Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Sted: Digitalt - MS Teams Dato: Onsdag den 22. april 2020 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Line Jacobsen (V) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær) Bjørn Lykke Sørensen (C) (Medlem) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering april ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. marts ØU - Undersøgelse af mellemregningskonti ØU - Forventet Regnskab ØU - Undersøgelse af de tekniske årsager til merforbrug på beskæftigelsesområdet ØU - Befolkningsprognose ØU - Ligestillingsredegørelse ØU - Leasing af biler til teknisk service ØU - Godkendelse af Skema B for 24 plejeboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge ØU - Landsbyudvalg LUKKET - ØU - Ansøgning om alkoholbevilling KF - Frigivelse af midler fra Nationalparkpuljen, april SSÆ - Anlægsbevilling - Opførelse af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken TM - Endelig godkendelse af Tillæg 12 til Spildevandsplan Kloakering af nyt boligområde ved Snebærvej, Kirke Sonnerup TM - Forslag til Tillæg 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland på Rynkebjerggård, Lejre Personsag - ØU - Ansættelse af vicekommunaldirektør ØU - Godkendelse af referat...45

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning den Godkendt med den bemærkning, at udsendt personsag om rekruttering af vicekommunaldirektør behandles som punkt 17, hvorefter punkt 17, godkendelse af referat, bliver nyt punkt 18.

4 Side 2 2. ØU - Orientering april G01 19/11682 Åben sag Resumé Anlægsbeskrivelser besluttede på sit møde den 18. marts at genoptage orientering om anlægsbeskrivelser m.h.p. prioritering af anlæg i På dette tidspunkt var den nuværende mulighed for fremrykning af og lån til anlæg til 2020 ikke kendt. Anlægsbeskrivelserne skal derfor opdateres og kan først forelægges i juni. Sygefraværsstatik for april 2019 til marts 2020 De umiddelbare hovedkonklusioner er at; Sygefraværet for april 2019 til marts 2020 er i gennemsnit på 4,7 % pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder i de seneste 12 måneder hvilket er 0,4 over niveauet for de foregående 12 måneder. Ændringen dækker over et fald i korttidssygefravær fra 2,1% til 1,9 % og en stigning i langtidssygefraværet fra 2,2 % til 2,8 % I forhold til måltal ligger seks centre over deres måltal, Center for Borgerservice & Digitalisering (CBD), Center for Børn & Læring, Center for Job og Social (CJS), Center for Teknik & Miljø (CTM), Center for Velfærd & Omsorg og Center for Økonomi & HR (CØH) Fire centre, Center for Sekretariat & Implementering (CSI), Center for Service & Ejendomme, Center for Børn & Læring, og Center for Velfærd & Omsorg har haft en stigning i sygefraværet i de seneste 12 måneder, når der sammenlignes med samme periode i foregående 12 måneder. De øvrige centre ligger alle på eller under niveauet for foregående år. Beslutning den Taget til orientering. Bilag: 1 Åben Sygefravær ØU 4. april 2020.pdf 28886/20

5 Side 3 3. ØU - Økonomisk månedsopfølgning - forbrug pr. 31. marts S00 20/1179 Åben sag Resumé forelægges her Økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for Den månedlige opfølgning er et led i s budgetopfølgningspraksis. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at økonomioverblikket pr. 31. marts 2020 tages til efterretning 2. at fokusopfølgning på anlægsområdet tages til efterretning Beslutningskompetence Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling Formålet med Økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i. For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Det her forelagte Økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. marts Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger; dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttes særskilt. Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den ujævne fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v. Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned. Ses der på de skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. 31. marts 2020 er der brugt 380,0 mio. kr., svarende til 23,3 % af budgettet. I samme periode sidste år var der brugt 24,0 % af budgettet. Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts Forbrugsprocenten for samme tid sidste år angiver forbruget for marts 2019 i forhold til de samlede udgifter i 2019.

6 Side 4 Resultatopgørelse (mio. kr.) Oprindelig t budget (a) Korrigeret budget ( b) Forbrug pr. 31/ Forbrugspct. Pr. 31/ Forbrugspct. Samme tid sidste år Indtægter , ,0-388,1 22,5% 31,5% Skattefinansierede 1.617, ,7 380,0 23,3% 24,0% nettodriftsudgifter Brugerfinansierede udgifter -2,6-2,6-10,2 Anlægsudgifter 93,3 114,2-6,5-5,7% 10,0% Optagne lån -3,4-5,4 0,0 0,0% 0,0% Renter 9,5 8,3 1,1 13,1% 18,0% Afdrag på lån 27,7 28,0 6,9 24,5% 17,3% Balanceforskydninger -18,5-18,5 16,8 Udgifter i alt 1.723, ,6 388,1 22,1% 31,4% LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) Kilde: OPUS pr ,2 33,7 0,0 Hvis alle udgifter og indtægter falder ligeligt i årets 12 måneder, vil forbrugsprocenten efter 3 måneder være 25,0 %. På anlægsområdet har der pr. 31. marts 2020 været nettoindtægter for -6,5 mio., svarende til -5,7 % af korrigeret budget. Bilag: 1 Åben Økonomioverblik marts 2020 (pr ) 28551/20 2 Åben Fokusopfølgning- Anlæg pr /20 Administrationens vurdering Ingen bemærkninger. Handicappolitik Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Ingen bemærkninger.

7 Side 5 4. ØU - Undersøgelse af mellemregningskonti Ø00 20/1407 Åben sag Resumé har konstateret, at der i forbindelse med kommunens refusionsregnskaber er posteret en række beløb på kommunens mellemregningskonti, som ikke er umiddelbart forståelige. For at opnå sikkerhed for at området er varetaget fagligt korrekt, har administrationen bedt kommunens revisionsselskab, PWC, om bistand til en gennemgang af posteringerne. Resultat af gennemgang er vedlagt som bilag. På s møde vil Finn Gaarskjær fra PWC fremlægge resultaterne fra gennemgangen. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at resultaterne af revisionsgennemgangen af posteringer på beskæftigelsesområdet tages til efterretning. Beslutningskompetence Beslutning den Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling har konstateret, at der i forbindelse med kommunens refusionsregnskaber er posteret en række beløb på kommunens mellemregningskonti, som ikke er umiddelbart forståelige. På baggrund af posteringerne har administrationen bedt kommunens revisionsselskab, PWC, om bistand til en gennemgang af de pågældende mellemregningskonti i 2018 og 2019 for at få sikkerhed for, at området er varetaget fagligt korrekt. Opgaven har mere konkret bestået i at sikre, at: Der ikke optræder posteringer på mellemregningskontiene, uden at der er taget stilling til deres udligning, dvs. om beløbene er korrekte I det omfang posteringerne har refusionsmæssig betydning, meddeles det Lejre Kommune Der i forbindelse med posteringerne på mellemregningskontiene ikke er sket transaktioner (udbetalinger eller andre posteringer), der har været foretaget til ugunst for Bilag: 1 Åben Afsluttende notat, PWC-undersøgelse, april /20

8 Side 6 Administrationens vurdering De posterede beløb på mellemregningskonti i forbindelse med refusionsregnskaber er ikke umiddelbart forståelige. Det har været vigtigt for administrationen at opnå sikkerhed for at området er varetaget fagligt korrekt. Med PWC s gennemgang af området vurderer administrationen, at området er undersøgt til bunds. Handicappolitik Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Udgiften til revisionens gennemgang af mellemregningskonti finansieres af bevilling Budgetramme Center for Økonomi & HR.

9 Side 7 5. ØU - Forventet Regnskab S00 20/2980 Åben sag Resumé I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab (FR-1). På langt de fleste områder forventes budgetoverholdelse i Som regnskab 2019 og FR -0 viste står imidlertid i en særlig situation på beskæftigelsesområdet, som er gået ind i 2020 på et væsentligt højere udgiftsniveau end budgetlagt, jf. Deloittes analyse af budget Herudover er de specialiserede socialområder samt ældre- og sundhedsområderne økonomisk udfordrede, og der er behov for at følge områderne tæt. Dette fremgik af FR-0 og er fortsat gældende. Da det stod klart, at også i 2020 vil have et stort merforbrug på beskæftigelsesområdet bad direktionen centerchefernene om at identificere mulige mindreforbrug på alle centrale rådhus -bevillinger. Decentrale institutioner (dagtilbud, skoler, sociale tilbud m.v.) er friholdt. Der er tale om mindreforbrug, som forudsætter at planlagte investeringer eller udviklingstiltag ikke gennemføres i år. Herefter tegner der sig en situation, hvor det forventede merbrug på beskæftigelsesområdet (baseret på Deloittes analyse og ekskl. COVID-19) kan finansieres af mindreforbrug på øvrige bevillinger, samt delvist af den i budget 2020 afsatte robusthedspulje. I denne sag anbefaler direktionen, at der sker de nødvendige budgetomplaceringer. Det skal bemærkes, at der er usikkerhed i forhold til de specialiserede socialområder, hvor prognoser og forventede effekter af handleplaner ikke endnu er tilstrækkeligt gennemsigtige. Der vil derfor blive fremlagt særskilt sag om FR-1 for disse områder i juni. FR-1 medregner ikke mulige økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det er forventningen, at landets kommuner bliver kompenseret for merudgifter, som følger af denne særlige situation. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes 2. at forslag til finansiering af merudgifter på beskæftigelsesområdet godkendes og der foretages budgetomplaceringer 3. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes 4. at tillægsbevillinger på netto -0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes 5. at bevillingen Grønne områder ændrer navn til Vej og Park 6. at anlægsrådighedsbeløb udisponeret pulje reduceres med -10 mio. kr. og der gives en tillægsbevilling på 10 mio. kr. på Råderum og Gæld Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen

10 Side 8 Beslutning den Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling FR-1, hovedresultat FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2019 til Tabel 1: Forventet årsresultat for 2020 Oprindeligt Korrigeret budget budget (a) (b) Resultatopgørelse (mio. kr.) FV. Regnskab 2020 (C) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = - Opr. Budget Kor. Budget Indtægter , , ,2-5,2-5,2 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.617, , ,5 12,8-3,2 Brugerfinansieret udgifter -2,6-2,6-2,4 0,2 0,2 Anlægsudgifter 93,3 114,2 187,7 94,3 73,5 Optagne lån -3,4-5,4-108,1-104,7-102,7 Renter 9,5 8,3 8,3-1,2 0,0 Afdrag på lån 27,7 28,0 28,0 0,3 0,0 Balanceforskydninger -18,5-18,5-18,5 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.723, , ,5 1,7-32,2 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,2 33,7-3,7-3,5-37,4 Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på -3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Der forventes gennemført anlægsprojekter for 187,7 mio. kr., hvoraf de 102,65 mio. kr. er fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til , men som nu forventes gennemført i 2020 Lånoptag viser merindtægter på 104,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 3,7 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående: Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet på i alt 30,2 mio. kr., idet der er taget afsæt i Deloittes analyse af budget Af de 30,2 mio. kr. vedrører 23,7 mio. kr. forsørgelsesudgifter og 6,5 mio. kr. vedrører driftsudgifter.

11 Side 9 Der er indarbejdet en forbedring i forhold til Deloittes analyse vedr. sygedagpenge på 3,0 mio. kr., da det efterfølgende har vist sig, at Deloitte ikke havde medtaget et budget på 3,0 mio. kr., som burde have indgået i analysen. Der er indarbejdet merindtægter på netto 4,2 mio. kr. vedr. statsrefusioner på beskæftigelsesområdet, som følge af at BDO har gennemgået s refusioner for perioden 2016 til 2018 og fundet, at vi er berettiget til yderligere netto 4,2 mio. kr. for perioden. Merindtægterne vil komme i De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men en nærmere prognose for de to områder vil blive forelagt i juni. Der er forudsat mulige mindre forbrug for 13,9 mio. kr. på centrale rådhus - bevillinger, som fx forsikringer, ejendomme, fælles funktioner på forskellige områder mv. På nogle af områderne stiller det krav om meget stram økonomisk styring og at planlagte investeringer som fx indkøb af ny lastbil eller maskiner eller udviklingstiltag som fx øget digitalisering og udvikling af nye metoder vil blive skubbet til senere. De indmeldte forbrug på centrale konti forudsættes opsamlet under. Sammen med den budgetterede service robusthedspulje på 12 mio. kr. vil de 13,9 mio. kr. medføre, at der i alt vil være 25,9 mio. kr. under til at imødegå merforbrug på bevillinger i Administrationen foreslår, at der af de 25,9 mio. kr. allerede her i FR-1 tilføres penge til bevillinger med forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet, da disse udgifter er kendte/vil komme. Der forventes herudover at ske yderligere budgetomplaceringer i juni, når FR-1 for de specialiserede socialområder foreligger, og resultatet af Jobcenterets arbejde med at minimere merforbruget på driftsudgifterne foreligger. Der vil herefter være 9,4 mio. kr. tilbage i service robusthedspuljen under, der kan imødegå eventuelle udfordringer i løbet af FR-1 nærmere beskrivelse Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her. I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere: A) Indtægter Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 5,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte. Baggrunden herfor er KL s prognose vedrørende beskæftigelsestilskud for 2019 (efterregulering) og 2020 (midtvejsregulering). Både i forhold til efterregulering og midtvejsregulering skønner KL, at vil modtage en merindtægt, da udgifterne på området har været højere end først skønnet. B) Drift Driftsvirksomheden viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget Dette dækker over et lille mindreforforbrug (-3,2 mio. kr.) på det skattefinansierede område, og et tilsvarende lille merforbrug (0,2 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.633,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er: Tabel 2: Tillægsbevillinger til Budget 2020

12 Side 10 Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget ,1 Peer-to-peer ,6 Lånoptagelse ,3 Tallerkentræf ,0 Etablering af Lejre Brandvæsen ,6 Budget 2020 UET, (Tour de France) ,1 Driftsoverførsler ,1 Endelig lånoptagelse ,1 Korrigeret budget 1.633,7 Som der er redegjort for ovenfor, så dækker det samlede resultat på driften over væsentlige udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på særligt beskæftigelsesområdet (CJS), de specialiserede børne- og voksenområder (CJS) og Sundhed- og ældreområdet (CVO). Disse dækkes af mindreforbrug på andre bevillinger, jf. tabel 5 nedenfor. Beskæftigelsesområdet (CJS) Området er blevet analyseret af Deloitte. Analysen viste en udfordring på i alt 30,2 mio. kr. (inkl. førtidspension). Dette dækker både udgifter til forsørgelse og til driftsudgifter. Tabel 3: Forventede budgetafvigelser 2020, jf. Deloittes analyse Deloittes Analyse Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd. 0,0 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 11,3 Introdukt.program udlænd. & ydelser -1,3 Sygedagpenge 4,8 Dagpenge til forsikrede ledige 3,5 Førtidspension 5,4 Driftsudgifter 6,5 Deloittes analyse i alt 30,2 Forbedring sygedagpenge -3,0 Forbedring BDO -4,2 Behov for finansiering i alt 23,0 Deloitte vurderede i deres analyse, at merforbrug på sygedagpenge ville være 4,8 mio. kr. I denne vurdering indgik dog ikke 3 mio. kr., som har budgetlagt på bevillingen for sygedagpenge, men som ikke står på funktion 5.71 iflg. Ministeriets kontoplan, og som Deloitte derfor ikke medtog i analysen. Det betyder, at den forventede budgetafvigelse reduceres til 1,8 mio. kr. I alt er den økonomiske udfordring på beskæftigelsesområdet herefter 23,0 mio. kr. Heraf vedrører de 16,5 mio. kr. forsørgelsesudgifter, mens 6,5 mio. kr. vedrører driftsudgifter til aktiveringsindsatser. De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

13 Side 11 Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed forbundet med prognoserne og handleplanerne for de specialiserede områder. Der forelægges derfor FR-1 for disse områder i juni. Antagelsen her i FR-1 er, at der vil være budgetoverholdelse i Center for Velfærd & Omsorg (CVO) Der er behov for at forbedre styringsgrundlaget gennem bedre prognose og budgetstyringsmetoder, og for mere retvisende budgetter på de enkelte bevillinger. Disse tiltag er iværksat. Derudover er særligt hjemmeplejen økonomisk udfordret bl.a. pga. højt sygefravær og stor personaleomsætning. Der er behov for en tydelig opbremsning på område, ligesom der er behov for at få genberegnet den anvendte timepris. Der forelægges en samlet sag vedr. dette for USSÆ og ØU i juni. Dagtilbud (CBL) Udover de ovenfornævnte områder, skal der gøres opmærksom på, at den demografiske udvikling følges tæt. I budget 2020 er der budgetlagt med, at antallet af de 0-5-årige vil stige med i alt 106 børn i løbet af Ved indgangen til året (pr. 1. januar 2020) er der allerede sket en stigning på 70 børn, der er således kun afsat budget til en yderligere stigning på 36 børn. Administrationen afventer opdaterede tal fra Danmarks Statistik i forhold til befolkningsudviklingen efter 1. kvartal Befolkningsudviklingen bliver fulgt tæt, og opdaterede tal vil blive medtaget i FR-2. Den opdaterede dagtilbudsprognose viser, at der på nuværende tidspunkt forventes at skulle passes 16 flere 0-2-årige end budgetlagt i 2020, men til gengæld 23 færre 3-5- årige. Den økonomiske konsekvens af denne aldersfordeling vil være en netto merudgift på 0,6 mio. kr. Dagplejen (CBL) Dagplejen er geografisk placeret i forskellige dele af kommunen, hvilket ikke alle steder er dér, hvor forældre ønsker plads i en dagpleje. Derfor er der hen over et år tomme pladser, hvilket betyder, at gennemsnitstallet for børn pr. dagplejer bliver for lavt, og budgettet dermed ikke kan holdes. Center for Børn & Læring er derfor nu i gang med at sikre tilpasning af kapaciteten i dagplejen, så det modsvarer behovet og budgetforudsætningerne i budget Det kan blive nødvendigt at ændre serviceniveauet på området for at overholde budgettet, i så fald vil der blive forelagt politisk sag for UBU og ØU i juni 2020 Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vedr BDO har ydet assistance til i forhold til hjemtagelse af statsrefusion for Som led i dette arbejde er det konstateret, at der i 2018 er hjemtaget for meget statsrefusion i størrelsesordenen 10 mio. kr. Fejlen består i, at der er indberettet et højere beløb, end der står i kommunens økonomisystem (jf. nærmere beskrivelse i FR- 0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling i størrelsesordenen 10 mio. kr. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020, eller i Finansiering af engangsbetalingen kan ske ved reduktion i anlægsudgifterne. Der er fra 2019 til 2020 overført 24,2 mio. kr. på anlæg. Set i lyset af at der er fremrykket anlæg til 2020 for 102,7 mio. kr., vil overførte anlægsprojekter fra 2019 til 2020 ikke kunne nå at blive gennemført. Det foreslås derfor, at der allerede nu flyttes 10 mio. kr. fra den

14 Side 12 udisponerede anlægspulje til service robusthedspuljen med henblik på finansiering af engangsbetalingen. Opsamling af mindreforbrug på centrale konti under ØU For at kunne finansiere det forventede merforbrug på særligt beskæftigelsesområdet lægger administrationen med sagen her op til at opsamle mindreforbrug på centrale konti under. Fra de opsamlede midler foreslås, at der nu viderefordeles budget til bevillinger med forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 16,5 mio. kr. Af tabellen nedenfor fremgår fra hvilke bevillinger, der vil blive opsamlet indmeldte mindreforbrug til finansiering af merforbrug: Tabel 4:Forslag til omplaceringer fra centrale rådhus -bevillinger Udfordringer FR-1 Beskæftigelsesområdet Førtidspension 5,4 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser (ekskl. Driftsudgifter på 6,5 mio. kr.) Introdukt.program udlænd. & ydelser -1,3 Sygedagpenge 1,8 Dagpenge til forsikrede ledige 3,5 Beskæftigelsesområdet i alt 16,5 Forslag til finansiering Indkøbsbesparelser og effektiv ejendomme -1,7 Råderum og gæld (Barselspulje og overenskomstpulje) -2,0 Administrative budgetrammer -2,0 Administration og IT (Karensperiode) -2,0 Bygnings- og løsøreforsikringer -0,9 Arbejdsskadeforsikringer -0,3 Udlejningsboliger -1,0 Natur, miljø, plan og byfornyelse -1,4 Vej og park samt ejendomme -1,0 Natur, miljø, plan og byfornyelse m.v. -0,5 Skoletilbud -1,2 Service robusthedspuljen -12,0 Finansiering i alt -25,9 Resterende service robusthedspulje -9, (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse C) Anlæg På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Heraf forventes 85,0 mio. kr. brugt i 2020 (jf. anlægsbeskrivelsessagen, 22. marts 2020 og indmelding i forbindelse med FR-1). 7,1

15 Side 13 Efterfølgende er det besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for 102,7 mio. kr., som alle forventes brugt i Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 216,8 mio. kr., og heraf forventes anlægsudgifter i 2020 i størrelsesordenen 187,7 mio. kr. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 0,8 mio. kr. i Tabel 5: Forventet årsresultat for 2020 fordelt på politikområde Oprindeligt Korrigeret budget budget (a) (b) Resultatopgørelse (mio. kr.) Driftsindtægter FV. Regnskab 2020 (C) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = - Opr. Budget Kor. Budget Skat/tilskud udligning , , ,2-5,2-5,2 Nettodriftsudgifter 1.615, , ,1 13,0-3,0 Heraf skattefinansieret 1.617, , ,5 12,8-3,2 Heraf brugerfinansieret -2,6-2,6-2,4 0,2 0,2 ØKONOMIUDVALG 205,5 210,0 188,5-17,0-21,5 POLITISK ORGANISATION 8,6 8,7 8,7 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 154,5 156,6 154,9 0,4-1,6 UDLEJNING M.V. -15,0-15,0-16,0-1,0-1,0 BEREDSKAB 6,8 7,3 7,3 0,6 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,3 24,1 24,1 1,7 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 17,6 17,6 14,5-3,2-3,2 GEBYRER -1,2-1,2-1,2 0,0 0,0 PULJER TIL SPAREMÅL 11,9 11,9-3,8-15,7-15,7 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 30,8 32,1 31,5 0,7-0,6 KULTUR & FRITID 30,8 32,1 31,5 0,7-0,6 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 492,9 495,0 493,8 0,9-1,2 SKOLETILBUD 279,0 280,0 278,8-0,2-1,2 BØRN, UNGE OG FAMILIE 95,9 96,6 96,6 0,7 0,0 DAGTILBUD 117,9 118,3 118,3 0,4 0,0 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 102,4 104,9 103,6 1,2-1,3 BYG & MILJØ 4,4 4,9 4,4 0,0-0,6 VEJE & TRAFIK 53,1 54,3 53,3 0,2-1,0 FORSYNINGSVIRKSOMHED -2,6-2,6-2,4 0,2 0,2 EJENDOMSDRIFT 47,6 48,3 48,3 0,8 0,0 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 169,5 169,5 187,1 17,6 17,6 JOBCENTER 169,5 169,5 187,1 17,6 17,6

16 Side 14 Resultatopgørelse (mio. kr.) Oprindeligt budget (a) Korrigeret budget (b) FV. Regnskab 2020 (C) FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = - Opr. Budget Kor. Budget UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 611,9 617,0 621,1 9,2 4,1 VELFÆRD & OMSORG 358,2 363,1 361,7 3,6-1,3 SOCIALE TILBUD 150,8 151,0 151,0 0,2 0,0 DIVERSE YDELSER MV. 102,9 102,9 108,3 5,4 5,4 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 2,0 2,5 2,5 0,4 0,0 ERHVERV & TURISME 2,0 2,5 2,5 0,4 0,0 Anlægsudgifter 93,3 114,2 187,7 94,3 73,5 Optagne lån -3,4-5,4-108,1-104,7-102,7 Renter 9,5 8,3 8,3-1,2 0,0 Afdrag på lån 27,7 28,0 28,0 0,3 0,0 Balanceforskydninger -18,5-18,5-18,5 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.723, , ,5 1,7-32,2 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,2 33,7-3,7-3,5-37,4 Ændring af navn på bevillingen Grønne områder Der har været udtrykt politisk ønske om at ændre navn på bevillingen Grønne områder for at få et mere sigende navn. Bevillingen omfatter udgifter og indtægter, der vedrører alle aktiviteter, der foregår på Materielgården (vedligehold af grønne områder og veje) samt teknisk service. Det foreslås, at bevillingen ændrer navn til Vej og Park. Bilag: 1 Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og 26917/20 politikområder 2 Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger 28794/20 3 Åben Bilag 4 - Gældsudvikling 28781/20 4 Åben Bilag 5 - Likviditetsprognose 28801/20 5 Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 28968/20 Udtalelser Ingen bemærkninger Administrationens vurdering Der vil være et merforbrug på beskæftigelsesområdet i For at sikre budgetoverholdelse anbefales en række omplaceringer fra centrale rådhus -bevillinger hvor det gennem stram styring/udsættelse af aktiviteter vurderes som muligt at opnå mindreforbrug i 2020.

17 Side 15 Handicappolitik Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens. Økonomi og finansiering Jf. sagsfremstillingen.

18 Side ØU - Undersøgelse af de tekniske årsager til merforbrug på beskæftigelsesområdet P05 20/3178 Åben sag Resumé besluttede på sit møde den 18. marts 2020, at: Der skal gennemføres en undersøgelse af de tekniske årsager til, at merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke blev opdaget i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. I denne sag forelægges et nærmere oplæg til denne undersøgelse m.h.p. s godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at oplæg til undersøgelse godkendes som grundlag for indhentning af tilbud Beslutningskompetence Beslutning den Punktet udsat til beslutning på næste ordinære ØU-møde den 22. april Beslutning den Besluttet at undersøgelsen ikke gennemføres, idet de to allerede gennemførte undersøgelser af beskæftigelsesområdet er dækkende som grundlag for forbedring af den fremadrettede styring. Sagsfremstilling Med afsæt i s beslutning den 18. marts 2020 vil direktionen indhente tilbud på en undersøgelse. Oplægget der lægges til grund for indhentning af tilbud er beskrevet nedenfor m.h.p. s godkendelse inden tilbud indhentes fra to eksterne firmaer. besluttede på sit møde den 18. marts 2020, at: Der skal gennemføres en undersøgelse af de tekniske årsager til, at merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke blev opdaget i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. På den baggrund ønsker direktionen et tilbud på en undersøgelse af, hvorfor merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke blev opdaget i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

19 Side 17 Formålet med de løbende budgetopfølgninger er at identificere mulige merforbrug og sikre rettidig handling m.h.p. budgetoverholdelse. Dette foregår: 1. Gennem en månedlig makroopfølgning på bevillingsniveau, hvor det faktiske forbrug dokumenteres 2. Gennem en månedlig budgetopfølgning, hvor aktivitet og økonomisk forbrug drøftes mellem økonomikonsulent og bevillingsansvarlig(e) 3. Gennem de forventede regnskaber 0, 1, 2 og 3, hvor den månedlige budgetopfølgning, jf. ad 2, udvides bl.a. ved, at der gennemføres administrative styringsmøder med deltagelse af den bevillingsansvarlige centerchef og evt. øvrige bevillingsansvarlige i centeret, økonomikonsulenten, ledelsen i Center for Økonomi & HR og den ansvarlige direktør for området. Ansvarsfordelingen i 2019 fremgår af bilag Der henvises til nærmere beskrivelse af s økonomistyring. De løbende budgetopfølgninger skal sikre, at der i hele strengen - fra de bevillingsansvarlige, som har ansvaret for budgetoverholdelse på den enkelte bevilling, til fagcenterchef og direktør samt Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse - er den fornødne kvalitet i de anvendte økonomistyringsmetoder og kontroller, således at der kan fæstes lid til fagcentrenes indmeldinger. Undersøgelsen skal som nævnt give konkrete forklaringer på, hvorfor merforbruget på beskæftigelsesområdet ikke blev opdaget - baseret på, hvordan budgetopfølgningen i fagcenteret, og i samspillet mellem fagcenteret og økonomifunktionen, har været tilrettelagt og praktiseret i Til grund for undersøgelsen foreligger: Beskrivelse af hvordan økonomistyring praktiseres i Oversigt over bevillingsansvarlige i fagcentrene Årsberetning 2019 De løbende budgetopfølgninger (jf. ad 1-2 ovenfor) og Forventede regnskaber 2019 på beskæftigelsesområdet Deloittes analyse af budget 2020 på beskæftigelsesområdet PWC s analyse af mellemregningskonti Administrationens vurdering Direktionen vurderer, at ovenstående oplæg afspejler s beslutning om at få gennemført en undersøgelse af de tekniske årsager til, at merforbrug ikke blev opdaget i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Borgmesteren beslutter på baggrund af de indkomne to tilbud - og ud fra en samlet vurdering af forholdet mellem pris og kvalitet - hvilket tilbud der vælges. orienteres herom. Handicappolitik Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Prisen vil kendes, når tilbud er indhentet. Udgiften kan finansieres af fællesfunktioner, ekstern konsulentpulje.

20 Side ØU - Befolkningsprognose P10 20/2981 Åben sag Resumé Administrationen har i samarbejde med firmaet Boelplan udarbejdet befolkningsprognose for for perioden Befolkningsprognosen er et vigtigt element i s udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejde f.eks. på ældre, skole- og børneområdet. De væsentlige forudsætninger for befolkningsprognosen 2021 er kommunens befolkningstal pr. 1. januar 2020 samt s forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Samlet set forventes en stigning i indbyggertallet på 16,3 pct. fra 2020 til 2032 i Lejre Kommune. Prognosen viser dog væsentlige udsving i de forskellige alderskategorier. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Befolkningsprognose 2021 godkendes 2. at hovedscenariet i Befolkningsprognose 2021 danner grundlag for udarbejdelsen af budget Beslutningskompetence Beslutning den Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling Befolkningsprognose 2021 er et fælles grundlag for den kommunale planlægning og budgetarbejdet. En væsentlig forudsætning for befolkningsprognosen er kommunens faktiske befolkningstal pr. 1. januar Derudover tages der udgangspunkt i kommunens forventninger til boligbyggeriet de kommende år. Skønnet baserer sig på de politiske beslutninger, der er truffet om opførelse af boliger eller udstykninger af grunde samt en meget stor konkret interesse omkring opførsel af boliger i. Andre væsentlige parametre er fertilitet og dødelighed i. Af tabel 1 nedenfor fremgår prognosen for hovedscenariet fordelt på alderskategorier.

21 Side 19 Tabel 1 Aldersgruppe Faktisk Stigning Stigning Stigning ,1% 6,4% 19,7% ,0% -1,4% 7,9% ,0% 0,3% -7,3% ,1% 10,2% 18,9% ,4% 2,1% 9,2% ,1% 28,2% 78,2% Hovedtotal ,1% 6,9% 16,3% I prognosen gøres desuden status på befolkningsudviklingen fra 2019 til 2020, herunder hvorvidt prognosen for 2020 (udarbejdet i foråret 2019), stemmer overens med den faktiske udvikling. Fra 2019 til 2020 er befolkningen i vokset med 221 borgere, hvilket dækker over en forholdsvis stor reel stigning i antallet af 0-5-årige på 116 børn, mens antallet af 6-16-årige er faldet med 56. Udvikling i antallet af + 80 årige følger prognosen, men der er fortsat tale om en væsentlig stigning i denne befolkningsgruppe, der på sigt vil give en øget efterspørgsel efter plejehjemspladser. Samtidig viser opgørelsen, at prognosen for 2019 overvurderede befolkningstallet med 86 borgere. Udviklingen fra 2018 til 2019 samt prognosen for 2019 er vist i tabel 2. Tabel 2 Aldersgruppe Faktisk Faktisk Prognose for 2020 (Udarbejdet 2019) Udvikling Afvigelse faktisk 2020 og prognose Stigning 2019 til ,0% ,4% ,6% ,3% ,5% ,8% Hovedtotal ,8% Resultaterne for befolkningsprognosen 2020 samt de anvendte forudsætninger er nærmere beskrevet i bilag 1. Bilag: 1 Åben Befolkningsprognose /20 Udtalelser Ingen bemærkninger

22 Side 20 Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at det fremlagte hovedscenarie for befolkningsprognosen giver et realistiske billede af, hvordan befolkningsudviklingen vil se ud i de kommende år. Handicappolitik Forslaget har ingen handicapmæssige konsekvenser. Økonomi og finansiering Anvendelsen af befolkningsprognosen vil have en økonomisk betydning i det videre budgetarbejde for

23 Side ØU - Ligestillingsredegørelse A00 20/3176 Åben sag Resumé Administrationen har udarbejdet den lovpligtige ligestillingsredegørelse for Lejre Kommune 2020, der forelægges til politisk behandling. Ligestillingsredegørelsen viser, at kønsfordelingen for ansatte i totalt set er 81% kvinder og 19% mænd. Desuden udgør kvindelige ledere i 77%, mens der er 23 % mandlige ledere. Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at ligestillingsredegørelsen 2020 godkendes. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning den Indstillingen anbefales. Sagsfremstilling Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I ligestillingsredegørelsen for 2020 skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle ligestillingsredegørelserne. Ligestillingsredegørelsen skal indberettes senest den 31. maj Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Folketinget har den 25. april 2019 vedtaget forenklinger af ligestillingslovens regler om indberetning af ligestillingsredegørelser, som er trådt i kraft den 1. maj Formålet med lovændringerne er at forenkle indberetningen af ligestillingsredegørelserne, så de opleves relevante, og så ligestillingsredegørelserne i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling i kommuner, regioner og staten. Formålet med ligestillingsredegørelserne er: At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

24 Side 22 Ligestillingsredegørelsen indeholder i 2020 et specifikt tema om kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden omkring årsskiftet 2020/2021. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner få fremsendt et link til en hovedrapport over samtlige ligestillingsredegørelser. Antal ansatte fordelt på Kvinder Mænd køn nov Antal ansatte Procentvis 81% 19% Ledere fordelt på køn Kvinder Mænd nov Topchefer 66% 33% Chefer 71% 29% Ledere 77% 23% De overordnede statistiske oplysninger viser, at 81% af de ansatte i er kvinder og 19% er mænd. Andelen af kvinder er dermed steget med 1 procentpoint siden Desuden viser statistikken, at de kvindelige ledere udgør 77% i 2019 mod 75 % i 2017, og de mandlige ledere udgør tilsvarende 23% i 2019 mod 25 % i Nedenfor fremgår en sammenligning på stillingskategorier for henholdsvis 2019 og Overenskomstområde Kvinder Mænd Akademikere % 22% Akademikere % 22% Kontor/ IT % 18% Kontor/ IT % 21% Lærere % 28% Lærere % 27% Pædagoger % 24% Pædagoger % 19% SOSU % 6% SOSU % 7% Sundhedspersonale % 4% Sundhedspersonale % 5% Bilag: 1 Åben Ligestillingsredegørelse /20

25 Side 23 Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at ligestillingsredegørelsen 2020 godkendes. Handicappolitik Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

26 Side ØU - Leasing af biler til teknisk service S55 19/11969 Åben sag ØU Resumé Der fremlægges forslag til model for finansiering af dels 3 nye biler til Teknisk Service og udskiftning af 4 gamle biler i Teknisk Service, så arbejdet kan udføres mest effektivt af Teknisk Service. Anskaffelsen af de i alt 7 biler ønskes finansieret ved finansiel leasing over en 7-årige leasingperiode. Der ønskes også i denne sag omplaceret budget til driften af de biler som Teknisk Service har til rådighed, til bevillingen for Teknisk Service, så driften og vedligeholdelsen bliver forankret hos Teknisk Service, som er dem der anvender bilerne. I dag ligger der et budget under haller på kr. og et budget under bevilling ejendomme på kr. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at administrationen bemyndiges til at indgå en 7-årig aftale hos KommuneKredit på kr. til finansiering af 7 biler til Teknisk Service. Udgiften finansieres indenfor bevilling Teknisk Service 2. at der flyttes budget på kr. fra bevilling Idrætshaller til bevilling Teknisk Service til drift af de eksisterende biler, hidtil tilhørt hallerne 3. at der flyttes budget på kr. fra bevilling drift af administrationsbygninger til bevilling Teknisk Service til drift af de eksisterende biler, hidtil tilhørt Kommunale Ejendomme og administrationsbygningerne Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning den Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der inden Kommunalbestyrelsesmødet ønskes en uddybning af mulighederne for hel eller delvis brug af el-biler. Ole Blickfeldt (O) kan ikke følge indstillingen, idet ikke ønsker belyst hvad der er den mest miljøvenlige løsning. Mikael Ralf Larsen (F) tager forbehold. Sagsfremstilling Teknisk Service blev etableret 1. april 2017 ved sammenlægning af kommunens tekniske servicepersonale. Ved sammenlægningen blev det besluttet, at de biler som blev anvendt af det tekniske servicepersonale på de enkelte institutioner, fortsat skulle stilles til rådighed for Teknisk Service, men udgifterne skulle fortsat afholdes af institutionerne. Teknisk Service har på baggrund af denne beslutning rådighed over 5 biler, tre er overdraget fra hallerne, to fra Team Kommunale Ejendomme.

27 Side 25 I forbindelse med at Teknisk Service blev placeret på Materielgården i Hvalsø (i stedet for Allerslev Rådhus), har Vej og Park stillet to biler til rådighed for Teknisk Service, biler der ellers skulle været udfaset. På nuværende tidspunkt er der således 7 biler til rådighed for Teknisk Service. 2 af bilerne er til rådighed for teamet der servicerer skoler og daginstitutioner, de 4 af bilerne anvendes af teamet der servicerer resten af kommunens institutioner, herunder også kommunens boliger, den sidste bil anvendes til kørsel af bøger mellem bibliotekerne, madkørsel for institutionerne samt IT-materiel. Teknisk Service har 23 medarbejdere der er tilknyttet Materielgården, heraf 20 på fuld tid, og 3 på deltid (2 á 15 timer én af 34 timer), samt 2 seniorjobbere. Derudover er to medarbejdere fast på rådhusene. Disse har en fast bil til rådighed, og indgår ikke i det følgende. Antallet af biler (7 stk.) til rådighed for personalet i Teknisk Service er en udfordring for optimal opgaveløsning (effektivitet og fleksibiliteten), idet to mand må køre i samme bil og løse to opgaver efter hinanden, fremfor at løse dem på samme tid, med hver sin bil. Hvis der opstår akutte situationer, bliver begge nødt til at køre videre til den opgave. Teknisk Service kan dække det nuværende behov for kørsel, hvis de har 10 biler til rådighed. Dvs. der er behov for at anskaffe yderligere tre biler. Derudover er de nuværende biler af ældre dato. Den nyeste er anskaffet i 2016 og den ældste i Af disse er der behov for udskiftning af tre af bilerne. På nuværende tidspunkt afholdes alle udgifterne til driften af biler de steder hvor bilerne kommer fra. Dvs. Center for Kultur & Fritid afholder udgifter til 3 af bilerne på Hallernes område og Center for Service & Ejendomme afholder udgifterne for 4 af bilerne, 2 på Vej & Park og 2 på Drift af administrationsbygninger. Der indstilles i denne sag, at der flyttes et budget fra Center for Kultur & Fritid på 200 tkr. Og fra Center for Service & Ejendomme på 130 tkr. ifm. overdragelse af bilerne og den tilhørende drift til Teknisk Service. Dette betyder, at der samlet set er 330 tkr. til drift af bilerne. Overslag på årlige driftsomkostninger ex. forsikringer på nyere biler 25tkr. Ved 10 biler giver det en årlig omkostning på kr. Der er behov for at anskaffelse af tre ekstra biler, så Teknisk Service har 10 biler til rådighed, og udskiftning af minimum fire af de eksisterende biler. Det der ønskes anskaffet, er mindre varebiler, som skal tilpasses brugen i Teknisk Service. Dvs. at der skal være plads til værktøj, så de også fungerer som rullende værksteder og ikke kun som transportmiddel. Estimeret udgift 120 tkr. Pr bil. Da bilerne forventes at have en levetid på 7 år, giver det en årlig omkostning til finansiering på 17,2 tkr. Da bedste pris fås jo flere biler der anskaffes, og alderen på bilerne er så høj, anbefales det at der arbejdes videre med at udskifte 4 biler i 2020, dermed en anskaffelse på 7 nye biler. De sidste tre biler anbefales udskiftet, når den årlige driftsudgift overstiger kr. Tabel

28 Side 26 Anskaffelse af 7 biler 2020 Driftsomkostninger, 10 biler Indtægt ved salg af 4 biler Indtægter fra Boligkontoret Danmark Årlige udgifter 10 biler Budget fra Haller Budget fra administrationsbygning er Budget i alt Udtalelser Ingen bemærkninger Administrationens vurdering Bilerne der ønskes anskaffet er 4 varevogne f.eks Peugeot Expert (kort model) eller Ford transit Connect eller lignende. Og 3 lidt større varevogne f.eks. Peugeot Boxer eller expert (lang model) Ford Transit Costom eller lignende. Markedet er undersøgt for at se på mulige mere grønne løsninger i form af el eller hybrid biler. På nuværende tidspunkt er der ikke anbefalingsværdige løsninger, bilerne har ikke mulighed for trækkrog, og de rækker ikke langt pr. el-tankning. er en geografisk stor kommune, og der er behov for fleksibilitet i forhold til nemt at komme rundt. I forbindelse med kommunens indkøb af Disel og Benzin undersøges der muligheder for bedre alternativer til det nuværende, der er mere skønsomme for miljøet. De anbefalede Dieselbiler med den nyeste Emissionsstandard Euro 6.2 er også testet skånsomme for miljøet. Administrationen vil følge udviklingen nøje og skifte over på mere miljøvenlige biler når muligt. Handicappolitik Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Finansiering

29 Side 27 Der er ikke i budget 2020 afsat midler til indkøb af nye biler, og der er heller ikke i forbindelse med etablering af Teknisk Service gjort opmærksom på behov for flere kommunale biler. Hvis ikke bilerne skal anskaffes kontant er der 2 muligheder for finansiering via leasing operationel leasing og finansiel leasing. Operationel leasing Ved operationel leasing står leasingselskabet for det praktiske forhold omkring indkøb, valg af leverandør, serviceaftale, dækaftale, erstatningsbil, vejhjælp, tilbagekøbsgaranti m.v. Ved leasingperiodens udløb tilbageleveres bilen til leasingselskabet. Desuden kan tilknyttes forskellige fleet-management produkter som f.eks. brændstofadministration, bil-flåde oversigter m.v. for at skabe fuldt overblik over kommunens eller regionens samlede bilpark. har i forbindelse med tilslutning til SKI aftaler fravalgt denne løsning. Finansiel leasing Er den løsning som i dag bruger i forhold til biler og IT-udstyr. Ved finansiel leasing står leasingselskabet alene for finansiering af bilens anskaffelsessum. I denne model er det der forhandler alle købsvilkår samt eventuel serviceaftale og/eller tilbagekøbsaftale foretages af kunden. Lejre Kommune betaler alle løbende driftsomkostninger m.v. Finansiering af 6 biler (3 nye og udskiftning af 3 eksisterende) til 120 tkr. i alt 840 tkr. over en 7-årig leasing ordning vil årligt koste kr. Udover omkostningerne til finansiering skal der findes finansiering af driften af yderligere 3 biler, hvilke er ca kr. årligt. Som det fremgår af tabel 1 i afsnittet sagsfremstilling, vil udskiftning af 7 biler kunne finansieres indenfor budgettet, der bliver omplaceret fra Center for Kultur & Fritid og Center for Service & Ejendomme til Teknisk Service, idet der planlægges udskiftet fire gamle biler.

30 Side ØU - Godkendelse af Skema B for 24 plejeboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge G01 19/4726 Åben sag Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for 24 plejeboliger på Ammershøjparken i Kirke Hyllinge på mødet den 28. maj Projektet har nu været i udbud og Revisionsfirmaet BDO har for fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B. Boligerne etableres som almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Skema B for de 24 plejeboliger og en samlet anskaffelsessum på kr. inkl. moms godkendes 2. at Skema B for servicearealerne og en samlet anskaffelsessum på kr. ekskl. moms godkendes 3. at huslejeniveau på kr./m 2 årligt ekskl. forbrugsafgifter godkendes 4. at fristen for påbegyndelse af byggeriet fastsættes til den 1. december 2020 Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning den Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte Skema A for 24 plejeboliger på Ammershøjparken i Kirke Hyllinge på mødet den 28. maj Boligerne etableres som almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. ejer selv grunden, som projektet skal opføres på. Grunden er omfattet af lokalplan 4.08 og udlagt til offentligt område f.eks. plejecenter. På mødet den 29. oktober 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i projektet skulle indarbejdes et produktionskøkken frem for et anretterkøkken, som var indbefattet i det projekt, der blev godkendt med skema A ansøgningen. Projektet inkl. produktionskøkken har nu været i udbud og Revisionsfirmaet BDO har for Lejre Kommune fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B. Skema B for ældreboliger og skema B for servicearealer er vedlagt som bilag. De 24 boliger har et samlet etageareal på m 2, hvoraf 600 m 2 er fælles boligareal. Hver bolig er således på ca. 65 m 2, hvoraf ca. 25 m 2 er fælles boligareal. Hertil etableres ca. 335 m 2 serviceareal (inkl. produktionskøkken). Skema B bygger på den endelige anlægsbevilling, som blev behandlet af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på mødet den 1. april 2020, og som behandles i en anden sag på denne dagsorden.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Driftsøkonomisk

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Allerslev Dato: Tirsdag den 25. juni 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 3. april 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Burak

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Kerneopgaven Uddannelse til Alle Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere