Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden Version 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden Version 2.0"

Transkript

1 Byrådet, d. 27. februar 2019 Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden Version Introduktion og formål Nærværende budgetstrategi tager sit udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi fra budget Den udlægger retningen og sætter de strategiske spor for, hvordan det solide økonomiske fundament fortsat kan udvikles samtidig med, at det sikres, at der løbende skabes økonomisk råderum til at investere og realisere nye politiske projekter i Syddjurs. I forbindelse med budgetforliget vedr. budget 2019 og budgetoverslagsårene blev det besluttet at revidere nærværende budgetstrategi med den politiske ambition at hæve det strategiske pejlemærke for økonomisk råderum fra 100 mio. kr. i 2021 til 120 mio. kr. i Med budgetlægningen for er der et nyt overslagsår 2023 for byrådet at forholde sig til. Derfor forelægger byrådets budgetstrategi hermed i en version 2. Baggrunden for at pejlemærket er hævet fra 100 mio. kr. til 120 mio. kr. i 2022 skyldes primært, at den positive udvikling med flere indbyggere i kommunen indebærer flere udgifter for kommunens samlede virksomhed, men uden at de samlede indtægter stiger tilsvarende. På kort sigt dvs. i 2019 og 2020 er Syddjurs Kommune blevet økonomisk kompenseret via en midlertidig overgangsordning i det kommunale tilskuds- og udligningssystem vedr. primært flere ældre borgere. Denne overgangsordning bortfalder i Det foreslås at byrådet drøfter og beslutter hvad pejlemærket skal være i Pejlemærket for 2023 er markeret med lyseblå i tabellerne herunder. Budgetstrategiens pejlemærke for økonomisk råderum Mio. kr Version 1, maj Version 1, oktober Version 2, marts Selvom samfundsøkonomien er ændret fra lav- til højkonjunktur vil der fortsat være behov for, at der politisk arbejdes målrettet med at sikre et løbende økonomisk råderum til at kunne håndtere fremtidige udfordringer, ønsker og behov. Kommunen får løbende nye erfaringer, viden og teknologiske værktøjer til rådighed, som påvirker prioriteringen af ressourcerne, herunder budgettets disponering, Samtidig ændres borgernes forventninger til, hvilken service der skal leveres på alle velfærdsområder. Syddjurs oplever aktuelt en flot vækst i indbyggertallet bl.a. med flere børnefamilier særligt i den vestlige del af kommunen. Udviklingen i særligt den østlige del af kommunen er til gengæld kendetegnet ved flere ældre i de kommende år. Stigningen i indbyggertallet kombineret med forandringer i den socioøkonomiske og demografiske sammensætning af borgere, vil over tid kalde på nye politiske prioriteringer, som kræver råderum og løbende diskussion af velfærdstilbuddene og deres mest hensigtsmæssige geografiske placering. Disse demografiske bevægelser er ikke mindst væsentlige at have sig for øje i den politiske budgetlægningsproces i et flerårigt perspektiv, når det gælder såvel kommunens service- som anlægsvirksomhed. Side 1 af 6

2 Med budgetstrategien sætter byrådet rammerne for et fortsat flerårigt perspektiv i budgetprocessen, hvor med- inddragelse og høringer indgår som en vigtig del af hele processen. Formålet med budgetstrategien er på ovenstående baggrund, at: Sætte politisk retning for Syddjurs Kommune Øge det langsigtede fokus i omstilling og udvikling af kommunens kerneopgaver Give mulighed for politisk prioritering 2. De politiske ledetråde for budgetlægningen Udgangspunktet for budgetstrategien er de centrale politiske ledetråde for budgetlægningen: Efterlevelse af kommunens økonomiske politiks pejlemærker Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne mindre på proces Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren baseret på viden Fokus på borgernes ressourcer fokus på civilsamfund og samskabelse 3. Syddjurs har opbygget en robust økonomi med rum til at investere i mere kvalitet i kerneopgaverne og i øget bosætning Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde omgivet af skøn natur og stadig tæt på storbyen Aarhus. Der er fokus på at styrke bosætningen, understøtte væksten og få endnu flere borgere i den arbejdsdygtige alder i enten beskæftigelse eller uddannelse. Det går samtidig godt i Syddjurs. Beskæftigelsen er stigende og ledigheden er faldende. Der bliver flere indbyggere, og primo 2019 har vi rundet indbyggere, hvilket svarer til en vækst i indbyggertallet på ca. 1 pct. årligt de sidste par år. Udviklingen med flere tilflyttere, ikke mindst flere unge børnefamilier og flere seniorer, forventes at fortsætte i de kommende år. 4. Fortsat omstilling og udvikling af kernevelfærden i byrådsperioden Samlet set er udviklingen i Syddjurs således positiv på flere fronter. Landets kommuner udfordres dog til stadighed af de stramme nationaløkonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter, som hvert år i juni beskrives i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi. På lige fod med hovedparten af landets øvrige kommuner, har Syddjurs Kommunes budget ramt loftet for kommunens service- og anlægsrammer til bl.a. skoler, dagtilbud, ældre og socialt udsatte. Overskrider kommunerne samlet set disse aftalte vilkår med staten, kan kommunerne blive straffet økonomisk både individuelt og kollektivt. Det har ingen interesse i bliver tilfældet. Den demografiske udvikling med en større stigning i antallet af ældre borgere end landsgennemsnittet samt udviklingen i primært de varige overførselsudgifter, lægger samtidig et fortsat pres på Syddjurs økonomi i de kommende år. Syddjurs Kommune har et årligt bruttobudget på over 3 mia. kr. og mere end ansatte. Vi er en stor organisation i løbende udvikling, ligesom det øvrige samfund, vi er en del af. Derudover er der i Syddjurs et højt ambitionsniveau i forhold til digitaliseringsdagsordenen og de heraf afledte muligheder for omstilling, udvikling og effektivisering af opgaveløsningen. Digitalisering og ny teknologi skal være med til at sikre, at vi I Syddjurs kan levere en moderne og tidssvarende service, der lever op til borgernes og virksomhedernes forventninger om effektiv og sammenhængende service af højt niveau. Syddjurs Kommune har i høj grad fulgt op på det høje nationale ambitionsniveau med kommunens digitaliseringsstrategi, hvori indgår en løbende proces for Side 2 af 6

3 udvælgelse og opsamling af strategiske temaer, der vælges ud fra de tendenser der ses nationalt og internt i kommunen. Ny teknologi tages således løbende i anvendelse i vores daglige arbejde. Ny viden og nye metoder udvikles og herigennem flytter også den faglige praksis i løsningen af vores kerneopgaver sig til gavn for borgere og virksomheder i kommunen. Budgetanalyser har i 2019 anvist muligheder for investeringer og effektiviseringer for ca. 25 mio. kr. årligt fra Resultaterne herfra understøtter en kommunaløkonomi i fortsat balance og med plads til fortsat udvikling af den kommunale virksomhed i de kommende år, herunder har det bl.a. givet mulighed for rekordhøje anlægsinvesteringer i de senere år. Det flerårige perspektiv i budgetlægningen med understøttelse af de årlige konkrete budgetanalyser sikrer et forsat rum for politiske prioriteringer. Økonomisk råderum kommer således indefra, og vi vil også i fremtiden selv være hovedansvarlige for at skabe det. Dette skal ske gennem fortsat dialog med hinanden på tværs af organisationen blandt ledere og medarbejdere - omkring prioriteringen og anvendelsen af vores ressourcer bedst muligt. Vi er omkostningsbevidste, og omstilling og effektivisering af vores organisation er derfor også i de kommende år politikken i Syddjurs. Pejlemærket for omstilling på 150 mio. kr. i budgetstrategiens 5 år budgetår 2023 indebærer et årligt måltal for budgetarbejdet på 30 mio. kr. Ved fortsat at arbejde med omstilling og udvikling i et flerårigt perspektiv gives de optimale rammevilkår for at kunne realisere intelligente effektiviseringstiltag. Direktionen har det overordnede ansvar for at levere på denne politiske målsætning over for økonomiudvalget og byrådet. Direktionen forventes hvert år i juni at afrapportere resultatet af de årlige budgetanalyser. Budgetlægningsproces i to tempi hovedtræk Pejlemærket for omstilling på 120 mio. kr. i 2023 svarer til et årligt måltal for budgetarbejdet på ca. 25 mio. kr. i budgetår 2019, 35 mio. kr. i budgetår 2020 og 40 mio. kr. i budgetår 2021, 20 mio. kr. i 2022 samt 30 mio. kr. i Budgetstrategiens pejlemærke for økonomisk råderum, Version 3, marts 2019 Mio. kr Måltal for budget Måltal for budget Måltal for budget Måltal for budget Måltal for budget Samlet måltal Budgetlægningsprocessen har i 2018 og 2019 været tilrettelagt i to hoved tempi, som søger både at tage bestik af nationale reformkrav, som lokale udfordringer. Den første proces har fokuseret på udmøntning af måltallet for 2019 på 25 mio. Den anden har fokuseret på udmøntning af måltallet for 2020 og 2021 på samlet 75 mio. kr.. Begge processer er igangsat i 1. kvartal 2018, men afrapporteringstidspunktet for byrådet sker med et års forskydning i henholdsvis juni 2018 og juni 2019, givet forskellig kompleksitet i omstillingsopgaven. Som en vigtig og integreret del af budgetprocessen skal der i forbindelse med budgetlægningen ske inddragelse af hele MED-systemet og de høringsberettigede parter i øvrigt. I første trin frem mod budget 2019 var ambitionen at frigøre et råderum på 25 mio. kr. i forbindelse med bud- Side 3 af 6

4 get 201 primært tilvejebragt på følgende fire hovedområder: 1. Erhverv og Beskæftigelse. Indarbejdelse af de nationale reformkrav vedrørende afbureaukratisering kombineret med en fortsat styrkelse af beskæftigelsesindsatsen generelt, med særligt fokus på de ressourcesvage og sygedagpengeområdet. 2. Voksen-socialområdet. Syddjurs oplever stigende udgifter på det specialiserede voksenområde og udfordringer med at styre økonomien på området i såvel 2017 og Der er derfor her i fase 1 igangsat et projekt på området, som skal se på både tilgang, visitationspraksis samt brug af tilbudsviften med henblik på at optimere disse og bringe kommunens udgiftsniveau tilbage på et bedre end gennemsnitligt udgiftsniveau. I næste fase, fase 2, skal der på området frem mod næste års budgetlægningsproces foretages en mere grundlæggende evaluering af egen tilbudsvifte på området med henblik på at fremtidssikre denne. 3. Indkøbsområdet. Der er behov for at få foretaget en systematisk indkøbsanalyse og evaluering af værdien af de aftaler, som Syddjurs igennem årene har opnået gennem en stadig større professionalisering af området. Værdien af aftalerne har indgået i den løbende omprioritering men kun sporadisk - og på generelt niveau. Parallelt hermed skal der i gennemføres en politisk revision af kommunens udbuds- og indkøbspolitik med særlig politisk fokus på at skærpe den grønne profil heri. 4. Anlæg. Der har været et behov for et servicetjek af kommunens aktuelt meget ambitiøse anlægsniveau i forhold til, om niveauet er det rigtige. Opmærksomheden skal samtidig henledes på den generelle økonomiske gensidighed mellem drift og anlæg i den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs. Driftseffektiviseringer har således igennem en årrække muliggjort et markant løft i kommunes anlægsinvesteringer. Omvendt kan anlægsinvesteringer også være forudsættende for fortsat at kunne høste driftsrationaler bl.a. gennem stordrift og energieffektiviseringer og tiltrækning af nye borgere. Endelig skal anlægsniveauet tilpasses og tænkes sammen med den planstrategi, som er under udarbejdelse. Planstrategien skal både tage højde for krav og forventninger omkring udviklingen primært i Hornslet, Rønde-området og i Ebeltoft. Det stigende demografipres har medført at anlægsområdet har været friholdt for nedprioritering. På baggrund af ovenstående strategiske retningsangivelse er der i budgettet for 2019 indarbejdet budgetana- lyser svarende til 31 mio. kr. i 2019 stigende til 71 mio. kr. i Fordelingen på områder vises i tabellen herunder. Mio. kr Realiseret råderum i Budget Heraf: Administration Erhverv og Beskæftigelsesområdet Social og Familie Sundhed og Omsorg Tværgående områder (Indkøb og effektivisering på løn) I næste trin frem mod udarbejdelse af budget 2020, arbejdes der over en flerårig horisont med de mest kom- plekse dele af den fortsatte omstilling og udvikling på nogle af kommunens store velfærdsområder, som derfor også forudsætter en endnu større grad af involvering og kvalificering fra de berørte områder. Måltallet for at skabe et økonomisk råderum til fortsat udvikling på tværs af disse områder er her 35 mio. kr. i budget 2020 og 40 mio. kr. i 2021 samt yderligere 20 mio. kr. i Sættes pejlemærket for 2023 eksempelvis til 150 mio. kr. vil nye områder skulle udgøre 20 mio. kr. i Hermed vil måltal og faktisk udmøntning udgøre samme beløn på hhv. 150 mio. kr. og 151 mio. kr. i Sættes pejlemærket hhv. lavere eller højere end 150 mio. kr. vil nye områder skulle justeres tilsvarende. Side 2 af 6

5 De økonomiske pejlemærker for råderum via budgetanalyser fra 2020 og frem fremgår af tabellen nedenfor: Budgetstrategiens pejlemærke for økonomisk råderum Mio. kr Råderum realiseret i alt i B Børn og læring Sundhed og omsorg Nye fokusområder Udmøntet råderum i alt Måltal for råderum Buffer Ad. Buffer Med ovenstående udmøntningsprofil skabes en midlertidig buffer på 6 mio. kr. i 2019 stigende til 26 mio. kr. i På baggrund af erfaringerne fra budget- lægningen for 2019 anses denne midlertidige buffer for hensigtsmæssigt. I budget 2019 blev hovedparten af råderummet på 31 mio. kr. imødegået af en række budgetstigninger samtidig med vigende indtægter. Væksten i befolkningstallet førte i budget 2019 til en markant stigning i demografiudgifterne, uden at det stigende befolkningstal medførte flere indtægter samlet set. Det er formentlig de stramme økonomiaftaler, som medfører et relativt vigende indtægtsgrundlag fra tilskud og udligning. Hertil kom, at demografipresset generelt medfører et stigende behov for anlægsinvesteringer. Oveni kom at der i budgetlægningen fremkom en række tekniske merudgifter som følge af generelt stigende aktivitet, der ligeledes reducerede råderummet. Bufferen kan endvidere ses i sammenhæng med investeringer i omstilling. De strategiske hovedtemaer frem mod budget 2020 vedr. følgende: 1. Fremtidens læringsmiljøer for børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og ungdomsskolen. Økonomisk måltal: 30 mio. kr. årligt fra 2022 med gradvis økonomisk indfasning fra 2020 Byrådet vedtog den 17. marts 2017 Lærings- og Trivselspolitikken. Politikken har som mål, at alle børn og unge i Syddjurs skal blive så dygtige, de kan. Samtidig med vedtagelsen af politikken startede et målrettet og tværgående arbejde med det mål at få Alle Unge i Uddannelse. Alle Unge i Uddannelse danner rammen for at iværksætte konkrete indsatser og etablering af nye læringsmiljøer, der understøtter, at alle unge finder den rette vej ind i uddannelsessystemet, der også matcher den enkeltes evner og interesseområder. Frem mod budget 2020 skal der indenfor områdets egen økonomi skabes et råderum til at indfri politikken med fokus på styrkede læringsmiljøer. I den forbindelse skal også den differentierede bosætning af bl.a. børnefamilier på tværs af kommunen indgå i analysen. 2. Fremtidens Sundhed og Omsorg. Økonomisk måltal: 30 mio. kr. årligt fra 2022 med gradvis økonomisk indfasning fra 2020 Den demografiske udvikling, hvor der bl.a. kan forventes flere plejekrævende ældre, udfordrer kraftigt Syddjurs økonomi i de næste mange år. Syddjurs har i de senere år etableret løsninger og investeret i det kommunale sundhedspersonale, som har bragt behandlingen tættere på borgerne. Der udvikles løbende nye hjælpemidler og ny teknologi, som understøtter de ældre medborgere til at være så selvhjulpne i hverdagen som muligt. Samtidig er de ældres krav til de kommunale tilbud under konstant udvikling, hvilket tilbudsviften for målgruppen skal afspejle. Økonomi og faglighed skal imidlertid fortsat gå hånd i hånd. Et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen skal løse langt flere opgaver i fremtiden. Syddjurs arbejder bl.a. med digitalisering, kompleks sygepleje og rehabilitering. Udbygningen af det nære sundhedsvæsen nødvendiggør, at Syddjurs løser sundhedsopgaverne med høj, ens- Side 3 af 6

6 artet kvalitet og styrker brugen af data og digitale løsninger. Frem mod budget 2020 skal der indenfor områdets egen økonomi skabes et råderum til at indfri politikken på området. 3. Øvrige velfærds- og driftsområder: Økonomisk måltal på 20 mio. kr i 2023 med delvis økonomisk indfasning fra De øvrige velfærdsområder forventes at kunne bidrage med et råderum på samlet set 5 mio. kr. årligt fra 2020 stigende til 20 mio. kr. i Udmøntning af råderummet skal se i lyset af at voksen-socialområdet samt familieområdet havde vanskeligt ved at overholde budgettet i 2018 efter de sidste års budgetreduktioner. Derfor skal disse områder først og fremmest arbejde på at holde det budgetlagte budget for 2019 og frem, eksempelvis via effektviseringer, intern omstilling eller servicetilpasninger. Side 4 af 6

Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden Version 2.0

Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden Version 2.0 Byrådet, d. 20. marts 2019 Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden 2018-2021 Version 2.0 1. Introduktion og formål Nærværende budgetstrategi tager sit udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi fra

Læs mere

Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden

Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden Byrådet, d. 30. maj 2018 Byrådets budgetstrategi for byrådsperioden 2018-2021 1. Introduktion og formål En ny valgperiode er startet og ansvaret for at styre og udvikle kommunerne de næste fire år ligger

Læs mere

Kommissorium for fremtidens Børn og Læring i Syddjurs Kommune

Kommissorium for fremtidens Børn og Læring i Syddjurs Kommune Kommissorium for fremtidens Børn og Læring i Syddjurs Kommune Acadre sagsnr.: 18/25920 Senest opdateret: 02.11.2018 BAGGRUND OG FORMÅL Syddjurs Kommune kigger ind i en udvikling, der udfordrer fremtidens

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan

En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 Forord Odder Kommunes udviklingsplan En vækstkommune i balance skal medvirke til at indfri Byrådets vision om at skabe: rammerne for det

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber

Læs mere

Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april Side 1

Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april Side 1 Budgettemamøde Økonomiudvalget Side 1 Lad os starte med Greve En lille hurtig status Side 2 Status hvor er vi i Greve Status på regnskab 2017 Greve Kommune - Overskridelse på serviceramme - Stor anlægsaktivitet,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017

Viborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse)

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2018 Version 2.0 (bemærkninger fra Strategi & Analyse) Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opbygning... 3 3. Forretningsmæssige målsætninger... 4 4. Vision, pejlemærker

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

4 Forord FORORD. Byrådets mål for velfærd og vækst. Byens transformation

4 Forord FORORD. Byrådets mål for velfærd og vækst. Byens transformation FORORD I Odense Kommune sættes barren højt for, at det gode liv kan leves, det skal være trygt at bo og virke i vores by. Derfor skal tryghed, trivsel og livskvalitet understøttes for alle borgere. Ligesom

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD

Indholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Hovedtal og forudsætninger

Hovedtal og forudsætninger Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Borgernær Service. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg. Fagsekretariat/Stab ( )

Borgernær Service. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg. Fagsekretariat/Stab ( ) Borgernær Service Ambitionerne i den Danmarks digitale strategi 2011-2015 fokuseres på effektivisering af den offentlige sektor, og bedre rammevilkår for virksomheder. I forlængelse heraf er flere initiativer

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Direktionens strategiske pejlemærker

Direktionens strategiske pejlemærker Direktionens strategiske pejlemærker Forord Mariagerfjord Kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Det er hele organisationens opgave at opfylde den vision, gennem måden kerneopgaven bliver

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen

Mål og procedurer for budgetlægningen Økonomi Dato: 23.02.16 Mål og procedurer for budgetlægningen 2017-2020 Godkendt af Byrådet den 8. marts 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2017-2020... 3 1.1. Byrådets økonomiske

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budget samt overslagsårene

Budget samt overslagsårene Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at

Læs mere

Økonomisk politik for Syddjurs Kommune. Seks politiske pejlemærker der sikrer en ansvarlig økonomisk kurs

Økonomisk politik for Syddjurs Kommune. Seks politiske pejlemærker der sikrer en ansvarlig økonomisk kurs Økonomisk politik for Syddjurs Kommune Seks politiske pejlemærker der sikrer en ansvarlig økonomisk kurs Marts 2019 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Resumé seks pejlemærker 5 3. Pejlemærke

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår De overordnede rammer for Region Sjællands økonomi fastsættes årligt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner samt de udmeldte drifts- og anlægslofter. FAKTABOKS:

Læs mere

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver:

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet nærværende forslag til reduktionskatalog med baggrund i to politisk bestilte opgaver: Hjørring Kommune Forslag til reduktionskatalog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 22-05-2018 Side 1. Forslag til reduktionskatalog for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere