1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service? Formålet med rapporten: Overordnet økonomi: Indtægtsgrundlag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service?... 3 2. Formålet med rapporten:... 4 3. Overordnet økonomi:... 4 4. Indtægtsgrundlag:... 6 5."

Transkript

1 RAPPORT Skjern Industri-Service en kommunal produktionsvirksomhed Udarbejdet af Viden & Strategi Økonomi & Rådgivning 2014

2 Skjern Industriservice Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service? Formålet med rapporten: Overordnet økonomi: Indtægtsgrundlag: Produktionsvirksomhed og 103 tilbud: Beskæftigelsestilbud i Å-Center Syd: Rentabilitet ved indkøb af nye maskiner: Erfaringer fra anden kommune: Udfordringer fremadrettet i 103 tilbuddet: Konklusion...15

3 Skjern Industriservice Side 3 1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service? Skjern Industri-Service er et dagbeskæftigelsestilbud efter Servicelovens 103, og er oprindeligt normeret til 31 brugere. Det tilstræbes, at tilbuddet skal ligne en almindelig arbejdsplads under beskyttede forhold, som har stor omstillingsparathed og løbende tilpasning af opgaver i produktionen. Produktionen består af en egenproduktion af fyrretræskøjesenge og fremstilling af specialopgaver i træ for eksterne virksomheder. Der er et maskinværksted, en pakke- og lakafdeling samt en montageafdeling. Montageafdelingen løser pakke- og montageopgaver for virksomheder i området. Derudover fremstilles og sælges brænde/briketter. De visiterede brugere kompetenceudvikles løbende i overensstemmelse med deres ønsker og behov, der fremgår af 141 bestillingen og løbende følges op, sammen med deres rådgiver i Handicap og Psykiatri. De afprøves internt og i eksterne praktikforløb, som for nogle resulterer i et job med løntilskud (skånejob) 1-2 dage om ugen med netværksordning, og resten af tiden på værkstedet. De visiterede brugere aflønnes med et vederlag. De skiftende brugere er et særligt vilkår for produktionen, der løbende skal tages hensyn til. Skjern Industri-Service er positive og åbne overfor nye brugergrupper, som har brug for en start på arbejdsmarkedet under særlige vilkår. Der er derfor et velfungerende samarbejde med Jobcentret om at tilbyde virksomhedspraktikker, vejledning og opkvalificering efter LAB 32 og 42, samt at løse opgaver, hvor der måtte være behov for personlig assistance eller mentoraftaler, således at disse borgere kan afklares/opkvalificeres. Personalet er typisk værkstedsassistenter med relevant håndværksuddannelse, som har taget pædagogiske kurser, og i nødvendigt omfang suppleres med pædagogisk personale til opfyldelse af de krav til Udfører, som er beskrevet i serviceniveaubeskrivelserne og i Serviceloven. På Skjern Industri-Service kan brugerne forvente et indholdsrigt arbejdsliv, hvor de har mulighed for at arbejde selvstændigt med støtte, være fysisk aktive og have et godt socialt samvær. Målet er øget livskvalitet og et godt liv.

4 Skjern Industriservice Side 4 2. Formålet med rapporten: Denne rapport skulle gerne kunne anvendes som baggrundsinformation samt give en forståelse for, hvilke faktorer der spiller ind i driften af et beskyttet værksted som Skjern Industri-Service. Skjern Industri-Service er en produktionsvirksomhed, men det primære mål er således ikke, som ved en almindelig virksomhed, at øge omsætningen og overskuddet så meget som muligt, idet produktionsvirksomheden så at sige er et biprodukt i forhold til at drive et beskæftigelsestilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rapporten skal beskrive produktionens rentabilitet og problematisere produktionskravene / indtægtskravene. Dette kan blandt andet gøres ved at opdele udgifterne i produktionsvirksomheden og i dagtilbuddet, så vidt det er muligt. Beskrivelsen af rentabiliteten kan således også beskrive, om det er muligt for produktionen at forny sin egen maskinpark gennem indtægter i produktionen, eller om sådanne investeringer må antages at være en kommunal udgift for at kunne drive et meningsfuldt beskæftigelsestilbud. En anden problemstilling er ændring i lovgrundlaget for brugere af 103 tilbud. Et 103 tilbud gives til personer, der er tildelt pension. Med den nye pensionsreform er det vanskeligere for personer under 40 år at få tildelt pension. Der undersøges, om det er muligt at tildele fleksjob, som kan være helt ned til 1 2 timer om ugen. Er man tildelt fleksjob, skal man have en ordinær ansættelse i en virksomhed og kan således ikke længere tildeles et 103 tilbud. 3. Overordnet økonomi: Skjern Industri-Service er organisatorisk placeret under Å-Center Syd, som ligeledes har botilbud til udviklingshæmmede, hjemmevejledning (bostøtte), beskyttet beskæftigelse på Me-tri samt aktivitets- og samværstilbud på Skovbrynet. I nedenstående tabel 1 ses det overordnede budget for hele Å-Center Syd for 2014: tabel 1: Å-Center Syd 2014 Korrigeret budget Profitcenter DKK Å-Center Syd ,00 Å-Center Syd, Administration og hjemmevejledning ,00 Å-Center Syd, Langagerparken, Tværgade, Café og hjemmevejledning ,00 Å-Center Syd, Engdraget, Skovbrynet, café og hjemmevejledning Tarm ,00 Å-Center Syd, Skjern Industriservice og Me-tri ,00 Skjern Industriservice ,00 Metri ,00

5 Skjern Industriservice Side 5 Det samlede budget for 2014 udgør 29 millioner kroner, heraf udgør Skjern Industri- Services budget netto 1,9 million kroner. Et nettobudget, der dog indeholder et stort udgifts- såvel som indtægtsbudget. Skjern Industri-Service: I nedenstående tabel 2 ses budgettet for for Skjern Industri-Service fordelt på udgifter og indtægter samt et nettobudget. Derudover er vist årets regnskabsresultat for årene Tabel 2: Skjern Industri-service Driftsbudget - udgifter Driftsbudget - indtægter Netto Årets resultat Stigningen i budgettet fra 2013 til 2014 skyldes en intern omplacering i hele Å-Center Syd på kr., og således ikke udtryk for, at Å-Center Syd er tildelt flere budgetmidler. Som det ses af tabellen, har der været et overskud i årene , mens der har været underskud i 2013 og I 2013 var der et driftsunderskud på kroner, mens underskuddet i 2014 udgør kroner. Dette sløres dog af, at der internt er budgetomplaceret kroner. Såfremt dette ikke var foretaget, ville underskuddet i 2014 have været på niveau med 2013 resultatet. I nedenstående tabel 3 ses udviklingen i indtægterne den nederste række viser de reelle opnåede indtægter hvert år, hvor den øverste række viser de årlige manglende indtægter i forhold til det budgetterede beløb. Tabel 3: Indtægter Manglende indtægter Opnåede indtægter Det ses af tabellen, at de reelle indtægter har været faldende i årene fra 2010 til 2013, og med en mindre stigning i 2014 samtidig med at den budgetterede indtægt har været stigende gennem årene. Dette medfører, at de manglende indtægter har været stigende år for år, hvilket ses i nedenstående graf:

6 Skjern Industriservice Side 6 Graf 1: Der var til budget fremsendt en ansøgning om, at indtægtsbudgettet blev nedsat med kroner pr. år. Ansøgningen blev imidlertid ikke imødekommet. Som det fremgik af tabel 2 var det kun i 2013 og 2014, at Skjern Industri-Service havde et nettounderskud. Dette skyldes, at de manglende indtægter er blevet dækket af et mindre forbrug på udgiftsbudgettet gennem årene 2010 til 2012, mens der i 2013 og 2014 var en manglende indtægt, der oversteg mindre forbruget på udgiftsbudgettet, hvilket fremgår af nedenstående tabel: Tabel 3: Resultat Manglende indtægter Mindre forbrug udgifts budget Ud fra ovenstående tabeller samt graf konkluderes, at årsagen til underskuddet i 2013 og 2014 og Skjern Industri-Services budgetmæssige udfordringer skyldes, at de har et indtægtsbudget, der er højere end de indtægter, de har kunnet opnå. Skjern Industri-Service oplyser, at de har oplevet udfordringer på indtægtssiden blandt andet grundet den økonomiske krise. Derudover er der sket en prisfremskrivning på indtægtsbudgettet hvert år. En prisfremskrivning som Skjern Industri-Service ikke har kunnet honorere i form af tilsvarende øgede indtægter. 4. Indtægtsgrundlag: Indtægterne stammer som nævnt i indledningen fra produktionen af fyrretræskøjesenge og fremstilling af specialopgaver i træ for eksterne virksomheder. Der er et maskinværksted, en pakke- og lakafdeling samt en montageafdeling. Montageafdelingen løser pakke- og montageopgaver for virksomheder i området. Der produceres årligt mellem senge + tilbehør.

7 Skjern Industriservice Side 7 I 2013 var der montage opgaver for cirka kroner. I 2014 er der til dato solgt varer til 43 forskellige virksomheder (enkelte private). Det er typisk til møbelforhandlere eller møbel-engros virksomheder til videresalg. Den største kunde er Scan-Living, der er en virksomhed i Kolding som sælger børne og ungdomsmøbler. I 2013 var der en omsætning på omkring 2,47 millioner kroner fra Scan-Living. Det er ikke muligt for Skjern Industri-Service at udvide produktionen med de nuværende lokalefaciliteter. Priserne på varerne fastsættes af værkstedsassistenterne og ledelsen, der anvender et kalkulationsredskab fra KL, som på baggrund af vareforbrug og timeforbrug beregner en pris på varen, som danner baggrund for den endelige forhandling med kunden. I modsætning til andre produktionsvirksomheder, kan værkstedet ikke udelukkende selv sætte priserne på baggrund af udbud og efterspørgsel; men er bundet af blandt andet kalkulationsreglerne fra KL. Timeforbruget anslås af værkstedsassistenterne ud fra en afprøvning / vurdering af, hvor lang tid en opgave ville kræve i en almindelig produktionsvirksomhed. Timeprisen på timeforbruget er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen i deres Vejledning om afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige. Der er fra 2014 anvendt nye kalkulationsberegninger, der medtager alle udgifter i forbindelse med produktion: tidsforbrug, vareforbrug, kørsel, dækningsgrad med videre. Umiddelbart ser det ud til, at de nye beregninger vil medføre øgede priser på produkterne, og deraf afledte forventede øgede indtægter; men det afhænger i sidste ende af, hvordan forhandlingerne med virksomhederne vil gå. 5. Produktionsvirksomhed og 103 tilbud: Nettobudgettet til Skjern Industri-Service består af udgifter til beskyttet beskæftigelse og udgifter til selve produktionen på Skjern Industri-Service. I nedenstående tabeller er det forsøgt at adskille udgifterne fra hinanden, således der kan dannes et reelt billede af, hvad produktionen bidrager med / koster og hvad 103 tilbuddet i sig selv koster. De enkelte udgifter i regnskab 2013 er vurderet og placeret i henholdsvis produktion og 103 tilbuddet; men der vil være et vist skøn over flere af udgifterne, især på lønudgifter til personalet. Derfor er de nedenstående regnskaber kun vejledende i forhold til udgifternes størrelse. Der er ikke medtaget lønudgifter til ledelse, da det vurderes at

8 Skjern Industriservice Side 8 ledelsesdelen relaterer til beskæftigelsestilbuddet. Såfremt Skjern Industri-Service kun var en produktionsvirksomhed, ville der dog skulle være udgifter til ledelsesdelen. I nedenstående tabel 4 ses de anslåede udgifter til selve produktionen på Skjern Industri-Service i Der er tale om et omkostningsregnskab, hvor der er medtaget udgifter til afskrivninger på maskiner og bygninger. Dette medfører, at regnskabet kan sammenlignes med en almindelig produktionsvirksomhed. Der er således medtaget afskrivninger for i alt kroner, som ikke har været en konteret som en udgift i udgiftsregnskabet for Tabel 4: Omkostningsregnskab for Skjern Industriservice 2013 Udgifter: Personale: Løn brugerne ,09 Løn personale og administration ,74 Ekstern leverandør ,00 Personale forsikringer 2.316,46 Øvrige personale omkostninger 589,80 Løsøreforsikring m.v ,34 I alt personale ,42 Direkte produktionsudgifter: Materialeudgifter til produktion ,58 Forsikringer biler 9.602,00 Fragt ,40 Værktøj med videre ,35 Leje af container m.v ,54 Gas og diesel ,54 Diverse administration ,01 Afskrivninger maskiner ,33 I alt produktionsudgifter ,75 Bygninger: Husleje lagerfaciliteter ,90 Vedligehold 4.520,73 El ,29 Varme ,54 Vand 8.225,78 Løsøreforsikring 7.788,79 Udvendig vedligehold 0,00 Forsikring Bygning ,86 Skatter, afgifter og renovation 712,63 Afskrivninger bygninger ,00 I alt bygninger ,52 Indtægter: Produktionsindtægter ,03 Årets resultat ,34

9 Skjern Industriservice Side 9 Regnskabet viser, at der har været et mindre overskud i virksomheden Skjern Industri- Service i 2013, hvilket umiddelbart virker som et tilfredsstillende resultat, set i lyset af, at møbelbranchen generelt har haft udfordringer i de senere år, hvor andre virksomheder har flyttet en stor del af produktionen til udlandet. Samtidig er produktionen i Skjern Industri-Service som tidligere nævnt et bi-produkt i opgaven omkring beskyttet beskæftigelse. I nedenstående tabel 5 ses udgifterne for de tilbageværende udgifter i 103 tilbuddet. Tabel 5: Udgiftsregnskab for 103 tilbud på Skjern Industriservice 2013 (eksklusiv produktionsvirksomheden) Udgifter: Personale: Løn personale ,78 Løn projektkoordinator ,88 Ekstern leverandør ,00 Personale forsikringer ,96 Øvrige personale omkostninger ,84 Ekstern rengøring ,70 I alt personale ,16 Brugerudgifter: Kantine udgifter ,83 Kantine indtægter ,00 Udflugter / arrangementer ,26 Øvrige brugerrelaterede udgifter ,24 Brugerbefordring ,00 I alt brugerudgifter ,33 Administration: Køb af kontorinventar ,41 Leje af kopimaskine m.v. 793,42 Administration ,95 I alt administration ,78 Bygninger: Vedligehold ,76 El ,29 Varme ,36 Vand 622,00 Løsøreforsikring 7.788,79 Forsikring Bygning 876,98 Skatter, afgifter og renovation 53,89 I alt bygninger ,06 i alt udgifter ,33

10 Skjern Industriservice Side 10 Tabellen viser dermed de udgifter, der vurderes til at være en del af et pædagogisk beskæftigelsestilbud, uanset om brugerne udfører produktion på Skjern Industri-Service eller bliver beskæftiget på anden vis. Som det fremgår af tabellen udgør løn til (pædagogisk) personale langt den største udgift. Udgiften indeholder ligeledes administrativt personale samt lederlønninger. 6. Beskæftigelsestilbud i Å-Center Syd: Til Å-Center Syd hører tre forskellige dagtilbud: Skjern Industri-Service, Me-Tri samt Skovbrynet. Skjern Industri-Service er for de brugere, der er i stand til at varetage et produktionsjob. Me-Tri er et beskæftigelsestilbud til voksne udviklingshæmmede, og består af produktionsgrupper, som primært udfører pakke- og montageopgaver for virksomheder i området. Der er også et mindre kantinehold og et "Grønt hold", der servicerer Å-Center Syds grønne arealer. Skovbrynet er et aktivitets- og samværstilbud for brugere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der visiteres efter 104. Skovbrynet tilbyder forskellige aktiviteter, der er tilpasset brugernes behov og ønsker, såsom sang og musik og kreative værksteder. Taksten på 103 beskyttet beskæftigelse på Skjern Industri-Service udgør 219 kroner pr. dag; mens taksten på Me-Tri og Skovbrynet udgør 119 kroner pr. dag. Til sammenligning udgør taksten på MSM 177 kroner pr. dag og på Naturværkstedet Hatkjærhus 273 kroner pr. dag. Grunden til at taksten på Skjern Industri-Service er højere end på Me-Tri skyldes hovedsageligt to udgiftsområder. I taksten indgår afskrivninger på bygninger og maskiner. Disse afskrivninger indgår med en væsentlig større udgift på Skjern Industri- Service end på Me-tri, hvilket logisk nok hænger sammen med de nødvendige bygninger og maskiner, der skal være til produktionen. Der er en forskel på cirka kroner pr. plads pr. år i denne udgift. Derudover er der forskel i udgifter til personale og øvrige driftsudgifter, hvor udgiften til Skjern Industriservice er cirka kroner dyrere årligt pr. plads.

11 Skjern Industriservice Side 11 De værkstedsassistenter, der er ansat på Skjern Industri-Service, kræver en høj specialisering, ligesom de fleste har en ret høj anciennitet. I nedenståede ses lovgrundlaget for 103 og 104: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter 103 og 104. Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en bekendtgørelse regler om løn m.v. efter stk. 1 og regler om støtte til befordringsudgifter i tilknytning til tilbud efter 103 og En produktion, der udføres ved beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud, må ikke påføre andre virksomheder ubillig konkurrence. Stk. 2. KL (Kommunernes Landsforening) udarbejder vejledning om kalkulationsregler for produktionen i beskyttet beskæftigelse og i aktivitets- og samværstilbud. 7. Rentabilitet ved indkøb af nye maskiner: Såfremt indkøb af nye maskiner til produktionen skal kunne finansieres af produktionsindtægterne, vil det være nødvendigt at lave en kalkulation på den konkrete maskine. Her tages udgangspunkt i følgende: Hvor stor øget produktion / indtægt vil indkøbet medføre Udgift til investering i maskine skal omregnes til årlig afskrivning eller alternativt en årlig leasing udgift Afledte udgifter til den øgede produktion (lønudgifter, materialeudgifter med videre) Herefter kan det beregnes om maskinen kan forrentes gennem selve produktionen, eller indkøbet skal ses som en nødvendig udgift for at kunne opretholde et 103 tilbud. Det betyder, at der skal søges om en politisk bevilling til indkøb og finansiering af maskinen. Eksempel: Der indkøbes en maskine til kroner. Udgift til leasing ydelsen vil cirka udgøre kroner over en 8 års periode. Det forventes, at maskinen kan holde i 10 år inden udskiftning. Produktionen kan øges med kroner pr. år, og der vil være udgifter til materialer på kroner pr. år, løn kroner pr. år og øvrige udgifter på cirka kroner pr. år.

12 Skjern Industriservice Side 12 Tabel 6 Eksempel på beregning - indkøb af maskine Udgifter: I alt Leasingydelse Reparationer Løn Materialer Øvrige omkostn I alt udgifter Indtægter Netto Indtægter Netto I tabel 6 ses, at såfremt de øgede indtægter fra produktionen kun kan blive på kroner pr. år (indtægt 1), er den samlede gevinst over 10 års perioden negativ med i alt kroner. Kan der derimod opnås forøgede indtægter på kroner pr. år (indtægt 2) giver investeringen overskud hvert år, med en samlet gevinst på kroner over 10 års perioden. Når en sådan beregning skal foretages, er det vigtigt at kalkulationerne holder. Det betyder, at såfremt de forudsætninger for indtægter og udgifter, der er lagt ind i beregningen ikke kan holdes, kan resultatet ændres ganske betragteligt. 8. Erfaringer fra anden kommune: Der har været taget kontakt til Struer Værkstedet i Struer, da der er tale om en produktionsvirksomhed, der på nogle punkter ligner Skjern Industri-Service. (normeret til 19 brugere) Budgettet for 2014 for Struer Værkstedet udgør netto 1,877 millioner kroner, og er dermed på niveau med Skjern Industri-Service. Imidlertid dækker dette over et væsentligt mindre brutto udgiftsbudget og tilsvarende mindre brutto indtægtsbudget. Til sammenligning har Struer Værkstedet et budget til personale i 2014 på kroner og et indtægtskrav på kroner, hvor Skjern Industriservice har et budget til personale på kroner og et indtægts krav på kroner. Forholdet mellem personale / indtægt er 1,50 for Struer Værkstedet og 0,50 for Skjern Industri- Service. Skjern Industri-Service har dermed et væsentligt højere indtægtskrav i forhold til Struer Værkstedet. Struer Værkstedet oplyser, at de tidligere havde et væsentligt højere

13 Skjern Industriservice Side 13 indtægtskrav; men dette blev nedsat, eftersom værkstedet havde kørt med underskud i flere år. Struer Værkstedet udarbejder ikke et egentligt produktionsregnskab; men oplyser at virksomheden i sig selv ikke anses for rentabel, i stedet måles på andre parametre. Struer Værkstedet modtager ikke ekstra midler til indkøb af maskiner. Dette finansieres i stedet over driften. Det skal dog slutteligt bemærkes, at Struer Værkstedet ikke er et værksted med et større produktionsapparat, og derfor ikke er direkte sammenlignelig med Skjern Industri- Service. 9. Udfordringer fremadrettet i 103 tilbuddet: Visitation til et 103 tilbud kan kun ske jævn før Lov om social pension det vil sige, at man skal være tildelt pension for at kunne tage imod et 103 tilbud. Den nye pensionsreform har blandt andet medført, at unge under 40 år har vanskeligere ved at få tildelt pension, men skal igennem forskellige ressourceforløb og kan tildeles små fleksjob helt ned til 1-2 timer om ugen. Herefter skal der ske ansættelse i ordinær virksomhed. Denne lovændring medfører udfordringer for Skjern Industri-Service, eftersom disse brugere ikke længere kan tildeles et 103 tilbud. Et forslag til en løsning kunne muligvis være at omdanne Skjern Industri-Service til en socialøkonomisk virksomhed. Dette kræver dog en nærmere undersøgelse af hvilke muligheder og problemstillinger en sådan omdannelse vil medføre. En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der har et socialt formål udover at sælge varer eller tjenesteydelser og kan karakteriseres ved følgende: har en social eller almennyttig mission geninvesterer det økonomiske overskud agerer på markedsvilkår, men konkurrerer typisk på andre betingelser end dens konkurrenter. bygger på en vis grad af demokrati er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor En socialøkonomisk virksomhedsform har en løbende produktion af varer eller serviceydelser, ligesom der altid er et minimum af lønnede medarbejdere ansat i virksomheden.

14 Skjern Industriservice Side 14 Socialøkonomiske virksomheder eller organisationer kan være erhvervsdrivende, almennyttige fonde, økonomiske foreninger, kooperative virksomheder, selvejende institutioner m.fl. Det sociale element vil typisk være integreret i to til tre af disse områder af en virksomhed: økonomi, produktion og/eller ydelse/produkt. En virksomheds økonomi er socialøkonomisk når overskuddet geninvesteres i virksomheden med henblik på at muliggøre en større positiv samfundsmæssig effekt. Produktionen kan være socialøkonomisk, hvis virksomhedens medarbejdere er mennesker, der typisk har svært ved at finde ordinær beskæftigelse. Endelig kan virksomheden være socialøkonomisk i selve ydelsen/produktet, hvis dette i sig selv skaber social værdi fx hvis virksomheden producerer hjælpemidler til mennesker med handicap (kilde: Socialministeren har i september 2014 åbnet et nyt vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Vækstcentret skal være én samlet indgang til rådgivning om socialøkonomiske virksomheder og henvender sig blandt andet til kommuner og iværksættere. Målet er, at Danmark får flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder. (http://socialvirksomhed.dk) I Ringkøbing-Skjern Kommune findes der i forvejen en socialøkonomisk virksomhed - Huset Venture i Ringkøbing. Huset Venture har specialiseret sig i it-hjælpemidler til læse-/stavesvage og kurser og afklaring. Ringkøbing-afdelingen hjælper også kommuner og jobcentre med at finde job til mennesker i arbejdsmarkedets yderkant. Umiddelbart er der to større udfordringer, der i givet fald skal findes en løsning på, såfremt omdannelse til en socialøkonomisk virksomhed skal være en mulighed. 1. Det skal være en virksomhed, der er uafhængig af den offentlige sektor det vil sige, den kan ikke længere være kommunalt drevet. 2. Det skal drives som en virksomhed, og i Å-Center Syd er der i dag jo et større tilskud i form af udgifterne til 103 tilbuddet. Det vil sige hele den pædagogiske bistand, der er til brugerne. Det kan dog ikke umiddelbart anbefales, at Skjern Industri-Service omdannes til en socialøkonomisk virksomhed, eftersom erfaringer fra andre kommuner har vist, at det ikke er muligt at gøre sig uafhængig af kommunalt støtte.

15 Skjern Industriservice Side Konklusion Af ovenstående afsnit kan konkluderes, at produktionsvirksomheden Skjern Industri- Service ser ud til at kunne finansiere sig selv, således at der ikke gives kommunalt tilskud til selve produktionsdelen. Imidlertid har Skjern Industri-Service gennem de senere år oplevet, at de ikke har kunnet honorere de indtægtskrav, der er budgetteret med. Rapporten berører endvidere den problemstilling, som Skjern Industri-Service oplever i forhold til den fremadrettede visitering af brugere til værkstedet.

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 2016 for Aktivitetshusene Skovly og Magneten

Virksomhedsplan 2015 2016 for Aktivitetshusene Skovly og Magneten Virksomhedsplan 2015 2016 for Aktivitetshusene Skovly og Magneten Side 1 Overordnet beskrivelse af Skovly og Magneten Skovly og Magneten er et samlet aktivitetstilbud for voksne udviklingshæmmede, og gennem

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere