FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000

2 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål... 5 Definitioner... 5 Andre almindelige bestemmelser... 6 Kapitel 2. Flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse... 6 Godtgørelse af befordringsudgifter... 7 Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning... 7 Supplerende godtgørelse... 8 Godtgørelse af huslejetab... 8 Godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse... 9 Godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave...11 Godtgørelse for handelsomkostninger...11 Kapitel 3. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse...11 Kapitel 4. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse...12 Kapitel 5. Forhøjet flyttegodtgørelse...13 Kapitel 6. Godtgørelse uden forflyttelse...14 Kapitel 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser...15

3 1 CIRKULÆRE OM FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 22. juni 2000 indgået aftale om flyttegodtgørelse. Aftalen, der er optrykt som bilag, afløser med virkning fra 1. april 2000 aftale af 13. maj 1998 om flyttegodtgørelse. Med den ny aftale bortfalder den hidtidige differentiering af den supplerende flyttegodtgørelse efter den ansattes lønrammeindplacering, jf. 13 og 22. Endvidere er der sket forhøjelse af maksimumssatserne for godtgørelse for handelsomkostninger, jf I overensstemmelse med de tidligere aftalte regler gælder aftalen direkte for tjenestemænd i staten og folkekirken. En række overenskomster, herunder fællesoverenskomster, indeholder bestemmelser om, at reglerne om flyttegodtgørelse for tjenestemænd skal finde anvendelse på overenskomstens område. I så fald gælder aftalen for tjenestemænd i det omfang, det fremgår af overenskomsten. Er der ikke hjemmel i overenskomsten til at anvende reglerne om flyttegodtgørelse for tjenestemænd, gælder aftalen ikke. 3. Det fremhæves i aftalens kapitel 1, at dens formål er at godtgøre merudgifter, der har tilknytning til forflyttelse samt i de tilfælde, der er angivet i kapitel 6. Bortset fra supplerende godtgørelse skal alle merudgifter dokumenteres. 4. Hvor der ifølge aftalen skal gives godkendelse, foretages skøn o.l., ligger kompetencen hos det pågældende ministerium eller hos den institution, virksomhed mv., som afgørelseskompetencen eventuelt er blevet delegeret til. Således skal bl.a. flyttetilbud, som medarbejderen efter aftalens 12 indhenter, godkendes af vedkommende ministerium eller styrelse.

4 2 5. I tilslutning til aftalens 15, stk. 4, om længden af perioden for udbetaling af godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse bemærkes, at vedkommende styrelse efter vurdering af de konkrete forhold i det enkelte tilfælde kan forlænge perioden ud over 12 måneder, specielt i tilfælde, hvor medarbejderen ikke har kunnet sælge sin ejerbolig, selv om særlige bestræbelser herfor har været udvist. 6. I aftalen skelnes der på visse punkter mellem forflyttelse i forbindelse med eller uden forbindelse med forfremmelse. For tjenestemænd aflønnet efter lønrammesystemet er der tale om forfremmelse ved ansættelse i en højere lønramme, herunder et lønrammeforløb på et højere niveau, eller overgang til en stilling med anden benævnelse inden for samme lønramme/lønrammeforløb, når sådan overgang anses som en naturlig oprykning. For tjenestemænd aflønnet efter nye lønsystemer er der tale om forfremmelse, når der sker oprykning til en højere basisløngruppe eller når der ydes tillæg/sker tillægsforhøjelser, der i det hidtidige lønsystem (lønrammesystemet) ville have haft form af oprykning til en højere lønramme. Tilsvarende er der ved aflønning efter et intervallønssystem tale om forfremmelse, når der sker oprykning i intervallet, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af oprykning til en højere lønramme. 7. Udbetaling af forhøjet flyttegodtgørelse efter reglerne i er mulig i forflyttelsessituationer, hvor der er tale om ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse og ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse. Reglerne, der er indført for at fremme mobiliteten, indebærer, at den enkelte ansættelsesmyndighed i tilfælde, hvor der konkret skønnes at foreligge fornødent behov for dækning af yderligere flytteudgifter, kan give en ansøger til en stilling tilsagn om en ydelse, der supplerer den flyttegodtgørelse, som ansøgeren har ret til efter gældende aftaler og overenskomster. Anvendelsen af reglerne er betinget af, at der i forvejen er hjemmel til i det konkrete tilfælde at udbetale flyttegodtgørelse i et eller andet omfang inden for rammerne af aftalens øvrige bestemmelser. Reglerne finder ikke anvendelse

