Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

2 Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3 Læring og udvikling...3 Rummelighed...7 Trivsel og sundhed...9 Forældresamarbejde Oplysninger om ydelser s sammenfattende vurdering af ydelser De 6 læreplanstemaer Anvendelse af pædagogiske observationsmetoder Børn med særlige behov Respekt for grænser Oplysninger om organisation s sammenfattende vurdering af organisering Oplysninger om ressourcer s sammenfattende vurdering af ressourceudnyttelsen Børnedemografien for dagtilbuddets nærområde s sammensætning Børnesammensætningen s medarbejdere Økonomi Fysiske rammer Forældrebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten Bilag 1: Oplysninger om dagplejen i dagtilbud Oplysninger om effekt Oplysninger om ydelser Oplysninger om organisation Oplysninger om ressourcer

3 Indledning Kort om kvalitetsrapporten for Med denne rapport præsenteres 2. generation af Børn og Unges kvalitetsrapport for dagtilbud i Århus Kommune. Kvalitetsrapporten består dels af en sammenfattende hovedrapport med oplysninger på kommuneniveau, dels af delrapporter for hvert enkelt dagtilbud i Århus Kommune. Rapporten omhandler såvel specialdagtilbud som kommunale og selvejende dagtilbud og dækker kalenderåret. Indførelsen af kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet blev vedtaget af Århus Byråd den 13. juni Hensigten er, at kvalitetsrapporterne skal udgøre et systematisk og sammenhængende redskab til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og herigennem bidrage til det bedst mulige grundlag for at kvalificere den faglige indsats og det politiske beslutningsansvar. Kvalitetsrapporten er derfor et centralt element i Byrådets tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Delrapportens indhold og opbygning Kvalitetsrapporten er indholdsmæssigt disponeret i henhold til Århus Kommunes virksomhedsmodel ROYE, som er illustreret nedenfor. Ydre vilkår (ex. Ad Hoc Udvalget, Byrådsbeslutning om dannelse af B&U, overordnede mål) Grundlag og strategi (ex. Børn og Unge politikken) Udviklingsplanens strategier Strategi for ledelse Strategi for personale Strategi for organisering Strategi for drift Strategi for læring og udvikling Strategi for rummelighed Strategi for trivsel og sundhed Strategi for forældresamarbejde Ressourcer Organisation Resultater og kommunikation Strategi for Kommunikation Sammenhængen mellem Ressourcer, Organisation, Ydelser og Effekt (ROYE) kan læses fra venstre mod højre, hvor de tilgængelige ressourcer organiseres i ydelser, som får effekt for brugerne og/eller det omgivende samfund. Læst fra højre mod venstre, er udgangspunktet i virksomhedsmodellen beslutninger om, hvilken effekt der ønskes opnået, og gennem modellen konkretiseres det, hvilke ydelser der er nødvendige, og hvilken organisation af ressourcerne, der bidrager bedst til opnåelse af den ønskede effekt. Kvalitetsrapporten består dels af oplysninger forvaltningens databaser og dels af oplysninger indberettet af dagtilbuddene i perioden 25. januar-26. februar

4 Oplysninger om effekt Læring og udvikling For læring og udvikling har Byrådet vedtaget følgende effektmål for : Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Århus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal have mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt med henblik på at opnå et højt fagligt niveau Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal rustes til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb og deltage aktivt i samfundet s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres arbejde med børnenes læring og udvikling. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. Vurdering af effekten af arbejdet med børnenes læring og udvikling i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå Målet er at skabe læringsmiljøer, hvor børnenes færdigheder kan udvikles for at give mulighed for nye erfaringer og ny viden i forhold til alder og udviklingstrin. Grundlæggende arbejdes der ud fra de 6 læreplanstemaer samt mål og indikatorer udrundet af materialet til status- og udviklingssamtalerne. Der tages i den enkelte børnegruppe udgangspunkt i børnenes kompetencer og nærmeste udviklingszone. Forskellige former for dokumentation anvendes til en vurdering af det enkelte barns kompetencer. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Sprogvurderinger Jævnfør Dagtilbudslovens 11 skal alle forældre til 3-årige børn tilbydes en sprogvurdering og eventuelle sprogunderstøttende aktiviteter og anden bistand, hvis der er behov for det. I Århus Kommune anvendes det sprogvurderingsmateriale, som det daværende Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender har fået udviklet. Sprogvurderingsmaterialet består af et skema, som forældrene udfylder, og et skema, som pædagogen udfylder. Skemaet er tilpasset henholdsvis drenge og piger, da der er forskel på deres sproglige udvikling i 3-års alderen. Tilbuddet om sprogvurderinger trådte i kraft den 1. maj 2008 i Århus Kommune. Vurderingen af børnenes sproglige kompetencer falder indenfor følgende tre kategorier: - Generel indsats Børn med alderssvarende kompetencer inden for alle sproglige områder. - Fokuseret indsats Børn med behov for fokuseret pædagogisk indsats inden for mindst et sprogområde. - Særlig indsats Børn med behov for særlig (talepædagogisk) indsats inden for flere sproglige områder 3

5 I Århus Kommune er det målsætningen, at andelen af 3-årige børn med dansk som modersmål, der ved den frivillige sprogvurdering, vurderes at have et alderssvarende sprog, skal udgøre mindst 85 %, og 60 % skal have foretaget vurderingen i. 1 Antal gennemførte sprogvurderinger Oplysningerne er leveret af Videncenter for Pædagogisk Udvikling. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Nedenstående andele er opgjort på baggrund af det anførte antal gennemførte sprogvurderinger ovenfor. Hvis antallet af gennemførte sprogvurderinger ligger under 3, vil sprogvurderingsresultatet ikke blive anført. Dette skyldes, at resultaterne i så fald vil personhenførbare. Antal af 3-årige børn der ved den frivillige sprogvurdering er blevet vurderet til at have behov for : en generel indsats en fokuseret indsats 0 37 en særlig indsats 1 29 Oplysningerne er leveret af Videncenter for Pædagogisk Udvikling. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Resultaterne af sprogvurderingerne er opgjort på baggrund af udfyldte sprogvurderingsskemaer, som dagtilbuddene har indsendt til forvaltningen i slutningen af og begyndelsen af Sprogscreening Med afsæt i Lov 594 gennemføres i Århus Kommune en vurdering af dansksproglige kompetencer ved førskolebørn (3-årige). Med start fra august 2008 er det besluttet, at alle børn med dansk som andetsprog skal sprogscreenes, når de fylder 3 år. Børn med dansk som andetsprog er de børn, der taler et andet sprog end dansk med begge deres forældre. Hvis dagtilbuddet ikke har haft børn med dansk som andetsprog i aldersgruppen i det forgangne år, vil det fremgå af nedenstående opgørelse ved, at der ikke er gennemført sprogscreeninger. I Århus Kommune anvendes udvalgte dele af Sprogvurderingsmaterialet fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Sprogscreeningen består herudover af en del, der omhandler barnets modersmål. Sprogscreeningsmaterialet består af et skema, som pædagogen udfylder under sprogscreeningen. Forældrene skal før eller efter sprogscreeningen svare på nogle spørgsmål om barnets modersmål. Skemaerne er tilpasset henholdsvis drenge og piger, da der er forskel på, hvor langt de er nået i deres sprogtilegnelse i 3-års alderen. Hensigten med screeningen er at sikre den rette støtte i dansk som andetsprog til de børn, der har et særligt behov herfor. Resultatet skal i den henseende fungere som et pædagogisk udviklingsredskab. Sprogscreeningsresultatet vil på sigt danne grundlag for tildeling af 4aressourcer til de børn, der går i et dagtilbud. Der anvendes samme kategorier ved sprogscreeningen af børn med dansk som andet sprog som ved den frivillige sprogvurdering. Antal gennemførte sprogscreeninger af 3-årige børn med dansk som andetsprog Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Ingen data Budget, s

6 Nedenstående andele er opgjort på baggrund af det anførte antal gennemførte sprogscreeninger ovenfor. Hvis antallet af gennemførte sprogscreeninger ligger under 3, vil sprogscreeningsresultatet ikke blive anført. Dette skyldes, at resultaterne i så fald vil personhenførbare. Antal af 3-årige børn med dansk som andetsprog, der ved sprogscreeningen er blevet vurderet til at have behov for : en generel indsats Ingen data 5 en fokuseret indsats Ingen data 174 en særlig indsats Ingen data 174 Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12 Ud over sprogscreeningen af førskolebørn sprogscreener Århus Kommune ligeledes alle børn med dansk som andetsprog, inden de starter i 0. klasse for at afdække behovet for støtte til at lære dansk. Århus Kommune anvender Folkeskolelovens 5 stk. 8, som giver mulighed for at foretage en vurdering af dansksproglige kompetencer hos skolestartere, skoleskiftere og tilflyttere med dansk som andetsprog. På baggrund af vurderingen kan kommunen henvise børn med et særligt behov for støtte i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen. På baggrund af sprogscreeningen vurderes det, om barnet har: - Behov for basisundervisning dvs. at barnet vurderes at have behov for at blive indskrevet i en modtagerklasse. - Et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog hvilket betyder, at barnet kan blive henvist til en anden skole end distriktsskolen, for at sikre en tilstrækkelig støtte i dansk som andetsprog. - Et uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog barnet vurderes at have tilstrækkelige danskkundskaber til frit at kunne vælge skole. Målet er, at en stigende andel af elever med dansk som andetsprog, skal have tilstrækkelige danskkundskaber. For er det målsætningen, at andelen af børn med dansk som andetsprog, der ved sprogscreening vurderes at have tilstrækkelige danskkundskaber skal stige. 2 Antal gennemførte sprogscreeninger af 5-årige børn med dansk som andetsprog Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Ingen data 606 Nedenstående andele er opgjort på baggrund af det anførte antal gennemførte sprogscreeninger ovenfor. Hvis antallet af gennemførte sprogscreeninger ligger under 3, vil sprogscreeningsresultatet ikke blive anført. Dette skyldes, at resultaterne i så fald vil personhenførbare. Andel af 5-årige børn med dansk som andetsprog, der ved sprogscreeningen før skolestart er blevet vurderet til at have : behov for basisundervisning Ingen data 34 et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog Ingen data 457 uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog Ingen data 115 Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12 2 Budget, s

7 Forældretilfredshed Som en del af Budget er det Århus Kommunes målsætning, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes evne til at udfordre det enkelte barn skal stige. 3 Der er imidlertid tale om et nyt spørgsmål i forældretilfredshedsundersøgelsen, hvorfor sammenligning med tidligere år endnu ikke er mulig. Den samlede målsætning for Børn og Unge er, at andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse skal ligge på 60 % i. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets evne til : ** * at udfordre det enkelte barn 67% 64% at stimulere børnenes kreativitet og fantasi 78% 73% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets evne til : 2007** ** * at stimulere børnenes lyst til at lære 70% 74% 73% at udvikle børnenes sociale kompetencer 75% 83% 83% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er * tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** dagtilbuddets pædagogiske indsats 75% 80% 79% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Skolestartsalder Af folkeskolelovens 34 fremgår det, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Kommunalbestyrelsen kan dog efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. 4 Skolestartsalderen kan derfor indikere noget om børnenes udviklingsniveau i dagtilbuddet. Det er dog vigtigt at 3 Ibid. 4 Folkeskoleloven 34, stk. 2. 6

8 holde sig for øje, at skolestartsalderen kun er en blandt flere indikatorer i forhold til børnenes udvikling, og at der kan være mange forklaringer på fordelingen af skolestartsalderen. Børn udvikler deres kompetencer på meget forskellig vis og i flere forskellige tempi, hvilket kan være en naturlig forklaring på fordelingen i nedenstående tabel. 5 år 6 år 7 år Antal børn fordelt på skolestartsalder Oplysningerne er leveret af LIS 5 og er opgjort som barnets alder pr. 1. august for de børn, der er startet i skolen i skoleåret /10. Rummelighed For rummelighed har Byrådet vedtaget følgende effektmål for Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. Delmål: Børn og Unge i Århus Kommune skal udvikle forståelse og respekt for andres værdier, holdninger og livsformer samt tage ansvar for sig selv og andre Delmål: Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal sørge for rummelige tilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres arbejde med at skabe rummelighed i dagtilbuddet. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. Vurdering af effekten af arbejdet med at skabe rummelighed i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå. Så snart en medarbejder eller forældre ser tegn hos et barn på, at det ikke trives, sættes der fokus på barnet, så bekymringen kan komme barnet til gode ved en tidlig indsats. Vurderes det, at barnet har brug for en særlig indsats, opstilles der mål for denne indsats, og en handleplan udarbejdes. Som udgangspunkt skal alle afdelinger i dagtilbuddet kunne rumme børn med særlige behov, og indsatsen tilrettelægges i hvert enkelt tilfælde i afdelingen sammen med forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Forældretilfredshed i forhold til børnenes alsidige kompetencer I henhold til Budget for Børn og Unge er det målsætningen, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes evne til at udvikle børnenes forståelse og respekt for hinanden skal stige. I forældretilfredshedsundersøgelsen for er der imidlertid foretaget nogle justeringer af spørgsmålsformuleringerne i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen i 2007, hvorfor en direkte sammenligning med tidligere år ikke er mulig. Af hensyn til historikken er begge spørgsmålsformuleringer og svarfordelinger dog fortsat medtaget nedenfor. 5 Børn og Unges ledelsesinformationssystem 7

9 Den samlede målsætning for Børn og Unge er, at andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at respektere andres holdninger skal ligge på 92 %, mens andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at forstå egne og andres livsformer og kulturer skal ligge på 90 %. 6 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der : i nogen grad eller i høj grad mener, at dagtilbuddet bidrager til, at barnet bliver i stand til at respektere andres holdninger er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at respektere andres holdninger 2007** ** * 89% Udgået Udgået - 78% 77% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der : i nogen grad eller i høj grad mener, at dagtilbuddet bidrager til, at barnet bliver i stand til at forstå egne og andres livsformer og kulturer er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at forstå egne og andres livsformer og kulturer 2007** ** * 66% Udgået Udgået - 56% 65% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Forældretilfredshed i forhold til begrænsning af mobning I Århus Kommune er det målsætningen, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes indsats for at begrænse mobning skal stige. Det samlede mål for var, at 90 % af forældrene skulle være tilfredse eller meget tilfredse med denne indsats. Spørgsmålsformuleringen i forældretilfredshedsundersøgelsen er blevet ændret en smule i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen for Det er derfor ikke muligt at sammenligne fordelingen direkte for de to tilfredshedsundersøgelser, men af hensyn til historikken er begge opgørelser taget med i nedenstående tabel. 7 6 Budget, s Ibid. 8

10 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der : i nogen grad eller i høj grad mener, at dagtilbuddet gør tilstrækkeligt for at begrænse mobning er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for at begrænse mobning 2007** ** * 83% Udgået Udgået - 70% 70% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Trivsel og sundhed For trivsel og sundhed har Byrådet vedtaget følgende effektmål for : Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Århus Kommune med henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt. Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal trives og udvikle deres selvværd Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal udvikle sunde vaner s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres arbejde med børnenes trivsel og sundhed i dagtilbuddet. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. Vurdering af effekten af arbejdet med børnenes trivsel og sundhed i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå. Målet er at skabe læringsmiljøer, som bidrager til at skabe en bevidsthed og en kultur, som er fremmende for børnenes trivsel. Der skal tages udgangspunkt i, at børn har forskellige forudsætninger og derfor forskellige behov for at kunne trives. Børnene skal have mulighed for at styrke deres motoriske færdigheder samt rum til at indgå i sociale fællesskaber - begge dele enkelte elementer i en række af indikatorer, som har indflydelse på det enkelte barns trivsel og sundhed. Sundhed sættes også i relation til det sunde måltid, som der serveres dagligt for alle dagtilbuddets børn. En overordnet kostpolitik er under udarbejdelse i foråret. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 9

11 Forældretilfredshed med trivsel Det er målsætningen, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes evne til at skabe trivsel for børnene skal stige i forhold til niveauet fra brugertilfredshedsundersøgelsen i Der er imidlertid foretaget en mindre justering af spørgsmålsformuleringen i forældretilfredshedsundersøgelsen i, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Af hensyn til historikken er opgørelsen for begge år dog medtaget nedenfor. Den samlede andel af forældre, der var tilfredse eller meget tilfredse med institutionernes (dagtilbud, skoler og FU) evne til at skabe trivsel for børnene, lå i 2007 på 72 %. 8 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** * dagtilbuddets evne til at skabe trivsel. 85% Udgået Udgået deres barns trivsel i dagtilbuddet - 95% 91% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller * meget tilfredse med dagtilbuddets evne til : ** at få deres barn til at føle sig trygt og glad 90% 89% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Forældresamarbejde For forældreinddragelse har Byrådet vedtaget følgende effektmål for : Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal give børn og unge og deres familier mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling. Delmål: Børn og unge og deres familier skal sikres inddragelse og medbestemmelse i forhold til det enkelte tilbud s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres samarbejde med og inddragelse af forældrene i dagtilbuddet. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. 8 Budget, s

12 Vurdering af samarbejdet med og inddragelsen af forældrene i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå. Forældrene er gennemgående ressourcestærke, bor i eget hus og har ikke de store sociale og økonomiske problemer. Forældrene prioriterer deres børns vilkår, trivsel og udvikling højt og er meget engagerede i deres barns pasningstilbud i dagpleje eller institution. Samtidig har de en forventning om, at kerneydelsen i dagtilbuddet er i orden, og at medarbejdernes tilgang til deres arbejde er professionel. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten I forhold til forældreinddragelsen spiller forældrenes oplevelse af kontakten til institutionerne en vigtig rolle, men et samarbejde skal være gensidigt, hvorfor dagtilbuddet oplevelse også er væsentlig at inddrage. Ud over vurderingen af effekten af samarbejdet og inddragelsen er dagtilbuddene derfor blevet bedt om at foretage et skøn i forhold til, hvor mange forældre der i gennemsnit deltager ved de arrangementer og møder, som de inviteres til i dagtilbuddet, og i hvilken grad dagtilbuddet vil vurdere samarbejdet med forældrene som velfungerende. Andel af forældre, der i gennemsnit deltager ved de arrangementer og møder, som de inviteres til i dagtilbuddet Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten % s vurdering af samarbejdet med forældrene som velfungerende Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten I meget høj grad Forældretilfredshed med kontakten og samarbejdet med dagtilbuddet I henhold til Budget for Børn og Unge er det målsætningen, at forældrenes tilfredshed med inddragelsen i dagtilbuddenes arbejde skal stige. Nærmere betegnet skal den samlede andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med den daglige kontakt til personalet i dagtilbud, skoler og FU-tilbud, som minimum udgøre 70 %, mens andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med inddragelsen af forældre i beslutninger truffet i institutionerne (dagtilbud, skole og FU), skal ligge på 73 %. 9 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** * den daglige kontakt til personalet 72% 78% 74% inddragelsen af forældre i beslutninger vedr. pasningstilbuddet 64% 61% 62% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. 9 Budget, s

13 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : ** * dialogen og samarbejdet om barnet mellem pasningstilbud og hjem 77% 73% personalets lydhørhed over for forældrenes synspunkter 74% 76% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Generel forældretilfredshed Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er * tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** dagtilbuddet alt i alt 85% 89% 85% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. 12

14 Oplysninger om ydelser s sammenfattende vurdering af ydelser Læring og udvikling I Børn og Unge vil vi udvikle en fælles forståelse af begrebet læring, som indebærer, at der i indsatsen for alle børn og unge er et sammenhængende fokus på det hele menneske og dermed på faglig, personlig, social og kulturel dannelse. Læringsforståelsen indebærer, at barndommen og ungdommen skal ses som faser i livet, der har værdi i sig selv, og samtidig er en helt afgørende periode for hele livsforløbet. 10 Udviklingen af Børn og Unges læringsforståelse bygger på erkendelse af: - At børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer - At børn har forskellige måder at lære på - At en sammenhængende indsats på tværs af alle fagområder styrker læring og udvikling - At et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem forældre og medarbejdere skaber det optimale grundlag for børn og unges trivsel, læring og udvikling. - At vores indsats skal vurderes og evalueres med udgangspunkt i en fælles fastlæggelse af, hvad et barn skal kunne på forskellige udviklings- og alderstrin. Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte børnenes læring og udvikling i dagtilbuddet. Der er udarbejdet pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet, som der arbejdes ud fra. Indsatserne dokumenteres på forskellig vis og evalueres med nye handlinger og indsatser til følge. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Rummelighed Alle børn og unge skal indgå i relevante og forpligtende fællesskaber, hvor de oplever at kunne rummes af andre og samtidig udvikler evnen til at kunne rumme. Det gælder på tværs af køn, alder, kultur og etnicitet, og hvad enten man som menneske har "almindelige" eller særlige behov eller har et fysisk eller psykisk handicap. For at bidrage til at børn, unge og forældre kan rumme forskellighed og mangfoldighed, må Århus Kommunes tilbud og medarbejdernes tilgang til børn, unge og forældre være rummelige og inkluderende. Børn, unge og forældre skal i praksis opleve, at der er plads til mennesker med forskellige forudsætninger i Århus Kommunes tilbud. 11 Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte rummeligheden i dagtilbuddet. Der er børn med særlige behov og børn med handicap i dagtilbuddet. Der er ansat fagligt kompetente medarbejdere til at varetage den pædagogiske opgave med børnene. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 10 Børn og Unges Udviklingsplan, Strategi for læring og udvikling 11 Børn og Unges Udviklingsplan, Strategi for rummelighed 13

15 Trivsel og sundhed Børn og Unge skal gennem sin opgaveløsning understøtte forældrenes, børnenes og de unges personlige ansvar for deres egen trivsel og sundhed samt skabe rammer og vilkår, der fremmer udviklingen af trivsel og sundhed blandt børnene og de unge. I Børn og Unge er trivsel og sundhed ikke en opgave, der er reserveret til særlige sundhedsmedarbejdere. Trivsel og sundhed er en opgave for alle ansatte og skal være en integreret del af medarbejdernes daglige gerning. 12 Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte børnenes trivsel og sundhed i dagtilbuddet. Det obligatoriske frokostmåltid. Udeliv. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Forældresamarbejde og -inddragelse Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Alle i Børn og Unge skal møde forældrene med ligeværdighed og respekt for forældreansvaret. Børn og Unge har et særligt ansvar for at skabe konstruktive rammer for samarbejdet med forældrene gennem aktiviteter, møder, formelle rammer, traditioner m.v., der grundlægger en kultur for deltagelse og inklusion af alle forældre. Der skal derfor arbejdes systematisk med at kvalificere de sammenhænge, hvor medarbejdere møder forældre. Det gælder såvel i det daglige samarbejde, hvor barnet eller den unges læring, udvikling og trivsel er i centrum, som ved arrangementer, frivilligt arbejde for/eller i tilbuddet, fester etc. og endelig i de formelle fora for indflydelse eks. råd, bestyrelser etc. 13 Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte samarbejdet og inddragelsen af forældrene i dagtilbuddet Arrangementer og møder i de enkelte afdelinger og fælles i dagtilbuddet. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 12 Børn og Unges Udviklingsplan, Strategi for trivsel og sundhed 13 Børn og Unges udviklingsplan, Strategi for forældresamarbejde 14

16 De 6 læreplanstemaer Af Dagtilbudslovens 8 fremgår det, at: Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Og af stk. 2, at Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål børnenes læring indenfor følgende temaer: 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Den pædagogiske læreplan skal betragtes som et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. Pædagogiske læreplaner er et redskab til at sætte fokus på tidlig læring i dagtilbuddene. Det er derfor hensigten, at den pædagogiske læreplan bruges som led i den refleksion og de diskussioner om det pædagogiske arbejde, der hele tiden finder sted blandt dagtilbuddets personale. I forhold til udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan stilles der ikke krav om, at dagtilbuddet skal have særligt fokus på alle seks temaer i løbet af et år. kan i stedet trække nogle af temaer ud af læreplanen og primært fokusere det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet på de valgte temaer. Mål som dagtilbuddet har opstillet for det pædagogiske arbejde med børnenes læring i forhold til de 6 læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling Vi vil skabe et miljø, hvor barnet i dannelsesprocessen kan udvikle selvværd og selvtillid og dermed udvikle sig til en selvstændig og ansvarlig personlighed. Barnet skal have en oplevelse af at være værdifuldt, som det er, at der er plads til forskellighed, og det er væsentligt at tage hensyn til andre, samtidig med at det skal lære at mestre både valg og fravalg. Sociale kompetencer Vi vil skabe et miljø, hvor barnet kan opleve glæden ved at være med i et fællesskab med anerkendende relationer. Sociale kompetencer som respekt og omsorg for andre er nøglen til en plads i gruppen og deltagelse i leg og aktiviteter sammen med andre. Barnet skal derfor lære sociale færdigheder til at mestre samspillet med andre mennesker, bl.a. lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra på en ordentlig måde. Sproglig udvikling Vi vil skabe et miljø, hvor barnets sproglige færdigheder kan udvikles for at give mulighed for nye erfaringer og ny viden. De yngste skal have mulighed for at udvikle kompetencer til at etablere sproglig kontakt til andre, til at kommunikere med sin omverden og til at udtrykke følelser. Børnehavebarnet skal mulighed for at udvikle kompetencer til at fortælle, lytte og være i dialog med andre og til at udtrykke og beskrive følelser, meninger, tanker og oplevelser. 15

17 Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Vi vil skabe et miljø, der bidrager til at skabe en bevidsthed og en kultur, som fremmer fysisk aktivitet. Barnet skal have mulighed for at udvikle kompetencer til at deltage i hverdagsrutiner og blive selvhjulpen, til at bruge sine sanser, til at være bevidst om sin krop og dens styrker og i takt med sin alder kunne mestre fleksibilitet og koordinering i forhold til sine grundbevægelser. Vi vil give barnet mulighed for at få erfaringer og opleve glæden ved at færdes i naturen med årstidernes skiften. Barnet skal støttes i at undersøge og eksperimentere med naturens elementer og materialer, og der skal appelleres til undren og fordybelse i leg og aktiviteter. Alle barnets sanser skal i spil og motorikken skal udfordres. Barnet skal lære at passe på naturen og miljøet. Vi vil præsentere barnet for en vifte af kulturelle tilbud af kulturelle udtryksformer, som kan lære barnet at udtrykke sig kreativt og fantasifuldt. Barnet skal have muligheden for at lære forskellige materialer, redskaber og metoder at kende. I dagligdagen skal børnesange, sanglege, fælles lege, oplæsning og fortælling være naturlige elementer. Barnet skal have kendskab til traditioner både i dagtilbuddet samt de danske kulturelle traditioner. Er læreplanstemaerne beskrevet i forhold til : udsatte børn børn med handicap børn med dansk som andetsprog Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Ja Ja Ja Af Dagtilbudslovens 9, stk. 2 fremgår det, at: Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres årligt( )Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Den årlige evaluering kan være en sammenfatning af et mere løbende mundtligt eller skriftligt baseret evalueringsarbejde i dagtilbuddet. Af 10, stk. 2 fremgår desuden at kommunalbestyrelsen årligt skal drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. I henhold til ovenstående, er dagtilbuddene blevet bedt om kort at beskrive resultaterne af den seneste evaluering af den pædagogiske læreplan. Det har ligeledes været muligt for dagtilbuddet at få den samlede evaluering vedhæftet som bilag til dagtilbuddets delrapport. Såfremt det er tilfældet, kan evalueringsmaterialet findes bagerst i rapporten. 16

18 Resultater fra den seneste gennemførelse af en evaluering af arbejdet med børnenes læring indenfor de 6 læreplanstemaer? Alsidig personlig udvikling Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Sociale kompetencer Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Sproglig udvikling Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Krop og bevægelse Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Natur og naturfænomener Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Kulturelle udtryksformer og Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. værdier Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Tidspunkt for den seneste gennemførelse af en evaluering af den pædagogiske læreplan juni Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Evalueringen af læreplanstemaerne foregår i dagtilbuddets enkelte afdelinger. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Anvendelse af pædagogiske observationsmetoder Anvender I en eller flere skriftlige observationsmetoder (herunder SUS) til Ja dokumentation af jeres pædagogiske arbejde? Hvis Ja, hvilke metoder anvender I regelmæssigt: SUS, Butterfly, Marianne Hedegaard, Kuno Beller, TRAS m.fl. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Anvender I andre observationsmetoder til dokumentation af jeres pædagogiske arbejde (fx billeddokumentation, børneinterviews m.m)? Ja Hvis Ja, hvilke: Plancher og andre kreative udtryk, foto, interviews, video, tegninger, bøger mm. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten I hvilke sammenhænge bliver dokumentationsmaterialet anvendt? Til afdækning af de enkelte børn og børnegruppers udvikling og/eller behov for støtte Til interne refleksioner over det pædagogiske arbejde i personalegruppen I mødet med forældrene Andet: Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: X X X Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 17

19 Børn med særlige behov Skriftlige handleplaner Udarbejdes der i dagtilbuddet skriftlige handleplaner i forhold til arbejdet med: Udsatte børn Børn med handicap Børn med dansk som andetsprog Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Ja, altid Ja, altid Ja, altid Dette spørgsmål er kun besvaret, hvis der udarbejdes handleplaner for udsatte børn, børn med handicap og/eller børn med dansk som andetsprog. Hvor ofte revurderes de skriftlige handleplaner i gennemsnit? Min. hvert halve år, evt. oftere. Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Handleplaner for skole-udsatte børn i 4a-regi Folkeskolens 4a omhandler støtte til at fremme den sproglige udvikling hos tosprogede børn, der endnu ikke er påbegyndt skole. Såfremt disse er skoleudsættere, skal der udarbejdes en særlig handleplan. I tabellen nedenfor er opgjort, hvor mange handleplaner der er udformet i dagtilbuddet. Antal handleplaner for skole-udsatte børn i 4a-regi 0 Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Har ingen Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov Hvor lang tid går der i gennemsnit fra indstilling om specialpædagogisk (eks. talepædagog, PPR, specialpædagogisk tema o.l.) bistand, til der foreligger en beslutning om indsatsens Forskelligt omfang og indhold? Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Videncenter for specialpædagogik: Omstændeligt system, ofte vanskeligt at få kontakt. PPR: Godt samarbejde både med talepædagog og psykolog via konsultativt forum, som et rigtig godt præventivt forum. Ventetiden vedr. skolebørn er generelt kortere (ca.3 mdr.) end ventetiden til de yngre børn (op til ½ år). Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. 18

20 Initiativer dagtilbuddet tager (ift. barnet) i perioden fra indstilling om specialpædagogisk bistand til beslutning om indsatsens omfang og indhold? Udarbejder handleplaner, som er realistiske at gennemføre ud fra de personaleressourcer, der er til rådighed. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Anvendte pædagogiske tilgange I nedenstående præsenteres en liste over tilgange, der kan anvendes i arbejdet med udsatte børn, børn med handicap og børn med dansk som andetsprog. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der ikke er tale om en komplet liste over tilgange, men blot et udsnit. Derfor har dagtilbuddet også haft mulighed for at fremhæve andre væsentlige tilgange, som anvendes i arbejdet med udsatte børn, børn med handicap og børn med dansk som andetsprog. Tilgange dagtilbuddet regelmæssigt anvender i arbejdet med: Status- og udviklingssamtaler Kuno Beller Udsatte børn X X Børn med handicap X Børn med dansk som andetsprog Tegn til talt (TTT) Butterfly Marianne Hedegaards interaktionsbaserede beskrivelse PECS TRAS Andet: X X X X X X X X Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Respekt for grænser I Århus Kommune er der i januar 2008 iværksat et beredskab, som blandt andet har til opgave at sikre hurtig og effektiv indgriben og sagsbehandling i krisesituationer samt at opsamle erfaringer med henblik på forebyggelse. I den forbindelse er der udarbejdet en vejledning med titlen Respekt for Grænser. Vejledningen skal bidrage til åbenhed og debat om seksuelle overgreb. Samtidig skal den være med til at sikre, at hver enkelt medarbejder kender sin rolle og sit ansvar, hvis der opstår mistanke om, at et barn bliver krænket seksuelt, eller hvis man som medarbejder bliver udsat for mistanke om seksuelt overgreb. Ud over at træde til ved mistanke om seksuelle krænkelser begået af voksne, er det ligeledes beredskabets opgave bistå ved mistanke om overgreb begået af børn mod børn, samt at yde bistand ved dødsulykker eller alvorlige ulykker. 19

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Dagtilbud Dagtilbud nr 1104

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Dagtilbud Dagtilbud nr 1104 K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200 DELRAPPORT Dagtilbud Dagtilbud nr 1104 Århus Kommune Børn og Unge Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 305 Hjortshøj-Hårup-Mejlby

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 305 Hjortshøj-Hårup-Mejlby Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 305 Hjortshøj-Hårup-Mejlby Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3 Læring og udvikling...3

Læs mere

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Dagtilbud Nygårdsvej Dagtilbud nr 1001

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Dagtilbud Nygårdsvej Dagtilbud nr 1001 K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200 DELRAPPORT Dagtilbud Nygårdsvej Dagtilbud nr 1001 Århus Kommune Børn og Unge Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger

Læs mere

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Dagtilbud Beder Øst Dagtilbud nr 701

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Dagtilbud Beder Øst Dagtilbud nr 701 K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200 DELRAPPORT Dagtilbud Beder Øst Dagtilbud nr 701 Århus Kommune Børn og Unge Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 2008. DELRAPPORT Frk. Ellen Gades Børnehave Dagtilbud nr. 508

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 2008. DELRAPPORT Frk. Ellen Gades Børnehave Dagtilbud nr. 508 K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD DELRAPPORT Frk. Ellen Gades Børnehave Dagtilbud nr. 508 Århus Kommune Børn og Unge Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Lisbjerg Dagtilbud Dagtilbud nr 601

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200. DELRAPPORT Lisbjerg Dagtilbud Dagtilbud nr 601 K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD 200 DELRAPPORT Lisbjerg Dagtilbud Dagtilbud nr 601 Århus Kommune Børn og Unge Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 GELLERUP INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD DELRAPPORT Fredensvang Dagtilbud nr. 901

K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD DELRAPPORT Fredensvang Dagtilbud nr. 901 K VALITETSRAPPORT DAGTILBUD DELRAPPORT Fredensvang Dagtilbud nr. 901 Århus Kommune Børn og Unge Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...4

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

BØRNEHAVEN FRK. ELLEN GADE (SDT)

BØRNEHAVEN FRK. ELLEN GADE (SDT) BØRNEHAVEN FRK. ELLEN GADE (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 MÅRSLET INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

Læs mere

Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse Bilag 2 Initiativbeskrivelser på Børneudvalgets område Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse Initiativ Sprog tilegnelse hos

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

GL. BRABRAND DAGTILBUD

GL. BRABRAND DAGTILBUD GL. BRABRAND INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i...

http://mag1ssas13.mag1.aarhus.pri:8080/sasstoredprocess/do?_program=/bu/lis/i... Page 1 of 24 KVALITETSRAPPORT Skt. Johannes Sogns Menighedsbørnehave (SDT) Page 2 of 24 INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere