Afgjort den 2. april Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet, den 31. marts Aktstykke nr. 130 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgjort den 2. april Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet, den 31. marts Aktstykke nr. 130 Folketinget"

Transkript

1 Aktstykke nr. 130 Folketinget Afgjort den 2. april Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet, den 31. marts a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at tilføre i alt 368,0 mio. kr. i 2020 til følgende konti under 16. Sundheds- og Ældreministeriet som led i indsatser relateret til COVID-19: 122,8 mio. kr. til Tilskud til influenzavaccination til ekstra influenzavaccinationer (udgifter til vacciner og honorarer til læger) som følge af forventede øgede udgifter ved en tilslutning på 75 pct. for den eksisterende målgruppe og udgifter til vaccination af sundhedspersonale, som har patientkontakt, 230,2 mio. kr. til nyoprettet konto Gratis pneumokokvaccinationer til personer fyldt 65 år og risikogrupper (udgifter til vacciner og honorarer til læger), 15,0 mio. kr. til Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (på nyoprettet underkonto) til videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter. b. Udbruddet af COVID-19 i Danmark har medført et akut behov for indsatser for at imødegå nogle af de udfordringer, som COVID-19 har medført på sundhedsområdet. På sundhedsområdet er der derfor igangsat en række initiativer mhp. at mindske konsekvenserne i form af sygdom, dødelighed og nedbringe unødig belastning på sygehusene mv. Initiativerne, der fremgår af nærværende aktstykke er igangsat, da hastighed under de nuværende omstændigheder er afgørende. Nærværende aktstykke forelægges Finansudvalget dels for at informere om igangsatte initiativer, dels for at tilvejebringe den nødvendige finansiering. Ekstra vaccinationsindsats Sundhedsstyrelsen har i lyset af det nuværende COVID-19 udbrud anbefalet en række vaccinationsindsatser, som bør iværksættes snarest. Indsatserne omfatter: Gratis vaccination mod influenza til sundhedspersonale med patientkontakt samt øget deltagelse blandt risikogrupper. Gratis vaccination (og i enkelte tilfælde testning) mod pneumokokker. Sundheds- og Ældremin., j.nr CN001201

2 2 Formålet med en intensiveret vaccinationsindsats er dels at beskytte risikogrupper mod dobbelt sygdom (fx både almindelig influenza og COVID-19) og dels at nedbringe unødig belastning på sygehusene m.v., idet der er stor risiko for nye udbrud af COVID-19 relaterede coronavirus i de kommende vintersæsoner. Udvidelse af influenzavaccinationsprogrammet Sundhedsstyrelsen har som led i indsatsen mod COVID-19 anbefalet, at det eksisterende tilbud om gratis influenzavaccination til ældre fyldt 65 år og udvalgte risikogrupper udvides til også at omfatte sundhedspersonalet med patientkontakt. Endvidere anbefaler Sundhedsstyrelsen, at vaccinationsdeltagelsen for det eksisterende tilbud øges fra ca. 50 pct. i sæsonen 2019/2020 til 75 pct., som er WHO s målsætning for risikogruppen. Risikogruppen, der i dag er omfattet af gratis influenzavaccination, er personer fyldt 65 år, førtidspensionister samt en række kroniske sygdomme og gravide m.v., jf. bekendtgørelse nr. 988 af 25. september 2010 om gratis influenzavaccination til visse persongrupper. Sundhedsstyrelsen anbefaler tilsvarende, at der opnås 75 pct. tilslutning blandt sundhedspersonalet. Til Finansudvalgets oplysning bestilte Statens Serum Institut under den seneste influenzasæson (2019/2020) samlet ca. 1 mio. doser influenzavacciner til både risikogrupper og det private marked, hvor det med baggrund i tidligere sæsoner vurderes, at størstedelen er gået til risikogrupperne. I 2018/2019 blev f.eks. ca borgere i risikogrupperne vaccineret. Det vurderes, at risikogrupperne samlet set udgør ca. 1,5 mio. personer, og at sundhedspersonalet, som har patientkontakt, udgør ca. 0,25 mio. personer. Statens Serum Institut har på den baggrund estimeret, at hvis der skal være vaccine til at vaccinere op til 75 pct. af risikogrupperne, op til 75 pct. af sundhedspersonalet og samtidig tilbydes vacciner til det private marked (estimeret til ca. 0,15 mio. doser), skal der bestilles i alt ca. 1,6 mio. doser influenzavaccine, der inkluderer et beregnet spild på 10 pct. Til Finansudvalgets oplysning kan det bemærkes, at Statens Serum Institut har bestilt 1,6 mio. kr. doser influenzavaccine for at have leveringsikkerhed på så stort et antal doser. Inklusion af sundhedspersonale i det gratis tilbud om influenzavaccination samt en vaccinationsdækning på 75 pct. for det eksisterende tilbud vil medføre en samlet merudgift på ca. 122,8 mio. kr. i Det skal ses i tillæg til, at der på Tilskud til influenzavaccination allerede står opført bevilling for 129,9 mio. kr. i Den eksisterende bevilling er afsat til inddækning af udgifter forbundet med indkøb af vacciner og aflønning til den læge, der giver vaccinationen. Lægerne indkøber således selv vaccinen typisk hos Statens Serum Institut mod at få en fast betaling for hver gennemført vaccination, der er statsligt finansieret. Ved indkøbet af influenzavaccinationer i denne størrelsesorden er der en risiko for at skulle kassere vacciner, såfremt tilslutningen ikke bliver så stor som ønsket. Den økonomiske risiko som Statens Serum Institut påtager sig ved indkøbet håndteres særskilt, hvis det bliver aktuelt. Såfremt den ønskede tilslutning skal opnås er det Sundhedsstyrelsens faglige anbefaling, at der samtidig igangsættes en informationsindsats om influenzavaccinen. Dette håndteres særskilt.

3 3 Det kan endvidere oplyses til Finansudvalget, at Erhvervsministeriet (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har oplyst, at udbudsreglerne kan tilsidesættes i akutte tilfælde, og det vurderes, at dette gælder behovet for vaccineindkøb som følge af COVID-19. Tilbud om gratis pneumokokvaccination til risikogrupper Sundhedsstyrelsen har som led i indsatsen mod COVID-19 anbefalet, at der snarest muligt indføres et nyt tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker til medicinske risikogrupper og ældre fyldt 65 år. Pneumokokinfektion kan medføre bl.a. lungebetændelse og i særlige tilfælde blodforgiftning, meningitis (hjernehindebetændelse) m.v. Der er årligt ca. 460 tilfælde af alvorlig pneumokoksygdom hos ældre fyldt 65 år og ca. 90 tilfælde blandt personer i særlige risikogrupper under 65 år. Dødeligheden er hhv. ca. 16 pct. og ca. 12 pct. Risikogruppen for alvorlig pneumokoksygdom omfatter ca. 1,5 mio. personer. Risikogrupperne er i høj grad overlappende med risikogrupperne i influenza-vaccinationsprogrammet og omfatter således ældre samt personer med kroniske sygdomme som fx kronisk lungesygdom m.v. I lighed med målet for influenzavaccinationsprogrammet ønskes en vaccinationsdækning på 75 pct., og med et beregnet vaccinespild på 10 pct., skal der således købes ca. 1,2 mio. vacciner. Ligesom der ses en stor international efterspørgsel efter influenzavacciner, ses også øget efterspørgsel efter pneumokokvacciner fra andre lande. Statens Serum Institut har derfor netop indgået aftale med virksomheden MSD Danmark om at købe de første doser pneumokok-vacciner med forventet levering april 2020, dels for at kunne begynde at vaccinere snarest muligt, dels for at undgå at andre lande køber dem før Danmark. Endvidere har Statens Serum Institut fået mulighed for at købe ca doser vacciner i august/september 2020 samt doser i 1. kvartal 2021, og det forventes, at de resterende doser vacciner, som er nødvendige for at kunne vaccinere 75 pct. af risikogruppen, kan leveres senere i Dermed kan der vaccineres ca personer frem mod 2021 og de resterende i Samlet set medfører det udgifter på ca. 230,2 mio. kr. i 2020 og 146,1 mio. kr. i I 2021 er også indregnet den nye årgang, der fylder 65 år i 2021, svarende til 18,6 mio. kr. erne i 2021 indbudgetteres på forslag til finanslov for Ud over udgifter til vaccinen, herunder forventet honorar til lægerne på ca. 123 kr., dækker udgifterne over et honorar for blodprøvetagning (193 kr. pr. prøve) i alt 0,5 mio. kr. årligt i 2020 og Tilbuddet om gratis vaccination gennemføres efter samme model som tilbuddet om gratis influenzavaccination, således at den vaccinerende læge selv indkøber vaccinen (typisk via Statens Serum Institut) og modtager en fast betaling for hver gennemført vaccination. Det bemærkes, at der er samme risiko for Statens Serum Institut for kassationer som for influenzavaccinationen. Dette håndteres særskilt, hvis det bliver aktuelt. Såfremt den ønskede tilslutning på 75 pct. skal opnås er det Sundhedsstyrelsens faglige anbefaling, at der samtidig igangsættes en informationsindsats om pneumokokvaccinationsprogrammet. Samtidig aktiveres en øget overvågning af pneumokokker og der vil være udgifter forbundet med gennemførelse af antistofmåling/blodudtagning. Dette håndteres særskilt. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter

4 4 Videokonsultation kan mindske de smitterisici, der er forbundet med transport og fysisk kontakt med sundhedsvæsenet. Det vil være en klar gevinst særligt for skrøbelige patienter. Det gælder fx kontakt til egen læge, kontakt til speciallæge, sygehus osv. Videoløsning og elektronisk hjemmemonitorering i øvrigt er også oplagt til en ressourceeffektiv overvågning af karantæneramte patienter og er allerede i brug i andre lande, f.eks. Israel. Derudover muliggør videokonsultationer, at karantæneramte læger fortsat vil kunne holde konsultationer med patienter. På den baggrund er der etableret et digitalt venteværelse i app en MinLæge, som kan bruges til patienternes kontakt til egen læge og praktiserende speciallæge, og der etableres en videoløsning på sundhed.dk til brug for bl.a. psykologer. I takt med at sundhedsvæsenet omlægger fysiske konsultationer til videokonsultationer bliver der et øget træk på videoinfrastrukturen, som MedCom administrerer, hvilket nødvendiggør indkøb af nye licenser og serverkapacitet. Etableringen af videokonsultation i 2020 koster 15,0 mio. kr. og følgende tiltag er iværksat: Færdigudvikling af virtuelt venteværelse i app en MinLæge til brug for praktiserende lægers videokonsultationer med patienter Opkobling af praktiserende speciallæger til MinLæge, så de kan anvende videoløsningen heri Etablering af løsning i kommunale systemer, så kommunale medarbejdere på vegne af borgere uden NemID kan holde videokonsultation med lægen Etablering af en videoløsning på sundhed.dk, så f.eks. psykologer kan holde videokonsultationer med deres patienter Udvidelse af kapaciteten i videoinfrastrukturen i form af indkøb af nye licenser og serverkapacitet Udvikling af et elektronisk hjemmemonitorering spørgeskema, som kan bruges til at monitorere patienter med COVID-19 symptomer. erne forbundet med initiativerne på 368,0 mio. kr. foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Sundheds- og Ældreministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for I lyset af den særlige situation som COVID-19 har medført, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således: Tilskud til influenzavaccination (Lovbunden) 10. Tilskud til influenzavaccination 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 122,8 mio. kr Tilskud til pneumokokvaccination (Lovbunden)(nyoprettet hovedkonto) 10. Tilskud til pneumokokvaccination 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 230,2 mio. kr Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (Reservationsbev.) 70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter (nyoprettet underkonto)

5 5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 15,0 mio. kr. c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering kan blive tilvejebragt i indeværende finansår. d. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at afholde udgifter på i alt 368,0 mio. kr. i 2020 til indsatser for at imødegå nogle af de udfordringer som COVID-19 har medført på sundhedsområdet, herunder at nedbringe unødig belastning på sygehusene mv. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 opføres således følgende: Tilskud til influenzavaccination (Lovbunden) 122,8 mio. kr Tilskud til Pneumokokvaccination (Lovbunden) 230,2 mio. kr Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (Reservationsbev.) 15,0 mio. kr. e. Finansministeriets tilslutning foreligger. Sundheds- og Ældreministeriet, den 31. marts 2020 Til Finansudvalget. MAGNUS HEUNICKE / Lasse Damgaard Tiltrådt af Finansudvalget den

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2018-19 Afgjort den 4. april 2019 114 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2019. a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at opgaver hidtil varetaget

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 36 Offentligt Aktstykke nr. 36 Folketinget 2017-18 36 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 28. november 2017. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder

Læs mere

Tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse til ældre over 65 år

Tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse til ældre over 65 år Dato: 24.05.2019 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat horsholm.dk Tilbud om gratis vaccination mod lungebetændelse til ældre over 65 år Kontakt Lene Lykke Korsholm Sundhedskoordinator llk@horsholm.dk

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 2. maj Skatteministeriet. København, den 24. april 2019.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 2. maj Skatteministeriet. København, den 24. april 2019. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2018-19 Afgjort den 2. maj 2019 142 Skatteministeriet. København, den 24. april 2019. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til ved tekstanmærkning

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts Aktstykke nr. 102 Folketinget Finansudvalget Aktstk.

Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts Aktstykke nr. 102 Folketinget Finansudvalget Aktstk. Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 102 Offentligt Aktstykke nr. 102 Folketinget 2018-19 102 Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts 2019. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Afgjort den 28. marts Justitsministeriet. København, den 19. marts Aktstykke nr. 106 Folketinget AA011345

Afgjort den 28. marts Justitsministeriet. København, den 19. marts Aktstykke nr. 106 Folketinget AA011345 Aktstykke nr. 106 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. marts 2019 106 Justitsministeriet. København, den 19. marts 2019. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: At der i regi af

Læs mere

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer.

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer. Aktstykke nr. 88 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. februar 2019 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 20. februar 2019. 88 a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 69 Folketinget Afgjort den 11. april Transportministeriet. København, den 27. marts 2012.

Aktstykke nr. 69 Folketinget Afgjort den 11. april Transportministeriet. København, den 27. marts 2012. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2011-12 Afgjort den 11. april 2012 69 Transportministeriet. København, den 27. marts 2012. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af Aftale om Elektrificering

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

DE MANGE SKAL BESKYTTE DE FÅ

DE MANGE SKAL BESKYTTE DE FÅ EN ENDNU STÆRKERE VACCINATIONSINDSATS: DE MANGE SKAL BESKYTTE DE FÅ Oktober 2018 INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Vaccinationsindsatsen i dag 6 HPV-vaccination til drenge 9 Nye influenzavacciner 10 Flere

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 97 Offentligt. Aktstykke nr. 97 Folketinget Erhvervsministeriet. København, den 12. marts 2019.

Finansudvalget Aktstk. 97 Offentligt. Aktstykke nr. 97 Folketinget Erhvervsministeriet. København, den 12. marts 2019. Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 97 Offentligt Aktstykke nr. 97 Folketinget 2018-19 97 Erhvervsministeriet. København, den 12. marts 2019. a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Finansudvalget. Aktstk Offentligt

Finansudvalget. Aktstk Offentligt Finansudvalget Aktstk. 160 - Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 09-06-2009 a. Undervisningsministeriet anmoder

Læs mere

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018.

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2017-18 Afgjort den 19. april 2018 83 Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen: Aktstykke nr. 11 Folketinget 2017-18 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke AA af 29.6 Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4.10 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Læs mere

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 135 Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 13. december Kulturministeriet. København, den 5. december Aktstykke nr. 59 Folketinget

Afgjort den 13. december Kulturministeriet. København, den 5. december Aktstykke nr. 59 Folketinget Aktstykke nr. 59 Folketinget 2018-19 Afgjort den 13. december 2018 Kulturministeriet. København, den 5. december 2018. 59 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Aktstykke nr. Folketinget -NaN Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Afgjort den 29. marts 2012

Afgjort den 29. marts 2012 Aktstykke nr. 166 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 29. marts 2012 Tidligere fortroligt aktstykke I af 21. marts 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende: Aktstykke nr. 101 Folketinget 2017-18 Afgjort den 24. maj 2018 101 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 8. maj 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. August 2019

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. August 2019 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker August 2019 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Denne vejledning indeholder retningslinjer for udformningen af it-aktstykker til Finansudvalget

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Influenzavaccination 2015

Influenzavaccination 2015 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Influenzavaccination 2015 Dato 1. oktober 2015 Svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende vaccination mod influenza Som bekendt er influenzavaccination ikke en del

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. Aktstykke nr. 72 Folketinget 2018-19 Afgjort den 7. juni 2018 Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni 2018. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. 72 Skatteministeriet.

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015.

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015. Aktstykke nr. 158 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 3. september 2015 158 Finansministeriet. København, den 26. august 2015. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SÆSONINFLUENZAVACCINATION

SÆSONINFLUENZAVACCINATION SÆSONINFLUENZAVACCINATION Tyra Grove Krause Afdelingschef, overlæge, ph.d. Afd. for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse Statens Serum Institut e-mail: tgv@ssi.dk SÆSON INFLUENZAVIRUS Influenza A - Inficerer

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

2) hvor mange af de indlagte døde af influenza og komplikationer til infektionen?

2) hvor mange af de indlagte døde af influenza og komplikationer til infektionen? Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B og D Telefon 3866 6002 Direkte 38666064 Web regionh.dk Journal-nr.: 18019926 Ref.: ngot Dato:

Læs mere

Aktstykke nr. 147 Folketinget Finansministeriet. København, den 26. august 2014.

Aktstykke nr. 147 Folketinget Finansministeriet. København, den 26. august 2014. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2013-14 147 Finansministeriet. København, den 26. august 2014. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af Grunddataprogrammets

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R E F E R A T Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 27. september 2013, kl. 13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Søren Brostrøm, Jens Ole Nielsen, Carsten Heilmann,

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Applikationen Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning findes på https://statistik.ssi.dk og indeholder

Læs mere

Aktstykke nr. 37 Folketinget Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018.

Aktstykke nr. 37 Folketinget Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2018-19 37 Forsvarsministeriet. Københavns, den 20. november 2018. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for projektet

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 28. maj 2014, kl. 13-16 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale E Carsten Heilmann (Dansk Pædiatrisk Selskab),

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Aktstykke nr. 170 Folketinget 2009-10. Afgjort den 20. august 2010. Miljøministeriet. København, den 2. august 2010.

Aktstykke nr. 170 Folketinget 2009-10. Afgjort den 20. august 2010. Miljøministeriet. København, den 2. august 2010. Aktstykke nr. 170 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 170 Miljøministeriet. København, den 2. august 2010. a. Miljøministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at kunne indgå aftaler

Læs mere

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Applikationen Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning findes på www.ssi.dk/data og indeholder data

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Aktstykke nr. 96 Folketinget Afgjort den 3. maj Undervisningsministeriet. København, den 25. april 2018.

Aktstykke nr. 96 Folketinget Afgjort den 3. maj Undervisningsministeriet. København, den 25. april 2018. Aktstykke nr. 96 Folketinget -18 Afgjort den 3. maj 2018 96 Undervisningsministeriet. København, den 25. april 2018. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at NEXT Uddannelse

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer i 2011 jf. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination

Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer i 2011 jf. bekendtgørelse om gratis influenzavaccination REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 022-11 Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2017-18 106 Erhvervsministeriet. København, den 14. maj 2018. a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 27. november 2018.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 27. november 2018. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2018-19 44 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 27. november 2018. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Sundhedsdataprogrammet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-10 Aftale med PLO om afregning af honorarer for influenzavaccinationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere