BETÆNKNING om. erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING om. erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer"

Transkript

1 BETÆNKNING om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer Afgivet af justitsministeriets trafikerstatningsudvalg BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1985

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Ju bet.

3 Inddholdsfortegnelse : Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og virksomhed side Kapitel 2. Hovedtræk i retsudviklingen De tidligere gældende regler i færdselslovgivningen om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer Ansvarsgrundlaget Forsikringspligten Adhæsionsprocessen Godstransport Gældende ret Ansvarsgrundlaget Forsikringspligten De processuelle regler Godstransport 25 Kap ite 1 3. Ansvarsgrundlaget Tidligere ændringer og foreslåede ændringer af ansvarsgrundlaget Retsudviklingen Det tidligere trafikerstatningsudvalgs ikke gennemførte forslag fra Gældende ret Færdselslovens 101, stk. 1 og I praksis et objektivt erstatningsansvar Enkeltstående tilfælde af frifindelse Køretøjet Trafikskade Færdsel på vej Hvilke skader er omfattet af ansvarsordningen 40

4 Den ansvarlige personkreds Fremmed ret Sverige Norge Finland Udvalgets overvejelser 44 Kapitel 4. Betydningen af skadelidtes egen skyld og accept af risiko Tidligere ændringer og foreslåede ændringer af reglerne om egen skyld og accept af risiko Retsudviklingen Det tidligere trafikerstatningsudvalgs ikke gennemførte forslag fra Erstatningslovudvalgets forslag i betænkning nr. 679/1973 om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger Erstatningslovudvalgets forslag i betænkning nr.829/1978 om lempelse af erstatningsansvar m.v Erstatningsansvarsloven Gældende ret Færdselslovens 101, stk Den erstatningsretlige teori Retspraksis Fodgængere Cyklister Børn Skade på passagerer forvoldt under kørsel med spirituspåvirket motorfører Identifikation Andre bestemmelser i lovgivningen om egen skyld Jernbaner Luftfart 72

5 Lovgivningen i øvrigt Fremmed ret Sverige Norge Udvalgets overvejelser 76 Kapitel 5. Reglerne om ansvarsgrundlag og egen skyld for skader forvoldt ved sammenstød me1lem motordrevne køretøjer Tidligere ændringer og foreslåede ændringer af reglerne om erstatning i forbindelse med sammenstødsskader Retsudviklingen Det tidligere trafikerstatningsudvalgs ikke gennemførte forslag fra Gældende ret Færdselslovens Retspraksis Personskade Skade på passagerer Skade på førere, der ikke tillige er den for køretøjet ansvarlige ejer eller bruger Skade på ejeren eller brugeren Skade på trediemand Tingsskade Statistiske oplysninger og oplysninger fra Assurandør Societetet om praksis Fremmed ret Sverige Norge Udvalgets overvejelser 94 Kapitel 6. Legal regres og policeregres i forbindelse med lovpligtig færdselsansvarsforsikring Tidligere ændringer og foreslåede ændringer af reglerne om regres mod skadevolder 99

6 Retsudviklingen Det tidligere trafikerstatningsudvalgs ikke gennemførte forslag fra Gældende ret vedrørende legal regres Færdselslovens 108, stk Retspraksis Gældende ret vedrørende policeregres Forholdet mellem policeregres og færdselslovens bestemmelser Policeregressens forhold til forsikringsaftalelovens bestemmelser Policeregressens omfang Kontraktpraksis Assurandør-Societetets udtalelse Fremmed ret Sverige Norge Udvalgets overvejelser 115 Kapitel 7. Størrelsen af den lovpligtige forsikringsdækning for motorkøretøjsansvarsforsikringer Tidligere ændringer og foreslåede ændringer af forsikringsdækningen for skader forvoldt med motordrevne køretøjer Retsudviklingen Det tidligere trafikerstatningsudvalgs ikke gennemførte forslag fra Gældende ret Færdselslovens 105, stk Retspraksis Transport af farligt gods Fremmed ret Sverige 125

7 Norge Internationalt samarbejde Udvalgets overvejelser Forsikringsdækningens størrelse Eventuel begrænsning af det personlige erstatningsansvar Transport af farligt gods 131 Kapitel 8. Lovpligtig ulykkesforsikring for førere af motordrevne køretøjer (førerpladsdækning) Tidligere forslag med hensyn til lovpligtig ulykkesforsikring for førere af motordrevne køretøjer Det tidligere trafikerstatningsudvalgs overvejelser Gældende ret Færdselsloven 105, stk Retspraksis Assurandør-Societetets udtalelse Fremmed ret Sverige Norge Finland Nordisk samarbejde Udvalgets overvejelser 138 Kapitel 9. Udvalgets overvejelser med hensyn til muligheden for at gennemføre en kanaliseringsordning Baggrunden for udvalgets overvejelser Assurandør-Societetets oplysninger om den økonomiske betydning af en kanaliseringsordning Udvalgets overvejelser 143 Kapitel 10. Resumé af udvalgets overvejelser og forslag 1-4 5

8 10.1. Udvalgets kommissorium Ændring af ansvarsgrundlaget Ændring af reglerne om egen skyld m.v Ændring af reglerne om sammenstød for så vidt angår personskade Ændring af reglerne om regres Ændring af forsikringssummerne Forslagenes økonomiske konsekvenser Kapitel 11. Udvalgets udkast til lov om ændring af færdselslovens regler om erstatning og forsikring Lovudkastet Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser Ændring af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 480 af 22. august 1973 om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v 166 Bi1ag til betænkningen. Bilag 1. Færdselslovens gældende bestemmelser om erstatning og forsikring 168 Bilag 2. Lov om fragtaftaler ved international vejtransport, 17 0 Bilag 3. Assurandør-Societetets udtalelser 179 Bilag 4. Den svenske trafikskadelov 208 Bilag 5. Den norske bilansvarslov 219 Bilag 6. Oplysninger fra Danmarks Statistik om færdselsuheld med motordrevne køretøjer i

9 Bilag 7. Det europæiske økonomiske fællesskabs 2. rådsdirektiv af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer 237 Bilag 8. Den europæiske konvention om tvungen forsikring mod erstatningsansvar for motordrevne køretøjer 241 Bilag 9. Den europæiske konvention om erstatningsansvar for skade forvoldt af motordrevne køretøjer 251

10

11 Kapitel 1. Udvalgets nedsættelse og virksomhed. Den 12. december 1975 nedsatte justitsministeriet et udvalg til at foretage en revision af færdselslovens regler om erstatning og forsikring. Udvalget fik følgende kommissorium: "Udvalget har til opgave at foretage en gennemgang af færdselslovens regler om erstatning og forsikring og fremkomme med de forslag, som gennemgangen giver anledning til. Udvalgets arbejde bør i første række sigte mod at give de skadelidte en øget beskyttelse, navnlig mod tab som følge af personskade i trafikken. Ved vurderingen af, hvilken udvidelse af færdselslovens forsikringsordning der må anses for ønskelig, må der imidlertid tages hensyn til, at forsikringspræmierne ikke bliver urimeligt store. Det bør endvidere tilstræbes at udforme skarpe og let anvendelige regler, således at antallet af erstatningssager begrænses mest muligt, og således at de sager, der fremkommer, kan afvikles hurtigt og billigt for parterne og for det offentlige. Blandt de spørgsmål, som udvalget bør overveje, skal man navnlig fremhæve følgende: 1. Ansvarsgrundlaget for skader opstået i forbindelse med kørselsuheld er efter færdselslovens 65, stk. 1, culpa med omvendt bevisbyrde. I praksis stilles der imidlertid meget strenge beviskrav for at fritage for ansvar. På baggrund af den strenge praksis kan det virke urimeligt, at de skadelidte ikke opnår erstatning i de tilfælde, hvor det undtagelsesvis er muligt for skadevolderen at føre bevis for, at han ikke har udvist uagtsomhed. Da objektive erstatningsregler endvidere er skarpere og lettere anvendelige end regler, der bygger på skyld, bør udvalget overveje en overgang til en erstatningsordning, der bygger på et objektivt ansvar. 2. Efter færdselslovens regler har føreren ikke mulighed for at få dækning fra køretøjets ansvarsforsikringsselskab, hvis han lider personskade. Det samme gælder ejeren, hvis han lider skade som passager i eget køretøj. I de sidstnævnte tilfælde dækkes ejerens personskade imidlertid i vidt omfang af forsikringsselskaber-

12 12 ne i henhold til policebestemmelser. Førerne udgør en betydelig del af de dræbte eller tilskadekomne i trafikken, og udvalget bør derfor overveje, om de ikke bør sikres erstatning for personskade gennem en obligatorisk forsikringsordning. Det bør endvidere overvejes at sikre ejere og brugere dækning for personskade på samme måde. Med hensyn til skader på køretøjet synes der ikke at være grundlag for at overveje regler om tvungen kaskofors ikr ing. 3. Efter færdselslovens 65 kan erstatningen nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Udvalget bør overveje, om adgangen til at nedsætte erstatningen bør begrænses i tilfælde af personskade, således at egen skyld ikke tillægges betydning, i hvert fald hvis skadelidte kun har handlet simpelt uagtsomt. Ud fra sociale hensyn kan det forekomme utilfredsstillende, at en tilskadekommen i trafikken ikke opnår fuld erstatning, hvis han kun har begået mindre fejl. Det bør endvidere overvejes, om man helt bør bortse fra en trafikdræbts egen skyld ved afgørelsen af spørgsmålet om erstatning for tab af forsørger. Erstatningslovudvalget har i betænkning om erstatning for tab ved personskade og tab af forsørger (nr. 679/1973) foreslået, at der gennemføres en regel om, at der i begrænset omfang kan bortses fra en tilskadekommen eller afdøds medvirken. Udvalget overvejer for tiden bl.a. spørgsmålet om regler for skadelidtes medvirken både hvad angår personskade og tingsskade. Reglerne om skadelidtes medvirken inden for færdselslovens område må overvejes i sammenhæng med de forslag om almindelige regler om medvirken, der er og vil blive fremsat af erstatningslovudvalget. På grund af færdselslovens obligatoriske forsikringsordning er det imidlertid muligt, at der i færdselsloven bør gælde en særlig lempelig regel om skadelidtes medvirken. 4. Reglerne om erstatning og forsikring for skade på transporteret gods overvejes af justitsministeriets godstranspor tudvalg. Udvalget, som påregner at afslutte sit arbejde i løbet af 19^6, vil bl.a. tage stilling til, om skade på transporteret gods helt bør undtages fra færdselslovens ansvars- og forsikringsordning. Resultaterne af godstransportudvalgets overvejelser må indgå i udvalgets overvejelser. 5. Efter færdselslovens 65, stk. 3, afgøres det ved sammenstød mellem motordrevne køretøjer under hensyn til de foreliggende omstændigheder om og med hvor stort et beløb erstatning bør ydes fra en af siderne. Hvis udvalget kan gå ind for, at der som udgangspunkt

13 13 indføres et objektivt ansvar ved færdselsskader og for den udvidelse af kredsen af erstatningsberettigede, der er nævnt under 2, synes der også i sammenstødstilfælde at burde være objektivt ansvar for personskade, således at førere og passagerer i et køretøj er berettigede til erstatning fra køretøjets forsikringsselskab. Med hensyn til tingsskade i sammenstødstilfælde er det muligt, at der bl.a. for at undgå betydelige præmieforhøjelser fortsat bør gælde regler, der bygger på skyld (culpaansvar eller præsumptionsansvar). Regreskrav mellem de i et sammenstød implicerede køretøjers forsikringsselskaber bør under alle omstændigheder begrænses mest muligt og om muligt undgås. Der bør i hvert fald søges gennemført en ordning, der indebærer, at den omstændighed, at flere forsikringsselskaber har interesse i sagen, ikke medfører belastning af domstolssystemet. 6. Udvalget bør overveje, i hvilket omfang forsikringsselskabet bør have regres mod skadevoldere. Udgangspunktet bør her være, at de hensyn, som ligger bag de gældende regler om lovpligtig regres i færdselslovens 66, i almindelighed kan anses for tilstrækkeligt varetaget gennem straffebestemmelserne. Udvalget bør endvidere overveje, i hvilket omfang forsikringsselskaberne bør have adgang til i forsikringspolicen at forbeholde sig regres mod forsikringstageren. 7. Udvalget bør endelig overveje, om der er behov for, at en skadelidt i trafikken ved skader, der er omfattet af den obligatoriske forsikringsordning, kan gøre et personligt ansvar gældende mod ejeren, brugeren eller føreren af det skadevoldende køretøj. Det er muligt, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en ordning, hvorefter skadelidte alene har krav på erstatning fra trafikforsikringen, uden at skadevolderen er personlig ansvarlig. " Udvalget har følgende sammensætning: Landsdommer Ole Unmack Lar sen. (formand), professor, dr.jur. Bernhard Gomard, Assurandør-Societetet, politimester H. A. Lemming, Foreningen af politimestre i Danmark, advokat Jacob Nørager-Nielsen, Advokatrådet, fuldmægtig, cand.jur. Ola Schmit-Jensen, Forenede Danske Motorejere, kontorchef Christian Trønning, justitsministeriet.

14 14 Fuldmægtig i justitsministeriet John Vogter har fungeret som udvalgets sekretær. Landsdommer Ole Unmack Larsen blev i 1982 beskikket som ny formand for udvalget i stedet for landsretspræsident Kurt Haulrig. Samtidig indtrådte fuldmægtig, cand.jur. Ola Schmit- Jensen (FDM) i udvalget i stedet for vicedirektør, cand.jur., Dertil Andersen, og udvalgets hidtidige sekretær, nu kontorchef i justitsministeriet, Christian Trønning, indtrådte som nyt medlem af udvalget. Underdirektør, cand.jur. Ditlev Wad, Assurandør-Societetet, har deltaget i udvalgets møder som særlig sagkyndig i forsikr ingsspørgsmål. Udvalget har afholdt 21 møder. Udvalgets arbejde har i forståelse med justitsministeriet været stillet i bero i perioden efteråret 1977 til sommeren På Landsforeningen Danske Vognmænds vegne har kontorchef Juelsbjerg uder et møde i udvalget redegjort for foreningens synspunkter. Uanset at det medfører visse gentagelser, har udvalget valgt at udforme betænkningen således, at hvert afsnit kan læses for sig. København, april Bernhard Gomard Ole Unmack Larsen Hans A. Lemming Jacob Nørager-Nielsen Ola Schmit-Jensen Christian Trønning John Vogter

15 Kapitel 2. Hovedtræk i retsudviklingen De tidligere gældende regle i færdselslovgivningen om erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer Ansvarsgrundlaget. Allerede i den første danske færdselslov af 1903 blev der fastsat særlige regler om erstatning for skade forvoldt ved kørselsuheld med motordrevne køretøjer. Efter 28 i lov nr. 124 af 15. maj 1903 om kørsel med automobil påhvilede der den, der benyttede et automobil eller lod det benytte til færdsel på offentlig gade, vej eller plads, pligt til at erstatte skade på person eller gods, voldt ved sammenstød med automobilet, ved at heste blev sky for det eller på anden lignende måde, medmindre den skadelidte forsætligt eller ved grov uagtsomhed havde hidført skaden, eller det fremgik af omstændighederne, at denne ikke kunne have været afværget ved den agtpågivenhed og omhu, der udkrævedes fra automobilførerens side. Formålet med loven var - på grund af den særlige risiko for alvorlige uheld, som brugen af motordrevne køretøjer frembyder - med hensyn til de i bestemmelsen nævnte skader at ændre de almindelige regler om bevisbyrden for ansvarspådragende adfærd, således at der blev opstillet en forhåndsformodning for skyld - det såkaldte præsumptionsansvar - mens loven i øvrigt skulle henvise til de almindelige erstatningsregler. Havde en fører, der ikke selvstændigt benyttede køretøjet, overtrådt de almindelige normer for agtpågivenhed under kørslen, påhvilede ansvaret tillige ham. Bestemmelserne om erstatningspligten for skader forvoldt af automobiler forblev stort set uændret indtil motorloven af

16 (lov nr. 149 af 20. marts 1918). Præsumptionsansvaret blev da udvidet til også at omfatte skade voldt ved eksplosion eller brand i køretøjets motor eller beholder. Det blev samtidig præciseret, at agtpågivenhedsnormen omfattede "benyttelsen af motorkøretøjet såvel i henseende til driften som i henseende til materiellet". For personer og gods, der blev befordret med køretøjet, skulle motorlovens særlige ansvarsregler kun gælde, når befordringen skete mod betaling. Der blev endvidere indført en regel om fordeling af skaden i tilfælde af sammenstød mellem køretøjer, når der herved voldtes skade på nogen af de for køretøjerne ansvarlige, førerne eller selve køretøjerne. Ved lov nr. 144 af 1. juli 1927 blev der indført adgang til at lempe erstatningen eller lade den helt bortfalde i alle tilfælde, hvor skadelidte havde udvist uagtsomhed. Ved lov nr. 255 af 27. maj 1950 blev motor redskaber og visse traktorer inddraget under erstatnings- og forsikringsbestemmelserne, der ved lov nr. 207 af 11. juni 1954 også blev gjort anvendelige på knallerter. I 1955 blev motorlovens ansvarsregler ved lov nr. 153 af 24. maj 1955 overført til den nye færdselslov alene med de ændringer, som var nødvendigg jor t af den nye opdeling af køretøjsar terne. Ved lov nr. 206 af 11. juni 1959 blev præsumptionsansvaret udvidet til også at omfatte skade på passagerer og gods, som befordredes uden betaling. I 1975 blev der ved lov nr. 270 af 26. juni i forbindelse med gennemførelsen af almindelige regler om lovpligtigt sikkerhedsudstyr - i færdselslovens erstatningsbestemmelser indsat en regel om, at undladelse af at benytte sikkerhedssele og styrthjelm ikke kan begrunde nedsættelse eller bortfald af en eventuel erstatning. Ved lov nr. 287 af 10. juni 1976 fik færdselslovens ansvars-

17 17 regler deres nuværende indhold. Ansvarsreglerne, der tidligere var placeret i 65, findes nu i I forhold til de tidligere gældende regler blev der foretaget en række ændringer af redaktionel karakter, men der skete ingen ændringer i de erstatningsretlige grundprincipper Forsikringspligten. Til sikring af skadelidtes krav blev der i loven af 1903 indrømmet skadelidte en sikkerhedsret i køretøjet uden hensyn til, om dette tilhørte den kørende eller ikke. Ved loven af 1913, lov nr. 125 af 9. april 1913 om motorkøretøjer, fik denne sikkerhedsret fortrinsstilling i forhold til andre rettigheder i køretøjet bortset fra motorafgiften, og samtidig indførtes den begrænsning, at sikkerhedsretten ikke skulle gælde, når køretøjet var unddraget ejeren ved en uretmæssig handling. Ved lovændringen i 1918 blev der indført en almindelig pligt for ejeren til at tegne ansvarsforsikring i et af staten anerkendt ansvarsforsikringsselskab for motorcykler og andre motorkøretøjer til hel eller delvis dækning af de erstatningskrav, som trediemand i henhold til lovens bestemmelse erhvervede mod ham eller dog under sådanne omstændigheder, at kravet hæftede på motorkøretøjet. Visse kategorier af motorkøretøjer blev ved bekendtgørelse fritaget fra forsikringspligten. Ved lovændringen i 1921, lov nr. 271 af 6. maj 1921, blev fritagelsen for forsikringspligt for visse kategorier af køretøjer optaget i selve loven. Samtidig blev forsikringspligten udvidet til at angå ethvert krav på erstatning i henhold til motorlovens bestemmelser, idet motorkøretøjet ikke hæftede for erstatningskrav, der ikke påhvilede ejeren eller den retmæssige bruger. I 1927 blev der foretaget en mindre redaktionel ændring for at tydeliggøre, at forsikringen også dækkede ansvaret efter

18 1«de almindelige erstatningsregler for skade på personer og gods, der blev befordret uden betaling. Samtidig blev der indfart regres mod forsikringstageren, såfremt denne havde forvoldt skaden med forsæt eller ved grov uagtsomhed, og der blev tillagt denne regresret samme sikkerhed i motorkøretøjet som skadelidtes eget krav. I 1932 blev der ved lov nr. 130 af 14. april 1932 indført forbud mod at dække regreskravet ved forsikring, og det blev i sager om betaling for skade forvoldt af motordrevne køretøjer pålagt domstolene af egen drift at afgøre, om selskabet havde regres. Endelig blev der i 1950 tillagt forsikringsselskabet regres mod enhver, der efter motorlovens bestemmelser var ansvarlig for skaden, såfremt skaden var forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Ved færdselsloven af 1955 blev reglen om regres ændret således, at køretøjet alene hæftede for regreskravet, for så vidt dette krav bestod mod den, der ved skadens forvoldelse var retmæssig bruger af køretøjet. Det fandtes betænkeligt, at den legale panteret i køretøjet for regreskravet også skulle omfatte f.eks. regreskrav mod en person, der havde stjålet køretøjet. I forbindelse med ændringen af færdselsloven i 1959 blev såvel skadelidtes som forsikringsselskabets sikkerhedsret i køretøjet ophævet, da denne sikkerhedsret under hensyn til den gennemførte ordning om tvungen ansvarsforsikring og udviklingen i forsikringsselskabernes praksis fandtes uden betydning. Forsikringspligten, der tidligere påhvilede ejeren af motorkøretøjet, blev for så vidt angår knallerter og motorredskaber samt visse traktorer ændret således, at den fremtidigt påhvilede den selvstændige bruger. Endvidere blev bestemmelsen om forsikringsselskabernes regreskrav, for så vidt angår grov uagtsomhed, gjort fakultativ, og der blev indført adgang for domstolene til at begrænse regressen til, hvad der under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt fandtes r imeligt.

19 19 I 1966 blev pligten til at tegne ansvarsforsikring ved lov nr. 198 af 8. juni 1966 ændret således, at den for alle motorkøretøjer påhvilede ejeren eller den bruger, der havde varig rådighed over motorkøretøjet. Motorlovens og færdselslovens bestemmelser om forsikringsmaksima er med mellemrum blevet reguleret. Efter færdselsloven af 1976, 105, stk. 2, skal forsikringen dække personskade på indtil 10 mill. kr. og tingsskade på indtil 1 mill. kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede skade Adhæsionsprocessen. Allerede ved motorloven af 1908 (lov nr. 180 af 27. maj 1908 om kørsel med automobiler) blev der indført adgang til at få erstatningspåstande påkendt under straffesagen, selv om der ikke blev pålagt straf. Bestemmelsen herom blev ændret ved lov nr. 98 af 18. april 1910 om kørsel med motorvogne og motorcykler for at tydeliggøre, at det ikke var nødvendigt at nedlægge erstatningspåstanden over for den tiltalte, blot påstanden blev nedlagt over for den person, der var ansvarlig efter de særlige ansvarsregler. I 1927 blev der givet mere udførlige processuelle regler, ligesom der i 1932 (ved lov nr. 130 af 14. april 1932) som tidligere nævnt blev pålagt domstolene pligt til af egen drift at påkende spørgsmålet om forsikringsselskabets regres. Ved lov nr. 223 af 4. juni 1969 blev reglerne ændret således, at forsikringsselskabet hæftede umiddelbart over for skadelidte for erstatningskrav, der var omfattet af forsikringsordningen. Formålet med lovændringen var at muliggøre Danmarks ratifikation af den europæiske konvention om tvungen forsikring mod erstatningsansvar for motordrevne køretøjer (bilag 8). Bestemmelserne om forsikringsselskabets hæftelse og regres findes nu i færdselslovens 108, mens færdselslovens indeholder de særlige regler om adhæsionsprocessen m.v.

20 Godstransport. På dot nordiske justitsministermøde i juni 1960 blev det vedtaget, at hvert af de nordiske lande skulle nedsætte et udvalg til at overveje spørgsmålet om ratifikation af den inden for FN's økonomiske kommission for Europa (ECE) indgåede konvention af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godstransport ad landevej, CMR-konventionen. Det danske godstransportudvalg afgav sin første betænkning i betænkning 319/1962 om fragtaftaler vedrørende international godsbefordring ad landevej. I betænkningen blev CMR-konventionen gennemgået, og udvalget stillede forslag om gennemførelse af et udkast til- lov om fragtaftaler vedrørende international godsbefordring ad landevej. Udvalgets lovudkast er gennemført i stort set uændret form ved lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport. Loven trådte i kraft den 1. juli Den gælder for aftaler om vejtransport af gods med køretøjer mellem flere stater, når befordringen udføres mod vederlag og efter fragtaftalen skal ske til eller fra Danmark eller mellem fremmede stater, af hvilke mindst den ene har tiltrådt CMR-konventionen. Visse nærmere angivne typer af transport, herunder posttransport og transport af flyttegods, er ikke omfattet af loven. Lovens bestemmelser om erstatningsansvar er optaget som bilag 2 til betænkningen. I maj måned 1978 afgav justitsministeriets godstransportudvalg sin anden og sidste betænkning - betænkning 858/1978 om fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport. I betænkningen gennemgås bl.a. gældende rets ansvarsregler sammenholdt med den internationale konventions bestemmelser. Godstransportudvalget har endvidere udarbejdet et udkast til lov om fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport. I begrundelsen for lovudkastet anfører udvalget bl.a., at der efter udvalgets opfattelse er behov for og bør gennemføres en lovregulering af retsforholdene med hensyn til fragtaftaler om den indenlandske vejtransport i det væsentlige i overensstemmelse med

21 21 de lovregler, der siden 1965 har været gældende for internationale vejtransporter. De på internationale konventioner byggende regler om fragtaftaler ved international befordring til søs, med jernbane eller ad luftvejen har dannet mønster for lovregler også om den indenlandske trafik, og det forekommet: ikke udvalget rimeligt, at den indenlandske vejtransport, som er af voksende betydning, skulle forblive det eneste område inden for transportsektoren, om hvis privatretlige side, der ikke er fastsat særlige regler i lovgivningen. Den internationale konventions regler er efter godstransportudvalgets opfattelse generelt set af et sådant indhold, at de er egnede til at gælde også for indenlandske transportforhold. Udvalget finder, at konventionsreglerne på flere punkter er udtryk for en mere rationel ordning af vognmandserhvervets praktiske behov. Dette gælder således med hensyn til standardiseringen af erstatningsydelsen og begrænsningen af ansvaret. De mulige ulemper for transportbrugerne, som følger heraf, opvejes efter udvalgets opfattelse af de fordele, der følger af konventionsreglernes skarphed og den sikkerhed i retsstillingen, dette giver. Væsentligt samme regler for indenlandsk og international vejtransport vil også i praksis gøre det lettere for parter, der med større eller mindre hyppighed gennemfører eller benytter såvel national som international transport. Siden motoransvarsbetænkningen af 1957 har det jævnligt været genstand for debat at undtage ansvaret for transporteret gods fra færdselsloven og den lovpligtige ansvarsforsikring, og efter at dette senest er sket i Norge, betegner det danske system en særordning. Godstransportudvalget antager, at det for alle implicerede parter - såvel fragtførere, brugere og forsikringsselskaber - vil være en fordel at kunne samle alle de forhold, hvor et transportansvar ifaides, under én forsikring. Godstransportudvalget foreslår på denne baggrund, at fragtføreransvaret undtages fra færdselslovens ansvarsregler og optages i en særlig lov, som bedre kan modsvare de praktiske behov, og som kan afstikke dækningsområdet for fragtføreransvarsforsikringen.

22 22 Der er endnu ikke fremsat lovforslag på grundlag af godstransportudvalgets betænkning Gældende ret Ansvarsgrundlaget. Efter færdselsloven, lov nr. 287 af 10. juni 1976, som ændret senest ved lov nr. 299 af 6. juni 1984, 101, stk. 1, skal den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, erstatte skader, som køretøjet forvolder ved: 1) påkørsel, sammenstød, væltning eller andre lignende kørselsuheld, 2) en eksplosion eller brand, der opstår i køretøjets motor eller beholder, eller 3) ved at trafikanters heste bliver sky for køretøjet, såfremt det må antages, at skaden ikke star i forbindelse med nogen særlig skyhed hos hestene. Erstatningsansvaret efter 101, stk. 1, gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skaden ikke kunne have været afværget ved den agtpågivenhed og omhu, der kræves ved benyttelse af motordrevne køretøjer, såvel i henseende til driften som materiellet, jfr. 101, stk. 2. Efter 101, stk. 3, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Undladelse af at benytte særligt foreskrevet sikkerhedsudstyr kan dog ikke begrunde nedsættelse eller bortfald af erstatningen. Hvis et motordrevet køretøj volder skade på anden måde end nævnt i 101, stk. 1, skal den, der er ansvarlig for køretøjet, betale erstatning efter lovgivningens almindelige regler, jfr. færdselslovens 102. Erstatningsansvaret påhviler efter færdselslovens 104 den

23 23 ejer eller bruger, der benytter køretøjet eller lader det benytte. Føreren er, jfr. 104, stk. 2, erstatningsansvarlig efter lovgivningens almindelige regler, dvs. efter culpareglen. Sker der skade ved sammenstød mellem motordrevne køretøjer, afgøres det under hensyn til de foreliggende omstændigheder, om og med hvor stort et beløb erstatning bør ydes fra en af siderne, jfr. færdselslovens Forsikringspligten. Krav om erstatning og godtgørelse for skader forvoldt af motordrevne køretøjer skal efter færdselslovens 105 være dækket af en forsikring i et statsanerkendt ansvarsforsikringsselskab. Forsikringspligten påhviler efter 106 for så vidt angår motordrevne køretøjer, der skal registreres eller godkendes, ejeren eller den person (brugeren), der har varig rådighed over køretøjet. For andre motordrevne køretøjer påhviler forsikringspligten den, der bruger køretøjet eller lader det bruge på vej. Efter 109 er motordrevne køretøjer, der tilhører staten eller en kommune, undtaget fra forsikringspligten. Forsikringen skal dække personskade på indtil 10 mill. kr. og tingsskade på indtil 1 mill. kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede skade, jfr Efter færdselslovens 108, stk. 1, hæfter forsikringsselskabet umiddelbart over for skadelidte for erstatning og godtgørelse efter færdselslovens 105, stk. 1. Efter 108, stk. 2, har forsikringsselskabet regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om forsikringsselskabet skal have regres, og i bekræftende fald, i hvilket omfang. Regreskrav må ikke dækkes ved forsikring.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING NR. 179 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERE KØBENHAVN

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR 7. DECEMBER 2010 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR Højesteret har i en ny dom endeligt afgjort et spørgsmål, der har været omtvistet i en årrække: Er det et "færdselsuheld", når en passager i

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 Sag 92/2011 (1. afdeling) A, B og C (advokat Birgitte Pedersen, beskikket for alle) mod F A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste 2007/2 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-702-0055 Fremsat den 30. januar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Betænkning. Lempelse af erstatningsansvar m.v

Betænkning. Lempelse af erstatningsansvar m.v Betænkning om Lempelse af erstatningsansvar m.v Betænkning II afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 829 KØBENHAVN 1978 ISBN 87-503-2349-0 Ju 00-48 bet. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr.

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0408 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Trafikselskabet Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Godtgørelse af 2.844 kr. for 62

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere