Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk"

Transkript

1 Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K

2 2 Tønder Museum Kongevej Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for kvalitetsvurderingen 2 Museets arbejdsgrundlag og formål 3 Samlinger, arkiver og bibliotek 4 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning 5 Konserverings- og bevaringsarbejde 5 Formidling 6 Museets ledelse og personale 7 Tønder Museum er et kulturhistorisk lokalmuseum, statsanerkendt efter museumslovens 15 med følgende ansvarsområde: Museet fungerer som kulturhistorisk lokalmuseum for hele Sønderjyllands Amt inden for nærmere afgrænsede områder, jfr. den af amtsrådet til enhver tid vedtagne museumsplan. Sideløbende hermed er det museets formål at yde bidrag til belysningen af den frisiske kultur taget som et hele og til belysningen af sønderjysk kunsthåndværk. Museet virker endvidere som kulturhistorisk lokalmuseum for Tønder, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tinglev kommuner og kan inden for dette område påtage sig alle relevante former for museumsopgaver. (Museets vedtægter, 2, stk. 2) Museet er ejet af og drives af Sønderjyllands Amt og Tønder Kommune i forholdet ¾ til ¼. Museet er således en kommunal institution. Hovedtilskudsyder: Sønderjyllands Amt Museets samlede regnskab for 2002 er i alt kr. Tilskud fra Sønderjyllands Amt kr. Tilskud fra Tønder Kommune kr. Tilskud fra Højer Kommune kr. Egne indtægter kr. Statstilskud efter museumsloven kr. Museets leder: Inger Lauridsen Formand for museets bestyrelse: Christian Jørgensen

3 3 Baggrunden for kvalitetsvurderingen Som et led i Kulturarvsstyrelsens resultatkontrakt med Kulturministeriet skal styrelsen årligt kvalitetsvurdere mindst 15 statsanerkendte museer. Styrelsen udvælger disse museer ud fra kriterier, der sikrer en bred repræsentation. Blandt de udvalgte i 2004 er Tønder Museum, som er valgt, dels fordi museet drives på baggrund af en samdriftsaftale, dels fordi styrelsen er bekendt med, at museet har en uhensigtsmæssig registreringspraksis og et efterslæb med hensyn til digitaliseringen af museets samling. Styrelsen aftalte den 24. marts 2004 med museet, at kvalitetsvurderingsbesøget ville blive aflagt den 11. maj Museet fik samtidig tilsendt styrelsens kvalitetsvurderings-spørgeskema, som museet blev anmodet om at returnere udfyldt senest den 3. maj Museet blev samtidig anmodet om snarest muligt at indsende de publikationer, som museet har udgivet inden for de 4 sidste kalenderår, og som museet selv anser for at være forskningspublikationer. Museernes forskningspublikationer evalueres særskilt af styrelsens faglige råd, og styrelsen finder det hensigtsmæssigt, at dette sker forud for besøget på museet, således at denne del-evaluering kan indgå i drøftelserne med museet. Endvidere orienterede styrelsen den 26. marts 2004 amtsborgmester Carl Holst, Sønderjyllands Amt, museets hovedtilskudsyder, og borgmester Hans L. Hansen, Tønder Kommune, museets hjemkommune, om, at styrelsen havde besluttet at kvalitetsvurdere Tønder Museum, og forespurgte på denne baggrund, dels om amt eller kommune havde særlige ønsker i denne sammenhæng, dels om amt og kommunes forventninger til museet. Tønder Kommune opfordredes endvidere til at inddrage samdriftskommunen Højer Kommune i overvejelserne. Styrelsen har modtaget en tilkendegivelse af 30. april 2004 fra Tønder Kommune, som oplyser at have inddraget Højer Kommune, der har udtrykt tilfredshed med museets aktiviteter og tilkendegivet, at der en god dialog mellem kommunen og museet. Tønder Kommune oplyser videre, at Tønder Kommune er meget positiv overfor museets aktivitetsniveau. Kommunen påskønner de mange tiltag og vil i forhold til formidlingsstrategien for børn og unge være positivt indstillet vedr. ansøgninger til enkeltstående projekter. Endelig oplyser kommunen, at dialogen mellem museet og forvaltningen er fin via et gensidigt samarbejde. Sønderjyllands Amt har ikke ytret sig i sammenhængen. Styrelsen har den 3. maj 2004 modtaget museets besvarelse af kvalitetsvurderingsspørgeskemaet i elektronisk form og den 4. maj 2004 i papirversion. Besvarelsen er ikke indsendt i underskrevet stand. (Besvarelsen skal underskrives af museets formand og af museets leder). Museets publikationer er først modtaget i slutningen af maj. Det har således ikke været muligt at gennemføre en forskningsevaluering forud for besøget på Tønder Museum den 11. maj 2004, og museets forskning er derfor ikke blevet drøftet i sammenhæng med besøget. Museet skulle i december 2002 have indsendt sin 4 års arbejdsplan for perioden Styrelsen har rykket for arbejdsplanen og havde gerne set, at den havde foreligget forud for dette be-

4 4 søg. Det er nu aftalt, at museet leverer arbejdsplanen, som er et krav i museumsloven, senest den 10. juni 2004, hvilket er sket. Styrelsen har som anført gennemført kvalitetsvurderings-besøget på Tønder Museum den 11. maj Fra styrelsen deltog kontorchef Frank Rechendorff Møller og museumskonsulenterne Michael Lauenborg, Eske Wohlfahrt og Morten Lundbæk. Fra museet deltog museets formand Christian Jørgensen, museumsleder Inger Lauridsen og museumsinspektør Elsemarie Dam- Jensen. I løbet af formiddagen blev først museets udstillinger, kontorer og magasiner i hoveddomicilet gennemgået og derefter museet udstillinger i såvel Drøhses Hus som i Højer Mølle- og Marskmuseum. Museets fjernmagasin i Christiansfeld, som museet deler med en række andre museer i Sønderjyllands amt, besøgtes ikke, men vil blive besigtiget i sammenhæng med en vurdering af Haderslev Museum. Efter frokost drøftedes museets besvarelse af spørgeskemaet i lyset af den gennemførte besigtigelse. Nedenstående bringes styrelsens kommentarer, som afspejler styrelsens væsentligste observationer og hovedpunkterne i denne drøftelse. Overskrifter og numre henviser til kvalitetsvurderingsspørgeskemaet. Der henvises i øvrigt til museets besvarelse af dette skema. Efterfølgende vil evalueringen af museets indsendte publikationer blive bragt. 1. Museets arbejdsgrundlag og formål 1.4 Museets formål, herunder ansvars- eller virkeområde Ifølge museets vedtægter er museet et kulturhistorisk lokalmuseum for Tønder, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tinglev kommuner, ligesom museet fungerer som kulturhistorisk lokalmuseum for hele Sønderjyllands Amt inden for nærmere afgrænsede (fag)områder. Sideløbende hermed er det museets formål at yde bidrag til belysning af den frisiske kultur taget som et hele og til belysningen af sønderjysk kunsthåndværk. I hovedindholdet af sin samling og i sin udstillingspraksis i hovedafdelingen og i Drøhses Hus er museet, også i egen opfattelse, et kunstindustrimuseum for områderne lokalt sølv, vestfrisiske fliser, egnsprægede møbler og kniplinger. Det er museets opfattelse, at denne praksis også ville kunne danne grundlag for en statsanerkendelse, såfremt man tænkte sig, at museet ikke allerede var statsanerkendt. Styrelsen deler ikke denne opfattelse. Styrelsen er helt enig med museet i, at de pågældende emner naturligt må have en stærk placering i museets samling. Museet er imidlertid ikke et kunstindustrimuseum, men et kulturhistorisk lokalmuseum med deraf følgende forpligtelse til at give en bred kulturhistorisk beskrivelse og forståelsesramme af det geografiske område, museet er statsanerkendt til at varetage. Styrelsen anerkender museets langt mere bredspektrede indsats i henseende til dokumentation og undersøgelser, men denne afspejles ikke i museets omtalte hovedudstillinger. Alene udstillingerne i Højer Mølle- og Marskmuseum, som nu er af en vis alder, har et bredere kulturhistorisk formidlingssigte, hvad styrelsen derfor på den angivne baggrund noterede sig med tilfredshed.

5 5 Museet bør revidere sin forståelse af sit ansvarsområde og sin praktiske udmøntning heraf i lyset af, at museet ikke er et kunstindustrimuseum, men et kulturhistorisk lokalmuseum, der bredt skal dække sin egns kulturhistoriske udvikling og særpræg. Tønder Museum har som anført geografisk ansvarsområde i Tønder, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Tinglev kommuner, men får alene tilskud fra Tønder og Højer kommuner. Der således ikke noget primærkommunalt tilskudsmæssigt grundlag for Tønder Museums aktiviteter i de øvrige kommuner i museets geografiske ansvarsområde. Styrelsen skal anbefale, at museet gennem en klarere arbejdsplan- og budgetlægning og en målrettet dialog med de øvrige kommuner, som museet bistår, om disses forventninger og formålsbestemte tilskudsvillighed bestræber sig på at skabe et sådant grundlag. Styrelsen er opmærksom på, at den forestående strukturreform vil kunne være katalysator for en sådan proces, men processen bør ikke afhænge heraf. 1.6 Samdriftsaftaler Det fremgår klart af museets besvarelse og af museets indsendte regnskaber, at det er museets opfattelse, at Samdriftsaftalen mellem Tønder Kommune og Højer Kommune som er et tillæg til den generelle tilskudsfordelingsaftale mellem Sønderjylland Amt og Tønder Kommune handler om et statsligt tilskud til Højer Mølle- og Marskmuseum beregnet på grundlag af Højer Kommunes tilskud, som opfattes som et tilskud særskilt til Tønder Museums afdeling i Højer. Imidlertid er det museumslovens forudsætning, at en samdriftsaftale omhandler driften af hele museet, som de pågældende kommuner aftaler af drive sammen. Dette har klart været forudsætningen ved det daværende Statens Museumsnævns drøftelser med Sønderjylland Amt i forbindelse med godkendelsen af samdriftsaftalen i Forholdet er endvidere blevet præciseret i forbindelse med fornyelsen af samdriftsaftalen i 1995, hvor amtet på baggrund af en uheldig formulering på anmodning bekræftede, at aftalen opfyldte museumslovens forudsætning om at omhandle driften af det samlede museum. Endvidere har museets samlede bestyrelse og leder den 30. maj 2000 underskrevet en særskilt erklæring herom. Museet oplyser, at samlingerne, der befinder sig i Højer Mølle- og Marskmuseum tilhører Tønder Museum. Påbud Det må ved et møde mellem Sønderjyllands Amt, Tønder Kommune og Højer Kommune snarest gøres klart for alle deltagende, hvad der er forudsætningerne for en statstilskudsudløsende samdriftsaftale, således at den faktiske praksis både i museets arbejdsplan- og budgetlægning og i regnskabsaflægningen bringes i overensstemmelse hermed. 2. Samlinger, arkiver, bibliotek 2.2 Samlinger Museet angiver at have et konstant registreringsefterslæb på mellem få måneder og op mod et år. Museet angiver videre at være bevidst om at have en mangelfuld registreringspraksis og om behovet for en væsentlig opgradering af museets indsats på dette område. Museet har taget initiativ til at tilmelde sig det kursus på Museumshøjskolen, der er forudsætningen for, at museet kan om-

6 6 lægge sin registreringspraksis og registrere i styrelsens registreringsprogram Regin, hvorved museets samlinger samtidig indberettes i den centrale database Museernes Samlinger, således som museumsloven forudsætter. Styrelsen tager museets tilkendegivelser, som man er helt enig i grundlaget for, til efterretning og forventer, dels at museet snarest gørligt deltager i det angivne registreringskursus, dels indarbejder en opgradering af området i sin arbejdsplan, således at museets samlinger inden for et begrænset åremål er digitaliserede, og der er etableret en rutine, der indebærer, at efterslæb undgås. 3. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser og forskning 3.1 Redegørelse for principperne og hovedlinierne i museets egen dokumentationsvirksomhed, forskning, undersøgelser og indsamling Det er styrelsens opfattelse, at museet i forhold til sine ressourcer har et stort og dertil bredspektret forsknings- og dokumentationsaktivitetsniveau. Forskningsevalueringen bringes som bilag til kvalitetsvurderingsrapporten. 3.6 Aktiviteter i rådgivnings- og forvaltningsmæssig sammenhæng Det er styrelsens opfattelse, at museet yder en betydelig indsats i forbindelse med varetagelsen af de nye opgaver i museumslovens kapitel 8, en indsats som ikke er baseret på en forøgelse af museets tilskud. Uanset den forestående kommunalreforms betydning for den nuværende særlige sønderjyske model skal styrelsen påpege problematikken i den manglende sammenhæng mellem museets opgaveløsning og primærkommunale tilskud. Jfr. hertil anbefaling til pkt Konserverings- og bevaringsarbejde 4.1 Konservering og 4.2 Tilsyn med egne samlinger Styrelsen finder det ikke acceptabelt, at museet hverken har eget konserveringspersonale, er tilknyttet en konserveringsordning eller i det mindste regelmæssigt får besøg af en konservator, som kan føre tilsyn med samlingens bevaringstilstand. Museet har heller ikke fået udarbejdet en bevaringsplan. Museet har foretaget en opdeling af sine magasinerede samlinger på forskellige magasiner, som museet generelt vurderer at være egnede til at opbevare de pågældende genstande. Det er muligvis korrekt, men museet bør få foretaget målinger over et længere tidsrum, således at det kan konstateres, om det rent faktisk er tilfældet, eller om der bør foretages afhjælpninger. Museet henviser i sammenhængen til sin stramme økonomi. Det er imidlertid ikke en acceptabel begrundelse for, at der f.eks. ikke er etableret regelmæssigt konservatortilsyn. Bevaringen af mu-

7 7 seets samling er en del af museets lovbundne forpligtelser, som det er museets bestyrelse og leders ansvar at prioritere inden for museets samlede budget. Museet bør etablere en aftale om regelmæssig konserveringsfaglig gennemgang af samlingerne. 5. Formidling 5.1 Formål og strategi Ud over at museets hovedudstillinger samler sig om de anførte kunstindustrielle emner, er de også som kunstindustri efter Styrelsens opfattelse kun i meget begrænset omfang formidlet. Tekstningen er meget begrænset og ofte til at beskrive, hvad man selv kan iagttage. Det er museets bevidste formidlingsstrategi i meget høj grad at basere sig på mundtlig formidling. Dette gælder også i relation til samarbejdet med skolerne, hvor museet som hovedregel ikke har noget undervisningsmateriale. Det er museets ret at foretage et sådant valg, og vægtningen af den mundtlige formidling er da også for så vidt prisværdig. Styrelsen føler det imidlertid nødvendigt at påpege, dels at det er overordentlig meget ressourcekrævende, dels at det i sagens natur kun når en lille gruppe, og at hovedparten af museets gæster dermed lades i stikken. Det skal tilføjes, at museet selv opfatter, at dets ressourcer er overudnyttede, og at styrelsen deler museets opfattelse heraf. Det skal endelig bemærkes, at museets formidlingsstrategi også kommer til udtryk i den manglende vejledning af publikum gennem museets noget labyrintiske udstilling, hvor det er museets opfattelse, at det er fint at overlade til publikum at gå på opdagelse, og at man i nødvendig omfang kan give mundtlig vejledning. Styrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at publikum ikke på en nemt tilgængelig måde bliver gjort opmærksom på hele museets udstilling, og således kan forlade museet i den tro at have set det hele, uden at dette nødvendigvis er tilfældet. Museet bør styrke sin ikke-mundtlige formidling og herunder foretage en gennemgribende tekstning af museets udstillinger. 5.5 Publikationer Med henvisning til den efterfølgende bedømmelse af museets forskning ved 2 medlemmer af styrelsens faglige råd for nyere tids kulturhistorie og ud fra styrelsens egen vurdering af museets forskning skal det anbefales, at museet styrker sin egentlige forskning inden for de forskningskategorier, der er udstukket af Kulturministeriets rådgivende forskningsudvalg. Disse bringes ligeledes efterfølgende. 5.7 Anden formidlingsvirksomhed Det er væsentligt, at museer har et godt forhold til og samarbejde med det omgivende samfund, herunder erhvervslivet. Museet gør en betydelig og succesfuld indsats for at tiltrække fondstilskud og museet har en udmærket kioskvirksomhed. Styrelsen anser det imidlertid for mindre hensigtsmæssigt, at museet i de seneste år har indledt et samarbejde med antikvitetshandlere, hvoref-

8 8 ter der årligt afholdes en antikmesse på museet, hvor genstande der principielt kunne være museumsgenstande er sat til salg og spredt ud over store dele af museet. Styrelsen finder, at det er en uheldig sammenblanding. Efter internationale museumsetiske standarder må museer ikke handle med (museums)genstande, ligesom museumsgenstande ikke prissættes. Det er der naturligvis heller ikke tale om her, men der sker en sammenblanding, som nødvendigvis må bidrage til at sløre begreberne hos publikum, som dermed kan få det indtryk, at museerne handler med deres samlinger, og at evt. gaver til museet kan ende med at blive solgt. Styrelsen skal henstille, at museet ophører med denne virksomhed. Styrelsen skal ligeledes henstille, at museet begrænser eget salg og salgsudstillinger til museets kiosk. 9. Museets ledelse og personale 9.1 Bestyrelse Museets besvarelse af spørgeskemaet og besøget giver indtryk af en institution, der i kæmper og kæmper bravt med at få sine ressourcer til at strække til at klare de omfattende opgaver fra dag til dag. Der er efter styrelsens opfattelse behov for, at museets virksomhed baseres på en langsigtet planlægning, gennemdrøftet i og fastlagt af bestyrelsen, hvor museets målsætning klargøres på langt sigt og udmøntes i årlige arbejdsplaner, og for at disse planer har et nøje sammenhæng med museets budget, således at der sker en klar prioritering og et valg imellem, hvad museet rent faktisk skal foretage sig, og hvilke opgaver museet enten skal afstå fra eller løse med en andet ressourceforbrug. Styrelsen skal anbefale, at museets formand og leder tager initiativ til tilbagevendende, mere langsigtede drøftelser af museets mål og midler. 17. maj 2004 Morten Lundbæk museumskonsulent

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Give-Egnens Museum. Rapport. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Give-Egnens Museum. Rapport. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Give-Egnens Museum 2004 Rapport. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Indhold: Baggrund for Kvalitetsvurderingen 4 Museets arbejdsgrundlag

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas. Kvalitetsvurdering Ringsted Museum Køgevej 41 4100 Ringsted Januar 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Indholdsfortegnelse Ringsted Museum...2 Baggrund for kvalitetsvurderingen...3

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Bilag: 1) Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie om Museum Amagers forskningspublikationer 23

Bilag: 1) Udtalelse fra Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie om Museum Amagers forskningspublikationer 23 1 Indhold Indhold 2 Introduktion til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen af Museum Amager 5 Museum Amager 6 Samlinger, arkiver og bibliotek 7 Indsamling, erhvervelser,

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer

Kvalitetsvurdering af. Rudersdals Museer Kvalitetsvurdering af Rudersdals Museer 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 RUDERSDALS

Læs mere

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark BEK nr 391 af 30/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-018940 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om sikring

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 Brøndby, den 8. december 2014 Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 DBUs klublicenssystem NordicBet Ligaen Ansøgning om licens for sæsonen 2015/2016 Kære klubber,

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets Mødereferat 27. marts 2015 J.nr. 15-0073089 Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets udbud af bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde Deltagere fra Skatteministeriet:

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Fitnessinstruktør Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet December Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Brug af håndbogen...

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117036 Formularens ID: 494 Sendt til: museerne@fredericia.dk Sendt: 15-12-2010 11:26 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet i 2011:...

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium

Bemærkninger fra Kg. Bygningsinspektør Niels Vium FORNYET HØRING Notat vedr. indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 064-420 Udvidelse af Super Spar i Agerskov Sagsnr.: 01.02.05-p16-50-12 1. Indsendt af: Ribe Stift Ribe Stift har fået forelagt forslag

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere