob helt ned til 1-2 timer om ugen. Herefter skal der ske ansættelse i ordinær virksomhed. Denne lovændring medfører udfordringer for Skjern Industri-Service, eftersom disse brugere ikke længere kan tildeles et 103 tilbud. Et forslag til en løsning kunne muligvis være at omdanne Skjern Industri-Service til en socialøkonomisk virksomhed. Dette kræver dog en nærmere undersøgelse af hvilke muligheder og problemstillinger en sådan omdannelse vil medføre. En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der har et socialt formål udover at sælge varer eller tjenesteydelser og kan karakteriseres ved følgende: har en social eller almennyttig mission geninvesterer det økonomiske overskud agerer på markedsvilkår, men konkurrerer typisk på andre betingelser end dens konkurrenter. bygger på en vis grad af demokrati er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor En socialøkonomisk virksomhedsform har en løbende produktion af varer eller serviceydelser, ligesom der altid er et minimum af lønnede medarbejdere ansat i virksomheden.

14 Skjern Industriservice Side 14 Socialøkonomiske virksomheder eller organisationer kan være erhvervsdrivende, almennyttige fonde, økonomiske foreninger, kooperative virksomheder, selvejende institutioner m.fl. Det sociale element vil typisk være integreret i to til tre af disse områder af en virksomhed: økonomi, produktion og/eller ydelse/produkt. En virksomheds økonomi er socialøkonomisk når overskuddet geninvesteres i virksomheden med henblik på at muliggøre en større positiv samfundsmæssig effekt. Produktionen kan være socialøkonomisk, hvis virksomhedens medarbejdere er mennesker, der typisk har svært ved at finde ordinær beskæftigelse. Endelig kan virksomheden være socialøkonomisk i selve ydelsen/produktet, hvis dette i sig selv skaber social værdi fx hvis virksomheden producerer hjælpemidler til mennesker med handicap (kilde: Socialministeren har i september 2014 åbnet et nyt vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Vækstcentret skal være én samlet indgang til rådgivning om socialøkonomiske virksomheder og henvender sig blandt andet til kommuner og iværksættere. Målet er, at Danmark får flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder. (http://socialvirksomhed.dk) I Ringkøbing-Skjern Kommune findes der i forvejen en socialøkonomisk virksomhed - Huset Venture i Ringkøbing. Huset Venture har specialiseret sig i it-hjælpemidler til læse-/stavesvage og kurser og afklaring. Ringkøbing-afdelingen hjælper også kommuner og jobcentre med at finde job til mennesker i arbejdsmarkedets yderkant. Umiddelbart er der to større udfordringer, der i givet fald skal findes en løsning på, såfremt omdannelse til en socialøkonomisk virksomhed skal være en mulighed. 1. Det skal være en virksomhed, der er uafhængig af den offentlige sektor det vil sige, den kan ikke længere være kommunalt drevet. 2. Det skal drives som en virksomhed, og i Å-Center Syd er der i dag jo et større tilskud i form af udgifterne til 103 tilbuddet. Det vil sige hele den pædagogiske bistand, der er til brugerne. Det kan dog ikke umiddelbart anbefales, at Skjern Industri-Service omdannes til en socialøkonomisk virksomhed, eftersom erfaringer fra andre kommuner har vist, at det ikke er muligt at gøre sig uafhængig af kommunalt støtte.

15 Skjern Industriservice Side Konklusion Af ovenstående afsnit kan konkluderes, at produktionsvirksomheden Skjern Industri- Service ser ud til at kunne finansiere sig selv, således at der ikke gives kommunalt tilskud til selve produktionsdelen. Imidlertid har Skjern Industri-Service gennem de senere år oplevet, at de ikke har kunnet honorere de indtægtskrav, der er budgetteret med. Rapporten berører endvidere den problemstilling, som Skjern Industri-Service oplever i forhold til den fremadrettede visitering af brugere til værkstedet.

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget Økonomi Personale + 1 årsværk +98.000 kr. i år 1 + 2 i alt +196.000 kr. Herefter forventes tilbuddet at være udgiftsneutralt Budgetanalyse 2013-2016 Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Læs mere

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker.

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. Punkt 11. Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. 2014-35857. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse: Ældre- og Handicapforvaltningen giver

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104

1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) (serviceloven 104) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Aktivitets- og samværstilbud (visiteret) 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 104 1.2

Læs mere

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte

Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud, Serviceloven 104 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v.

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Bilag 1 Procedure i forbindelse med afsked v Bente Bjørn Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Formålet med forhandlingerne er at nå

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse 2 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Formålet med beskyttet beskæftigelse Formålet

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse 2016 Interesseret i beskyttet beskæftigelse? Hvis du eller en pårørende har interesse i at komme i beskyttet beskæftigelse, kan du kontakte koordinatorerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse Kvalitetsstandard Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt i Byrådet den 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri Befordring af brugere // November 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2. Formål... 3 2. Serviceydelsen

Læs mere

Aflønning af brugere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet

Aflønning af brugere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet Aflønning af brugere i dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet Acadre dok.nr.: 152150-10 29. september 2010 mtm 1 1. Indledning Der er behov for en nærmere gennemgang og harmonisering af brugerlønninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Til: Formål: Socialudvalget Til orientering Side 1 af 5 På byrådsmødet den 9. marts 2016 blev indstillingen Etablering af dagtilbud Havkærparken i Tilst og Bøgeskovgård Aktivitetscenter i Viby sendt til

Læs mere

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103 Introduktion Greve Kommune bevilger beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service 103. Kvalitetsstandarden for beskyttet

Læs mere

Henrik Appel Esbensen, MB. 14. januar 2013. Sagsnr. 2012-188370. Dokumentnr. 2012-1035556. Kære Henrik Appel Esbensen

Henrik Appel Esbensen, MB. 14. januar 2013. Sagsnr. 2012-188370. Dokumentnr. 2012-1035556. Kære Henrik Appel Esbensen Henrik Appel Esbensen, MB 14. januar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2012-1035556 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 18. december 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Det er dejlig å ha en jobb i Danmark

Det er dejlig å ha en jobb i Danmark Det er dejlig å ha en jobb i Danmark Hvem er vi? Tina Riisager & Erik Klit Christensen Jammerbugt Kommune Indbyggertal: Længde: Region: Skovsgård: Primære erhverv: 38.000 indbyggere 115 km Region Nordjylland

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD

NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD NYGÅRDENS BESKÆFTIGELSESTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe beskæftigelse til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Det er dumt at lade være

Det er dumt at lade være Det er dumt at lade være Job med løntilskud er en god forretning for Peter, hans arbejdsgiver, kommunen og for det danske samfund. Det er dumt at lade være, når der i sandhed er tale om en win-win situation

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere