Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

2 Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3 Læring og udvikling...3 Rummelighed...7 Trivsel og sundhed...9 Forældresamarbejde Oplysninger om ydelser s sammenfattende vurdering af ydelser De 6 læreplanstemaer Anvendelse af pædagogiske observationsmetoder Børn med særlige behov Respekt for grænser Oplysninger om organisation s sammenfattende vurdering af organisering Oplysninger om ressourcer s sammenfattende vurdering af ressourceudnyttelsen Børnedemografien for dagtilbuddets nærområde s sammensætning Børnesammensætningen s medarbejdere Økonomi Fysiske rammer Forældrebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten Bilag 1: Oplysninger om dagplejen i dagtilbud Oplysninger om effekt Oplysninger om ydelser Oplysninger om organisation Oplysninger om ressourcer

3 Indledning Kort om kvalitetsrapporten for Med denne rapport præsenteres 2. generation af Børn og Unges kvalitetsrapport for dagtilbud i Århus Kommune. Kvalitetsrapporten består dels af en sammenfattende hovedrapport med oplysninger på kommuneniveau, dels af delrapporter for hvert enkelt dagtilbud i Århus Kommune. Rapporten omhandler såvel specialdagtilbud som kommunale og selvejende dagtilbud og dækker kalenderåret. Indførelsen af kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet blev vedtaget af Århus Byråd den 13. juni Hensigten er, at kvalitetsrapporterne skal udgøre et systematisk og sammenhængende redskab til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og herigennem bidrage til det bedst mulige grundlag for at kvalificere den faglige indsats og det politiske beslutningsansvar. Kvalitetsrapporten er derfor et centralt element i Byrådets tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Delrapportens indhold og opbygning Kvalitetsrapporten er indholdsmæssigt disponeret i henhold til Århus Kommunes virksomhedsmodel ROYE, som er illustreret nedenfor. Ydre vilkår (ex. Ad Hoc Udvalget, Byrådsbeslutning om dannelse af B&U, overordnede mål) Grundlag og strategi (ex. Børn og Unge politikken) Udviklingsplanens strategier Strategi for ledelse Strategi for personale Strategi for organisering Strategi for drift Strategi for læring og udvikling Strategi for rummelighed Strategi for trivsel og sundhed Strategi for forældresamarbejde Ressourcer Organisation Resultater og kommunikation Strategi for Kommunikation Sammenhængen mellem Ressourcer, Organisation, Ydelser og Effekt (ROYE) kan læses fra venstre mod højre, hvor de tilgængelige ressourcer organiseres i ydelser, som får effekt for brugerne og/eller det omgivende samfund. Læst fra højre mod venstre, er udgangspunktet i virksomhedsmodellen beslutninger om, hvilken effekt der ønskes opnået, og gennem modellen konkretiseres det, hvilke ydelser der er nødvendige, og hvilken organisation af ressourcerne, der bidrager bedst til opnåelse af den ønskede effekt. Kvalitetsrapporten består dels af oplysninger forvaltningens databaser og dels af oplysninger indberettet af dagtilbuddene i perioden 25. januar-26. februar

4 Oplysninger om effekt Læring og udvikling For læring og udvikling har Byrådet vedtaget følgende effektmål for : Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Århus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal have mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt med henblik på at opnå et højt fagligt niveau Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal rustes til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb og deltage aktivt i samfundet s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres arbejde med børnenes læring og udvikling. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. Vurdering af effekten af arbejdet med børnenes læring og udvikling i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå Målet er at skabe læringsmiljøer, hvor børnenes færdigheder kan udvikles for at give mulighed for nye erfaringer og ny viden i forhold til alder og udviklingstrin. Grundlæggende arbejdes der ud fra de 6 læreplanstemaer samt mål og indikatorer udrundet af materialet til status- og udviklingssamtalerne. Der tages i den enkelte børnegruppe udgangspunkt i børnenes kompetencer og nærmeste udviklingszone. Forskellige former for dokumentation anvendes til en vurdering af det enkelte barns kompetencer. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Sprogvurderinger Jævnfør Dagtilbudslovens 11 skal alle forældre til 3-årige børn tilbydes en sprogvurdering og eventuelle sprogunderstøttende aktiviteter og anden bistand, hvis der er behov for det. I Århus Kommune anvendes det sprogvurderingsmateriale, som det daværende Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender har fået udviklet. Sprogvurderingsmaterialet består af et skema, som forældrene udfylder, og et skema, som pædagogen udfylder. Skemaet er tilpasset henholdsvis drenge og piger, da der er forskel på deres sproglige udvikling i 3-års alderen. Tilbuddet om sprogvurderinger trådte i kraft den 1. maj 2008 i Århus Kommune. Vurderingen af børnenes sproglige kompetencer falder indenfor følgende tre kategorier: - Generel indsats Børn med alderssvarende kompetencer inden for alle sproglige områder. - Fokuseret indsats Børn med behov for fokuseret pædagogisk indsats inden for mindst et sprogområde. - Særlig indsats Børn med behov for særlig (talepædagogisk) indsats inden for flere sproglige områder 3

5 I Århus Kommune er det målsætningen, at andelen af 3-årige børn med dansk som modersmål, der ved den frivillige sprogvurdering, vurderes at have et alderssvarende sprog, skal udgøre mindst 85 %, og 60 % skal have foretaget vurderingen i. 1 Antal gennemførte sprogvurderinger Oplysningerne er leveret af Videncenter for Pædagogisk Udvikling. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Nedenstående andele er opgjort på baggrund af det anførte antal gennemførte sprogvurderinger ovenfor. Hvis antallet af gennemførte sprogvurderinger ligger under 3, vil sprogvurderingsresultatet ikke blive anført. Dette skyldes, at resultaterne i så fald vil personhenførbare. Antal af 3-årige børn der ved den frivillige sprogvurdering er blevet vurderet til at have behov for : en generel indsats en fokuseret indsats 0 37 en særlig indsats 1 29 Oplysningerne er leveret af Videncenter for Pædagogisk Udvikling. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Resultaterne af sprogvurderingerne er opgjort på baggrund af udfyldte sprogvurderingsskemaer, som dagtilbuddene har indsendt til forvaltningen i slutningen af og begyndelsen af Sprogscreening Med afsæt i Lov 594 gennemføres i Århus Kommune en vurdering af dansksproglige kompetencer ved førskolebørn (3-årige). Med start fra august 2008 er det besluttet, at alle børn med dansk som andetsprog skal sprogscreenes, når de fylder 3 år. Børn med dansk som andetsprog er de børn, der taler et andet sprog end dansk med begge deres forældre. Hvis dagtilbuddet ikke har haft børn med dansk som andetsprog i aldersgruppen i det forgangne år, vil det fremgå af nedenstående opgørelse ved, at der ikke er gennemført sprogscreeninger. I Århus Kommune anvendes udvalgte dele af Sprogvurderingsmaterialet fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Sprogscreeningen består herudover af en del, der omhandler barnets modersmål. Sprogscreeningsmaterialet består af et skema, som pædagogen udfylder under sprogscreeningen. Forældrene skal før eller efter sprogscreeningen svare på nogle spørgsmål om barnets modersmål. Skemaerne er tilpasset henholdsvis drenge og piger, da der er forskel på, hvor langt de er nået i deres sprogtilegnelse i 3-års alderen. Hensigten med screeningen er at sikre den rette støtte i dansk som andetsprog til de børn, der har et særligt behov herfor. Resultatet skal i den henseende fungere som et pædagogisk udviklingsredskab. Sprogscreeningsresultatet vil på sigt danne grundlag for tildeling af 4aressourcer til de børn, der går i et dagtilbud. Der anvendes samme kategorier ved sprogscreeningen af børn med dansk som andet sprog som ved den frivillige sprogvurdering. Antal gennemførte sprogscreeninger af 3-årige børn med dansk som andetsprog Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Ingen data Budget, s

6 Nedenstående andele er opgjort på baggrund af det anførte antal gennemførte sprogscreeninger ovenfor. Hvis antallet af gennemførte sprogscreeninger ligger under 3, vil sprogscreeningsresultatet ikke blive anført. Dette skyldes, at resultaterne i så fald vil personhenførbare. Antal af 3-årige børn med dansk som andetsprog, der ved sprogscreeningen er blevet vurderet til at have behov for : en generel indsats Ingen data 5 en fokuseret indsats Ingen data 174 en særlig indsats Ingen data 174 Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12 Ud over sprogscreeningen af førskolebørn sprogscreener Århus Kommune ligeledes alle børn med dansk som andetsprog, inden de starter i 0. klasse for at afdække behovet for støtte til at lære dansk. Århus Kommune anvender Folkeskolelovens 5 stk. 8, som giver mulighed for at foretage en vurdering af dansksproglige kompetencer hos skolestartere, skoleskiftere og tilflyttere med dansk som andetsprog. På baggrund af vurderingen kan kommunen henvise børn med et særligt behov for støtte i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen. På baggrund af sprogscreeningen vurderes det, om barnet har: - Behov for basisundervisning dvs. at barnet vurderes at have behov for at blive indskrevet i en modtagerklasse. - Et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog hvilket betyder, at barnet kan blive henvist til en anden skole end distriktsskolen, for at sikre en tilstrækkelig støtte i dansk som andetsprog. - Et uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog barnet vurderes at have tilstrækkelige danskkundskaber til frit at kunne vælge skole. Målet er, at en stigende andel af elever med dansk som andetsprog, skal have tilstrækkelige danskkundskaber. For er det målsætningen, at andelen af børn med dansk som andetsprog, der ved sprogscreening vurderes at have tilstrækkelige danskkundskaber skal stige. 2 Antal gennemførte sprogscreeninger af 5-årige børn med dansk som andetsprog Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12. Ingen data 606 Nedenstående andele er opgjort på baggrund af det anførte antal gennemførte sprogscreeninger ovenfor. Hvis antallet af gennemførte sprogscreeninger ligger under 3, vil sprogscreeningsresultatet ikke blive anført. Dette skyldes, at resultaterne i så fald vil personhenførbare. Andel af 5-årige børn med dansk som andetsprog, der ved sprogscreeningen før skolestart er blevet vurderet til at have : behov for basisundervisning Ingen data 34 et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog Ingen data 457 uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog Ingen data 115 Oplysningerne er leveret af Videncenter for Integration. Opgjort for perioden 1/1-31/12 2 Budget, s

7 Forældretilfredshed Som en del af Budget er det Århus Kommunes målsætning, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes evne til at udfordre det enkelte barn skal stige. 3 Der er imidlertid tale om et nyt spørgsmål i forældretilfredshedsundersøgelsen, hvorfor sammenligning med tidligere år endnu ikke er mulig. Den samlede målsætning for Børn og Unge er, at andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse skal ligge på 60 % i. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets evne til : ** * at udfordre det enkelte barn 67% 64% at stimulere børnenes kreativitet og fantasi 78% 73% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets evne til : 2007** ** * at stimulere børnenes lyst til at lære 70% 74% 73% at udvikle børnenes sociale kompetencer 75% 83% 83% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er * tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** dagtilbuddets pædagogiske indsats 75% 80% 79% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Skolestartsalder Af folkeskolelovens 34 fremgår det, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Kommunalbestyrelsen kan dog efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. 4 Skolestartsalderen kan derfor indikere noget om børnenes udviklingsniveau i dagtilbuddet. Det er dog vigtigt at 3 Ibid. 4 Folkeskoleloven 34, stk. 2. 6

8 holde sig for øje, at skolestartsalderen kun er en blandt flere indikatorer i forhold til børnenes udvikling, og at der kan være mange forklaringer på fordelingen af skolestartsalderen. Børn udvikler deres kompetencer på meget forskellig vis og i flere forskellige tempi, hvilket kan være en naturlig forklaring på fordelingen i nedenstående tabel. 5 år 6 år 7 år Antal børn fordelt på skolestartsalder Oplysningerne er leveret af LIS 5 og er opgjort som barnets alder pr. 1. august for de børn, der er startet i skolen i skoleåret /10. Rummelighed For rummelighed har Byrådet vedtaget følgende effektmål for Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. Delmål: Børn og Unge i Århus Kommune skal udvikle forståelse og respekt for andres værdier, holdninger og livsformer samt tage ansvar for sig selv og andre Delmål: Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal sørge for rummelige tilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres arbejde med at skabe rummelighed i dagtilbuddet. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. Vurdering af effekten af arbejdet med at skabe rummelighed i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå. Så snart en medarbejder eller forældre ser tegn hos et barn på, at det ikke trives, sættes der fokus på barnet, så bekymringen kan komme barnet til gode ved en tidlig indsats. Vurderes det, at barnet har brug for en særlig indsats, opstilles der mål for denne indsats, og en handleplan udarbejdes. Som udgangspunkt skal alle afdelinger i dagtilbuddet kunne rumme børn med særlige behov, og indsatsen tilrettelægges i hvert enkelt tilfælde i afdelingen sammen med forældre og evt. eksterne samarbejdspartnere. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Forældretilfredshed i forhold til børnenes alsidige kompetencer I henhold til Budget for Børn og Unge er det målsætningen, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes evne til at udvikle børnenes forståelse og respekt for hinanden skal stige. I forældretilfredshedsundersøgelsen for er der imidlertid foretaget nogle justeringer af spørgsmålsformuleringerne i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen i 2007, hvorfor en direkte sammenligning med tidligere år ikke er mulig. Af hensyn til historikken er begge spørgsmålsformuleringer og svarfordelinger dog fortsat medtaget nedenfor. 5 Børn og Unges ledelsesinformationssystem 7

9 Den samlede målsætning for Børn og Unge er, at andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at respektere andres holdninger skal ligge på 92 %, mens andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at forstå egne og andres livsformer og kulturer skal ligge på 90 %. 6 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der : i nogen grad eller i høj grad mener, at dagtilbuddet bidrager til, at barnet bliver i stand til at respektere andres holdninger er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at respektere andres holdninger 2007** ** * 89% Udgået Udgået - 78% 77% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der : i nogen grad eller i høj grad mener, at dagtilbuddet bidrager til, at barnet bliver i stand til at forstå egne og andres livsformer og kulturer er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for, at barnet bliver i stand til at forstå egne og andres livsformer og kulturer 2007** ** * 66% Udgået Udgået - 56% 65% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Forældretilfredshed i forhold til begrænsning af mobning I Århus Kommune er det målsætningen, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes indsats for at begrænse mobning skal stige. Det samlede mål for var, at 90 % af forældrene skulle være tilfredse eller meget tilfredse med denne indsats. Spørgsmålsformuleringen i forældretilfredshedsundersøgelsen er blevet ændret en smule i forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen for Det er derfor ikke muligt at sammenligne fordelingen direkte for de to tilfredshedsundersøgelser, men af hensyn til historikken er begge opgørelser taget med i nedenstående tabel. 7 6 Budget, s Ibid. 8

10 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der : i nogen grad eller i høj grad mener, at dagtilbuddet gør tilstrækkeligt for at begrænse mobning er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddets indsats for at begrænse mobning 2007** ** * 83% Udgået Udgået - 70% 70% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Trivsel og sundhed For trivsel og sundhed har Byrådet vedtaget følgende effektmål for : Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Århus Kommune med henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt. Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal trives og udvikle deres selvværd Delmål: Børn og unge i Århus Kommune skal udvikle sunde vaner s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres arbejde med børnenes trivsel og sundhed i dagtilbuddet. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. Vurdering af effekten af arbejdet med børnenes trivsel og sundhed i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå. Målet er at skabe læringsmiljøer, som bidrager til at skabe en bevidsthed og en kultur, som er fremmende for børnenes trivsel. Der skal tages udgangspunkt i, at børn har forskellige forudsætninger og derfor forskellige behov for at kunne trives. Børnene skal have mulighed for at styrke deres motoriske færdigheder samt rum til at indgå i sociale fællesskaber - begge dele enkelte elementer i en række af indikatorer, som har indflydelse på det enkelte barns trivsel og sundhed. Sundhed sættes også i relation til det sunde måltid, som der serveres dagligt for alle dagtilbuddets børn. En overordnet kostpolitik er under udarbejdelse i foråret. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 9

11 Forældretilfredshed med trivsel Det er målsætningen, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes evne til at skabe trivsel for børnene skal stige i forhold til niveauet fra brugertilfredshedsundersøgelsen i Der er imidlertid foretaget en mindre justering af spørgsmålsformuleringen i forældretilfredshedsundersøgelsen i, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Af hensyn til historikken er opgørelsen for begge år dog medtaget nedenfor. Den samlede andel af forældre, der var tilfredse eller meget tilfredse med institutionernes (dagtilbud, skoler og FU) evne til at skabe trivsel for børnene, lå i 2007 på 72 %. 8 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** * dagtilbuddets evne til at skabe trivsel. 85% Udgået Udgået deres barns trivsel i dagtilbuddet - 95% 91% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller * meget tilfredse med dagtilbuddets evne til : ** at få deres barn til at føle sig trygt og glad 90% 89% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Forældresamarbejde For forældreinddragelse har Byrådet vedtaget følgende effektmål for : Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal give børn og unge og deres familier mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling. Delmål: Børn og unge og deres familier skal sikres inddragelse og medbestemmelse i forhold til det enkelte tilbud s egen vurdering I forbindelse med indberetning til kvalitetsrapporten for er dagtilbuddet blevet bedt om at beskrive de effekter, de ser af deres samarbejde med og inddragelse af forældrene i dagtilbuddet. Herudover er de blevet bedt om at give eksempler på nogle af de indikationer, de ser på denne effekt. 8 Budget, s

12 Vurdering af samarbejdet med og inddragelsen af forældrene i dagtilbuddet og beskrivelse af de indikationer, dagtilbuddet ser derpå. Forældrene er gennemgående ressourcestærke, bor i eget hus og har ikke de store sociale og økonomiske problemer. Forældrene prioriterer deres børns vilkår, trivsel og udvikling højt og er meget engagerede i deres barns pasningstilbud i dagpleje eller institution. Samtidig har de en forventning om, at kerneydelsen i dagtilbuddet er i orden, og at medarbejdernes tilgang til deres arbejde er professionel. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten I forhold til forældreinddragelsen spiller forældrenes oplevelse af kontakten til institutionerne en vigtig rolle, men et samarbejde skal være gensidigt, hvorfor dagtilbuddet oplevelse også er væsentlig at inddrage. Ud over vurderingen af effekten af samarbejdet og inddragelsen er dagtilbuddene derfor blevet bedt om at foretage et skøn i forhold til, hvor mange forældre der i gennemsnit deltager ved de arrangementer og møder, som de inviteres til i dagtilbuddet, og i hvilken grad dagtilbuddet vil vurdere samarbejdet med forældrene som velfungerende. Andel af forældre, der i gennemsnit deltager ved de arrangementer og møder, som de inviteres til i dagtilbuddet Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten % s vurdering af samarbejdet med forældrene som velfungerende Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten I meget høj grad Forældretilfredshed med kontakten og samarbejdet med dagtilbuddet I henhold til Budget for Børn og Unge er det målsætningen, at forældrenes tilfredshed med inddragelsen i dagtilbuddenes arbejde skal stige. Nærmere betegnet skal den samlede andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med den daglige kontakt til personalet i dagtilbud, skoler og FU-tilbud, som minimum udgøre 70 %, mens andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med inddragelsen af forældre i beslutninger truffet i institutionerne (dagtilbud, skole og FU), skal ligge på 73 %. 9 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** * den daglige kontakt til personalet 72% 78% 74% inddragelsen af forældre i beslutninger vedr. pasningstilbuddet 64% 61% 62% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. 9 Budget, s

13 Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : ** * dialogen og samarbejdet om barnet mellem pasningstilbud og hjem 77% 73% personalets lydhørhed over for forældrenes synspunkter 74% 76% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. Generel forældretilfredshed Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er * tilfredse eller meget tilfredse med : 2007** ** dagtilbuddet alt i alt 85% 89% 85% Kilde 2007: Brugertilfredshedsundersøgelse 2007, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 75% Kilde : Forældretilfredshed, Rambøll Management. Svarprocent for dagtilbuddet: 71% * Kommunegennemsnittet dækker de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt specialdagtilbuddene. ** Bemærk at opgørelsesformen afviger fra den form, der er anvendt i de særskilte rapporter på dagtilbuddene, som blev offentliggjort i forbindelse med selve undersøgelsen, idet der i disse er lavet et gennemsnit over alle svarkategorier, mens der i ovenstående alene vises andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse. Der kan endvidere forekomme afrundingsforskelle som bevirker, at tallet afviger med +-1 % i forhold til, hvis man sammenlægger svarene fra den oprindelige rapport. 12

14 Oplysninger om ydelser s sammenfattende vurdering af ydelser Læring og udvikling I Børn og Unge vil vi udvikle en fælles forståelse af begrebet læring, som indebærer, at der i indsatsen for alle børn og unge er et sammenhængende fokus på det hele menneske og dermed på faglig, personlig, social og kulturel dannelse. Læringsforståelsen indebærer, at barndommen og ungdommen skal ses som faser i livet, der har værdi i sig selv, og samtidig er en helt afgørende periode for hele livsforløbet. 10 Udviklingen af Børn og Unges læringsforståelse bygger på erkendelse af: - At børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer - At børn har forskellige måder at lære på - At en sammenhængende indsats på tværs af alle fagområder styrker læring og udvikling - At et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem forældre og medarbejdere skaber det optimale grundlag for børn og unges trivsel, læring og udvikling. - At vores indsats skal vurderes og evalueres med udgangspunkt i en fælles fastlæggelse af, hvad et barn skal kunne på forskellige udviklings- og alderstrin. Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte børnenes læring og udvikling i dagtilbuddet. Der er udarbejdet pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet, som der arbejdes ud fra. Indsatserne dokumenteres på forskellig vis og evalueres med nye handlinger og indsatser til følge. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Rummelighed Alle børn og unge skal indgå i relevante og forpligtende fællesskaber, hvor de oplever at kunne rummes af andre og samtidig udvikler evnen til at kunne rumme. Det gælder på tværs af køn, alder, kultur og etnicitet, og hvad enten man som menneske har "almindelige" eller særlige behov eller har et fysisk eller psykisk handicap. For at bidrage til at børn, unge og forældre kan rumme forskellighed og mangfoldighed, må Århus Kommunes tilbud og medarbejdernes tilgang til børn, unge og forældre være rummelige og inkluderende. Børn, unge og forældre skal i praksis opleve, at der er plads til mennesker med forskellige forudsætninger i Århus Kommunes tilbud. 11 Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte rummeligheden i dagtilbuddet. Der er børn med særlige behov og børn med handicap i dagtilbuddet. Der er ansat fagligt kompetente medarbejdere til at varetage den pædagogiske opgave med børnene. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 10 Børn og Unges Udviklingsplan, Strategi for læring og udvikling 11 Børn og Unges Udviklingsplan, Strategi for rummelighed 13

15 Trivsel og sundhed Børn og Unge skal gennem sin opgaveløsning understøtte forældrenes, børnenes og de unges personlige ansvar for deres egen trivsel og sundhed samt skabe rammer og vilkår, der fremmer udviklingen af trivsel og sundhed blandt børnene og de unge. I Børn og Unge er trivsel og sundhed ikke en opgave, der er reserveret til særlige sundhedsmedarbejdere. Trivsel og sundhed er en opgave for alle ansatte og skal være en integreret del af medarbejdernes daglige gerning. 12 Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte børnenes trivsel og sundhed i dagtilbuddet. Det obligatoriske frokostmåltid. Udeliv. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Forældresamarbejde og -inddragelse Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Alle i Børn og Unge skal møde forældrene med ligeværdighed og respekt for forældreansvaret. Børn og Unge har et særligt ansvar for at skabe konstruktive rammer for samarbejdet med forældrene gennem aktiviteter, møder, formelle rammer, traditioner m.v., der grundlægger en kultur for deltagelse og inklusion af alle forældre. Der skal derfor arbejdes systematisk med at kvalificere de sammenhænge, hvor medarbejdere møder forældre. Det gælder såvel i det daglige samarbejde, hvor barnet eller den unges læring, udvikling og trivsel er i centrum, som ved arrangementer, frivilligt arbejde for/eller i tilbuddet, fester etc. og endelig i de formelle fora for indflydelse eks. råd, bestyrelser etc. 13 Ydelser som dagtilbuddet særligt vil fremhæve i forhold til arbejdet med at understøtte samarbejdet og inddragelsen af forældrene i dagtilbuddet Arrangementer og møder i de enkelte afdelinger og fælles i dagtilbuddet. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 12 Børn og Unges Udviklingsplan, Strategi for trivsel og sundhed 13 Børn og Unges udviklingsplan, Strategi for forældresamarbejde 14

16 De 6 læreplanstemaer Af Dagtilbudslovens 8 fremgår det, at: Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Og af stk. 2, at Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål børnenes læring indenfor følgende temaer: 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Den pædagogiske læreplan skal betragtes som et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. Pædagogiske læreplaner er et redskab til at sætte fokus på tidlig læring i dagtilbuddene. Det er derfor hensigten, at den pædagogiske læreplan bruges som led i den refleksion og de diskussioner om det pædagogiske arbejde, der hele tiden finder sted blandt dagtilbuddets personale. I forhold til udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan stilles der ikke krav om, at dagtilbuddet skal have særligt fokus på alle seks temaer i løbet af et år. kan i stedet trække nogle af temaer ud af læreplanen og primært fokusere det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet på de valgte temaer. Mål som dagtilbuddet har opstillet for det pædagogiske arbejde med børnenes læring i forhold til de 6 læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling Vi vil skabe et miljø, hvor barnet i dannelsesprocessen kan udvikle selvværd og selvtillid og dermed udvikle sig til en selvstændig og ansvarlig personlighed. Barnet skal have en oplevelse af at være værdifuldt, som det er, at der er plads til forskellighed, og det er væsentligt at tage hensyn til andre, samtidig med at det skal lære at mestre både valg og fravalg. Sociale kompetencer Vi vil skabe et miljø, hvor barnet kan opleve glæden ved at være med i et fællesskab med anerkendende relationer. Sociale kompetencer som respekt og omsorg for andre er nøglen til en plads i gruppen og deltagelse i leg og aktiviteter sammen med andre. Barnet skal derfor lære sociale færdigheder til at mestre samspillet med andre mennesker, bl.a. lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra på en ordentlig måde. Sproglig udvikling Vi vil skabe et miljø, hvor barnets sproglige færdigheder kan udvikles for at give mulighed for nye erfaringer og ny viden. De yngste skal have mulighed for at udvikle kompetencer til at etablere sproglig kontakt til andre, til at kommunikere med sin omverden og til at udtrykke følelser. Børnehavebarnet skal mulighed for at udvikle kompetencer til at fortælle, lytte og være i dialog med andre og til at udtrykke og beskrive følelser, meninger, tanker og oplevelser. 15

17 Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Vi vil skabe et miljø, der bidrager til at skabe en bevidsthed og en kultur, som fremmer fysisk aktivitet. Barnet skal have mulighed for at udvikle kompetencer til at deltage i hverdagsrutiner og blive selvhjulpen, til at bruge sine sanser, til at være bevidst om sin krop og dens styrker og i takt med sin alder kunne mestre fleksibilitet og koordinering i forhold til sine grundbevægelser. Vi vil give barnet mulighed for at få erfaringer og opleve glæden ved at færdes i naturen med årstidernes skiften. Barnet skal støttes i at undersøge og eksperimentere med naturens elementer og materialer, og der skal appelleres til undren og fordybelse i leg og aktiviteter. Alle barnets sanser skal i spil og motorikken skal udfordres. Barnet skal lære at passe på naturen og miljøet. Vi vil præsentere barnet for en vifte af kulturelle tilbud af kulturelle udtryksformer, som kan lære barnet at udtrykke sig kreativt og fantasifuldt. Barnet skal have muligheden for at lære forskellige materialer, redskaber og metoder at kende. I dagligdagen skal børnesange, sanglege, fælles lege, oplæsning og fortælling være naturlige elementer. Barnet skal have kendskab til traditioner både i dagtilbuddet samt de danske kulturelle traditioner. Er læreplanstemaerne beskrevet i forhold til : udsatte børn børn med handicap børn med dansk som andetsprog Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Ja Ja Ja Af Dagtilbudslovens 9, stk. 2 fremgår det, at: Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres årligt( )Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Den årlige evaluering kan være en sammenfatning af et mere løbende mundtligt eller skriftligt baseret evalueringsarbejde i dagtilbuddet. Af 10, stk. 2 fremgår desuden at kommunalbestyrelsen årligt skal drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. I henhold til ovenstående, er dagtilbuddene blevet bedt om kort at beskrive resultaterne af den seneste evaluering af den pædagogiske læreplan. Det har ligeledes været muligt for dagtilbuddet at få den samlede evaluering vedhæftet som bilag til dagtilbuddets delrapport. Såfremt det er tilfældet, kan evalueringsmaterialet findes bagerst i rapporten. 16

18 Resultater fra den seneste gennemførelse af en evaluering af arbejdet med børnenes læring indenfor de 6 læreplanstemaer? Alsidig personlig udvikling Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Sociale kompetencer Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Sproglig udvikling Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Krop og bevægelse Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Natur og naturfænomener Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. Kulturelle udtryksformer og Der findes ikke en samlet evaluering i dagtilbuddets udviklingsplan. værdier Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Tidspunkt for den seneste gennemførelse af en evaluering af den pædagogiske læreplan juni Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Evalueringen af læreplanstemaerne foregår i dagtilbuddets enkelte afdelinger. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Anvendelse af pædagogiske observationsmetoder Anvender I en eller flere skriftlige observationsmetoder (herunder SUS) til Ja dokumentation af jeres pædagogiske arbejde? Hvis Ja, hvilke metoder anvender I regelmæssigt: SUS, Butterfly, Marianne Hedegaard, Kuno Beller, TRAS m.fl. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Anvender I andre observationsmetoder til dokumentation af jeres pædagogiske arbejde (fx billeddokumentation, børneinterviews m.m)? Ja Hvis Ja, hvilke: Plancher og andre kreative udtryk, foto, interviews, video, tegninger, bøger mm. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten I hvilke sammenhænge bliver dokumentationsmaterialet anvendt? Til afdækning af de enkelte børn og børnegruppers udvikling og/eller behov for støtte Til interne refleksioner over det pædagogiske arbejde i personalegruppen I mødet med forældrene Andet: Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: X X X Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten 17

19 Børn med særlige behov Skriftlige handleplaner Udarbejdes der i dagtilbuddet skriftlige handleplaner i forhold til arbejdet med: Udsatte børn Børn med handicap Børn med dansk som andetsprog Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Ja, altid Ja, altid Ja, altid Dette spørgsmål er kun besvaret, hvis der udarbejdes handleplaner for udsatte børn, børn med handicap og/eller børn med dansk som andetsprog. Hvor ofte revurderes de skriftlige handleplaner i gennemsnit? Min. hvert halve år, evt. oftere. Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten Handleplaner for skole-udsatte børn i 4a-regi Folkeskolens 4a omhandler støtte til at fremme den sproglige udvikling hos tosprogede børn, der endnu ikke er påbegyndt skole. Såfremt disse er skoleudsættere, skal der udarbejdes en særlig handleplan. I tabellen nedenfor er opgjort, hvor mange handleplaner der er udformet i dagtilbuddet. Antal handleplaner for skole-udsatte børn i 4a-regi 0 Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Har ingen Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov Hvor lang tid går der i gennemsnit fra indstilling om specialpædagogisk (eks. talepædagog, PPR, specialpædagogisk tema o.l.) bistand, til der foreligger en beslutning om indsatsens Forskelligt omfang og indhold? Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Videncenter for specialpædagogik: Omstændeligt system, ofte vanskeligt at få kontakt. PPR: Godt samarbejde både med talepædagog og psykolog via konsultativt forum, som et rigtig godt præventivt forum. Ventetiden vedr. skolebørn er generelt kortere (ca.3 mdr.) end ventetiden til de yngre børn (op til ½ år). Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. 18

20 Initiativer dagtilbuddet tager (ift. barnet) i perioden fra indstilling om specialpædagogisk bistand til beslutning om indsatsens omfang og indhold? Udarbejder handleplaner, som er realistiske at gennemføre ud fra de personaleressourcer, der er til rådighed. Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Anvendte pædagogiske tilgange I nedenstående præsenteres en liste over tilgange, der kan anvendes i arbejdet med udsatte børn, børn med handicap og børn med dansk som andetsprog. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der ikke er tale om en komplet liste over tilgange, men blot et udsnit. Derfor har dagtilbuddet også haft mulighed for at fremhæve andre væsentlige tilgange, som anvendes i arbejdet med udsatte børn, børn med handicap og børn med dansk som andetsprog. Tilgange dagtilbuddet regelmæssigt anvender i arbejdet med: Status- og udviklingssamtaler Kuno Beller Udsatte børn X X Børn med handicap X Børn med dansk som andetsprog Tegn til talt (TTT) Butterfly Marianne Hedegaards interaktionsbaserede beskrivelse PECS TRAS Andet: X X X X X X X X Evt. bemærkninger fra dagtilbuddet: Kilde: s indberetning til kvalitetsrapporten. Respekt for grænser I Århus Kommune er der i januar 2008 iværksat et beredskab, som blandt andet har til opgave at sikre hurtig og effektiv indgriben og sagsbehandling i krisesituationer samt at opsamle erfaringer med henblik på forebyggelse. I den forbindelse er der udarbejdet en vejledning med titlen Respekt for Grænser. Vejledningen skal bidrage til åbenhed og debat om seksuelle overgreb. Samtidig skal den være med til at sikre, at hver enkelt medarbejder kender sin rolle og sit ansvar, hvis der opstår mistanke om, at et barn bliver krænket seksuelt, eller hvis man som medarbejder bliver udsat for mistanke om seksuelt overgreb. Ud over at træde til ved mistanke om seksuelle krænkelser begået af voksne, er det ligeledes beredskabets opgave bistå ved mistanke om overgreb begået af børn mod børn, samt at yde bistand ved dødsulykker eller alvorlige ulykker. 19

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere