13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget"

Transkript

1 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, formand Inatsisartutmedlem Niels Thomsen Demokraterne, næstformand Inatsisartutmedlem Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartutmedlem Per Berthelsen, Siumut Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut Udvalget har efter 1. behandlingen under FM2010 gennemgået forslaget og fremlægger i det følgende Udvalgets bidrag til Inatsisartuts beslutningsgrundlag. 1. Inatsisartuts 1. behandling af forslaget Erhvervsudvalget bemærker at der ved lovforslagets 1. behandling var en generel tilslutning til forslaget fra Inatsisartut. 2. Forslagets indhold og formål Lovforslaget har til formål at erstatte den nuværende anordning om arbejdsskadesikring i Grønland med en lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Baggrunden for ønsket om at erstatte den nuværende anordning med en lov er, at en anordning i realiteten ikke kan ændres, når den først er trådt i kraft, da dette vil kræve behandling i Folketinget. Dette medfører at ændringer i den grønlandske arbejdsskadesikringordning er yderst omstændelige og ikke altid kan gennemføres, selvom der fra grønlandsk side måtte være ønsker om det. Lovgrundlaget for arbejdsskadesikringen i Grønland har bygget på anordninger, som har sat de gennem tiderne gældende danske arbejdsskadelove i kraft i Grønland. Anordningerne er forbundet til de skiftende danske love. Anordningerne kan alene sætte en dansk lov eller en dansk ændringslov i kraft i Grønland. Det er ikke muligt at ændre i anordningerne uafhængigt af de danske love. 1

2 Når anordningen nu erstattes af en lov bliver der mulighed for at Inatsisartuts eller Naalakkersuisuts ønsker om ændringer i lovgrundlaget for den grønlandske arbejdsskadesikring kan ske på en hurtig og nem måde. Loven hjemler ligeledes en mulighed for at Selvstyret efter forhandlinger med staten kan hjemtage området. Lovens indhold er stort set det samme som i den nuværende anordning. Der er dog foretaget enkelte ændringer i forhold til nuværende anordning. Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger at de væsentligste ændringer i forhold til den gældende retstilstand er: 1. Reglen i den nuværende anordnings 5 om, at sikrede, der bosætter sig udenfor Grønland efter arbejdsskaden, overgår til sikring efter lov om arbejdsskadesikring, ophæves. 2. Der indføres ret til erstatning for udgifter til behandling på private hospitaler og klinikker, når der er ventetid på behandling i det offentlige system, og udgiften opvejes af den skønnede udgift til dagpenge m.v. i ventetiden. 3. Der indføres en fast dagpengesats for den særlige grønlandske dagpengeordning. 4. Der indføres et tillæg til årslønnen svarende til den gennemsnitlige værdi af fangst til eget forbrug for selvstændige erhvervsdrivende i gruppeforsikringen. 5. Den særlige grønlandske gruppeforsikring gøres frivillig. 3. Baggrunden for ændringerne Punkt 1 er en konsekvens af at Grønland med forslaget får sin egen arbejdsskadelov. Ydelserne efter denne lov er stort set de samme som efter den danske lov. Der er derfor ikke behov for reglen i den nuværende anordnings 5. Punkterne 2-4 afspejler et grønlandsk ønske om en justering af de nuværende regler, så de passer bedre til de grønlandske forhold. Punkt 2: Forsikringsselskabet skal betale for nødvendig behandling på privathospital, når udgifterne til behandlingen modsvares af en besparelse på dagpengene. Idéen er, at hurtig behandling på privathospital kan forkorte den tid, som den skadelidte går sygemeldt, og dermed den periode skadelidte modtager dagpenge fra forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet sparer dagpenge ved en hurtig behandling. Dette er også til fordel for den skadelidte, da vedkommendes fravær fra arbejdsmarkedet forkortes. Punkt 3: Efter den nuværende anordning beregnes dagpengene på grundlag af skadelidtes løn i året før skaden. Men i mange tilfælde er det vanskeligt for administrationen at skaffe oplysninger om skadelidtes løn i året før skaden. Det betyder, at der kan gå mange måneder, og i nogle tilfælde mere end et år, før skadelidte får dagpenge. Formålet med at indføre en fast dagpengesats er at sikre, at skadelidte får dagpenge så hurtigt som muligt efter sygemeldingen. Den foreslåede regel medfører, at de højestlønnede vil få mindre i dagpenge, mens de lavest lønnede vil få mere. Muligheden for at få dagpenge fra arbejdsskadesikringen har størst betydning for de arbejdstagere, der ikke får løn under sygdom. 2

3 Punkt 4: Forslaget har til formål at sikre en mere retfærdig årslønsfastsættelse for de selvstændige (fiskere og fangere) i gruppeforsikringen. De selvstændige i gruppeforsikringen er hovedsageligt fiskere og fangere. Disse personers indtægter består i penge fra salg af fangst og i fangst til eget forbrug. Forslaget sikrer, at fangst til eget forbrug omsættes til et beregnet pengebeløb, som derefter medregnes i den af myndighederne registrerede årsløn. Den heraf beregnede årsløn er grundlaget for erstatning for tab af erhvervsevne. Det anføres i bemærkningerne, at Det er især de selvstændige i gruppeforsikringen, hvoraf mange har årsindtægter på kr., der vil få højere dagpenge efter forslaget end efter de nugældende regler. Punkt 5: Gruppeforsikringen er efter den nuværende anordning en tvungen ordning for fangere og fiskere m.v. Forsikringen omfatter både arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Gruppeforsikringen administreres af Center for Arbejdsskadesikring. Der har i mange år været problemer med at få styr på medlemskredsen og at få medlemmerne til at betale præmie til ordningen. Ifølge forslaget gøres gruppeforsikringen selvstændig. Formålet er at skabe klare retningslinjer og at få overblik over medlemskredsen. En arbejdsgiver, der ønsker at være medlem af gruppeforsikringen, og som opfylder betingelserne (fisker, fanger m.v.), skal tilmelde sig til ordningen og betale præmien. Derved opnår arbejdsgiveren, at han selv og hans medarbejdende ægtefælle samt hans ansatte bliver sikret på samme måde som alle andre, der arbejder i Grønland for en billig præmie. Der vil i form af bekendtgørelser blive udarbejdet regler for tilmelding, betaling og udtræden af ordningen. En arbejdsgiver, som ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om gruppeforsikring, skal tegne forsikring for arbejdsulykker i et forsikringsselskab og tilmelde de ansatte til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Arbejdsgiveren kan sikre sig selv og sin medhjælpende ægtefælle på samme måde. Hvis arbejdsgiveren undlader at sikre de ansatte, vil Arbejdsskadestyrelsen udbetale erstatning til den skadelidte medarbejder og derefter kræve pengene tilbage fra arbejdsgiveren via rekurs. En arbejdsgiver, der ikke har sikret sig selv, får ikke erstatning for en skade, der rammer ham selv. 4. Administration af ordningen Den nuværende anordning administreres af Center for Arbejdsskadesikring i Nuuk på vegne af Arbejdsskadestyrelsen. Den lokale administration i Nuuk vil blive opretholdt fremover, men Centret vil blive en del af Arbejdsskadestyrelsen. Personalet vil blive tilbudt ansættelse i Arbejdsskadestyrelsen. Formålet er at indføre en moderne og effektiv administration af arbejdsskadesikringen i Grønland ved at give bedre opbakning til personalet og at tilføre de nødvendige ressourcer indenfor IT, personale og efteruddannelse. Det er forsat staten, der afholder de hermed forbundne udgifter. 3

4 5. Skattemæssige forhold for fiskere og fangere Fiskere og fangere kan som selvstændige vælge at lade sig dække af gruppelivsforsikringen eller tegne en forsikring i et privat forsikringsselskab. Det er Udvalgets forståelse at udgifter forbundet hermed ikke er fradragsberettiget, da gruppelivsforsikringen er at regne for en privat udgift. Er der tale om, at en arbejdsgiver har afholdt udgifter til en gruppelivsforsikring vedrørende en medarbejder, kan arbejdsgiveren fratrække udgiften som en personaleomkostning, mens den ansatte skal medregne beløbet som B-indkomst (på samme måde som ved pensionsordninger). 6. Forslagets økonomiske konsekvenser Udvalget har overvejet, hvorvidt forslaget er behæftede med økonomiske konsekvenser for det grønlandske erhvervsliv og for samfundet i en bredere forstand. Da Naalakkersuisut ikke i forlæggelsesnotatet har påpeget eventuelle negative økonomiske konsekvenser for Grønland ved tiltrædelse af loven, er det Udvalgets formodning, at sådanne ikke vil forekomme. Det anføres i de almindelige bemærkninger at lovforslaget vil have økonomiske konsekvenser for den danske stat eftersom forsikringsordningen administreres af den danske stat. Denne økonomiske virkning fremkommer blandt andet ved at staten opretholder den nugældende statsgaranti for underskuddet i gruppelivsforsikringen og at staten forsat giver et tilskud til forsikringspræmierne i gruppelivsforsikringerne således at præmiebetalingen belaster betalerne mindst muligt. 7. Udvalgets behandling af forslaget Udvalget finder det glædeligt, at der er taget initiativ til at forny og modernisere arbejdsskade sikringsordningen i Grønland. Det er Udvalgets forståelse at lovforslaget i forhold til den nugældende anordning rummer en række forbedringer for de forsikrede. Desuden finder Udvalget det glædeligt, at forsikrede fiskere og fangere ved sygdom eller arbejdsulykker kan oppebære en højere ydelse end i den nugældende ordning. At forslaget er udformet som et lovforslag anser Udvalget ligeledes som en fordel, eftersom dette giver Inatsisartut råderum for at tilpasse og justere loven, såfremt samfundsudviklingen måtte tilsige dette. Det er Udvalgets formodning, at der vil blive igangsat et oplysningsarbejde for at gøre opmærksom på de ændringer af retstilstanden, som loven afstedkommer. Eftersom det som førnævnt ikke fra Naalakkersuisut side, er oplyst hvorvidt, en vedtagelse af forslaget vil være forbundet med økonomiske ulemper, antager Udvalget af eventuelle udgifter hertil vil blive afholdt af Arbejdsskadestyrelsen. 4

5 Udvalgets indstilling Et enigt Udvalg indstiller lovforslaget til vedtagelse. Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. Aqqaluaq Egede Formand Niels Thomsen Næstformand Naaja Nathanielsen Siverth K. Heilmann Per Berthelsen 5

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere