Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Formålspapir for aktivitetscentrene i Lejre Kommune SSÆ - Sundhedsprofilen Lejre Kommune SSÆ - Godkendelse af tilbud på madservice SSÆ - Afhentning og udbringning af hjælpemidler SSÆ - Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune med høringssvar SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune med høringssvar SSÆ - Kvalitetsstandard for sygeplejeklinik i Lejre Kommune med høringssvar SSÆ - Årsrapport fra demenskoordinatoren med høringssvar SSÆ - Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje SSÆ - Renovation på Ældre og Plejecentre SSÆ - Fagudvalgenes budgetrammer ØU - Forventet Regnskab SSÆ- Eventuelt...37

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger kan se på Portalen fra den 6. maj 2011 B. Visiterede timer kan se på Portalen fra den 9. maj 2011 C. Økonomi på ældreområdet ligger på Portalen D. Økonomi på det specialiserede socialområde ligger på Portalen E. Referat fra Ældrerådet den 13. april 2011 F. Forløb af udbud på levering af indkøbsordning til visiterede borger i Lejre Kommune. Udbuddet vedrørende indkøbsordning til visiterede borger i Lejre Kommune udløber sidst i september Lejre Kommune vil være tovholder i processen om et fælles offentligt udbud. I den forbindelse er det aftalt, at Køge Kommune støtter Visitation & Bestiller i Lejre Kommune i hele processen. Der indkaldes til første møde i maj måned til alle de kommuner i regionen, der ønsker at deltage i dette fælles udbud for området. Det forventes færdigt med beslutning af ny leverandør i udgangen af september G. Afrapportering misbrug 4. kvartal 2010 I 1. kvartal 2011 har 31 Lejre-borgere modtaget ambulant behandling på forskellige Lænkeambulatorier. De fordeler sig med 20 mænd og 11 kvinder. Det har ikke været muligt at få en opgørelse fra Lænken vedr. Lejre-borgere. De statistikker der udarbejdes af Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB), er ikke valide oplyser Lænken, og kan derfor ikke bruges. Lænken arbejder på at få genereret nogle statistikker som er valide. Hos andre aktører har der i 1. kvartal været 2 borgere i døgnbehandling og 4 borgere i dagbehandling. Det Ambulante Team i Roskilde, som yder gratis og anonym rådgivning og terapi til personer med alkoholproblemer, har i 1. kvartal haft 15 Lejre-borgere i behandling. Se i øvrigt vedlagte oversigt over 1. kvartal og de sidste 4 kvartaler. Med hensyn til misbrugsbehandling var 21 personer i 1. kvartal 2011 i behandling på Medicinsk Misbrugsklinik i Roskilde (MMR). I forhold til behandlingsdelen var 16 personer i gang med et forløb. Se i øvrigt vedlagte oversigt over 1. kvartal og de sidste 4. kvartaler. H. Afrapportering førtidspensioner 1. kvartal 2011 I 1. kvartal er der tilkendt 21 førtidspensioner og givet 3 afslag. En af de tilkendte førtidspensioner er givet tidsbegrænset i 3 år. Fordeling af pensioner på alder og køn fremgår af vedlagte bilag, ligesom der henvises til bilag for de sidste 4 kvartaler. I. Ældrerådets Årsrapport 2010 Ældrerådet har indgivet Årsrapport for Af årsrapporten fremgår Ældrerådets: aktiviteter i 2010 institutionelle placering, lovgrundlag og vedtægter særlige områder der fordrer opmærksomhed.

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 J. Langetoften I anledning af forespørgsler fra borgere om byggeprocessen på Langetoften, er der udarbejdet et notat der forklarer proces og tidsperspektiv. Blandt andet er der efterspurgt beboermøde og det skal her oplyses, at der inviteres til det første beboermøde den 14. juni Her vil en del af de praktiske spørgsmål blive drøftet og der vil blive vedtaget vedtægter for beboerforeningen. K. Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om misbrugsbehandling efter Servicelovens 101 Punktet blev udsat på udvalgets møde den 4. april 2011, idet bilaget ikke var tilgængeligt. Protokoludskrift fra mødet den 4. april samt bilag vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Statistik - førtidspensioner 2. statistik på alkoholområdet 3. Statistik på misbrugsområdet 4. (Lukket bilag) 5. Protokoludskrift - SSÆ - Orientering - Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om misbrugsbehandling efter Servicelovens Bilag - Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om misbrugsbehandling.pdf Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Taget til efterretning.

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 3. SSÆ - Formålspapir for aktivitetscentrene i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/3473 Resumé: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre præsenteres for et formålspapir, der beskriver formålet og organiseringen af Lejre Kommunes aktivitetscentre i relation til 79 i Lov om Social Service. Sagsfremstilling: I 2007 godkendte Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Kommunalbestyrelsen et oplæg til organisering af området Aktivitet og Samvær i relation til 79-tilbud. Området blev lagt ind under det daværende Fælles Faglig Enhed - nu kaldet Sekretariat & Sundhed - og lederen på området fik ansvaret for den samlede indsats under 79, herunder rekruttering af frivillige, publicering af tilbud, samarbejde med interessenter og økonomisk ansvarlighed for den kommunalt finansierede del. Siden 2007 er der arbejdet målrettet med samarbejde på tværs af aktivitetscentrene i Lejre Kommune, og området har deltaget aktivt i at sætte gråzonen mellem den kommunale virksomhed og det civile samfund i spil i forbindelse med projektet Kommunen og civilsamfundet. Samarbejdet på tværs har blandt andet omhandlet udarbejdelsen af et formålspapir for området. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre præsenteres hermed for dette formålspapir til endelig godkendelse. I formålspapiret beskrives formålet med kommunens tilbud i relation til 79 som: Et samlet tilbud om aktivitet, samvær og motion for pensionister og efterlønnere, som er bosiddende i Lejre Kommune. Indholdet skal skabe sundhed og trivsel, vedligeholdelse af funktionsniveau og give mulighed for etablering og vedligeholdelse af venskaber brugerne imellem. Formålet er desuden, at tilbuddet organiseres med mest mulig brugerindflydelse, og at indholdet bygges op med frivillige hjælpere, og at hjælpernes kompetencer benyttes som ressource for udvikling af området. Organiseringen og formålet med Koordinationsudvalget - udvalget, der koordinere aktiviteter på tværs af aktivitetscentrene - og Centerrådene og opgavedelingen mellem de frivillige og de kommunalt ansatte er beskrevet. Administrationens vurdering: Formålene med Koordinationsudvalget og Centerrådene og medlemmernes opgaver er tydeliggjorte i formålspapiret. Det er administrationens vurdering, at dette vil gøre de frivillige medlemmer og de kommunalt ansattes praktiske arbejde lettere. Således vil formålspapiret kunne afhjælpe eventuelle misforståelse i opgavedelingen mellem de involverede parter. Udarbejdelsen af formålspapiret er foregået i samarbejde mellem Lejre Kommune og medlemmerne af Koordinationsudvalget, og der er enighed om den beskrevne organisering af området. Økonomi og finansiering:

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at formålspapiret for Lejre Kommunes aktivitetscentre godkendes. Bilag: 1. Formålspapir d Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 4. SSÆ - Sundhedsprofilen Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10236 Resumé: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre præsenteres for en kort gennemgang af resultaterne af Sundhedsprofilen Præsentationen indeholder de resultater, hvor der er en statistisk forskel mellem gennemsnittet i Lejre Kommune og Region Sjælland. Grunden til at der er lagt vægt på sammenligningen med gennemsnittet i Region Sjælland skyldes, at Sundhedsprofilen er udarbejdet af Region Sjælland, og har det specifikke formål at sammenligne de enkelte kommuner med gennemsnittet i Region Sjælland. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre forelægges en strategi, hvor Sundhedsprofilen skal bruges som supplement til andre datakilder Sagsfremstilling: Hvert 4. år gennemfører Region Sjælland en spørgeskemaundersøgelse for at belyse sundhedstilstanden blandt borgerne i regionen. I starten af 2010 blev der sendt spørgeskemaer ud til Lejre-borgere borgere besvarede spørgeskemaet, det svarer til en besvarelsesprocent på 61,2 % - den højeste i hele Region Sjælland. Hvordan ser sundhedstilstanden ud i Lejre Kommune, når der sammenlignes med gennemsnittet i Region Sjælland? Ved alle resultaterne neden for er der fundet signifikante forskelle mellem Lejre Kommune og Region Sjælland. Det vil sige, at der er en reel statistisk forskel mellem gennemsnittet i Lejre Kommune og Region Sjælland. Og Lejre Kommune ligger på den gode side hele vejen igennem. Der er færre enlige med børn Der er færre borgere med ikke-vestlige baggrund Der er færre borgere, der har grundskole som eneste uddannelse Der er langt flere borgere, der har en videregående uddannelse Og den gennemsnitlige bruttoindkomst er højere end gennemsnittet i Region Sjælland Der er spurgt ind til en lang række faktorer, der handler om borgernes sundhedstilstand, deres sundhedsadfærd og deres motivation for at ændre sundhedsadfærd. Igen ligger Lejre Kommune på den gode side af gennemsnittet i Region Sjælland. Færre borgere har dårligt/mindre godt selvvurderet helbred Færre borgere har et dårligt fysisk selvvurderet helbred Færre borgere har et psykisk dårligt selvvurderet helbred Færre borgere har en dårlige/mindre god selvvurderet fysisk form Færre borgere har et højt stress niveau Færre borgere er generet af smerter i bevægeapparatet Kost: Færre borgere har usunde vaner Færre borgere spiser ikke 6 stk. frugt/dag Færre borgere drikker sodavand

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 Rygning: Færre borgere ryger Flere borgere er eksrygere Flere borgere ønsker rygestop Motion: Færre borgere har mindst 6 timers stående eller gående arbejde om dagen Flere borgere har mindst 6 timers stilsiddende arbejde om dagen Færre borgere har mindst 4 timers stillesiddende fritidsaktiviteter om dagen Kronisk sygdom: Færre borgere har KOL Færre borgere har astma Færre borgere har slidgigt Færre borgere har rygsygdomme Færre borgere har knogleskørhed Færre borgere har hovedpine eller migræne Færre borgere har en eller flere kroniske sygdomme Færre borgere, der har en kronisk sygdom, er begrænset i udadvendte aktiviteter Administrationens vurdering: Der er en gennemsnitlig svarprocent på 60,1 % blandt Lejre-borgerne, og i Region Sjælland var svarprocenten på 50 %. Normalt siger man, at en svarprocent skal være på 60 % eller derover for at undersøgelsen kan siges at være i orden - og inden for forskningsverdenen anbefales en deltagerprocent på 70 %. Grunden til at man ønsker en så stor deltagerprocent, er fordi det ofte er særlige grupper, der vælger at besvare et spørgeskema. For eksempel svarer socialt udsatte grupper langt sjældnere på undersøgelser end for eksempel borgere med høj uddannelse. Jo færre, der deltager i undersøgelsen, jo større er risikoen for denne skævvridning. Det betyder, at der er en risiko for at befolkningen tager sig langt bedre ud i undersøgelsen end den gør i virkeligheden. Når Sundhedsprofilen for Lejre Kommune beror på besvarelsen fra borgere ud af borgere over 16 år i Lejre er spørgsmålet om den giver en reel mulighed for at identificere specifikke problematikker hos særlige grupper af borgere. Dagen efter lanceringen af Sundhedsprofilen 2010 udsendte KL en rapport om diabetes. Her var Lejre Kommune blandt de kommuner med den laveste andel af borgere med diabetes (38 pr borgere), mens f.eks. Holbæk var blandt de kommuner med den højeste andel (52 pr borgere). I modsætning hertil er Lejre Kommune blandt de kommuner med højst andel med diabetes på 6 % og Holbæk Kommune er blandt de laveste med 4 % i Sundhedsprofilen. Dette betyder ikke, at Sundhedsprofilen ikke er rigtig eller måler forkert, men blot at svarene på spørgsmålene afhænger af, hvem man spørger, og på hvilken måde

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 man spørger. Spørger man en borger med en kronisk sygdom, om han eller hun er syg, kan man sagtens få svaret nej, det er jeg ikke, da borgeren ikke nødvendigvis føler sig syg. Spørger man derimod lægen, får man sandsynligvis svaret ja, borgeren er syg. Derfor er det hensigtsmæssigt at benytte flere forskellige slags data for at få et så nuanceret billede af virkeligheden som overhovedet muligt. Sundhedsprofilen giver et godt indblik i Lejre-borgernes sundhedstilstand. Men samtidig er det administrationen vurdering, at resultaterne fra Sundhedsprofilen ikke bør stå alene, men suppleres med andre data, som f.eks. den kommunale medfinansiering og antal udskrivning m.m. Det er administrationens vurdering, at det i formidlingen af resultaterne af Sundhedsprofilen 2011, skal overvejes grundigt hvilket budskab, der kommunikeres ud til borgerne. Formidles resultaterne om de gængse risikofaktorer, som f.eks. KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) med vægt på antallet af rygere, vil det sundhedsfremmende arbejde ofte komme til at have en løftet-pegefinger tilgang i form af f.eks. vil du være sund, må du ikke ryge og du skal dyrke motion minimum 40 minutter om dagen. Dette vurderer administration ikke er en hensigtsmæssig formidlingsform. Men derimod at formidlingen skal have en positiv karakter kombineret med idéer til handling. For eksempel at Lejre Kommune har langt færre borgere, der ryger, og mange af rygerne har lyst til at holde op med at ryge med henvisning til det aktuelle tilbud om rygestop. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at resultaterne fra Sundhedsprofilen Lejre Kommune tages til efterretning 2. at strategien, hvor Sundhedsprofilen 2010 er en del af en større analyse af behov for indsatser på sundhedsområdet og hvor der lægges vægt på den positive formidling, godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 5. SSÆ - Godkendelse af tilbud på madservice 2011 Sagsnr.: 11/5753 Resumé: Denne sag handler om belysning og resultatet af udbuddet for den leverandør, der har vundet udbuddet for levering af mad til borgere i eget hjem og borgere på Hvalsø Ældrecenter. Det er valgt i samarbejde med Sorø og Ringsted Kommuner, at udbyde madservice som et offentlig udbud efter godkendelsesmodellen. Den fremtidige madlevering i Lejre Kommune vil efter 1. september 2011 være leverandør " Din private kok", der på nuværende tidspunkt allerede er Lejre Kommunes leverandør. Der har været i alt 3 tilbudsgivere; KRAM, Din private Kok og Det Danske Madhus. Borgerne i Lejre Kommune har muligheden for at vælge udbringning af madservice til 1 gang ugentlig med en besparelse på kr./årligt. Der er en forventet besparelse på ca kr. for budget Se vedlagt bilag 1. Sagsfremstilling: Udbud af madservice til Sorø, Ringsted og Lejre Kommuner der under Fællesudbud Sjælland, har haft et tværkommunalt samarbejde og afholdt et offentligt udbud med annoncering og efterfølgende forhandling. Udbuddet foretages jf. pkt. 180 i vejledning nr. 2 til Serviceloven af 5. december 2006, som et udbud inden for godkendelsesmodellen. Dette indebærer, at der efter endt udbud vælges 1 hovedleverandør på Frit- Valgsområdet som alle 3 kommuner indgår separate kontrakter med. Herefter har alle andre leverandører ret til at indgå i Sorø, Ringsted og Lejre Kommuners Frit-Valgsordning på hovedleverandørens pris- og kvalitetsbetingelser, under forudsætning af godkendelse i kommunalbestyrelserne. Aftalegrundlaget mellem kommunerne og hovedleverandøren er således offentligt tilgængeligt, også med hensyn til pris og kvalitet. Den nuværende aftale med leverandøren Din private Kok på produktion og transport af mad til hjemmeboende borgere udløber pr. 31. august Styregruppen har foretaget en vurdering af de 3 indkomne tilbud ud fra kriterierne om pris (60 %), kvalitet og sortimentsbredde (20 %), forhold omkring levering (10 %), og service og fleksibilitet (10 %). I udbuddet er der lagt vægt på muligheder for tilkøbsydelser samt dokumentation for høj anvendelse af økologiske varer. Se vedlagte bilag - evalueringsmodel / nedbrydning af delaftale 1. Der er afholdt prøvesmagning af maden fra de 3 tilbudsgivere, KRAM, Din private Kok og Det Danske Madhus den 11. marts 2011 med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og administrationen. For både Sorø, Ringsted og Lejre Kommuner var der enighed om, at den bedste leverandør til prøvesmagningen er Din private Kok, der er den nuværende leverandør i Lejre Kommune.

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 10 Tilbuddene fra Din Private Kok, KRAM og Det Danske Madhus efterlever alle krav i udbudsmaterialet, herunder daglige valgmuligheder i menu for borgeren, brug af årstidens råvarer, villighed til produktudvikling, krav om egenkontrol, mulighed for tilkøbsydelser og lignende. I forhold til kriterium om økologisk produktion arbejder alle tilbudsgivere med økologi i produktionen, og der er intentioner hos Din private Kok om en større andel af økologisk produktion fremadrettet. I forhold til priskriteriet kan Din Private Kok levere en daglig normal-portion mad og udbringning for samlet 39 kr. Se vedlagte bilag, udbringning af mad med priser. Alle leverandører opfylder mindstekravet om ønske om fleksibilitet, og borgeren vil få levering af mad to gange ugentligt. Det er op til den enkelte borger, om der ønskes levering 1 gang ugentlig, hvor borgeren vil få en besparelse på kr./årligt. For Din private Kok og KRAM benyttes transportfirmaet Multitrans som underleverandør i forhold til transport af mad til hjemmeboende borgere. Der er således tale om to identiske tilbud fra underleverandøren. Tilbuddet efterlever udbudsmaterialets krav om beskrivelse af egenkontrol, leverancesikkerhed samt beskrivelse af omkostninger. På baggrund af en samlet vurdering af de 3 tilbud kan det konkluderes, at tilbuddet fra Din Private Kok er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som efterlever Lejre Kommunes krav i udbudsmaterialet for madproduktion og levering af mad til hjemmeboende borgere. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det mest fordelagtige tilbud er givet af leverandøren Din private Kok. Det betyder, at Visitation & Bestiller ikke skal anvende ekstra administrationstid i forbindelse med oprettelse og indkøring af ny leverandør i CSC - omsorgssystem. Administrationen anbefaler, at nye borgere, der visiteres/bevilges madservice i Lejre Kommune efter den 1. september 2011 og fremadrettet vil få en engangsudgift opkrævet på 425 kr./2011 takst - grundet indkøb af mikroovn. Udgiften opkræves direkte mellem leverandør og borgeren selv. De borgere der kommer på Grønnehave - midlertidig ophold vil kunne få en kostpris på ca. 94 kr./døgnet, hvilket er 10 kr. lavere end den borgertakst der opkræves pr. dato. Derfor vil administrationen anbefale, at fra den 1. september 2011 nedsætter borgertaksten til de ca. 94 kr./kostpris i døgnet. Når madservice for borgerne i Hvalsø Ældrecenter nu holder sig under den maksimale egenbetaling og udbudspris holder sig under, vil der kun være ganske få særlige udgifter for kommunen. Økonomi og finansiering: Ved valg af Din Private Kok som fremtidig leverandør i Lejre Kommune kan koldmadsproduktion med levering 2 gange ugentlig, leveres til de takster, der er fastsat i forbindelse med budget De samlede kommunal besparelser forventes at være i alt kr. i 2012, dvs. for 4 måneder i 2011 med kr. Såfremt borgeren vælger at modtage koldmadsproduktion en gang ugentlig i stedet for 2 gange ugentlig, vil det sænke de samlede omkostninger for borgeren svarende til kr. årligt.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 Den besparelse der er for 2011 vil kunne finansiere køb af mikroovne for de borgere, som ikke i forvejen har en mikrobølgeovn, samt de ydelser der er til de borgere, der ikke har ydelser til anretning, hjælp i spisesituationen og behov for hjælp til opvarmning af maden. For dette handler det dags dato om ca. 15 borgere ud af 45 borgere samlet, der kun får madservice. De fleste af disse borgere opholder sig på bofællesskaber i Lejre Kommune, hvor der her ikke kræves ekstra ydelser fra Visitation & Bestiller, idet der er dækning med personale. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den godkendte leverandør Din private Kok, vinder af udbudsforretning for produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere i Lejre Kommune, tages til efterretning 2. at den forventede besparelse på kr. for 2011 afsættes til indkøb af mikrobølgeovne og ekstra ydelser til borgere, der skal have hjælp til opvarmning af maden etc. 3. at de nyvisiterede borgere til madservice i Lejre Kommune efter 1. september 2011 og fremadrettet vil få en engangsudgift opkrævet på 425 kr./2011 takst til indkøb af mikroovn, hvis den enkelte borger bevilges madservice efter kvalitetsstandarderne i henhold til Servicelovens at de borger, der har midlertidig ophold på Grønnehave får en døgnkost, der nedsættes til 94 kr. efter 1. september at den årlige besparelse for 2012 indgår i nulrammebudgettet Bilag: 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales med den ændring i Pkt. 2, at der kun afsættes midler til ekstra ydelser til borgerne, og at Pkt. 3 ændres til at alle visiterede borgere til madservice i Lejre Kommune efter 1. september 2011 og fremadrettet vil få en engangsudgift opkrævet på 425 kr./2011 takst til indkøb af mikroovn, hvis den enkelte borger bevilges madservice efter kvalitetsstandarderne i henhold til Servicelovens 83.

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Afhentning og udbringning af hjælpemidler Sagsnr.: 11/8632 Resumé: Visitation & Bestiller har siden december 2010 kørt et projekt vedrørende aflevering og afhentning af hjælpemidler til/fra borgerne i Lejre Kommune, og det har på nuværende tidspunkt haft en betydelig effekt på omkostningerne på kørselsområdet og serviceområdet ved at hjemtage nogle af opgaverne i eget regi. Derfor foreslås, at hjemtage kørslen af hjælpemidler inden for visse hjælpemiddelområder og ansætte en medarbejder, der organisatorisk indplaceres sammen med pedellerne på plejecentrene for, at skabe større fleksibilitet og driftsikkerhed for området fremadrettet. Løsningen vil være for en periode, idet kontrakten med Zealand Care udløber den 31 december 2012 og nyt udbud planlægges i udgangen af 2011 / start I dette vil fremgå, hvorvidt Lejre Kommune vælger, at udliciterer opgaven eller tage opgaven i eget regi. Sagsfremstilling: Baggrund for projektet Der har gennem de seneste år været meget fokus på hjælpemiddelområdet og på, hvorledes budgettet for området kan nedbringes eller holdes status quo. Efterspørgslen på hjælpemidler er stadig stigende og i fremtiden vil der desuden være mere fokus på højteknologiske hjælpemidler. Zealand Care er leverandør for hjælpemiddelområdet i Lejre Kommune. Der er en årlig kørselsudgift på mellem kr. svarende til ca kr. pr. måned. Derudover kommer de serviceudgifter i relation til reparation af hjælpemidler, installering af hjælpemidler samt opsætning af greb på badeværelser etc. Formål Formålet med projektet er at dokumentere, at kørsels- og hjælpemiddeludgifterne kan nedbringes, at der kan skabes hurtigere løsninger for borgerne samt effektiv anvendelse af ressourcerne både eksternt og internt i organisationen. Visitation & bestiller ønsker at varetage denne kørsels- og kvalitetssikringsopgave med henblik på: a) at mindske kørselsomkostninger for området b) at opnå større fleksible løsninger i forhold til f.eks. afhentning og udbringning af hjælpemidler, reparation af hjælpemidlerne og mindre justeringer c) at fotodokumentation af hjælpemidlerne ved levering og afhentning til Zealand Care d) at tilbyde borgerne bedre service til en omkostningsmæssigt lavere pris Ad A Kørselsomkostninger forsøges nedbragt ved at ansætte en chauffør/håndværker til at varetage denne opgave sideløbende med andre praktiske opgaver. Kørsels- og lønudgift til kommunalt ansat chauffør/håndværker vil beløbe sig til estimeret: kr. månedligt for 37 timer ugentligt. I dette ligger der udgifter til løn, drift omkostninger til leasing af bil og benzin, udgifter svarende til ca kr. månedligt. Der er dog ikke behov for leasing af bil, idet der anvendes en bil fra Hvalsø Ældrecenter, dog uden lift. Dette betyder, at de store hjælpemidler vil fortsat skulle afhentes og udbringes af Zealand Care, samt de akutte i aften/nat og for weekenderne.

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 13 I vedlagt bilag 1 ses, at marts måned viser en langt større besparelse end de 2 første måneder. Dette skyldes blandt andet introduktion af medarbejder, klare definitioner af udvidelse af opgaver for både kørsler og serviceydelser, volumen/mængden af opgaverne, der kan varigere alt efter antallet af ansøgninger fra borgerne i Lejre Kommune etc. For første kvartal vil den estimerede besparelse være på et minimum svarende til ca kr. årligt ved ansættelse af en medarbejder 37 timer ugentligt. Ad B Der er mulighed for større fleksibilitet for borgerne i Lejre Kommune ved at den kommunalt ansatte chauffør/håndværker er ansat, da arbejdsopgaverne ikke er afhængig af at blive udført på bestemte tidspunkter - faste køredage mv. Kommandovejen er kortere til "egen" chauffør/håndværker, hvilket giver hurtigere ekspedition i forhold til mindre justeringer af hjælpemidler, små reparationer mv. Ad C Lejre Kommunes månedlige udgift på ca kr. for bortkomne og misligholdte hjælpemidler forsøges nedbragt ved, at chaufføren/håndværkeren dokumenterer alle hjælpemidler som udlånes og afhentes. Således har Lejre Kommune bevismateriale for hjælpemidlernes stand og kan således tilbagevise flere fakturarer fra Zealand Care i de tilfælde, der opstår uenigheder i sagerne. Ad D Det er muligt for den ansatte chauffør/håndværker at klare små opgaver, så som opsætning af håndtag o.l. Dette vil ofte kunne iværksættes hurtigere end bestilling af ekstern håndværker og samtidig klares inden for chaufførens/håndværkerens løn. Det ville endvidere kunne have en effekt på bevillingsområdet efter Servicelovens 83 i form af mindre ydelser til personlig pleje. Overordnet er der en række sidegevinster ved at hjemtage nogle af opgaverne til eget regi i Lejre Kommune ikke mindst servicen for borgerne. Administrationens vurdering: Administrationen vil anbefale, at der ansættes en medarbejder på 37 timer ugentligt for, at opgaven kan hjemtages i eget regi. Dette grundet den umiddelbare effekt omkostningsmæssigt på bevillingsområde af hjælpemidler, samt at udgifterne mindske til serviceopgaver relateret til småjusteringer af hjælpemidler i borgernes hjem, mindre komplekse reparationer af hjælpemidler og opsætning af greb, dørtrin, toiletforhøjer m.m. Administrationen vurderer, at servicen og udbringningen af hjælpemidlerne kan varetages alle ugens hverdage, hvilket kan have betydning for hurtigere udskrivelser af borgere fra hospitalet, effekt af omkostningerne for bevillingsområdet 83, personlig pleje m.m. Administrationen vurderer ikke, at det nødvendiggør en leasing af bil, idet det handler om en kortere periode på ca. 1 ½ år før kontrakten afsluttes. Der er mulighed for lån af bil på Hvalsø Ældrecenter. Administrationen vil ud fra de økonomiske beregninger og analyser vurdere, hvorledes udformning af det kommende udbudsmateriale for hjælpemiddelområdet skal indeholde. Økonomi og finansiering: Kørsels- og lønudgift til kommunalt ansat chauffør/håndværker vil beløbe sig til estimeret kr. månedligt for 37 timer ugentligt. I dette ligger der udgifter til løn,

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 14 driftomkostninger til leasing af bil og benzinudgifter, svarende til ca kr. månedligt. Der er dog ikke behov for leasing af bil, idet der anvendes en bil fra Hvalsø Ældrecenter, dog uden lift. Dette betyder, at de store hjælpemidler fortsat vil skulle afhentes og udbringes af Zealand Care, samt de akutte i aften/nat og for weekenderne. I bilag 1 ses for 1. kvartal den økonomiske gevinst Lejre Kommune har haft ved at hjemtage visse opgaver af afhentning og udbringning af hjælpemidlerne til borgeren. Der ses en stigning af gevinsten månedligt særligt for marts Der er allerede for budgettet på konto for 2011 indlagt en besparelse for kørsel/transport på kr. årligt og fremadrettet til og med Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der kan ansættes en medarbejder på 37 timer ugenligt - organisatorisk placeret på pedelområdet med base på Hvalsø Ældrecenter snarest muligt i 2011 og frem til 31. december at medarbejderen finansieres via besparelsen for bevillingsomårdet hjælpemidler Bilag: 1. Bilag 1 - Udbringning og afhentning af hjælpemidler Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales.

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard for sygeplejen i Lejre Kommune med høringssvar Sagsnr.: 11/719 Resumé: Kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune blev første gang vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj Standarderne er blevet revideret i løbet af Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet og omfanget af de sygeplejeydelser borgerne kan få i Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede sagen på deres møde den 7. marts 2011 og videresendte sagen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling: Kvalitetsstandarder for sygepleje blev vedtaget i maj 2007 og i løbet af 2010 er de revideret og opdateret til 2011 standarder. De reviderede kvalitetsstandarder skal ses i lyset af en mulig oprettelse af sygeplejeklinikker og standarden for sygeplejen i sygeplejeklinikken. Generelt er kvalitetsstandarderne ændret sprogligt således at de fremtræder tydeligere med et sprogbrug der er mere brugervenligt. Lovgrundlaget for kvalitetsstandarder for sygeplejen er: Sundhedslovens kapitel 38, 138 og 139, der omhandler Kommunalbestyrelsens ansvar for vederlagsfri hjemmesygepleje samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr.102 af 11. december Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser nr af 29. april Sygeplejeydelserne er vederlagsfri. De materialer som hjemmesygeplejerskerne bruger i forbindelse med sygeplejeindsatsen, er som udgangspunkt vederlagsfri. Der er visse produkter, hvor borgeren har egenbetaling, hvilket fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder, men kan eksempelvis være sårprodukter. Alle borgere i Lejre Kommune med midlertidig eller fast ophold i kommunen kan modtage hjemmesygepleje efter henvisning fra læge, sygehus, personale i hjemmeplejen og andre. Hovedparten af borgerne henvises af sygehuset, hvilket er i overensstemmelse med oplevelsen af øgede opgaver i forbindelse med at sygehusene omlægger fra indlæggelser til ambulant behandling. Hjemmesygeplejerskerne baserer deres indsats på en samlet vurdering af borgerens situation. Der tages udgangspunkt i helbredstilstand, levevilkår, individuelle ressourcer og ønsker. Hjemmesygeplejerskerne varetager opgaver af kompleks karakter, der fordrer en bred faglig profil. Hjemmesygeplejerskerne indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med andre faggrupper om forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering, samt varetager indlæggelses- og udskrivningsforløb med henblik på at skabe kontinuitet for borgeren. På grund af Lejre Kommunes geografi er hjemmesygeplejen organiseret i tre distrikter, med base på pleje- eller ældrecentre. Der er tilknyttet en sygeplejerske til hvert plejecenter. Formål:

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 16 Det overordnede formål med kvalitetsstandarderne er, at borgere, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser Lejre Kommune tilbyder inden for hjemmesygepleje. De konkrete formål med kvalitetsstandarder for sygeplejen i Lejre Kommune er: at udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen at sikre en ensartet tildeling / service af sygepleje at beskrive de politisk besluttede ydelser at give borgeren kendskab til kommunens tilbud i forhold til sygepleje at sikre overensstemmelse mellem de politiske mål og sygeplejehandlingerne at sikre dokumentation at de anvendes som et arbejdsredskab der udgør et fælles fundament for sygeplejeydelser. Revideringen af kvalitetsstandarderne omfatter følgende: Der er tilføjet en indledning eller et forord til standarderne som følger det samme koncept som andre standarder. Det indeholder information om formål og generelle oplysninger som lovgrundlag, behov der er dækket af ydelsen, og andre oplysninger der kan informere borgerne om sygeplejeydelser. Generelt er kvalitetsmål og opfølgning af kvalitetsmål blevet gjort tydelige, samt formålet med de enkelte sygeplejeydelser. Standard nr.1: Sår og hudpleje Standarden er omdømt til Sår- og hudpleje, tidligere hed den Sårbehandling. Revideringen uddyber hvilke aktiviteter der ikke indgår, herunder hudbehandlingsprodukter samt udlevering af særlige eller specielle sårprodukter uden for kommunens indkøbsstandard. Ydelsens omfang er skærpet til at foregå fortrinsvis i dagtiden. Der er i standarden for Sår og hudpleje lagt op til at ydelserne kan foregå i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandard nr.2: Medicinadministration Generelt er aktiviteten i ydelsen gjort tydeligere og mere detaljeret. Formålet med ydelsen er blevet tydeligere. Der er i kvalitetsstandarden lagt op til at borgerne fortrinsvis visiteres og henvises til dosisdispensering. Medicindosering i doseringsæsker er forbeholdt borgere, der kun delvist kan overgå til dosisdispensering og efterdosering i forbindelse med akut opstået sygdom, eller til midlertidig medicindosering hos borgere der får dosispakket medicin, hvis borgeren skal have akut medicinændring. Kvalitetsstandard 3: Forebyggelse og sundhedsfremme I den tidligere kvalitetsstandard var der ingen afgrænsning af ydelsens omfang. Udtalelser: De reviderede sygeplejestandarder, standarden for sygeplejeklinik og sagsfremstilling om oprettelse af sygeplejeklinik, skal ses i sammenhæng og har derfor været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Handicaprådet har ikke kommentarer til de enkelte kvalitetsstandarder inden for sygeplejeområdet.

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 17 Ældrerådet tager opdateringerne/ændringerne i forbindelse med plejestandarder til efterretning. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at sygeplejestandarderne stadig efter Ældrerådets og Handicaprådet høringssvar opfylder gældende kriterier for god sygeplejepraksis. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet vedr. kvalitetsstandarderne for sygepleje tages til efterretning 2. at kvalitetsstandarderne godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar - Oprettelse af sygeplejeklinik samt kvalitetsstandarder hhv. sygeplejeklinik og sygeplejen i Lejre Kommune.DOC 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandarder 1-10, Sygeplejen i Lejre kommune.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune med høringssvar Sagsnr.: 11/3060 Resumé: Der er udarbejdet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Der er tale om én sygeplejeklinik, men med tre åbningssteder i tilslutning til kommunens træningstilbud på Grønnehave, Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. Hensigten med åbning af sygeplejeklinik er, at tilbyde borgerne større fleksibilitet og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for det personale der udøver sygepleje. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede sagen på deres møde den 7. marts 2011 og sendte den til høring i Ældrerådet og Handicaprådet med den tilføjelse fra administrationen, at den effektivisering der opnås ved mindre vejtid til sygeplejerskerne giver mulighed for at imødekomme det øgede behov for sygeplejeydelser grundet sygehusenes tidligere udskrivelser. Sagsfremstilling: For at imødekomme udviklingen inden for sundhedsområdet med borgernes ønske om større fleksibilitet i sygeplejeydelser og ønsket om at anvende sygeplejerske-ressourcer bedst muligt, er der arbejdet på at udvikle et koncept for sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Derfor blev der i efteråret 2010 nedsat en arbejdsgruppe bestående af sygeplejersker og lederen fra Frit-Valg og lederen af Visitation & Bestiller for at undersøge mulighederne for etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Arbejdsgruppen indsamlede erfaringer fra andre kommuner, gennemførte studiebesøg i Ringsted Kommune, som netop har åbnet en sygeplejeklinik, og søgte erfaringer via internettet og andre faglige netværk. Baseret på dette er der fremkommet forslag til etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Forslaget er begrundet i overvejelser om kommunens geografi og befolkningsmæssige sammensætning, infrastruktur i forbindelse med transport og estimeret antal af borgere der med fordel kan modtage ydelser på en sygeplejeklinik. Formål: Formålet med at etablere en sygeplejeklinik er både rettet mod bedre service til borgerne og rettet mod bedre arbejdsmiljø for udøvere af sygeplejen. Det borgerrettede formål er: at borgeren har mest mulig indflydelse på, hvornår de får hjælp og dermed er uafhængig af ventetid i hjemmet at skabe mulighed for at kombinere ydelser som træning og sygepleje. Formålet i relation til udøvere af sygeplejen og organisationen som helhed er: at der er mere effektiv udnyttelse af sygeplejeressourcer og ekspertise at der kan skabes rum for synergi med andre servicetilbud, som f.eks. træning, ergoterapi og eventuelt andre

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 19 at skabe optimale arbejdsbetingelser, som f.eks. arbejdsstillinger, belysning samt mulighed for at overholde hygiejniske standarder. Etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune er en nyskabelse og derfor er følgende overvejelser taget med i betragtning i forslaget: Lejre Kommunes geografi og demografi: Både afstande og befolkningsunderlag har betydning ved overvejelser om etablering af et tilbud som sygeplejeklinik, derfor præsenteres transportmuligheder og geografi samt demografi her. Det er vanskeligt at blive transporteret på tværs af kommunen. Det er muligt at blive transporteret med telebus til det nærmeste trafikknudepunkt i hvert distrikt. Telebusserne kører fra kl på hverdage. De ordinære busruter har ikke ruter på tværs af kommunen. Lejre Kommune dækker et geografisk areal på 240,07 km2. Fra det nordligste punkt, Nakkedamsvej til det sydligste punkt, Hovedvejen er strækningen 23,8 km. Det østligste punkt, Gøderup til Munkholmbroen i vest er der 19,5 km. De største byer er: Hvalsø med 3929 borgere Allerslev med 2330 borgere Osted med 2086 borgere Ejby med 1885 borgere Kirke Hyllinge med 1973 borgere Gevninge med 1726 borgere. Modtagere af sygepleje Borgere som modtager sygeplejeydelser har en profil der dækker fra enkle sygeplejeydelser som for eksempel sår og hudbehandling, injektioner af B12, blodtryksmåling, til pleje af borgere med komplekse sundhedsproblemer. Det kan dreje sig om pleje af terminale borgere, borgere der er immobile og andre med behov for specialiseret sygepleje. I december 2010 blev der foretaget en vurdering af hvilke borgere, der kan benytte et tilbud i en sygeplejeklinik, og som kan transportere sig selv eller blive transporteret af ægtefælle/pårørende. Vurderingen af borgerne blev foretaget ud fra, at der etableres én klinik, men på tre lokaliteter med tilslutning til et træningstilbud, dvs. på Grønnehave, Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken. Det drejer sig om borgere der modtager sygepleje til sårpleje, medicinadministration og blodtryksmåling. Sammentællingen er over en 14 dages periode, fordi der er borgere der modtager besøg hver dag og der er borgere der modtager besøg hver 14. dag. Vurderingen blev foretaget i hvert distrikt: I Hvalsø distrikt ville der være 14 borgere der umiddelbart kunne tilbydes sygepleje via en sygeplejeklinik. Borgerne modtog 20 timers sygepleje over 2 uger. Borgerne er vurderet ud fra deres behov for sygepleje og at de er i stand til at transportere sig selv. I Bøgebakkens distrikt ville der i december 2010 være 15 borgere, der kunne modtage sygeplejeydelser på en sygeplejeklinik. De modtager sygepleje svarende til 28,50 time over en 14-dages periode. Borgerne kan transportere sig selv til klinikken. Desuden er

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 20 det vurderet, at yderligere 13 borgere, der modtager samlet 16,50 time på en 14-dages periode, kan modtage sygepleje på en sygeplejeklinik. Disse borgere kan dog ikke transportere sig selv. I Ammershøjparkens distrikt er det vurderet, at 24 borgere kan tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik. Borgerne modtager sygeplejeydelser der svarer til 32 timer over en 14- dages periode. Borgerne kan selv varetage transporten. Arbejdsgruppens forslag: På baggrund af arbejdsgruppens analyse af data og andet materiale, inklusiv erfaringer fra andre kommuner, virksomhedsbesøg i Ringsted og Lejre Kommunes demografi og geografi samt hensynet til brugerne og vurdering af potentielle brugere af en sygeplejeklinik, resulterede i følgende forslag om etablering af en sygeplejeklinik, men på tre lokaliteter. Det skal fremhæves her, at et væsentligt element i vurderingen af potentielle brugere, netop er afstanden. Det er således overvejende sandsynligt at sygeplejeklinik på tre lokaliteter vil have succes, fordi ældre borgere ikke skal rejse længere end deres lokale område. Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, at der er tæt tilknytning til træningscenter. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der etableres sygeplejeklinik i sammenhæng med træningscentre på Bøgebakken, Hvalsø Ældrecenter og Grønnehave. Princippet for åbningstiden for klinikkerne på de tre lokaliteter er fleksibilitet og dermed så vidt muligt at tilgodese borgernes ønske om fleksibilitet i sygeplejeydelser og samtidig arbejde mod effektiv anvendelse af sygepleje ressourcer. Det vil blive vurderet om der er grundlag for åbningstid om aftenen på en af lokaliteterne, afhængig af antallet af brugere i de tre distrikter. Visionen for åbningstid og anvendelse af klinikken er, at der kan foregå andre sundhedsrelaterede aktiviteter, for eksempel den forebyggende indsats, diætist vejledning og andre aktører inden for sundhed. Ydelserne er beskrevet i standard for sygeplejeklinik. Det forudsættes at booking kan ske via omsorgssystemet, så tid og ressourcer udnyttes maksimalt. Det forudsættes også, at visitation til sygeplejeklinik ikke er en ydelse borgeren kan afslå. Udtalelser: Oprettelse af sygeplejeklinik har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet finder det positivt, at der ligger et grundlæggende arbejde forud for forslaget om etablering af sygeplejeklinik, hvor kommunens geografi og borgernes mulighed for at komme frem til klinikkerne har haft høj prioritet. Det virker hensigtsmæssigt at etablere klinikkerne i tilknytning til træningscentre, så der eksempelvis kan anvendes lokaler og måske også personale derfra, eksempelvis i reception og telefonbetjening. Handicaprådet finder det hensigtsmæssigt, at overveje, som det allerede er skrevet, at der indføres åbningstider om aftenen, en gang om ugen, som det også forekommer hos praktiserende læger, af hensyn til borgere, som er optaget af arbejde eller uddannelse i dagtimerne. Handicaprådet finder det absolut nødvendigt, at sygeplejerskerne, ved visitation til sygeplejeklinikkerne, tager hensyn til borgerens mulighed for at kunne møde op på klinikken. Handicap og alder kan nemt være en hindring for at kunne møde op, og det er ikke tilfredsstillende at der skrives, at visitationen kan ske, hvis ægtefælle eller andre

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 21 pårørende kan sørge for transporten. En ældre eller handicappet borger med behov for sygepleje er et selvstændigt menneske, og skal ikke bringes i afhængighedssituationer, hvor familien må tage over, blot for at få behandling af sygeplejersken. Handicaprådet finder det ikke acceptabelt, hvis medicindosering, alene kan foregå på sygeplejeklinikker, således som det eksempelvis gøres i andre kommuner. Det giver borgere med handicap eller ældre borgere store vanskeligheder i forbindelse med transporten, og der skal altid foretages en individuel vurdering, så borgeren ikke kommer i klemme og bringes i en situation, hvor dosering af medicin i hjemmet pludselig ikke længere er en mulighed, blot fordi der oprettes sygeplejeklinikker. Ældrerådet støtter, at der oprettes sygeplejeklinikker i Lejre Kommune, og er enige i administrationens vurdering om, at det giver en større grad af fleksibilitet og selvstændighed i modtagelsen af sygepleje. Det er Ældrerådets vurdering, at fordelene ved sygeplejeklinikker, bl.a. af ovennævnte årsager, vil være så åbenlyse, at de fleste i målgruppen, vil være tilfredse med at kunne blive behandlet på en sygeplejeklinik. Ældrerådet kan dog ikke tiltræde, at visitation til en sygeplejeklinik, som forudsat af arbejdsgruppen, er en ydelse borgeren ikke kan afslå, idet vi mener, at hvis en borger ikke ser sig i stand til at møde op på en sygeplejeklinik, så tjener (tvangs)visitation til behandling på sygeplejeklinikken ikke noget formål, og vil med stor sandsynlighed resultere i udeblivelse, og derved reelt mangel på behandling, med de følgevirkninger dette kan indebære. Visitation mod en borgers ønske, kan derfor ende med at blive en omkostning for Lejre Kommune i stedet for én besparelse. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at oprettelsen af sygeplejeklinikker i Lejre Kommune, samt placeringen af klinikkerne i sammenhæng med træningsfaciliteterne principielt bliver støttet af Ældrerådet og Handicapråd. Ældrerådet kan ikke tiltræde formuleringen om at det er en ydelse borgeren ikke kan afslå. Administrationen kan ændre sætningen til at det er en visiteret ydelse. Administrationen vurderer, at sygeplejestandarden for ydelser i sygeplejeklinik tager højde for borgerens evne til at transportere sig og modtage ydelsen på klinikken. Visitationen sker således på baggrund af individuel vurdering. Administrationen vurderer, at Handicaprådet bifalder intentionen om fleksible åbningstider med mulighed for sen åbningstid en gang om ugen. Handicaprådet opfordrer til, at der ved visitation til sygeplejeklinik tages hensyn til borgerens tilstand. Administrationen vurderer, at sygeplejestandarderne for visitation til sygeplejeklinikken tager højde for dette, da visitation til sygeplejeklinik sker på baggrund af individuel visitation. Handicaprådet rejser spørgsmål om medicindosering på sygeplejeklinik. Administrationen vurdere, at der i Lejre Kommunes sygeplejestandarder lægges op til dosisdispensering fra apoteket, således at der forekommer mindre medicindosering hos borgere og på sygeplejeklinik. Administrationen vurderer, at ved visitation til ydelser på sygeplejeklinik sker en individuel vurdering. Økonomi og finansiering: Sygeplejeklinikken på de tre lokaliteter vil have etableringsomkostninger på samlet kr. Etableringsomkostningerne dækker klinikinventar, lys, leje og istandsættelse af lokaler. Udgiften kan rummes inden for den samlede ramme på Frit-Valg området, forudsat at der overføres fra 2010.

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene vedr. oprettelse af sygeplejeklinikker i Lejre Kommune fra Handicaprådet og Ældrerådet tages til efterretning 2. at oprettelsen af en sygeplejeklinik på tre lokaliteter godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar - Oprettelse af sygeplejeklinik samt kvalitetsstandarder hhv. sygeplejeklinik og sygeplejen i Lejre Kommune.DOC 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Oprettelse af sygeplejeklinik.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der forelægges en orienteringssag for udvalget i december vedrørende status på driften af sygeplejeklinikkerne.

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Kvalitetsstandard for sygeplejeklinik i Lejre Kommune med høringssvar Sagsnr.: 11/2276 Resumé: Med henvisning til dagsordenspunkt om oprettelse af sygeplejeklinik i Lejre Kommune, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for sygeplejeydelser leveret i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandarden skal ses i sammenhæng med de øvrige kvalitetsstandarder for sygepleje samt sagsfremstilling vedrørende etablering af sygeplejeklinik i Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre drøftede sagen på deres møde den 7. marts 2011 og videresendte sagen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Sagsfremstilling: Lovgrundlaget for kvalitetsstandarden er Sundhedsloven, kapitel 38, 138 og 139, der omhandler vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning, bekendtgørelse nr af 21. december 2007 om hjemmesygepleje, vejledning 102 af 11. december 2006 vejledning om hjemmesygepleje samt Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser nr af 29. april Hensigten med at udvikle kvalitetsstandarder er at sikre, at borgeren, pårørende, interesseorganisationer og politikere på en nem og overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser Lejre Kommune tilbyder inden for sygepleje. Hensigten med udvikling af sygeplejestandard for ydelser leveret i sygeplejeklinikken er dels borgerrettet, men indeholder samtidig hensynet til arbejdsmiljø, hygiejne, etc. for de udøvende sygeplejersker. Endelig er der hensynet til effektiv udnyttelse af sygeplejerskernes ekspertise. Formålet med ydelsen er, at borgeren: har mest mulig indflydelse på hvornår de får hjælp og dermed er uafhængige af eventuel ventetid i hjemmet kan træne og modtage sygepleje samme sted. Kvalitetsstandarden for sygeplejen i klinikken sigter dermed også på at give borgeren så normal og selvstændig en tilværelse som muligt. At besøge en sygeplejeklinik kan sidestilles med for eksempel at tage på lægebesøg eller lignende. Borgeren visiteres til sygeplejeklinik af hjemmeplejen, praktiserende læge, sygehus eller på baggrund af en konkret vurdering. I princippet kan alle sygeplejeydelser leveres i sygeplejeklinikken, dog ud fra følgende kriterier: Borgeren skal være visiteret til hjemmesygepleje Borgerens tilstand skal muliggøre modtagelse af service på sygeplejeklinikken Borgeren skal være i stand til at møde op i klinikken selv eller ved hjælp af ægtefælle borgeren skal selv medbringe behandlende medicin borgeren skal selv medbringe relevant materiale ved sårbehandling. Undtagelse for at benytte sygeplejeklinikken er smitsomme sygdomme.

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 De ydelser der leveres i sygeplejeklinikken omfatter i princippet de ydelser der er beskrevet i Standarder for sygeplejeydelser. Disse omfatter blandt andet: sår og hudpleje medicinadministration forebyggelse og sundhedsfremme visse aspekter af terminal pleje undersøgelse og behandling inkontinens. For alle ydelser beror det på et fagligt skøn, hvorvidt den kan leveres på sygeplejeklinikken eller i hjemmet. I sygeplejestandarden fremgår det ligeledes hvilke ydelser der ikke indgår, for eksempel transportgodtgørelse, der er egenbetaling i form af visse sygeplejeartikler blandt andet doseringsæsker. Dette er det samme som sygeplejeindsatser i eget hjem. Udtalelser: Kvalitetsstandarden for sygeplejeydelser i sygeplejeklinikken er en ny standard og har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet har ikke svaret specifikt på kvalitetsstandarden for sygeplejeydelser i sygeplejeklinik. Ældrerådet: Idet vi bemærker os, at der i standarden mangler en beskrivelse af Lejre Kommunes kvalitetsmål, tager Ældrerådet kvalitetsstandarden til efterretning. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at standarden for sygeplejeydelser i sygeplejeklinik er i overensstemmelse med de generelle retningslinier der er beskrevet for de andre kvalitetsstandarder for sygepleje i Lejre Kommune. Administrationen vurderer derfor, at denne kvalitetsstandard kan indgå i rækken af kvalitetsstandarder for sygepleje. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for sygeplejeklinik i Lejre Kommune tages til efterretning 2. at kvalitetsstandarden for sygeplejeklinik godkendes. Bilag: 1. Handicaprådets høringssvar - Oprettelse af sygeplejeklinik samt kvalitetsstandarder hhv. sygeplejeklinik og sygeplejen i Lejre Kommune.DOC 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Kvalitetsstandard for sygepleje klinik.doc 3. Kvalitetsstandard for sygeplejeklinik

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 25 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne anbefales med den ændring, at formuleringen i kvalitetsstandarden ændres til en visiteret ydelse ud fra et individuelt skøn i stedet for en ydelse der ikke kan afslås.

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Årsrapport fra demenskoordinatoren med høringssvar Sagsnr.: 11/6152 Resumé: I 2010 har der været særlig fokus på støttegrupper for borgere med demens og deres pårørende. Som noget nyt er der beskrevet eksempler på problemstillinger i årsrapporten og der er ligeledes udarbejdet en statistik for deltagelse, henvisninger og besøg. Opsøgende arbejde og information om demenssygdommen er fortsat fokusområde. Sagsfremstilling: Årsrapporten fra demensområdet beskriver demenskoordinatorens område og uddyber et af de indsatsområder der var valgt for I følge landsgennemsnittet bør der i Lejre Kommune være 309 borgere med demens. Dette tal antages at stige i 2020 til 464 borgere. Demenskoordinatoren har i 2010 haft forbindelse med 197 borgere med demens i Lejre Kommune. I løbet af 2010 blev der etableret støttegrupper for både borgere med demens og deres pårørende. Denne aktivitet er ny og har krævet høj grad af information for at motivere til deltagelse af borgere med demens og de pårørende. Aktiviteten har vist sig at være en succes fordi deltagerne har fundet at bidragene i gruppen er positive. I årsrapporten er der historier der belyser nogle af de emner og problemstillinger der bliver berørt i støttegrupperne. Intentionen er at fortsætte med arbejdet i støttegrupperne fremover. Statistik for 2010 viser, at der i alt er 487 borgere med demens i kommunen. Der er modtaget 47 henvisninger og der har været afgang på i alt 35 borgere. Der er i alt 24 pårørende der har deltaget i støttegrupper. Indsatsområder i 2011 vil være: at fortsætte den personlige støtte og rådgivning til borgere med demens og deres pårørende at fortsætte pårørende- og støttegrupper. Det kan eventuelt kombineres med tilbud om fysisk aktivitet at følge op på den Nationale handlingsplan for demensområdet, specielt med hensyn til regionale forløbsprogrammer. Udtalelser: Årsrapporten fra demenskoordinatoren har været sendt i høring hos Ældrerådet, som udtaler følgende: Ældrerådet har gennemgået årsrapporten for demensområdet i Lejre Kommune og konstaterer, at det kendte antal borgere med en demenssygdom i det seneste år tilsyneladende er steget med 22, fra 170 til 192 (13 %). Det er Ældrerådets håb, at stigningen først og fremmest skyldes, at man har fået bedre kendskab til eksisterende tilfælde af demens, og at der altså ikke er tale om nye tilfælde, idet en stigning som den konstaterede, rummer uhyggelige perspektiver for fremtiden, og langt vil overstige det antal som demenskoordinatoren, i sin rapport fra 2009, forventer i Demenskoordinatoren nævner såvel i rapporten vedrørende 2009, som i 2010 rapporten, revision af demenspolitikken som et indsatsområde. Lejre Kommunes demenspolitik er

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 27 fra 2007, og med baggrund i de tal demenskoordinatoren oplyser i den nyeste rapport, anser Ældrerådet det for betydningsfuldt, at politikken på området snarest opdateres. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at indsatsen på demensområdet er i overensstemmelse med de aktiviteter der finder sted i de øvrige kommuner. En del af forklaringen på forskellen mellem antallet af borgere (197) der har kontakt med demenskoordinatoren, mod det statistisk forventede antal på 309 borgere, kan forklares ved, at nogle borgere endnu ikke er udredt, andre ønsker ikke kontakt med demenskoordinatoren og endelig viser det sig at antallet af den procentvise kontakt med borgere med demens i Lejre Kommune er sammenlignelig med andre kommuner. Ældrerådet henviser til at kommunens demenspolitik er fra For at sikre politikken følger den nationale indsats nedsættes en arbejdsgruppe af fagpersoner til at gennemgå politikken i løbet af efteråret Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller 1. at høringssvaret fra Ældrerådet vedr. Årsrapport fra demenskoordinatoren tages til efterretning 2. at årsrapporten godkendes. Bilag: 1. Høringssvar fra Ældrerådet - Årsrapport Demensområdet.doc 2. Årsrapport Demensområdet - 4. Årsrapport Demensområdet.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt.

30 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje Sagsnr.: 11/8600 Resumé: Kommunernes Landsforening (KL) har inviteret til deltagelse i et partnerskabsprojekt om dokumentation. Partnerskabet indebærer administrativ og politisk deltagelse. Hensigten med projektet er at udvikle og fremtidssikre dokumentationen af hjemmesygepleje. Sagsfremstilling: KL gennemførte i 2010 et strategiprojekt om dokumentation af hjemmesygeplejen i samarbejde med en række kommuner. Projektet resulterede i ny fælles viden om dokumentation for indsatsen i hjemmesygeplejen, men viste også, at der er behov for at kommunerne samarbejder og udvikler den fremtidige dokumentation af sygeplejen. Strategiprojektet viste, at der er brug for at udvikle dokumentationspraksis som sikrer den sygeplejefaglige dokumentation, særligt i forbindelse med dokumentation efter Sundhedsloven. Strategiprojektet viste at en ny dokumentationspraksis bør sikre, at sundhedsfaglig dokumentation ikke "skjules" som hjemmeplejeydelser efter Serviceloven. Strategiprojektet fra 2010 resulterede i konkrete anbefalinger for hvordan kommunerne kan tilvejebringe et væsentligt bedre og validt dokumentationsgrundlag. Anbefalinger retter sig både mod kommunernes behov for at udvikle, styre og prioritere indsatsen på hjemmesygeplejeområdet og lovgivningen om dokumentation for området. KL har derfor udviklet et nyt projektforslag i form af et partnerskabsprojekt, hvor kommunerne indgår i et dokumentationsprojekt med KL. Partnerskabsmodellen har den styrke, at kommunerne i fællesskab og med støtte fra KL s konsulenter, udvikler nye arbejdsgange og metoder. Partnerskabsprojektet er endvidere kendetegnet ved at have både en politisk og en administrativ tilgang, netop for at sikre både den politiske og administrative forankring. Hjemmesygeplejen i Lejre Kommune ser en fordel i at deltage i projektet. Der anmodes om politisk deltagelse i dette partnerskabsprojekt. Tidsforbruget for politisk deltagelse er angivet som et opstartmøde i 2. kvartal 2011; politisk statusmøde i 4. kvartal 2011; politisk statusmøde i 2. kvartal 2012; fælles politisk og administrativt seminar i 4. kvartal Det skal bemærkes, at tidsfristen for tilmelding er overskredet, men der er indgået en aftale om at endelig tilmelding kan ske efter møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at partnerskabsprojektet vil være nyttig og brugbar for dokumentationen af hjemmesygeplejen, også fordi det handler om at udvikle strategier og redskaber til dokumentation af ydelser. Administrationen vurderer endvidere, at den administrative og politiske deltagelse i partnerskabsprojektet er hensigtsmæssig fordi netop hjemmesygeplejeområdet er under stærk udvikling, både nu og i de kommende år. Økonomi og finansiering: Der er deltagerbetaling for KL s konsulentydelser på kr. pr. år samt udgift til transport til møder. Udgiften kan finansieres inden for ældreområdets ramme. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

31 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 29 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at deltagelse i projektet godkendes 2. at der udpeges politisk repræsentation. Bilag: 1. Partnerskab dokumentation i hjemmesygeplejen - Projektbeskrivelse_Partnerskabsprojekt_Hjemmesygepleje.pdf 2. Partnerskab dokumentation i hjemmesygeplejen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt. Leif V. Nielsen udpeges som politisk repræsentant.

32 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Renovation på Ældre og Plejecentre Sagsnr.: 10/26590 Resumé: I forbindelse med at Lejre Kommune pr. 1. januar 2011 har fået ny renovatør er alle særaftaler blevet opsagt. Den kommunale renovatør tilbyder kun affaldsafhentning hver 14. dag. Institutioner i Lejre Kommune opfordres af Natur og Miljø til at indgå en privat erhvervsaftale med en anden renovatør såfremt affaldsafhentning hver 14. dag er utilstrækkelig. På Ældre- og Plejecentrene er renovation hver 14. dag ikke tilstrækkeligt. Sagsfremstilling: Ammershøjparken og Bøgebakken har hidtil haft affaldsafhentning 1 gang om ugen, hvilket man gerne vil fortsætte med, af hygiejne-, pladsmæssige og økonomiske årsager. Ønsket om at fastholde nuværende tømningsfrekvens bunder i, at affald fra pleje- og ældrecentre minder i sammensætning mere om sygehusaffald end om husholdningsaffald. Grunden til uge-tømning er følgende: der kan være affaldselementer fra pleje og rengøring i forbindelse med beboere der f.eks. har multiresistente bakterier det vil betyde en fordobling af antal af affaldscontainere, ved tømning hver 14 dag det vil betyde en yderlig omkostning for beboerne da renovation går over husleje. Et tilbud fra privat renovatør har vist sig økonomisk fordelagtigt i forhold til den kommunale renovatør. Ved analyse af kommunale renovationsomkostninger viser det sig, at der er forskel på hvordan boenheder bliver defineret i forhold til betaling. Bøgebakken regnes således for en boenhed og Ammershøjparken regnes for 50 boenheder. I første omgang vil en ændring af renovationsordning til privat leverandør omfatte Bøgebakken og Ammershøjparken. De resterende, dvs. Hvalsø Ældrecenter og Grønnehave forventes at blive tilsluttet i løbet af Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at renovation ved en anden leverandør er økonomisk fordelagtigt for ældreområdets ældre- og plejecentre. Økonomi og finansiering: Det vurderes, at den nuværende afregningsmodel i forhold til boenheder, vil give en årlig besparelse på ca kr. pro anno. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den mest fordelagtige renovationsleverandør vælges.

33 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 31 Bilag: 1. Affald - Bilag 2.pdf 2. Affald - Bilag 1.pdf 3. Affald - Bilag 3 og 4.pdf 4. Korrespondance 5. Korrespondance Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen godkendt. Udvalget påpeger, at udbudsreglerne skal være overholdt.

34 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Fagudvalgenes budgetrammer Sagsnr.: 11/6255 Resumé: Administrationen har udarbejdet fagudvalgenes budgetrammer jævnfør budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar Fagudvalgenes budgetrammer er pris- og lønfremskrevet, indeholder ændringer som følge af demografi og tekniske korrektioner jævnfør fremskrivningsmetoder. Økonomiudvalget besluttede den 15. februar 2011 fordelingen af besparelsen vedtaget med "Budgetaftalen Lejre Kommune ". Det vedrører rammebesparelsen, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Det er fagudvalgenes opgave, at fordele besparelsen indenfor egen budgetramme. Sagsfremstilling: Fagudvalgene arbejder med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer. Der er sat tid af til at fagudvalgene kan behandle budgetrammerne på to fagudvalgsmøder i maj og juni måned. Fagudvalgenes opgave er at effektuere besparelsen besluttet i Økonomiudvalget den 15. februar 2011 og at omprioritere indenfor den udmeldte udvalgsramme. Alle udvidelser/ budgetønsker fra virksomheder, brugerbestyrelser eller foreninger skal indeholdes indenfor den udmeldte udvalgsramme. Opgaven er, at holder 0-vækst og sammensætter et budget indenfor den udmeldte budgetramme. Fagudvalget har metodefrihed til at udmønte besparelserne mest hensigtsmæssigt, hvilket skal forstås som mest mulig effektivisering og mindst mulig serviceforringelser. Fagudvalgene udarbejder et budgetoplæg, som skal bestå af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger og beskrivelser af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Der udsendes skabelon til omplaceringer. Der tages forbehold for, at det fremlagte materiale er foreløbigt på specialskoleområdet, og det vil blive fulgt op med særskilt oplæg vedrørende styringsmodel på specialskoleområdet. Forbeholdet vedrører omflytning af budget mellem tilbud til børn og folkeskoleområdet, samlet set vil styringsmodellen ikke betyde en udgiftsudvidelse. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene omplacerer inden for egen ramme og holder 0-vækst. Omplaceringer forelagt med Forventet Regnskab er indarbejdet i fagudvalgenes budgetrammer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller:

35 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side at fagudvalgene fordeler udmøntningen af besparelsen besluttet i Økonomiudvalget den 15. februar 2011 på konkrete bevillinger inden for fagudvalgets egen budgetramme 2. at fagudvalget omprioriterer inden for budgetramme 3. at fagudvalget udarbejder et budgetoplæg til Økonomiudvalgsmøde den 21. juni Bilag: 1. Oversigt budgettilretninger B xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anmoder om at administrationen udfærdiger et forslag til budgetramme herunder konkrete spareforslag og modeller for udmøntning af rammebesparelserne på området.

36 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 11/4873 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar marts 2011 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre kommune. Direktionen indstiller en række omplaceringer til godkendelse, men også enkelte kasseforbedrende tillægsbevillinger, som bl.a. vedrører realisering af skoleleasingprojektet og beskæftigelsesreformen. Forventet Regnskab indeholder samlet set et mindreforbrug i forhold til kasseforbruget på 7,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsrammen. Der er samtidig beskrevet en række risikoområder, hvor der kan opstå merudgifter og hvorfor der fortsat er brug for at de bevillingsansvarlige arbejder med hvert enkelt risikoområder for at sikre budgetoverholdelsen. Direktionen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke disponeres over "råderummet", idet direktionen vurderer, at der vil risiko for at mindre styrbare udgiftsområder - f. eks. vintervedligeholdelse, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og det specialiserede sociale område. Hvis disse udgiftsområder udvikler sig ud over det budgetlagte må det forventes, at der enten skal iværksættes udgiftsreduktioner med betydelige servicemæssige konsekvenser, eller at Lejre kommune skal betale en strafafgift for overskridelse af serviceudgiftsrammen. Forventet Regnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 24. april inden det videresendes til Fagudvalgenes møder mellem den maj, samt Økonomiudvalget den 24. maj og Kommunalbestyrelsen den 30. maj Sagsfremstilling: Budgetaftalen Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Af disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011 og tillægsbevillinger på i alt 13,2 mio. kr. i forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til Det er således målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. I budgettet for 2011 er Lejre Kommunes serviceudgifter budgetteret til mio. kr. Det er målsætningen at denne serviceudgiftsramme ikke overskrides, hvilket også indgår i Direktionens årsaftale med Kommunalbestyrelsen. Forventet Regnskab forbedrer samlet set kassebeholdningen med 7,3 mio. kr. og nedbringer serviceudgifterne med 7 mio. kr. Mindreforbruget og merindtægterne vedrører hovedsagligt "skoleleasing-projektet", hvor tilbagekøbet af skolerne reducerer huslejeudgifterne med 9,3 mio. kr. og tilvejebringer et finansielt overskud på 5,2 mio. kr. i Finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en forbedring af kassebeholdningen på 2,5 mio. kr. Den almindelige drift giver merudgifter for 1,3 mio. kr. som følge af merudgifter for ca. 2 mio. kr. vedrørende betaling for elever i hhv. privatskoler og andre kommuner, hvor kommunens udgifter er afhængige af forældrenes frie skolevalg, og derfor ikke har mulighed for at styre aktiviteten.

37 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 35 I budgettet for 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en rammebesparelse vedrørende indkøb på 1 mio. kr. Besparelsen foreslås fordelt på de enkelte bevillinger efter andel af budget til køb af vare og tjenesteydelser jf. Økonomiudvalget behandling af sagen om effektuering af besparelser i 2012 den 15. februar Merindtægterne fra tilbagekøb af skolerne kan finansiere de tillægsbevillinger på ca. 5 mio. kr. som er givet i 2010, således at det oprindelige budget 2010 kan siges at være overholdt. Alt andet lige så vil der være en risiko for, at institutionernes muligheder for at overføre budgetbeløb mellem årene kan resultere i, at serviceudgiftsrammen overskrides. Økonomiudvalget besluttede den 12. april 2011 at indstille til Kommunalbestyrelsen (den 26. april 2011), at der overføres 6,3 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2010 til Ud fra en samlet vurdering finder direktionen, at det kan forudsættes, at overførslerne mellem årene neutraliserer hinanden. Det forventede regnskab indeholder en grundig gennemgang af driftsbevillingerne og den dertil hørende finansiering. Der vil på tilsvarende vis blive foretaget en grundig gennemgang af samtlige anlægsprojekter inkl. køb og salg af fast ejendom til halvårsregnskabet, som forelægges til politisk behandling i august Administrationens vurdering: Forventet Regnskab udviser mindreforbrug i forhold til såvel kasseforbruget som serviceudgiftsrammen. Det anbefales, at dette råderum bibeholdes med henblik på at sikre at kommunen ikke rammes af sanktioner. Der er fortsat risikoområder, hvor der er risiko for merudgifter i løbet af Der er beskrevet en række risikoområder, hvor der kan opstå merudgifter og hvorfor der fortsat er brug for, at de bevillingsansvarlige arbejder med hvert enkelt risikoområder for at sikre budgetoverholdelsen. Direktionen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke disponeres over "råderummet", idet direktionen vurderer, at der vil risiko for at mindre styrbare udgiftsområder - f. eks. vintervedligeholdelse, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og det specialiserede sociale område. Hvis disse udgiftsområder udvikler sig ud over det budgetlagte må det forventes, at der enten skal iværksættes udgiftsreduktioner med betydelige servicemæssige konsekvenser, eller at Lejre kommune skal betale en strafafgift for overskridelse af serviceudgiftsrammen. Økonomi og finansiering: Refusionsomlægningen af beskæftigelsesområdet betyder et kassetræk her og nu, men pengene tilgår kassen løbende over året ved månedlige udbetalingsrater. Kassebeholdningen forbedres med 7,3 mio. kr. og der bliver mindreforbrug inden for servicesudgiftsrammen på 7 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budgetomplaceringerne jf. bilag 2 "Oversigt tillægsbevillinger og omplaceringer" som samlet set udligner hinanden godkendes, 2. at tillægsbevillingen på -7,3 mio. kr. jf. bilag 2 "Oversigt tillægsbevillinger og omplaceringer" godkendes,

38 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side at indkøbsbesparelsen på 1 mio. kr. udmøntes som foreslået, jfr. bilag A, 4. at de efterkalkulerede timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes, 5. at Økonomiudvalget godkender direktionens anbefaling af, at der ikke disponeres over "råderummet" på nuværende tidspunkt med henvisning til sanktionslovgivningen. Bilag: 1. Generelle bemærkninger.doc 2. Bilag 1 Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt tillægsbevillinger og omplaceringer 4. Bilag A Indkøbsbesparelse på varekøb og tj.ydelser.xls Beslutning Økonomiudvalget den : Sagen videresendes til fagudvalgenes behandling på det fremlagte forslag. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (V) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget anbefaler indstillingerne for Udvalgets område. Afbud: Jens K. Jensen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler indstillingerne for så vidt angår de punkter der vedrører udvalgets område.

39 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ- Eventuelt Sagsnr.: 11/19 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Intet under punktet.

40 Bilag: 2.1. Statistik - førtidspensioner Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44152/11

41 tilkendte afslag år år år fysisk psykisk socialt sygedagpenge Antal Afrapportering førtidspensioner 2., 3 o og 1. kvt kvt kvt kvt. 201

42 psykisk socialt sygedagpenge kontanthjælp andet kvinder mænd nsioner 2., 3 og 4. kvt kvt kvt kvt. 2011

43 Førtidspensioner 2. kvt kvt kvt kvt tilkendte afslag år år år fysisk psykisk socialt sygedagpenge kontanthjælp andet kvinder mænd

44 Bilag: 2.2. statistik på alkoholområdet Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47151/11

45 Misbrugsområdetmrådet - alkohol 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt 1.kvt Lejre-Lænken henvendelser Mænd Kvinder Lænken- andre afd Andre aktører dagbehandling døgnbehandling

46 antal 1, 2. og 3. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011 Alkoholområdet Lejre Kommune kvt. 3.kvt. 4.kvt 1.kvt Lejre-Lænken Mænd Kvinder Lænken- andre afd. dagbehandling døgnbehandling

47 antal 1. kvartal 2011 Alkoholområdet Lejre Kommune kvt Lejre-Lænken Mænd Kvinder Lænken- andre afd. dagbehandling døgnbehandling

48 Bilag: 2.3. Statistik på misbrugsområdet Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47144/11

49 Misbrugsområdet 2.kvt 3.kvt. 4.kvt Medicinsk Misbrugsklinik inik, Roskilde (MMR) (MMR) Roskilde Ambulante Behandling for stofmisbrugere (RABS) Indskrevet i alt af dem er afklarende samtaler behandlingsforløb anden behandling efterbehandling dagbehandling 0 0 0

50 1.kvt

51 antal 2, 3. og 4. kvartal 2010 og 1. kvartal kvt 3.kvt. 4.kvt Medicinsk Misbrugsklinik (MMR) Roskilde Ambulante Behandling afklarende sa behandlingsforløb anden behandling efterbehandl dagbehandling

52 l kvt handling afklarende samtaler efterbehandling 1.kvt

53 antal 1. kvartal kvt Medicinsk Misbrugsklinik (MMR) Roskilde Ambulante Behandling afklarende sam behandlingsforløb anden behandling efterbehandlin dagbehandling

54 andling afklarende samtaler efterbehandling

55 Bilag: 2.5. Protokoludskrift - SSÆ - Orientering - Samarbejdsaftale med Roskil de Kommune om misbrugsbehandling efter Servicelovens 101 Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49790/11

56 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 SSÆ - Orientering - Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om misbrugsbehandling efter Servicelovens 101 Sagsnr.: 11/4788 Resumé: Siden kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 har Lejre Kommune haft et samarbejde med Roskilde Kommune i forhold til at yde misbrugsbehandling efter Servicelovens 101. Dette samarbejde har bestået af to aftaler. Den ene aftale er en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune og Medicinsk Misbrugscenter (MMR). Den anden aftale har været i forhold til Roskilde Ambulante Behandlingssted (RABS), hvor borgerne kunne få et behandlingstilbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med at Roskilde Kommune i 2010 besluttede at samle flere tilbud under et tag blev RABS lukket. Roskilde Kommune har etableret et nyt center der hedder Center for alkohol- og stofbehandling og centret kan tilbyde forskellige ydelser. Administrationen har indgået en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune vedrørende behandlingstilbud efter Servicelovens 101. Denne aftale sikrer gennemskuelighed i forhold til procedurer, udredning og hvilke ydelser der kan tilbydes. Taksterne er beregnet ud fra et gennemsnit af hvad Roskilde Kommune forventer at have af tilgang af borgere. Samarbejdsaftalen gælder for 2011, jr. vedlagte bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering at samarbejdsaftalen sikrer, at Lejre borgere har mulighed for at få en helhedsorienteret udredning og et behandlingstilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes misbrugsproblematikker. Administrationen vil undersøge mulighederne for, hvorvidt det kan svare sig, at Lejre Kommune selv etablerer en klinik og behandlingstilbud for målgruppen omfattet af Servicelovens 101. Økonomi og finansiering: Forventes at holde samme niveau som Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune tages til efterretning. Bilag: 1. Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den :

57 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 Udsat. Sagen sættes på under orientering på næste udvalgsmøde, idet bilaget var ikke tilgængeligt. Afbud fra Richard Bentzen

58 Bilag: 2.6. Bilag - Samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om misbrugsbehandling.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49791/11

59 Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr Brevid Ref. RABA Dir. tlf Samarbejdsaftale om misbrugsbehandling efter serviceslovens 101 Formål og juridisk grundlag Parterne i aftalen omfatter Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Formålet med aftalen er at få et tværkommunalt samarbejde om misbrugsbehandling efter servicelovens 101, hvor Roskilde Kommune tilbyder udredning og afklaring samt behandling for Lejre Kommunes borgere. Aftalen gælder for voksne +18 år. Samarbejdsaftalen er gældende for Roskilde Kommune er i aftalens forløb forpligtet til at udrede og afklare samt behandle visiterede Lejre borgere. Behandlingen foregår ud fra den bedste dokumenterede behandlingsindsats samtidig med at der tilstræbes den billigste pris. I behandlingsforløbet lægges der stor vægt på udredningen, da denne har en stor påvirkning for det senere behandlingsforløb. Priserne i behandlingen ligger fast i den pågældende periode og er beregnet på baggrund af udgifter, plads normering og belægningsprocent. Priserne er de priser, der lægger til grund for Roskilde Kommunes udgifter til behandlingsforløbet. Procedure for indskrivning, afklaring og udredning af stofmisbrugere Nedenstående procedure er med til at sikre en formel og faglig forsvarlig indskrivning og udredning af stofmisbrugere i Center for alkohol- og stofbehandling under Roskilde Kommune. - Henvendelse i Modtagerenheden enten personligt eller telefonisk - Henvendelsesblanket udfyldes - Der sendes en mail til Lejre Kommune om henvendelsen - Der oprettes en sag og journal i KMD. Henvendelsesblanketten scannes i sagen under dokumenter. Borgeren indskrives i Klientskemaet. - Efterfølgende bliver borgeren indkaldt til samtale, senest 14 dage efter henvendelsesdato - Under 1. samtale udfyldes ASI, SIB, samtykke og handleplan 1 (Handleplan 1 har også en indskrivnings funktion) - Efter 1. samtale oprettes sagen i SIB og VBGS. Samtykke og handleplan 1 scannes ind i sagen under dokumenter. Handleplan 1 sendes til Lejre Kommune. - Borgeren har herefter 4 afklarende samtaler. Der indhentes relevante udtalelser m.m. - Sagen fremlægges på afklaringskonference bestående af psykolog, misbrugsbehandler, socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog om torsdagen hvorefter sagen sendes med anbefaling til Lejre Kommune.

60 Side2/4 Efter udredningen er det Lejre Kommune der har ansvaret at visitere borgeren til behandlingsforløb. Der vil som udgangspunkt for alle sager tilstræbes anbefaling til lokal behandling i Center for alkohol- og stofbehandling frem for døgnbehandling. Lejre Kommune kontakter Center for alkohol- og stofbehandling såfremt der visiteres til tilbud her. Beskrivelse af typisk behandlingsforløb: Henvendelse Afklaring/udredning Behandlingsplan 1 Visitation Behandlingsplan 2 Motivation Evt afrusning Dagbehandling Tilbagefaldsforebyggelse og efterbehandling Takster i 2011: Normering og belægningsprocent Takst Afklaring og udredning 100 % Taksten er engangsydelse frem for indskrivningsydelse Motivationsgruppe 100 % 282 Dagstakst Stofbehandling ambulant, intensiv behandling 100 % Dagstakst Stofbehandling ambulant, efterbehandling med tilbagefaldsforebyggelse 100 % 282 Dagstakst Efterbehandling 100 % 199 Dagstakst Stofbehandling ambulant, individuel takst 1 gang ugentligt/ 2 gange ugentligt 100 % 199/282 Dagstakst

61 Side3/4 Beskrivelse af behandlingsydelserne: Intensiv behandling Der er behandling mandag til fredag fra kl. 9 til 14. Behandlings består af gruppeterapi, skriftlige opgaver ud fra individuelle problematikker, individuel terapi, undervisning/oplæg (eks. afhængighedsbegrebet, følelsernes logik, familiemønstre, vrede, stoffrit netværk, misbrugsmønstre, følelser og hvordan man håndtere dem m.m), meditation, mindfullness, NADA-akupunktur og fysisk aktivitet. Medarbejderne, som er tilknyttet gruppen, har relevant uddannelse inden for misbrugsbehandling, samt coaching og psykoterapeutisk uddannelse. Målet er: Forståelse for afhængigheden, større selvindsigt, "værktøjer" til at håndtere afhængigheden, realisering af mål og delmål, udvide stoffrie netværk, opnå større selvværd og selvtillid, få større forståelse og accept af egne følelser og reaktionsmønstre og opnå "styrken" til at forholde sig stoffri efter endt behandling. Efterbehandling Efterbehandling er et tilbud for brugere, der har gennemgået primær behandling og er stoffri. Indsatsen tager afsæt i gruppeniveau, men vil også rumme individuelt udviklingsarbejde. Efterbehandlingens forløb udgør mindst 3 måneder - max. 12 måneder. Gruppen kombineres, i de første 3 måneder, med den tilbagefaldsforebyggende behandling (i alt 2 gange 3 timer pr. uge). Derefter mødes efterbehandlingsgruppen en 1 gang om ugen á 3 timer. Medarbejderne, som er tilknyttet gruppen, har relevant uddannelse inden for misbrugsbehandling, samt coaching og psykoterapeutisk uddannelse. Der arbejdes fortsat med afhængigheden og struktureret med de enkelte medlemmers individuelle arbejdspunkter, med relevante temaer herunder relationer og medafhængighed. Målet er: tale om og udveksle erfaringer med andre ligestillede om det, der er svært, og det der går godt, hjælpe til at håndtere overgangen fra at være i primærbehandling til at stå på egne ben, skabe et særligt rum, hvor tvivl, frustration, kaos, osv. er velkomment, at se på brugerens ressourcer og gøre dem brugbare. Afrusning i døgnregi: Såfremt det i behandlingsforløbet fagligt vurderes, at borgeren skal i kortvarigt (1-2 måneder) afrusning under det ambulante forløb foregår det i samarbejde med Alfa Fredensborg, som Roskilde Kommune har en aftale med. Lejre Kommunes borgere indgår i denne aftale, derunder den rabat og opsigelsesbetingelser som Roskilde Kommune har forhandlet. Når der er tale om afrusning, sendes besked til Lejre, der skal godkende afrusningen i døgnregi. Lejre Kommune afregner direkte med Alfa Fredensborg Døgntaksten udgør kr. og afregnes sidste hverdag i pågældende måned. Under afrusningen er borgeren fortsat indskrevet i motivationsgruppen dog til reduceret dagtakst 199 kr. CAS forpligtiger sig til at følge borgeren under opholdet. Lejre Kommune skal være opmærksom på, at der skal være en efterfølgende handleplan for et forløb efter afrusningen, før denne sættes i gang. Dette vil typisk være ambulant intensivt stoffri behandlingsforløb i CAS

62 Side4/4 Fakturering: Faktureringen sker fra dato til dato i den periode, hvor borgeren er indskrevet i CAS. Dette sker via KMD Børn og Voksne I en evt. afrusningsfase afregnes direkte med Alfa Fredensborg hver måned. Hvis borgeren forlader døgnbehandlingen faktureres kun frem til afbrydelsen af opholdet. Ved udeblivelse i behandlingen uden afbud bliver borgeren kontaktet. Ved udeblivelse i 3 dage i træk uden afbud eller aftale afsluttes borgeren (udskrives) og Lejre Kommune orienteres. Ved udeblivelse i motivationsgruppen kontaktes Lejre Kommune efter 2 uger, hvorefter der tages stilling til, om personen skal fortsætte i behandling. Samarbejdsmøder Der afholdes to årlige samarbejdsmøder med deltagelse af Lejre Kommune og Roskilde Kommune. Udover kan Lejre Kommune henvende sig til Center for alkohol- og stofbehandling for løbende drøftelse af sager, økonomi, mv.

63 Bilag: 3.1. Formålspapir d Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 09. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41131/11

64 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D E Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering af Lejre Kommunes aktivitetscentre Notatet omhandler organiseringen af kommunens aktivitetscentre i relation til 79 i Lov om Social Service. Indholdet af notatet bygger på de oprindelige principper for organiseringen af området, som blev politisk behandlet og godkendt i april 2007 (Sagsnr. 07/1254). Videreudviklingen af formålspapiret er sket ud fra en løbende dialog mellem Lejre Kommune og Koordinationsudvalget for aktivitetscentrene. Dialogprocessen startede i foråret 2009 og er forløbet over en længere periode end oprindeligt tiltænkt, idet projektet Kommunen og Civilsamfundet undervejs blev introduceret og blev en vigtig del i arbejdet med aktivitetscentrenes formål. Formål med kommunens tilbud i relation til 79 Et samlet tilbud om aktivitet, samvær og motion for pensionister og efterlønnere, som er bosiddende i Lejre Kommune. Indholdet skal skabe sundhed og trivsel, vedligeholdelse af funktionsniveau og give mulighed for etablering og vedligeholdelse af venskaber brugerne imellem. Formålet er desuden, at tilbuddet organiseres med mest mulig brugerindflydelse, og at indholdet bygges op med frivillige hjælpere, og at hjælpernes kompetencer benyttes som ressource for udvikling af området. Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: Hvalsø Østergadecenter Østergaard i Ll. Karleby Lejre Øst: Klublokaler i Allerslev, Herslev og Nødager. Der er således aktivitetssteder i flere nærmiljøer. Dette er gjort for at sikre formålet om, at indsatsen skal medvirke til, at borgerne kan vedligeholde eller skabe nye relationer og venskaber.

65 Centrene må ikke benyttes til private, politiske eller religiøse arrangementer. Brugerne skal følge husreglerne for det enkelte center. Brugerne er de borgere, som kommer i centrene. Ledige og egnede lokaler ejet af kommunen skal jævnfør Folkeoplysningsloven udlånes til folkeoplysende virksomhed. Dette vil ske under gældende husregler for de enkelte centre. Organisering Centrene er organiseret ud fra en model med et koordinationsudvalg og tre centerråd (et for hvert aktivitetscenter). Dette er illustreret i diagrammet: Koordinationsudvalget Aktivitetscentrenes tilbud og den frivillige indsats koordineres gennem Koordinationsudvalget, der består af to repræsentanter fra hvert af de tre centerråd. De tre centerrådsformænd er faste medlemmer. Det enkelte centerråd vælger selv sin anden repræsentant blandt rådets øvrige medlemmer. Den kommunale leder med ansvar for området er også medlem af koordinationsudvalget. Derudover består udvalget af en fast referent, som vælges af udvalget for 1 år ad gangen. Koordinationsudvalgets formål er at sikre et fælles aktivitetsområde på tværs i Lejre Kommune for alle pensionister og efterlønnere, som er bosiddende i kommunen. Udvalgets opgaver er: At udmønte det overordnede formål for området At formulere og vedligeholde overordnede vedtægter for området At sikre fælles tilgange og ensartet praksis på området At koordinere aktiviteter, således at områdets samlede kapacitet udnyttes bedst muligt At skabe et aktivt miljø med stor brugertrivsel på tværs af kommunen At medvirke til udarbejdelsen af aktivitetsprogrammer for området to gange årligt At bane vejen for støtteforeninger til de tre centre At fastsætte principper og regler for brugerbetaling Centerråd Side 2 af 6

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 16. januar 2012. Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 16. januar 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for pejling og GPS

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 138 i Sundhedsloven. Ydelser inden for hjemmesygepleje: Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering:

Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Nøgletal for hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering: Formål: Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Bedre brug af sygeplejeklinikker

Bedre brug af sygeplejeklinikker NOTAT Bedre brug af sygeplejeklinikker Foreløbig status og første erfaringer Januar 2018 Ét af delprojekterne under Projekt Effektiviseringer i Døgnplejen har haft til formål at sikre en bedre udnyttelse

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere