Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830"

Transkript

1 Udgivelsesdato Side 1 / 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller blandingen KG40733ADX10 Zementgrau/Concrete Grey abz-nr. Z Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelser som frarådes Må ikke benyttes til sprøjtning/forstøvning. Produkt er ikke bestemt til privat brug Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet leverandør (producent/importør/videreforhandler/forhandler) Berger-Seidle GmbH Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie Telefonnr.: / Maybachstraße 2 Faxnr.: / Grünstadt Ansvarshavende for information: Laboratorium Nødtelefon Nødtelefon / Dette nummer betjenes kun indenfor kontortid. PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Mærkningselementer Produktet er klassificeret og mærket efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer Faresætninger Sikkerhedssætninger indeholder: Supplerende farekendetegn (EU) EUH208 Indeholder 2-butanonoxim; phthalsyreanhydrid; Cobalt-bis(2-ethylhexanoate). Kan udløse allergisk reaktion. EUH210 kan på anmodning rekvireres Andre farer Selvantændelse er mulig ved autooxidation af klude vædet med produktet. (The same applies to dust and other paint-soaked items). The product itself is not self ignitive. Andre oplysninger Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Produktbeskrivelse / kemisk karakteristik

2 Udgivelsesdato Side 2 / 8 Beskrivelse Farlige indholdsstoffer Olier/olier, opløsningsmiddelholdige, afaromatiserede EF-nummer REACH nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse EU-identifikationsnumm Klassificering: // Bemærkning XXXX Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H XXXX Stof med en fælles grænseværdi (EU) for eksponering på arbejdspladsen XXXX Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten Asp. Tox. 1 H XXXX Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) Eye Irrit. 2 H319 / Skin Sens. 1 H317 / Repr. 2 H361 / Aquatic Acute 1 H400 / Aquatic Chronic 3 H XXXX 2-butanonoxim Carc. 2 H351 / Acute Tox. 4 H312 / Eye Dam. 1 H318 / Skin Sens. 1 H317 Yderligere oplysninger Klassificeringernes fulde ordlyd: se under afsnit 16 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle oplysninger Vægt-% , ,5 Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. Ved bevidstløshed må der ikke hældes noget i patientens mund. Anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp. Ved indånding Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige. Ved uregelmæssig åndedræt eller åndedrætsophør kunstigt åndedræt. Ved hudkontakt Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmidler eller fortyndninger. Efter øjenkontakt Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp. Ved indtagelse Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Skaf omgående lægehjælp. Hold offeret i ro. Fremkald IKKE opkastning Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmiddel Egnede slukningsmidler: alkoholbestandigt skum, kuldioxid, Pulver, sprøjtetåge, (vand) Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel: hård vandstråle 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ved brand opstår der tæt sort røg. Indånding af farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage alvorlige sundhedsskader. < 0,5 < 0,5

3 Udgivelsesdato Side 3 / Anvisninger for brandmandskab Hold åndedrætsbeskyttelsesapparatet klar. Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb. Lukkede beholdere i nærheden af ildens arnested afkøles med vand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Holdes væk fra antændelseskilder. Udluft det berørte område. Undgå at indånde dampene Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Ved forurening af vandløb, søer eller kloakudledninger skal efter gældende lov de pågældene myndigheder underrettes Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Indkreds undveget materiale med ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Efterrengoring skal foretages med rengoringsmidler. Oplosningsmidler må ikke benyttes Henvisning til andre punkter Overhold beskyttelsesreglerne (se punkt 7 og 8). PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Henvisning til sikker omgang Undgå dannelse af antændelige og eksplosive dampkoncentrationer i luften og overskridelse af arbejdspladsgrænseværdierne. Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder. Elektriske apparater skal være afskærmet efter den anerkendte standard. Materialet kan oplade sig elektrostatisk. Planlæg jordforbindelse til beholdere, apparater, pumper og udsugningsanlæg. Det anbefales at bære antistatisk tøj og sko. Bundene skal være elektrisk ledende. Skal holdes væk fra varmekilder, gnister og åben ild. Anvend gnistsikkert værktøj. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Inhaler ikke støv, partikler og stænk under brugen af denne blanding. Undgå indånding af slibestøv. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Følg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne. Information om beskyttelse mod brand og eksplosion: Dampe er tungere end luft. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lagerrum og beholdere Lagring i overenstemmelse med driftssikkerhedsbekendtgørelsen. Emballagen skal holdes tæt lukket. Beholderen må ikke tømmes med tryk - er ikke en trykbeholder! Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tætlukket på højkant for at hindre udløben. Gulve skal opfylde "retningslinjerne til undgåelse af antændelsesfarer som følge af elektrostatiske opladninger (TRBS 2153)". Information om fælleslagring Skal holdes væk fra meget sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler. Yderligere oplysninger om lagerbetingelser Se instruk-serne på etiketten. Skal lagres i godt ventilerede og tørre rum mellem 15 C og 25 C. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Fjern antændelseskilder. Rygning forbudt. Ingen adgang for uautoriseret personale. Beholder skal lagres tætlukket på højkant for at hindre udløben Særlige anvendelser Bemærk teknisk datablad. Læs brugsanvisningen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for arbejdsplads EF-nummer / CAS-nr Gennemsnitsværdier: 300 mg/m3; 50 ppm STEL: 600 mg/m3; 100 ppm Bemærkning: (Kan optages gennem huden.) Yderligere oplysninger

4 Udgivelsesdato Side 4 / 8 Gennemsnitsværdier : langvarig arbejdspladsgrænseværdi STEL : kortvarig arbejdspladsgrænseværdi Ceiling : topgrænse DNEL: EF-nummer / CAS-nr DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Arbejdstagere: 283 mg/kg DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Arbejdstagere: 308 mg/m³ DNEL Langsigtet dermal (systemisk), Forbruger: 121 mg/kg DNEL Langsigtet inhalativ (systemisk), Forbruger: 37,2 mg/m³ DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Forbruger: 36 mg/kg PNEC: EF-nummer / CAS-nr PNEC vandløb, ferskvand: 19 mg/l PNEC vandløb, havvand: 1,9 mg/l PNEC vandløb, periodisk frigørelse: 190 mg/l PNEC sediment, ferskvand: 70,2 mg/kg PNEC sediment, havvand: 7,02 mg/kg PNEC, jord: 2,74 mg/kg PNEC spildevandsrensningsanlæget (STP): 4168 mg/l 8.2. Eksponeringskontrol Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal eller rumudsugning. Hvis det ikke er nok for at holde aerosol- og opløsningsmiddeldampkoncentrationen under arbejdspladsgrænseværdierne, skal der benyttes egnet åndedrætsbeskyttelse. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Åndedrætsbeskyttelse Hvis opløsningsmiddelkoncentrationen ligger over arbejdspladsgrænseværdien, skal der benyttes åndedrætsbeskyttelse, som er godkendt og egnet til formålet. Vær opmærksom på bæretidsbegrænsningerne ifølge GefStoffV i forbindelse med reglerne for brug af åndedrætsbeskyttelse (BGR 190). Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer. Håndbeskyttelse For længerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: Butylkautsjuk Handskematerialets tykkelse > 0,4 mm ; Gennemtrængningstid (maksimal bæretid) > 480 min. Instruktioner og informatuioner fra producenten af beskyttelseshandsker angående anvendelse, lagring, vedligeholdelse og udskiftning skal iagttages. Handskemateriales penetrationstid er afhængig af hudeksponeringens styrke og varighed. Anbefalede handskefabrikater DIN EN 374 Beskyttelsescremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bør dog under ingen omstændigheder anvendes efter kontakt. Beskyttelse af øjne Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelsesdragt Bær antistatisk toj af naturfibre (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre. Sikkerhedsforanstaltninger Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og sæbe eller med et egnet rensemiddel. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Se kapitel 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Form: Flydende Farve: se kap. 1. Lugt: Lugtgrænse: ph-værdi ved 20 C: karakteristisk Begyndelseskogepunkt og 170 C

5 Udgivelsesdato Side 5 / 8 kogepunktsinterval: Brændepunkt: > 61 C Fordampningshastighed: Antændelighed (fast stof, luftart): afbrændingstid (s): Kilde: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser: Nedre eksplosionsgrænse: 0,86 Vol-% Øverste eksplosionsgrænse: 14 Vol-% Kilde: Damptryk ved 20 C: Damptæthed: Relativ æthed: Massefylde ved 20 C: Opløselighed: Opløselighed i vand (g/l) ved 20 C: 0,7 mbar Metode: beregnet. Kilde: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics 1,05 g/cm³ Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: se punkt 12 Efterprøvning ikke nødvendig, da stoffet som bekendt er uopløseligt i vand. Selvantændelsestemperatur: 201 C Kilde: Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten Dekomponeringstemperatur: Viskositet ved 20 C: Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: 9.2. Andre oplysninger Inhold af fast stof (%): opløsningsmiddelindhold: Organiske opløsningsmidler: Vand: Separationstest af opløsningsmidler (%): PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet 25 s 4 mm Metode: DIN ,26 Vægt-% 15 Vægt-% 0 Vægt-% < 3 Vægt-% (ADR/RID) Kemisk stabilitet Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt Risiko for farlige reaktioner Holdes adskilt fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler, for at undgå exotherme reaktioner Forhold, der skal undgås Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå, f. eks.: kuldioxid, kulmonoxid, røg, kvælstofoxid. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Der findes ingen data om selve blandingen Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toxicitet

6 Udgivelsesdato Side 6 / 8 oral, LD50, Rotte: > 5000 mg/kg dermal, LD50, Kanin: > 5000 mg/kg ætsning/irritation af huden; Alvorlig øjenskade/øjenirritation Hud no irritation øjne: vurdering no irritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : ; vurdering No sensitising effect known CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne) Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) Reproduktionstoksicitet Specifik målorgantoksicitet : vurdering Ingen data disponible Aspirationsfare Aspirationsfare; vurdering Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics Aspirationsfare Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer Andre iagttagelser: Indånding af opløsningsmiddelandele, der ligger over MAK-værdien, kan være sundhedsfarligt, f.eks. irritere slimhinderne og åndedrætsorganerne samt beskadige lever, nyrer og centralnervesystemet. Tegn derpå er: hovedpine, svimmelhed, søvnighed, muskelsvækkelse, omtågethed, i alvorlige tilfælde: bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved hudresorption forårsage nogle af førnævnte virkninger. Langvarig og gentagen kontakt med produktet fjerner fedtet fra huden og kan forårsage ikke-allergiske kon-takthudskader (kontaktdermatitis) og/eller absorbering af skadelige stoffer. Sprøjt kan forårsage irritation af øjet og reversible skader. Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne Ingredienserne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B i overensstemmelse med CLP. Bemærkning Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen. PUNKT 12: Miljøoplysninger samlet vurdering Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen. Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb Toksicitet Fisketoxicitet, LC50, Pimephales promelas: mg/l (96 h) Daphnientoxicitet:, EC50, Daphnia magna (stor vandloppe): 1919 mg/l (48 h) Persistens og nedbrydelighed : 75 % (28 D); vurdering Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). Metode: OECD F : 93 % (13 D) Metode: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C Bioakkumulationspotentiale Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: 1, Mobilitet i jord

7 Udgivelsesdato Side 7 / 8 : vurdering Ingen data disponible Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII Andre negative virkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Korrekt bortskaffelse / Produkt Anbefaling Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse jfr. direktiv 2008/98/EF om affald og farligt affald. Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAK Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under embalering Anbefaling Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt tømt emballage er specialaffald. PUNKT 14: Transportoplysninger Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Vejtransport (ADR/RID) Havforureningsfaktor Særlige forsigtighedsregler for brugeren Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld eller lækage. Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6-8 Yderligere oplysninger Vejtransport (ADR/RID) tunnelrestriktionskode - Søfart (IMDG) EmS-nr. Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-bestemmelser Direktiv 2010/75/EU om industriemissioner VOC-værdi (i g/l) ISO : 155 VOC-værdi (i g/l) ASTM D 2369: 155

8 Udgivelsesdato Side 8 / 8 Nationale bestemmelser Råd om beskæftigelsesrestriktioner Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF). Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). MAL-Kode (MAL Kode brugsklar): 1-1 PR-No Kemikaliesikkerhedsvurdering For følgende stoffer i præparatet udførtes en kemisk sikkerhedsvurdering: EF-nummer Kemisk betegnelse REACH nr. CAS-nr XXXX Alkanes, C11-13-isoalkane < 2% Aromaten XXXX Cobalt-bis(2-ethylhexanoate) XXXX PUNKT 16: Andre oplysninger Klassificeringens fulde ordlyd i punkt 3: Flam. Liq. 3 / H226 Antændelige væsker Brandfarlig væske og damp. Asp. Tox. 1 / H304 Aspirationsfare Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Eye Irrit. 2 / H319 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenirritation. Skin Sens. 1 / H317 Respiratorisk sensibilisering eller Kan forårsage allergisk hudreaktion. hudsensibilisering Repr. 2 / H361 Reproduktionstoksicitet Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Aquatic Acute 1 / H400 Farlig for vandmiljøet Meget giftig for organismer, der lever i vand. Aquatic Chronic 3 / H412 Farlig for vandmiljøet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Carc. 2 / H351 Kræftfremkaldende egenskaber Mistænkt for at fremkalde kræft (angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej). Acute Tox. 4 / H312 Akut toxicitet (dermal) Farlig ved hudkontakt. Eye Dam. 1 / H318 Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenskade. Yderligere oplysninger Oplysningerne på dette sikkerhedsblad svarer til vort nuværende kendskab samt nationale og EU-regler.Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse tilføres andet anvendelsesformål end det i kapitel 1 beskrevne.det er altid brugerens opgave at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav.oplysningerne i sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udgør ingen garanti for produktegenskaber. n.a. = n.b. = ikke oplyst data ændret i forhold til den foregående version

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato 29.03.2017 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato 21.09.2018 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato 29.03.2017 Side 1 / 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato 07.02.2017 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato 31.07.2017 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 000023.0000 Udgivelsesdato: 19.09.2018 Side 1 / 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Betegnelse for

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation *

PUNKT 2: Fareidentifikation * Udgivelsesdato 27.02.2016 Side 1 / 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikatorer Kaifinish Beskyttelsesbelægning grå ca. RAL 7035 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

FALIMA PRIMER HY konz. Bearbeijdningsdato: Udgivelsesdato: Side 1 / 7

FALIMA PRIMER HY konz. Bearbeijdningsdato: Udgivelsesdato: Side 1 / 7 Udgivelsesdato: 06.11.2014 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 04.12.2018 Side 1 / 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Produktnavn/betegnelse KG40910ADX10

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 18.12.2018 Side 1 / 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Artikelnr. (producent/leverandør) Produktnavn/betegnelse XS41DUO1CK10

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Gulvolie Plus Bearbeijdningsdato: DA Udgivelsesdato: Side 1 / Gulvolie Plus hvidpigmenteret

Gulvolie Plus Bearbeijdningsdato: DA Udgivelsesdato: Side 1 / Gulvolie Plus hvidpigmenteret Udgivelsesdato: 12.12.2017 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato 01.08.2017 Side 1 / 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Gulvolie Plus Bearbeijdningsdato: DA Udgivelsesdato: Side 1 /

Gulvolie Plus Bearbeijdningsdato: DA Udgivelsesdato: Side 1 / Udgivelsesdato: 22.06.2017 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr.

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. Udgivelsesdato: 21.09.2012 Side:1 / 7 1. Identifikation af stoffet/ det kemiske produktet og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer: Artikelnr. (producent / leverandør): Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Carosol Body Elastic. Erstatter dato: Revisionsdato:

Sikkerhedsdatablad. Carosol Body Elastic. Erstatter dato: Revisionsdato: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 11331 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

FALIMA X-DE Repair Paint Bearbeijdningsdato: Udgivelsesdato: Side 1 / 8

FALIMA X-DE Repair Paint Bearbeijdningsdato: Udgivelsesdato: Side 1 / 8 Udgivelsesdato: 11.08.2014 Side 1 / 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD

Kombi Classic SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Kombi Classic 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Bearbeijdningsdato: 27.04.2011 side:1 / 5 171301V03201 V 1301-ECO

Bearbeijdningsdato: 27.04.2011 side:1 / 5 171301V03201 V 1301-ECO Bearbeijdningsdato: 27.04.2011 side:1 / 5 1. Identifikation af stoffet/ det kemiske produktet og af selskabet/ virksomheden Artikelnr. (producent / leverandør): Identifikation af stof eller kemisk produkt:

Læs mere

Nova Sikkerhedsdatablad

Nova Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Nova 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad Side: 1 Udfærdiget den: 01/01/2016 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: 1.2. Relevant identificerede

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Motorolja SAE SIKKERHEDSDATABLAD

Motorolja SAE SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer

SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer SIDE: 1/5 SIKKERHEDSDATABLAD - HyDra - Bitumen Rep Primer PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Bitumen Rep 1.2 Relevante

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre

SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre melitta afkalkning sulfaminsyre Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr.

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. Udgivelsesdato: 04.08.2012 Side:1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer: Artikelnr. (producent / leverandør): Identifikation af stof

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Adhesive Conditioner B

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Adhesive Conditioner B Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) 2015/830 Udgivelsesdato: 30.11.2018 Side 1 / 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Produktnavn/betegnelse KG530001BJ10

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr.

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. Udgivelsesdato 13.10.2017 Side 1 / 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør): Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr.

Sikkerhedsdatablad. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i overensstemmelse med Forordning (EU) nr. Udgivelsesdato: 28.01.2014 Side 1 / 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikatorer Artikelnr. (producent/leverandør) Betegnelse for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoffets navn : Stof : Atracurium Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Bearbeijdningsdato: side:1 / VT01101A. VT 3402 KK-NV, comp. A

Bearbeijdningsdato: side:1 / VT01101A. VT 3402 KK-NV, comp. A Bearbeijdningsdato: 28.04.2011 side:1 / 5 1. Identifikation af stoffet/ det kemiske produktet og af selskabet/ virksomheden Artikelnr. (producent / leverandør): Identifikation af stof eller kemisk produkt:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 1K Svindfri. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 1K Svindfri PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 1K Svindfri 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. TF Lumen

Sikkerhedsdatablad. TF Lumen Side: 1 Udfærdiget den: 17/01/2018 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: V48 1.2. Relevant identificerede anvendelser

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere