VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk GRUNDLAG FOR LEGEPLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk GRUNDLAG FOR LEGEPLADSER"

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk GRUNDLAG FOR LEGEPLADSER

2 Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Grundlag for Legepladser Udarbejdet af Vordingborg Kommune 2019

3 FORORD Gennem leg og fysisk udfoldelse på de kommunale legepladser, ønsker Vordingborg Kommune at understøtte Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn og unge bør være fysisk aktive med moderat intensitet i mindst 60 minutter om dagen. Samtidig er et attraktivt fysisk miljø en forudsætning for at børn vælger at være udenfor. Grundlag for Legepladser (i det efterfølgende Grundlaget) understøtter Vordingborg Kommunes vision om, at være Storbyens sundeste og smukkeste forhave, med fortællingen om Sunde og aktive borgere, hvor naturen og talrige tilbud skaber rammen for et sundt og aktivt liv for borgere i alle aldre. Grundlaget understøtter endvidere målsætningerne om sundhed, trivsel og læring i Vordingborg Kommunes Politik for Børn og Unge: Vi drager omsorg for børn og unges fysiske og psykiske sundhed og dannelse, så de kan udvikle stærke personlige, faglige og sociale kompetencer. Vi skaber læringsmiljøer, som giver alle børn og unge succesoplevelser, samtidig med at deres lyst til at lære styrkes. Grundlaget danner grundlag for forvaltning af alle legepladser, som er placeret på Vordingborg Kommunes arealer, fx i forbindelse med indkøb, etablering, drift og vedligeholdelse. Grundlaget gælder ligeledes, hvor foreninger ønsker at opsætte legeredskaber på Vordingborg Kommunes arealer. Grundlaget var i ekstern høring i perioden jun Grundlaget for Legepladser er godkendt af Kommunalbestyrelsen, Vordingborg Kommune den 18. sep

4 INDHOLDSFORTEGNELSE LEGEPLADSER I VORDINGBORG KOMMUNE... 5 Vision for Vordingborg Kommunes legepladser... 5 Målsætninger for Vordingborg Kommunes legepladser... 5 Kommunale legepladser... 6 Legepladser på privat grund med offentlig adgang... 6 SIKKERHED... 7 ANSVAR... 7 TILGÆNGELIGHED... 9 INDRETNING... 9 Legeværdi og læring... 9 Legeredskab OPFØRELSE AF NYE LEGEREDSKABER Byggetilladelse Lovgivning Miljø Materialer Mærkning SÆRLIGE LEGEREDSKABER Trampoliner Rulle- og skatersport Parkour Fitnessredskaber og multisportsudstyr Oppustelige legeredskaber Høje klatrevægge og bouldervægge Bålhytter, shelters, fodhegn og andet inventar Bassiner INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Inspektion af private legepladser på kommunal grund Arbejdsgang PRIVATE LEGEREDSKABER PÅ KOMMUNALE AREALER Overdragelse af arealer Vilkår for skriftlige aftaler ØKONOMI

5 LEGEPLADSER I VORDINGBORG KOMMUNE VISION FOR VORDINGBORG KOMMUNES LEGEPLADSER Vordingborg Kommunes kommunale legepladser understøtter fysisk udfoldelse og kreativ stimulering, hvor børn finder udfordringer i legen og afprøver nye grænser. Børn og voksne mødes på legepladsen, hvor der skabes relationer med andre, og hvor der er rum for fællesskaber på tværs af alder, køn, sociale og kulturelle forskelle. MÅLSÆTNINGER FOR VORDINGBORG KOMMUNES LEGEPLADSER Vordingborg Kommune skal have attraktive legepladser med høj legeværdi, der opfordrer til fysisk aktivitet og understøtter børns udvikling, læring, nysgerrighed og motorik gennem leg. I antal og udformning skal Vordingborg Kommunes kommunale legepladser afspejle behovet for fysisk aktivitet. Vordingborg Kommunes kommunale legepladser i det offentlige rum skal prioriteres, hvor legepladserne servicerer en større og bredere brugergruppe, og hvor flest mulige borgere og besøgende har gavn af legepladserne. Vordingborg Kommunes legepladser skal opleves som et positivt alternativ til andre aktiviteter. Vordingborg Kommunes borgere og besøgende skal have adgang til kommunale legepladser i det offentlige rum. Ved nyetablering og renovering skal Vordingborg Kommunes kommunale legepladser indrettes med fokus på fysisk udfoldelse og kreativ stimulering, så børn kan færdes på legepladserne i et sundt, positivt og udfordrende miljø. Vordingborg Kommunes kommunale legepladser skal overholde kravene til sikkerhed jf. Danske Standarder. Legepladser placeres under hensyntagen til støj fra barneråb, boldspil mv. til omkringboende. Vordingborg Kommunes legepladser skal være med til at formidle nærmiljøets historie og liv gennem sin udformning og derved bidrage til forankring og tilhørsforhold. 5

6 KOMMUNALE LEGEPLADSER Kommunale legepladser er legepladser, på Vordingborg Kommunes arealer, hvor kommunen varetager drift og vedligeholdelse af legepladserne og legeredskaberne. Legepladserne er frit tilgængelige for alle, og ligger typisk i parker, grønne områder og havneområder. Drift og vedligeholdelse af legepladserne kan også varetages af private, fx grundejerforeninger el.lign., hvis der er indgået aftale med Vordingborg Kommune herom. De kommunale legepladser bruges primært af legende børn, men også som samlingssted for unge og familier. Legepladserne bruges også af dagplejere og andre børnepassere. Legepladser og legeredskaber i kommunale daginstitutioner og skoler er omfattet af grundlaget, da de skal overholde samme krav til sikkerhed, som legepladserne i det offentlige rum. Legepladserne i de enkelte institutioner kan være aflåst udenfor institutionens åbningstid, hvorfor disse legepladser ikke er offentligt tilgængelige. Legepladserne skal dog stadig overholde kravene til sikkerhed. Placeringen af de kommunale legepladser, som ikke er placeret på en skole eller en institution, kan ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside. LEGEPLADSER PÅ PRIVAT GRUND MED OFFENTLIG ADGANG Grundlaget for Legepladser i Vordingborg Kommune omfatter ikke legepladser på private arealer, fx ved private skoler og private campingpladser. Kommunen har heller ikke tilsyn med private legepladser eller legeredskaber på privat grund. Legeredskaber på privat grund med offentlig tilgængelighed kræver dog stadig byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse samt tilladelse fra anden berørt lovgivning. 6

7 SIKKERHED Alle kommunale legepladser samt offentligt tilgængelige legepladser i Vordingborg Kommune skal overholde sikkerhedsstandarderne beskrevet i DS/EN 1176 om legepladsudstyr og DS/EN 1177 om stødabsorberende legepladsunderlag. Derudover skal byggelovgivningen overholdes og Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer følges. Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer kan læses på Standarderne og retningslinjerne sikrer, at legepladserne og legeredskaberne overholder krav til konstruktion, indretning, inspektion og vedligeholdelse. ANSVAR Kommunalbestyrelsen har som ejer, ansvaret for alle de kommunale legepladser, herunder legepladser tilknyttet kommunale institutioner. Det daglige ansvar for børenes sikkerhed ved institutioner er placeret hos lederen af den pågældende institution og i de konkrete situationer hos personalet, der varetager arbejdet med børnene. Kommunalbestyrelsen har ligeledes ansvaret for legeredskaber opsat af private, en grundejerforening el.lign. på kommunens ejendom efter aftale med kommunen. Hvis der indtræder en personskade ved brug af legeredskaber på kommunens ejendom, vil kommunen kunne gøres ansvarlig, medmindre det med sikkerhed kan fastslås, at uheldet hverken skyldes redskabernes indretning, uagtsomt forhold hos kommunale medarbejdere eller manglende tilsyn. Ovennævnte omfatter alle legepladser med offentlige tilskud herunder også dagplejeres udearealer. Det daglige ansvar for sikkerheden på legepladserne i skoler, dagtilbud, SFO er og lign. samt udearealer hos dagplejerne er placeret hos den enkelte institutionsleder og dagplejer. Kommunen vil som grundejer, dog kunne gøre regres over for ejerne af legeredskaberne, hvis en aftale misligholdes, eller der ikke er indgået aftale om opstilling af legeredskaber på kommunens ejendom. Grundejerforeninger, sportsforeninger, campingpladser, privatskoler, private havne, m.v. der har legepladser på kommunalt ejet arealer, skal indgå skriftlig aftale med Vordingborg Kommune. Se afsnittet Private legeredskaber på kommunale arealer. 7

8 LEGEPLADSER PÅ PRIVAT GRUND MED OFFENTLIGT ADGANG Legeredskaber opført på privat ejendom, som er offentligt tilgængelige, påhviler ansvaret ejeren af legepladsen og ejendommen. Kommunen har ikke tilsyn med private legepladser. Hvis kommunen bliver opmærksom på en privat legeplads på et privat areal, som truer børnenes sikkerhed, kan kommunen benytte sig af 14, 17 og 18 i byggeloven. Her angives, at det altid er ejeren, der har ansvaret for at sikre forholdene og, at hvis der er fare for menneskers sikkerhed, kan bygningsmyndigheden stille et påbud. Hvis dette ikke efterleves, kan der kræves forbedringer/nedrivning for ejerens regning. 8

9 TILGÆNGELIGHED Handicapvenlige legepladser Vordingborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke legepladser, der specifikt tilgodeser kørestolsbrugere, bevægelseshæmmede, syns- og hørehæmmede personer. Det er muligt at etablere handicapvenlige legepladser på kommunale arealer efter nærmere aftale med den driftsansvarlige enhed i Vordingborg Kommune. Ved etablering af handicapvenlige legepladser skal udformningen af legeredskaber og legepladsens indretning ske i samråd med kommunens specialinstitution samt Handicaprådet i Vordingborg Kommune. Udformning og indretning skal følge godkendte anbefalinger og eksempelsamlinger, for at tilgodese mennesker med funktionsnedsættelse af forskellig art. INDRETNING LEGEVÆRDI OG LÆRING Legeværdien er et udtryk for en legeplads evne til at udvide og udvikle barnets fysiske, kognitive, sociale, emotionelle og kreative kompetencer gennem fysisk bevægelse. Legeværdien vurderes ud fra forskellige parametre relateret til funktionalitet og legemuligheder med fokus på børnenes udviklingsmuligheder socialt og motorisk. Udover dette vurderes legeværdien på, om legepladsen er alderssvarende. Ved legepladsens indretning skal: Legeværdien sikres gennem funktionalitet og legemuligheder og om legepladsen er alderssvarende for den tiltænkte målgruppe. Den indrettes på en sundheds- og sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, så børnene får så meget sikkerhed, som nødvendigt. Der være udfordringer, som helt naturligt styrker børns sanser, pirrer deres nysgerrighed samt træner deres motorik. Den gerne være fantasifuld og tage udgangspunkt i de enkelte steders særlige karakter og iboende muligheder. Den udformes som et uderum med plads til leg, sansning og læring. Kravene om indretning gælder nye såvel som eksisterende legeredskaber på Vordingborg Kommunes ejendom. 9

10 LEGEREDSKAB Legeredskaber er udstyr og konstruktioner, herunder komponenter og byggeelementer, som børn kan lege med eller på, eks. gynger, vipper, rutsjebaner, karruseller og svævebaner. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 om hhv. legeredskaber og stødabsorberende legepladsunderlag skal altid overholdes. I det følgende er kort beskrevet de vigtigste dele, og er således ikke en komplet gennemgang af standardernes indhold. For dette henvises til den enkelte standard. Træer betragtes ikke som legeredskaber, men hænges der et tov el.lign. op i grene, fx med et tværliggende bræt, betragtes træet som en gynge. Det samme gælder, hvis der laves en trappe i træet, så børnene lettere kan komme op til de nederste grene. Her betragtes træet som et klatreredskab. Det betyder, at reglerne i Dansk Standard med hensyn til hoved- og halsklemfælder, faldunderlag m.v. skal følges. Faldunderlag, stødområde og faldhøjder Stødområdet er det område, hvor barnet standses, når det falder ned fra et legeredskab. Stødområdet bregnes i forhold til faldhøjden: Stødområdet = 2/3 af faldhøjden + 0,5 m. Der er krav om faldunderlag under legeredskaber, der er placeret over 60 cm fra jorden, eller hvor der er en potentiel mulighed for et fald på mere end 60 cm. Er faldhøjden under 1 m betragtes græs som godkendt faldunderlag. Der må aldrig forekomme faste hårde typer af belægning ved faldhøjder over 60 cm. Der må ikke forekomme faldhøjder over 3 m. Stødområder vil altid have en udstrækning på mellem 1,5 m og 2,5 m jf. ovenstående forhold. Der findes forskellige typer af godkendt faldunderlag. Af typer kan nævnes græs, sand, grus (perlesten) og helstøbt gummiunderlag eller gummifliser. Typen af underlag vælges ud fra legeredskabet og faldhøjden. Der henvises til DS/EN 1177 om stødabsorberende legepladsunderlag. Her fremgår sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for de enkelte typer underlag. I Vordingborg Kommune bruges primært certificeret faldgrus. Der benyttes ikke træflis og bark, grundet den skadelige effekt af svampespore i materialet. Derudover er det svært at opretholde faldunderlagets stødabsorberende evne, når der bruges organisk omsætteligt materiale. Ved redskaber som sætter børn i tvungen bevægelse, gælder der særlige forhold. Dette er ved redskaber, som fx gynger, rutsjebaner og lign., hvor der sker en forskydning af faldunderlaget hvis der er tale om løst underlag, som fx sand og flis. Ved disse redskaber er der krav om, at dybden af det løse faldunderlag forøges med 20 cm på det sted, hvor børnene bliver stoppet i deres bevægelse, eksempelvis for enden af en rutsjebane. 10

11 Hovedklemfælde En hovedklemfælde er et hul i legeredskabet, hvor barnets krop kan komme igennem, men hvor hovedet ikke kan følge med. Dette medfører risiko for at sidde fast og i værste tilfælde kvælning. Hovedklemfælder er især farlige i højder >60 cm over terræn, da barnet her ikke kan nå terrænet med fødderne. Hovedklemfælder må aldrig forekomme i størrelsen af 8,9 cm 23 cm, hvis åbningen er dybere end 10 cm. Anoraksnore Anoraksnore er snore, der kan forekomme på børns tøj, og som kan sidde fast i små sprækker, hvorved farlige situationer kan opstå. Der er især fokus på anoraksnore, der er placeret på barnets tøj omkring halsen. Legeredskabet skal derfor sikres mod smalle steder. Især hvor børn sættes i tvungen bevægelse, som fx ved rutsjebaner, brandmandsstænger og lign. Stolper kan sikres mod anoraksnorefælder ved, at der monteres en afstandsklods mellem stolperne. Denne sikrer, at anoraksnore ikke kan sætte sig fast. 11

12 OPFØRELSE AF NYE LEGEREDSKABER Nedenstående vejledning gælder opførelser af legepladser på kommunal ejendom. Alle offentligt tilgængelige legepladser skal opfylde DS/EN 1176 og DS/EN BYGGETILLADELSE Opførelse af legepladser og legeredskaber, der er offentligt tilgængelige, kræver en byggetilladelse. Dette gælder både for kommunale og private legeredskaber. Opførelse af legepladser og legeredskaber på arealer, som ikke bliver opsat af grundejeren fx ved opsætning af private legeredskaber på kommunal grund - kræver en godkendelse fra grundejeren. Byggetilladelse kan søges på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Der kræves ikke byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen ved arbejder, der omhandler alm. vedligeholdelse, som fx udskiftning af enkeltbrædder eller maling af legeredskaber. Ved større udskiftning af hele eller større dele af elementerne, skal der dog fortsat søges tilladelse til udskiftningen. Ibrugtagningstilladelse Ibrugtagning af nyetablerede legepladser eller legeredskaber på kommunal ejendom, kræver ibrugtagningstilladelse. Ibrugtagningstilladelse udstedes på baggrund af en godkendt legepladsinspektionsrapport. LOVGIVNING Udover DS/EN 1176 og DS/EN 1177 findes der en række love og krav i bygningsreglementets kapitel 16, som skal overholdes ved opførelse af en legeplads eller legeredskaber. Det er muligt at læse mere om disse på Andre love der, alt afhængigt af arealet og beliggenheden af legeredskaberne, måske skal søges dispensation fra: Museumsloven Naturbeskyttelsesloven Skovloven Planloven Lokalplan Legepladser der etableres i et lokalplanområde, skal overholde lokalplanens bestemmelser. Eventuelle servitutter på ejendommen skal overholdes. Informationer om servitutter findes på 12

13 Landzone, byzone og sommerhusområder Før man går i gang med ansøgningen om opførelse af en legeplads eller legeredskaber er det vigtig at vide, om det planlagte areal ligger i byzone, landzone eller i et sommerhuskvarter. Hvis arealet ligger i landzone, skal der søges en landzonetilladelse. Der skal foreligge en landzonetilladelse, før der søges byggetilladelse. Ligger arealet i et naturområde, skal man være opmærksom på gældende lovgivning på det pågældende areal. Området kan fx være omfattet af Naturbeskyttelseslovens 15a-15b om kystområder eller 16 om byggeri ved søer og vandløb. Andre myndigheder I nogle tilfælde er det nødvendigt at inddrage andre myndigheder. Ordensreglementer ved kommunale legepladser skal godkendes af politiet. MILJØ Inden etablering af nye legepladser og legeredskaber skal miljømyndigheden høres om mulige støjhensyn ved etablering af legepladsen. Ved legepladsens indretning skal det være tænkt ind, at legeredskaber, der giver anledning til højrøstet leg, boldspil og anden støjende adfærd placeres i god afstand til nabobeboelser. MATERIALER Vordingborg Kommune opfører i størst muligt omfang legepladser udført i træ. Alle materialer skal leve op til krav om udformning og afstande som anført i DS/EN Nedenstående krav gælder de mest anvendte materialer. Der kan forekomme krav til andre materialer i de enkelte tilfælde. Der henvises ydermere til bygningsreglementets kapitel 15 om konstruktioner. Træ For legeredskaber udført i træ, skal træet være af sorter med lang holdbarhed, som fx eg, robinie, douglas eller lærk. Hvor det er muligt, skal det undgås, at træet har direkte kontakt med jorden. Legehuse kan fx placeres på fliser eller med punktfundament af beton. Hvor kontakt med jorden ikke kan undgås, fx ved nedgravede stolper, anvender Vordingborg Kommune primært robinie, da træsorten har lang holdbarhed ved kontakt med jorden. Trækonstruktioner skal overholde DS/EN 350 om holdbarhed af træ og træbaserede produkter. 13

14 Vordingborg Kommune tillader ikke brug af imprægneret træ på legepladser opsat på kommunalt ejede arealer. Imprægneret træ kan give hudirritation og følgesygdomme, og betragtes som farligt affald. Der må ligeledes ikke bruges jernbanesveller og telefonpæle ved legepladser eller til legeredskaber på kommunalt ejede arealer. Metaldele Metaldele skal være afrundede, uden skarpe kanter og splinter. Metaldele skal være holdbare i vind og vejr og udført i galvaniseret eller rustfrit stål. Gummi som faldunderlag Gummifliser eller helstøbt gummiunderlag skal være testede og certificerede til brug som faldunderlag. Tykkelse og udformning kan variere alt efter typen af legeredskab. Gummifliser eller helstøbt gummi må ikke være lavet af for skridsikkert materiale, da dette kan give brandsår, hvis børnene falder. Glasfiber Rutsjebaner og gynger udført i glasfiber kan ved stort brug afgive glasfibersplinter. Ved stort brug af glasfiberprodukter slides overfladen, og der kan afgives splinter. Vordingborg Kommune anbefaler derfor, at der bruges andre materialer til elementer, hvor der forventes stort slid som fx rutsjebaner. Rutsjebaner kan i stedet være udført i metal eller rustfrit stål, mens gynger kan være udført i træ, metal/stål eller gummi. MÆRKNING Alle nye legeredskaber skal mærkes med et tydeligt, læs- og holdbart mærke. Mærket skal have følgende oplysninger: Leverandørens navn og adresse. Referencenummer og fremstillings år. Standardnummer og udgivelsesår fx DS/EN :2017. Nedgravningsdybde. 14

15 SÆRLIGE LEGEREDSKABER I det følgende er en række anderledes legeredskaber beskrevet. Der kan forekomme legeredskaber, som ikke er nævnt i nærværende dokument. For disse vil der, i det enkelte tilfælde, blive taget stilling til det konkrete legeredskab og placeringen af dette. Legeredskaberne er valgt ud, da der gælder særlige standarder og regler, udover DS/EN 1176 og DS/EN 1177 og byggereglementets kapitel 16. Der kræves fortsat byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse for disse legeredskaber. Legeredskaber som trampoliner, hoppepuder, klatrevægge og lign. kan være omfattet af Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Den lokale politimester skal vurdere, om redskaberne er omfattet af reglerne for forlystelser. For trampoliner, hoppepuder og klatre-/bouldervægge kræves der særlige tilladelser og vilkår for opsætning. For de øvrige legeredskaber gælder samme forhold om vilkår, ansvar og vedligeholdelse, som for almene legeredskaber. TRAMPOLINER Nogle typer af trampoliner er beskrevet i DS/EN Derudover kan producenten opsætte krav til fridybde under trampolinen. Vordingborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om trampoliner. Dette betyder at der ikke må forekomme store trampoliner ved institutioner. Som udgangspunkt tillader Vordingborg Kommune heller ikke store trampoliner på kommunalt ejede arealer. Mindre trampoliner, på under 1 m i diameter og med en max. højde på 25 cm, kan opsættes efter nærmere aftale med den driftsansvarlige enhed i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune anbefaler at mindre trampoliner nedgraves i niveau med omkringliggende terræn. RULLE- OG SKATERSPORT For rulle- og skatersport gælder DS/EN Standarden gælder for anlæg beregnet til brugere af rulleskøjter, inlinere, skateboards, BMX-cykler og lign. rullesportsudstyr dog ikke cykelparkour. 15

16 PARKOUR Parkourredskaber er beskrevet i DS/EN Parkourbaner er beregnet til brugere på 8 år eller ældre. Redskaberne skal således holde til varieret brug af både voksne og børn. FITNESSREDSKABER OG MULTISPORTSUDSTYR Der skelnes mellem fitnessredskaber og frit tilgængeligt multisportsudstyr. For fitnessredskaber, der er fastinstalleret udendørs på offentligt tilgængelige arealer, gælder DS/EN Fitnessredskaber er beregnet til personer med en højde på >1,4 m. Standarden dækker ikke over elektrisk drevne træningsfaciliteter, militærlignende forhindringsbaner, indendørs stationært træningsudstyr eller legeredskaber beregnet til børn. Frit tilgængeligt multisportsudstyr er derimod beskrevet i DS/EN Multisportsudstyret skal være offentligt tilgængeligt og fastmonteret for at denne standard gælder. OPPUSTELIGE LEGEREDSKABER For oppustelige legeredskaber gælder DS/EN Standarden omfatter oppustelige legeredskaber, der er beregnet til børn på 14 år og yngre. HØJE KLATREVÆGGE OG BOULDERVÆGGE På legepladser og legeredskaber kan der forekomme mindre klatrevægge, som dækkes ind under DS Disse klatrevægge må ikke overstige 3 m, der er den maksimale faldhøjde fra legeredskaber. Klatrevægge, der typisk er over 4,5 meter, har særskilte regler og skal følge en anden standard. For klatrevægge gælder DS/EN Klatrevægge adskilles i klatrevægge og bouldervægge. Bouldervægge er beskrevet i DS/EN Vordingborg Kommune tillader som udgangspunkt ikke opførelse af høje klatrevægge, på kommunale arealer, da der er krav til bemanding og afspærring. Klatre- og bouldervægge opfattes ikke som et legeredskab, men derimod som en forlystelse. Der er derfor krav om opsætning af informationsskilte ved klatre- og bouldervægge. 16

17 BÅLHYTTER, SHELTERS, FODHEGN OG ANDET INVENTAR Inventar som bålhytter, shelters, fodhegn og andet i umiddelbar forbindelse med legepladserne inspiceres også ved det årlige tilstandseftersyn, da dette sidestilles med legeredskaber, når de er i forbindelse med legepladser. BASSINER Vandbassiner, soppebassiner og fiskedamme frarådes opført i forbindelse med legepladser. 17

18 INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Der foretages hvert år et tilstandseftersyn af Vordingborg Kommunes legepladser. Tilstandseftersynet foretages af en ekstern autoriseret legepladsinspektør. Tilstandseftersyn på kommunale legepladser og legepladser på skoler og institutioner bestilles af kommunens driftsafdeling. For at sikre, at tilstandseftersynet gennemføres på en sikkerhedsmæssig korrekt måde, gennemføres inspektion og vedligeholdelse af kommunens legepladser i henhold til Dansk standard pkt. 6.1 og 6.2. Det drejer sig om følgende: Daglig visuel inspektion Der ryddes op for at undgå åbenlyse farer. Ansvaret for den daglige inspektion af legepladsen påhviler ejeren af legepladsen dvs. institutionens personale, dagplejeren eller foreningen der ejer legepladsen. Daglig visuel inspektion bør gennemføres inden børnene begynder at benytte legepladsen (bl.a. for at se efter evt. glasskår, kanyler eller andre fremmedelementer). Årlig hovedinspektion Udføres af ekstern legepladsinspektør. Her gennemgås alt på legepladsen. På baggrund af tilsynet udarbejdes der en legepladstilstandsrapport med registrering af alle legeredskaber på pladsen, med henvisning til standarderne. Fejl og mangler på legeredskaberne vil blive registreret i rapporten. Alvorlige og livstruende fejl og mangler Fejl, mangler og eventuelle defekte redskaber afspærres ved konstatering. Afspærringen skal udføres, så den ikke umiddelbart kan fjernes. Udbedring af fejl og mangler skal ske hurtigst muligt, dog inden næste inspektion. Fejl og mangler i henhold til Dansk Standard Hvor der ikke er nogen umiddelbar fare for børnenes sikkerhed. Skal udbedres inden næste inspektion. Med henvisning til ovennævnte har den eksterne legepladsinspektør beføjelse til at lukke et aktuelt legeredskab med det samme. 18

19 INSPEKTION AF PRIVATE LEGEPLADSER PÅ KOMMUNAL GRUND Har en forening indgået aftale med Vordingborg Kommune om opstilling af legeredskaber på et kommunalt areal, skal der hvert år foreligge en tilstandsrapport for legepladsen. Tilstandsrapporten skal afleveres til den afdeling, der er indgået skriftlig aftale med. Tilstandsrapporten skal kortlægge om legepladsen lever op til kravene i DS/EN 1176 og DS/EN Er der forhold, som ikke lever op til kravene, kan Vordingborg Kommune, efter at have opfordret foreningen til at bringe de misligholdte forhold i orden inden for en given tidsramme, fjerne legeredskaber, der ikke lever op til standarderne. Udgifter til fjernelse af legeredskaber i ovenstående tilfælde, afholdes af den pågældende forening. ARBEJDSGANG Som opfølgning på tilstandseftersynet udarbejdes en legepladstilstandsrapport. Rapporten afleveres til den pågældende institution, forening eller dagplejer samt til kommunens legepladskonsulent. Ejeren af legepladsen fx institutionslederen, dagplejeren, foreningen el.lign., har ansvaret for at sikre, at eventuelle forhold nævnt i legepladstilstandsrapporten håndteres. Tilstandsrapporterne sendes ligeledes til kommunens legepladskonsulent. Dette er for at sikre overblik over tilstanden af alle Vordingborg Kommunes legepladser, og for at kommunens legepladskonsulent kan yde optimal vejledning og bistand fx omkring eventuelle forhold i tilstandsrapporterne. Legepladskonsulenten sørger for journalisering af rapporterne. Den enkelte ejer af legepladsen kan selv beslutte, om udbedring af fejl og mangler skal ske ved Vordingborg Kommunes egen driftsafdeling eller ved ekstern entreprenør. Udgifter til udbedring af fejl og mangler afholdes af den enkelte ejer af legepladsen. 19

20 PRIVATE LEGEREDSKABER PÅ KOMMUNALE AREALER Hvor private, fx grundejerforeninger, lokalråd, borgerforeninger og lign., ønsker at opføre legeredskaber på kommunale arealer, kan dette ske ved, at der indgås skriftlige aftaler med den driftsansvarlige enhed i Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune indgår ikke aftaler om etablering af legepladser eller opstilling af legeredskaber på kommunale arealer med enkeltpersoner eller grupper af personer, som ikke er organiseret i en forening el.lign. Er arealet beliggende i et boligkvarter, kan der efter nærmere aftale med den driftsansvarlige enhed i kommunen, ske en overdragelse af selve arealet til private, da Vordingborg Kommune som udgangspunkt ikke selv ønsker at opfører legeredskaber på kommunale arealer beliggende i boligkvarterer. Med boligkvarter menes områder, hvor der overvejende er beboelsesejendomme. Dette kan ud over boligblokke og rækkehuse også være villakvarterer og etagebygninger med beboelse. OVERDRAGELSE AF AREALER Vordingborg Kommune ønsker ikke at opstille legeredskaber eller opføre legepladser på kommunale arealer beliggende i boligkvarterer. Her vil man søge at overdrage selve arealet til en nærliggende grundejerforening. Overdragelse af arealer sker efter nærmere aftale med den driftsansvarlige enhed i Vordingborg Kommune. 20

21 VILKÅR FOR SKRIFTLIGE AFTALER Der skal foreligge en byggetilladelse, før der kan indgås aftale om etablering af legeplads eller opstilling af legeredskaber. Inden der søges om byggetilladelse, skal der indhentes en godkendelse fra den for arealet driftsansvarlige enhed. Den driftsansvarlige enhed skal bekræfte, at kommunen som grundejer tillader, at der etableres en legeplads eller der opstilles legeredskaber. Den skriftlige aftale skal som minimum indeholde følgende vilkår: Legepladsen skal være offentlig tilgængelig. Foreninger skal hvert år foreligge Vordingborg Kommune en godkendt legepladstilsynsrapport. Udgifter til udarbejdelse af legepladstilsynsrapporten er kommunen uvedkommende. Foreningen har pligt til at udbedre fejl og mangler, der fremgår af legepladstilsynsrapporten. Frist for udbedring af fejl og mangler fremgår af de enkelte aftaler. Udgifter til vedligeholdelse af areal og legeredskaber er Vordingborg Kommune uvedkommende. Den pågældende forening skal tegne en ansvarsforsikring for legepladsen. Aftalen løber over min. 5 år. Aftalen kan opsiges, med min. 1 måneds varsel til den 1. i en måned, af begge parter. Vordingborg Kommune har til enhver tid ret til at tilgå arealet uden nærmere aftale med ejerne af legeredskaberne. Vordingborg Kommune har ret til at tilse legeredskaberne, med henblik på at sikre, at de er i forsvarlig stand. Aftalen kan opsiges uden yderligere varsel, såfremt foreningen efter opfordring fra kommunen, ikke har bragt misligholdte eller risikable forhold i orden. Opsiges aftalen af foreningen, fjernes redskaberne på foreningens bekostning, med mindre kommunen ønsker at overtage vedligeholdelsen af legeredskaberne. Opsiges aftalen af Vordingborg Kommune, fjernes redskaberne på kommunens bekostning, såfremt de ikke ønskes integreret i den ordinære drift af arealet. I tilfælde hvor aftalen opsiges på grund af misligholdelse af areal, legeredskaber eller aftale, som ikke efter opfordring bringes i orden, fjerner Vordingborg Kommune redskaber uden yderligere varsel, der ikke lever op til Dansk Standard. Udgifterne i forbindelse med nedtagning afholdes af den pågældende forening. 21

22 ØKONOMI Kommunale institutioner, herunder daginstitutioner, skoler, kommunale dagplejere mv. afholder selv udgifter til indkøb, opsætning og vedligeholdelse af legeredskaber. Udgifter til det årlige tilstandseftersyn, herunder udarbejdelse af legepladstilstandsrapporterne, afholdes af den enkelte institution eller skole. Ligeledes afholdes udgifter til udbedring af fejl og skader jf. legepladsinspektionen også af den enkelte institution. Private legeredskaber på kommunale arealer Vordingborg Kommune opkræver som udgangspunkt ikke arealleje, når borgere ønsker at benytte kommunale grønne arealer. Ønsker en borgerforening, grundejerforening, lokalråd el.lign. at opstille legeredskaber på et kommunalt areal, vil der således ikke blive opkrævet leje for brugen af arealet. Udgifter ved indkøb, etablering og vedligeholdelse af legeredskaber der opstilles af foreninger, er Vordingborg Kommune uvedkommende. Ligeledes er udgifter i forbindelse med legepladstilsyn og tilstandsrapport også Vordingborg Kommune uvedkommende. Ved overdragelse af et areal til en organiseret forening, vil der typisk opkræves et mindre beløb. Beløbet og proceduren for overdragelsen af arealet, aftales nærmere i de enkelte tilfælde. 22

23 Vordingborg Kommune Postboks 200 Mønsvej Vordingborg Tlf

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Indhold. Billeder af børnene benyttet i denne retningslinje er fra Thisted Kommunes billedarkiv Skyfish og godkendt til offentliggørelse.

Indhold. Billeder af børnene benyttet i denne retningslinje er fra Thisted Kommunes billedarkiv Skyfish og godkendt til offentliggørelse. 1 Indhold Indledning... 3 Hvilke legepladser er omfattet... 3 Regelgrundlag... 4 Hvem har ansvaret for legeområdet?... 5 Definition af legeredskab... 5 Retningslinjer og Bestemmelser... 7 Inspektion og

Læs mere

Rapport for legepladssikkerhed. Hurlumhej BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN. Dato for rapport: Adresse: Bispebjerg bakke 6, 2400 Kbh Nv.

Rapport for legepladssikkerhed. Hurlumhej BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN. Dato for rapport: Adresse: Bispebjerg bakke 6, 2400 Kbh Nv. Rapport for legepladssikkerhed Hurlumhej Dato for rapport:22.05.2017 Adresse: Bispebjerg bakke 6, 2400 Kbh Nv. Legepladsinspektør: Navn: Kristian S. Jakobsen Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 1 5 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 1 5 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Overdamsvej 2019 Legepladsinspektionsrapport Viborg Kommune Park og Vejservice Legepladsteamet: Orla Jensen: mobil: 21615771 Eva Franks: mobil: 29336393 Legepladsens adresse: Skottenborg 28, 8800 Viborg

Læs mere

Inspektion af nye legepladsredskaber for Troldehøjen Børnehus Helsinge

Inspektion af nye legepladsredskaber for Troldehøjen Børnehus Helsinge Certificeret legepladsinspektør. Uddannet hos Teknologisk institut, juni 2014. Certifikat nr. 2017 Gældende for. DS/EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10. DS/EN 1176-11 2014 DS/EN 16630:2015 Fastinstalleret udendørs

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 1 5 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS KMC 1176@gmail.com INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Grundejerforeningen V / Daniel Demus Syrenvænget 35 2830 Virum Inspektionssted: Legepladsen Buskevej 2830 Virum Inspektionsdato: 26. august 2017

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Pilkærvej Vridsted 2019 Legepladsinspektionsrapport Viborg Kommune Park og Vejservice Legepladsteamet: Orla Jensen: mobil: 21615771 Eva Franks: mobil: 29336393 Legepladsens adresse: Pilkærvej, Vridsted,

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vestervangsskolen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vestervangsskolen Certifikat nr. 2016 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til DS/EN 1176:2008 serien. Dette kan verificeres på www.1176.dk

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Nordbyen Viborg 2019 Legepladsinspektionsrapport Viborg Kommune Park og Vejservice Legepladsteamet: Orla Jensen: mobil: 21615771 Eva Franks: mobil: 29336393 Legepladsens adresse: Gl. Ålborgvej 116, 8800

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Kølvrå 2019 Legepladsinspektionsrapport Viborg Kommune Park og Vejservice Legepladsteamet: Orla Jensen: mobil: 21615771 Eva Franks: mobil: 29336393 Legepladsens adresse: Egernvej 2f, Kølvrå, 7470 Karup

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Islandsparken 2019 Legepladsinspektionsrapport Viborg Kommune Park og Vejservice Legepladsteamet: Orla Jensen: mobil: 21615771 Eva Franks: mobil: 29336393 Legepladsens adresse: Islandsvej 1P, 8800 Viborg

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Islandsparken 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlauget Ellebæk II v/lene Bertelsen Laubsvej 63 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlauget Ellebæk II v/ Lene Bertelsen Laubsvej

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlauget Ellebæk II v/lisbeth Dalgas Jacobsen Laubsvej 41 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlauget Ellebæk II v/lisbeth

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Vordingborg

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Nørresøbadet 2019 Legepladsinspektionsrapport Viborg Kommune Park og Vejservice Legepladsteamet: Orla Jensen: mobil: 21615771 Eva Franks: mobil: 29336393 Legepladsens adresse: Gefionsvej 16, 8800 Viborg

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Blomsterbakkens legeplads 2019 Legepladsinspektionsrapport Viborg Kommune Park og Vejservice Legepladsteamet: Orla Jensen: mobil: 21615771 Eva Franks: mobil: 29336393 Legepladsens adresse: Iglsøvej 28

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Ejerlavet Slettebjerget 21-66

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Ejerlavet Slettebjerget 21-66 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2006 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985 og formand for udvalget. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 6-10 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Gartnerparkens Grundejerforening Legepladsinspektør Frank Lassen Certifikat nr. 043 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Rapport nr. HTK-FL-89-2010 Driftsleder

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 1 5 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 1 5 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Karup 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Legeplads Pilkærvej, Vridsted 2015 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Fortet Vridsløsemagle 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Klokkelyngen 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Anlægget Bjerringbro Bjerringbro 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Blomsterbakken, Stoholm 2015 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Astrupparken 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Tranehusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Tranehusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Tranehusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Enghaven Enghavevej. udarbejdet for Vej- og Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej 23 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Legepladsservice KB Legepladsservice INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej 23 7500 Holstebro Inspektionssted: Ejerlaug Ellebæk v/jes Hansen Oluf Rings Vej

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Aktivitetsparken 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Røjlegrøften sydskellet 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Røjlegrøften sydskellet 2630 Taastrup. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Certifikat nr. 036 Fra DNV-GL Business Assurance Gældende for DS/EN 1176:2008 og 2009 serien. Legepladsinspektør Lervangen 35D DK 2630 Taastrup Telefon 43 59 12 20 E-mail BoyeJa@htk.dk

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Frederiks Legeplads ved Nøddevænget 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Springcenteret Hedesvinget 2640 Hedehusene. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune

Inspektion af legepladsredskaber. Springcenteret Hedesvinget 2640 Hedehusene. udarbejdet for Vej og Parkafdeling i Høje-Taastrup kommune Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 036 Fra DNV-GL Business Assurance Gældende for DS/EN 1176:2008 og 2009 serien. Rapport nr. HTK-BJ-72-2018 Legepladsinspektør Boye Jakobsen Lervangen 35D

Læs mere

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til 01-06-2019 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Tumlingen Vuggestue Aabybro Antal legepladser: 1 Inspektionstype:

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Kokildedalen 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Hans Tausen 2016 Legepladsinspektionsrapport Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne findes på adressen: Hans

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Den grønne kile Vammen 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP. Legeplads på Dusagervej

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP. Legeplads på Dusagervej Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Digterparken 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Hollænderhuset.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Hollænderhuset. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Hollænderhuset. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Overlund friareal 2015 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Naturbørnehuset Knuden 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Legepladsen Eriksborg Borgvold 2016 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Eva Nyrup Franks Grundoplysninger:

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Kølvrå 2015 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne findes på

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Legepladsinspektør Uddannet : 1997 2013 Ledon A/S Rudi Samuelsen 2002 2007 Teknologisk Inst. Samuelsen6640@gmail.com 2009 Dansk Standard. Tlf.53591615 Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Bettina Fisker Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Byhaven 2016 Legepladsinspektionsrapport Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne findes på adressen: v. Biblioteket,

Læs mere

Inspektionsdato: Institutionsdeltagere Legepladskonsulent: Carsten Balle Dagtilbud Vejle Mobil: Mail:

Inspektionsdato: Institutionsdeltagere Legepladskonsulent: Carsten Balle Dagtilbud Vejle Mobil: Mail: Inspektionsdato: 25.04.17 Institutionsdeltagere: Susanne R. Dall Legepladskonsulent: Carsten Balle Dagtilbud Vejle Mobil: 53 63 24 96 Mail: carba@vejle.dk Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 6-10 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011 Inspektionsnr.:

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Legeplads i Egeskoven 2015 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Frank Lassen Certifikat nr. 043 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Driftsleder Frank Lassen Lervangen

Læs mere

Legepladsinspektionsrapport

Legepladsinspektionsrapport Nørresøbadet 2015 Legepladsinspektionsrapport Eva Nyrup Franks Legepladsinspektør Tlf: 87 87 53 06 Mail: enf@viborg.dk Park og Vejservice Katmosevej 8, 8800 Viborg Grundoplysninger: Legeredskaberne findes

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Inspektionsdato: 20 oktober 2008 Side 1 af 8 Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Legepladsinspektør Henrik Carlson Herning Kommune Teknik og Miljø Drift Telefon: Mobil:

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 21 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S Certifikat

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Silkeborg Kommune Kultur- & Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Inspektionssted: Legepladsen Slienvej 6 8600 Silkeborg Inspektionsdato: 18. februar 2009 Inspektionsnr.:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Legepladsinspektør Uddannet : 1997 2013 Ledon A/S Rudi Samuelsen 2002 2007 Teknologisk Inst. Samuelsen6640@gmail.com 2009 Dansk Standard. Tlf.53591615 Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Legepladsinspektør Uddannet : 1997 2013 Ledon A/S Rudi Samuelsen 2002 2007 Teknologisk Inst. Samuelsen6640@gmail.com 2009 Dansk Standard. Tlf.53591615 Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet

Læs mere

TIL EJEREN AF LEGEREDSKAB(ER), SOLSEJL, BORDE/BÆNKE,PANNABANER OG MULTIBANER

TIL EJEREN AF LEGEREDSKAB(ER), SOLSEJL, BORDE/BÆNKE,PANNABANER OG MULTIBANER TIL EJEREN AF LEGEREDSKAB(ER), SOLSEJL, BORDE/BÆNKE,PANNABANER OG MULTIBANER Nedenstående findes oplysninger omkring vedligeholdelse af legeredskaber, solsejl, bord/bænke og multibaner samt inspektion

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Side 1 af 12 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Einar J.S. Hansen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for Den integrerede institution Børneinstitutionen Kongebroen Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dragør Menighed.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dragør Menighed. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dragør Menighed. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

Vejledning ved køb af legeredskaber

Vejledning ved køb af legeredskaber Skriftlig aftale med leverandør...2 Byggetilladelse til legepladser...3 Hvornår skal man søge om byggetilladelse?...3 Når legeredskabet er på plads...4 Bilag 1...5 Gældende standarder...5 Juni 2009 1 Vejledningen

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport Besigtigelsesrapport Rekvirent: v/ Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Besigtigelsessted: Legepladsen Dyssegårdsvej 4621

Læs mere

UDARBEJDET FOR: Jammerbugt Asylafdeling, Center Brovst Sygehusvej 3 7, 9460 Brovst. Inspektionstype: Hovedinspektion

UDARBEJDET FOR: Jammerbugt Asylafdeling, Center Brovst Sygehusvej 3 7, 9460 Brovst. Inspektionstype: Hovedinspektion Ole Riemer Niels Juels Vej 19 9340 Asaa Tlf. 23 82 52 13 E-mail Oleriemer@10mb.dk Dato: 8.10.2016 Legepladsinspektør: Ole Riemer Certifikater fra: DNV GL A/S nr. 15. Gyldigt til 1.10.2016. Teknologisk

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Andelsboligforeningen Thor

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Andelsboligforeningen Thor Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Andelsboligforeningen Thor Einar Jon Skulason Hansen Certificeret legepladsinspektør Tlf. 61 69 93 60 Legepladseftersynet - Poppelvej 21 - DK 4700

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 Inspektionsdato: 12. November - 2008 Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0735#310752747 Gyldig til 28/2 2009 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere