ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 6. september og 4. oktober 2006 behandlet og godkendt budgettet for 2007, samt overslag for årene 2008 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2007: Budgettet for 2007 blev den 4. oktober 2006 vedtaget af 18 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en personskatteprocent på 24,12 og en grundskyldspromille på 23,5, hvilket er uændret i forhold til 2006, når der ses bort fra at Odder Kommuner overtager 3,72 skatteprocent og 10 promille i grundskyld fra Århus amt som nedlægges ved udgangen af Endvidere betyder aftalen besparelser på 19,7 mio.kr., serviceudvidelser for 1,5 mio.kr. og anlægsarbejder for 60,6 mio.kr. Samlet set betyder aftalen et kasseforbrug i 2007 på 8,8 mio.kr. Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2007: 15,2 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 6,4 mio.kr. til vedligeholdelse af kommunens veje, fortove, stier og trafiksikkerhed. 17,8 mio.kr. afsættes der til udbygning på børnepasnings- og skoleområdet samt vedligeholdelse af kommunens bygninger. Til færdiggørelse af mulithallen i Odder er der i 2007 afsat 13,3 mio.kr. Der afsættes 2,9 mio.kr. til IT-udvikling i folkeskolen og administrationen. På ældreområdet 0,2 mio.kr. til rehabiliteringsafdeling på Odder sygehus. På spildevandsområdet afsættes 4,8 mio.kr. til kloakering af mindre bysamfund. Aftalen om driftsbudgettet: Budgetaftalen betyder, at der gennemføres besparelser på serviceområderne på 19,2 mio.kr. Til nye tiltag afsættes 1,5 mio.kr., og som følge af befolkningstilvæksten afsættes yderligere 7,8 mio.kr. til børnepasning, folkeskolen og ældreområdet. I forbindelse med kommunalreformen afsættes der 89,2 mio.kr. til de opgaver som Odder Kommune overtager fra Århus Amt. De samlede serviceudgifter udgør herefter 695,1 mio.kr. i Til indkomstoverførsler (sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, kontanthjælp mm) afsættes 134,5 mio.kr.

2 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 5 Opdeling af nettobudget 2007 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. (netto) Skatte- Bruger- ( + ) ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +829,6-5,6 Anlægsvirksomhed +40,5 +4,8 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde +15,2-20,0 Renter +3,5 Afdrag på lån +8,7 Udligning og tilskud fra staten -149,2 Låneoptagelse -3,5 Skatter -716,0 Underskud/overskud +8,8-0,8 Balance 0,0 0,0 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægterne og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifterne på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Det skattefinansierede område: Skatter -716,0-751,3-784,3-812,3 Generelle tilskud m.v. -175,3-182,8-187,4-196,1 Faste bidrag til regionen 26,1 27,2 28,2 29,3 Serviceudgifter 695,1 698,5 699,6 702,3 Overførsler 134,5 139,5 146,2 152,8 PL-stigninger 25,5 50,9 77,9 Renter og indskud i landsbyggefonden 3,5 3,8 3,9 4,0 I alt skattefinansierede driftsudgifter -32,1-39,6-42,9-42,0 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 40,5 37,7 37,7 37,7 Nettooverskud/underskud på byggegrunde -4,8 I alt drifts- og anlægsudgifter 3,7-1,9-5,2-4,3 Afdrag på lån 8,7 9,3 9,9 10,5 Låneoptagelse -3,5-9,3-9,9-10,5 Skattefinansieret underskud 8,8-1,9-5,2-4,3 Spildevandsområdet -0,8 0,3-1,0-2,0 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 8,0-1,6-6,2-6,3

3 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 6 Den kommunale skatteudskrivning i 2007 : Kommunal indkomstskat 24,12 pct. Skatteprocent fra 2006 på 20,4 tillagt 3,72 pct. som overtages fra Århus Amt Kommunal grundskyld 23,5 prom. Grundskyldspromille fra 2006 på 13,5 tillagt 10 promille som overtages fra Århus Amt Kommunal grundskyld for landbrugsjord og skovbrug mm. Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2006 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,58 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille (ikke beregnet) 13,0 prom. Grundskyldspromille fra 2006 på 12 tillagt 1 prom. som overtages fra Århus Amt. Der budgetteres med et kasseforbrug i 2007 på kr. Underskud på det skattefinansierede budget Overskud på spildevandsområdet (tilbagebetaling af gæld) Kasseforbrug i 2007 Deponering af overskud på spildevandsområdet kr kr kr kr. I budgetoverslagsårene er forudsat en styrkelse af kassebeholdningen på tilsammen 14,1 mio.kr. Låneoptagelse i I 2007 optages lån på 3,5 mio.kr. som anvendes til delvis finansiering af anlægsudgifter. I perioden optages i alt lån for 32,5 mio.kr. til delvis finansiering af et højt nlægsniveau. Den samlede langfristede gæld vil ikke stige i perioden , idet den ordinære låneoptagelsen ikke overstiger afdrag på lån.

4 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 7 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0 Staten (bundskat) Sundhedsskat 6,25 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 Amtet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 Befolkningstal pr (07 = skønnet) Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Integrerede pladser (0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Puljeordninger (privat pasning) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Fritidscenterpladser og klubpladser for årige Plejehjemspladser Plejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Skoler Skoleelever i kommunale skoler (excl. elever i heldagsskole og centerklasser) Låneoptagelse mio. kr. 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 11,3 3,5

5 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 8 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2005) Alder Alle Årlig befolkningstilvækst Gennemsnit = Boligbyggeprogram Antal boliger Odder Saksild Boulstrup Hov Gylling Ørting Hundslund Ialt

6 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 9 Hovedoversigt (netto) ( + ) ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 707,3 824,0 Anlægsvirksomhed 51,7 40,5 Renter 3,8 3,5 Afdrag på lån 7,5 8,7 Låneoptagelse -24,5-3,5 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 0,0 0,8 Udligningsordninger og tilskud fra staten -140,6-149,2 Skatter -605,1-716,0 Styrkelse af kassebeholdningen/kasseforbrug -0,1-8,8 Balance mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 961, ,8 Anlægsudgifter 81,0 60,6 Renteudgifter 4,8 4,6 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 362,4 383,3 Afdrag på lån 7,5 8,7 Udligningsordninger 47,7 37,0 Skatter 9,5 0,0 Styrkelse af kassebeholdningen 0,0 0,0 i alt 1.474, , mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 152,1 170,1 Renteindtægter 1,0 1,1 Generelle tilskud 188,4 186,2 Låneoptagelse 24,5 3,5 Refusioner 493,9 528,2 Skatter 614,6 716,0 i alt 1.474, ,1

7 10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Skatter. 66 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i kr.) Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Antal skatteydere Ejendomsskat Selskabsskat I forbindelse med kommunalreformen nedlægges amterne, og kommunerne overtager den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent er herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Udskrivningsprocent 20,1 20,4 20,4 24,12 Kirkeskatteprocent 1,0 1,0 1,0 1,0 Skønnet over udskrivningsgrundlaget er baseret på de seneste slutligningsstatistikker vedrørende indkomståret 2004 og på de af Kommunernes Landsforening udarbejdede skøn over indkomstudviklingen fra 2004 til Endvidere er indregnet en forventet vækst i antallet af skatteydere på baggrund af befolkningsprognosen. 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 24,58 Udviklingen i skatteprocent ,12 19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8 20,8 19,2 19,2 19,2 19,2 20,4 20,4 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 19, Odder kommune Gennemsnit for hele landet

8 11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Grundskyldspromillen er fastsat til 23,5 promille. Grundskyldspromillen er fra forhøjet med 10, idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen overtager den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Budgetteret Ejendomsskat (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) Dækningsafgift på statslige og amtskom munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 13,5 12,0 13,5 12,0 23,5 13,0 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 11,75 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille.

9 12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 49,4 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,6 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 29,8 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 2,1 mia. kr. I alt... 49,5 mia. kr. Odder Kommune modtager 175,3 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning Mio.kr. - = indtægt Budget 2007 Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal 0,398 % af 17,6 mia. kr. -70,0 Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,323 % af 29,8 mia. kr. -98,6 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,6 Udligning vedr. selskabsskat -6,8 Tilskud til kommuner med mindre øer (afløser driftstilskud fra stat og amt) -1,7 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,3 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (nye pulje fra 2007 på 441 mio.kr.) -1,8 Tillægsaftale på socialområdet -1,7 I alt -175,3 Statstilskuddet:

10 13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,398 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr og befolkningstallet i hele landet er skønnet til Statstilskud = x 100 / = 0,398 x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2007 udgør kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Tabel 24. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbyggere... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune... ( x 58 %) kr kr kr kr. 58 pct kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 630 x x 50 % kr. 251 kr. 630 kr kr. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

11 14 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Art fra 2006 til 2007 fra 2007 til 2008 fra 2008 til 2009 fra 2009 til Lønninger 3,3 3,8 3,8 3,8 2.2 Fødevarer 2,0 2,0 2,0 2,0 2.3 Brændsel og drivmidler 7,2-2,8-2,8-2,8 2.6 Køb af jord og bygninger 2,0 2,0 2,0 2,0 2.7 Anskaffelser 2,0 2,0 2,0 2,0 2.9 Øvrige varekøb 2,0 2,0 2,0 2,0 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,6 2,6 2,6 2,6 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 2,1 2,1 2,1 2,1 4.6 Betalinger til staten 2,8 2,8 2,8 2,8 4.7 Betalinger til andre kommuner 2,8 2,8 2,8 2,8 4.8 Betalinger til amtskommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 4.9 Øvrige tjenesteydelser 2,6 2,6 2,6 2,6 5.1 Tjenestemandspensioner 3,2 3,6 3,6 3,6 5.2 Overførsler til personer 2,1 2,1 2,1 2,1 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,6 2,6 2,6 2,6 7.1 Egne huslejeindtægter 2,8 3,1 3,1 3,1 7.2 Salg af produkter og ydelser 2,8 3,1 3,1 3,1 7.6 Betalinger fra staten 2,8 3,1 3,1 3,1 7.7 Betalinger fra andre kommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 7.8 Betalinger fra amtskommuner 2,8 3,1 3,1 3,1 7.9 Øvrige indtægter 2,8 3,1 3,1 3,1 8.4 Refusioner 2,1 2,1 2,1 2,1 12 pct. 10 Kommunal pris- og lønstigninger

12 15 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Finansiel status Anskaffelser af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar e ikke medtaget - = gæld + = formue/tilgodeh. mio.kr Kassebeholdning primo 23,8 26,8 18,0 19,6 25,8 Forventet forbrug af kassebeholdningen (- fortegn) 3,0-8,8 1,6 6,2 6,3 Likvide aktiver ultimo (- = negativ kassebehold.) 26,8 18,0 19,6 25,8 32,1 Kortfristet gæld/tilgodeh. -30,0-30,0-30,0-30,0-30,0 Mellemværende med forsyningsvirks. 4,1 3,3 3,5 2,4 0,3 Langfristet gæld/tilgodeh. -103,2-98,0-98,0-98,0-98,0 Finansiel egenkapital Materielle aktiver -102,3 728,1-113,3 730,0-104,9 730,0-99,8 730,0-95,6 730,0 Egenkapital ultimo 625,8 616,7 625,1 630,2 634,4 Langfristet gæld mio.kr *) Gæld pr ,7 83,5 84,5 90,2 106,9 114,0 115,1 123,9 127,7 Afdrag -8,3-16,6-9,9-3,7-9,1-10,8-7,6-7,5-8,7 Låneoptagelse Netto leasing 23,1 18,0 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 2,9 11,3 3,5 Gæld pr ,5 84,5 90,2 106,9 107,8 115,1 123,9 127,7 122,5 *) fra 2004 medtages leasinggæld under langfristet gæld. Det forudsættes at afdrag på leasinggæld og nye leasingforpligtigelser er af samme størrelse i 2006 og Låneoptagelse i 2007 Der optages lån på 3,5 mio. kr. til delvis finansiering af udgifterne til anlægsarbejder. Låneoptagelsen må ikke overstige afdrag på lån. I 2007 udgør afdrag på lån 8,7 mio.kr. Låneoptagelse i Låneoptagelsen fastsættes på grundlag af afdrag på lån, således at den langfristede gæld ikke øges i perioden.

13 29 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

14 33 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT

15 34 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Sundhedsudgifter m.v Boligstøtte 94 Driftssikring af boligbyggeri m.v Boligstøtte i alt Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Funktionstekst ikke fundet Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation

16 35 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 45 Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 12 Vuggestuer Børnehaver Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede i alt SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt BALANCE

17 0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 41 0 Teknisk Udvalg - udlejning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Boligformål * * DRIFT * SAXILD, LANDBRUGSAREAL BLOMMEVÆNGET 400, MATR * NR. 21 B DYNGBYVEJ 7 - UBEBYGGET PARCEL * El og vand ØRTING III, UDSTYKNINGSOMR. SMEDEGADE, MATR.NR * EZ, M.FL Erhvervsformål * * DRIFT * GAMLE UDSTYKNINGER * Ubestemte formål * * DRIFT * ANKJÆR * SKOLEPARKEN,ODDER * STAMPMØLLEVEJ * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer EGHOLMVEJ 15, (BRDR.MORTENSEN) * MEJERIVEJ 3, ODDER * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Varmebidrag Elbidrag MATR. NR. 22 BK, HALLING * HALLING ØSTERGÅRD * MATR. NR. 7 E, LANGGADE 5 B, HUNDSLUND * HUNDSLUND II, MATR. NR. 1A, TORUP, TORUPVEJ *

18 0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner Faste ejendomme * * * Fælles formål * * DRIFT * Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Beboelse * * DRIFT * TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Husleje-udgift El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt ÅLYKKECENTRET 31-43, * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag HAVREVÆNGET * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Opvarmning Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag KILDEGADE * Opvarmning Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10, 2. SAL * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag TUNØ HOVEDGADE * Skatter afgifter og forsikringer Lejeindtægt NØLEVVEJ 6/RATHLOUSGADE 3 (MAST) * Lejeindtægt PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning

19 0 Teknisk Udvalg - udlejning Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Hele kroner 046 El og vand Skatter afgifter og forsikringer Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag Køb og salg af vaskekort PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Rengøring Opvarmning El og vand Skatter afgifter og forsikringer Omkostninger Lejeindtægt Varmebidrag Erhvervsejendomme * * DRIFT * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER * Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Opvarmning El og vand Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt Varmebidrag ROSENSGADE 10 (LEJEMÅL OVER BIOGRAF) * Opvarmning El og vand Lejeindtægt Varmebidrag Andre faste ejendomme * * DRIFT * RØNHØJVEJ 5 SYNSHAL FOR MOTORSAGKYNDIG * Skatter, afgifter og forsikringer Lejeindtægt ODDER MUSEUM * Lejeindtægt BALSHAVEVEJ 50, RANDLEV BLICHERGÅRDEN * Skatter, afgifter og forsikringer Byfornyelse * * DRIFT * Kommunal ydelse ved byfornyelse Forbedringstilskud Rosensgade

20 1 Bygningsvedligeholdelse Serviceudgifter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Hele kroner 44 1 Bygningsvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning * * * Offentlige formål * * DRIFT * BANEGÅRDSGADE 5 (PAKHUSET) * Vedligeholdelse Ubestemte formål * * DRIFT * STAMPMØLLEVEJ * Vedligeholdelse MEJERIVEJ 3, ODDER * Vedligeholdelse Faste ejendomme * * * Beboelse * * DRIFT * FÆLLESKONTO * Bygningsvedligeholdelse Rammebesparelse TUNØ HOVEDGADE 3 A.B.C * Bygningsvedligeholdelse ÅLYKKECENTRET 31-43, * Bygningsvedligeholdelse HAVREVÆNGET * Bygningsvedligeholdelse VESTERGADE 37 A-B-C, HOU * Bygningsvedligeholdelse KIRKEVANG 37-45, HUNDSLUND * Bygningsvedligeholdelse TUNØ HOVEDGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse PENSIONISTBOLIG, ROSENSGADE * Bygningsvedligeholdelse Erhvervsejendomme * * DRIFT * RÅDHUSGADE 39-43, ODDER KURSUSCENTER * Bygningsvedligeholdelse BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA * Bygningsvedligeholdelse

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere