Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 16 Loctite EA 3450A SDB-nr. : V004.0 revideret d.: Trykdato: Erstatter udgave fra: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Loctite EA 3450A Indeholder: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Tiltænkt brug: Epoxyharpiks Dansk PR-nr.: Endnu ikke tildelt 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Henkel Norden AB / Branch Denmark Industriparken 21A 2750 Ballerup Danmark Tlf.: +45 (43) Nødtelefon (kontortid) (giftlinjen) 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen PUNKT 2: Fareidentifikation Klassificering (CLP): Hudirritation kategori 2 H315 Forårsager hudirritation. Øjenirritation kategori 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Medfører overfølsomhed i huden kategori 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kroniske farer for vandmiljøet kategori 2 H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 2 fra Mærkningselementer Mærkningselementer (CLP): Farepiktogram: Signalord: Faresætning: Sikkerhedssætning: Forebyggelse Sikkerhedssætning: Reaktion Advarsel H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Brug beskyttelseshandsker. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp Andre farer Ingen ved korrekt brug. Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) kriterier Blandinger Almen kemisk karakterisering: Komponent A af 2-komponent klæber PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008: Farlige komponenter MW <700 EF-nummer REACh registreringsnr. Indhold Klassifikation % Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic H % Skin Irrit. 2; Hudkontakt H315 Skin Sens. 1A H317 Aquatic Chronic 2 H411 For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information". Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske grænseværdier tilgængelige Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

3 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 3 fra 16 Indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal lægen opsøges. Hudkontakt: Skylles med rindende vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge. Øjenkontakt: Skyl omgående med vand (i 10 minutter), kontakt en speciallæge. Indtagelse: Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning, kontakt læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hud: Udslæt, nældefeber. ØJNE: Irritation, øjenbetændelse. HUD: Rødme, betændelse Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Vand, kuldioxid, skum, pulver. PUNKT 5: Brandbekæmpelse Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede: Ingen bekendt Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen I tilfælde af brand kan der frigøres kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO2) og kvæloxider (NOx) Anvisninger for brandmandskab Anvend åndedrætsbeskyttelse, som er uafhængig af omgivelsesluften. Brug personligt sikkerhedsudstyr. Yderligere henvisninger: I tilfælde af brand skal beholdere, der er udsat for fare afkøles med vandsprøjt. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Undgå kontakt med huden og øjnene. Beskyttelsesudstyr skal bæres. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Hvis der spildes mindre mængder, kan disse tørres op med et stykke køkkenrulle, som derefter anbringes i en beholder til renovation. Hvis der spildes større mængder,anvendes inert absorberende materiale, som anbringes i en forseglet beholder til renovation. Vask det område, der er spildt på, omhyggeligt med sæbe og vand eller et opløseligt vaskemiddel Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13. Vedrørende bortskaffelse se punkt Henvisning til andre punkter Se punkt 8.

4 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 4 fra Forholdsregler for sikker håndtering Undgå øjenkontakt og hudkontakt. Se punkt 8. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring De danske myndigheders instruktioner for håndtering: Følg sikkerhedsforskrifterne i At-vejledning "Epoxyharpikser og isocyanater-c.0.7", Vejledning om foranstaltningerne ved primaer udsaettelse for epoxyharpikser og isocyanater, Oktober Generelle hygiejneforholdsregler: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut. Overhold god industriel hygiejne 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Må kun opbevares i den originale emballage. Lagres køligt og tørt. Der henvises til teknisk datablad 7.3. Særlige anvendelser Epoxyharpiks PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Gælder for Danmark ingen

5 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 5 fra 16 Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Navn fra listen Environmental Compartment homologe med molekylvægt (ferskvand) vand homologe med molekylvægt Vand (saltvand) homologe med molekylvægt behandlingsanl Spildevands æg homologe med molekylvægt (ferskvand) Sediment homologe med molekylvægt (saltvand) Sediment homologe med molekylvægt homologe med molekylvægt Eksponeri ngstid Værdi mg/l ppm mg/kg andet 0,006 mg/l 0,001 mg/l 10 mg/l 0,996 mg/kg 0,1 mg/kg Jord 0,196 mg/kg oral homologe med molekylvægt (intermitterende Vand påvirkning) vand (ferskvand) 0,018 mg/l 0,003 mg/l Vand (saltvand) 0,0003 mg/l Spildevands behandlingsanl æg Sediment (ferskvand) Sediment (saltvand) 10 mg/l 11 mg/kg 0,294 mg/kg 0,0294 mg/kg Jord 0,237 mg/kg Vand (intermitterende påvirkning) Luft Rovdyr 0,0254 mg/l Bemærkninger

6 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 6 fra 16 Derived No-Effect Level (DNEL): Navn fra listen homologe med molekylvægt homologe med molekylvægt homologe med molekylvægt homologe med molekylvægt homologe med molekylvægt befolkning homologe med molekylvægt befolkning homologe med molekylvægt befolkning homologe med molekylvægt befolkning homologe med molekylvægt befolkning homologe med molekylvægt befolkning Application Area Eksponeri ngsve Health Effect Arbejdstagere dermal Akut/kortvarig Arbejdstagere Inhalering Akut/kortvarig Arbejdstagere dermal Langvarig Arbejdstagere Inhalering Langvarig dermal dermal oral oral Inhalation Inhalation Akut/kortvarig Langvarig Akut/kortvarig Langvarig Akut/kortvarig Langvarig Arbejdstagere dermal Langvarig Arbejdstagere Inhalering Langvarig befolkning befolkning befolkning dermal Inhalering oral Langvarig Langvarig Langvarig Arbejdstagere dermal Langvarig lokal effekt Exposure Time Værdi 8,33 mg/kg 12,25 mg/m3 8,33 mg/kg 12,25 mg/m3 3,571 mg/kg 3,571 mg/kg 0,75 mg/kg 0,75 mg/kg 0,75 mg/m3 0,75 mg/m3 104,15 mg/kg 29,39 mg/m3 62,5 mg/kg 8,7 mg/m3 6,25 mg/kg 8,3 µg/cm2 Bemærkninger Biologisk grænseværdi: ingen 8.2. Eksponeringskontrol: Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anlæg: Sørg for god ventilation og udluftning.

7 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 7 fra 16 Åndedrætsværn: Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. En godkendt maske eller iltapparat med indsats til organiske dampe skalanvendes, hvis produktet anvendes i et område med dårlig ventilation Filtertype: A (EN 14387) Håndbeskyttelse: Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374).Egnede materialer ved kort kontakt eller stænk (Anbefalet: Mindst beskyt telsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse).egnede materialer også ved længere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse). Angivelserne baserer på litteraturangivelser og informationer fra handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal være opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan være betydeligt kortere end den permeationstid, som er beregnet iht. EN 374, på grund af de mange påvirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn på slitage skal handsken udskiftes. Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166. Kropsbeskyttelse: Egnet beskyttelsesbeklædning. Beskyttelsesdragt skal opfylde EN til flydende sprøjt eller til EN for støv. Rådet for personlig beskyttelse udrustning: Oplysningerne på personlige værnemidler information er kun til vejledning. Der bør foretages en fuldstændig risikovurdering, før du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige værnemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard. Dansk kodenummer: 00-5 (1993) PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Væske Flydende Sort Lugt Karakteristisk Lugttærskel ph-værdi Smeltepunkt Størkningstemperatur Begyndelseskogepunkt Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed Eksplosionsgrænser Damptryk (50 C (122 F)) Relativ dampmassefylde: Densitet () Pulverrumsvægt Oplöselighed Opløselighed, kvalitativt Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Viskositet (kinematisk) Eksplosive egenskaber Ingen tilgængelige > 250 C (> 482 F) > 93 C (> F); ingen metode < 700 mbar 1,7 g/cm3

8 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 8 fra 16 Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Reaktivitet Reaktion med stærk lud Reaktion med stærke syrer. Undgå kontakt med aminer. Reagerer med stærke oxiderende stoffer Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Se afsnit reaktivitet Forhold, der skal undgås Stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold Materialer, der skal undgås Se afsnit reaktivitet Farlige nedbrydningsprodukter Kuloxider PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet ved indtagelse: Värdityp e Værdi Prøveemner Metode LD50 > mg/kg Rotte OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity) LD50 > mg/kg Rotte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) Akut toksicitet ved hudkontakt: Värdityp e Værdi Prøveemner Metode LD50 > mg/kg Rotte ikke specificeret LD50 > mg/kg Rotte OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

9 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 9 fra 16 Akut toksicitet ved indånding: Ingen data til rådighed. Hudætsning/-irritation: Resultat moderat irriterende Eksponeri Prøveemner Metode ngstid 24 h Kanin Draize-test Irriterende. 4 h Kanin OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Resultat Eksponeri ngstid Prøveemner Metode ikke irriterende Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) ikke irriterende Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen. Resultat Testtype Prøveemner Metode sensibiliserende sensibiliserende Mus lymfeknude test (LLNA) Mus lymfeknude test (LLNA) Mus Mus OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

10 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 10 fra 16 Kimcellemutagenicitet: Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen. Resultat Studietype / Administrationsve j negativ bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) positiv bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) Metabolsk aktevering/ eksponeringstid ved og uden Prøveemner Metode OECD Guideline 472 (Genetic Toxicology: Escherichia coli, Reverse Mutation Assay) ved og uden OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) negativ oral: sonde Mus ikke specificeret negativ oral: sonde Mus OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) negativ oral: sonde Rotte OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo) Kræftfremkaldende egenskaber Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen. Farlige komponenter Resultat ikke kræftfremkalden de ikke kræftfremkalden de Anvendelseso mråde dermal oral: sonde Eksponerin gstid / Hyppighed av behandling 2 y daily 2 y daily Prøveemner Køn Metode Mus Hankøn OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) Rotte Hankøn/Hun køn OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) Reproduktionstoksicitet: Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen. Resultat / Værdi Testtype Anvendelses område Prøveemner Metode NOAEL P >= 50 mg/kg Two oral: sonde Rotte OECD Guideline 416 (Twogeneration Generation Reproduction NOAEL F1 >= 750 mg/kg study Toxicity Study) NOAEL F2 >= 750 mg/kg NOAEL P > 750 mg/kg NOAEL F1 750 mg/kg NOAEL F2 750 mg/kg togenerationsst udie oral: sonde Rotte OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction Toxicity Study) Enkel STOT-eksponering: Ingen data til rådighed.

11 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 11 fra 16 Gentagne STOT-eksponeringer:: Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen. Aspirationsfare: Ingen data til rådighed. Resultat / Værdi Anvendelses område NOAEL 50 mg/kg oral: sonde 14 w daily NOAEL 250 mg/kg oral: sonde 13 w daily Eksponeringstid / frekvens af anvendelsen Prøveemner Metode Rotte OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) Rotte OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

12 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 12 fra 16 Almene angivelser vedrørende økologi: Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet (fisk): MW <700 Värditype Værdi Eksponeringsti Prøveemner Metode d LC50 1,75 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC50 5,7 mg/l 96 h Leuciscus idus OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Toksicitet (dafnier): MW <700 Värditype Værdi Eksponeringsti Prøveemner Metode d EC50 1,7 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 2,55 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr MW <700 Värditype Værdi Eksponeringsti Prøveemner Metode d NOEC 0,3 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) NOEC 0,3 mg/l 21 d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) Toksicitet (alger):

13 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 13 fra 16 MW <700 Värditype Værdi Eksponeringsti Prøveemner Metode d EC50 > 11 mg/l 72 h Scenedesmus capricornutum OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) NOEC 4,2 mg/l 72 h Scenedesmus capricornutum OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) EC50 1,8 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Giftighed overfor mikroorganismer MW <700 Värditype Værdi Eksponeringsti Prøveemner Metode d IC50 > 100 mg/l 3 h activated sludge, industrial andre retningslinier: IC50 > 100 mg/l 3 h activated sludge, industrial andre retningslinier: Persistens og nedbrydelighed Der er ingen tilgængelige data for produktet. MW <700 Resultat Testtype Nedbrydeligh ed Eksponerin gstid Metode Ikke let biologisk aerob 5 % 28 d OECD Guideline 301 F (Ready nedbrydeligt. Biodegradability: Manometric Respirometry Test) Ikke let biologisk nedbrydeligt. aerob 0 % 28 d OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) Bioakkumuleringspotentiale Der er ingen tilgængelige data for produktet. Ingen stofdata tilgængelige Mobilitet i jord Hærdede klæbestoffer er immobile.

14 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 14 fra 16 MW <700 LogPow Temperatur Metode 3, C EU Method A.8 (Partition Coefficient) 2,7-3,6 OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) Resultater af PBT- og vpvb-vurdering molekylevægt på 700) PBT / vpvb Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) kriterier. Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) kriterier Andre negative virkninger Ingen data til rådighed. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af produktet: Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Indsamles og afleveres til en recycling-virksomhed eller til en godkendt bortskaffelsesanstalt. Bortskaffelse af den urensede emballage: Efter brug bør tuber, pakninger og dåser indeholdende rester af dette produkt bortskaffes som kemisk forurenet affald efter lokale forskrifter. Affaldskode affaldsklæbestoffer og forseglere, der indeholder organiske opløsningsmidler og andre farlige stoffer EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren. Dansk bortskaffelse: Det flydende produkt skal destrueres af Kommunekemi som Limaffald gruppe H, affaldsfraktion nr Affald, rester, og tomme beholdere skal indsamles i dertil anviste beholdere, mærket med indhold Flydende og fast affald skal holdes adskilt

15 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 15 fra 16 PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer ADR 3082 RID 3082 ADN 3082 IMDG 3082 IATA UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ADR RID ADN IMDG IATA MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Bisphenol-A-epichlorhydrinharpiks) MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Bisphenol-A-epichlorhydrinharpiks) MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Bisphenol-A-epichlorhydrinharpiks) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bisphenol-A Epichlorhydrin resin) Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Bisphenol-A Epichlorhydrin resin) Transportfareklasse(r) ADR 9 RID 9 ADN 9 IMDG 9 IATA Emballagegruppe ADR RID ADN IMDG IATA III III III III III Miljøfarer ADR RID ADN IMDG IATA P Særlige forsigtighedsregler for brugeren ADR RID ADN IMDG IATA Tunnelrestriktionskode: Transportklassifikationerne i dette afsnit gælder generelt for emballerede og løse varer. For emballager med en nettomængde på højst 5 liter flydende stoffer eller en nettomasse på højst 5 kg faste stoffer pr. enkelt- eller inderemballage kan undtagelserne SF 375 (ADR), 197 (IATA), 969 (IMDG) anvendes, hvorved transportklassifikationen for emballerede varer kan afvige Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

16 SDB-Nr.: V004.0 Loctite EA 3450A Side 16 fra 16 PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø VOC-indhold < 3,00 % (EU) Kemikaliesikkerhedsvurdering En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført. Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark): Danske særregler: Som en hovedregel må personer under 18 år ikke arbejde med dette produkt. Brugere skal have gennemgået et af Arbejdstilsynet godkendt kursus om arbejde med epoxyharpikser og isocyanater mv Personer, der har eksem, kraftig håndsved eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med dette produkt Nationale reguleringer: Bekendtgørelse om unges arbejde. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6 april Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26 april At-vejledning Epoxyharpikser og isocyanater-c.0.7, Vejledning om foranstaltningerne ved primaer udsaettelse for epoxyharpikser og isocyanater, Oktober Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 302 af 13 maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter. Dansk kodenummer: 00-5 (1993) PUNKT 16: Andre oplysninger Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger: H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Yderligere informationer: Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber. Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i de grå markeret felter. Danske specialsætninger: Produktet anvendes som klæbestof overalt i almindelig industri.

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 9 LOCTITE 55 known as LOCTITE 55 24X12M SFDN 37652 SDB-nr. : 168432 V002.4 revideret d.: 25.04.2018 Trykdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TEROSON RB IX 20x1,8x80mm SDB-nr. : 569237 V001.0 revideret d.: 13.04.2016 Trykdato: 09.02.2017 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 Loctite 3090 Part B SDB-nr. : 337099 V001.9 revideret d.: 02.05.2017 Trykdato: 25.12.2018 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 LOCTITE 2700 SDB-nr. : 340671 V001.4 revideret d.: 06.11.2014 Trykdato: 12.11.2014 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 LOCTITE EA 3463 known as Loctite 3463 SDB-nr. : 153766 V006.0 revideret d.: 29.05.2018 Trykdato: 22.07.2018

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 LOCTITE 2400 SDB-nr. : 402939 V001.4 revideret d.: 01.06.2015 Trykdato: 28.07.2019 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 LOCTITE 3463 SDB-nr. : 153766 V007.0 revideret d.: 24.07.2018 Trykdato: 17.09.2018 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE 55 48X160M DK/NO SDB-nr. : 168432 V002.3 revideret d.: 24.03.2017 Trykdato: 08.05.2017 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 TEROSON BT SP 100 SDB-nr. : 76575 V001.10 revideret d.: 18.06.2015 Trykdato: 06.12.2017 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 LOCTITE 3463 SDB-nr. : 153766 V007.1 revideret d.: 04.12.2018 Trykdato: 30.12.2018 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 LOCTITE LB 8104 known as Loctite 8104 *new* 75mlM/L SDB-nr. : 447543 V001.2 revideret d.: 28.05.2015 Trykdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 LOCTITE 2700 Side 1 fra 6 SDB-nr. : 340671 V001.3 revideret d.: 08.12.2011 Trykdato: 17.07.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TEROSTAT 930 weiss /570/ # Side 1 fra 6 SDB-nr. : 75690 V001.1 revideret d.: 04.01.2013 Trykdato: 12.02.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 LOCTITE 2400 SDB-nr. : 402939 V001.3 revideret d.: 10.12.2014 Trykdato: 21.01.2015 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE 2400 SDB-nr. : 596541 V001.1 revideret d.: 05.03.2018 Trykdato: 28.07.2019 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 Pritt Stick SDB-nr. : 43182 V001.7 revideret d.: 20.05.2016 Trykdato: 23.08.2017 Erstatter udgave fra: 15.06.2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE 5927 SDB-nr. : 164831 V004.2 revideret d.: 02.01.2014 Trykdato: 11.11.2014 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT PS 1540 known as Duro-Tak H1540 E Side 1 fra 5 SDB-nr. : 329056 V001.4 revideret d.: 08.11.2011 Trykdato: 07.10.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 55 Side 1 fra 6 SDB-nr. : 168432 V001.5 revideret d.: 11.10.2012 Trykdato: 17.10.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 14 Loctite 3478 453g _Kit Comp A SDB-nr. : 157166 V004.0 revideret d.: 04.10.2018 Trykdato: 30.12.2018 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 LOCTITE 5800 SDB-nr. : 549802 V001.0 revideret d.: 17.08.2015 Trykdato: 22.06.2017 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 LOCTITE LB 8104 1L EGFD SDB-nr. : 283261 V001.3 revideret d.: 29.05.2015 Trykdato: 03.02.2017 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT PW 207 known as Powerweld 207 Side 1 fra 5 SDB-nr. : 380584 V001.2 revideret d.: 03.11.2010 Trykdato: 15.10.2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT DM 8638 DISPOMELT known as Dispomelt 8638 E Side 1 fra 5 SDB-nr. : 329063 V001.3 revideret d.: 13.01.2011 Trykdato: 22.10.2013 1. Identifikation af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 14 Loctite EA 3450A SDB-nr. : 378937 V003.0 revideret d.: 13.12.2017 Trykdato: 16.01.2018 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT DORUS KS 217 known as Dorus KS 217 natur Side 1 fra 5 SDB-nr. : 100515 V001.6 revideret d.: 12.03.2012 Trykdato: 27.09.2013 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT X-47 E known as Instant-Flex X47 E Side 1 fra 5 SDB-nr. : 329319 V001.3 revideret d.: 12.03.2012 Trykdato: 17.10.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 10 Loctite SI 5990 40 ml SFDN SDB-nr. : 444476 V002.2 revideret d.: 19.02.2018 Trykdato: 21.10.2019 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TEROSTAT MS 937 Vit 18L Side 1 fra 5 SDB-nr. : 287716 V003.0 revideret d.: 07.07.2011 Trykdato: 02.04.2012 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Terotex Super 3000 Aqua, 1L, Gr Side 1 fra 5 SDB-nr. : 375199 V004.0 revideret d.: 08.12.2011 Trykdato: 23.05.2012 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 12 LOCTITE 3463 SDB-nr. : 153766 V004.3 revideret d.: 18.10.2016 Trykdato: 15.07.2017 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 Power Pritt Stift SDB-nr. : 466232 V001.1 revideret d.: 24.10.2016 Trykdato: 11.04.2017 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Pattex Liquid Concentrate Side 1 fra 5 SDB-nr. : 423681 V001.1 revideret d.: 17.06.2011 Trykdato: 22.03.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE SI 5927 RD known as HIGH-TEMP RTV SIL PL/CZ/SK/D C1 SDB-nr. : 164831 V004.3 revideret d.: 02.06.2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 Pattex No More Nails 40 ml SDB-nr. : 357610 V001.3 revideret d.: 16.09.2013 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 BONDERITE S-PD 828 known as P3 Croni 828 SDB-nr. : 317956 V001.5 revideret d.: 06.01.2016 Trykdato: 08.02.2017

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/ ISO

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/ ISO Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Epix Glue Stick Side 1 fra 7 SDB-nr. : 206921 revideret d.: 10.06.2015 Trykdato: 26.06.2017 Erstatter udgave fra: 28.01.2015 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 TEROSON MS 9320 SF GY SDB-nr. : 445697 V001.6 revideret d.: 01.04.2015 Trykdato: 01.04.2015 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE 2700 SDB-nr. : 340671 V003.0 revideret d.: 30.11.2016 Trykdato: 11.12.2018 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT SUPRA 350 HT known as Technomelt Supra HT 350 Side 1 fra 5 SDB-nr. : 285638 V001.3 revideret d.: 12.03.2012 Trykdato: 17.10.2013 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 Pritt PVA craft glue SDB-nr. : 338491 V002.2 revideret d.: 03.06.2015 Trykdato: 17.09.2015 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 LOCTITE 3463 SDB-nr. : 153766 V004.3 revideret d.: 18.10.2016 Trykdato: 09.11.2016 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 Pattex Textil Glue SDB-nr. : 490618 V001.0 revideret d.: 19.02.2014 Trykdato: 02.12.2014 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 LOCTITE 2700 SDB-nr. : 497817 V001.3 revideret d.: 05.07.2017 Trykdato: 08.12.2018 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE 5061 SDB-nr. : 173013 V001.3 revideret d.: 28.05.2015 Trykdato: 23.02.2017 Erstatter udgave fra:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 CX 124 Bosch 1609201396 Side 1 fra 5 SDB-nr. : 43778 V001.3 revideret d.: 20.02.2012 Trykdato: 06.03.2012 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 LOCTITE EA 3463 known as Loctite 3463 SDB-nr. : 153766 V004.3 revideret d.: 18.10.2016 Trykdato: 25.01.2017

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT EM 1051 E known as ETIMELT 1051 E Side 1 fra 5 SDB-nr. : 329057 V001.5 revideret d.: 06.03.2012 Trykdato: 22.08.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 7850 Side 1 fra 5 SDB-nr. : 173739 V001.6 revideret d.: 26.01.2012 Trykdato: 10.04.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT PS 6615 E known as INSTAWELD 6615 E SDB-nr. : 328597 V001.6 revideret d.: 21.05.2015 Trykdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 AQUENCE WL 2002 known as Wood-Lok 2002 Side 1 fra 5 SDB-nr. : 328430 V001.4 revideret d.: 26.06.2012 Trykdato: 07.10.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT KS 208/2 known as DORUS KS 208/2 natur SDB-nr. : 100509 V001.7 revideret d.: 01.06.2015 Trykdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 3463 Side 1 fra 11 SDB-nr. : 153766 V002.1 revideret d.: 29.11.2012 Trykdato: 21.02.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT COOL 3730 known as Technomelt Cool 3730 SDB-nr. : 327715 V001.5 revideret d.: 01.07.2015 Trykdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 11 Loctite 3421 _Kit Comp. A SDB-nr. : 293497 V004.3 revideret d.: 26.08.2015 Trykdato: 08.09.2015 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 11 Loctite 3421A Kit component SDB-nr. : 293497 V004.3 revideret d.: 26.08.2015 Trykdato: 10.01.2016 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 TEROSON MS 9220 BK SDB-nr. : 522589 V001.6 revideret d.: 03.05.2019 Trykdato: 12.08.2019 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT KS 7047 ANON known as Instaweld 7047 SDB-nr. : 327892 V001.7 revideret d.: 24.07.2013 Trykdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 11 LOCTITE 573 09309548 - GM SDB-nr. : 153496 V005.1 revideret d.: 16.03.2018 Trykdato: 09.06.2019 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 Technomelt 3165 known as Technomelt Q 3165 SDB-nr. : 111908 V001.4 revideret d.: 12.06.2014 Trykdato: 19.06.2014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT 2500 known as INSTANT-PAK 2500 Side 1 fra 5 SDB-nr. : 328132 V002.3 revideret d.: 11.01.2011 Trykdato: 07.10.2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT PS 281 E known as NATIONAL 281 E SDB-nr. : 329052 V001.4 revideret d.: 27.09.2013 Trykdato: 07.10.2013

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 TECHNOMELT PUR CLEANER 4 25KG SDB-nr. : 106719 V002.6 revideret d.: 02.08.2016 Trykdato: 08.08.2016 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE SI 5926 BL CR315ML SFDN SDB-nr. : 165213 V004.0 revideret d.: 16.03.2017 Trykdato: 17.03.2017 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT PUR CLEANER ALL-IN-1 known as Purmelt Cleaner SDB-nr. : 516543 V001.1 revideret d.: 27.05.2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 7 Loctite SI 5660 40ML SFDN WIP SDB-nr. : 357861 V001.5 revideret d.: 21.10.2013 Trykdato: 15.04.2015 PUNKT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Pattex No More Nails 300 ml Side 1 fra 5 SDB-nr. : 357674 V001.1 revideret d.: 08.10.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Terotex Super 3000 Aqua 1Llight Side 1 fra 6 SDB-nr. : 77169 V004.0 revideret d.: 08.12.2011 Trykdato: 07.06.2012 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 AQUENCE PL 096/2 known as Dorus AD 096/2 Side 1 fra 6 SDB-nr. : 106988 V002.2 revideret d.: 04.01.2013 Trykdato: 26.09.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 AQUENCE WL 2101 known as Wood-Lok 2101 SDB-nr. : 328718 V001.5 revideret d.: 22.05.2015 Trykdato: 09.02.2017

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 LABEL LOCTITE 3478 A-KOMP SE/FI SDB-nr. : 157166 V003.4 revideret d.: 01.06.2015 Trykdato: 14.02.2017 Erstatter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 TECHNOMELT PA 6208 BLACK BG20KG SDB-nr. : 44173 V002.1 revideret d.: 26.05.2015 Trykdato: 16.10.2019 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 14 loctite 3430 Part A SDB-nr. : 298562 V005.0 revideret d.: 02.06.2015 Trykdato: 25.02.2016 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 AQUENCE PL 110/3 known as Dorus FD 110/3 Side 1 fra 1 SDB-nr. : 106426 V002.1 revideret d.: 02.02.2012 Trykdato: 16.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 11 LOCTITE PC 7118 A known as PC 7118 6Kg KitComp.A SFDN SDB-nr. : 407104 V002.3 revideret d.: 22.05.2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 LOCTITE SI 595 CL known as Loc 595 RTV Clear 12x100ml EDFN SDB-nr. : 162662 V002.4 revideret d.: 21.10.2013

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 AQUENCE WL 2101 known as Wood-Lok 2101 Side 1 fra 1 SDB-nr. : 328718 V001.3 revideret d.: 27.04.2011 Trykdato: 17.09.2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 12 3475A SDB-nr. : 173485 V003.3 revideret d.: 22.05.2015 Trykdato: 12.06.2017 Erstatter udgave fra: 20.08.2014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT AS 6616 E known as INSTAWELD 6616 SDB-nr. : 328703 V001.8 revideret d.: 07.03.2016 Trykdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 3471A SDB-nr. : 173477 V006.1 revideret d.: 01.06.2015 Trykdato: 15.10.2015 Erstatter udgave fra: 19.02.2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 TEROSON MS 935 GY SDB-nr. : 75735 V002.2 revideret d.: 11.04.2015 Trykdato: 23.04.2015 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT SUPRA 100 COOL 12,5 SDB-nr. : 453093 V002.5 revideret d.: 29.01.2016 Trykdato: 19.02.2017 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 11 Loctite 7228A Kit component SDB-nr. : 204357 V002.4 revideret d.: 27.08.2015 Trykdato: 25.01.2017 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT EM 362 14KG SDB-nr. : 49257 V001.11 revideret d.: 17.05.2017 Trykdato: 26.08.2017 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT PS 8795-22 known as TECHNOMELT PS-M 8795-22 SDB-nr. : 392084 V001.3 revideret d.: 25.05.2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Metal Set Resin Side 1 fra 8 SDB-nr. : 173204 V002.3 revideret d.: 26.01.2011 Trykdato: 16.01.2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 9466B- Kit component Side 1 fra 9 SDB-nr. : 15210 V002.0 revideret d.: 07.01.2013 Trykdato: 16.01.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 TECHNOMELT COOL 3715 known as Technomelt Cool 3715 Side 1 fra 5 SDB-nr. : 327965 V001.3 revideret d.: 31.05.2011 Trykdato: 07.10.2013 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Double Bubble part B Side 1 fra 7 SDB-nr. : 351645 V002.3 revideret d.: 23.05.2011 Trykdato: 25.07.2011 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 6 TECHNOMELT PS 281 E known as NATIONAL 281 E SDB-nr. : 329052 V001.5 revideret d.: 30.05.2015 Trykdato: 22.01.2016

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Terostat 9120 SF 310 ml Grå Int Side 1 fra 6 SDB-nr. : 357732 V001.3 revideret d.: 10.11.2011 Trykdato: 21.03.2012 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 8 Pritt all purpose glue, all colours SDB-nr. : 488655 V001.1 revideret d.: 08.11.2013 Trykdato: 07.01.2014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 LOCTITE EA 3471A SDB-nr. : 173477 V007.0 revideret d.: 11.07.2017 Trykdato: 18.01.2019 Erstatter udgave

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite 3430A Kit component Side 1 fra 12 SDB-nr. : 298562 V004.0 revideret d.: 15.01.2013 Trykdato: 16.01.2013 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 13 3479A SDB-nr. : 173487 V004.0 revideret d.: 18.01.2016 Trykdato: 17.02.2017 Erstatter udgave fra: 31.03.2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Side 1 fra 12 LOCTITE 242 SDB-nr. : 173036 V003.1 revideret d.: 07.01.2019 Trykdato: 14.10.2019 Erstatter udgave fra:

Læs mere