5 i forbindelse med flytninger, som er omhandlet i 1, stk. 2, og kapitel 6 i aftalen. 8. Reglerne i den indgåede aftale er yderligere omtalt i Personaleadministrativ Vejledning (PAV), kapitel I nævnte vejledning er opmærksomheden henledt på de særlige regler, der gælder om beskatning af flyttegodtgørelse. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til, at der af Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 197 af 16. november 1992 om flyttegodtgørelse, T&S cirk , fremgår følgende: "1. Ansatte, der forflyttes under samme arbejdsgiver kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst for en række udgifter i forbindelse med flytningen. 2. Eventuel modtaget flyttegodtgørelse skal indtægtsføres i den personlige indkomst. Følgende udgifter kan fratrækkes: a. Flytning af bohave. b. Rejseudgifter for husstanden. c. Udgifter til nødvendige installationer. d. Huslejetab. Udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom kan efter praksis ikke fradrages. Hvis arbejdsgiveren godtgør de under a-d nævnte fradragsberettigede flytteudgifter mod dokumentation ved eksterne udgiftsbilag, skal både godtgørelsen og de pågældende udgifter holdes udenfor den ansattes indkomst og påvirker derfor ikke skatteberegningen De ansatte kan dog herudover foretage et skønsmæssigt fradrag for supplerende flyttegodtgørelse på kr afhængig af bohavets og

6 4 husstandens størrelse. 4. Dette cirkulære træder i kraft den 15. november Cirkulæret har virkning for flytteudgifter, der er afholdt den 1. juli 1989 og senere." 10. Hvis forflyttelsen er sket før 1. april 2000, men selve flytningen foretages efter dette tidspunkt, anvendes de hidtil gældende regler om flyttegodtgørelse mv., jf. aftalens 31, stk Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves cirkulære nr. 175 af 13. maj 1998 om flyttegodtgørelse (Fmst. nr ), ligesom bilag 5 til cirkulære nr. 22 af 8. marts 1999 om satsregulering pr. 1. april 1999 (Fmst.nr ) og bilag 3 til Finansministeriets brev af 23. december 1999 om satsregulering pr. 1. januar 2000 (j.nr ) bortfalder. Finansministeriet Den 22. juni 2000 P.M.V. E.B. Torsten Kjølby Nielsen

7 5 AFTALE OM FLYTTEGODTGØRELSE I henhold til 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende: Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser Dækningsområde 1. Aftalen gælder for tjenestemænd i staten og folkekirken. Den gælder endvidere for tjenestemænd i folkeskolen ansat før 1. april 1993, der efter denne dato ansættes som tjenestemænd i staten eller folkekirken. Stk. 2. Aftalen gælder ikke for flytninger - til og fra udlandet og - til, i eller fra Grønland Formål 2. Aftalens formål er at godtgøre merudgifter ved forflyttelse, jf. 3, stk. 1, samt flytninger omfattet af 3, stk. 2. Definitioner 3. Ved forflyttelse forstås i denne aftale, at en medarbejder skifter tjenestested, og dette medfører flytning af familie og/eller bohave. Der udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i kapitel 2, 3 eller 4 - eventuelt suppleret med ydelser efter reglerne i kapitel 5 - til at dække udgifterne i forbindelse med forflyttelse. Stk. 2. Aftalen gælder også i forbindelse med visse flytninger, hvor der ikke foreligger forflyttelse. I disse tilfælde udbetales godtgørelse efter reglerne i kapitel 6.

8 6 Andre almindelige bestemmelser 4. Flyttegodtgørelse og godtgørelse efter kapitel 6 udbetales kun mod dokumentation for, at udgiften er afholdt, bortset fra supplerende godt-gørelse. 5. Der udbetales ikke flyttegodtgørelse i følgende tilfælde: a) når flytningen ikke er forårsaget af forflyttelsen, b) når flytningen ikke bringer medarbejderens bopæl væsentligt nærmere til det nye tjenestested, c) når medarbejderen ikke agter at foretage bopælsforandring. Stk. 2. Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse ved ind- og udflytning af tjenesteboliger. 6. Flyttegodtgørelse udbetales ikke ved første ansættelse, jf. dog 27. Stk. 2. Dog udbetales flyttegodtgørelse, når medarbejderen forflyttes indbyrdes mellem staten og folkekirken. 7. Par, der har levet sammen i mindst 1 år, sidestilles i aftalen med ægtefæller. Samlivet kan kræves dokumenteret af folkeregisteret. 8. Samlevende ægtefæller, der forflyttes til samme egn, kan alene få udbetalt den højeste godtgørelse, som en af ægtefællerne er berettiget til. 9. Rejser i forbindelse med forflyttelse er ikke tjenesterejser. Kapitel 2. Flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse 10. Ved uansøgt forflyttelse forstås i denne aftale forflyttelse, der skyldes, at medarbejderen beordres til at skifte tjenestested. Til medarbejdere, der forflyttes uansøgt, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i dette kapitel.

9 Stk. 2. Til medarbejdere, der i forbindelse med nedlæggelse eller flytning af tjenestesteder eller nedlæggelse af stillinger får nyt tjenestested, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne for uansøgt forflyttelse. Godtgørelse af befordringsudgifter 11. Medarbejderen og personer, der hører til husstanden, kan få godtgjort befordringsudgifter i forbindelse med flytningen med den afholdte udgift. Stk. 2. Medarbejderen og/eller dennes ægtefælle kan desuden få godtgjort udgifterne til en besigtigelsesrejse til det nye tjenestested inden flytningen. Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning 12. Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning udbetales på følgende betingelser: a) Medarbejderen skal indhente tilbud fra mindst 3 flytteforretninger. b) De modtagne flyttetilbud skal godkendes af det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter. Stk. 2. Hvis ingen af de flyttetilbud, medarbejderen selv har indhentet, kan godkendes, skal det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter, fremskaffe et nyt flyttetilbud. Hvis medarbejderen foretrækker at acceptere et andet højere tilbud, der ikke kan godkendes, må den pågældende selv betale forskelsbeløbet. Stk. 3. Medarbejdere, der kun flytter med enkelte indbogenstande, kan undlade at søge flyttetilbud godkendt. Medarbejdere, der selv foretager flytningen, kan få refunderet udgifterne til leje af transportmiddel samt eventuel færgeudgift/broafgift. Stk. 4. Rimelige udgifter til autoriseret nedtagning og opsætning af belysningsmidler og sædvanlige husholdningsmaskiner refunderes. 7

10 8 Supplerende godtgørelse 13. Der udbetales supplerende flyttegodtgørelse med følgende beløb: Gifte Enlige kr kr. Stk. 2. Er der ikke forløbet over 3 år siden sidste uansøgte forflyttelse, udgør den supplerende godtgørelse det dobbelte af de i stk. 1 nævnte beløb. Stk. 3. Til enker og enkemænd udbetales supplerende godtgørelse med beløbet for gifte. Tilsvarende gælder for andre medarbejdere, der har hjem-meværende børn under 21 år. Stk. 4. De i stk. 1 nævnte beløb, der svarer til nettoprisindeks 323,4 (september 1999), reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned. Stk. 5. Godtgørelsen udbetales med den på flyttetidspunktet gældende sats. Godtgørelse af huslejetab 14. Som huslejetab betragtes i lejligheder leje, centralvarmebidrag og lignende, som medarbejderen ifølge kontraktlig forpligtelse må betale, hvis lejligheden er fraflyttet, og lejemålet ikke har kunnet bringes til ophør. Eventuelt boligtilskud (boligsikring) fradrages i lejebeløbet ved beregning af godtgørelsen. Stk. 2. Som huslejetab betragtes ved bolig i fast ejendom - herunder ejerlejligheder - renteudgifter, hvis medarbejderen er flyttet til det nye tjene-stested, og ejendommen ikke har kunnet sælges. Efter anmodning skal medarbejderen dokumentere dette over for sit tjenestested.

11 Stk. 3. Som huslejetab betragtes ved indehavelse af en andel i en andelsboligforening den boligafgift, som medarbejderen skal betale til andelsboligforeningen, hvis den pågældende er flyttet til det nye tjenestested, og andelen ikke har kunnet sælges. Stk. 4. Lån i den ejendom, som medarbejderen forlader, og som er stiftet inden for en periode af 1 år forud for forflyttelsestidspunktet eller senere, kan ikke indgå i beregning af huslejetab efter stk. 2, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Stk. 5. Godtgørelsen kan ikke udbetales for en længere periode end den, der svarer til den pågældende boligs normale opsigelsesvarsel, og ved bolig i ejerbolig og andelsboligforeninger normalt ikke ud over 6 måneder. Stk. 6. Der kan ikke inden for samme tidsrum udbetales godtgørelse for huslejetab og udgifter foranlediget af dobbelt husførelse. Godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse 15. Udbetaling af godtgørelse for dobbelt husførelse forudsætter, at den dobbelte husførelse er forårsaget af forflyttelsen, at medarbejderen ikke har mulighed for at skaffe sig passende bolig ved det nye tjenestested, herunder fordi den pågældendes hidtidige bolig ikke har kunnet sælges, samt at den forflyttede opretholder husførelse på det tidligere tjenestested af hensyn til ægtefællen og/eller hjemmeværende børn. Stk. 2. Tjenestestedet kan udbetale godtgørelse for dobbelt husførelse i tilfælde, hvor medarbejderens husstand flytter til det nye tjenestested forud for tidspunktet for skift af tjenestested. Stk. 3. Godtgørelse for dobbelt husførelse kan udbetales inden for en ramme, der ikke overstiger de godtgørelsesbeløb, der udbetales henholdsvis for dagog natudgifter under udstationering, jf. gældende aftale om tjenesterejser. Kan medarbejderen vælge at rejse efter regning på tjenesterejser, godtgøres rimelige merudgifter ved dobbelt husførelse. Stk. 4. Godtgørelse for udgifter ved dobbelt husførelse kan kun i ganske 9

12 10 særlige tilfælde udbetales ud over 12 måneder. Medarbejderen skal på anmodning over for sit tjenestested godtgøre, hvad der er foretaget for at skaffe en ny bolig, herunder med hensyn til salg af den hidtidige bolig. 16. Enlige medarbejdere, der ikke har kunnet sælge deres hidtidige faste ejendom, kan få godtgjort udgiften til midlertidig bolig på det nye tjeneste-sted inden for det i 15, stk. 4, fastsatte tidsrum og inden for den beløbs-ramme, der er fastsat for overnatningsgodtgørelse, jf. 15, stk I stedet for godtgørelse for dobbelt husførelse, jf. 15, kan der betales godtgørelse for udgifter til befordring med offentlige transportmidler mellem medarbejderens bopæl og det nye tjenestested eller godtgørelse for kørsel med eget befordringsmiddel efter lav sats, jf. gældende aftale om tjenesterejser. Stk. 2. Godtgørelsen kan udbetales i det tidsrum, der er fastsat i 15, stk. 4, dog maksimalt med det beløb, der kan udbetales efter 15, stk. 3, og højst med det beløb, hvormed medarbejderens udgifter til transport mellem bopæl og tjenestested er forøget ved forflyttelsen. 18. En medarbejder, der modtager godtgørelse for dobbelt husførelse, kan højst én gang om ugen få godtgjort udgiften til offentlige transportmidler til besøg hos familien. Stk. 2. Hvis medarbejderen benytter fly, skal den pågældende selv betale merudgifterne i forhold til billigste offentlige transportmiddel. For rejser til og fra Bornholm refunderes udgiften til billigste flybillet. Stk. 3. Hvis medarbejderen benytter egen bil eller motorcykel i de i stk. 1 nævnte tilfælde, kan den pågældende få udbetalt godtgørelse pr. km i henhold til gældende aftale om tjenesterejser og eventuel færgeudgift/broafgift, dog maksimalt et samlet beløb svarende til billigste offentlige transportmiddel.

13 Stk. 4. I stedet for godtgørelse af udgift til den i stk. 1 nævnte rejse til besøg hos familien kan medarbejderen, hvis de tjenstlige forhold ikke er til hinder herfor, efter tjenestestedets bestemmelse få godtgjort befordringsudgift til ægtefælles og/eller hjemmeværende børns besøgsrejse til medarbejderens tjenestested inden for samme udgiftsbeløb som efter stk Godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave 19. I stedet for godtgørelse af huslejetab eller godtgørelse for dobbelt husførelse kan der udbetales godtgørelse for opmagasinering af bohavet, indtil medarbejderen har skaffet sig en passende bolig, normalt dog højst i 12 måneder. Godtgørelse for handelsomkostninger 20. Udgifter til advokat- og ejendomsmæglersalærer, stempelafgift, tilstandsrapport, energimærkning, annonceudgifter samt tinglysningsafgifter i forbindelse med køb og/eller salg af fast ejendom kan godtgøres inden for et beløb af kr. Stk. 2. Ved erhvervelse og/eller overdragelse af en andel i en andelsboligforening kan der udbetales den i stk. 1 nævnte godtgørelse til dækning af udgifter til advokat og ejendomsmægler, stempelafgifter samt annoncer. Stk. 3. Ud over de i stk. 1 eller 2 nævnte godtgørelser for dokumenterede udgifter udbetales en godtgørelse på højst kr., dog ikke ud over det beløb, de dokumenterede udgifter udgør i henhold til stk. 1 eller 2. Kapitel 3. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse 21. Ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse forstås i denne aftale forflyttelse, der skyldes, at en medarbejder efter ansøgning skifter tjenestested i forbindelse med ansættelse i en stilling, der må betragtes som et avancement. 11

14 12 Stk. 2. Til medarbejdere, der forflyttes ansøgt i forbindelse med forfrem-melse, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i kapitel 2 bortset fra 13 og Der udbetales supplerende godtgørelse med følgende beløb: Gifte Enlige kr kr. Stk. 2. Til enker og enkemænd udbetales supplerende godtgørelse med beløbet for gifte. Tilsvarende gælder for andre medarbejdere, der har hjemmeværende børn under 21 år. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte beløb reguleres som anført i 13, stk. 4. Kapitel 4. Flyttegodtgørelse ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse 23. Ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse forstås i denne aftale, at en medarbejder efter ansøgning skifter tjenestested, uden at skiftet er omfattet af 10 eller 21. Stk. 2. Med ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse sidestilles forflyttelse: a) i tilknytning til en medarbejders tilbagekomst fra tjenestefrihed uden løn b) i tilknytning til en ugift medarbejders tilbagekomst efter værnepligtstjeneste c) som disciplinær straf ved overførelse til andet arbejdssted.

15 Stk. 3. Til medarbejdere, der forflyttes efter ansøgning uden forbindelse med forfremmelse, udbetales flyttegodtgørelse efter reglerne i 11, stk. 1, og 12 med fradrag af 20 pct. Kapitel 5. Forhøjet flyttegodtgørelse 24. I tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden konkret skønner, at der foreligger behov for at dække flytteudgifter ud over de ydelser, som en ansøger til en stilling har ret til efter reglerne i kapitel 3 eller 4, kan der gives ansøgeren tilsagn om, at flyttegodtgørelsen bliver suppleret med ydelser som angivet i Ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse, jf. kapitel 3, kan den supplerende godtgørelse, som den forflyttede har ret til ifølge 22, udbetales med et beløb op til samme sats, som følger af aftalens 13. Stk. 2. Sammen med eller som alternativ til en forhøjet supplerende godtgørelse efter stk. 1 kan der tilbydes hel eller delvis dækning af sådanne handelsomkostninger, som efter aftalens 20 tilkommer en medarbejder, der forflyttes uansøgt. 26. Ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse, jf. kapitel 4, kan der helt eller delvis ses bort fra det fradrag på 20 pct., der efter 23, stk. 3, sker ved udbetaling af flyttegodtgørelse efter aftalens 11, stk. 1, og 12. Stk. 2. Kombineret med eller i stedet for helt eller delvist bortfald af fradrag på 20 pct. efter stk. 1 kan der gives tilsagn om delvis eller fuld godtgørelse efter reglerne i en eller flere af følgende bestemmelser i aftalen: 11, stk. 2, om udgifter til besigtigelsesrejse, 13 om supplerende godtgørelse, 14 om godtgørelse af huslejetab, om godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse, 19 om godtgørelse af udgifter til opmagasinering af bohave samt 20 om godtgørelse for handelsomkostninger.

16 14 Kapitel 6. Godtgørelse uden forflyttelse 27. Til medarbejdere, som ved første ansættelse flytter ind i en anvist tjenestebolig, udbetales godtgørelse efter aftalens regler i kapitel Der udbetales godtgørelse efter aftalens regler i kapitel 2 bortset fra 15-19, i følgende tilfælde: a) hvis medarbejderen uden at skifte tjenestested flytter ind i en anvist tjenestebolig, b) hvis medarbejderen efter pålæg fraflytter en anvist tjenestebolig efter afsked med rådighedsløn eller ventepenge, c) hvis medarbejderen efter pålæg fraflytter en lejebolig som følge af dens nedlæggelse, d) hvis medarbejderen efter pålæg fraflytter en anvist tjenestebolig uden forbindelse med afsked, e) når en efterlevende ægtefælle efter medarbejderens død fraflytter en tjenestebolig. Stk. 2. Der udbetales kun supplerende flyttegodtgørelse ved første flytning, når medarbejderen midlertidigt fraflytter en tjenestebolig som følge af nedrivning og/eller istandsættelse, og medarbejderen senere flytter tilbage til tjenesteboligen. 29. Der udbetales en éngangsgodtgørelse svarende til 50 pct. af det fastsatte årlige boligbidrag i følgende tilfælde: a) når medarbejderen fraflytter en tjenestebolig ved afsked med pension, b) når medarbejderen modtager rådighedsløn eller ventepenge og fraflytter en lejebolig, c) når en efterlevende ægtefælle fraflytter en lejebolig ved medarbejderens død.

17 30. Aftalens regler i kapitel 4 gælder også for medarbejdere på Færøerne, der fraflytter Færøerne for at bosætte sig i Danmark i forbindelse med afsked med pension på grund af alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed. Kapitel 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser 31. Aftalen har virkning for forflyttelser, der sker pr. 1. april 2000 og senere. Stk. 2. Hvor forflyttelsen er sket før 1. april 2000, finder de hidtidige regler om flyttegodtgørelse mv. anvendelse, uanset om selve flytningen foretages senere. Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april Stk. 4. Samtidig med aftalens ikrafttræden ophæves aftale af 13. maj 1998 om flyttegodtgørelse. København, den 22. juni Statsansattes Kartel Niels Juul Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Lærernes Centralorganisation Anni Herfort Andersen

18

19 Cirkulære af 22. juni 2000 Fmst. nr Henvendelse om dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen, Kontoret for arbejdsmiljø og medindflydelse Adresse: Borgergade 18 Postboks 2193 DK-1017 København K Telefon Telefax J.nr / PKAT Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf Pris: 15,00 kr.

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Aftale om flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Aftale om flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om flyttegodtgørelse 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE OM FLYTTEGODTGØRELSE (TIL SAMTLIGE MINISTERIER MV.)...1 AFTALE OM FLYTTEGODTGØRELSE...5 Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger Cirkulære om Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger 2006 Cirkulære af 31. maj 2006 Perst. nr. 031-06 PKAT nr. J.nr. 06-543-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2000 3.3.8 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET 03. januar 2002 Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET Statsansattes Kartel v/hærens Konstabel- og Korporalforening Statstjenestemændenes Centralorganisation II v/forsvarets Civil-Etat Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

21.11.1 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT

21.11.1 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT ARF 2111.00-02/89 PT/BHN/29y VEDRØRENDE TJENESTE- OG LEJEBOLIGER. Finansministeriet, Administrations-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Udflytning af statslige institutioner fra Hovedstadsområdet til provinsen

Udflytning af statslige institutioner fra Hovedstadsområdet til provinsen 1. oktober 2002 Udflytning af statslige institutioner fra Hovedstadsområdet til provinsen - gennemgang af gældende regelsæt 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Inddragelse af samarbejdsudvalg mv....4

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Distancearbejde. Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40

Cirkulære om rammeaftale om. Distancearbejde. Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40 Cirkulære om rammeaftale om Distancearbejde 2005 Cirkulære af 6. juli 2005 Perst. nr. 039-05 PKAT nr. J.nr. 05-330-40 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Rammeaftale 1. Aftalens område,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 034-12 J.nr. 12-339-166 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

Cirkulære om. Protokollat til aftale om videreførelse af Statslig Uddannelsesorlov

Cirkulære om. Protokollat til aftale om videreførelse af Statslig Uddannelsesorlov Cirkulære om Protokollat til aftale om videreførelse af Statslig Uddannelsesorlov 2001 1 Cirkulære om Protokollat til aftale om videreførelse af Statslig Uddannelsesorlov Af 10, stk. 2 i Aftale om videreførelse

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og kursusvejledere ved AMU-centrene 1997 3.3.18 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 015-04 PKAT nr. 0065 J.nr. 01-333/51-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 026-15 PKAT nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Cirkulære om Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 021-06 PKAT nr. J.nr. 06-511-25 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til aftalen... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende Cirkulære om Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten 2004 Cirkulære af 8. december 2004 Perst. nr. 062-04 PKAT nr. 0251 J.nr. 04-861-55 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere

Cirkulære om. Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere Cirkulære om Organisationsaftale for daktyloskopiteknikere 2001 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR DAKTYLOSKOPITEKNIKERE Hermed følger den mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet **NYT**

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSUskoler) 2008 Cirkulære

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Ansatte i staten med en læreruddannelse Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 2005 Cirkulære af 7. september 2006 Perst. nr. 046-06 PKAT nr. 0065 J.nr. 04-333/51-28 Dataark PKAT med specifikation 0065 Læreruddannede

Læs mere

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om aftale for Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst.

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

33.06.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om boligforhold for læger

33.06.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om boligforhold for læger Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER AFTALE om boligforhold for læger 2015 OK-15 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BOLIGFORHOLD... 3 2. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE... 7 PROTOKOLLAT: VEDRØRENDE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv.

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. 2006 Cirkulære af 6. januar 2006 Perst. nr. 003-06 J.nr. 05-868-13 Indholdsfortegnelse 1. Generel forhøjelse af ATP-satser... 3 2. Oprykning

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten Cirkulære om Natpenge mv. for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 019-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-426-7 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne

Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne Cirkulære om aftale om Indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne 2014 Cirkulære af 16. oktober 2014 Modst. nr. 050-14 J.nr. 2014-7511-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 038-10 J.nr. 09-233-14 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S LBK nr 844 af 06/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2011-2332 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

21.14.1 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

21.14.1 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 2001 J.nr. APV2114-20380 Der er mellem Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Karen-Margrethe Schebye Ikke ressortomlægning, ikke virksomhedsoverdragelse Tjenestemænd Hvad har vi af erfaringer fra tidligere?

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere