Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: Drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift"

Transkript

1 Drift (i kr.) Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet Udvalget i alt Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: 11% - 1 -

2 Indholdsfortegnelse: Politisk organisation...3 Beskrivelse af området...3 Politiske visioner og udviklingsmål...3 Målsætninger...4 Administrativ organisation...5 Beskrivelse af området...5 Ledelsesgrundlag...6 Målsætninger...6 Budgettal...6 Budgetforudsætninger...6 Budgetposterne...6 Kommunaldirektørområdet...7 Økonomidirektørområdet...8 Børne- og ungedirektørområdet...9 Kultur og udviklingsdirektørområdet...9 Socialdirektørområdet...10 Miljø- og teknikdirektørområdet...10 Nøgletal på administrationsområdet

3 Politisk organisation Beskrivelse af området Norddjurs Kommunes politiske organisation er illustreret i nedenstående figur: Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for styring af kommunen både med hensyn til udvikling og drift. Kommunalbestyrelsen har i styrelsesvedtægten bestemt, at der nedsættes 5 stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af en række nærmere definerede områder. Politiske visioner og udviklingsmål Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune vedtog planstrategien i december måned Den strategi og vision, som kommunalbestyrelsen vedtog at arbejde efter, betyder at Norddjurs inden år 2021 er: den grønne kommune, der ved sit tydelige særpræg i form af den flotte natur og lange kystlinje, er et attraktivt sted at være en kommune i vækst, som er baseret på en bæredygtig udvikling med særlig fokus på energi, og med respekt for områdets natur- og kulturværdier en kommune, som vokser med udgangspunkt i egne og Djurslands styrker et område, hvor det er nemt at komme til, fra og rundt en kommune, som er baseret på dialog, åbenhed og medindflydelse Med planstrategien besluttede kommunalbestyrelsen tre gennemgående temaer: Sundhed, bæredygtighed og kvalitet. Alle projekter skal vurderes i forhold til de tre gennemgående temaer og i videst mulig omfang opkvalificeres

4 Målsætninger Der er i Norddjurs Kommune vedtaget følgende langsigtede økonomiske og finansielle politik: Overskuddet på den skattefinansierede drift skal som minimum dække anlægsudgifter, samt afdrag på lån på det skattefinansierede område, samt konsolidere kassebeholdningen. Den gennemsnitlige kassebeholdning (eksklusiv forsyningsområdet) skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne, eller ca. 80 mio. kr. Aftalte rammer om udvikling i realvækst i serviceudgifterne skal overholdes. Målsætningen er at gældsprocenten nedbringes. Ved investeringer skal lånoptagelse vurderes ud fra hvad der er mest økonomisk fordelagtigt i den givne situation. Anlægsinvesteringer skal fremmes, hvis de skønnes at medvirke til kommunens generelle udviklingsmuligheder. Udgiften til køb og byggemodning af grunde, samt indtægten fra salg af grunde, sker ud fra en vurdering af markedsprisen. Der må ikke budgetteres med puljer der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen. Resultatkrav skal danne udgangspunkt for den kommende budgetlægning. Kommunalbestyrelsen har følgende kortsigtede målsætninger: Målsætningen er at overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Jævnfør konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti efter valget i november 2009 er parterne enige om følgende: Norddjurs Kommunes indtægter skal i valgperioden forbedres gennem bedre udligning, flere borgere og om nødvendigt en forhøjelse af indkomstskat og grundskyld, der samlet set kan finansiere en bedre velfærd til borgerne. Målet er en økonomi i balance, men med et højere serviceniveau på de velfærdsområder, hvor Norddjurs Kommune er for lavt i Østjylland

5 Administrativ organisation Beskrivelse af området Den administrative organisation afspejler og understøtter udvalgsstrukturen på det politiske niveau. Administrativt styres Norddjurs Kommune således af en direktion, bestående af kommunaldirektør, økonomidirektør samt fire fagdirektører. Den administrative opbygning i Norddjurs Kommune er illustreret i nedenstående organisationsdiagram. Norddjurs Kommunes øverste administrative lederforum er kommunens direktion, der bl.a. skal sikre helhed og udvikling herunder aftalestyring. Serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem kontrakter med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Den økonomiske politik for Norddjurs Kommune bliver anvendt som styringsværktøj. Politikken beskriver for det første en række overordnede økonomiske retningslinjer, som bliver anvendt i forbindelse med budgetlægningen

6 Dette budgetområde omfatter: Politisk administration Administrativ organisation Tjenestemandspension Administrationsbygninger Andre I Norddjurs Kommune er: - knap 340 helårsbeskæftigede ansat i administrationen - 3 administrationsbygninger, Rådhuset i Grenaa, Glesborg og Allingåbro Ledelsesgrundlag Norddjurs Kommune bygger på disse overordnede værdier: åbenhed ligeværdighed dialog Ledelsen fremmer en kultur i Norddjurs Kommune, hvor den sunde fornuft er til at få øje på i hverdagen, og hvor der er plads til prøvehandlinger. Målsætninger Direktionen udarbejder hvert år en årsplan med fokusområder for indeværende og kommende år. I 2011 vil specielt tre områder have høj prioritet, nemlig effektiviseringsstrategi, digitaliseringsstrategi og arbejdskraftstrategi. Budgettal Området Drift (i kr.) Politisk administration Administrativ organisation Tjenestemandspension Administrationsbygninger Andre Området i alt Budgetforudsætninger Budgetposterne s budget udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter også beløb vedrørende faste ejendomme, sundhedsområdet og personlige tillæg. En væsentlig del af udgifterne vedrører personalet i administrationen, og der er i budget 2011 regnet med en samlet lønudgift på 160 mio. kr

7 Budget % 67% I det følgende er der redegjort for de administrative enheder og driftsbevillingerne under økonomiudvalget pr. direktørområde. Kommunaldirektørområdet Budget 2011 udgør 46,6 mio. kr., hvoraf 18,4 mio. kr. består af lønudgifter. Budget 2011 Kommunaldirektørområdet består af: - direktionen - direktionssekretariatet - HR-området 40% 60% Direktionen Direktionens budget består af lønninger, personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Direktionssekretariatet Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet herunder kantine og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er budget til en række fælles administrative udgifter f.eks. fælles indkøb af papir, kontorartikler, abonnementer, fotokopier, porto, kontingent til KL og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger budgetteret her. Faste ejendomme: Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på et antal ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttig byggeri. Politisk organisation: I direktionssekretariatets budget er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Der er budgetteret med beløb til afholdelse af kommune- og folketingsvalg samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger: Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger beliggende i Grenaa, Glesborg og Allingåbro, samt Østergade 36 der er administrationsbygning for plejeområdet

8 Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse. HR-området HR-området varetager overordnede personaleforhold. Budgettet for elever i administrationen er placeret under her. Budgettet omfatter endvidere overenskomstmæssige puljer såsom trepartsmidler, ny løn midler samt budget til samarbejds- og medudvalg. Økonomidirektørområdet Budget 2011 udgør 76,4 mio. kr., hvoraf 32,1 mio. kr. består af lønudgifter. I budgettet indgår indtægter fra opkrævningsgebyrer og refusion fra sygedagpenge. Økonomidirektørområdet består af: - økonomi- og lønafdelingen - IT-afdelingen Budget % 58% Økonomidirektørens budget indeholder et mindre beløb til markedsføring, implementeringsudgifter i forbindelse med nyt økonomisystem samt en reduktionspulje. Økonomi- og lønafdelingen Økonomi- og lønafdelingen varetager opgaver indenfor bogholderi, opkrævning, helhedsorienteret sagsbehandling, løn, budget og regnskab. I økonomi- og lønafdelingens budget er betaling til PBS, finansiel rådgivning og revision. Puljer: Puljerne indeholder beløb afsat til barselsfond samt jubilæumsgratiale. Beløbene forventes udmøntet løbende indenfor det enkelte budgetår. Tjenestemandspensioner: Udgiften til tjenestemandspensioner fordeler sig med beløb til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelsen og selve udbetalingen af pensioner inkl. refusion fra genforsikringen. (i kr.) Antal personer Budget 2011 Genforsikringspræmie Tjenestemandspension Refusion fra genforsikring Tjenestemandspension lukket gruppe (ingen refusion) IT-afdelingen Budget for IT-afdelingen omfatter IT og telefonudgifter, hvor betalingsaftalen med KMD på en række programmer er en stor andel af budgettet. Derudover er budget for telefonomstillingsanlæg, licenser, tonere og serviceaftaler

9 Børne- og ungedirektørområdet Budget 2011 udgør 17,8 mio. kr., hvoraf 16,7 mio. kr. består af lønudgifter. Budget % 94% Børne- og ungedirektøren er ansvarlig for undervisningsområdet, daginstitutionsområdet, børne- og familieområdet samt for fællessekretariatet for børn og unge. Budgettet består af personaleudgifter samt afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. Kultur og udviklingsdirektørområdet Budget 2011 udgør 21 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. består af lønudgifter. Budget % 76% Kultur- og udviklingsdirektøren er ansvarlig for kultur- og udviklingsområdet, sundhedsområdet og borgerservice. Budgettet til områderne består af personaleudgifter. Desuden er der i udviklingsområdet afsat budgetbeløb til planlægningsudgifter og til GIS udgifter. Borgerservice: Borgerservice findes på rådhuset i Grenaa, administrationsbygningen i Glesborg samt en afdeling i Auning. Sundhedsområdet og personlige tillæg: Under borgerservice er der på sundhedsområdet afsat budget til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse i henhold til sundhedslovens 171 (befordring til speciallæge samt fri befordring til pensionister til egen læge og speciallæge). Endvidere er der budgetteret med beløb til helbredstillæg såsom tilskud til briller, tandlæge og varmetillæg mm. Der budgetteres med statsrefusionerne på varmetillæg, helbredstillæg og personlige tillæg samt refusion af de personlige tillæg, der udbetales af udbetalingsområdet

10 Budgettet indeholder betaling af CPR- og DPR-systemerne, systemer på sygesikringsområdet samt gebyrindtægter for folkeregisteroplysninger og sundhedsbeviser/lægeskift. Socialdirektørområdet Budget 2011 udgør 56,2 mio. kr., hvoraf 51,8 mio. kr. består af lønudgifter. Budget % 92% Socialdirektøren er ansvarlig for socialområdet (herunder udbetalingsområdet), plejeområdet, arbejdsmarkedsområdet samt en række råd på området. Budgettet består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. På socialområdet er der budgetteret med beløb til supervision og tolkebistand samt dækning af udgifter til IT-systemer. På plejeområdet er der indtægter vedrørende administration af ældreboliger. Jobcenteret har budgetteret med udgifter vedrørende lægeerklæringer, konsulenter og supervision. Miljø- og teknikdirektørområdet Budget 2011 udgør 22,7 mio. kr., hvoraf 25,2 mio. kr. består af lønudgifter. Der er budgetteret med indtægter på bl.a. byggesagsbehandlingen. Bruttoudgifterne udgør 27,1 mio. kr. og bruttoindtægterne udgør 4,4 mio. kr. Miljø- og teknikdirektøren er ansvarlig for plan- og byggeområdet, trafik- og miljøområdet samt fællessekretariatet for miljø/teknik. Bruttoudgifterne fordeler sig således til løn og andre udgifter. Budget % 93% Områdernes budget består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter

11 På plan- og byggeområdets budget er der er afsat beløb til GIS udgifter samt til planlægningsudgifter. Derudover er budgetteret med indtægt fra byggesagsgebyrer, jævnfør Byggeloven og Bygningsreglementet 2008 Det har været målet i fastsættelse af byggesagsgebyrets størrelse, at der skal være en vis sammenhæng mellem ydelsen (byggesagsbehandlingen) og byggesagsgebyret. Fra 1. april 2009 skal der opkræves særskilte gebyrer for 5 nærmere definerede kategorier af bebyggelser, som angivet på skemaet herunder. Antal tilladelser med gebyr 1 Simple konstruktioner, garager, carporte, udhuse o.l. mindre bygninger Enfamiliehuse, fritliggende og sammenbyggede samt sommerhuse Industri- og lagerbebyggelse samt landbrugets avls- og driftsbygninger 30 4 Andre faste konstruktioner, antenner, pyloner, tanke og siloer mv Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri 80 I ALT 530 Gebyr Garage 20m Enfamiliehus 150 m Landbrugsbygning 2000 m Fabriksbygning 5000 m Etagebebyggelse 30 boliger 3000 m Det forventes, at der i 2011 behandles ca. 750 antal sager. Af det samlede antal sager meddeles der 600 byggetilladelser, hvoraf 70 er gebyrfri. På fællessekretariatet for miljø/teknik er budgetteret med en indtægt fra administration af redningsberedskabet og Djurslands Feriefond samt indtægt vedrørende ejendomsoplysninger. Trafik- og miljøområdet har budgetteret med en indtægt på gebyrer vedrørende håndtering af forurenet jord. Nøgletal på administrationsområdet Det er muligt at sammenligne Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger med gennemsnittet for hele landet, og med gennemsnittet for et antal sammenlignelige kommuner ved hjælp af ECO nøgletallene. Som det fremgår af nedenstående figur, ligger administrationsudgifterne i budget 2010 under gennemsnittet for sammenligningskommunerne men lidt over gennemsnittet for hele landet

12 Administrationsudgifter pr. indbygger (2010 priser) Norddjurs Kommune Hele landet Sammenlignings kommuner budget 2010 Kilde: ECO nøgletal tabel 1.30 Antallet af fuldtidsstillinger i administrationen i Norddjurs Kommune er faldet i perioden med 3,5 %

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg Økonomiudvalget 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Bevillingsområde 60.60 Jordforsyning,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere