Årsrapport Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold"

Transkript

1 Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke

2 Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ FORMÅL LOVGIVNING ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING FORSIKRINGSLØSNINGER TAKSTFINANSIERET OMRÅDE FORSIKRINGER ARBEJDSSKADER Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Arbejdsulykker fordelt på skadens art AES erhvervssygdomme sker over tid Brilleskader Borgere i aktivering Arbejdsskadeafgift fra FORSIKRINGSSKADER AKTIVITETER FORSIKRINGSENHEDEN PROJEKTER Pjece om borgere i aktivering Præmie til dem uden buler i bilen SIKRING Sikringsgennemgang Etablering af ABA-anlæg Etablering af Adgangskontrol Vandalarmer Transientbeskyttelse ERFARINGSUDVEKSLING, UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER RISIKOSTYRING - FØLGEGRUPPEN RISIKOSTYRINGSAKTIVITETER VAGTORDNING SAMARBEJDE STEVNS/FAXE KOMMUNER DEN SAMLEDE ØKONOMI ARBEJDSULYKKER SELVFORSIKRING CONTRA FORSIKRING? KOMMENDE AKTIVITETER Side 2 af 25

3 0. Resumé Denne rapport er en status over det forgangne år inden for forsikringssikrings- og risikostyringsområdet. Der er udarbejdet opgørelser over skadesforløbet på arbejdsskader og tingskader (bygning/løsøre/biler/- ansvar). I 2011 har der været i alt 159 arbejdsulykker med en samlet udgift på ca. kr. 3,4 mio. i indeværende år. Kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet er i alt kr På tingsskadeområdet har der været i alt 200 skader med en samlet udgift på kr På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb. Den umiddelbare og oplagte konklusion er, at forebyggelse betaler sig. De vigtigste indsatser fremover vurderes at være inden for arbejdsskadeområdet. Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at ville være medvirkende til færre ulykker på området og en nødvendighed, da Regeringen har varslet, at kommunerne fremadrettet skal betale en ekstra afgift til staten på 13%. Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab og mén, m.m. Via denne afgift er det Regeringens ønske at skabe yderligere incitament til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Da der fortsat i 2011 er forholdsvis mange skader på autoområdet er der igangsat et pilotprojekt inden for ældreplejens område. For at minimerer buler i bilerne bliver alle udekørende teams systematisk tilbudt at deltage i køretekniske kurser. Den overordnede økonomi ses i nedenstående diagram: Samlet økonomi for % 5% 2% 15% 8% 57% Skadesudgifter arbejdsskade Hensættelse arbejdsskade Skadesudgifter tingskader Præmier Sikringstiltag Administration Kilde: Side 3 af 25

4 1. Formål Formålet med denne rapport er at give et overblik over kommunens forsikringer og skadesforløb. Endvidere er formålet at give direktionen, økonomiudvalget og byrådet en generel orientering om risikostyringen i kommunen, jfr. de godkendte politikker, hvoraf det fremgår, at der årligt skal udarbejdes en rapport over området. 2. Lovgivning Det fremgår af Styrelsesvedtægtens kapitel 4, 11, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos økonomiudvalget. 3. Administration og rådgivning Administrationen af kommunens forsikringer sker efter den vedtagne forsikringspolitik, hvor formålet er at sikre, at der administreres efter ensartede retningslinjer ved samtlige institutioner. rådgiver institutionerne om forsikringsforhold i form af nyhedsbreve, temadage, kurser og institutionsbesøg med henblik på en forebyggende indsats til minimering af risiko og nedbringelse af skader. Herudover er der indgået administrationsaftaler med mæglerfirmaet Willis på nedenstående områder med henblik på rådgivning af: 1) arbejdsskadeområdet 2) ansvarsskadeområdet 3) forsikringsområdet over selvrisikoen (dvs. sagsbehandler stort set alle sager selv) 4. Forsikringsløsninger Faxe kommunes forsikringer var senest i udbud i Aftaleperioden for de enkelte forsikringsselskaber er valgt fra den 1. januar 2009 til 31. december 2011 med ret til forlængelse i yderligere 2 år, hvilket kommunen har gjort brug af. Det betyder de eksisterende forsikringer gælder frem til udgangen af Forsikringsprogrammet er etableret med nedenstående forsikringer: Side 4 af 25 Bygningsbrand Alm. Brand Løsøre Alm. Brand Motorkøretøjer Gjensidige Forsikring Entreprise Alm. Brand Arbejdsskade, katastrofedækning - Gjensidige Rejse Gouda Rejseforsikring Kollektive ulykker Gjensidige Kriminalitet Chartis Europa Lystfartøjer - Topdanmark Erhvervs- og produktansvar selvforsikret med enkelte undtagelser: o Professionel ansvar - Topdanmark

5 o o Kommunal ledelsesansvar Chartis Europa Ansvar for forureningsuheld - Gjensidige Kommunen er selvforsikret på ansvars- og arbejdsskadeområdet, vand- og tyveriskader samt kaskoskader på biler. Generelt er der høje selvrisikoer for kommunen, men den enkelte institution har kun en selvrisiko på kr. Undtaget herfra er dog arbejdsskadeområdet, ansvarsskadeområdet, rejseforsikringsområdet samt kriminalitetsforsikringen, hvor der ikke er nogen selvrisiko. Selvrisikoen anvendes til at forøge det forebyggende arbejde med at mindske skader. 5. Takstfinansieret område Der er etableret eget forsikringsprogram for udlejningsejendomme. Dette område er fuldt forsikret uden selvrisiko. Udlejningsejendomme er placeret hos Alm. Brand. 6. Forsikringer For at kunne udarbejde en kvalificeret bedømmelse af skadeforløbet som grundlag for denne rapport, skelnes der mellem arbejdsskader og tingskader. Det skyldes at forløbet på en arbejdsskade først kan bedømmes endeligt efter 5-10 år. 6.1 Arbejdsskader Arbejdsskader er delt i 2 områder, nemlig arbejdsulykker, der er pludselige skader sket inden for 5 dage og erhvervssygdomme, der sker over tid Arbejdsulykker pludselige skader inden for 5 dage På arbejdsskadeområdet (ulykker) er kommunen selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtigelserne til at udbetale erstatninger til de ansatte i henhold til Lov om arbejdsskadesikring. Der er dog tegnet en katastrofedækning der dækker, hvis mere end to personer ved samme begivenhed kommer til skade, der vil kunne udløse mén-, erhvervsevnetabs- eller dødsfaldsdækning. Arbejdsulykker udbetales over en meget lang årrække. Hvor kommunen tidligere har betalt en forsikringspræmie, som repræsenterer kommunens samlede udgift for et skade år, så medfører selvforsikring et anderledes krav til dokumentation af kommunens reelle skadeomkostninger. Kommunen har en fremtidig forpligtigelse på udbetalinger af skader, der er sket i den periode, kommunen (og de tidligere amter), har været selvforsikret. Side 5 af 25

6 Der er foretaget en aktuaropgørelse af kommunens forpligtigelser for skete, men endnu ikke forfaldne arbejdsulykker, der sikrer, at der bliver afsat korrekte hensættelser på arbejdsskadeområdet. For ultimo 2011 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. Afskrivningsprofilen fremgår af skema nedenfor. Sammenlignet med 2010 er der en stigning på kr. Primo hensættelse (1. januar 2011) kr Ændringer i rentereserve kr Ændringer i RBNS kr Ændring i IBNR kr Ændring i IBNER kr Ultimo hensættelse 31.december 2011 kr Forklaring på: Rentereserve: Denne beskriver hensættelser på de arbejdsulykker, hvor der er tilkendt en erhvervsevne tabs erstatning med løbende ydelse og hvor ikke alt er kapitaliseret. RBNS: RBNS er et udtryk for den reserve der er på åbne skader som vi har fået kendskab til, men som endnu ikke er behandlet færdig. Denne reservetype er altså primært et udtryk for sagsbehandlernes vurdering af hvad de åbne skader kommer til at koste i fremtiden, og dermed et billede af, om der er kommet mange tunge skader ind i løbet af året, og Willis vurdering af tidligere års åbne skader har ændret sig. INBR: Dette er hensættelse til skader der er indtrådte men endnu ikke er anmeldte. IBNER: Afsat yderligere til udbetalinger på skader. Forventet afskrivningsforløb på den samlede forpligtigelse: Regnskabsår Forpligtigelse ultimo året kr Kommunens rådgiver Willis har udarbejdet et skøn over udviklingen i de kommende 5 budgetår. Resultatet ses i tabellen nedenfor: Budgetår Forpligtigelse ultimo året 1 Skadesudgifter i budgetåret Administration Willis Administration ASK+DSA * Årlig likviditets påvirkning * ASK = Arbejdsskadestyrelsen DSA = Den Sociale Ankestyrelse Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditetspåvirkning. I 2011 har der været i alt 159 arbejdsskader. Side 6 af 25 1 Samtlige arbejdsulykker kapitaliseret til en samlet opgørelse 2 =Skadesudgifter i budgetåret, Administration Willis og administration AKS + DSA

7 Samlet antal arbejdsulykker fordelt på forvaltninger Børn Familie Uddannelse Beskæftigelse, omsorg & Kultur Social, Sundhed & Økonomi Teknik & Miljø Kilde: Generelt bliver 80% af alle anmeldte skader anerkendte som arbejdsulykker og de resterende 20% bliver afvist. I øjeblikket har kommunen 5 sager med løbende udbetalinger på erhvervsevnetab, det vil sige månedlige ydelser til personer, der er kommet til skade i tjenesten og hvor erhvervsevnetabet har været over 15%. I 2011 er der 2 sager, hvor personer har fået kapitaliseret udbetalinger på i alt 1,6 mio.kr.. Det vil sige beløb, som er beregnet frem til pensionsalderen og sker som en engangsudbetaling. Dette er muligt, når erhvervsevnetabet er under 50%, men over 15%. Endvidere er der afgjort sager om mén erstatning, som er blevet udbetalt. Endelig er der løbende behandlingsudgifter til de skadelidte indtil sagerne er endelig afgjort hos Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier 3 Ulykker fordelt på årsagskategorier: Vold fysisk og psykisk Personforflytning og håndtering Gribe/afværge ved fald Håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik Uheld med udsættelse for smitterisiko Fysisk uheld, herunder eget fald /snublen Andet Årsagskategorier i alt Kilde: De hyppigste skader i kommunen sker som følge af fysisk uheld, herunder eget fald/snublen. Herefter kommer fysisk og psykisk vold samt personforflytning og personhåndtering. Kommunen skal fortsat have fokus på forflytningsområdet, da der er sket en stigning på dette område. Det er samtidig vigtigt med instruk- Side 7 af 25 3 Årsagskatagorier er en fælles benævnelse i anmeldesystemet EASY, der betyder, at kommuner kan sammenligne sine skader på landsplan.

8 tion og vejledning på alle områder, da det er medvirkende til færre skader. Succeskriterier for alle arbejdsulykker må være, at de enkelte ulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper ved en undersøgelse af årsager og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger. vil derfor anbefale, at der på de enkelte institutioner skabes et overblik over, hvilke arbejdsopgaver der kræver instruktion. Hvilke personer der skal have og har fået instruktion og hvordan og af hvem instruktionen gives. Ulykker fordelt på fagområder: Børn, Familie & Uddannelse Beskæftigelses, Omsorg & Kultur Social, Sundhed & Økonomi Teknik & Miljø Fællesforvaltningen Uoplyst område Arbejdsulykker i alt Kilde: Det har ikke været muligt at uddybe de enkelte ulykker på fagområder på grund af strukturændringer i Derfor kan tallene ikke helt sammenlignes på alle områder fra tidligere år Arbejdsulykker fordelt på fravær Arbejdsulykker fordelt på fravær: Under 1 dag dage dage dage dage Mindst 21 dage men mindre end 1 måned Mindst 1 måned men mindre end måneder Mindst 3 måneder men mindre end måneder Over 6 måneder Uoplyst fravær I alt Kilde: Der er ikke de store udsving i fordelingen af fravær, som ligger jævnt fordelt sammenlignet med året før. Der er i alt 18 personer, der har været uarbejdsdygtige i mere end 14 dage på grund af en skade på jobbet. Al erfaring siger, at en hurtig og effektiv indsats er afgørende, hvis skadens omfang skal begrænses. Indsatsen er medvirkende til, at skadelidte vender hurtigere tilbage på jobbet til fordel for såvel medarbejder som for kommunen. I Faxe Kommune scannes alle potentielle storskader inkl. de skader, der har et sygefravær over 14 dage uanset årsag. Den enkelte medarbejder sikres et optimalt forløb i en svær situation og det betyder Side 8 af 25

9 endvidere, at de skadelidte kommer meget hurtigere gennem systemet. På bundlinjen vil det være medvirkende til nedbringelse af sygefraværet samt mindre udgifter til vikarer, refusion på syge-/dagpengeområder bliver mindre og færre udgifter på arbejdsskadeområdet Arbejdsulykker fordelt på jobtyper Jobtype Antal Ikke Angivet 2 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner 4 Fysioterapeutarbejde 1 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner 2 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds 1 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau 3 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, klasse) 21 Pædagogisk arbejde med unge og voksne 1 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser 1 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på 5 skoler Pædagogisk arbejde, førskolebørn 5 Andet pædagogisk arbejde 1 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede 3 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge 1 Andet specialpædagogisk arbejde 2 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) 1 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp) 1 Andet juridisk arbejde 1 Formidling af offentlige ydelser 3 Internetteknikerarbejde 1 Almindeligt kontorarbejde 1 Almindeligt kontorarbejde inden for HR 1 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret 1 andetsteds Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds 1 Salgsarbejde i butik 1 Dagplejearbejde 8 Pædagogisk medhjælp 7 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere 5 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter 3 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler 3 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere 43 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter 12 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 2 Brandslukningsarbejde 1 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere) 1 Andet arbejde med dyreopdræt 1 Side 9 af 25

10 Jobtype Antal Andet bygningsarbejde i øvrigt 1 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen 1 Rengøring af kontorer og beboelsesområder 2 Tværgående serviceopgaver 2 Medhjælp i køkken 1 Andet manuelt arbejde 1 Kilde: Inden for området jobtype sker der flest skader med social- og sundhedspersonale efterfulgt af undervisning på grundskoleniveau samt pædagogisk arbejde. Her er det vigtigt igen at pointere, at der skal gives instruktion og vejledning over for de ansatte, så skaderne på disse områder kan minimeres. Det anbefales arbejdsmiljøgrupperne at få analyseret og udarbejdet en handlingsplan til, hvordan fremtidige ulykker kan undgås. Når en arbejdsulykke er anmeldt i EASY kommer der nu automatisk et link til forebyggelsesdelen, hvor en undersøgelse kan startes. Det gør det nemmere fremadrettet at få udarbejdet en handlingsplan på baggrund af den skete skade Arbejdsulykker fordelt på skadens art Skadeart Antal Overfladiske skader 14 Åbne sår 3 Andre former for sår og overfladiske skader 8 Lukkede brud 2 Luksation og subluksation - dvs. ledskred 4 Forstuvninger og forstrækninger 46 Andre former for luksation, forstuvninger og forstrækninger 16 Hjernerystelse og intrakranielle skader 1 Indre skader 1 Andre former for hjernerystelse og indre skader 2 Skader, der skyldes tryk (barotraume) 2 Andre skader, der skyldes lyd, vibrationer og tryk 1 Chok som følge af aggression og trusler 15 Traumatisk chok 1 Andre former for chok 5 Flere skader 4 Andre oplyste skader, som ikke er anført her 34 Kilde: Langt de fleste skader sker ved forstuvninger og forstrækninger, andre former for luksation, chok som følge af aggression og trusler samt sår og overfladiske skader. Endnu engang skal det nævnes, at det er vigtigt med instruktion og oplæring i forbindelse med udførelse af arbejdet AES erhvervssygdomme sker over tid Side 10 af 25 AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) betaler erstatninger til personer, der har fået anerkendt en erhvervssygdom, der skyldes ar-

11 bejdsforhold på arbejdspladsen. AES dækker også andre udgifter, f.eks. lægeregninger m.v. i forbindelse med sagsbehandlingen. Disse skader anmeldes direkte af lægen eller tandlægen og ses ikke af, da det er et mellemværende direkte mellem skadelidte og lægen/tandlægen/arbejdsskadestyrelsen. Alle kommuner, forsikrede såvel som selvforsikrede, er bidragspligtige til AES. Faxe Kommune har haft en udgift på erhvervssygdomme til AES på i alt kr Beløbet betales af de enkelte institutioner. Antal anmeldte erhvervssygdomme i 2011: Hoveddiagnosegruppe Andre lidelser, Sygdomme i bevægeapparatet, Vibrationslidelser, Symptomer, gener, uklar diagnose samt hudlidelser Kilde: Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring v/atp s aktuar Brilleskader Brilleskader anmeldes direkte til via specielle skemaer. Selvom det betragtes som en arbejdsskade har valgt at holde disse skader uden for, da de ellers ville være medvirkende til en højere skadesstatistik på arbejdsulykker generelt. Der har i 2011 været i alt 10 brilleskader med en samlet udgift på i alt kr Det kan oplyses, at udgiften til brilleglas erstattes fuldt ud, hvorimod stel kun erstattes med den takst, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen, som i 2011 har været kr Hvis brillerne er helt nye under 1 år erstattes stel også fuldt ud Borgere i aktivering Tidligere var det staten, der havde den økonomiske forpligtigelse for forsikrede ledige personer, men denne forpligtigelse er overgået til kommunerne pr. 1/ Det fremgår af lab-lovens (Lov om Aktiv Beskæftigelse) 113, at kommunen har et hæftelssansvar overfor personerne under kapitel 10 og 11. Det er borgere under disse kapitler, hvor kommunen kan blive gjort erstatningsansvarlig. I 2011 er der i erstatninger på dette område udbetalt ca kr., hvoraf en enkelt vedrører mén erstatning på i alt kr I skrivende stund er der i alt 11 arbejdsskadesager, som endnu ikke er afsluttet hos Arbejdsskadestyrelsen og den økonomiske konsekvens af disse afgørelser kendes endnu ikke Arbejdsskadeafgift fra 2012 Regeringen varslede allerede i forbindelse med forhandlingerne omkring Finansloven 2012, at man ønskede at skabe yderligere incita- Side 11 af 25

12 ment til nedbringelse af arbejdsskader gennem forbedring af arbejdsmiljøet. Skatteministeriet har udarbejdet et lovudkast til indførelse af en arbejdsskadeafgift på 13% med virkning fra 1. september Denne afgift beregnes på alle udbetalte erstatninger vedrørende erhvervsevnetab, mén, m.m. Afgiften vil for Faxe Kommune betyde en ekstraudgift på ca. ½ mio. kr. om året, som udbetalingsflowet ser ud lige nu. 6.2 Forsikringsskader I 2011 har der været i alt 200 tingskader (bygning/løsøre/biler/ansvar) med en samlet udgift på kr Det samlede antal skader fordelt på afdelinger ser ud, som angivet nedenfor. Samlet antal skader fordelt på forvaltninger Børn Familie Uddannelse Beskæftigelse, omsorg & Kultur Social, Sundhed & Økonomi Teknik & Miljø Kilde: Som det ses af diagrammet er det Børn, Familie og Uddannelse, der har de fleste skader efterfulgt af Social, Sundhed & Økonomi, Teknik & Miljø og Beskæftigelse, Omsorg & Kultur. Generelt har der været et fald i antallet af skader de senere år. Antallet af skader gennem de sidste 3 år har været: o o o 2009: 252 skader 2010: 215 skader 2011: 200 skader Set i forhold til 2009 er det et fald på 52 skader. Der er ingen tvivl om, at de igangsatte initiativer til minimering af skader er medvirkende til et generelt fald i skaderne. Her tænkes på indbrudsalarmer, adgangskontrol, videoovervågning m.m. De enkelte områder vil blive beskrevet nærmere nedenfor, hvor skaderne er fordelt ud på skadestyper. Side 12 af 25

13 Antal skader Børn, Familie & Uddannelse Dagtilbud Undervisning Rådgivning I alt Skadestyper: Dagtilbud, Undervisning & Rådgivning Dagtilbud Undervisning Rådgivning Autoforsikring Kollektiv ulykke for børn Bygning/løsøre Ansvarsforsikring Brilleskade Hærværksskader Glasskader Kilde: Langt de fleste skader er på børneulykkesområdet, som typisk er tandskader, der behandles via den kommunale tandpleje. Når de alligevel er med i statistikken skyldes det, at forsikringen er tegnet med henblik på dækning af tandskader, som først kan færdigbehandles efter det fyldte 18. år. Faxe Kommunes børneulykkesforsikring er ophørt med udgangen af Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udtalt, at det er ulovligt, når en række af landets kommuner har ulykkesforsikringer, som dækker børnene, mens de er i daginstitution eller skole. Derfor skal alle kommuner opsige disse forsikringer. Forældre skal selv sørge for at tegne denne forsikring fremadrettet. Der har været 13 uheld med biler inden for undervisningsområdet. Her er der anskaffet flere køretøjer, da Ungdomsskolen har hjemtaget buskørsel for transport af børn til og fra institutioner. Det er medvirkende til en højere skadesstatistik. På bygning/løsøre er der desværre sket en stigning på antallet af skader i forhold til året før. Skaderne har været i forbindelse med en del lynnedslag og indbrud. Til hindring af disse transienter (lynskader) har kommunen indkøbt et parti strømskinner til etablering på alle institutioner, hvor der er krydsfelter/-rackskabe. I forbindelse med indbrud har det været en stor fordel, at der har været alarmovervågning, da det har bremset indbrudstyvene i at stjæle løsøre, så det er kun bygningerne, der er blevet beskadiget. I forhold til året før er der sket en lille stigning i antallet af brilleskader. Der har ikke været nogen ansvarsskadesager i Side 13 af 25

14 Antal skader Hærværksskader og glasskader betales af en særskilt pulje, der er blevet oprettet under. Beskæftigelse, Omsorg & Kultur Arbejdsmarked Kultur & Fritid Borgerservice Omsorg I alt Skadestyper: Beskæftigelse, Omsorg & Kultur Omsorg Kultur & Fritid Borgerservice Arbejdsmarked Autoforsikring Bygning/løsøre Ansvar Hærværksskader Glasskade Kilde: Omsorg har haft 10 skader inden for auto, som er en fordobling i forhold til året før. 3 skader på bygning/løsøre, der er sket i forbindelse med indbrud. Inden for Arbejdsmarked har der været 1 bygning/løsøre skade og en enkelt ansvarsskade. På Kultur & Fritidsområdet har der været 3 bygning/løsøre skader, en enkelt hærværksskade og 3 glasskader, der hovedsagelig skyldes smadrede ruder og et hegn, der er klippet i stykker. Borgerservice har ikke haft nogen skader i Social, Sundhed & Økonomi Ældrepleje Sundhed Økonomi Personale I alt Side 14 af 25

15 Antal skader Skadestyper: Ældrepleje, Sundhed, Økonomi, Personale Ældrepleje Sundhed Økonomi Personale Auto Bygning/løsøre Ansvarsskader Briller Privat ansvar/løsøre Glasskade Kilde: Desværre er der stadig mange autoskader inden for ældreplejens område, dog et lille fald i forhold til året før. Et par enkelte skader vedrører dog modparten, hvor kommunen har fået refunderet skadesudgiften. Det må fortsat anbefales, at alle kørende medarbejdere inden for ældreplejens område deltager i køretekniske kurser. Der er på dette område alene udbetalt ca kr. På bygning/løsøre har skaderne været i forbindelse lynnedslag. På ansvarsområdet har der været i alt 11 skader, der skyldes forkert tøjvask. 5 medarbejdere har haft brilleskader. Der har endvidere været en enkelt glasskade. Privat ansvar/løsøre er en borger, der har anmeldt en skade omkring noget ødelagt tøj. Inden for Sundhed, Økonomi og Personale har der ikke været skader. Teknik & Miljø Miljø, natur & ejendomme Park & Vej /ansvarsskader borgere Trafik, anlæg & byggeri Faxe Brandvæsen IT Rengøring Teknisk Service I alt Side 15 af 25

16 Antal skader Skadestyper: Teknik & Miljø Miljø, natur & ejendomme Park & Vej Trafik, anlæg & byggeri Faxe Brandv æsen IT Rengøring Teknisk Serv ice Auto Bygning/løsøre Ansvarsskader Briller Kilde: På hele området har der været i alt 6 autoskader. På bygning/løsøre området har der været 7 skader, som skyldes lynnedslag, indbrud og en enkelt vandskade samt 4 hærværksskader. Kommunen er blevet gjort erstatningsansvarlig over for 18 borgere. De fleste sager skyldes huller i vejen og er afvist. En enkelt medarbejder har fået ødelagt sine briller i forbindelse med udførelse af arbejdet. 7. Aktiviteter 7.1 Projekter Pjece om borgere i aktivering Kommunerne og jobcentrene har efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) et objektivt hæftelsesansvar for de skader, som en praktikant, der er udsendt efter kap. 10 og 11 i LAB, laver. Til belysning af problematikken om, hvem der har ansvar i hvilke sammenhænge har i samarbejde med jobcentrene i Faxe & Stevns Kommuner udarbejdet en pjece om Skader sket i aktivering anmeldelse, definitioner og forsikringer. Denne pjece er tænkt som et redskab til såvel jobcentrene som til de virksomheder, hvor praktikanten udsendes til Præmie til dem uden buler i bilen har i samarbejde med hjemmeplejen et pilotprojekt kørende omkring præmie til dem uden buler i bilen. Det skal ses i lyset af, at hjemmeplejen har haft rigtig mange skader på bilerne gennem de seneste 3-4 år, som har kostet omkring 1 mio. kr. Formålet med projektet er at gøre personalet til bedre bilister for at undgå disse skader og føle ansvar for den bil, de benytter, dvs. en holdningsændring overfor kørsel i kommunens biler. Side 16 af 25

17 Inden projektets start har været ude og præsenterer oplægget i de enkelte teams. På disse møder er der samtidig spurgt ind til, om der var noget de mente, som kunne gøres anderledes for at forhindre skader på bilerne. Disse udsagn er ved at blive realiseret, bl.a. en mere systematisk deltagelse på køretekniske kurser. Alene besøgene i de enkelte teams har skabt større opmærksomhed på antallet af skader. Tanken er efterfølgende, at det teams, som har haft færre skader på bilerne bliver belønnet med et socialt fælles arrangement. Projektet er startet op 1. januar 2012 og kører som et pilotprojekt resten af dette år. 7.2 Sikring Faxe Kommune har en sikringspolitik, som omfatter alle forvaltningsområder og alle ansatte. Politikken har det overordnede mål, at sikre kommunens borgere og ansatte mod skader, undgå tab og driftsforstyrrelser samt at risikoforebygge der, hvor det har størst effekt. I politikken er det endvidere besluttet, at sikringsforanstaltninger skal udføres ved bygge- og anlægssager i kommunen. Forsikring & Pensions sikringsniveauer, bygningsreglementet, DS m.fl. skal anvendes ud fra en vurdering af kvalitet, pris og service i ikke prioriteret rækkefølge. Her er det vigtigt, at der altid anvendes godkendte/certificerede firmaer, hvis det er muligt Sikringsgennemgang Der har tidligere været foretaget en sikringsgennemgang i samarbejde med vores rådgiver Willis af alle skoler og daginstitutioner samt rådhuse og plejehjem med henblik på et samlet overblik over sikringsniveauet i Faxe Kommune. På alle områder er der foretaget en gennemgang af Mekanisk sikring: låse Elektronisk overvågning: indbrudsalarmer, adgangskontrol Brand: brandalarmeringsanlæg, røgmeldere m.m. Procedurer: brand- og evakueringsinstruks, flugtvejsplaner Sikring af værdier: Mærkning af bl.a. IT-udstyr Personsikkerhed: Overfaldsalarmer Lukke/Låse procedurer: Efter fyraften ITV videoovervågning: Udvendig/indvendig Udvendig sikring: Beplantning, belysning, adgangsforhold Vagtrundering: Rundering efter fyraften Transientbeskyttelse: Beskyttelse mod lynnedslag Vandstopsikring: Vandalarmer Øvrige: legepladssikkerhed, vedligeholdelse/eftersyn Ovenstående områder er gennemgået på de enkelte institutioner og viser et behov for, at sikring vil være en løbende proces de kommende år, da der er et forskelligt sikringsniveau i Faxe Kommune. Side 17 af 25 4 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet

18 7.2.2 Etablering af ABA-anlæg Der er en løbende proces i gang med etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler, hvilket er i tråd med en del af risikostyringen i kommunen. Her er det tidligere besluttet, at den brandmæssige sikring af kommunens folkeskoler skal forbedres, da påsatte brande desværre er et stigende problem, som forsikringsselskaberne har betydelig fokus på. Der er på nuværende tidspunkt 4 skoler, som har fået etableret ABA, nemlig Sofiendalskolen, Nordskovskolen, Møllevangsskolen og Hylleholt Skole. Opgaven med etablering af ABA-anlæg har senest været i udbud sammen med Stevns Kommune for at opnå stordriftsfordele og det blev firmaet G4S, der fik opgaven. Etableringen af anlæggene på de resterende skoler i kommunen sker over de kommende år, dvs. Rolloskolen: 2011 Karise Skole: 2012 Bavneskolen: 2013 Udover den alarmeringsmæssige effekt af ABA-anlæg har det været et rigtig godt aktiv for kommunen, at have en plan for etablering af ABA-anlæg. I forbindelse med forlængelse af kommunens forsikringsudbud var et godt argument for at få en væsentligt lavere pris på forsikringspræmien på skolens bygninger Etablering af Adgangskontrol Adgangsbrikken er en intelligent brik med en lille chip i, som er kodet med oplysning om adgangsforhold til bygningerne. Det vil sige, at når en brik evt. tabes vil den kunne slettes i systemet og en ny kan udleveres uden der er nøgler i omløb, som andre vil kunne misbruge. Skolerne har fået etableret adgangskontrol på yderdøre og i faglokaler. Over de kommende år vil ældrecentrene på samme vis få etableret adgangskontrol. Frederiksgadecentret har fået etableret adgangskontrol i Herefter kommer Grøndalscentret og Dalby Ældrecenter i 2012 og sluttelig Kongsted ældrecenter og Dalgårdens aktivitetscenter i Så generelt vil der ske en større sikkerhed af yderskallen Vandalarmer Vandvagt er et intelligent system, som overvåger vandforbruget og fjernvarmevand, forhindrer spild og store vandskader på bygninger, installationer, inventar og andet løsøre. Vandalarmer etableres på de steder, hvor der er behov, så en vandskade fra rør opdages i tide. Systemet giver alarm for vandet i tilfælde af en rørskade, men det kan også forhindre spild i det daglige. Hvis toilettet løber vil vandvagten bl.a. opdage, at der er et uhensigtsmæssigt vandforbrug Transientbeskyttelse Transienter beskadiger elektronisk udstyr og elektriske apparater. Transienter er kortvarige overspændinger. Årsagen er i reglen lyn eller ind- Side 18 af 25

19 og udkoblinger af induktive belastninger på nettet, fx koblinger på højspændingsnettet, eller i installationerne. Transienter i installationerne ødelægger data-, signal- og teleudstyr og elektriske apparater. Det kan ske som en øjeblikkelig ødelæggelse eller ved "usynlige" skader, der skaber periodiske fejl og derfor er meget vanskelige at finde. Til hindring af disse transienter har kommunen indkøbt et parti strømskinner til etablering på alle institutioner, hvor der er krydsfelter/- rackskabe. 7.3 Erfaringsudveksling, uddannelse, kurser og konferencer Der er i sikret grundlag for udvikling via vidensdeling, inspiration og efteruddannelse med deltagelse i nedenstående aktiviteter i årets løb Konference om risikostyring i Nyborg Danske risikorådgivere Nordisk konference - Gjensidige Temadag Alm. Brand fokus på det offentlige Temadag om partnerskaber hos mægler Dahlberg Temadag Skadeservice Danmark fugt & konsekvens Seminar om offentlige myndigheders erstatningsansvar og behandling af arbejdsskadesager advokatfirma Lett Sikringsmesse København Erfa-møder mellem kommunerne i Region Sjælland Erfa-møder på landsplan omkring IT værktøjet kuben Arbejdsmiljømesse Stevns har deltaget i kursus/uddannelse om forsikringer 7.4 Risikostyring - Følgegruppen Følgegruppen afspejler Faxe kommunes administrative organisering og har til formål at sætte fokus på forbedring af sikkerheden på alle niveauer, så ulykker og fejl begrænses mest muligt og der skabes trygge rammer. Endvidere er formålet at udbrede kendskabet til risikostyring, så vi i fællesskab får skabt øget opmærksomhed på området og derigennem er med til at passe på vores værdier. Der har været afholdt i alt 3 møder i løbet af året, hvor der overordnet har været nedenstående sager på dagsordenen: - Følgegruppens opgaver, ansvar og sammensætning - Indkomne ansøgninger om tilskud til projekter - Præsentation af skadestatistikker - Implementering af sikringspolitikken i byggeprojekter - 40/60 reglen ved tyveri af særligt løsøre - Køretekniske kurser - Resultat af optionsforlængelse på forsikringsudbud - Udbud af ABA-anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) - Skader sket i aktivering - Vandalarmer - Transientbeskyttelse - Udbud af serviceaftaler Side 19 af 25

20 - Generel orientering om øvrige igangværende projekter på området 7.5 Risikostyringsaktiviteter Aktiviteter der er helt eller delvist finansieret af s budget. Projektnr. Aktivitet Beløb u/moms kr. Projekt 1 Snowgrabbers (skridsikre såler til sko/støvler) til hjemmeplejen Projekt 2 Brillesnore 400 Projekt 3 Nøgleskab til Møllevangskolen Projekt 4 Nøgleskab til Ungdomsskolen i Rønnede Projekt 5 Røgkanon til Erhvervskilden Projekt 6 Computer skab til Træningsafdelingen Projekt 7 3 stk. nøgleskabe til Bovangen Projekt 8 Nøgleskab til Grøndalshusene Projekt 9 Projekt 10 Overfaldsalarm til Haslev og Faxe bibliotek Tilskud til adgangskontrol til Træningsafdelingen, Frederiksgade i Haslev Projekt 11 Indkøb af mobilt videokamera Projekt 12 Brandforebyggelse Projekt 13 Faldunderlag til Grøndalsskolen Projekt 14 Projekt 15 Førstehjælpskurser, 4 hold med Grundforløb og 4 hold med Vedligehold 3 kurser i køreteknisk kurser inkl. glatfører og Ungdomsskolen Vagtordning Faxe kommunes vagter har for 2011 udarbejdet en oversigt over, hvad de har lukket og slukket for, jfr. nedenstående skema: Side 20 af 25

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Årsrapport for 2010. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2010. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2010 Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ 3 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 4 5. UDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Faxe Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Stevns Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport for 2009. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2009. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2009 Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 3 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 3 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 3 5. UDLEJNINGSEJENDOMME 4

Læs mere

Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 3 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 3 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 3 5. UDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Årsrapport Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund 19. Juni 2013 Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund Fakta om kommunerne Faxe Kommune Stevns Kommune Areal 404,54 km2 247,23 km2 Indbyggere pr. 1/12 2012 Antal helårsansatte

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2016

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2016 s årsrapport Faxe Kommune 2016 Eksempel på indbrud i Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ...3 1. FORMÅL...4 2. LOVGIVNING...4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING...4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...4

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013 Risikostyring Årsberetning og regnskab for 2013 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring Februar 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 2 Forsikringsmarkedet iflg. vores samarbejdspartner

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2).

Det er i anmeldelser med forventet fravær stigningen kan ses, stigningen er fra 16 anmeldelser i 2012 til 21 anmeldelser i 2013 med fravær (tabel 2). Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader Socialområdet 2013 i forhold til 2012 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2014 Sagsnummer: 87.00.00-A00-3-14 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend Forvaltning:

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3

Vejledning til indberetning af arbejdsskader i C3 Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Starts side... 2 Informationsside... 3 Stamdata Organisation... 3 Stamdata Arbejdsskadetype... 4 Stamdata Anmeldertype... 4 Stamdata Virksomhed information... 4 Skade detaljer...

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring Statusrapport 2014 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010 Rapport Risikostyring Assens Kommune Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Arbejdsopgaver i...3 Udbud...3 Administration arbejdsskader...4 Risikostyringsgruppen...5 Udbrede kendskabet

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme Dato: 7. november

Læs mere

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget

Notat. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Socialudvalget Notat Vedrørende: Anmeldte arbejdsskader på socialområdet i 2015 i forhold til 2014 Sagsnavn: Arbejdsmiljøarbejdet Social og Arbejdsmarked 2015 + 2016 Sagsnummer: 87.00.00-A00-4-15 Skrevet af: Dorthe Undall-Behrend

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik Risikostyringspolitik RISIKO.DOC/het Ishøj Kommune har d. 07.10.1997 vedtaget følgende risikostyringspolitik. Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Som supplement

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009 Rapport Risikostyring Assens kommune 2009 Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Risikostyring...4 Risikoidentificering...5 Udbud Automatisk Brandalamerings Anlæg (ABA-anlæg)...5 Procedure

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Revideret Udarbejdet af: Udarbejdet d. Risikostyringsgruppen 01.06.2011 Dok.nr. 938.087 Godkendt af Udvalg for Økonomi den 31. august 2011 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2013 Året bød på gennemførelse af EU udbud på kommunens samlede forsikringsprogram. Resultatet var yderst tilfredsstillende, og det skyldes at kommunen er kommet i gang

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere