STØBERIKVARTERET. Helhedsplan for Ribe Jernstøberi. > Endelig aflevering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØBERIKVARTERET. Helhedsplan for Ribe Jernstøberi. > Endelig aflevering"

Transkript

1 TEAM B Tegnestuen Vandkunsten, Schønherr A/S, Dansk Energimanagement&Esbensen A/S, Urban Creators ApS STØBERIKVARTERET Helhedsplan for Ribe Jernstøberi > Endelig aflevering

2 Ribes struktur, med sine tydelige urbane gadeforløb og indre grønne gårdrum. Ribe som det tegner sig midt på den flade marsk Helhedsplan 1 : > Hovedgreb / Vi har fra første færd haft en ambition om at indfange et eller den gamle og den nye bydel. har passeret Lidl, og som vartegn for kvarteret. Temaet er flere historiske elementer knyttet til Jernstøberiet. Bygningshøjderne er nøje afstemt byens profil og ligger beskrevet nøjere i afsnittet om landskab. Strukturelt er planen principielt disponeret som et aftryk af de fra etage. Tagprofilerne er markante og indgår på Vi har i den endelige besvarelse opgivet idéen om at bygge gamle hallers af hoc udbygning og de derved afledte skæve linie med den eksisterende bygningsmasse i den samlede ovenpå Lidl og i stedet søgt at udvikle et markant arkitektonisk vinkler. Det betyder at den nye bystrukturs gader og stræder fortælling om byens markante profil, og er med til at sikre den formsprog der skaber en tydelig profil ved indkørslen indlejrer sig i denne historie i en helt ny kontekst. Samtidig mangfoldighed og variation vi elsker i den gamle by. til Saltgade og et udtryk der kan indgå i den samlede har vi valgt karréen som grundlag for strukturen karréen Som et svar på en mere synlig og direkte historiefortælling arkitektoniske fortælling sammen med den oprindelige og der historisk set har været den bærende bebyggelsesform forestiller vi os at der i et eller to udvalgte byrum indarbejdes markante støberifabrik. Kunne det give anledning til en Lidl i Ribe. Samlet set tilbyder vi alle de velkendte og klassiske fysiske elementer fra jernstøberiets bygninger, det kan være med både arkitektoniske og rumlige kvaliteter ser vi dette byrum i form af gader, stræder, små og store pladser, porte særlige konstruktioner der kan skabe et nyt rum i rummet som en positiv afledt konsekvens. og åbninger og varierede rumligheder. Fra den centrale og/eller det kan være elementer der findes i belægninger og I forlængelse af den feedback vi fik ved mellemafleveringen plads er der en fin udsigt til domkirken og der skabes gennem rundt omkring i landskabet. Skorstenen står som en markør har vi arbejdet intenst med at muliggøre en højere udnyttelse hovedstrøget i bydelen en signifikant visuel kobling mellem på sin egen plads ved indkørslen til området efter man uden at gå på kompromis med højdeprofilet og hustyperne. 6 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi Helhedsplan for Ribe Jernstøberi 7

3 53% Bebyggelsesprocent B (2,5etg) C (2,5etg) +cafe 200m2 A 2570m2 (2570m2 -port 270m2=2300m2) Grund: m2 Bebygget: m2 Bolig: m2 192 p-pladser D (2,5etg) F (2,5etg) E (2,5etg) G (2,5etg) Dagligvareforretning: 2.570m2 (Fratrukket port og varegård: 2.300m2) 90 p-pladser Danhostel udvidelse: 500m2 Cafe: 200m2 Byggefelter med udgangspunkt i hallernes struktur Arealoversigt / byggefelter 10 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi Helhedsplan for Ribe Jernstøberi 11

4 (1.00) (3.00) (3.25) 4.75 (2.25) (3.75) (2.00) (1.50) (2.25) (3.25) (4.25) Afgrænsing af område for regulering Areal mellem kote 3 og kote m2 x 0.75 m x 0.5 = 255 m3 jord Areal mellem kote 3 og kote m2 x 1 m x 0.5 = 5634 m3 jord Areal mellem kote 4 og kote m2 x 0.35 m x 0.5 = 1216 m3 jord Areal mellem kote 4.35 og kote m2 x 0.15 m x 0.5 = 87 m3 jord Niveau 4.35 (afstand til eksist. terræn kt.4) 23321m2 x 0.35 m = 8162 m3 jord (3.50) Niveau 4.75 (afstand til kt. 4.35) m2 x 0.4 m = 5634 m3 jord Areal mellem kote 4.50 og kote m2 x 0.25 m x 0.5 = 147 m3 jord Areal mellem kote 4.75 og kote m2 x 0.50 m x 0.5 = 276 m3 jord Total mængde tilført jord = m3 jord terræn og beplantning bevares off. sti terrrænreguleres og ny beplantning etableres 3.00 eksisterende terræn 4.75 fremtidig sokkelkote GK 4.12 (jernstøberiet) længehus privat have Regnvejrshændelser HYPPIGT FOREKOMMENDE 1 ÅRS HÆNDELSE (1.55) 5 ÅRS HÆNDELSE (3.00) 50 ÅRS HÆNDELSE (4.00) Koter Langs kanten mod Hovedeng og Tve Å bevares i stor udstrækning det eksisterende terræn og beplantning inden terrænregulering foretages. På diagrammet fremgår med lys hatch grænselinje for eksisterende terræn. Terræn ved den nye bebyggelse hæves til kote 4.35, gulv og sokkelkote etableres i kote Jordberegning Jordberegningen tager udgangspunkt i forskellen mellem eksisterende terrænforhold og fremtidig terrænkote. Beregningen tager ikke hensyn til særlige jordbundsforhold og opbygning under konstruktioner. Snit 1 : 200 af nye og fremtidige terrænforhold langs kanten Terræn og klimatilpasning Kravet om en sokkelkote i 4.75 gør en terrænregulering på området uundgåelig. For bedst muligt at møde eksisterende terrænforhold og minimere jordtilførslen på området arbejdes med en terrænkote på 4.35 ved den nye bebyggelse. I gårdrummet tegner sig to niveauer; de hævede private haver og adgang til boligerne i kote 4.75 og et semiprivat gårdrum i kote Via ramper fra gårdsiden skabes niveaufri adgang til boligerne. Terrænet mod Hovedeng og Tve Å bevares i stor udstrækning således at også eksisterende beplantning kan bevares inden terrænreguleringen foretages. Mod kvarterets centrale plads - Vandpladsen, hæves terrænet yderligere til kote 4.75, så der skabes niveaufri adgang til caféen. På den måde bliver vandpladsen kvarterets højeste plads, hvorfra terrænet falder mod landskabet og de tilstødende byrum. I gaderne arbejdes med et tværprofil hvor vandet samles i render så hverdagsregnen bliver et synligt element i byen. På vandpladsen falder terrænet fra rummets ydre kant i en blød bevægelse mod den cirkulære midte, hvor vandet optages til at danne en tynd vandfilm på belægningen. De to parkeringsrum ved hhv. Lidl og Center P er sænket og den lavest liggende plads Center P, vil man via en mobil lukning af passagen mod Ribe Å, kunne beskytte for oversvømmelse ved en 5 års hændelse. Ved større regnhændelser vil de to nedsænkede parkeringsrum kunne fungere som opmagasinering af vand. Ved en nærmere beregning og analyse af oversvømmelser vil denne opmagasinering forhåbentlig skabe bedre forhold for de tilstødende arealer i området. Landskabshytterne der foreslås som et alternativt bud på udvidelsen til Danhostel, tænkes hævet fra jorden så eksisterende terrænforhold bevares og kravet om en sokkelkote i 4,75 og adgang hertil klares via en løftet konstruktion. Det grønne rum nord for hallen ses som en del af den grønne kant. Jordberegning og forurenet jord Som grundlag for helhedsplanen af det nye kvarter på støberigrunden har vi taget udgangspunkt i de koter og terræninformationer fra programmet side 27, som viser et mere detaljeret grundlag end hvad der fremgår af det digitale materiale. Det er vanskeligt at gisne om hvor stor en mængde forurenet jord der vil optræde på grunden efter nedrivning af fabrikshallerne, og hvor stor en andel der kan indbygges ifbm. terrænregulering, så der sikres gode vækstbetingelser for fremtidig beplantning. Udgangspunktet er at alt jord kan håndteres på grunden og beregningen af den nødvendige mænge tilført jord tager således udgangspunkt i forskellen mellem eksisterende terrænforhold og fremtidig terrænkote. Således tager beregningen ikke hensyn til særlige jordbundsforhold og opbygning under konstruktioner. Etaper og byggemodning I forbindelse med etapeplanen foreslår vi en landskabsetape, etape 0, hvor mulighedernes plads og omlægningen af center P udformes som en kickstarter for området. Logistikken med tung trafik til og fra Støberiet vil kunne opretholdes uagtet anlæggelsen af mulighedernes plads og center P. Med denne strategi skabes grønne rammer og rumlige kvaliteter fra starten, værdier der vil gavne den fremtidige udvikling af området, udvidelsesplanerne for Danhostel og vil være et nyt turisttilbud i Ribe. En anden mulighed for en landskabsetape efter nedrivning af støberibygningerne, var udvikling af en rekreativ byskov indenfor de udpegede byggefelter. På den måde får man skabt en grøn kvalitet for de første boligetaper, så oplevelsen ikke bliver at bo på en byggeplads i mange år. 16 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi Helhedsplan for Ribe Jernstøberi 17

5 View fra Vandpladsen hvorfra der er kig til Domkirken 22 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi Planudsnit 1 : 500 ved Vandpladsen Helhedsplan for Ribe Jernstøberi 23

6 View fra Saltgade mod LIDL og det nye Støberikvarter Planudsnit 1 : 500 ved LIDL og Skorstenspladsen 24 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi Helhedsplan for Ribe Jernstøberi 25

7 N marsk langhus privat have parkering shared space parkering fælles grønt areal sti privat have bodhus grønt gaderum gårdrum niveaufri adgang til boliger Snit 1 : 200 gennem gårdrum Gårdrum / et indre grønt rum I gårdrummet udfolder boligernes haveliv sig. Gården tænkes som en semiprivatzone, et mødested for beboerne i den enkelte karré. Rummets skala brydes ned i form af en granitbelægning i brostensformat som evt. skaleres ned mod rummets kant. På fladen udspares felter i støbt beton, en reference til den industrielle tråd der giver en jævn overflade til hinkebanen, løbehjulet og cykeltræningen. Gårdens terrænspring mellem haver og gård optages i en betonstøbt støttemur med trapper, ramper og kanter der tilbyder en siddemulighed. er derfor et gårdrum, hvor parkering er muligt, men hvor gårdens liv har en større betydning for indretningen af rummet. Det er derfor afgørende at beplantning får lov at fylde visuelt og at bilerne færdes på gårdens præmisser. Kanterne mod boligernes haver ser vi som ekstremt grønne i overgangen til gårdrummet. Gårdrummet forsynes med træer og lommer af grønt hvor boldspil, leg og fælles ophold kan udfolde sig. Gårdrummet Planudsnit 1 : 300 af gårdrum og forhold til gade, plads og grønne forbindelser 28 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi Helhedsplan for Ribe Jernstøberi 29

8 adgang til boliger i porten Adgangsforhold Adgange til boligen sker i porten som også forbinder gade og gård. I gården kommer man niveaufri til boligen Perspektiv fra tagterrasse ned gennem gårdrum 30 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi

9 vandfilm cafe adgang til gård vandpladsen støberigade skorstenspladsen eksempler på nogle af det eksisterende Ribes byhuse fra opmåling foretaget på Kunstakademiet i 1948 opstalt 1 : 200 af gade og pladsrum i det nye Støberikvarter En ny gammel byggeskik / et typehus til Ribe Når man siger typehus, tænker man ikke nødvendigvis på byhuse som står skulder ved skulder i smalle stræder og som nænsomt tegner sig ind i en vigtig historisk sammenhæng som den vi finder i Ribe. Det vil vi forsøge at ændre på med dette projekt. I samarbejde med lokale byggefirmaer vil vi tilbyde at udvikle et nyt typehussystem som med udgangspunkt i Ribes skala, typologier, materialer og farvesætning gør det muligt at bygge en ny bydel til Ribe som på en gang er moderne men historisk bevidst, rationel men autentisk varieret. Grundtanken er at alle byggefelter på det gamle jernstøberi opdeles i 5 m brede matrikler som den enkelte familie kan købe en-to-tre på stribe alt efter behov, og derefter bygge deres eget hus med afsæt i en række forudbestemte grundtyper, sat sammen ved hjælp af et katalog af variationsmuligheder. Hver type er tegnet så den egner sig til at stå skulder ved skulder med en hvilken som helst af de andre hustyper. Forskellige husdybder, passager samt nicher og mindre tilbagerykninger af facaden sikrer at sammenstillingen af de forskellige typer af sig selv vil give et varieret gadebillede og udtryk. Det er dermed ikke en postuleret arkitektonisk variation, men en forskellighed der opstår ud af de individuelle bygherrers egne behov og behag. 34 Helhedsplan for Ribe Jernstøberi Helhedsplan for Ribe Jernstøberi 35

10 Vinderforslaget fra team Vandkunsten

11 Vinderforslaget fra team Vandkunsten

12 LOKALPLANOMRÅDET I DAG Luftfot o

13 1 2 3 KONKURRENCE PLANARBEJDE REALISERINGEN

14 PLANDOKUMENTER Kommuneplanændring Lokalplan 03 Miljørapport

15 KOMMUNEPLANÆNDRINGEN: - betyder at dele af centret i Ribe flytter op til Saltgade ved Ribe Jernstøberi-området. - muliggør boliger og centerfunktioner. - fastsætter bygningshøjder svarende til Ribe Bykerne.

16

17

18 LOKALPLANFORSLAGET: Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 5,8 ha. Boligområdet bliver på ca m² ca. 200 boliger. Centerområdet ved Saltgade til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv, restaurant, hotel, boliger mv. på ca m².

19 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har primært til formål: at at at at muliggøre omdannelse af Ribe Jernindustri-området til et nyt boligområde og centerområde, sikre, at udformningen af ny bebyggelse skal have samme arkitektoniske høje niveau, som Ribes historiske bykerne, sikre en varieret bebyggelse inden for den enkelte karré med huse og gårdrum, som tager afsæt i principperne for udseendet af den eksisterende bebyggelse i Ribes historiske bykerne, udforme gaderummene i Ribe Jernstøberi-kvarteret, som en udvidelse af det eksisterende gadenet i Ribe med en tæt og by-intim skala,

20

21 Bebyggelsens omfang og placering Inden for byggefelterne A-E skal ny bebyggelse opføres som; hjørnehuse, gavlhuse og randhuse,.

22 For hjørnehus gælder Hjørnehus Se Bilag F Lokalplankort (hustype hjørnehus) Rumlig illustration Max. bygningshøjde 11,5 m* Etageantal 2 etager med udnyttet tagetage Tagform Taghældning i forhold til det vandrette plan (min./max.) Placering af bebyggelse Adgangspassage * Undtaget herfra er evt. skorstene. Saddeltag. Der må ikke være afvalmning i gavl. Min. 45 / max. 55 Bebyggelse med gavl mod gaden skal placeres i facadelinjen, som vist i princippet på Bilag F. Facaden på sidebygningen skal trækkes min. 0,5 m ind fra facadelinjen, som vist på Bilag F. Der skal etableres en adgangspassage igennem byggefeltet, som forbinder gaden med gårdrummet, i princippet som vist på Bilag F. Adgangspassagen skal være min. 1,2 m bred.

23

24

25

26 KORTBILAG Ribe-arkitektur - Gademiljøer Gademiljøer Bygninger vender med både langside og gavl til gaden. Forskellige farvede facader i varierende bygningshøjder. Gule, hvide og røde facader. Små fremspring mellem facaderne. Bygninger vender med både langside og gavl til gaden. Tage med rødt tegl. En mindre del af tagene har kviste. Forskellige vinduer. Trappetrin i granit. Bygninger vender med både langside og gavl til gaden. Forskellige facadematerialer: Murværk og pudset mur. Forskellige vinduer. Rød port. Bygninger vender med både langside og gavl til gaden. Forskellige farvede facader i varierende bygningshøjder. Gule, hvide og røde facader. Små fremspring mellem facaderne. Bygninger i forskellige højder med fremspring i facaderne. Tag med rødt tegl. Fortrinsvise hvide facader. Venstre side: Garageport integreret i facade. Bygninger i forskellige højder med fremspring i facaderne. Tage med rødt tegl. Facader med ren murværk. Hvide og gule facader. Sorte sokler. Hvid sokkel.

27 KORTBILAG Ribe-arkitektur - Enkelte huse og bygningsdetaljer Enkelte huse/bygningsdetaljer To etages huse. Facader i ren rød murværk og forskellige facadefarver i gul og okker nuancer. Vinduerne udgør en stor del af facaderne. Vandrette gesimsbånd. Mørkeblå døre. I billedets midte et hjørnehus på 2 etager med udnyttet tagetage. Rød facade, pudset murværk, med vandrette gesimsbånd. Vinduer på en stor del af facaderne. Særlige vinduer til butik eller cafe i stueetagen. To etagers hus med langsiden til gaden. Gul facade med mange grønne vinduer, velproportioneret. Hvide vandrette gesimsbånd. Sort sokkel. Granit trappesten. Huse med dels langside og dels gavl til gaden. Facader med røde mursten og vandrette gesimsbånd i mursten. Mange hvide vinduer. Hvid sokkel. Et etages hus. Rød facade og rødt tegltag. Hvide vandrette gesimsbånd. Zinkkviste på en mindre del af Forskellige nuancer i rød-brun En vandret opdelt gavl med gul tagfladen. murværk i krydsforbandt. farve. Rødt tegltag. Muret stik/mønster i Proportionering af vinduer i et murværket. fleretagershus. Sort sokkel. Rødmalet trævindue i hus af røde mursten. Dobbelt hoveddør i mørke blå farve. Rødmalet hoveddør i hus af røde mursten og med røde teglsten.

28 KORTBILAG Ribe-arkitektur - Gårdmiljøer Gårdmiljøer Gårdmiljø Gårdmiljø Gårdmiljø Gårdmiljø

29 Visualiseringer - før og efter set fra nord FØR - Set fra Plantagevej EFTER - Set fra Plantagevej

30 Visualiseringer - før og efter set fra Saltgade FØR - Saltgade EFTER - Saltgade

31 Visualiseringer - før og efter set fra Sct. Peders Gade FØR - Sct. Peders Gade EFTER - Sct. Peders Gade

32 MILJØRAPPORT Væsentlige emner i miljørapporten: Naturforhold Forurenet jord i planområdet Landskabspåvirkning Kulturmiljø/kulturarv/kirkeomgivelser Klimasikring/oversvømmelse

SKOVPARCELLER I DREJENS

SKOVPARCELLER I DREJENS SAGSNR. 12.4591 1. udkast - d. 30. maj 2014 SKOVPARCELLER I DREJENS forslag TIL NY DISPONERING forslag til ny disponering med åben-lav boliger gældende planforhold arealopgørelse Nærværende projektmappe

Læs mere

thurøvej

thurøvej thurøvej 13-15 Skitseforslag 03.02.2015 1 EKSISTERENDE FORHOLD Frederiksberg er en tæt og stort set færdig bygget by, og kommunegrænsen er hele vejen omkranset af København. Derfor er det på Frederiksberg

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

PARKVÆNGET ROSKILDE SKITSEFORSLAG NYBYG

PARKVÆNGET ROSKILDE SKITSEFORSLAG NYBYG PARKVÆNGET ROSKILDE SKITSEFORSLAG NYBYG FORELØBIG HELHEDSPLAN ARKITEKTBILAG 02 AUGUST 2017 UDDRAG AF UDVALGTE SIDER KONTEKST 3-4 etagers boligblokke Røde/gule murede facader Røde saddeltage Hvide vinduer

Læs mere

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia Fredericia kommune Gothersgade 7000 Fredericia Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d. 03.12.18 Sag: Dalegade 34 7000 Fredericia Generelt til indsigelserne: Min eneste interesse er at skabe et

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 1 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58,

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

TREKRONER STATIONSBYGNING

TREKRONER STATIONSBYGNING BOLIGER OG BUTIKKER VED TREKRONER STATION 28. FEBRUAR 2018 TREKRONER STATIONSBYGNING Boliger og butikker ved Trekroner station // TREKRONER STATIONSBYGNING STEMNINGSBILLEDER FRA STEDET Boliger og butikker

Læs mere

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32. NOTAT - Indkomne bemærkninger til ansøgning om dispensation til opførelse af bolig, dalgade 34 Teknik & Miljø 9. januar 2019 Sags-ID: 18/6147 Sagsbehandler: Helle Aarre Notatet indeholder et resumé af

Læs mere

Udviklingsprojekt GINNERUPARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG TORVEKARRÉEN, HORSENS ARKITEKT DATO SAGS-NR

Udviklingsprojekt GINNERUPARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG TORVEKARRÉEN, HORSENS ARKITEKT DATO SAGS-NR ARKITEKT Udviklingsprojekt To r v e k a r r é e n H o r s e n s RÅDHUSGADE 10 DK 8700 HORSENS FON. 7562 0500 FAX. 7562 4955 WWW..DK INFO@.DK Fakta om oplægget: Formål. Projektet der er placeret centralt

Læs mere

LÆRKEVEJ FREDERIKSSUND LOKALPLANSFORSLAG/ 8. MARTS 2018

LÆRKEVEJ FREDERIKSSUND LOKALPLANSFORSLAG/ 8. MARTS 2018 LÆRKEVEJ FREDERIKSSUND LOKALPLANSFORSLAG/ 8. MARTS 2018 Fugleperspektiv/ illustrationen er vejledende 2 Bygning 4 med lav taghældning i V form. Tilpasset punkthusets form, og giver området en markør. Bygning

Læs mere

> Lokalplan 1068 Boliger ved Køge Å. Notat: Belysning af indbliksgener i forbindelse med etablering af boliger ved Køge Å

> Lokalplan 1068 Boliger ved Køge Å. Notat: Belysning af indbliksgener i forbindelse med etablering af boliger ved Køge Å 06_12_2017 Lokalplan 1068 Notat: Belysning af indbliksgener i forbindelse med etablering af boliger ved Køge Å Et projektforslag udarbejdet af Vandkunsten Historik Området beliggende mellem Fændediget

Læs mere

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 3. november 2016 til 1. december 2016.

Hvis du har nogle bemærkninger til den ændrede planlægning, skal du skrive til Silkeborg Kommune i perioden 3. november 2016 til 1. december 2016. Side 1 af 3 07-11-2016 Indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning for Søtorvet, Silkeborg Silkeborg Kommune har modtaget et projekt for omdannelse af Søtorvet i Silkeborg og skal nu i

Læs mere

BOLIGOMRÅDE - DRONNINGBORG MASKINFABRIK Side 1 af 3

BOLIGOMRÅDE - DRONNINGBORG MASKINFABRIK Side 1 af 3 BOLIGOMRÅDE - DRONNINGBORG MASKINFABRIK Side 1 af 3 PROJEKTBESKRIVELSE Området ved Dronningborg Maskinfabrik ønskes omdannet til et attraktivt boligområde, der skal fungere som en naturlig forlængelse

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her: planid=

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her:   planid= KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 28. september 2017 Sagsnr. 2017-0310966 NABOORIENTERING Dokumentnr. 2017-0310966-4 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 432 Carlsberg

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

Udkast til standard rammebestemmelser

Udkast til standard rammebestemmelser Udkast til standard rammebestemmelser Ved udarbejdelse af rammebestemmelser for de enkelte rammeområder tages der fremover udgangspunkt i nedenstående standard rammebestemmelser. MEN standard bestemmelserne

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning

Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning Borgerrepræsentationen vedtog i møde den 11. april 2013 pkt. 29, at TMF og

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 9-4-105 endeligt

Læs mere

Øresund d Parkvej. Nord BILAG B. Matrikel 55d Undtagelse fra højdegrænseplan. 5. Stk. 7 Skrå højdegrænseplaner

Øresund d Parkvej. Nord BILAG B. Matrikel 55d Undtagelse fra højdegrænseplan. 5. Stk. 7 Skrå højdegrænseplaner ILG Matrikel d Undtagelse fra højdegrænseplan. ygningen er, med sine 8 meters bredde, meget smal og vil kunne have gennemgående rum. Den sydvendte facade vender mod et pladsrum med uhindret sol fra syd.

Læs mere

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume E + N Arkitektur A/S har søgt om principiel tilladelse til at opføre en

Læs mere

SØBORG MØBELFABRIK VOLUMENSTUDIE

SØBORG MØBELFABRIK VOLUMENSTUDIE VOLUMENSTUDIE 15.09.2015 BOLIGER OG ERHVERV PÅ S GRUND Det planlagte boligbyggeri opføres på de arealer, der frigøres bag den nuværende Søborg Møbelfabriks hovedbygning. Der opføres ca. 160 boliger med

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

Øresund Parkvej. Lergravsvej. Nord BILAG B. Matrikel 55d Undtagelse fra højdegrænseplan. 5. Stk. 7 Skrå højdegrænseplaner

Øresund Parkvej. Lergravsvej. Nord BILAG B. Matrikel 55d Undtagelse fra højdegrænseplan. 5. Stk. 7 Skrå højdegrænseplaner ILG Matrikel d Undtagelse fra højdegrænseplan. Stk. Skrå højdegrænseplaner ygningen er, med sine 8 meters bredde, meget smal og vil kunne have gennemgående rum. Den sydvendte facade vender mod et pladsrum

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

SYRENBAKKEN SAG SYRENBAKKEN AALBORG ØST S. 1

SYRENBAKKEN SAG SYRENBAKKEN AALBORG ØST S. 1 SYRENBAKKEN SAG 39260-01 2019.05.26 SYRENBAKKEN AALBORG ØST S. 1 ARKITEKTONISK BESKRIVELSE DET GODE HVERDAGSLIV Baggrund Med udgangspunkt i en ambitiøs og innovativ forundersøgelse Det gode hverdagsliv

Læs mere

GLOSEMOSEVEJ, GLOSTRUP

GLOSEMOSEVEJ, GLOSTRUP GLOSEMOSEVEJ, GLOSTRUP 22.05.2018 MATRIKLER OG BEBYGGELSE OPGØRELSER MATRIKLER BEBYGGELSE Matrikel 4ao + 4q 8132m² Matrikel 8pi 402m² Boligbebyggelse 20.700m² Matrikel 8fm 736m² Matrikel 8fo 767m² Matrikel

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017 THEODORA HUS BILAG Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II September-oktober 2017 Teknik Teknik Teknik Terrasse 3.Sal Elevatorhus H ansens Gad e Terrasse

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

CERESVEJ 19. enfamiliehus

CERESVEJ 19. enfamiliehus CERESVEJ 19 enfamiliehus Den eksisterende villa har ingen hoveddør ud til vej, men en nedkørsel til carport og høje mørke kældervinduer. Vinduerne er 70 er lavformats ruder og teglen er industriel i sit

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.051 og Lokalplan 4-2-115 Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse) 2016-015115 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet

Læs mere

Inden kommunen træffer afgørelse i sagen, har du som nabo mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Inden kommunen træffer afgørelse i sagen, har du som nabo mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Dato: 8. februar 2019 Naboorientering om dispensationer på Næstvedvej 42, 4100 Ringsted (Brohuset) Dette brev er en supplerende naboorientering grundet en fejl i vores udsendelsessystem ved første naboorientering.

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr

OPHÆVELSE. Forslag til ophævelse af lp nr Riberhus. Ribe bykerne. Plan nr OPHÆVELSE Forslag til ophævelse af lp nr. 01.09 Riberhus Ribe bykerne Plan nr. 40-010-0007 15. maj 2018 Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Ophævelse af lokalplan nr. 01.09 Riberhus Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde OPSAMLING - WORKSHOP Borgermøde 06.02.2018 WORKSHOPPENS TEMAER HVORDAN SER LIVET & BYEN UD OMKRING ISS GRUNDEN UD I FREMTIDEN? BOLIG ERHVERV HVORDAN ER DE UDADVENDTE BOLIGER OG ERHVERV? HVORDAN ER BEBYGGELSES

Læs mere

SCT. KNUDS PARK NYE LEJLIGHEDER SYD FOR ARDAGH

SCT. KNUDS PARK NYE LEJLIGHEDER SYD FOR ARDAGH SCT. KNUDS PARK NYE LEJLIGHEDER SYD FOR ARDAGH 23.05.2019 OVERSIGTSKORT SCT. KNUDS PARK NYE LEJLIGHEDER 4-6 ETAGER PROJEKTET Baggrund: CALUM A/S ønsker mulighed for at opføre boliger, kontor og liberalt

Læs mere

musicon roskilde 05. MARTS 2018

musicon roskilde 05. MARTS 2018 musicon roskilde 05. MARTS 2018 dato: 05.03.2018 PRINCIPDIAGRAMMER Rampe Relativ kote 0 i port Rampe i port Relativ kote 0 Relativ kote +0,4 Relativ kote 0 Indgange til opgange Rampe Portgennemgange i

Læs mere

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger.

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 20. maj 2015 Orientering Vi har modtaget et byggeprojekt som er omfattet af lokalplan og servitut og herefter følger en beskrivelse af hvilke bestemmelser,

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 233 for et område ved Ebberød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Beskrivelse af byggeriet. Disponering:

Beskrivelse af byggeriet. Disponering: Illustrationsplan af mulig fremtidig bebyggelse og pladsdannelse Beskrivelse af byggeriet Disponering: Bebyggelsen indeholder 3 enkeltstående blokke A, B og C alle i 3 etager med flade - eller næsten flade

Læs mere

Lokalplan nr. 017 for Frederikssund Bymidte. Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 017 for Frederikssund Bymidte. Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 017 for Frederikssund Bymidte. Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning Frederikssund Historiske Forening Finder opførelse af

Læs mere

LANGESKOV KOMMUNE LANGESKOV. LOKALPLAN NR

LANGESKOV KOMMUNE LANGESKOV. LOKALPLAN NR LANGESKOV KOMMUNE N LANGESKOV. LOKALPLAN NR. 27 1987 Lokalpian nr. 27 For dele af områderne 2.C.2 og 2.B.9. et center- og et boligområde i Langeskov. Dato: 5/8 1987 Rev. 7/12 1987 Rev. 28/1 1988 J.nr.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

NYE BOLIGER I GEDVED VESTERVEJ 7 9. maj 2018

NYE BOLIGER I GEDVED VESTERVEJ 7 9. maj 2018 NYE BOLIGER I GEDVED VESTERVEJ 7 9. maj 2018 Gadekær 7 Matr. nr. 15a, Gedved By, Tolstrup Introduktion OVERSIGT GEDVED LOKALCENTERBY Ramme Gedved er i Kommunalplan 2017 udpeget som en af Horsens Kommunes

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

HERNING+ Sygehusgrunden i Herning

HERNING+ Sygehusgrunden i Herning HERNING+ Sygehusgrunden i Herning NYE MULIGHEDER MIDT I HERNING 55 1 ET PLUS I BYEN 2 nye gadeforløb føres gennem området og danner et stort plus. Der hvor hvor forbindelsesveje krydser, opstår det nye

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

VUC OG Garnisionspladsen

VUC OG Garnisionspladsen AUGUST 2013 VUC OG Garnisionspladsen PARKERINGSMODELLER INDHOLD Garnisionspladsen 4 VUC - model A 11 VUC - model B 15 Landsarkivet Ll. Sct. Hans Gade Nytorv 2 Sct. Ibs Gade VUC Vestre Landsret Viborg Domkirke

Læs mere

LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN

LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLAN 355 OG TILLÆG NR. 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Fredericia Kommune og volumenstudie November 2017 LIFA PLAN Odense T: 6313 6800 Fredericia T: 7591 1200 Kolding T: 7552 0577 Vejle T: 7641 7100

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

M. D. M A D SEN S V E J 8, LILLERØD. Skit seprojek t

M. D. M A D SEN S V E J 8, LILLERØD. Skit seprojek t M. D. M A D SEN S V E J 8, 3 4 5 0 LILLERØD Skit seprojek t 117.6 453 02.0 6. 2017 INDHOLD OVERSIGT Indledning 3 Placering 4 Kontekst 5, 6 Diagrammer 7 Situationsplan 8 Plantegninger 9-11 Principsnit 12

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

BYOMDANNELSE VED KOCKSVEJ OG LUNDEBJERGVEJ

BYOMDANNELSE VED KOCKSVEJ OG LUNDEBJERGVEJ BYOMDANNELSE VED KOCKSVEJ OG LUNDEBJERGVEJ Materiale til lokalplan Til Frederikssund Kommune Udvikler: Michael Irgens, Direktør Zolac Danmark Ulrikkenborg Allé 51 2800 Lyngby +45 28116471 mi@zolac.dk www.zolac.dk

Læs mere

Udkast til helhedsplan for Fischers Plads

Udkast til helhedsplan for Fischers Plads Bilag nr. 3 til ØK den 26. oktober 2011 Udkast til helhedsplan for Fischers Plads Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en helhedsplan for Fischers Plads, der fremgår af side 4. Udkast til helhedsplanen

Læs mere

Notat vedrørende projektprogram for udvidelse af p-kapaciteten på Gasværksgrunden

Notat vedrørende projektprogram for udvidelse af p-kapaciteten på Gasværksgrunden Notat vedrørende projektprogram for udvidelse af p-kapaciteten på Gasværksgrunden Baggrund for projektprogrammet Med de frigjorte bebyggelsesmuligheder på Blegstræde Hage, vil der opstå behov for en udvidelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade

Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade Kronprinsensgade udvikling af parkeringsareal Grunden har en særdeles attraktiv beliggenhed ved Odense Å, og har igennem mange år været genstand for interesse

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere