Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2020 (OR. en)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2020 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2020 (OR. en) 7029/20 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. marts 2020 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COHOM 27 COPS 100 RELEX 241 CFSP/PESC 276 CONUN 68 COSCE 1 DEVGEN 37 FREMP 26 JAI 265 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union JOIN(2020) 5 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUhandlingsplan om menneskerettigheder og demokrati Hermed følger til delegationerne dokument - JOIN(2020) 5 final. Bilag: JOIN(2020) 5 final 7029/20 RELEX.2.B DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den JOIN(2020) 5 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati DA DA

3 1. INDLEDNING Den Europæiske Union (EU) bygger på en stærk vilje til at fremme og beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet. Det er centralt for EU's arbejde både internt og i forbindelserne med andre lande og regioner. EU har i overensstemmelse med den strategiske dagsorden , der blev vedtaget af Det Europæiske Råd, og de politiske retningslinjer for Europa-Kommissionen en strategisk interesse i at fremme sit globale lederskab i spørgsmål om menneskerettigheder og demokrati med det formål at skabe konkrete forbedringer for mennesker verden over. Der er allerede gjort meget. Siden vedtagelsen af EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati fra , den første af EU's to handlingsplaner om menneskerettigheder og demokrati ( og ) 2, udnævnelsen af EU's første særlige repræsentant for menneskerettigheder (EUSR) i 2012 og Rådets konklusioner om demokrati fra er EU blevet mere koordineret, aktivt, synligt og effektivt i arbejdet med tredjelande, og EU har indtaget en mere fremtrædende rolle på multilateralt plan. I et skiftende geopolitisk landskab er EU forblevet en stærk forkæmper for menneskerettigheder og demokrati. Nye geopolitiske rivaliseringer understreger blot EU's rolle som en pålidelig og stabil partner og forkæmper for en regelbaseret multilateral orden. Når det gælder menneskerettigheder og demokrati, er det globale billede overordnet set noget broget: Selv om der er sket store fremskridt, må vi sætte ind over for anfægtelsen af menneskerettighedernes universalitet og udelelighed og de demokratiske tilbageskridt. Teknologisk set bevæger vi os i retning af et paradigmeskift, hvor menneskets formåen i stigende grad forbedres af maskiner. Udviklingen drives frem af nye teknologier (især kunstig intelligens), som både skaber muligheder, men også indebærer risici. Samtidig er menneskerettigheder i stigende grad uløseligt forbundet med globale miljøproblemer såsom klimaforandringer. Tiden er derfor inde for EU til at fastsætte en ny geopolitisk dagsorden om menneskerettigheder og demokrati. Det er vigtigt at omsætte EU's årelange engagement i menneskerettigheder og demokrati til en ny operationel dagsorden, idet der bygges på EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati Formålet med denne meddelelse er at fremlægge en ny handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati. Den beskriver målene og prioriteterne for de næste fem år på området eksterne forbindelser og vil bidrage til at skabe et stærkere Europa i verden. Handlingsplanen er enestående i den forstand, at den er det eneste instrument af sin art, der har til formål at fremme en værdibaseret dagsorden på verdensplan. I denne fælles meddelelse foreslås det at: styrke EU's lederskab med hensyn til at fremme og beskytte menneskerettigheder og demokrati på verdensplan fastlægge EU's mål og prioriteter og fokusere på gennemførelse i lyset af skiftende geopolitiske forhold, den digitale omstilling, miljøproblemer og klimaændringer maksimere EU's rolle på verdensplan ved at udvide værktøjskassen for menneskerettigheder og dens vigtigste instrumenter og politikker og fremme et forenet og koordineret EU ved at støtte en mere effektiv og sammenhængende indsats. Sideløbende med denne meddelelse vil Kommissionen og den højtstående repræsentant i henhold til artikel 22, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fremsætte et fælles forslag til Rådet om, at Rådet retter en henstilling til Det Europæiske Råd om at træffe en afgørelse, hvorved

4 meddelelsen og handlingsplanen vedtages som en afgørelse truffet af Det Europæiske Råd om Unionens strategiske interesser og mål i henhold til artikel 22, stk. 1, i TEU. En sådan afgørelse fra Det Europæiske Råd vil gøre det muligt for Rådet at vedtage særlige gennemførelsesforanstaltninger for handlingsplanen i henhold til artikel 31, stk. 2, i TEU. 2. MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI ANGRIBES I STIGENDE GRAD: ET KRAV OM EU- LEDERSKAB I de seneste år har EU handlet mere strategisk og udnyttet sin politiske vægt og værktøjskassen for menneskerettigheder mere effektivt til at afhjælpe overtrædelser af menneskerettighederne og til at fremme demokratiske, robuste og fredelige samfund. EU har bidraget til, at der er gjort væsentlige fremskridt i lande og regioner, hvor menneskerettighederne var under pres. Det er sket gennem innovativt engagement og investeringer i økonomiske og sociale rettigheder og ved solid politisk og finansiel støtte til at beskytte menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundet og medieaktører. EU har i FN's menneskerettighedsfora spillet en ledende rolle i indsatsen for at fremme landespecifikke resolutioner og tematiske initiativer ved at opbygge emnespecifikke og tværregionale koalitioner, f.eks. med Den Islamiske Samarbejdsorganisation. Med det tværregionale initiativ "positive menneskerettighedshistorier" er blevet sat EU i spidsen for bestræbelserne på at generobre fortællingen om menneskerettighederne ved at fremme succeshistorier. Der er dog stadig store udfordringer. Menneskerettigheder og demokrati er under hårdt pres i mange lande i verden. Grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytrings-, forsamlings- og mediefriheden trues også i stigende grad. Konsekvensen af systemiske forsøg på at undergrave retsstaten, begrænse råderummet for civilsamfundet og det politiske rum og svække den multilaterale regelbaserede orden er blevet forværret af, at nogle af EU's vanlige partnere har trukket sig ud af den aktive indsats for at fremme og forsvare menneskerettighederne og de demokratiske værdier. Der er flere tendenser, der viser dette, bl.a.: mindre råderum for civilsamfundet svækkelse af retsstaten stigende trusler mod integriteten i valg og demokratiske processer stigende intimidering af journalister og trusler mod uafhængige medier stigende vold mod og intimidering af menneskerettighedsforkæmpere (over anmeldte overgreb i de seneste tre år) udbredt straffrihed i tilfælde af menneskerettighedskrænkelser og angreb på den Internationale Straffedomstols rolle overtrædelser af den humanitære folkeret i væbnede konflikter, bl.a. i Syrien, Yemen og Sydsudan stigende modstand mod kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene og vedvarende misbrug af arbejdskraft, herunder af børnearbejde. Omstillingen til den digitale tidsalder giver allerede nu nye muligheder og udfordringer. Digitale teknologier kan fremme menneskerettighederne og en demokratisering ved at gøre det lettere for offentligheden at deltage, øge statens ansvarlighed ved at gøre det muligt at overvåge og dokumentere tilfælde af overtrædelser og krænkelser, fremme ny deltagelse online, fremme oplysning og adgang til uddannelse og oplysninger, fremme økonomisk og samfundsmæssig inklusion og fremme adgangen til offentlige tjenester af ordentlig kvalitet. De kan dog også understøtte krænkende og ulovlig begrænsning af bevægelses- og ytringsfriheden. De sociale mediers platforme benyttes til at kanalisere målrettet desinformation og hadefuld tale, som ofte krænker privatlivets fred og undergraver demokratiet og menneskerettighederne. Misbrugen af nye teknologier, herunder kunstig 2

5 intelligens, indebærer en risiko for øget overvågning, kontrol og undertrykkelse. I visse lande er masseovervågning af borgerne en realitet. Data og algoritmer kan bruges til bevidst eller ubevidst at diskriminere enkeltpersoner eller grupper og dermed styrke fordomme i samfundet. Den anden vigtige omstilling er drevet af globale miljøproblemer såsom miljøforringelse, forurening og klimaforandringer. Forbindelsen mellem disse problemer og menneskerettigheder bliver tydeligere og tydeligere. Unge mennesker giver deres mening til kende. Civilsamfundet og miljømenneskerettighedsforkæmpere spiller en vigtig rolle ved at gøre opmærksom på menneskerettighedskrænkelser og kræve handling for at beskytte kloden og klimaet. Det er et vigtigt mål at gøre fremtidens miljø bæredygtigt, idet der skal arbejdes på tværs af den opdeling, der traditionelt har været mellem økonomi og sikkerhed og mellem interne og eksterne politiske aspekter. De negative konsekvenser af miljøforringelser og klimaforandringer er en trussel mod en række rettigheder og kan mangedoble problemerne i den forbindelse med hensyn til retten til sundhed, fødevarer, universel uddannelse og endda retten til selve livet. Samtidig er konflikter skærpet og nye farer opstået. Konflikter og uroligheder truer rundt om i verden millioner menneskers levebrød, og aldrig har der været så mange fordrevne personer i verden. Investering i menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet er den bedste metode til at forhindre, at samfund ender i krise. Menneskerettigheder og demokrati skal sættes i højsædet i EU's konfliktforebyggelse og konfliktløsning. Krisesituationer giver især udfordringer for den effektive udøvelse og beskyttelse af menneskerettighederne og sætter vores demokratier på prøve. Eksempler som det pandemiske udbrud af covid-19 viser, at en fælles global indsats og solidaritet er bydende nødvendigt. Det betyder, at der tidligt skal sættes ind for at tackle overtrædelser af menneskerettigheder og for at støtte demokratiet, bl.a. ved hjælp af mægling og forebyggelse af vold i forbindelse med valg. Nyt fokus på menneskerettigheder og demokrati vil gøre stat og samfund mere robuste. Det er lettere at garantere sikkerheden, hvis de civile og politiske samt de økonomiske, samfundsmæssige og kulturelle rettigheder er sikret. Ingen sikkerhed er holdbar uden menneskerettigheder for alle. Det er i den sammenhæng vigtigt at sikre ansvarlighed og bekæmpe straffrihed. Målene i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling er en ekstraordinær chance for at sikre, at tilsagnet om inklusion bidrager til at fremme menneskerettigheder og demokrati verden over. Forpligtelsen til ikke at "lade nogen i stikken" er en opfordring til at forbedre menneskerettighederne for alle uden nogen form for forskelsbehandling. I en tid med stigende ulighed hvor økonomiske forskelle rodfæstes politisk og medfører sociale splittelser har opgaven aldrig været større. 3. FREMADRETTET: EN NY EU-HANDLINGSPLAN OM MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI I den nye handlingsplan beskrives EU's ambitioner, og der fastlægges prioriteter inden for fem indbyrdes forbundne indsatsområder, der gensidigt styrker hinanden: I. Beskyttelse og styrkelse af individet II. III. IV. Opbygning af robuste, inklusive og demokratiske samfund Fremme af et globalt system for menneskerettigheder og demokrati Nye teknologier: udnyttelse af muligheder og tackling af udfordringer og V. Opnåelse af resultater gennem samarbejde. Disse fem indsatsområder vil blive uddybet i den nye handlingsplan for at udstikke en strategisk og overordnet retning. Handlingsplanen vil udstikke de rammer, der skal gælde for EU's delegationer og kontorer samt medlemsstaternes ambassader, når de specifikke operationelle foranstaltninger skal 3

6 fastlægges på nationalt, regionalt og multilateralt niveau under hensyntagen til de særlige lokale forhold. For at opnå resultater inden for disse fem nye indsatsområder vil EU udnytte den brede vifte af politikker og værktøjer, der er til rådighed til at fremme og forsvare menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet. Disse omfatter offentligt diplomati og informationskampagner, EU-erklæringer og tematiske og landespecifikke resolutioner i multilaterale menneskerettighedsfora. De omfatter også mere diskrete diplomatiske værktøjer såsom demarcher, politisk dialog, løbende menneskerettighedsdialoger og sektorspecifikke politiske dialoger. Gennem årene har de menneskerettighedsdialoger, der er etableret med flere og flere lande, vist sig at være et vigtigt redskab til at fremme EU's dagsorden for menneskerettigheder som led i EU's bredere politiske forbindelser. I denne nye situation er det yderst vigtigt at informere om menneskerettigheder. Selv om det fortsat er vigtigt at gøre opmærksom på overtrædelser af menneskerettighederne, er det også vigtigt at skabe en mere positiv fortælling om menneskerettighederne. I et polariseret informationsmiljø, hvor de sociale medier spiller en stadig vigtigere rolle, er det en opgave, der kræver en samlet indsats. Med den nye handlingsplan vil man udnytte de muligheder, den nye flerårige finansielle ramme (FFR) giver, især ved gennem større fleksibilitet at sikre sammenhæng mellem et landebaseret samarbejde og støtte til menneskerettigheds- og civilsamfundsorganisationer. EU bør ved fastsættelsen af omfanget og fordelingen af støtten til myndigheder og civilsamfundet tage højde for en pludselig forbedring eller forringelse af beskyttelsen af menneskerettigheder og demokrati. Hvad der også er vigtigt er, at EU med handlingsplanen vil tilstræbe at øge sammenhængen og nedbryde grænserne mellem de interne og eksterne politikområder. EU vil gøre en større indsats for at integrere beskyttelsen af menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i alle foranstaltninger udadtil. Synergien mellem handel og menneskerettigheder vil f.eks. blive styrket, idet der bygges videre på arbejdet inden for rammerne af EU's handelspræferenceordninger. Menneskerettighederne vil også blive integreret i interne politikker, især i de prioriterede områder under den grønne pagt såsom miljø, samt i områderne migration og sikkerhed, og den rettighedsbaserede tilgang til udvikling vil blive udvidet til andre områder af den eksterne politik. EU vil tilstræbe at blive en hurtigere og mere effektiv aktør, hvad angår menneskerettigheder på nationalt niveau, hvor det betyder mest. Med den nye handlingsplan vil man også forsøge at styrke aktørerne på stedet. EU-delegationscheferne spiller i den forbindelse en væsentlig rolle som personer, der skal fremme menneskerettigheder og demokrati, og denne rolle vil blive videreudviklet. Civilsamfundet er fortsat en vigtig partner, når der skal skabes vedvarende forandring, og når fremskridt skal følges og vurderes. En effektiv gennemførelse af handlingsplanen vil kræve en mere koordineret tilgang, også med medlemsstaterne, for at sikre, at der er større sammenhæng i og virkning af EU's deltagelse på alle niveauer og på tværs af alle instrumenter og politikker. EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder vil i overensstemmelse med sit mandat forblive en vigtig politisk aktør og spille en central rolle med hensyn til at styre den dynamiske gennemførelse af handlingsplanen, således at der opnås vedvarende resultater. 4

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7775/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 3. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 44 CFSP/PESC 300

Læs mere

15571/17 ef 1 DG C 1

15571/17 ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15571/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6626/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45 ENER 85 COPS 65 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11245/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10997/16

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C

14795/16 ag/cos/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) 14795/16 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 14597/16 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet JAI 992 COSI 193 CT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0177 (NLE) 11634/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 90 WTO 177 RELEX

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen 9.3.2015 B8-0214/1 1 Punkt 19 a (nyt) 19a. beklager, at formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har fremmet ideen om, at der ikke vil ske nogen yderligere udvidelser i løbet af de næste fem år;

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

9916/17 jn/la/hsm 1 DGD2B

9916/17 jn/la/hsm 1 DGD2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 9916/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7923/2/17 REV 2 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0172 (NLE) 11633/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 89 WTO 176 RELEX

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. maj 2017 (OR. en) 9235/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261 COMPET 363 ENV 463

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG MENNESKERETTIGHEDER Den Europæiske Union er engageret i at støtte demokrati og menneskerettigheder i sine udenrigsanliggender i overensstemmelse med EU's grundprincipper om frihed, demokrati, respekt for

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

12913/17 ht/pfw/kmm 1 DGD 2C

12913/17 ht/pfw/kmm 1 DGD 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2017 (OR. en) 12913/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 12727/17 Vedr.: FREMP 110 JAI 880 COHOM 111 DROIPEN 129 ASILE 66 JUSTCIV

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. november 2018 (OR. en) 13960/18 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COAFR 279 CFSP/PESC 1050 CSDP/PSDC 660

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 1650 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. marts 2018 (OR. en) 7421/18 FISC 152 ECOFIN 278 DIGIT 49 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. marts 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2018 (OR. en) 8301/18 NOTE fra: til: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 7831/1/18

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

5369/15 cos/lao/hm 1 DG C 2C

5369/15 cos/lao/hm 1 DG C 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5369/15 COTER 9 COMEM 8 COMAG 10 COPS 9 POLMIL 3 IRAQ 1 CONUN 7 COHOM 3 COSI 7 ENFOPOL 16 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne i tillægget Rådets konklusioner om Tunesien, som Rådet vedtog den 20. juli 2015.

Hermed følger til delegationerne i tillægget Rådets konklusioner om Tunesien, som Rådet vedtog den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. fr) 11076/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 20. juli 2015 MAMA 114 CFSP/PESC 433 RELEX 626 TU 15 Tidl. dok. nr.: 11048/15 MAMA

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0177/2019 11.3.2019 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. januar 2016 (OR. en) 5640/16 FISC 11 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 28. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 15-26

ÆNDRINGSFORSLAG 15-26 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/0029(COD) 19.9.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 15-26 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE585.811v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

14638/18 hsm 1 RELEX.1.B

14638/18 hsm 1 RELEX.1.B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2018 (OR. en) 14638/18 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 14634/18 Vedr.: EU-strategi

Læs mere

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C

12671/17 js/ht/kmm 1 DGD 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) 12671/17 NOTE fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 12112/17 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet FREMP 99 JAI 847 COHOM

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0216 (NLE) 11327/16 COLAC 58 FORSLAG fra: modtaget: 14. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 15. oktober 2012 (OR. en) 14535/12 DEVGEN 264 RELEX 890 ACP 188 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Rådets konklusioner -

Læs mere

10258/19 llp/top/ipj 1 RELEX.1.B LIMITE DA

10258/19 llp/top/ipj 1 RELEX.1.B LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2019 (OR. en) 10258/19 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9921/19 Vedr.: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: formandskabet delegationerne 12164/3/16 REV3 Udkast til Rådets

Læs mere

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS

Læs mere

10454/17 ipj 1 DG C 1

10454/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10454/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10135/17

Læs mere

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3466. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER),

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2016/2009(INI) 9.11.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. august 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. august 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. august 2016 (OR. en) 11743/16 ENER 302 CADREFIN 54 DELACT 170 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0435(COD) 15848/18 COMER 148 CFSP/PESC 1228 CONOP 127 ECO 120 UD 346 ATO 101 COARM 346 PREP-BXT 69

Læs mere

6791/17 aan/jb/hsm 1 DG C 1

6791/17 aan/jb/hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. fr) 6791/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 6. marts 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 6647/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0072 (NLE) 8190/17 UD 104 MED 26 COMER 52 FORSLAG fra: modtaget: 6. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. oktober 2017 til: delegationerne Tidl.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (13. og 14. december

Læs mere

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15573/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) 8196/19 UD 110 DELACT 111 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. marts 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. marts 2018 (OR. en) EUCO 1/18 CO EUR 1 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (22. marts 2018)

Læs mere

15615/17 hm 1 DGD 1C

15615/17 hm 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15615/17 COSI 325 JAI 1191 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne

Læs mere

12650/17 lma/js/clf 1 DGD 1C

12650/17 lma/js/clf 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) 12650/17 COSI 215 JAI 845 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Udkast til Rådets konklusioner

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

10221/19 hsm 1 RELEX 2A

10221/19 hsm 1 RELEX 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2019 (OR. en) 10221/19 COEST 139 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. juni 2019 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Iran som vedtaget af Rådet den 4. februar 2019.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Iran som vedtaget af Rådet den 4. februar 2019. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2019 (OR. en) 5744/19 MOG 7 CFSP/PESC 57 CONOP 9 IRAN 2 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. fr) 15633/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 10065/16 COR 1 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

9895/19 clf 1 ECOMP.2B

9895/19 clf 1 ECOMP.2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. juni 2019 (OR. en) 9895/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9101/19 + COR 1 Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. april 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. april 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. april 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0107 (COD) 8115/18 ADD 2 FORSLAG fra: modtaget: 18. april 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: JAI 324 COPEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 11. marts 2011 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 11. marts 2011 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EKSTRAORDINÆRE MØDE I DET EUROPÆISKE RÅD ERKLÆRING Vedlagt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0175 (NLE) 9373/18 FORSLAG fra: modtaget: 25. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: WTO 138 SERVICES 44 FDI

Læs mere

15375/16 ht/aan/bh 1 DRI

15375/16 ht/aan/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15375/16 NOTE fra: til: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0155 (NLE) 10118/16 AVIATION 126 RELEX 508 ASIE 48 FORSLAG fra: modtaget: 27. maj 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

10191/15 pfw/pfw/ef 1 DG C 2A

10191/15 pfw/pfw/ef 1 DG C 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2015 (OR. en) 10191/15 COEST 195 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 22. juni 2015 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

6177/19 pfw/jb/mta 1 ECOMP.3.C

6177/19 pfw/jb/mta 1 ECOMP.3.C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. februar 2019 (OR. en) 6177/19 NOTE fra: til: COMPET 114 MI 127 IND 40 DIGIT 29 JUSTCIV 40 RECH 82 EDUC 56 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. juli 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0156(NLE) 11435/19 FORSLAG fra: modtaget: 22. juli 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 92 WTO 214 COAFR

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0023/8. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0023/8. Ændringsforslag 4.3.2015 A8-0023/8 8 Punkt 1 a (nyt) 1a. understreger befolkningernes umistelige ret til selvbestemmelse uden ekstern indgriben i tredjelandes politiske, økonomiske og sociale liv; advarer endnu en gang

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere