FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 11. juli 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 11. juli 1996"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS FORENEDE SAGER C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 OG C-339/94 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 11. juli 1996 Den retlige baggrund 1. I disse sager anmodes Domstolen om at tage stilling til fortolkningen af to bestemmelser i direktivet om»fjernsyn uden grænser«(rådets direktiv 89/552 \ herefter»direktivet«). De pågældende bestemmelser er artikel 18, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, litra b). 2. Artikel 18, stk. 1, bestemmer: 3. Det første spørgsmål, der er forelagt Domstolen, går i det væsentlige ud på, om udtrykket»sådanne reklameformer som direkte tilbud til seerne...«er benyttet alene som et eksempel eller som en definition, og især, om nogle særlige former for produktpræsentation (»telepromotions«) falder ind under dette udtryk. 4. I artikel 17, stk. 1, litra b), bestemmes det, at sponsorerede fjernsynsprogrammer»klart skal kunne identificeres som sådanne ved angivelse af sponsorens navn og/eller logo ved programmets begyndelse og/eller slutning«.»reklameudsendelser må ikke udgøre mere end 15% af den daglige sendetid. Denne procentsats kan dog sættes op til 20, hvis den omfatter sådanne reklameformer som direkte tilbud til seerne med henblik på salg, køb eller leje af produkter eller vedrørende tjenesteydelser, hvis de samlede reklameindslag ikke overstiger 15%.«5. Det andet spørgsmål, der er forelagt Domstolen, går ud på, om direktivet og især den pågældende artikel forbyder, at sponsorens navn og/eller logo vises på andre tidspunkter end ved begyndelsen og/eller slutningen af programmerne, eller hvorvidt den pågældende artikel tillader gentagen angivelse af sponsorens navn og/eller logo, også under programmerne. * Originalsprog: engelsk. 1 Rådets direktiv 89/552/EØF af om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiosprcdningsvirksomhed, EFT L 298, s Indholdet af direktivet svarer til indholdet af den europæiske konvention af 5. maj 1989 om grænseoverskridende fjernsyn (herefter»konventionen«). Denne lighed synes ikke at I

2 RTI M.FL. være tilfældig. Arbejdet med både direktivet og konventionen foregik på samme tid, og Det Europæiske Råd fandt det under hensyn hertil på mødet på Rhodos den 2. og 3. december 1988»vigtigt, at de bestræbelser, Fællesskabet udfolder, er i overensstemmelse med Europarådets konvention«og noterede sig, at Kommissionen vil tilpasse sit forslag på baggrund af denne konvention 2. Der henvises da også i præamblen til direktivet udtrykkeligt til konventionen 3. Selv om teksterne på ingen måde er identiske i alle henseender, er konventionens artikel 12, stk. 1, identisk med direktivets artikel 18, stk. 1, og konventionens artikel 17, stk. 1, svarer i alt væsentligt til direktivets artikel 17, stk. 1, litra b) 4. Den lovgivningsmæssige baggrund og sagsbehandlingen ved den nationale domstol 8. Ved lovdekret nr. 408/92 6 fik den italienske minister for postvæsen og telekommunikation bemyndigelse til at ændre ministerielt dekret nr. 439/91 7 om sponsorering og direkte tilbud til seerne med henblik på at bringe det i overensstemmelse med fællesskabsretten. Med hjemmel i lovdekretet udstedte ministeren dekret nr. 581/93 8 til gennemførelse af direktivet. 7. Dette er første gang, Domstolen er blevet anmodet om at behandle spørgsmål om fortolkningen af disse to bestemmelser i direktivet. Spørgsmål i relation til andre bestemmelser i direktivet blev første gang rejst i sagen Leclerc-Siplec 5, ligesom Domstolen for tiden behandler disse spørgsmål i sag C-222/94, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, sag C-11/95, Kommissionen mod Belgien, forenede sager C-34/95, C-35/95 og C-36/95, De Agostini m.fl, sag C-14/96, Denuit, og sag C-56/96, VT4. 9. I artikel 12 i det ministerielle dekret nr. 581/93 bestemmes det, at produktpræsentation mv. (»telepromotions«) i modsætning til direkte tilbud til seerne ikke kan falde ind under den ekstra sendetid, direktivets artikel 18 åbner mulighed for. 10. Ifølge artikel 4 i det ministerielle dekret nr. 581/93 må sponsoren kun nævnes i programannonceringer og umiddelbart før programmets begyndelse og/eller i de tekster, der vises efter programmets slutning 9. 2 EF-Bull. 12-/1988, s. 8, pä s Jf. fjerde betragtning: «Europarådet har vedtaget den europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn.«4 I konventionens artikel 17, stk. 1, bestemmes det, at nar et program eller en programserie er sponsoreret helt eller delvist, skal programmet eller programserien klart være identificeret som sponsoreret ved passende meddelelser ved begyndelsen og/cllcr slutningen af programmet. 5 Dom af , sag C-412/93, Sml. I, s GURI nr. 246 af Med senere ændringer ophojet til lov nr. 483 af , GURI nr. 297 af GURI nr. 19 af GURI nr. 8 af I artikel 4, stk. 1, bestemmes det, at»sponsorering af tv-programmcr [kun] må... komme til udtryk i programannoncennger og i opfordringer til at følge programmerne, der gives umiddelbart forud for selve programmet, samt i udtalelser, hvorved der takkes for seernes opmærksomhed, eller lignende meddelelser ved programmets slutning«. I

3 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS - Kommissionen har dog oplyst, at bestemmelsen fraviges, således at en meget kort omtale af sponsoren, der ikke varer mere end fem sekunder, er tilladt under programmet, forudsat at dette varer mindst 40 minutter. Kommissionen har tilføjet, at den italienske lovgivning forbyder reklameslogans og præsentation af sponsorens produkter eller tjenesteydelser, men tillader præmier i form af produkter eller tjenesteydelser leveret af sponsoren i spil eller konkurrencer, forudsat at der ikke reklameres for de pågældende produkter eller tjenesteydelser, og forudsat at de kun vises på tidspunktet for uddelingen af præmierne, og at det ikke er en betingelse for at deltage, at deltagerne køber de pågældende produkter eller tjenesteydelser. C-337/94, C-338/94 OG C-339/94 FORENEDE SAGER C-320/94, C-328/94, C-329/94, er strengere end dem, der kræves i henhold til direktivets artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 18, stk. 1. Med hensyn til gennemførelsen af direktivets artikel 18 gør sagsøgerne gældende, at man i italiensk lovgivning burde have sidestillet»telepromotions«med»direkte tilbud til seerne«, for så vidt angår den pågældende bestemmelse, således at»telepromotions«kunne indgå i de ekstra 5% sendetid. I forbindelse med gennemførelsen af direktivets artikel 17 gør sagsøgerne gældende, at italiensk lovgivning burde have tilladt angivelse af sponsoren under programmerne. Den italienske stat har gjort gældende, at ministeren i henhold til både direktivet og gennemførelsesretsakten var forpligtet til eller i det mindste var bemyndiget til at indføre de omhandlede bestemmelser. 11. RTI og Publitalia 80 (sag C-320/94), Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti og Radio Torre (sag C-328/94), Rete A Sri (sag C-329/94), Vallau Italiana Promomarket Sri (sag C-337/94), Radio Italia Solo Musica Sri, Radio Montestella Sri, Radio Peter Flower Sri og Radio Dimensione Suono SpA (sag C-338/94) og GETE Sri (sag C-339/94) (herefter»sagsøgerne«) anlagde sag ved Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio med påstand om ophævelse af ministerielt dekret nr. 581/93. Til støtte herfor fremførte de en lang række grunde. Ikke alle er relevante i forbindelse med de forelagte spørgsmål. I de fremførte grunde indgår imidlertid et anbringende om, at dekretet er ugyldigt, for så vidt som det (i artikel 12 og artikel 4, stk. 1) indfører bestemmelser, som 12. Det er i denne forbindelse tillige relevant at bemærke, at det hævdes, at ministeren overskred sin bemyndigelse, idet det gøres gældende, at gennemførelsesretsakten kun tillod sådanne ændringer af de tidligere gældende bestemmelser, som var nødvendige for at bringe dem i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning. I sag C-320/94 og sag C-339/94 gøres det gældende, at de italienske regler om sponsorering er i strid med gennemførelsesretsakten, ifølge hvilken kun»de nødvendige ændringer«måtte foretages i de hidtil gældende bestemmelser med henblik på at gennemføre fællesskabsretten. I lighed hermed gøres det i sag C-320/94 og sag C-337/94 gældende, at det ikke kan betragtes som en»nødvendig ændring«at bestemme, I

4 RTI M.FL. at»telepromotions«skal være underlagt de samme restriktioner med hensyn til sendetiden, som er gældende for reklameindslag. Den nationale domstols spørgsmål der, selv om de ikke indeholder 'tilbud til seerne', dog kan sidestilles med sådanne [idet det er karakteristisk for disse 'telepromotions', at de, selv om de ved passende afbrydelser klart kan adskilles fra de udsendelser, de indgår i, dog normalt i forhold til disse frembyder en vis kontinuitet i fremstillingen og desuden er af længere varighed end reklameindslag ('more time consuming') på grund af, at de indeholder underholdningsstof eller konkurrencer] eller 13. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio har den 19. oktober 1994 forelagt følgende spørgsmål for Domstolen.' Spørgsmål 1 (sagerne C-320/94 og C-337/94) b) har karakter af en forklaring eller afgrænsning (som den, der følger af artikel 12 i det anfægtede dekret) i den forstand, at muligheden for at forhøje den procentsats, reklameudsendelser højst må udgøre af den daglige sendetid, til 20%, kun består for så vidt angår 'tilbud til seerne' i snæver forstand og ikke tillige for reklameformer som 'telepromotions', netop fordi disse former for reklame ikke har de kendetegn, der er afgørende for tilbud?skal bestemmelserne i direktiv 89/552/EØF, særlig direktivets artikel 1, litra b), og artikel 18, fortolkes således, at udtrykket 'sådanne reklameformer som direkte tilbud til seerne' i direktivets artikel 18 i fællesskabsbestemmelsernes forstand for så vidt angår muligheden for at forhøje den procentsats, reklameudsendelser højst må udgøre af den daglige sendetid, til 20% Spørgsmål 2 (sagerne C-320/94, C-329/94, C-337/94 og C-338/94) C-328/94, a) blot har karakter af et eksempel, således at det også kan omfatte andre former for reklame end reklameindslag, herunder også i den foreliggende sag produktpræsentation mv. (såkaldte 'telepromotions'),»skal bestemmelserne i direktiv 89/552/EØF og særlig i direktivets artikel 17, stk. 1, litra b), fortolkes således, at de udelukker sponsoreringsformer, hvorefter sponsorens navn og/ I

5 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS FORENEDE SAGER C-320/94, C-328/94, C-329/94, eller logo kan angives på andre tidspunkter under programmet end ved dettes begyndelse og/eller slutning (som det med visse undtagelser er tilfældet efter artikel 4 i det anfægtede dekret), eller således, at de uden begrænsning tillader en sponsorering, som der gentagne gange gøres opmærksom på under selve programmet?«c-337/94, C-338/94 OG C-339/94 made, som det er sket i den italienske lovgivning, ikke desto mindre har ret til at indføre strengere bestemmelser end krævet i direktivet. 14. Der er indgivet skriftlige indlæg af Reti Televisive Italiane SpA (en af sagsøgerne i sag C-320/94, herefter»rti«), af Federazione Italiana Editori Giornali (den italienske sammenslutning af avisudgivere, herefter»fieg«), som har interveneret i sagerne for den nationale domstol til støtte for de sagsøgte i alle seks sager, af Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (de samvirkende sammenslutninger til beskyttelse af miljøet og forbrugerrettigheder, herefter»codacons«) og af Associazione Utenti Radiotelevisivi (lytter- og seersammenslutningen, herefter»aur«), som begge har interveneret til støtte for de sagsøgte i sag C-320/94, C-329/94 og C-337/94. Desuden er der indgivet indlæg af den italienske, den græske, den østrigske og den portugisiske regering samt af Kommissionen. Formaliteten 15. FIEG, Codacons og AUR gør gældende, at det ikke er nødvendigt for afgørelsen af retssagen at tage stilling til den nøjagtige betydning af direktivets artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 18, stk. 1, fordi medlemsstaterne, selv om de pågældende bestemmelser ikke skal fortolkes på den restriktive 16. Efter min opfattelse må det være klart, at de præjudicielle spørgsmål ikke skal afvises. Det er nødvendigt at få fastslået, om medlemsstaterne efter en korrekt fortolkning af direktivet har en sådan ret. Selv om medlemsstaterne har ret til at vedtage strengere bestemmelser end krævet i direktivet, anser jeg det desuden for at være nødvendigt, at Domstolen foretager en efterprøvelse af, præcist hvilke krav der stilles i disse to artikler, således som den nationale domstol har anmodet om. Domstolen undersøger ganske vist de nærmere omstændigheder, hvorunder en sag er blevet forelagt af en national domstol, med henblik på at sikre, at den ikke træffer afgørelse om et generelt eller hypotetisk spørgsmål, men den anerkender også, at den nationale domstol bedst er i stand til at bedømme, om en præjudiciel afgørelse om et bestemt forhold er nødvendig 10. Mens Domstolen vil afvise at besvare spørgsmål, der er forelagt af en national domstol, med den begrundelse, at de er irrelevante, dersom det står klart, at spørgsmålene er uden sammenhæng med, hvad hovedsagen i realiteten drejer sig om n, er dette ikke tilfældet i den foreliggende sag. Spørgsmålene om, hvilke krav der præcist stilles i de to bestemmelser, er langt fra åbenbart uden betydning, da fortolkningen af begge artikler kan være relevant for, om de nationale bestemmelser er gyldige efter national ret. Som nævnt ovenfor 10 Jf. f. eks. dom af , sag C-343/90, Lourenço Dias, Sml. I, s. 4673, præmis 15, 16 og 17, og Lcclcrc-Siplccdommen, se fodnote 5, præmis 10, 11 og Lourenço Dias-dommen, jf. ovenfor, fodnote 10, præmis 18, og Lcclcrc-Siplec-dommcn, jf. ovenfor, fodnote 5, præmis 13. I

6 RTI M.FL gøres det gældende, at bemyndigelsen i henhold til gennemførelsesretsakten alene tillader, at de»nødvendige ændringer«foretages i de hidtil gældende bestemmelser med henblik på gennemførelse af fællesskabsretten. Hvis selve direktivet således ikke begrænser angivelsen af sponsoren til begyndelsen og/ eller slutningen af programmerne, eller hvis det ikke udelukker»telepromotions«fra den kategori, der kan falde ind under de yderligere 5% sendetid, var det, selv om Italien var berettiget til at udøve et skøn og lovgive som sket, utvivlsomt ikke»nødvendigt«for gennemførelsen af fællesskabsretten, at Italien handlede således, og de italienske bestemmelser kan derfor være ugyldige efter italiensk ret. Afgørelsen heraf er naturligvis udelukkende et spørgsmål, som de italienske domstole skal træffe, men det kan med rette gøres gældende, at spørgsmålet afhænger af fortolkningen af direktivet, og at de forelagte præjudicielle spørgsmål om fællesskabsretten direkte er opstået som følge af sagernes faktiske omstændigheder. Spørgsmålene kan herefter antages til realitetsbehandling. Definition af de anvendte udtryk»bortset fra de i artikel 18 omhandlede tilfælde omfatter dette ikke direkte tilbud til offentligheden med henblik på salg, køb eller leje af produkter eller med henblik på præstation af tjenesteydelser mod vederlag.«18. Direktivets artikel 1, litra d), definerer»sponsorering«som»ethvert bidrag fra en offentlig eller privat virksomhed, der ikke har tv-radiospredning eller produktion af audiovisuelle værker som beskæftigelse, til finansieringen af fjernsynsprogrammer med henblik på at fremme dens navn, varemærke, image, aktiviteter eller produkter«. 19. Direktivets artikel 17, stk. 1, litra c), bestemmer, at sponsorerede fjernsynsprogrammer ikke må»tilskynde til køb eller leje af sponsorens eller tredjemands produkter eller tjenesteydelser og... især ikke [må] indeholde særlige reklamehenvisninger til disse produkter eller tjenesteydelser«. 17. I direktivets artikel 1, litra b), defineres»fjernsynsreklame«som»enhver meddelelse i en hvilken som helst form, udsendt over fjernsyn mod vederlag eller lignende betaling af en offentlig eller privat virksomhed i forbindelse med handel, forretning, håndværk, industri eller liberale erhverv for at fremme afsætning mod betaling af varer eller tjenesteydelser, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser«. Det hedder videre: 20. Derimod definerer direktivet desværre ikke betydningen af den i denne sag omhandlede terminologi, nemlig»direkte tilbud til seerne med henblik på salg, køb eller leje af produkter eller vedrørende tjenesteydelser«(»direkte tilbud til seerne«),»reklameindslag«og»telepromotions«, selv om de to førstnævnte udtryk er benyttet i direktivet. I

7 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS FORENEDE SAGER C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94. C-338/94 OG 0-339/ Direkte tilbud til seerne synes at være det, der i øvrigt er kendt under betegnelsen»teleshopping«, dvs. programmer, hvori der vises produkter, som direkte tilbydes seerne i den forstand, at de kan bestilles direkte pr. telefon, post eller elektronisk og bliver leveret på seernes adresse,2. Teleshopping er i overensstemmelse hermed blevet beskrevet som elektronisk detailhandel. Ved tilbud og antagelse af tilbud indgås en aftale, og formålet siges at være direkte salg snarere end ren og skær reklame. Det er ejerne af varerne eller udbyderne af tjenesteydelserne, der producerer og præsenterer teleshoppingprogrammer, som sammenlignet med længden af reklameindslag (jf. nedenfor) sædvanligvis er relativt lange. I kraft af direktivets artikel 1, litra b) (punkt 17 ovenfor), kan direkte tilbud til seerne alene betragtes som»fjernsynsreklame«for så vidt angår direktivets artikel Kommissionen har anført, at reklameindslag er korte reklameudsendelser i form af i reglen meget kortvarige film med en betydelig suggestiv virkning, som vises i pauser under eller mellem programmer. Kommissionen oplyser endvidere, at de sædvanligvis sendes i grupper på to eller flere (idet»isolerede reklameindslag«som bestemt i direktivets artikel 10, stk. 2, kun»undtagelsesvis«må forekomme), og at de produceres af dem, der ejer produkterne eller udbyder tjenesteydelserne eller disses forhandlere, snarere 12 Med hensyn til en beskrivelse af teleshopping henvises til Programme sponsorship and new forms of commercial promotion on television, Europarådet, Dossier no. 9, s. 59, punkt 341. end af tv-institutionerne selv. RTI har anført, at vægten på den suggestive virkning af reklameindslag skal sammenholdes med den måde, på hvilken man i længerevarende former for reklame tilstræber en påvirkning af seerne gennem en produktbeskrivelse. 23. I henhold til, hvad Kommissionen og FIEG har anført, er»telepromotions«en reklameform, som optræder i forbindelse med et særligt program og under dette program. Som følge heraf optræder de undertiden som en integrerende del af programmet, selv om de skal holdes klart adskilt fra programmet og klart skal kunne identificeres som reklame. Dette opfatter jeg således, at ét eksempel herpå kunne være et program om hunde, under hvilket programværten gør reklame for en bestemt type hundemad. Kommissionen og FIEG har endvidere forklaret, at»telepromotions«produceres som film af tv-kanalen eller programproducenten og præsenteres direkte af programværten eller de i programmet optrædende skuespillere. Ifølge RTI er denne form for reklame karakteriseret ved, at den kombinerer reklame med underholdning, herunder konkurrencer, der er forbeholdt køberne af de pågældende produkter, eller konkurrencer, i hvilke de pågældende produkter er udsat som præmie. Artikel 12, stk. 1, litra b), i det italienske ministerielle dekret nr. 581/93 definerer»telepromotions«som en udstilling af produkter, mundtlig præsentation eller billedpræsentation af varer og tjenesteydelser eller angivelse af en producents eller tjeneste- I

8 RTI M.FL. yders navn, varemærke eller virksomhedsområde arrangeret af tv-institutionen med henblik på at fremme afsætning mod betaling af varer eller tjenesteydelser i forbindelse med et program, herunder et sponsoreret program. Endvidere beskriver den nationale domstol i den foreliggende sag i det præjudicielle spørgsmål»telepromotions«som værende»af længere varighed end reklameindslag på grund af, at de indeholder underholdningsstof eller konkurrencer«, selv om de ved»passende afbrydelser klart kan adskilles fra de udsendelser, de indgår i«. Endelig bør jeg måske med hensyn til definitionen af»telepromotions«tilføje, at jeg, for så vidt angår de her foreliggende sager, ikke anser det for nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt visse former for»telepromotions«kan betragtes som sponsorering i direktivets forstand, og i givet fald, hvorvidt dette betyder, at de ikke under nogen omstændigheder rammes af de i artikel 18, stk. 1, indeholdte begrænsninger, for så vidt angår sendetiden for reklameindslag. Fortolkning af direktivet udsendelser. I 13. betragtning til direktivet udtales det f.eks., at direktivet»fastsætter de nødvendige mindsteregler for fri udveksling af udsendelser«, ligesom det i 27. betragtning hedder:»for at sikre, at forbrugernes interesser i deres egenskab af seere beskyttes fuldt ud og behørigt, er det vigtigt, at fjernsynsreklamer underkastes en række minimumsregler og -normer, og at medlemsstaterne fortsat har ret til at indføre mere detaljerede eller strengere regler eller i visse tilfælde andre vilkår, for tv-radiospredningsorganer, der henhører under deres myndighed.«i overensstemmelse hermed indrømmer forskellige bestemmelser i direktivet medlemsstaterne adgang til efter et skøn at vedtage strengere bestemmelser. Disse tilfælde behandles i punkt nedenfor. 24. Før jeg behandler fortolkningen af de to bestemmelser i direktivet, som de foreliggende sager drejer sig om, vil det være hensigtsmæssigt at gennemgå direktivets generelle sigte og formål. Artikel 18, stk. 1: betydningen af»sådanne... som direkte tilbud til seerne...» 25. Det fremgår klart af direktivets præambel og ordlyd, at formålet med direktivet alene er at fastsætte de mindsteregler, der er nødvendige for at sikre fri udveksling af 26. Der er fra begge sider fremført talrige argumenter med hensyn til, om»telepromotions«kan falde ind under den ekstra sendetid, som direktivets artikel 18, stk. 1, åbner mulighed for, for så vidt angår»sådanne reklameformer som direkte tilbud I

9 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS - til seerne...«. De, der gør gældende, at»telepromotions«ikke kan henregnes til denne kategori af reklamer (Italien, Grækenland, FIEG og Codacons), har lagt vægt på at understrege forskellene mellem direkte tilbud og»telepromotions«. De fremfører til støtte herfor bl. a. følgende: C-337/94, C-338/94 OG C-339/94 FORENEDE SAGER C 320/94, C-328/94, C-329/94, 27. De, der gør gældende, at»telepromotions«bør kunne falde ind under den ekstra sendetid, som omhandlet i artikel 18, stk. 1 (RTI og Kommissionen), fremfører bl. a. følgende argumenter til støtte herfor: a) I direkte tilbud indgår (da de udgør en form for elektronisk detailhandel) et kontraktelement, hvorimod»telepromotions«(i lighed med reklameindslag) ikke har et sådant element. a) Brugen af vendingen»sådanne... som«i artikel 18, stk. 1, tyder på, at det ikke har været hensigten, at de ekstra 5% kun skulle omfatte direkte tilbud. b) Formålet med direkte tilbud er direkte salg, hvorimod formålet med»telepromotions«(i lighed med reklameindslag) er reklame. b) En sammenholdelse med omtalen af»direkte tilbud«i artikel 1, litra b), som ikke indledes med ordene»sådanne... som«, tyder på, at anvendelsen af ordene ikke har været tilfældig, og at det har været meningen, at de skulle tillægges betydning. c) Direkte tilbud (men også reklameindslag) produceres og præsenteres uafhængigt af tv-institutionen, mens»telepromotions«produceres og præsenteres af tv-institutionen eller efter indbydelse fra denne og bringes som indslag i programmerne. c) Det ville ikke have været hensigtsmæssigt at forsøge at definere alle de forskellige former for reklame, som kan falde ind under de ekstra 5% sendetid, fordi man derved kunne have begrænset udviklingen af nye former for reklame. d)»telepromotions«er en farligere form for reklame end direkte tilbud, fordi reklameelementet er mindre gennemskueligt, og de bør derfor være underkastet lige så strenge regler som reklameindslag. d) Ved at henregne»telepromotions«til den kategori af fjernsynsreklame, der kan falde ind under de ekstra 5% sendetid, vil man hjælpe mindre virksomheder, som finder denne form for reklame mere effektiv. I

10 RTI M.FL. e)»telepromotions«er med til at finansiere mindre fjernsynsforetagender. f) Uden en forhøjelse af den daglige sendetid på grund af andre former for reklame end reklameindslag, ville der ikke eksistere andre former for reklame end reklameindslag, idet hele de 15% af den tilladte sendetid ville blive benyttet til reklameindslag, da denne form for reklame er mere indbringende for ejerne af tv-kanalernc. 28. Der henvises endvidere til en foreslået ændring af artikel 18, hvorefter ordene»sådanne... som direkte tilbud til seerne«erstattes med»andre former for reklame... og/eller teleshoppingindslag...«u. Dette kan imidlertid ikke have nogen indflydelse på betydningen af den oprindelige ordlyd, idet Rådet og Europa-Parlamentet endnu ikke har vedtaget nogen ændring, og det heller ikke er klart, at der er enighed om, hvorledes den oprindelige ordlyd skulle forstås. g) Direkte tilbud og»telepromotions«er i modsætning til reklameindslag ikke adskilt fra selve programmet. h) Både direkte tilbud og»telepromotions«er af længere varighed end reklameindslag. Kommissionen gør gældende, at dette forhold alene er tilstrækkeligt til at begrunde en sidestilling af disse reklameformer. Både RTI og Kommissionen henleder opmærksomheden på det forhold, at konventionens artikel 12, stk. 1, indeholder en bestemmelse, der er identisk med bestemmelsen i direktivets artikel 18, stk. 1, og at det af rapporten om konventionen fremgår, at formålet med de ekstra 5% i konventionen har været at tillade sendetid til nye former for reklame såsom teleshopping, som er af længere varighed end reklameindslag,3. 13 Rapportens punkt Efter min opfattelse vil det være hensigtsmæssigt at fortolke artikel 18, stk. 1, først ud fra selve ordlyden og dernæst ud fra en generel fortolkning af direktivet som helhed. Jeg er enig med RTI og Kommissionen i, at ordlyden af artikel 18, stk. 1, ved anvendelsen af vendingen»sådanne... som«, viser, at det ikke har været tanken, at de ekstra 5% sendetid skulle begrænses til alene at omfatte direkte tilbud. På den anden side tyder det forhold, at man har fundet det nødvendigt at anføre et eksempel på, hvad der kunne være omfattet af de ekstra 5% sendetid, på, at det heller ikke har været tanken, at alt andet end reklameindslag skulle være omfattet af disse 5%. Dette er imidlertid så langt, som man kan komme ud fra en orlydsfortolkning. Det 14 Den foreslåede ændring af artikel 18, stk. 1, som fremgår af den affattelse, som Rådet vedtog i en fælles holdning den , bestemmer dog folgende: "1. Sendetiden for tclcshoppingindslag, reklameindslag og andre reklamemidler, med undtagelse af tclcshoppingprogrammcr, som omhandlet i artikel 18a, må ikke overstige 20% af den daglige sendetid. Sendetiden for reklameindslag må ikke overstige 15% af den daglige sendetid.«i

11 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS - FORENEDE SAGER C-320/94, C-328/94, C 329/94, C-337/94, C-338/94 OG C-339/94 er derfor nødvendigt herefter at overveje den korrekte fortolkning af direktivet som helhed. 30. Da direktivet, som nævnt ovenfor i punkt 25, er udtryk for en minimumsharmonisering, er det min opfattelse, at enhver uklarhed i direktivet bør fortolkes til fordel for, at medlemsstaterne har et vidt skøn ved gennemførelsen af direktivets bestemmelser. 31. Hertil kommer, som tidligere nævnt,5, at formålet med bestemmelsen vedrørende de ekstra 5% sendetid ifølge rapporten om konventionen har været at afsætte tid til sådanne former for reklame, som i reglen er af længere varighed, og, da direktivet i mange henseender synes bevidst at være udformet med konventionen som nærmeste forbillede, forekommer det nærliggende at antage, at det samme formål har ligget til grund for den tilsvarende bestemmelse i direktivet. Det synes desuden at være accepteret, at»telepromotions«i reglen er af længere varighed end reklameindslag (og selv om den italienske regering gør gældende, at»telepromotions«ikke behøver at være af længere varighed end reklameindslag, synes regeringen ikke at bestride, at det i reglen forholder sig sådan, at»telepromotions«er af længere varighed). Dette synspunkt, for så vidt angår formålet med de ekstra 5% sendetid, støttes af den 15 Punkt 27, litra h), ovenfor. kendsgerning, at mens direktivets artikel 18, stk. 2 (som er identisk med konventionens artikel 12, stk. 2), bestemmer, at»sendetiden for reklameindslag inden for en given periode på en time ikke må overstige 20%«, er sådanne reklameformer som direkte tilbud til seerne ikke underlagt en tilsvarende timebegrænsning i henhold til artikel 18, stk. 2, men derimod en begrænsning pr. dag i henhold til artikel 18, stk. 3. Artikel 18, stk. 3, er praktisk taget identisk med konventionens artikel 12, stk. 3,6, og bestemmer, at varigheden af reklameformer såsom direkte tilbud til seerne»[ikke må]... overstige en time om dagen«. Som det fremgår af rapporten om konventionen 17, blev det formentlig anset for at være nødvendigt at indføre de to forskellige former for tidsbegrænsning, fordi det kunne være vanskeligt, for så vidt angår reklameformer af længere varighed end reklameindslag, at overholde en regel, hvorefter de var underlagt en tidsbegrænsning inden for en given periode på en time. 32. Det er derfor min opfattelse, at artikel 18, stk. 1, skal fortolkes således, at den tillader medlemsstaterne at medregne»telepromotions«til den kategori af reklame, som kan falde ind under de ekstra 5% sendetid. Dette gælder naturligvis med forbehold af, at 16 Konventionens artikel 12, stk. 3, er identisk med direktivets artikel 18, stk. 3, når bortses fra udeladelsen af den indledende vending i direktivets artikel 18, stk. 3:»med forbehold af stk. 1«. 17 Jf. punkt 174, hvori det udtales, at da disse former for reklame i reglen er af længere varighed end reklameindslag, er de i modsætning til reklameindslag ikke underlagt den øvre tidsbegrænsning inden for en given periode på en time, som gælder i henhold til artiklens stk. 2. Hertil kommer, at den aktuelle tendens inden for teleshopping viser, at disse former for reklame fortrinsvis sendes uden for den bedste sendetid. I

12 RTI M.FL de pågældende»telepromotions«ikke strider mod nogen af de andre bestemmelser i direktivet, f.eks. forbuddet i artikel 10, stk. 4, mod skjult reklame. 33. Artikel 18 bestemmer endvidere, at medlemsstaterne»kan«indrømme 5% ekstra sendetid. Da artikel 18 ikke på nogen måde forpligter medlemsstaterne til at tillade ekstra reklame, forekommer det derfor, som påpeget af den italienske regering, usandsynligt, at det skulle have været hensigten, at medlemsstaterne, hvis de valgte at indføre en sådan bestemmelse, skulle være afskåret fra at lade de 5% ekstra sendetid omfatte en snævrere kategori af reklamer end forudsat i artikel 18. Dette synspunkt støttes af direktivets artikel 19, som jeg skal komme ind på i det følgende. Artikel 17, stk. 1, litra b): sponsorering 34. For så vidt angår den korrekte fortolkning af artikel 17, stk. 1, litra b), synes det at være klart (som påpeget af RTI, Kommissionen og den østrigske, den græske og den portugisiske regering), at selve ordlyden ikke begrænser omtalen af sponsoren til at finde sted ved begyndelsen og/eller slutningen af programmerne. 35. Hertil kommer, at det, der forekommer at være den klare betydning af bestemmelsen, bekræftes af den kendsgerning, at omtale af sponsoren i Kommissionens oprindelige udkast til direktivet, som blev forelagt for Rådet den 30. april 1986 IS, udtrykkeligt var begrænset til begyndelsen og slutningen af programmet, men at denne udtrykkelige begrænsning blev opgivet trods forsøg fra Europa-Parlaments side på at få den genindsat Da det andet spørgsmål, der af den nationale domstol er forelagt Domstolen, i generelle vendinger går ud på, om direktivet skal fortolkes således, at det frit tillader»en sponsorering, som der gentagne gange gøres opmærksom på under selve programmet«, skal det bemærkes, at selv om det er min opfattelse, at direktivet tillader angivelse af sponsorens navn og/eller logo under programmerne, er en sådan angivelse underlagt bestemmelsen i artikel 17, stk. 1, litra c), hvorefter programmerne ikke på noget som helst tidspunkt må tilskynde til»køb eller leje af sponsorens eller tredjemands produkter eller tjenesteydelser og... især ikke [må] indeholde særlige reklamehenvisninger til disse produkter eller tjenesteydelser«. Direktivet skelner således mellem angivelse af sponsorens navn og/eller logo og omtale af specifikke produkter eller tjenesteydelser. Det skal også bemærkes, at sponsorerede programmer ved programmets begyndelse og/eller slutning i overensstemmelse med direktivets artikel 17, stk. 1, litra b), klart skal kunne identificeres som sponsorerede. Denne bestemmelses obligatoriske karakter skal være afspejlet i den nationale lovgivning. 18 Artikel 12, litra b) (EFT 1986 C 179, s. 4), som Parlamentet tilsluttede sig den (EFT C 49, s. 53). 19 EFT 1989 C 158, s I

13 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS - FORENEDE SAGER C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 OG C-339/ Jeg må derfor konkludere, at artikel 17, stk. 1, litra b), bestemmer, at sponsorens navn og/eller logo skal angives ved begyndelsen og/eller slutningen af programmerne, men at bestemmelsen ikke forbyder, at sponsorens navn og/eller logo angives under programmerne. 40. Artikel 3, stk. 1 (som findes under overskriften»almindelige bestemmelser«), bestemmer (trods fejlen i den engelske tekst), at medlemsstaterne for så vidt angår de tv-radiospredningsorganer, som hører under deres myndighed, kan indføre strengere eller mere detaljerede bestemmelser på de områder, der er omfattet af direktivet 20. Medlemsstaternes skøn 41. Ifølge artikel 8 kan medlemsstaterne fastsætte strengere regler, når de af sprogpolitiske hensyn anser det for nødvendigt. Denne artikel er således uden betydning i den foreliggende sag. 38. Det må være klart på baggrund af denne gennemgang af fortolkningen af ordlyden af artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 18, stk. 1, at selv om den førstnævnte bestemmelse ikke forbyder angivelse af sponsorens navn og/ eller logo under programmerne, og den sidstnævnte bestemmelse tillader medlemsstaterne at lade»telepromotions«være omfattet af de ekstra 5% sendetid, forpligter de pågældende artikler ikke medlemsstaterne til at tillade angivelse af sponsorer under programmerne eller til at lade»telepromotions«være omfattet af de ekstra 5% sendetid. 42. Artikel 19 har følgende ordlyd:»medlemsstaterne kan fastsætte strengere regler, end hvad der er fastsat i artikel 18, med hensyn til sendetid og de nærmere bestemmelser for fjernsynstransmission for så vidt angår de tv-radiospredningsorganer, der hører under deres myndighed...«39. At medlemsstaterne kan vælge at vedtage strengere bestemmelser end foreskrevet i artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 18, stk. 1, bekræftes af andre bestemmelser i direktivet, som udtrykkeligt vedrører spørgsmålet om medlemsstaternes skøn. Fire bestemmelser i direktivet er relevante i denne henseende. 20 Jf. præmis 31 i Lcclcrc-Siplcc-dommcn. Som jeg understregede i mit forslag til afgørelse i sagen, er der i den engelske version af artikel 3, stk. 1, en fcjlovcrsa:ttclsc, idet medlemsstaterne ifølge den engelske tekst har ret til, for så vidt angår de tv-radiospredningsorganer, der hører under deres myndighed, at krxvc, at disse indfører strengere eller mere detaljerede bestemmelser, hvorimod det af de øvrige sprogversioner fremgår, at det er medlemsstaterne selv, som har ret til at vedtage sådanne bestemmelser. I

14 RTI M.FL. 43. Endelig bestemmes det i artikel 20:»Medlemsstaterne kan under overholdelse af fællesskabsretten fastsætte andre betingelser end de i artikel 11, stk. 2-5, og artikel 18 fastsatte, for så vidt angår udsendelser, der udelukkende er bestemt til det nationale område, og som hverken direkte eller indirekte kan modtages i en eller flere andre medlemsstater, jf. dog artikel 3.«44. I Leclerc-Siplec-dommen behandlede Domstolen spørgsmålet om, hvorvidt medlemsstaterne i kraft af artikel 3, stk. 1, kan pålægge tv-radiospredningsorganer, der hører under deres myndighed, strengere regler end dem, der er foreskrevet i direktivets bestemmelser om fjernsynsreklame og sponsorering, når de nærmere omstændigheder ikke er omfattet af artikel 19 eller 20. Domstolen udtalte, at det i artikel 20 udtrykkeligt er anført, at bestemmelsen finder anvendelse med forbehold af artikel 3, men at artikel 19 ikke indeholder en tilsvarende bestemmelse. Domstolen konkluderede imidlertid, at»det... ikke [kan sluttes heraf], at medlemsstaternes adgang til at fastsætte strengere regler for fjernsynsreklamer og sponsorering er begrænset til at gælde under de omstændigheder, der er fastlagt i direktivets artikel 19«21, og at det»hverken af betragtningerne til direktivet eller af dettes formål [fremgår], at artikel 19 skal fortolkes således, at medlemsstaterne derved skulle fratages en ret, som er indrømmet dem ved artikel 3, stk. I« I Leclerc-Siplec-sagen vedrørte de nationale bestemmelser, hovedsagen drejede sig om, de typer produkter eller tjenesteydelser, der kunne reklameres for. Bestemmelserne kunne derfor ikke være omfattet af artikel 19, da artikel 19 alene vedrører»sendetid og de nærmere bestemmelser for fjernsynstransmission«. Den foreliggende sag drejer sig imidlertid om den daglige sendetid for visse reklamer, som klart er omfattet af ordlyden af artikel 19. Som jeg udtalte i mit forslag til afgørelse i Leclerc-Siplec-sagen 23, er det min opfattelse, at direktivet, da det er et udtryk for en minimumsharmonisering, ikke skal fortolkes således, at det begrænser medlemsstaternes skøn, medmindre ordlyden er klar, og Domstolen synes at have tilsluttet sig dette synspunkt i sin dom i sagen 24. Omtalen i artikel 19 af»strengere regler... med hensyn til sendetid«skal derfor fortolkes således, at medlemsstaterne kan indføre strengere regler, for så vidt angår definitionen af den type reklamer, som kan være omfattet af den ekstra reklametid i henhold til artikel Med hensyn til reglerne om sponsorering er det min opfattelse, at artikel 3, stk. 1, kan finde anvendelse. Selv om artikel 17, stk. 1, litra b), ikke begrænser angivelsen af sponsoren til begyndelsen og/eller slutningen af programmet, er det derfor min opfattelse, at direktivet ikke forbyder medlemsstaterne at vedtage bestemmelser, som indebærer begrænsninger i adgangen til at angive sponsorer på denne måde. 21 Præmis Præmis Punkt Præmis I

15 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JACOBS FORENEDE SAGER C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 OG C-339/ Jeg konkluderer derfor, at selv om selve direktivet ikke kræver en gennemførelse af hverken artikel 17, stk. 1, litra b), eller artikel 18 på den restriktive måde, hvorpå det er sket i den italienske lovgivning, så forbyder det ikke desto mindre ikke, at gennemførelsen sker på en sådan måde. tv-radiospredningsorganer ud over de restriktioner, som kræves i medfør af direktivet, ikke udgør en uberettiget begrænsning af de friheder, der er garanteret ved traktaten, f.eks. den frie udveksling af tjenesteydelser, som omhandlet i artikel 59, og de frie varebevægelser, som omhandlet i artikel Dette betyder imidlertid ikke, at Italien vil være berettiget til at afværge eller hindre modtagelse eller retransmission af udsendelser fra andre medlemsstater med den begrundelse, at de ikke er i overensstemmelse med den strengere italienske lovgivning. Som allerede nævnt 25 er formålet med direktivet at fastsætte»de nødvendige mindsteregler for fri udveksling af udsendelser«. Selv om medlemsstaterne derfor kan benytte sig af adgangen til at indføre strengere bestemmelser for de tv-radiospredningsorganer, der hører under deres myndighed, således som det klart fremgår af artikel 3, stk. 1, og artikel 19, kan de ikke stille krav om, at tv-radiospredningsorganer fra andre medlemsstater overholder sådanne bestemmelser. 49. Det bemærkes tillige, at en bestemmelse i en fællesskabsretsakt, som tillader medlemsstaterne at indføre strengere regler på et bestemt område, ikke berettiger medlemsstaterne til at indføre regler af en hvilken som helst art. Medlemsstaterne skal naturligvis stadig sikre, at de bestemmelser, de indfører, er i overensstemmelse med fællesskabsretten. I den foreliggende sag skal Italien derfor være i stand til at godtgøre, at enhver form for restriktioner, der måtte være pålagt 50. Der er imidlertid ikke af den nationale domstol forelagt spørgsmål vedrørende artikel 59 eller 30, og der er intet, der tyder på, at foranstaltningerne er i strid med de nævnte artikler (hvilket kunne have været tilfældet, hvis restriktionerne havde været i strid med proportionalitetsprincippet, selektive eller diskriminerende eller i væsentlig grad hindrende adgangen til markedet). 51. Endelig skal jeg tillige nævne den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 10, som vedrører ytringsfriheden. Selv om man antager, at medlemsstaterne ved at indføre restriktioner for reklame af den i disse sager omhandlede art handler inden for rammerne af fællesskabsretten, og der i overensstemmelse med EF-Domstolens praksis 26 derfor skal tages hensyn til menneskerettighedskonventionen, er der efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis intet, der tyder på, at sådanne restriktioner vil være i strid med konventionen. Tværtimod er det bemærkelsesværdigt, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har vist sig villig til at acceptere betydelige restriktioner for kommerciel reklame Ovenfor i punkt Dom af , sag C-260/89, ERT, Smi. I, s Dom af , Cassado Coca mod Spanien, ECHR Reports Series A, nr I

16 RTI M.FL. 52. Jeg må derfor konkludere, at den italienske regering er berettiget, om end ikke forpligtet, i medfør af direktivet til at forbyde angivelse af sponsorer under programmerne og til at bestemme, at»telepromotions«ikke kan falde ind under de ekstra 5% sendetid, som omhandles i direktivets artikel 18, stk. 1. Forslag til afgørelse 53. Sammenfattende foreslår jeg, at de spørgsmål, der er forelagt af Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, besvares således: 1) Artikel 18 i direktiv 89/552/EØF skal fortolkes således, at udtrykket»sådanne reklameformer som direkte tilbud til seerne«, for så vidt angår muligheden for at forhøje den procentsats, reklameudsendelser højst må udgøre af den daglige sendetid, til 20%, alene er anvendt som eksempel, og at det tillige kan omfatte andre former for reklame, bortset fra reklameindslag, herunder, for så vidt angår de foreliggende sager, produktpræsentation mv. (»telepromotions«). 2) Artikel 17, stk. 1, litra b), i direktiv 89/552/EØF skal fortolkes således, at angivelse af sponsorens navn og/eller logo er tilladt under programmerne. I

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER Oversigten handler om on-demand audiovisuel programvirksomhed, hvis hovedformål er at

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS HENSTILLING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS HENSTILLING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.06.2002 KOM(2002) 303 endelig Forslag til RÅDETS HENSTILLING om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Roundup i tv-program sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Roundup i tv-program sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0133 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag

Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser uddrag Vejledningen er knyttet til lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr. 360 af 9. april 2013 (herefter loven)

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12.

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. NOVEMBER 1970 Høje Ret. For rigtigt at forstå grundlaget for og omfanget af nærværende

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere