GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83"

Transkript

1 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1

2 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice... 4 Hvordan bevilges madservice?... 4 Opstart og levering af madservice... 6 Krav til leverandøren / personalet... 8 Krav til borgeren, herunder afbestilling... 9 Egenbetaling... 9 Klagemuligheder Kontaktoplysninger Ydelsesbeskrivelser Madservice med levering Madlevering på plejebolig

3 Forord Kvalitetsstandarden skal fungere som: Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau Et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler madservice efter Servicelovens 83, der er levering af mad til de borgere, der bor i eget hjem eller i en plejebolig. Denne kvalitetsstandards målsætninger evalueres én gang årligt. Eventuelle tilpasninger/ændringer af kvalitetsstandarden skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune. 3

4 Generelt om madservice Ydelsen madservice er en ydelse efter Servicelovens 83. Uddrag af lov om social service, 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje Der er i Glostrup forskellige ordninger afhængigt af om man bor i eget hjem, eller om man bor på et af kommunes 3 ældrecentre, dvs. om man bor i plejebolig. 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet ( ) til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Hvem kan få madservice? Man kan få madservice, hvis man på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv har mulighed for at tilberede mad eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. De specifikke målgrupper for ydelserne er beskrevet under afsnittet ydelsesbeskrivelser. Formål med ydelsen madservice Ud fra Fødevarestyrelsens anbefaling (2009) skal det sikres, at der er et tilbud om ernæringsrigtig mad til borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede maden eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. Hvordan bevilges madservice? For borgere der bor i eget hjem: Borgeren skal ansøge kommunen om madservice. Borgeren kan kontakte Center for Borgerkontakt, Visitationsenheden telefonisk eller pr. mail. Som oftest aftaler visitator en tid for visitationsbesøg med det samme. Hvis det ikke umiddelbart er muligt at 4

5 aftale et visitationsbesøg, kontakter visitator borgeren igen indenfor få dage. Ved visitationsbesøget, som finder sted i borgerens hjem, vurderer en visitator, hvad borgeren har behov for hjælp til. Bisidder Alle borgere har ret til at have en bisidder med under visitationsbesøget, hvis de ønsker det. Det kan eksempelvis være en pårørende eller anden person, som man ønsker at have til stede under visitatorens besøg. På grundlag af de informationer der fremkommer ved visitationsbesøget og eventuelle oplysninger fra eksempelvis borgerens læge, afgør visitatoren, om borgeren kan bevilges madservice. Afgørelsen træffes ud fra det gældende serviceniveau. Det er således visitatorens opgave at anvende sin sundhedsfaglige viden og sine observationer til at vurdere, hvordan borgeren skal visiteres i forhold til gældende serviceniveau. Der er således altid tale om en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau. Kommunens visitatorer Hver 15 måned revisiteres ydelsen madservice. Ved en revisitation vurderes det, om borgeren fortsat er berettiget til ydelsen og i hvilket omfang. Visitatorerne har en sundhedsfaglig uddannelse og er derudover uddannet i de relevante lovparagraffer. For borgere der bor på et af kommunens 3 ældrecentre: Når beboeren flytter ind i en plejebolig i Glostrup Kommune, vil pgl. blive tilbudt madservice på plejehjemmet. Der vil i forbindelse med indflytningen i plejebolig blive afholdt en forventningssamtale mellem beboer, pårørende og plejepersonale, hvor der i samarbejde foretages en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp til tilberedning af maden hen over døgnet. Den enkelte beboer kan vælge kost individuelt, f.eks. således at der kan vælges morgenmad og aftensmad, men ikke middagsmad. Andre kombinationer kan også vælges. Hvem leverer madservice? For borgere der bor i eget hjem: Madservice kan leveres af: Den kommunale madservice En privat leverandør, der er godkendt af kommunen 5

6 Ved visitationsbesøget informerer visitator om disse muligheder. Der findes ligeledes information om frit leverandørvalg på kommunens hjemmeside, hvor der også findes nærmere information om de enkelte leverandører. Borgeren vælger selv, hvem der skal levere madservicen. Private leverandører skal være godkendt af kommunen ud fra kommunalbestyrelsens leverandørkrav. Kvalitetsstandarden fungerer i forhold til leverandørerne som udgangspunkt På kan man finde flere informationer om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og om kvalitetskrav. for, at de forskellige leverandører leverer ydelser af en ensartet kvalitet, idet de kontrakter som kommunen indgår med leverandørerne, skal afspejle det serviceniveau, som denne kvalitetsstandard definerer. For borgere der bor på et af kommunens 3 ældrecentre: Madservice i plejeboliger er ikke omfattet af frit valg. Der er 2 køkkener i Glostrup Kommune, der leverer mad til de borgere, der bor i plejebolig. Omsorgscentret i Hvissinge leverer mad til Omsorgscentrets beboere og beboerne på Ældrecenter Sydvestvej. Køkkenet på Ældrecenter Dalvangen leverer mad til ældrecentrets beboere. Opstart og levering af madservice For borgere der bor i eget hjem: Visitator har med borger aftalt, hvilken dato leveringen skal starte, samt hvor mange leveringer borger ønsker om ugen. Borger har desuden med visitator aftalt, om der udover hovedretten også skal leveres en biret. Som udgangspunkt skal leverandørerne have 3 dage inden opstart, men tidligere levering kan aftales individuelt. Leverandøren kontakter borger med henblik på leveringstidspunkter. Leverandøren kontaktes af kommunens visitationsenhed, når en borger ønsker at modtage madservice fra den pågældende leverandør. Den bevilgede ydelse skal iværksættes senest 7 hverdage efter, at afgørelsen er truffet. Andet kan dog aftales, såfremt det har betydning for borgerens samlede 6

7 situation. Skal en madservice igangsættes akut (samme dag), aftales dette individuelt med leverandøren. Leverandøren kontaktes af kommunens visitationsenhed, når en borger får ændret i ydelserne. Tidsfrister for hvornår ydelserne skal ændres vil fremgå af informationen til leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at følge disse tidsfrister. Det skal sikres, at borger modtager sin madservice til tiden, og at borger er til stede, når maden leveres. Det medfører derfor forpligtelser for begge parter, når en borger er visiteret til madservice. Hvis borger ikke er til stede, når madservice leverer, kan borger individuelt aftale med leverandøren, at maden sættes i dertil indrettede kølebeholdere udenfor borgerens dør. Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis det aftalte tidspunkt for levering af mad afviger med mere end en time. Hvis leverandøren ikke finder borger hjemme, og borger ikke har afmeldt madservice, har leverandøren til gengæld pligt til at kontakte Glostrup Kommune/eventuel leverandør af personlig pleje, således at der om nødvendigt skaffes adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt borgeren noget. Madservice kan ikke aflyses af leverandøren. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der ønsker den pågældende leverandør. For borgere der bor på et af kommunens 3 ældrecentre: Tilbuddet om madservice tilbydes fra 1. dag efter indflytningen. Det skal sikres, at borger modtager sin mad til tiden, og at borger er til stede, når maden leveres. Det medfører derfor forpligtelser for begge parter, når en borger er visiteret til madservice. Leverandøren skal kontakte borgeren, hvis det aftalte tidspunkt for levering af mad afviger med mere end en time. Madservice kan ikke aflyses af leverandøren. 7

8 Krav til leverandøren/personalet Alle leverandører af madservice i Glostrup Kommune skal leve op til følgende krav: Maden skal produceres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende fødevarelov, Egenkontrolbekendtgørelsen, anbefalinger for dansk institutionskost samt øvrige officielle anbefalinger for mad til ældre. Alle måltider skal være veltillavede, varierede, og der skal i videst muligt omfang benyttes årstidens råvarer Der skal opstilles menuplaner gældende for en måned Hovedingredienserne i menuerne skal fremgå af kostplanen Der skal være variation i måltiderne. Dette gælder den enkelte menuplan og set over året som helhed, således at borgeren hele tiden har en oplevelse af forskellighed, der er tilpasset de forskellige behov og muligheder, der vil være året igennem Det materiale, der benyttes i forbindelse med produktion og transport skal være rent, således at smitte ikke kan forekomme fra materiale til maden jf. Bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. I leverandørens informationsmateriale skal det tydeligt fremgå, hvor borgeren skal henvende sig ved afmelding af mad Stille krav om at alle medarbejdere fremviser straffeattest ved ansættelsen. Såfremt straffeattesten ikke er blank, skal leverandøren tage stilling til, om lovovertrædelsen er af en karakter, hvor medarbejderen ikke findes egnet til at bestride jobbet Kunne tale dansk. For leverandører, der bringer maden ud til borgere i eget hjem. skal følgende krav være opfyldt: Maden skal udbringes på forsvarlig og hygiejnisk måde jf. Bekendtgørelse om levnedsmiddelhygiejne og egenkontrol m.v. Leverandøren skal have alternativer til den almindelige hovedret, eksempelvis som tilbud af frostmad eller alternativ menu Materialet, som kølemaden leveres i, skal kunne anvendes ved opvarmning Maden leveres helt til borgerens køleskab Tidspunktet for levering aftales med borgeren, men skal ske på hverdage i dagtiden Chaufføren skal udøve almindelig hjælpsomhed og fleksibilitet overfor borgeren. Chaufføren skal kunne identificere sig som hjælper ved at fremvise billedlegitimation 8

9 Borger skal have mulighed for vejledning af uddannet personale ved levering af maden eller via kontakt til leverandøren på anden vis Hvis borgeren ikke lukker op, skal leverandøren kontakte leverandøren af personlig pleje eller sygeplejen i Glostrup Kommune, således at det sikres, at der ikke er tilstødt borgeren noget. Særligt for leverandører der leverer varmt mad, skal følgende krav være opfyldt: Måltidet for den leverede (varme) mad skal af borgeren opleves som varmt min. 65 grader ved ud-portionering. Krav til borgeren, herunder afbestilling For at sikre at det er den rigtige hjælp, der gives til den enkelte borger, har borgeren ligesom Glostrup Kommune og leverandøren en række forpligtigelser. Borgeren skal: Informere visitator om relevante oplysninger i forbindelse med bevilling af madservice Informere visitator om ændringer i vedkommendes funktionsniveau, husstand m.m., da dette kan have betydning for, om madservice kan bevilges. Sørge for at være hjemme på det tidspunkt hvor det er aftalt, at maden leveres, med mindre at der er lavet særlige aftaler. Hvis borgeren ikke lukker op, kan leverandøren skaffe sig adgang til boligen for at sikre, at der ikke er tilstødt borgeren noget. Borgeren skal da betale evt. udgift til låsesmed, hvis det skyldes manglende afbud Være til stede i sit hjem, når madservice leveres af leverandøren, med mindre at det er aftalt, at maden sættes i kølebeholder. Borgerne kan og skal afbestille mad indenfor gældende regler, som er: At maden kan afbestilles inden kl. 12 dagen før levering. Egenbetaling Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et fast tilskud til maden, jf. Bek. 568 af om ændring af bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v., (Servicelovens 79, 83 og 84). Der er en egenbetaling, som fastsættes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. 9

10 For 2014 er egenbetalingen pr. dag for borgere, der bor i eget hjem: 2 retter almindelig kost: 60 kr. 1 ret almindelig kost: 48 kr. For 2014 er egenbetalingen pr. dag for borgere der bor i plejebolig. Morgenmad inkl. formiddagskaffe: 17 kr. Middagsmad inkl. eftermiddagskaffe: 52 kr. Aftensmad inkl. aftenkaffe: 32 kr. Priserne er ekskl. drikkevarer Betaling sker via træk i pensionen, hvis du vælger den kommunale leverandør, og via girokort, hvis du vælger privat leverandør, som kan tilmeldes betaling via PBS. Betalingen sker i overensstemmelse med gældende opkrævningsregler i Glostrup Kommune. Borgerne betaler kun for de måltider, de vælger. Er der afbestilt mad for sent, vil der blive opkrævet for disse måltider. 10

11 Klagemuligheder Hvis man ønsker at klage over en visitators afgørelse, skal klagen sendes til: Glostrup Kommunes Visitationsenhed Rådhusparken Glostrup Telefon: , hverdage kl Mail: Der kan klages mundtligt eller skriftligt. Hvis man har nye oplysninger af betydning for ansøgningen, som ikke indgik i visitators afgørelse, skal disse sendes/oplyses sammen med klagen. Afgørelsen og evt. nye oplysninger vil blive behandlet af Visitationsenheden. Leder af Visitationsenheden vil i samarbejde med visitator vurdere, om der er behov for, at anden visitator genvurderer sagen og træffer ny afgørelse. Hvis Visitationsenheden efter den fornyede behandling giver borger medhold i klagen, giver Visitationsenheden besked om dette indenfor 4 uger. Hvis ikke, videresender Visitationsenheden klagen til Ankestyrelsen. Ved problemer med levering af maden kan Visitationsenheden også kontaktes. Klager over kvaliteten af maden der leveres, skal derimod rettes direkte til leverandøren. Hvis problemet ikke kan løses borgeren og leverandøren imellem, kontaktes visitator. 11

12 Kontaktoplysninger Glostrup Kommune Center for Borgerkontakt, Visitationsenheden Rådhusparken Glostrup Telefon: , hverdage kl Mail: Ankestyrelsen Aalborg Evt. att. Navn på kontor, afdeling eller person 7998 Statsservice Mail: Sikker mail: Telefon: Omsorgscentret i Hvissinge Stenager Glostrup Tlf.: , lokal 123 Ældrecenter Dalvangen Digevangsvej Glostrup Tlf.:

13 Ydelsesbeskrivelser Madservice med levering Lovgrundlag Servicelovens 83 Målgruppe Borgere, der bor i eget hjem, og som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv har mulighed for at tilberede mad eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. Formål Ydelsens indhold At sikre at borgeren får ernæringsrigtig mad tilpasset borgers behov og funktionsevne. Der ydes madservice med levering til alle årets dage. Maden leveres som kølemad og opvarmes i borgerens egen mikroovn. Tidspunkt for levering aftales med borgeren. Normal kost Der tilbydes dagens menu bestående af hovedret og biret. Biret kan fravælges. Der tilbydes alternativ hovedret. Diæter Der kan bestilles diætmad efter lægefaglig dokumentation (fritaget er kosttyper som blendet og hakket kost, uden fisk og uden indmad, vegetar og energitæt kost). Diæter: Diabeteskost Kolesterolsænkende kost Fedtfattig kost K-vitamin reduceret kost Andre. Energiprocentfordelingen skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger til institutionskost. Der kan bestilles mad til det antal dage i ugen, der ønskes. Maden leveres helt til borgerens køleskab. 13

14 Maden kan, efter aftale med borgeren, sættes i køleboks udenfor borgers hoveddør. Eventuel Levering af frostmad sker på samme vilkår som kølemad. Hvor ofte leveres ydelsen Særlige forhold Der kan leveres et måltid til alle årets dage. Maden udbringes 3 gange om ugen mandag, onsdag og fredag. Der er egenbetaling. Er der en rask voksen i husstanden, bevilges normalt ikke madservice. 14

15 Madlevering på plejebolig Lovgrundlag Servicelovens 83 Målgruppe Borgere der bor i plejebolig og som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv har mulighed for at tilberede mad eller sikre tilstrækkelig ernæringstilstand. Formål Ydelsens indhold At sikre at borgeren får ernæringsrigtig mad. Normal kost Normal kost defineres som en hovedret og en biret. Det er muligt at fravælge den ene af retterne. Speciel kost Hvis borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktionsniveau gør, at det er svært at spise almindelig kost, kan der laves specielle aftaler: Flydende kost Blendet kost Hakket, findelt eller pureret kost % indmad % fjerkræ % fisk og svinekød Diæter Der kan bestilles diæter efter lægeordination (fritaget er kosttyper som blendet og hakket kost, uden fisk og uden indmad, vegetar og energitæt). Diæter: Diabeteskost Kolesterolsænkende kost Fedtfattig kost K-vitamin reduceret kost Andre Portionsstørrelser. Der tilbydes en portionsstørrelse for menuerne: Standard portion: 650 gram (Vægtangivelsen er for både hoved- og biret) Kødmængden skal i færdigvægt være: Helstegt kød: 90 gram Fars: 125 gram Fisk: 125 gram Sammenkogt ret: 90 gram kød Birettens portionsstørrelse skal være: Mælkegrød/vælling 2 dl. 15

16 Supper 2 dl. Desserter 1,5 dl. Frugtgrød 2 dl. + ¼ l. mælk Næringsindhold. Energiprocentfordelingen skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger til institutionskost. Søndags- og højtidsmenuer: Søndage, helligdage og mærkedage serveres finere mad. Fx. kalvesteg og fromage, flæskesteg og lignende menuer. Variation i måltider pr. måned - standardmenuplan Hovedbestanddelen af kød skal i løbet af en måned varieres på følgende måde: Hovedret: kødtype: omtrentligt antal gange, der serveres: Fisk 4* pr. måned, den ene gang evt. som forret Indmad 1* pr. måned Fjerkræ 3* pr. måned Svinekød ca. 14 * pr. måned Okse- eller kalvekød 6* pr. måned Lammekød 1* pr. kvartal På en måned kan der serveres sammenkogte retter 5-6 gange og fars 8 gange. Der skal i menuplanen være et bredt og varieret udvalg af sæsonens grøntsager. Biret: Ret Omtrentligt antal gange, der serveres Kød- og grøntsagssupper 4 * pr. måned Frugtgrød 4 * pr. måned Frugtsuppe 4 * pr. måned Mælkemad 6 * pr. måned Dessert/forret 12 * pr. måned Frisk Frugt/ Tærte 1* pr. måned Døgnkosten består af. Morgenmad: Øllebrød, havregrød eller surmælksprodukter Franskbrød/rugbrød, smør, ost og marmelade, kaffe eller te, mælk eller juice. Formiddag: Kaffe eller te, saftevand Middag: Hovedret og biret eller en af retterne. Isvand. 16

17 Eftermiddag: Kaffe eller te med brød / kage. Aften: Groft/fint brød (rugbrød eller franskbrød) med pålæg, ost og lune retter min. 2 gange om ugen. Vand eller mælk. Sen aften: kaffe, te eller saftevand lidt brød / kage 1 x ugentligt: serveres der nybagt franskbrød. 1 x ugentligt: serveres der nybagt brød. Om morgenen på Søn- og helligdage: serveres morgenbrød. 2 x ugentligt: Tilbydes blødkogt æg. Hvor ofte leveres ydelsen Særlige forhold Der kan leveres mad alle årets dage og til alle hovedmåltider i løbet af dagen. Borgeren kan ikke ønske specielle retter ud over, hvad der findes i menuplanerne. Maden kan indtages i egen bolig, fælles opholdstue på afdelingen eller i cafeerne. Tilskud med egenbetaling Proteindrik Tranebærsaft Frisk frugt. 17

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Madservice efter Servicelovens 83 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2013 Madservice efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan får madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 6 Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag : Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2017 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Godkendt KMB 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2018 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Gældende fra 1. januar 2018 Indhold Forord...3 Formål med indsatsen madservice...3 Generelt om madservice...4 Hvem kan søge om madservice

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2016 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928

Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007. Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Kvalitetsstandard for Odder Kommune 2007 Madservice til plejeboliger sags.id. 917426 / dok.id. 776928 Indhold: Lovgrundlag Ydelsens art Ydelsens formål Ydelsens indhold Uddybning: 83 i Lov om Social Service.

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2019 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Side 1 Gældende fra 1. januar 2019 Indhold Forord... 4 Formål med indsatsen madservice... 4 Generelt om madservice... 5 Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE.

Bilag 2. Kvalitetsstandarder 2012. For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE. Kvalitetsstandarder 2012 Bilag 2 For beboere på plejehjem Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Døgnkost KLADDE Indsæt billede Kvalitetsstandarder/ januar 2012 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord..

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2019 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Gældende fra 1. januar 2019 Indhold Forord...3 Formål med indsatsen madservice...3 Generelt om madservice...4 Hvem kan søge om madservice

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19

Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Kvalitetsstandard for madservice 2018/19 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.6 MADSERVICE, M-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere, som enten på grund af nedsat fysik, psykisk og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad indeholder mad og måltider? Det er plejecentrets ansvar at tilbyde en forplejning, som er sund og tilpasset dine individuelle behov. Derfor bevilges du døgnforplejning,

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg

1 of 5. Kvalitetsstandard. for. Madservice. Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg 1 of 5 Kvalitetsstandard for Madservice Godkendt på byrådet d. 30. august 2012. Sundhed og omsorg Syddjurs Kommune 2013 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter Allerød Kommune Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet for Mad og måltider på plejecenter, tager afsæt i Allerød Kommunes Kost- og måltidspolitik på ældreområdet, samt

Læs mere

Mad på plejecenter. (tidligere mad og måltider)

Mad på plejecenter. (tidligere mad og måltider) Mad på plejecenter (tidligere mad og måltider) Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Døgnkosten (3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider), der dækker de ernæringsmæssige behov. Hvad er formålet

Læs mere

Mad og måltider på plejecenter

Mad og måltider på plejecenter Mad og måltider på plejecenter Ydelsesbeskrivelse 2010 1 Hvilke behov dækker ydelsen? Døgnkost (3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider), der dækker de ernæringsmæssige behov. Hvad er formålet med ydelsen?

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice uden levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice uden levering 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med og uden levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at

Læs mere

FORSLAG KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

FORSLAG KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). FORSLAG KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din private kok Dato for tilsynsbesøg: 050216 skriftligt Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 050216 Skriftligt Deltagere

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Madservice Ydelsestype Madservice Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere

41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere 41 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er s grundlag Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Lov om social service 83 og 91 Udbringning af hovedretter

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E%

Nuværende madordning Allerød Kommune plejecentre. kostformer/diæter leveres. Kost til småtspisende: Protein: 18 E% Kulhydrat: 30-35 E% Fedt: 50 E% Kommunens nuværende Cook chill produktion. hvor Hjemmelavet mad der køles ned. produktionsform maden tilberedes, nedkøles og derefter portioneres i enkelt portioner. Hvilke kostformer leveres? Valgmulighed

Læs mere

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015

Bilag 4 - Kvalitetsstandard madservice 2015 Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Det Danske Madhus Dato for tilsynsbesøg: 15/5 2017 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2014 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2014 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2014 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2013 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service 91. Hvilke behov dækker ydelsen Døgnkost,

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken. Vi sætter altid borgeren i centrum, og er lydhøre for nye

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Kram madlevering Dato for tilsynsbesøg: 31. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.10 slut kl. 9.50 Deltagere

Læs mere

Madservice Hjemmeboende borgere

Madservice Hjemmeboende borgere Madservice Hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard 2017 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Omsorgscenteret i Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet "holdbarhedsdato".

Du har mulighed for at vælge mellem flere retter og der må gerne bestilles flere af samme slags. Vær opmærksom på påstemplet holdbarhedsdato. Produkter Kølevakummad Levering af mad til Voksenspecialområdet kan ske på 2 måder, enten ved bulkpakninger eller som enkeltportioner. Produktionsformen er identisk og det er alene leveringensformen der

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Døgnkost på plejecentre

Døgnkost på plejecentre SUNDHEDS OG SENIORAFDELINGEN Døgnkost på plejecentre - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune 2018 Du kan få døgnkost på plejecentre, hvis: Du er beboer på et plejecenter i Jammerbugt Kommune. Hvad

Læs mere

Serviceinformation Madservice

Serviceinformation Madservice Serviceinformation Madservice Rebild Kommune Center Pleje og Omsorg Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 2014 Serviceinformation Madservice Hvem kan få hjælp Hvis du er bosiddende i dit eget hjem, kan

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Bilag GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Madservice Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 5. februar 2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2011

Kvalitetsstandarder 2011 Kvalitetsstandarder 2011 De grå kasser er forbeholdt et billede. Slet denne tekstboks. Klik på knappen billede, og tegn en firkant, der fylder nøjagtig det samme område, som denne tekstboks. Bemærk, at

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2014

Madservice. Kvalitetsstandard 2014 Madservice Kvalitetsstandard 2014 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard

Madservice. Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for Madservice i Sønderborg Kommune Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Madservice i Sønderborg Kommune. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse

Læs mere

Madservice Hjemmeboende borgere

Madservice Hjemmeboende borgere Madservice Hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard 2018 Hvad er madservice: Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du er velernæret, og at du bliver

Læs mere

Kvalitetskrav til private leverandører. Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice

Kvalitetskrav til private leverandører. Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice Kvalitetskrav til private leverandører Frit leverandørvalg til: personlig hjælp og pleje praktisk hjælp madservice 2 1. Opgaver og målgruppe (Servicelovens 83, stk. 1)... 4 2. Beskrivelse af opgaver og

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for madservice Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine pårørende

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til madservice, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset, og du eller din ægtefælle ikke

Læs mere