Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS KKE. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Direktionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS KKE. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Direktionen."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED fredag den 20. september 2013 Dato: Fredag den 20. september 2013 Tid: Kl Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Reitzel Jens Flyvholm Fællestillidsrepræsentant FOA, SOSU Helle Haslund Organisations- og medarbejderrepræsentant LFS Rasmus Balslev Fællestillidsrepræsentant DS Toke Riis Lund Fællestillidsrepræsentant DJØF Lars Petersen Jens Theodor Ahm Henrik Mielche Rico Oslev Bjørn Stevnbak Andersen Organisations- og medarbejderrepræsentant Tillidsrepræsentant Kontaktperson, Dannebrogsgade Miljøterapeut, Rundforbivej Pædagog, Center for variable Boformer SL KKE AMR, Centre for udsatte og psykiatri AMR, Centre for børn og unge AMR, Centre for handicappede og IBOS Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje Lillan Albeck Sagsbehandler, Handicapcenter København AMR, Myndighedscentre og kontorerne i Bernstorffsgade Anette Laigaard Adm. direktør Direktionen, formand Sven Bjerre Direktør Direktionen Helle Vibeke Carstensen Kontorchef, HR RUS Kontorerne i Bernstorffsgade (ledelse) Knud Andersen Myndighedschef, Socialcenter København MY Voksne, ledelse BG1 - Rikke Reitzel Anne Steenberg Jørgen Marthedal Lasse Steenland Myndighedschef Børnefamiliecenter København Centerchef, Center Ringbo Centerchef for autisme og MY Børn, ledelse Centre for udsatte og psykistri (ledelse/arbejdsmiljø) Center for handicap og IBOS Bernstorffsgade København V Telefon

2 Henrik Rune Holst Anna-Belinda Fosdal Kathe Jalsing Tina Busholdt Afbud: Anders Kirchhoff Jørgen Segall Gæster Susanne Jørgensen Vibeke Lund Jansen Marie-Louise Henningsen Sinne Dalsgaard Larsen Lis Algran Kasper Håkonsson Katrine Bagge Thorball specialpædagogik Forstander, Den Flyvende Hollænder Kontorchef, DU handicap Gruppeleder Arbejdsmiljøkoordinator, HR RUS Direktør Leder af Uddannelsescentret HR RUS HR RUS HR RUS HR RUS KS Regnskab TØ Centre for børn og unge (ledelse/arbejdsmiljø) Kontorer i Bernstorffsgade, ledelse Den Sociale Hjemmepleje (ledelse/arbejdsmiljø) Observatør Direktionen Myndighedscentre og kontorerne i Bernstorffsgade (ledelse/arbejdsmiljø) Dagsordenens punkt 2 Dagsordenspunkt 2 Dagsordenspunkt 2 Dagsordenspunkt 2 Dagsordenspunkt 5 Dagsordenspunkt 6 Dagsordens punkt 6 & 7 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden/prioritering af dagsordenspunkter 2. Kompetenceudvikling temadrøftelse 3. Arbejdsmiljø fast punkt. Information og drøftelse Arbejdsskadestatistik første halvår Bilag: o Arbejdsskadestatistik, SOF, 1. halvår 2013 Status trivselsundersøgelsen 4. Orientering om evaluering af VUM. 5. Status på vagtplanssystem. Information og drøftelse 6. Evaluering af implementering af tværgående besparelser. Information og drøftelse 7. Status budget Information og drøftelse 8. Anvendelse af midler til lokale TR aktiviteter. Information og drøftelse 9. Status på Det Sociale Tilsyn. Information og drøftelse 10. Status og orientering om evaluering af SOF MED aftalen. 11. Mødedatoer for kontaktudvalg og HovedMED Bilag: Mødedatoer kontaktudvalg og HovedMED Årshjul, inkl. sager på vej. Bilag: Opdateret årshjul 13. Meddelelser 14. Eventuelt Side 2 af 12

3 Referat Ad. 1 Godkendelse af dagsorden/prioritering af dagsordenspunkter Ingen bemærkninger Ad. 2 Kompetenceudvikling Der blev på mødet taget en temadrøftelse af kompetenceudvikling. Følgende 12 temaer for det videre arbejde med kompetenceudvikling kom frem under drøftelserne: 1. Læring på jobbet 2. Læring og træning tæt på praksis 3. Læring i forskellige former (Føl, mentor, praktik, jobrotation) 4. Systematisk læring (intro og efter/viderelæring) 5. Faglig innovation 6. Kodeks for god faglighed 7. Læring/træning i omstilling/ og tværfaglighed 8. Grundlæggende vidensniveau 9. Ny viden anvendelse i praksis. (effekt af kurser, læring etc.) 10. Økonomi hvordan sikrer vi økonomi til kompetenceudvikling i SOF 11. Videndeling kollega/samarbejdsrelationer/forvaltninger etc. 12. Efter- og videreuddannelse (faglig viden, redskaber) Der var enighed om 2 indstillinger: 1. At Forum for kompetenceudvikling erstattes af en arbejdsgruppe. 2. At arbejdsgruppen og HR RUS arbejder videre med ovenstående 12 temaer KL s nnovationsuddannelse SOF har fået tildelt fem pladser på KL s innovationsuddannelse. HovedMED var enige om, at de fem pladser fordeles således i forvaltningen: 4 ud af de fem pladser tildeles medarbejdere fra fricentrene 1 plads tildeles HR RUS I fald fricenterforsøgene ikke er kommet ordentligt op at køre før opstart af uddannelsen, tildeles pladserne udviklingsmedarbejdere lokalt. Medarbejderne forpligter sig på at understøtte fricenterforsøgene. Der blev på mødet taget en temadrøftelse af kompetenceudvikling Ad. 3 Arbejdsmiljø Arbejdsskadestatistik Tina Busholdt orienterede om arbejdsskadestatistikken. Niveauet ligger nogenlunde som i første halvår Der er stadigvæk mange hændelser med vold og trusler. Der er nedsat en arbejdsgruppe under HovedMED, som drøfter arbejdsskadestatistikken forud for drøftelsen på HovedMED. Side 3 af 12

4 Arbejdsgruppen er kommet frem til, at datagrundlaget fra Arbejdsmiljø København ikke giver tilstrækkelig information i forhold til at kunne have drøftelsen på HovedMED. Det handler blandt andet om definitionerne af f.eks. vold og trusler, kan vi være sikre på, at alt er taget med i statistikken, og er der eventuelt forskellige måder at anmelde på, på forskellige typer arbejdspladser. I statistikken indgår f.eks. et afsnit om alvorlige ulykker, og her kunne arbejdsgruppen godt tænke sig at drøfte definitionen for alvorlige ulykker, idet psykiske skader ikke er medtaget i det datagrundlag, vi har i dag. Arbejdsgruppen vil derfor gerne have mulighed for at arbejde lidt mere med tallene og har derfor bedt om, at selve drøftelsen af statistikken flyttes til HovedMED mødet den 1. november Status trivselsundersøgelsen Helle Vibeke Carstensen gav en kort status på trivselsundersøgelsen og de analyser, der er sat i gang i arbejdsgruppen. En egentlig drøftelse af status på trivselsundersøgelsen er på dagsordenen på næste HovedMED møde den 1. november 2013 og dette derfor blot en kort orientering om fremdriften i arbejdet med trivselsundersøgelsen. (Læs status her) Arbejdsskadestatistikken blev kort nævnt. Arbejdsgruppen har behov for at arbejde mere med tallene, hvorfor selve drøftelsen af statistikken flyttes til HovedMED mødet den 1. november Der blev givet en kort status på arbejdet med trivselsundersøgelsen. Ad. 4 Orientering om evaluering af VUM Anna-Belinda Fosdal orienterede om status på serviceeftersynet af styringsog visitationskonceptet på bo- og dagtilbudsområdet. Serviceeftersynet kører i to spor et faglig spor med fokus på anvendelsen af VUM som fagligt udredningsværktøj og kvalitetsstandarderne for bo- og dagtilbuddene, og et økonomisk spor med fokus på budgetfordelingsmodellen. Der er i løbet af foråret 2013 afholdt en række workshops og dialogmøder med ledere og medarbejdere på området, hvor der er blevet sat fokus på de udfordringer, personalet oplever i dagligdagen samt deres forslag til forbedringer. Desuden er der afholdt en række møder med de faglige organisationer med henblik på at få deres input til eftersynet. Det er ikke alle spor som afsluttes her i efteråret, men der vil i regi af arbejdsgruppen under HovedMED blive givet en mere omfattende rapportering af serviceeftersynet i løbet af efteråret. Helle Haslund sagde, at medarbejdersiden hilser dette eftersyn meget velkommen, da der har været mange tilkendegivelser fra medarbejderne ude på området omkring problemer med flere elementer i VUM. Samtidig roste hun processen, og at man allerede nu, tænker en evaluering ind i det videre forløb. Der blev kort orienteret om status på serviceeftersynet af styrings- og visitationskonceptet på bo- og dagtilbudsområdet. Side 4 af 12

5 Ad. 5 Status på vagtplansystem Lis Algran, koordinator i KS, orienterede om det nye vagtplansystem (se slides). Det nye vagtplansystem tages i brug den 4. august 2014, og der vil være en overgangsperiode, da det nuværende vagtplansystem først lukkes ned 30. oktober Det nye vagtplansystem er et standardsystem, som programmers af KMD. Københavns Kommune er den femte kommune i regionen, som tager systemet i brug. Selve systemet er endnu ikke færdigt, men SOF og de øvrige forvaltningers slutbrugere har testet brugergrænsefladen og udtrykt stor tilfredshed med systemet, det er nemt at navigere i. Der foretages løbende oprydning i det nuværende vagtplansystem. Alt bliver konverteret over, der mangler dog afklaring i forhold til flekssaldi i SOF. Det vil ikke være muligt at redigere i konverterede data, det er derfor vigtigt at være opmærksom på at have ajourført data i det nuværende system inden opstart af det nye system den 4. august Uddannelse i det nye vagtplansystem går i gang fra september Forventningen er, at uddannelsen varetages af KMD og superbrugere. Der arbejdes i øjeblikket på en kommunikationsplan i SOF, som forventes igangsat i oktober måned. Jens Flyvholm sagde til en start, at det er godt med et nyt system. Han gjorde opmærksom på et stort ønske fra tillidsrepræsentanterne om at få en introduktion til vagtplansystemet, da de har behov for at kunne vejlede de medarbejdere, som henvender sig til dem. Jens ønskede derudover en status på, hvorvidt forvaltningen havde gjort sig tanker om at tilkøbe et modul vedr. fleksibel vagtplan til det nye vagtplansystem. Tilkøbsmodulet rummer en funktion, hvor medarbejderen kan indtaste informationer, som der så tages højde for i vagtplanlægningen. Medarbejderens mulighed for at have indflydelse på egen arbejdstid kan være med til at skabe bedre arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet. Jens undrede sig samtidig over, at de faglige organisationer ikke er blevet involveret noget før i processen vedr. et nyt vagtplansystem. Systemet har været undervejs i fire år, men det er først nu, de faglige organisationer bliver involveret. Lis Algran kvitterede for TR ernes ønske om en introduktion til det nye vagtplansystem, hvilket de selvfølgelig skal få. Hun orienterede samtidig om, at det både i det nuværende og det kommende vagtplansystem er muligt at måle på om arbejdstidsreglerne overholdes. Sven Bjerre sagde, at det umiddelbart kun er SOF, der er interesseret i det tilkøbsmodul, som Jens Flyvholm taler om. Det forsøges at gøre KS interesserede i tilkøbsmodulet, da det har stor økonomisk betydning, om det bliver et fælles kommunalt tilvalg, eller det kun tilkøbes af SOF. SOF vil selvfølgelig få muligheden for at tilkøbe modulet, men spørgsmålet er, om vi er villige til at betale det, det koster. Jens Flyvholm var positiv over, at der stadig arbejdes på at kunne få tilkøbsmodulet. Han mente dog, at det er nødvendigt med medarbejderøjne at undersøge nærmere, hvorvidt tilkøbsmodulet overhovedet passer til SOFs konkrete behov. Side 5 af 12

6 Sven Bjerre sagde, at vi har brug for at afklare, om SOF står alene med ønsket om tilkøbsmodulet og i så fald, om vi vil bruge penge på det. Denne drøftelse vil blive taget op i teknologiudvalget. Helle Haslund udtrykte behov for at vide, hvordan det nye system er i forhold til det gamle system angående normperioder og andre mindre tekniske detaljer. Lis Algran sagde, at det vil blive taget med videre, og at TR erne vil få en introduktion, når de er færdige med at programmere i systemet. Linda Svendsen ønskede at få en opridsning af begrundelsen for beslutningen om et nyt vagtplansystem. Sven Bjerre fortalte, at det var en nødvendighed med et nyt system, da det nuværende er meget forældet. Det er et fælles projekt for hele kommunen, hvor KS har procesejerskabet. SOF er for så vidt blot deltager i et større projekt. Lis Algran sagde, at der ligger økonomiske beregninger bag, og det nye system er væsentlig billigere end det gamle hvor meget er dog ikke helt klart. Besparelsen ligger i driften. Status på processen for det nye vagtplanssystem blev drøftet. Ønske om og forhold omkring tilkøb af modul til vagtplanssystemet vil blive drøftet i teknologiudvalget. Ad. 6 Orientering om evaluering af tværgående besparelser Katrine Bagge Thorball, kontorchef i Tværgående Økonomi, indledte med at fortælle om de tværgående besparelser fra de forrige år ( ), samt hvordan de er blevet implementeret (se slides). De tværgående effektiviseringer kan inddeles i fire kategorier: Reelle Reelle, men kræver adfærdsændringer Reelle, men fordeles efter generel fordelingsnøgle Rene grønthøstere Kommunen har nedsat en tværgående effektiviseringsstyregruppe, som arbejder på, at alle tværgående effektiviseringer i udgangspunktet skal være reelle og implementerbare. Generelt er forvaltningerne og koncernenhederne blevet bedre til at udarbejde forslag, der understøtte dette. Forslagene er ofte bedre gennemarbejdet. Set over perioden er grønthøsterelementet blevet reduceret, og implementeringsgraden er øget. Der ses et forbedringspotentiale i forhold til at følge de effektiviseringer til dørs, som kræver adfærdsændringer. Kasper Håkansson, kontorchef i Regnskab, fortalte om effekten af de tværgående indkøbsaftaler (læs notat). Side 6 af 12

7 I dag udmønter man først besparelserne, når aftalerne er indgået, og prisniveauerne i aftalen er kendte, modsat tidligere hvor man opererede med forventede besparelser forud for udbud af aftalerne. Indkøbsaftalerne hører under den kategori, der hedder reelle besparelser men kræver adfærdsændringer, idet de forudsætter, at indkøbsaftalerne bliver brugt. Det sker ikke fuldt ud i dag. Den samlede compliance for SOF, på de indkøbsaftaler man kan lave en central opgørelse på, er på 56 %. Sammenlignet med de andre forvaltninger er det rimelig pænt, men der er stadig meget at hente. Helle Haslund spurgte til, om vi har en indkøbsaftale på pædagogiske vikarer? Kasper Håkansson sagde, at der i sommer er indgået en aftale på tværs af kommunen på pædagogiske vikarer. Helle Haslund spurgte, hvordan man i den nye indkøbsaftale på pædagogiske vikarer har indtænkt det aspekt, at mange centre har deres eget vikarkorps, så de vikarer, der kommer, er kendte af borgerne. Lasse Steenland kommenterede og sagde, at det var godt med en indkøbsaftale på området, som sikrer de bedste priser. Det er dog en aftale, som bruges i meget begrænset omfang. I forhold til vores driftsøkonomi vil vi langt hellere have ordinært ansatte end at betale tre gange så meget for en timelønnet vikar. Så det er kun i nødsituationer. Helle Haslund spurgte til den besparelse, man har kalkuleret med at opnå ved en fælles indkøbsaftale på pædagogiske vikarer, hvis arbejdspladserne vælger ikke at anvende vikarordningen. Skal besparelsen så hentes et andet sted? Katrine Bagge Thorball sagde, at besparelsen er baseret på det forbrug der har været. Helle Haslund spurgte til besparelsen i forhold til krisehjælpsordningen. Katrine Bagge Thorball sagde, at ordningen er stoppet og deraf besparelsen Linda Svendsen spurgte til de besparelser, der vedrører adfærdsændringer hos borgerne. Når man vedtager disse besparelser, vedtager man da også aktivt, hvordan man skal flytte borgernes adfærd, for at vi kan få en besparelse, der bliver reel? Katrine Bagge Thorball sagde, at det er et af de områder, der arbejdes med, og som vi gerne vil være bedre til. Jens Flyvholm ønskede, at der også kom mere fokus på de besparelser, der bliver taget fra 1. januar 2014, hvor besparelserne først kan hentes senere på året. Katrine Bagge Thorball sagde, at det altid vil være en udfordring, men der arbejdes på, at det bliver så reelt som muligt. Side 7 af 12

8 Evalueringen af de tværgående besparelser fra blev gennemgået og drøftet. Ad. 7 Status budget 2014 Anette Laigaard indledte med at sige, at budgetaftalen er indgået, men at budgettet ikke formelt er vedtaget endnu, det bliver det først på næste budgetmøde i BR i oktober. Dette er derfor blot en status. Katrine Bagge Thorball orienterede om budget 2014 og gennemgik bevillingerne inden for de enkelte områder (se slides). Set i lyset af en udfordring der hed der er ingen penge, og at hele dagsordenen er sat med den nye skolereform, har SOF fået rigtig meget af det, vi har ønsket os i budgettet. Jens Theodor Ahm ønskede en opmærksomhed på de medarbejdere hvis ansættelse umiddelbart udløber med ophør af projekter på børneområdet i Ved en uvished om eventuel forlænget bevilling til projekterne vil disse medarbejdere allerede nu begynde at søge andet sted hen. Katrine Bagge Thorball sagde, at man er opmærksom her på. Helle Haslund ønskede, at se nærmere på hvordan, vi i forvaltningen, ude på de enkelte områder (altså de 3), håndterer den udfordring, at vi kun har fået halvdelen af det ønskede budget på et område, som f.eks. demografiområdet. Anette Laigaard forslog, at man kunne se på dette i sammenhæng med den nærmere undersøgelse og drøftelse, der skal være af demografimodellen inden økonomiudvalgets seminar i januar. Det handler blandt andet om, hvorvidt den demografimodel, vi har i dag, overhovedet er den rette. Status på budget 2014 blev drøftet og bevillingerne inden for de enkelte områder gennemgået. Ad. 8 Anvendelse af midler til lokale TR aktiviteter Helle Vibeke Carstensen orienterede om, hvad TR midlerne har været brugt til i 2011 og Der er ca kr. som er øremærket TR aktiviteter, og det har været besluttet, at disse skulle bruges til MED uddannelse i 2011 og 2012, hvilket de også er blevet. Det er endnu ikke blevet drøftet og besluttet, hvad midlerne skal anvendes til i 2013, der er dog blevet budgetteret med kr. til MED underviserkonference. Linda Svendsen sagde, at der i kontaktudvalget har været drøftet forskellige ønsker til hvad, midlerne skal anvendes til. I forhold til at der er valg til arbejdsmiljøorganisationen i efteråret, kan dette betyde nye medlemmer af MED og dermed et behov for uddannelse. Samtidig har der også været talt om, at medarbejdersiden i HovedMED kunne have behov for en Ipad som arbejdsredskab. Side 8 af 12

9 Jens Flyvholm nævnte, at der også er en arbejdsmiljøkonference, som kunne være relevant at sende nogen af sted på. Tina Busholdt sagde, at der sandsynligvis ikke ville være flere ledige pladser til konferencen i 2013, da tilmelding normalt foregår i foråret. Helle Vibeke Carstensen sagde, at der så snart valget til arbejdsmiljøorganisationen er overstået, vil blive kigget på, om der er et udækket behov for MED uddannelse. Samtidig undersøges anskaffelsessamt driftsudgift på Ipads. Helle Haslund spurgte til hvor ofte, der afholdes underviserkonference. Henrik Mielche fortalte, at der er et opdateringskrav i forbindelse med det at være MED underviser, hvilket indebærer, at man som minimum skal deltage i to dages opdateringsuddannelse årligt. Det løses ved at deltage i denne årlige underviserkonference over to dage. Det blev foreslået, at forberedelsesgruppen forbereder de endelige aftaler vedrørende anvendelse af TR midlerne. Anvendelse af midler til lokale TR aktiviteter blev drøftet. Ad. 9 Status på Det Sociale Tilsyn Anette Laigaard gav indledningsvis en kort status på Det Sociale Tilsyn. SOF står med en økonomisk udfordring, da vi ikke har fået nok kompensation fra DUT-midlerne i forhold til hvor meget, det kommer til at koste SOF, når Frederiksberg overtager tilsynsopgaven. Tidligere beregninger viser, at vi ville komme til at mangle seks millioner, og heraf har vi kun fået de tre millioner. Vi afventer de endelige takster fra Frederiksberg Kommune så hvor meget vi præcis kommer til at mangle vides endnu ikke med sikkerhed. Det kommer til at fungere på den måde, at tilbuddene betaler, når de har haft tilsyn, men tilbuddene skal på en eller anden måde kompenseres, sådan at de kan betale regningerne for tilsynet. I forhold til de fem medarbejdere, der skal overflyttes til Frederiksberg, er de startet i en enhed i MR børn og har et tæt samarbejde med Revas, som er vores eksterne tilsyns myndighed, og forbereder sig på at flytte over i tilsynet den 1. januar Det er vigtigt, at de er rigtig godt inde i tilsynsopgaven inden de overflyttes. I alt virksomhedsoverdrages 21 medarbejder i regionen. Den nye tilsynsenhed bliver på ca. 70 medarbejdere, som kommer til at arbejde inden for fire faglige spor samt en stab. De fire faglige spor er: børn og unge på ca. 10 medarbejdere; en plejefamilieenhed på ca. 21 medarbejdere; en voksen handicap enhed på ca. 14 medarbejdere og voksne i øvrigt med ca. 14 medarbejdere. Ansættelseskontrakterne til SOFs medarbejdere skulle være på plads medio oktober. Helle Haslund spurgte til, hvad vi i SOF tænker i forhold til akkreditering, når nu det Sociale Tilsyn træder i kraft er der tanker om at minimere eller fjerne det. Side 9 af 12

10 Anette Laigaard foreslog at tage det op som et punkt, da det er en interessant drøftelse. Akkreditering på voksenområdet skal være en god lærende model, som hjælper enhederne og er med til at sikre, at enhederne virkelig får noget ud af tilsynet. Det er bestemt ikke meningen, at der skal laves dobbelt arbejde for vores udførende centre. Anna-Belinda Fosdal fortalte, at akkreditering på voksenområdet i høj grad har fungeret som forberedelse til tilsynet. Blandt andet fordi akkrediteringsenheden har været i tæt dialog med Socialministeriet, så der er rigtig god sammenhæng mellem akkreditering, og det vi ser tegner sig i det kommende tilsyn. Vi har derfor allerede nu rigtig god gavn af akkreditering i forhold til det nye tilsyn. Vi bør kende den endelige tilsynsmodel samt resultaterne af vores egen audit, som går i gang i oktober måned, inden vi kan have en ordentlig drøftelse på HovedMED. Status på Det Sociale Tilsyn blev drøftet. Ad. 10 Status og orientering om evaluering af SOF MED aftalen Helle Vibeke Carstensen orienterede om evalueringen af SOF MED aftalen. Evalueringen peger på følgende opmærksomhedspunkter. 1. Form og længde på HovedMED referaterne 2. Mødeformer hvordan skabes aktive og interaktive møder 3. Synlighed omkring tilmeldingsprocedurer til MED grunduddannelsen 4. DU kontorernes rolle og synlighed 5. Kommunikationen til og fra MED udvalgene 6. Afstanden mellem Afdelings- og HovedMED 7. Bestillinger fra HovedMED 8. Tydelighed i formålet med bestillinger fra HovedMED til AfdelingsMED Der har været afholdt to møder i Forhandlingsorganet, som har drøftet de syv opmærksomhedspunkter, og hvordan man kan arbejde med dem. HovedMED godkendte Forhandlingsorganets anbefalinger (læs her) til det videre arbejde med opmærksomhedspunkterne dog med det forbehold, at forventningerne til HovedMED medlemmernes rolle under punkt 6 tydeliggøres. Helle Vibeke Carstensen sagde, at der løbende vil være drøftelser af evalueringspunkterne i HovedMED og hvordan, det fungerer med de anbefalinger og handlingsanvisninger Forhandlingsorganet er kommet med. Der vil endvidere blive afholdt et tredje møde i Forhandlingsorganet, hvor der vil blive taget en drøftelse af, hvordan vi i SOF kan få tillidsreformen mere ind i MED aftalen, samt hvordan de små organisationer/faggrupper repræsenteres i MED. Der vil blive en afrapportering her fra på næste HovedMED møde den 1. november Lars Petersen gjorde opmærksom på, at Ok 13 allerede har taget højde for nogle af de handlinger, der er skrevet under evalueringspunkt 3. Fra 1. januar Side 10 af 12

11 kommer der en forpligtelse fra begge sider af bordet til at tage MED uddannelsen. Linda Svendsen ønskede, at få den bagvedliggende rapport fra evalueringen vedlagt referatet samt lagt på intranettet. (læs rapporten her) Lillan Albeck gjorde opmærksom på, at det på det nye intranet er svært at finde MED siden. Det er vigtigt, at MED er tydeligt og synligt. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at der nogle steder er nedsat arbejdsmiljønetværk, hvilket kan være relevant i forhold til drøftelsen af repræsentation af de små organisationer/faggrupper i MED. Evalueringen af SOF MED aftalen blev drøftet og HovedMED godkendte Forhandlingsorganets anbefalinger og handlingsanvisninger i forhold til de syv opmærksomhedspunkter, der i evalueringen er blevet peget på. Ad. 11 Mødedatoer for kontaktudvalg og HovedMED 2014 Godkendt af HovedMED Ad. 12 Årshjul Rasmus Balslev ønskede på næste HovedMED møde at få en orientering om samarbejdet med BIF set i lyset af den nye kontanthjælpsreform, med hvilken omkring 7000 unge vil skulle ned på en lavere ydelse. Der kan være nogle risici forbundet hermed i forhold til mere hjemløshed og en endnu svære overgang til voksenlivet for nogle af de udsatte unge. Hvilke konsekvenser kan dette have for arbejdet i SOF, og gør vi os nogen tanker om at tilrettelægge samarbejdet med BIF på en anden måde? Knud Andersen fortalte, at det er blevet aftalt med BIF at nedsætte en arbejdsgruppe, som har særlig fokus på denne politik omkring de unge. Forventningen er, at der vil blive lavet en ordning med udstationering af medarbejdere fra Socialcenter København til Jobcentret i Skelbækgade, så de får mulighed for at give de unge rådgivning i sociale forhold. Ad. 13 Meddelelser Helle Vibeke Carstensen orienterede om KL s innovationspris, hvor til der er ansøgningsfrist den 7. oktober så en opfordring til at sende cases ind. (læs nærmere her) Anette Laigaard orienterede om, at det nye Børnehus åbner den 1. oktober 2013 og inviterede til indvielse af Børnehuset. Ad. 14 Evt. Lillan Albeck opfordrede til, at materialet til HovedMED møderne sendes ud i bedre tid, så der er mulighed for at møde ordentlig forberedt op til møderne. Jørgen Marthedal orienterede om, at man på Ringbo er i gang med at få bygget nye botilbud, som de flytter ind i, i løbet af Der er truffet beslutning om at etablere tre botilbud efter målgruppespecialisering, og der er igangsat en proces med medarbejderne i forhold til placering i de tre tilbud. Før sommerferien er det blevet drøftet hvilken proces, der skal være i Side 11 af 12

12 REFERAT AfdelingsMED regi, og medarbejderplanen er blevet førstebehandlet i august og besluttes endeligt på næste fredag. I løbet af efteråret gennemføres en omplaceringsproces, hvor alle medarbejdere bliver flyttet rundt og placeret ud i de tre botilbud, således at de tre tilbud etableres allerede på Ringbo fra 1. januar Det bliver gjort for at have så meget tid som muligt til at skabe nogle faglige veletablerede botilbud og sikre så god teamorganisering som muligt, inden beboerne flyttes i løbet af Der er nogle medarbejdergrupper inden for de tværgående funktioner, som endnu ikke er endelig afklaret. Vi afventer, hvordan fremtidens normeringer kommer til at se ud, men der er en løbende dialog med medarbejderne. Linda Svendsen spurgte til, om den stående varsling fra sidste år omkring tvungen ferie mellem jul og nytår for det administrative personale centralt og lokalt stadig er gældende i år. Helle Vibeke Carstensen sagde, at den stadig er gældende, og at der også vil blive sendt et brev ud, som gælder Bernstorffsgade, hvor der også varsles lukket den 23. december. Dette gælder ikke for Myndighedscentrene, hvor man af hensyn til borgerne har vurderet, at der skal holdes åbent den 23. december. Toke Riis Lund spurgte til muligheden for at anvende fleks i stedet for ferie i dagene mellem jul og nytår. Helle Vibeke Carstensen svarede, at det skal være ferie og ikke fleks, der afholdes mellem jul og nytår. Det er kun nyuddannede, som ikke har optjent ferie, der kan afholde fleks. Side 12 af 12

Referat af HovedMED fredag den 9. maj 2014 Sagsnr.

Referat af HovedMED fredag den 9. maj 2014 Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer 08-05-2014 Referat af HovedMED fredag den 9. maj 2014 Sagsnr. Dato: Fredag den 9. maj 2014 2014-0067372 Fredag den 9. maj 2014 Tid:

Læs mere

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Handicapcenter København

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Handicapcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for HR Administration Referat fra møde i HovedMED fredag den 19. april 2013 Dato: Fredag den 19. april 2013 Tid: 10.00-12.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld.

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF - Organisationsudvikling REFERAT Referat af HovedMED den 4. december 2015 Dato: Fredag den 4. december 2015 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Uddannelsescentret,

Læs mere

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. AMR, Centre for udsatte og psykiatri

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. AMR, Centre for udsatte og psykiatri KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer REFERAT Referat af HovedMED fredag den 24. januar 2014 Dato: Fredag den 24. januar 2014 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade

Læs mere

Mødedeltagere: Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Referat af ekstraordinært HovedMED 9.11.2016 Dato: 9.11.2016 Tid: 9.00 10.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 4. værelse 400 Mødedeltagere: HovedMED 08-11-2016

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Referat fra HovedMED 9.3.2016 Dato: 9.3.2016 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Uddannelsescentret, Vordingborggade 15 21-03-2016 Sagsnr. 2016-0036876 Dokumentnr.

Læs mere

Referat fra møde i HovedMED fredag den 2. november 2012

Referat fra møde i HovedMED fredag den 2. november 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for HR Administration 05-11-2012 Referat fra møde i HovedMED fredag den 2. november 2012 Dato: Fredag den 2. november 2012 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade

Læs mere

FOA, SOSU LFS. Direktionen. Direktionen. Lasse F. Steenland Kontorchef, DU Handicap Centre for handicap og IBOS (ledelse/arbejdsmiljø)

FOA, SOSU LFS. Direktionen. Direktionen. Lasse F. Steenland Kontorchef, DU Handicap Centre for handicap og IBOS (ledelse/arbejdsmiljø) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 5. december 2014 Dato: Fredag den 5. december 2014 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Herbergscentret, Sundholmsvej

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 23. september 2015 Dato: Onsdag den 23. september 2015 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Islands Brygge 37 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af HovedMED den 19. september Sagsnr

Referat af HovedMED den 19. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 19. september 2014 Dato: Fredag den 19. september 2014 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld.

Læs mere

(KfO) Janne Bech Jensen Områdechef Center for Rusmiddelbehandling LO (LFS) medarbejderrepræsentant

(KfO) Janne Bech Jensen Områdechef Center for Rusmiddelbehandling LO (LFS) medarbejderrepræsentant KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Organisationsudvikling REFERAT Referat af HovedMED den 23. april 2019 23. marts 2019 Dato: 23. april 2019 Tid: 10:00 11:00 Sted: Bernstorffsgade 17, 4. sal, vær.

Læs mere

Referat fra møde i HovedMED fredag den 22. marts 2013

Referat fra møde i HovedMED fredag den 22. marts 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for HR Administration Referat fra møde i HovedMED fredag den 22. marts 2013 Dato: Fredag den 22. marts 2013 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21,

Læs mere

Referat af HovedMED fredag den 6. december Sagsnr

Referat af HovedMED fredag den 6. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED fredag den 6. december 2013 Dato: Fredag den 6. december 2013 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Larslejsstræde 2, kld.

Læs mere

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Direktionen.

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Direktionen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED fredag den 21. juni 2013 Dato: Fredag den 21. juni 2013 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand Referat af HovedMED den 27. marts 2015 Dato: Fredag den 27. marts 2015 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, Kld. Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Referat af HovedMED den 7. november Sagsnr

Referat af HovedMED den 7. november Sagsnr Referat af HovedMED den 7. november 2014 Dato: Fredag den 7. november 2014 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 8. maj 2015 Dato: Fredag den 8. maj 2015 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade, kld. Mødedeltagere: Navn

Læs mere

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for HR Administration Referat fra møde i HovedMED 7. december 2012 Dato: Fredag den 7. december 2012 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld.

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 24. juni 2015 Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Tid: Kl. 9.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af HovedMED den 6. november Sagsnr

Referat af HovedMED den 6. november Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer REFERAT Referat af HovedMED den 6. november 2015 Dato: Fredag den 6. november 2015 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Thoravej 29, Visionssalen

Læs mere

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske e? www.kk.dk Aktuelt stillingsopslag kandidat i socialt arbejde til MR-børn Vil du være vores socialfaglige fyrtårn? Din profil: Du har stærk indsigt

Læs mere

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr.

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. i ESDH: 18/10876 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget I denne sag orienteres Økonomiudvalget om

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE REFERAT Referat af HovedMED den 22. januar 2016 Dato: Fredag den 22. januar 2016 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Dagsorden MED-Områdeudvalg CBU den 21. august 2017

Dagsorden MED-Områdeudvalg CBU den 21. august 2017 Næstved Kommune Team Front og Stab www.naestved.dk Dagsorden MED-Områdeudvalg CBU den 21. august 2017 Mødedato 21-8-2017 Tid Kl. 08.30-09.30 (formøde, medarbejdere mødelokale 2) Kl. 09.00-09.30 (formøde,

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bilag 2 - MeningsSamlingen

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bilag 2 - MeningsSamlingen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Tillidssekretariatet NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2 - MeningsSamlingen MeningsSamlingen er etableret i forbindelse med arbejdet med tillidsreformen i SOF. Det er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Bilag 1. Status på Handleplan for børnehandicapområdet. Juni 2013

Bilag 1. Status på Handleplan for børnehandicapområdet. Juni 2013 Dato: 3.6-2013 Bilag 1. Status på. Juni 2013 Handleplanen består af to delplaner: (11 tiltag) Handleplan 2: Styrkelse af arbejdsmiljøet (4 tiltag) Side 1 af 8 1 Etablering af forældreråd For at sikre en

Læs mere

Handleplan for børnehandicapområdet

Handleplan for børnehandicapområdet Dato: 13-04-2013 Handleplanen består af to delplaner: (11 tiltag) Handleplan 2: Styrkelse af arbejdsmiljøet (4 tiltag) De to handleplaner er dynamiske ift. inddragelse af viden, der vil indkomme i forbindelse

Læs mere

Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de skærmede enheder på handicapområdet

Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de skærmede enheder på handicapområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på de skærmede enheder på handicapområdet Socialudvalget

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 44 sprotokol fra sidste møde 3 45

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden.

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden. Bestyrelsesmøde den 21. november kl. 17.30 20.00 i Lærkereden. Nivå området V/ områdeleder Jane Sys Toftesgaard Lærkereden Nivåhøj 80 2990 Nivå Tlf 72 56 53 44 jsto@fredensborg.dk Dato: 07.12.16 Afbud

Læs mere

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse 7. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 Åbent Sagsprocedure Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Læs mere

Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn.

Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn. Notatark Status til Social- og Sundhedsudvalget på tiltag i Familierådgivningen, Afsnit for børn. Møde i Social- og Sundhedsudvalget 20. marts 2019 Senior- og Socialforvaltningen Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1 ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)

Læs mere

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat 29.11.2018 Brugerråd for Ishøj Fællesantenne Mødereferat Tid og sted Deltagere 3. november, kl. 10:00 14:00 Kulturhuset, Vejleåparken Brugerråd Wagn Jensen Bjarne Børgesen Martin Guldager Henrik Kjølberg

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Referat 17. juni 2015

Referat 17. juni 2015 Referat 17. juni 2015 Dagsorden Sted: Stevnsgade, personalerummet, 16:30-19:00 Møder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 4 dage inden mødet. Ønsker om punkter til dagsordenen

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området.

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området. Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Socialforvaltningens udtalelse i forbindelse med Borgerrådgiverens nye undersøgelse af kommunens personrettede tilsyn

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Referat. Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup.

Referat. Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup. Referat Fra Brugerrådsmøde den 14. november 2011 kl. 17.00 til 19.30 på Parkvej 10, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

Læs mere

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23.6.15/BEK Referat af Centerrådsmøde den 28. maj 2015 Deltagere: Hans Jørgen Møller (formand), Kirsten Christensen (næstformand PTU), Merete Lefeldt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MED-UDVALG

DAGSORDEN TIL MED-UDVALG DAGSORDEN TIL MED-UDVALG DATO: ONSDAG D. 24. FEBRUAR 2016 STED: MØDELOKALE NYKØBING PÅ RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 8.15 12.15 FRAVÆRENDE: AFBUD: - TILSTEDE: (JS) JØRGEN SVENDSEN, LEDER, FORMAND (MBL) MARIA

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Baggrund Dette notat beskriver, hvad forvaltningen aktuelt har iværksat for at håndtere chikane af medarbejdere og udhængning på de sociale medier.

Baggrund Dette notat beskriver, hvad forvaltningen aktuelt har iværksat for at håndtere chikane af medarbejdere og udhængning på de sociale medier. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Enhed for HR og Service NOTAT 15. november 2017 Orienteringsnotat til BIU om aktuelle indsatser for håndtering af chikane af medarbejdere

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 7. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 7. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 7. september 2017 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Omsorgsudvalget Dato: Torsdag den 7. juni 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102

DAGSORDEN. Møde i Omsorgsudvalget Dato: Torsdag den 7. juni 2018 kl Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 DAGSORDEN Møde i Omsorgsudvalget Dato: Torsdag den 7. juni 2018 kl. 10.00-12.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Lise Helweg (formand), Merete Raaschou (næstformand), Anne Marie

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF REFERAT Referat HovedMED 4. november 2016 Dato: 4.11.2016 Tid: 10.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kælder Mødedeltagere: HovedMED 31-10-2016 Sagsnr. 2016-0373785

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen

Læs mere

Tak for jeres henvendelse af 14. juli 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen om handleplaner på voksenområdet:

Tak for jeres henvendelse af 14. juli 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen om handleplaner på voksenområdet: Socialforvaltningen Adm. direktør Mia Nyegaard, MB, og Karina Rohrberg Jessen, MB 25.07.17 Sagsnr. 2017-0263079 Kære Mia Nyegaard og Karina Rohrberg Jessen Tak for jeres henvendelse af 14. juli 2017, hvor

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( )

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( ) REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. februar 2018 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Beboere- pårørenderådsmøde

Beboere- pårørenderådsmøde Beboere- pårørenderådsmøde Referat fra møde torsdag den 29. november 2018 kl. 16.00 18.00 i Rosenfeldthusene. MØDEDELTAGERE Helle Christiansen Pia Kaisler Jane Hummelshøj Lone Sabat Per Piil Rasmussen

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Sygehusområdets underudvalg Fredag den 17. november 2017 kl. 13:00 Mødelokale 11 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Henrik Villadsen Vagn Bach Torben Dencker Rasmussen Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud:

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 4. september Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 4. september 2017 Afbud: 1. Bemærkninger til

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 9. januar 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Varde 24.2..2013 dok 17375-13 sag 09/11072 kias Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Medarbejderrepræsentanter: Vakant (HK, TR Ulla Rosendahl deltager), Michael Frandsen (DS), Heidi F. Jochumsen

Læs mere

Opgørelsen over udsættelser de seneste år ser således ud:

Opgørelsen over udsættelser de seneste år ser således ud: Henrik Appel Esbensen, MB 29-06-2012 Sagsnr. 2012-94468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af den 27. juni 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen i tilknytning til medlemsforslag

Læs mere

Rebild Syd. Kontrakt Indledning. Kontraktholder Finn Pilgaard

Rebild Syd. Kontrakt Indledning. Kontraktholder Finn Pilgaard Kontrakt 2013-14 Rebild Syd Kontraktholder Finn Pilgaard Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag den 8. april 2008 kl i lokale F7. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. Tirsdag den 8. april 2008 kl i lokale F7. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

REFERAT HOVED-MED. Mødedato: 24. maj Den gamle byrådssal, Skive. Mødetidspunkt: 12:00. Mødet hævet: 14:30

REFERAT HOVED-MED. Mødedato: 24. maj Den gamle byrådssal, Skive. Mødetidspunkt: 12:00. Mødet hævet: 14:30 REFERAT HOVED-MED Mødedato: 24. maj 2017 Mødested: Den gamle byrådssal, Skive Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 14:30 Deltagere: Anna Mogensen, Birthe Søndergård Abildgaard, Christian Bertelsen, Gitte

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Torsdag den 26. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Kirsten Stage,

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

02-06-2014. Mødereferat - HovedMED 25-06-14. Sagsnr. 2014-0091040

02-06-2014. Mødereferat - HovedMED 25-06-14. Sagsnr. 2014-0091040 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation Mødereferat - HovedMED 25-06-14 Dato: 25.06.2014 Tid: kl. 10:30 12:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: Else Sommer, adm.

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 8. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 8. september Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 8. september.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr

1. august Sagsnr Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen NOTAT 1. august 2019 Notat om tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskaber Tillidsdagsordenen er bredt forankret i Københavns Kommune, og dagsordenen har stor opbakning

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra bestyrelseskonference i Pædagogisk sektor, Den 29. og 30.november, Skanderborg Vandrehjem

Referat fra bestyrelseskonference i Pædagogisk sektor, Den 29. og 30.november, Skanderborg Vandrehjem Referat fra bestyrelseskonference i Pædagogisk sektor, Den 29. og 30.november, Skanderborg Vandrehjem REFERAT Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia: a. Velkomst b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00

Mødereferat. Udsatterådsmøde Emne Referat. Mødedato Mødested Møde start/slut Havestuen, Rådhuset 15.00/18.00 Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Mødereferat Møde mellem/i Udsatterådsmøde 29.09.16 Møde nr. Dato 29. september 2016 Sagsnr. 15/5488 Løbenr. 186543/16 Referent Lene Kristin Kamp Direkte

Læs mere

Ann-Mari Simonsen, Steen Andersen, Anette Linderstrøm, Merete Kragh. 1/16 16/ Valg af mødeleder 3

Ann-Mari Simonsen, Steen Andersen, Anette Linderstrøm, Merete Kragh. 1/16 16/ Valg af mødeleder 3 REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 12.02.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland - mødelokale 1 + 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anita Herold Gudmundsson, Rie Hestehave,

Læs mere

1. at Sundhedsudvalget godkender referat fra seneste udvalgsmøde den 19. april Evaluering af temadagen den 12. juni 2017 om En værdig død

1. at Sundhedsudvalget godkender referat fra seneste udvalgsmøde den 19. april Evaluering af temadagen den 12. juni 2017 om En værdig død REFERAT Møde i Sundhedsudvalget Dato: mandag den 19. juni 2017 kl. 14.00 16.00 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 125 Medlemmer: Hanne Simonsen (formand), Anne Marie Bossen Aarøe (næstformand),

Læs mere

Børnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen)

Børnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen) Kontrakt 2013-14 Børnehusene i Skørping (Børnehuset 100 meter skoven, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset Skovbjørnen) Gl. Skørpingvej 100 9520 Skørping. Indledning At tildelingen af fuld kompetence indenfor

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Referat af Dags dato: 06.02. 2014 Skrevet af: Lars Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Torsdag den 6. februar fra 9.00-15.30, morgenmad fra 8.30-9.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Lone Smedegaard,

Læs mere

Referat af møde i Centerrådet for CSB den

Referat af møde i Centerrådet for CSB den Referat af møde i Centerrådet for CSB den 30.4.2013 Tilstede: Steen Stavngaard, Helmer Buch, Twiggy Liljehult, Vibeke Bohmann, Steffen Ingemann Hansen, Claus Nielsen, Jesper Storskov, Åse Porup Christensen,

Læs mere

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent)

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent) REFERAT Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 5. september 2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 009, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup Rene Priess,

Læs mere