Formandens beretning 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets aktiviteter 1.5. Ankenævnets hjemmeside 2. Tillæg til tilstandsrapporten ikke omfattet af Ankenævnets kompetence 8 3. Nedslidte tage Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Når Ankenævnet pålægger den bygningssagkyndige syns- og skønsomkostninger i sager hvor mindstegrænsen har fundet anvendelse Ankenævnet for Huseftersyns afgørelse i sag behandlet af Ankenævnet for Forsikring Nedtoning af karakterskalaen Statistik Ankenævnets afgørelse følges normalt 8.2. Sammenligning med 2002/2003 Bilag 20 1

2 2

3 Formandens beretning Justitsministeren har i februar 2004 i et svar til Folketingets Boligudvalg givet udtryk for, at der på grundlag af loven om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. er skabt en velfungerende ordning til gavn for både køber og sælger, og at regeringen ingen planer har om at ændre loven. I besvarelsen nævnes bl.a. at antallet af udarbejdede tilstandsrapporter har været stadigt stigende, og i 2003 er kommet op på ca Samtidig er antallet af ejerskifteforsikringer steget til over Det fremhæves, at der i praksis indgives meget få klager over indholdet og kvaliteten af tilstandsrapporterne, og at der trods stigningen i antallet af rapporter er sket et fald i antallet af klager til Ankenævnet, der i 2003 androg 273. De tilkendegivelser Ankenævnet modtager fra anden side, herunder de organisationer, der står bag nævnets oprettelse, tyder også på, at der er tilfredshed med nævnets arbejde. Mønstret i afgørelserne ligger meget konstant. Også i 2003 har det været således, at en tredjedel af klagerne har fået helt eller delvist medhold. Langt de fleste klagesager over 90 procent finder deres endelige afgørelse ved nævnsbehandlingen. Ser man alene på de sager, der medfører, at den bygningssagkyndige og dennes ansvarsforsikringsselskab er erstatningsansvarlige, er der en efterlevelsesprocent på 83. Det er højt, men Ankenævnet har dog bemærket, at der, selvom der er tale om små tal, dog er tale om en vis stigende tendens til, at der bringes sager ind for domstolene. Det er et forhold, nævnet er meget opmærksomt på. Man håber, at en øget informationsvirksomhed om grundlaget for nævnets praksis og de retningslinier, der følges i afgørelserne, kan medvirke til fortsat at holde antallet af retssager på et lavt niveau. En årsberetning som nærværende skulle bl.a. tjene dette formål. Men årsberetningen skal også tjene til at holde de bygningssagkyndige ajour med nævnets praksis, og de områder, hvor erfaringen har vist, at man bør være ekstra omhyggelig. Der er på ny medtaget et afsnit om hustage. Hele huseftersynsordningen bygger på en forudsætning om, at de professionelle bygningssagkyndige bliver opmærksom på langt de fleste skader eller nærliggende risiko for skader, og i tilstandsrapporten beskriver forholdene, så både sælger og køber er klar over, hvad det er for en ejendom, der handles, og prisfastsættelsen kan ske herefter. I det omfang der er tale om en også for en sagkyndig der ikke må foretage destruktive undersøgelser skjult skade eller nærliggende risiko for fremtidige skader, træder ejerskifteforsikringen til. Men forventningen er, at den bygningssagkyndige kan se det meste. Det er imidlertid ikke nok, at den bygningssagkyndige kan se det, han eller hun må også beskrive det. Der forekommer tilfælde, hvor bygningssagkyndige med deres faglige baggrund uden vanskelighed kan se, at f.eks. taget er nedslidt og står til udskiftning inden længe. Det er klart, at det er en særdeles vigtig oplysning for en køber, og for så vidt også for en sælger, der skal kunne forstå, at prisen må fastsættes under hensyn hertil. Her nytter det ikke noget, at den bygningssagkyndige undlader at oplyse om forholdet som det er, ud fra en opfattelse af at taget ikke er værre end forventeligt, når alderen tages i betragtning. Undskyldningen om, at den bygningssagkyndige holder sig tilbage, fordi han er bange for at skrive mere end han er forpligtet til af frygt for at ifalde ansvar overfor sælgeren, holder ikke. Ankenævnet har i flere afgørelser fastslået at den bygningssagkyndige ikke ifalder noget ansvar 3

4 som følge af sådan mer-information. Den bygningssagkyndige må, for at sikre sig mod ansvar, hellere give for mange end for få oplysninger. Ankenævnet har imidlertid også hørt, at der er bygningssagkyndige, der holder sig tilbage fra at anvende de alvorligste karakterer i tilstandsrapporterne, af frygt for, at ejendomsformidlerne skulle undlade at give dem opgaver i fremtiden. For at imødegå den situation gennemføres der i 2004 en ordning, hvor formidlerne ikke selv må rekvirere den bygningssagkyndige, men eventuelt kan overlade det til forsikringsselskabet. Denne ordning skulle sammen med en fortsat fast holdning fra Ankenævnets side sikre, at der ikke sker en nedtoning af karakteristikken af skaderne eller risiciene i tilstandsrapporterne. Som sagt indledningsvis er der skabt en velfungerende ordning, der har minimeret antallet af konflikter i forbindelse med ejendomshandler, og sikret en relativ hurtig og billig løsning af de konflikter, der alligevel opstår. Der er grund til også i år at takke for det engagement og den store arbejdsindsats, der fortsat præger arbejdet i sekretariatet og blandt nævnets medlemmer. Selv skal jeg i forbindelse med, at jeg er blevet pensioneret som landsdommer, forlade arbejdet med udgangen af marts Så det bliver den sidste årsberetning, jeg underskriver. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke fortsat vil interessere mig for ordningen og dens videre udvikling. Hans Henrik Brydensholt Formand 4

5 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund Ankenævnet for Huseftersyn blev i år 2000 oprettet i medfør af 12 i den daværende lov om Forbrugerklagenævnet. Det fremgik af denne bestemmelse, at Forbrugerklagenævnet kunne godkende, at klager, der ellers kunne behandles ved nævnet selv, i stedet behandles ved klage- eller ankenævn omfattende bestemte brancher eller andre afgrænsede områder. Efter bestemmelsens stk. 2. kunne en sådan godkendelse kun meddeles, hvis klage- eller ankenævnets vedtægter indeholder bestemmelser om nævnets sammensætning og sagsbehandling, som er betryggende for parterne. I henhold til stk. 3. kan en godkendelse tidsbegrænses og tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for godkendelse ikke længere skønnes at være tilstede. Den 13. september 2000 godkendte Forbrugerklagenævnet Ankenævnet for Huseftersyns vedtægter. Godkendelsen udløb den 31. december 2003, men Økonomi- og Erhvervsministeren har forlænget godkendelsen frem til 1. juni 2004 således, at nævnet har mulighed for at tilrette vedtægterne til den nye lov om forbrugerklager, som trådte i kraft den 1. januar Ankenævnet for Huseftersyn er oprettet for at give forbrugere, der ønsker at klage over en tilstandsrapport mulighed for at få prøvet deres sag hurtigere og billigere end det tidligere har kunnet ske ved domstolene. Bag oprettelsen stod Forbrugerrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Sammenslutningen af Beskikkede Bygningssagkyndige, Praktiserende Arkitekters Råd, Associerede Danske Arkitekter, Forsikring & Pension samt By- og Boligministeriet. Ankenævnets sekretariat er placeret i lejede lokaler hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Kristianiagade 8, 2100 København Ø Ankenævnets medlemmer Ankenævnets formand og medlemmer er: Formand Forhenværende landsdommer Hans Henrik Brydensholt Medlemmer Udpeget af Forbrugerrådet Cand. polit. Kåre Emtoft Udpeget af Forbrugerrådet/Parcelhusejernes Landsforening Cand. polit. Allan Malskær Udpeget af de bygningssagkyndiges organisationer Arkitekt Finn Zeuthen Udpeget af Forsikring og Pension Kontorchef, cand. jur. Henrik Nielsen 5

6 Ankenævnets suppleanter: Udpeget af Forbrugerrådet Cand. scient. pol. Grith Munk Udpeget af Forbrugerrådet/Parcelhusejernes Landsforening Civ.ing. Hans Aage Zabel Udpeget af de bygningssagkyndiges organisationer Arkitekt Michael Madsen Udpeget af Forsikring og Pension Juridisk konsulent Lis Sonne Mogensen/Advokat Marianne Myrup (fratrådt) 1.3. Sekretariatets ansatte Sekretariatets ansatte er: Sekretariatschef, cand. jur. Lene Holten Petersen (tiltrådt 1. august 2000) Cand. jur. Helle Birch Nielsen (tiltrådt 27. august 2001) Cand. jur. Christian Suhr (tiltrådt 24. juni 2002) Sekretær Christel Boll (tiltrådt 1. december 2000) Student Ditte Novella (tiltrådt 19. november 2001/fratrådt ved udgangen af juni 2003) Student Kasper Rosenstand (tiltrådt 9. juli 2003) 1.4. Sekretariatets aktiviteter Sekretariatet varetager blandt andet telefonisk rådgivning, den indledende sagsbehandling samt udfærdigelse af indstillinger og udkast til afgørelser i sagerne. Ankenævnets sekretariat har øvrige aktiviteter i form af: Deltagelse i Forbrugerstyrelsens arbejde om udvikling og etablering af en serviceportal for klager Deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende revision af Håndbogen for Beskikkede Bygningssagkyndige Undervisning på diverse seminarer/kurser Årligt møde med syns- og skønsmændene Erfa-gruppemøder med de andre interessenter i ordningen Erfa-gruppemøder med andre ankenævn 6

7 Endvidere har sekretariatet i løbet af 2003 foretaget en sproglig revision af Ankenævnets standardbreve for at sikre, at Ankenævnets budskaber formidles i et klart, forståeligt og tidssvarende sprog. Yderligere har der i 2003 i samarbejde med Erhvervs- og Boligstyrelsen samt organisationerne bag nævnet været arbejdet med etablering af Ankenævnet som en selvstændig juridisk person, idet der har vist sig behov for et organ i form af en bestyrelse eller lignende, der kan træffe de overordnede beslutninger om driften af Ankenævnet på organisationernes vegne. Erhvervs- og Boligstyrelsen betinger deres driftstilskud til Ankenævnet af, at der indgås en resultatkontrakt med styrelsen, hvor den anden kontraktspart er Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnets hjemmeside På Ankenævnets hjemmeside findes oplysninger om nævnets virke, vedtægter, klageskema, årsberetninger samt ikke mindst Ankenævnets afgørelser i anonymiseret form. For så vidt angår afgørelserne er der mulighed for fritekstsøgning. Som noget nyt er det i 2003 blevet muligt at hente anonyme skønserklæringer direkte fra hjemmesiden under menupunktet "Nævnsafgørelser". Såfremt der er knyttet en skønserklæring til en sag, vil dette fremgå direkte af sagen. Funktionen fungerer dog kun i sager med skønserklæringer udarbejdet fra medio juni I de øvrige sager kan den anonymiserede erklæring rekvireres i papirform hos sekretariatet. 7

8 2. Tillæg til tilstandsrapporten ikke omfattet af Ankenævnets kompetence Som bekendt, behandler Ankenævnet alene klager over tilstandsrapporter, der er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om huseftersynsordningen jf. vedtægternes 1 stk. 1. Ankenævnet kan derfor ikke behandle klager over diverse tillæg til tilstandsrapporten, der ikke er udfærdiget i henhold til bekendtgørelsen om huseftersynsordningen. Efter reglerne skal tillæggene være fuldstændig adskilt fra den officielle tilstandsrapport, således at forbrugeren ikke kan forveksle og sammenblande indholdet heraf med tilstandsrapportens oplysninger. Ligeledes bliver der almindeligvis sammen med udarbejdelse af tilstandsrapporten lavet et Energimærke. Ankenævnet har tidligere fastslået, at nævnet ikke kan tage stilling til klager over dette Energimærke, men at evt. klage herover skal rettes til Sekretariatet for Energimærkning. På samme måde som i forhold til tillæg kan forkerte oplysninger i Energimærket dog efter en konkret vurdering påvirke nævnets vurdering af en forkert eller uklar formulering i selve tilstandsrapporten. Ankenævnet har også i 2003 haft mange sager, hvori klager henviser til misvisende informationer i et tillæg, herunder om restlevetider, og hvor det i overensstemmelse med den almindelige regel er fastslået, at nævnet ikke kan tage stilling til sådanne tillæg. Der henvises bl.a. til j.nr. 2290, j.nr. 2269, j.nr og j.nr Ankenævnet har imidlertid også i tråd med tidligere afgørelser fastslået, at den vurdering den bygningssagkyndige har foretaget i et tillæg ud fra en konkret vurdering af, hvordan en ukyndig køber må opfatte de oplysninger, der er anført i tilstandsrapporten kan influere på vurderingen af tilstandsrapportens oplysninger. I j.nr var der bl.a. klaget over, at beskrivelsen af stråtagets tilstand var ufuldstændig og vildledende. Nævnet udtalte bl.a.: Ankenævnet finder ikke, at indklagede har beskrevet stråtagets tilstand fyldestgørende i tilstandsrapporten. Nævnet har ved denne vurdering ud over oplysningerne i tilstandsrapporten lagt vægt på, at indklagede i Sundhedsattesten har angivet restlevetiden for tagbelægningen til over 20 år, hvilket er klart forkert. Nævnet fandt følgelig, at indklagede var erstatningsansvarlig. J.nr er et eksempel på, at et tillæg ikke var klart adskilt fra den officielle tilstandsrapport. I den forbindelse udtalte nævnet bl.a.: I nærværende sag kan Ankenævnet derfor ikke selvstændigt tage stilling til det foreliggende tillæg til rapporten. Det er imidlertid kritisabelt, at tillægget ikke er tydeligt adskilt fra den officielle tilstandsrapport, men tværtimod fremtræder som en samlet konklusion på den efterfølgende tilstandsrapport. Under disse omstændigheder vil oplysninger i et tillæg kunne få betydning for fortolkningen af de oplysninger der er givet i den officielle tilstandsrapport Nævnet fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge indklagede et erstatningsansvar, men fandt at der havde været fejl, der havde givet klager god grund til at få forholdet prøvet under en klagesag. Indklagede skulle derfor betale udgifterne til syn og skøn. 8

9 Ankenævnet har i de tidligere årsberetninger givet udtryk for, at det er nævnets opfattelse, at der er væsentlig risiko for, at forbrugerne opfatter tilstandsrapporter og tillæg som et samlet dokument og opfordret til, at der findes en løsning på den uheldige tilstand. I den senere tid har disse tillæg til tilstandsrapporterne været offentligt debatteret, herunder i hvilket omfang der er behov for tillæggene og hvad der kan evt. kan gøres for at sikre kvaliteten af disse. Spørgsmålet om en klar dokumentmæssig adskillelse af den officielle tilstandsrapport og et evt. tillæg er også blevet diskuteret. Det er senest bebudet, at ejendomsmæglere/-formidlere skal sikre, at tilstandsrapport og evt. tillæg holdes fuldstændigt adskilt for køber. Endvidere skal ejendomsmægleren/-formidleren påse, at det af evt. tillæg klart fremgår, at der ikke er tale om et tillæg, der er omfattet af huseftersynsordningen. Det forekommer fortsat Ankenævnet, at det er uheldigt, at der er dele af det arbejde, de bygningssagkyndige udfører og attesterer i forbindelse med udfærdigelse af tilstandsrapporterne, der ikke er omfattet af den lette og billige klageordning, der ligger i en klage- eller ankenævnsbehandling. Som det er nu, vil en køber være henvist til at anlægge almindelig retssag mod den bygningssagkyndige for forkerte eller vildledende oplysninger i et tillæg. 9

10 3. Nedslidte tage Ankenævnet omtalte i årsberetningen 2000/2001 problemer med nedslidte tage. Skader på tage er fortsat det der klages over i de fleste sager. Det drejede sig også i 2003 om ca. 60 % af klagerne. De bygningssagkyndiges praksis giver således stadig anledning til et betragteligt antal skuffede købere. I henhold til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 9 har bygningsgennemgangen til formål at afklare, i hvilket omfang den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal også afdækkes nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdsarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. I bekendtgørelsens 11 nr. 6 anføres, at sædvanligt slid og ælde, som er normalt for bygninger af den pågældende alder, falder uden for bygningsgennemgangen. Denne formulering forleder nogen til at tro, at såfremt tagets sædvanlige levetid er udløbet, skal det nedslidte tag ikke omtales i tilstandsrapporten. Det er imidlertid en misforståelse. Hvis et tag er nedslidt, således at det, selvom det endnu er tæt, for en bygningssagkyndig må være en realistisk mulighed, at det når som helst kan blive utæt, men at der på den anden side også er mulighed for, at det kan holde tæt i endnu måske 2-3 år, skal dette bemærkes i tilstandsrapporten. Ankenævnets praksis er i overensstemmelse hermed. Det er dog en forudsætning for at pålægge den bygningssagkyndige et ansvar, at den bygningssagkyndige har mulighed for ved sin besigtigelse af taget at blive opmærksom på den latente risiko for utætheder. Drejer det sig f.eks. om tagsten, der senere viser sig at lide af en produktionsfejl, der endnu ikke ved besigtigelsen har givet sig udslag i skader, pålægges der normalt ikke ansvar. Almindelige bevisbyrderegler kan dog føre til, at nævnet undlader at pålægge ansvar. I j.nr blev indklagede ikke fundet erstatningsansvarlig. Nævnet fandt det ikke muligt nu at vurdere præcist, hvilken tilstand tagbelægningen havde været i ved den sagkyndiges besigtigelse. I tilstandsrapporten var med karakteren K1 anført, at der var enkelte dampbuler på tagflade. Ifølge sagens oplysninger opstod utæthederne 2 år senere. Nævnet fandt det overvejende betænkeligt at fastslå, at tagdækningen havde været således nedslidt allerede på tidspunktet for indklagedes besigtigelse, at den sagkyndige havde begået en ansvarspådragende fejl ved ikke at oplyse risikoen for, at der inden for en kortere periode måtte foretages foranstaltninger, der gik ud over sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Det samme gjorde sig gældende i j.nr. 3034, hvor den bygningssagkyndige heller ikke blev pålagt erstatningsansvar. Ankenævnet lagde for så vidt angik tagdækningen til grund, at der endnu ca. 2 år efter tilstandsrapporten blev udfærdiget ikke havde været væsentlige utætheder. Ankenævnet fandt herefter ikke fuldt belæg for, at tagdækningen havde været således nedslidt, at der var reel risiko for at der indenfor en kortere periode måtte foretages foranstaltninger, der gik ud over sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. 10

11 I lighed hermed er også j.nr I en anden sag, j.nr. 3091, blev indklagede pålagt at betale kr. til klager, idet han havde beskrevet tagbelægningen med en klart utilstrækkelig karakter, selv om denne var forsynet med en tilhørende retvisende note. Nævnets flertal bemærkede, at karakteristikken K1, Tagdækningen er stråtag som fremtræder med varieret nedslidning/tykkelse var klart utilstrækkeligt, og at anvendelsen af karakteren K1 i det foreliggende tilfælde var så misvisende i forhold til en ikke-sagkyndig køber, at den retvisende note (hvori det oplyses: På nordside og på østside ved skorstenen må forventes en snarlig reparation. ) ikke kunne fritage den bygningssagkyndige for ansvar. Det er hermed slået fast, at bygningssagkyndige ikke kan vælge at beskrive et forhold med en mindre alvorlig karakter end forholdet rettelig tilsiger og blot frigøre sig for at ifalde ansvar ved i en note at anføre en retvisende tekst (som burde have medført en anden alvorligere karakter). Det er Ankenævnets opfattelse, at det er anvendelsen af alvorlige karaktertegn, der i første række vækker en købers opmærksomhed. Nævnet lægger vægt på, at anvendelsen af disse advarselstegn ikke nedtones. 11

12 4. Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Når der afholdes syn og skøn i Ankenævnets regi, indkaldes alle sagens parter således, at de får mulighed for at deltage i besigtigelsen. (Se i øvrigt om syn og skøn i årsberetningen 2000/2001 kap. 3 og årsberetningen 2002 kap. 7) Ankenævnet har noteret en stigende tendens til, at det ikke er de bygningssagkyndige personligt, der deltager i skønsforretningen, men i stedet en repræsentant fra den bygningssagkyndiges firma. Ankenævnet finder denne tendens uheldig. Der er nemlig flere formål med den bygningssagkyndiges personlige tilstedeværelse. For det første får han mulighed for at præcisere sin holdning til klagepunkterne direkte over for skønsmanden og sagens øvrige parter samt evt. udpege konkrete fysiske forhold han mener skønsmanden skal være særlig opmærksom på. Den bygningssagkyndige selv har, i modsætning til en repræsentant fra hans firma, førstehåndskendskab til ejendommen samt, hvorledes forholdene var da han besigtigede denne i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Det er ved syn og skøn i Ankenævnets regi muligt, evt. med skønsmandens assistance, at forhandle forlig i sagen. Syns- og skønsforretningen er et oplagt forum for dette, da alle sagens parter som udgangspunkt deltager sammen med en uvildig bygningssagkyndig (skønsmanden). Deltager den bygningssagkyndige imidlertid ikke personligt i skønsforretningen, vil denne oplagte mulighed for at indgå forlig i sagen som udgangspunkt være udelukket. Ankenævnet opfordrer derfor alle bygningssagkyndige til, at man deltager i syns- og skønsforretningen personligt. Der er dog intet til hinder for, at man medbringer en eventuel repræsentant fra sit firma eller en anden bisidder (evt. en repræsentant fra ansvarsforsikringen) til skønsforretningen. Ligeledes har klager mulighed for at medbringe sin egen bisidder, evt. en håndværker eller lignende. 12

13 5. Når Ankenævnet pålægger den bygningssagkyndige syns- og og skønsomkostninger i sager hvor mindstegrænsen har fundet anvendelse I årsberetningen 2000/2001 kap. 6 omtales Ankenævnets mindstegrænse, herunder muligheden for at pålægge den bygningssagkyndige omkostninger til syn og skøn uanset at mindstegrænsen har fundet anvendelse. Ankenævnet vil som udgangspunkt i de sager hvor udbedringsudgifterne er mindre end kr. (mindstegrænsen) træffe afgørelse om, at indklagede ikke pålægges at betale et erstatningsbeløb. I nogle af de sager hvor Ankenævnet har gjort mindstegrænsen gældende og således afgjort sagen med, at indklagede ikke kan pålægges at betale et erstatningsbeløb, har Ankenævnet dog bemærket, at der har været tale om en tilstandsrapport behæftet med sådanne fejl, at klageren under alle omstændigheder har haft en god grund til at indbringe sagen for Ankenævnet. Nævnet har i sådanne tilfælde pålagt den bygningssagkyndige udgifterne til syn og skøn. En bygningssagkyndig kan ikke afvise en købers klage over for ham med, at forholdet falder under den mindstegrænse, nævnet anvender. Ankenævnet anvender nemlig ikke mindstegrænsen slavisk, men vurderer i hver enkelt sag, om den bygningssagkyndiges arbejde er så kritisabelt, at mindstegrænsen bør fraviges. Er dette tilfældet, vil den bygningssagkyndige blive pålagt såvel at betale erstatning som at dække syns- og skønsomkostninger, der normalt vil være af samme størrelsesorden som mindstegrænsen. Er den bygningssagkyndiges fejl ikke så graverende, men dog af en karakter, der med rimelighed har kunnet begrunde at klageren har rejst sagen, vil der som følge af mindstegrænsen ikke blive pålagt betaling af et erstatningsbeløb, men den bygningssagkyndige vil blive pålagt at betale hele udgiften til syn og skøn eller dog en del af denne. Det skal herved betænkes, at det kan være vanskeligt på forhånd at vurdere, hvad udbedringsomkostningerne for en mangeludbedring vil være. Ankenævnet er bekendt med, at der blandt de bygningssagkyndige hersker den opfattelse, at nævnet pålægger dem at betale skønsomkostninger selvom de er blevet frikendt for at have begået fejl. Denne opfattelse er altså ikke korrekt. De bygningssagkyndige kan som anført ikke tage en afgørelse, hvor de ikke bliver pålagt et erstatningsbeløb, som udtryk for at de er frikendt. Mindstegrænsen skal tjene til at afholde klagere fra at rejse sager, hvor det på forhånd må vurderes, at sagsbehandlingsomkostningerne er ude af proportion med udbedringsomkostningerne. Det må altid af en køber forventes, at der kan være mindre fejl ved en brugt ejendom. Men det er ikke en omstændighed der kan begrunde, at den bygningssagkyndige undlader at gøre opmærksom på sådanne forhold, når han støder på dem ved den foreskrevne gennemgang. I j.nr fandt nævnet under henvisning til mindstegrænsen ikke, at indklagede kunne pålægges et erstatningsbeløb vedrørende det påklagede forhold. Da der havde været fejl i tilstandsrapporten idet der ikke ikke var advaret tilstrækkeligt vedrørende nogle overmalede tagsten, fandt nævnet at indklagede skulle betale udgifterne til syn og skøn, uanset at fejlen faldt under mindstegrænsen. 13

14 6. Ankenævnet for Huseftersyns afgørelse i en sag behandlet af Ankenævnet for Forsikring Det kan fremgå af forsikringsbetingelserne for ejerskifteforsikringen, at forsikringen dækker forhold, der er klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten. Har et selskab afvist at dække en skade under henvisning til, at forholdet ikke er klart forkert beskrevet i tilstandsrapporten, sker det, at sådanne sager indbringes for Forsikringsankenævnet. Dermed kan det ske, at der indirekte foretages en bedømmelse af en bygningssagkyndigs ansvar i Forsikringsankenævnet. Ankenævnet for Huseftersyn har imidlertid ikke følt sig bundet af Forsikringsankenævnets afgørelse i sådanne sager. I j.nr indbragte klager sagen for Ankenævnet for Huseftersyn med påstand om erstatning for, at rådangreb i gulvstrøer ikke var omtalt i tilstandsrapporten. Ankenævnet traf herefter afgørelse med følgende begrundelse:...ankenævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering. Nævnet finder under henvisning til skønsmandens vurdering ikke, at indklagede ved sine bemærkninger vedrørende krybekælderen og gulvet har begået en ansvarspådragende fejl. Som følge af sagens udfald pålægges klager at betale omkostninger til syn og skøn med kr ,00... Klager anmeldte imidlertid skaden til sit ejerskifteforsikringsselskab, som dog afviste at dække skaden under henvisning til, at forholdet var tilstrækkeligt beskrevet i tilstandsrapporten. Klager indbragte herefter ejerskifteforsikringens afgørelse for Forsikringsankenævnet, der traf følgende afgørelse:...det må lægges til grund, at den bygningssagkyndige som udfærdigede tilstandsrapporten har eller burde have undersøgt, om den utilstrækkelige ventilation havde resulteret i skader. Om en sådan undersøgelse er foretaget vides ikke, men det er nævnets opfattelse, at køberen med rette har kunnet forvente, at gulvet ikke var angrebet af råd og svamp allerede på overtagelsestidspunktet. Da den bygningssagkyndige heller ikke har gjort bemærkninger om, at dette forhold burde undersøges nærmere, finder nævnet, at selskabet er forpligtet til at dække skaden.... På baggrund af Forsikringsankenævnets kendelse anmodede klager Ankenævnet for Huseftersyn om at genoptage sagen. Ankenævnet afviste klagers anmodning med følgende begrundelse:...det fremgår, at Forsikringsankenævnet ved kendelse af 18. august 2003 har pålagt ejerskifteforsikringen at dække de omhandlede skader, idet oplysningerne i tilstandsrapporten ikke er af en karakter, der kan begrunde en undtagelse. Uanset tilstandsrapportens oplysninger måtte en køber med rette forvente, at gulvet ikke var angrebet af råd og svamp allerede på overtagelsestidspunktet. Huseftersynet er baseret på en visuel gennemgang uden destruktive indgreb og en nærmere undersøgelse af eventuelle skader under gulvet/i krybekælderen ville have været et destruktivt indgreb som falder udenfor rammerne for et huseftersyn. Det forhold, at der således er pålagt ejerskifteforsikringen dækningspligt findes ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at genoptage sagen mod den bygningssagkyndige. Den omstændighed, at den bygningssagkyndige i forbindelse med bemærkningen om den mangelfulde ventilation af krybekælderen har anvendt karakteren K3 og ikke UN, og forholdet omkring den nu konstaterede råd og svamp således har bevaret karakteren af en skjult skade, kan ikke føre til et andet resultat

15 Man skal være opmærksom på, at dækningsområdet for en ejerskifteforsikring og den bygningssagkyndiges professionsansvar er forskelligt. Vedrørende ejerskifteforsikringen har Forsikringsankenævnet i den omhandlede sag fastslået, at angrebet af råd og svamp i forhold til forsikringstageren var en skjult mangel, idet tilstandsrapporten ikke oplyste om forholdet og skjulte mangler netop er ejerskifteforsikringens kerneområde. Ankenævnet for Huseftersyn har bedømt den bygningssagkyndiges professionsansvar og har fastslået, at den bygningssagkyndige ikke har begået en ansvarspådragende fejl, idet beskrivelse af rådangrebet ville forudsætte et destruktivt indgreb, og der ikke var forhold der indikerede, at den bygningssagkyndige skulle have givet karakteren UN. Også i forhold til en professionel bygningssagkyndig kan der således være tale om en skjult mangel, som den bygningssagkyndige ikke kan pålægges noget ansvar for. 15

16 7. Nedtoning af karakterskalaen Det har gennem adskillige sagsbehandlinger i Ankenævnet vist sig, at en del bygningssagkyndige har tendens til at nedtone karaktergivningen ved skadesbeskrivelse i tilstandsrapporterne. Ankenævnet har derfor fundet det påkrævet at kommentere karaktergivningen, specielt karakteren K1. K1.: Mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. En del bygningssagkyndige anvender denne karakter til f.eks. at beskrive: - mindre rådangreb i udvendigt træværk, - mindre revner i murværk og indvendige vægge, - afknækkede hjørner på tagplader, - hule klinker (skrukke) på gulve i vådrum, - fri betonbanket i gulvafløb, - begyndende delaminering af dør- og vinduespartier, - mindre svind- og sætningsrevner i sokler, - mangelfuld ventilation af tag- og krybekælderrum, - partiel mosbegroning på tagplader, - svagt hældende gulve og skæve bygninger, - m.fl. Det er risikabelt at anvende karakteren K1 på ovenstående eksempler, hvis det ikke med sikkerhed kan fastslås, at skaderne ikke udvikler sig til skader, der hører hjemme under K2 eller K3. For revner i sokler og mangelfuld ventilation af krybekældre kan karakteren UN anvendes med fordel. Såfremt det senere viser sig, at skaderne udvikler sig, kan de bygningssagkyndige derved risikere at pådrage sig et ansvar for forkert karaktergivning. Det ligger Ankenævnet meget på sinde at opfordre de bygningssagkyndige til at betragte tilstandsrapporterne som en objektiv information om husets reelle tilstand, ikke kun over for sælgeren, men også sådan at køberen føler, at han har fået en reel og fyldestgørende information om husets tilstand, skader og eventuelle risici for kommende skader. Det er imidlertid ikke kun hensynet til køberen, den bygningssagkyndige skal have i tankerne ved karaktergivningen, men også sit eget erstatningsansvar. Er der tale om en åbenlys forkert karakteranvendelse, udsættes den bygningssagkyndige tilmed for risikoen for, at ansvarsforsikringsselskabet gør regres gældende for grov uagtsomhed. I så fald kan den sagkyndige komme til at betale ikke alene svarende til sin selvrisiko, men hele erstatningsbeløbet! 16

17 8. Statistik Ankenævnet modtog 273 klager i 2003, og nævnet afholdt 13 nævnsmøder. I 2002 modtog Ankenævnet 290 klager og afholdt 14 nævnsmøder. I 2001 modtog Ankenævnet 311 klager og afholdt 15 nævnsmøder. I 2000 modtog Ankenævnet 45 klager og afholdt 2 nævnsmøder. Der er således modtaget 17 færre klager i 2003 i forhold til 2002 svarende til et fald på 6 %. På de i alt 13 møder i 2003 har nævnet truffet 223 afgørelser. Samlet har nævnet siden oprettelsen truffet afgørelse i 647 sager. Nedenstående diagrammer illustrerer, hvorledes disse afgørelser har fordelt sig i forhold til udfaldet og i forhold til hvilke bygningsdele der er klaget over. I forbindelse med sidstnævnte bemærkes, at sagerne oftest vedrører flere forskellige forhold, hvorfor det samlede tal i denne tabel overstiger antallet af afgjorte sager. Oversigt over udfaldet af samtlige 223 sager behandlet af Ankenævnet for Huseftersyn i 2003 Ej medhold i 87 sager (39%) Afvisning i 50 sager (22%) Forlig i 11 sager (5%) Helt eller delvist medhold i 75 sager (34%) 17

18 Klager fordelt på bygningsdele i årene 2002 og Fundament / sokler 2. Kældre / krybekældre / terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Lofter / etageadskillelser 6. Gulvkonstruktion og gulve 7. Indvendige trapper 8. Tagkonstruktion / -belægning / skorsten 9. Vådrum 10. VVS-installationer 11. EL-installationer 12. Andet 2002 tal 2003 tal 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 8.1. Ankenævnets afgørelse følges normalt I 14 sager afgjort i 2003 sager har indklagede/dennes forsikringsselskab meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse under henvisning til vedtægternes 16 stk. 2 samt bekendtgørelse for huseftersynsordningen 6 nr. 11. I 1 af disse sager har forsikringsselskabet meddelt, at man ikke vil følge afgørelsen, men indklagede har dog opfyldt afgørelsen. I forhold til det samlede antal afgjorte sager giver det en efterlevelsesprocent på over af sagerne er indbragt for domstolene og der er faldet dom i en sag. Ud af i alt 647 afgørelser som Ankenævnet har truffet i 2000, 2001, 2002 og 2003 har indklagede/dennes forsikringsselskab i i alt 32 sager meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse under henvisning til vedtægternes 16 stk. 2 samt bekendtgørelse for huseftersynsordningen 6 nr af sagerne er indbragt for domstolene. Der er i alt faldet dom i 6 sager, alle i En af disse sager er genoptaget, da der var tale om en udeblivelsesdom. I øvrige 6 sager er sagen afsluttet ved forlig eller sagen er blevet hævet. Udfaldet afventes forsat i de resterende sager. Som det fremgår af det første diagram, fik klager helt eller delvist medhold i 75 sager ud af de 223 afgjorte i Sammenlignes det med, at indklagede/dennes forsikringsselskab i 13 sager afgjort i 2003 (rettelig 14, men en afgørelse er opfyldt af indklagede jf. ovenfor) har meddelt, at man ikke ønsker at følge Ankenævnets afgørelse medfører det en efterlevelsesprocent på 83. Selvom der fortsat er tale om en høj efterlevelsesprocent, har nævnet dog i 2003 set en vis stigende tendens til, at bygningssagkyndige eller deres forsikringsselskaber i flere sager ønsker en prøvelse for domstolene. Nævnet er særdeles opmærksom på denne i forhold til nævnets autoritet, uheldige udvikling. Derudover har Ankenævnet kendskab til 9 sager der er indbragt for domstolene. Her drejer det sig typisk om sager, hvor det ikke er den bygningssagkyndige eller dennes forsikringsselskab, 18

19 men derimod klageren, der har ønsket afgørelsen prøvet for domstolene. Det drejer sig i de fleste tilfælde om sager, hvor Ankenævnet under henvisning til den skriftlige sagsbehandlingsform for sit vedkommende har måtte afvise at træffe afgørelse i sagerne. Der er faldet dom i 5 af disse sager, alle i Den gennemsnitlige sagbehandlingstid for Ankenævnets afgørelser fra klageskemaets modtagelse til afgørelsens afsendelse var ved udgangen af 2003 ca. 5,5 måneder. 8.2 Sammenligning med 2002/2003 Nedenstående diagrammer illustrerer forskellen i udfaldet af sagerne fra 2002 til Helt eller delvist medhold 34,6% 33,6% Ej medhold 39,0% 39,0% 2002 tal 2003 tal Afvist 21,7% 22,4% Forlig 4,7% 4,9% Som det vil ses, er der ikke tale om nogen væsentlig forskydning i afgørelsesmønstret. 19

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2005 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning etning Ankenævnet for Huseftersyn 2000-2001 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2006 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne for diverse mangler ved ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS v/ advokat Peter Tornvig Fruelund Hasserisvej 174 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Palle Ørtoft v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7271 Oversigt over klagepunkter: 1. Forvitrede tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007.

KENDELSE. Sælger indhentede selv en tilstandsrapport på ejendommen. Rapporten var dateret den 15. februar 2007. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Søren Villadsen Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10088 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulv i bryggers er sunket samt med et betydeligt antal klinker, der mangler Øvrige forhold: Klager oplyser, at der ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere