Arbejdsprogram for AU Husdyr 2020 ( ) Tidsfrist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogram for AU Husdyr 2020 ( ) Tidsfrist"

Transkript

1 Opave Arbejdsprram for AU Husdyr 2020 ( ) Tidsfrist Forventet inddraelse NR Indsatsomr åde Titel Kort beskrivelse (Formål, politisk barund indhold) Ydelseskateori Levance (f.eks. notits, (f.eks., notat, vidensyntese ovvånin, osv) bedskab) MFVMs frist for bestillin (måned) Univsitetes forventet frist for levance (måned) Ekstne part (væl trin -5 i model for inputs fra falie bidra fra ekstne part) Mulie samarbejd (Danske/udenlandske univsitet) Husdyrra vedrørende udviklin af avlsplan for udrystruede oprindelie danske husdyrrac. vedrørende udviklin af avlsplan for udrystruede oprindelie danske husdyrrac hund indavlsprocent, fortolknin af entests m.m. 2 Husdyrra Høje ovlevelse for pattise smårise fra da 5 til slatnin ennem kvantitativ avl Forskninsprojektet skal afdække, hvorvidt det mulit at avle for bedre ovlevelse af patte- smårise frem til slatnin, ell om ovlevelse frem til fravænnin et stærkt nok mål for ovlevelsesevnen frem til slatnin. Formålet at skabe enetiske modell for ovlevelsesdata eft da 5. LG5 et udtryk for soens pasninsevne mannaement omkrin farin daene eft. Fokus i projektet vil være på avlsmæssie mulihed for høje ovlevelse for pattise smårise eft da 5, da dette vil det være en enetisk paramet for risenes ovlevelsesevne frem til slatnin. Ovlevelsen af smårise i denne piode bliv d pt ikke direkte taet hensyn til i avlsarbejdet. Analysne bases på data fra pilotforsø i avlsbesætninne. Fødte rise føles i princippet fra fødsel frem til slatnin. Erfarinen med opsamlin af ovlevelsesdata at det vanskelit at opsamle pålidelie data, hvilket hidtil har været aførende for den bænsede implementin i avlsarbejdet. Datakvaliteten forværres jo læne det måles fra fødslen. D dfor behov for enetiske modell som bedre kan håndte viende datakvalitet.. I forskninsprojektet udvikles et statistisk værktøj i avlen til estimin af enetiske parametre for ovlevelse fra da 5 til slatnin. Politisk barund: Svinehandlinsplanen, målet om større ovlevelse blandt pattise. Notat/Forskninspr ojekt Primo 2020 dec Husdyrra i forbindelse med den opørelse, d foretaes af sekretariatet irt. de danske husdyrenetiske ressourc. i forbindelse med den opørelse, d foretaes af sekretariatet, vedrørende dyrebestand antallet af avle for alle art rac inden for de danske husdyre-netiske ressourc 4 Husdyrra 5 Husdyrra vedrørende husdyrenetiske ressourc Deltaelse i Bevarinsudvalet for husdyrenetiske ressourc NordGen Husdyr Specielt aktuelt i 209 irt. Korthorn, hvor den bænsede population iv høj indavl. 6 Husdyrra 7 Husdyrra Udarbejdelse af samlet DNAanalyse for amle kværac Sammenholde DNA-resultat fra danske population med udenlandske linende population f.eks. I Holland, Storbritannien, Tyskland, inkl. evt. udtaelse analyse af prøv. Give ovblik til avlsplanlænin Afstemmes Give ovblik til avlsplanlænin evt. hjemta af udenlandske sæddos. Afstemmes

2 8 Husdyrra Lave halebidsfrekvens ennem kvantitativ avl Formålet at undsøe potentialet i at avle for reducet halebidsforekomst. Fokus i forskninsprojektet vil være på avl for social-enetiske effekt ved at se på flokkens intaktion variationen i væksten hos sti-fæll sammenhænen mellem disse effekt halebid. Dette relevant, fordi rise d konkurrencedytie ift. adan til ressourc potentielt kunne udvise aression imod andre rise i stien dmed have neative sociale-enetiske effekt.det undsøes om det for rupp med positive social-enetiske effekt udmøntes i lave halebidsfrekvens i flokken i forhold til rupp med neative social-enetiske effekt. AU vil benytte resultat fra et ianværende GUDP projekt, som slutt sommen Politisk barund: Svinehandlinsplanen, målet om at nedbrine antallet af halekupede pattise. Notat/ForskninsprojPrimo 2020 dec Dyreadfærd - Dyreadf Fali bistand for MFVM i ærd forbindelse med arbejdet i Standin Commitee on Aricultural Research (SCAR) Collaborative Workin Group (CWG) arbejdsruppe om Husdyrpr dyre" løbende 2 Dyreadf ærd - Dyresmæssie forhold i pren af ænd D ikke fastsat specifikke dyresmæssie bestemmels for pr af tamænd men d en kommciel pr af ænd i Danmark. Dyresmæssie intiativområd i dansk andepr (både økolisk konventionel) ønskes belyst i en vidensyntese med henblik på at indå i en vurdin af behovet for eventuelle specifikke dyresrel på området. Vidensyntesen skal alene omhandle pekin-ænd da kun disse anvendes i den danske, kommcielle andepr. Vidensyntesen skal beskrive prsforholdene i Danmark belyse, hvor dyreen kompromittes, hund i hvilket omfan ænd ud fra et smæssit synspunkt bør have adan til vand. Vidensyntese Sept Maj Dyreadf ærd - Halthed klovproblem hos malkekø hvordan landmændenes farin med problemet pspektiv på løsnin? Mane malkekø har problem med klove halthed. Problemet velkendt, d indført særli lovivnin for at hæve dyreen på dette punkt. Selv om mane landmænd ør en indsats, synes d fortsat at være problem med halthed klovsundhed. Ansønin om ekstne midl Primo 2020 jun-20 2 AU Spørsmålet hvad d motiv landmænd til at sætte ind ov for problemne. FVST ønsk udarbejdet en ansønin til ekstn medfinansiin af projektet. 4 Dyreadf ærd - Workshop om fod pladsforhold ved fodtru som risikofaktor for halebid hos smårise slatesvin D afholdes en eksptworkshop med deltaelse af ledende intnationale ekspt som skal munde ud i viden initiativ d kan anvendes i pren und hensyntaen til aktuelle prsforhold (konventionel økolisk pr) resulte i et review af området evt. en projektbeskrivelse, som kan brues til enten en myndihedsopave til iansættelse i 202 ell en ansønin om fondsmidl. Det vitit at undstree, at workshoppen skal have relevans for de danske initiativ for de dabnske initiativ for forebyelse af halebid. EU-Kommissionen har iværksat en række initiativ for at reduce antallet af halekupede svin. Medlemsstatne opfordres til at søre for, at landbrune udfør risikovurdin med jævne mellemrum, at de ena si i en løbende proces med forbedrinsforanstaltnin. Workshop jan-20 sep-20 5 Dyreadf ærd - Aflivnin af svinebesætnin med as i forbindelse med bedskab I forbindelse med bedskab, skal Fødevarestyrelsen kunne aflive store besætnin på kort tid på en dyresmæssi forsvarli måde. Fødevarestyrelsen har opsamlet farin fra udlandet om aflivnin af svin i alle aldsrupp ved bru af containe C02, har behov for en vurdin af, om metoden skånsom effektiv. AU udarbejd en vidensyntese, ne supplet med praktiske farin fra lande, d har anvendt metoden samt eventuelt farin fra slati d anvend C02-bedøvelse til svin, om aflivnin af svinebesætnin med C02. Metoden ønskes belyst for alle aldsrupp af vin. Projektet startes primo 2020, d vil være en skriftli afrapportin ca 6-9 måned sene. Dsom d behov for ydlie undsøels bør dette fremå af Vidensyntese jan

3 6 Dyreadf ærd - Optimin af procedure for lokalbedøvelse af pattise forud for kastration Fra. januar 208 blev det mulit for landmænd at lokalbedøve pattise forud for kastration, hvis landmanden forinden har ennemført et kursus hi, som odkendt af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har vurdet at den injektionsmetode, d benyttes til lokalbedøvelse af pattise i Svie, enet. Fødevarestyrelsen har sideløbende bestilt et littaturstudie hos AU med henblik på, at vurde om andre injektionsmetod enede til landmandens lokalbedøvelse af pattise forud for kastration. Formålet med projektet at sikre at kastration med forudående lokalbedø- velse foretaes på en måde, d i videst mulie omfan ta hensyn til patte- risenes. Vidensyntese/rappo rt Er bestilt Inen 7 Dyreadf ærd - 8 Dyreadf ærd - Refencecent for for fjkræ mindre pelsdyr Miljøbielse til slatekyllin forældredyr til slatekyllin. AP2: Kvalitativ fodrestriktion und opdræt af forældredyr til slatekyllin I juli 209 blev d nedsat et refencecent for fjkræ mindre pelsdyr i EU-rei. Refencecentet skal drives af et konsortium bestående af Danmark (Aarhus Univsitet), Frankrin, Italien Spanien. Det avnlit for slatekyllin forældredyr til slatekyllin hvis des miljø biet. I rei af fjærkræhandlinsplanen føl dette projekt op på en vidensyntesen om miljøbielse (BH-20 fra 205) ved at undsøe hvilke form for bielse, d i praksis velenet til slatekyllin forældredyr i Danmark. Resultatne skal danne rundla for en vurdin af, hvordan slatekyllinne forældredyrene bedst mulit sikres bielse inden for både konventionel økolisk pr. Vurdes løbende / eft behov / eft behov Rapport Er bestilt Del A: , Del B: Vurdes løbende 2 Inen 9 Dyreadf ærd - Dyresmæssie effekt ved klæknin af slatekyllin på stald Klæknin af slatekyllin på stald indår i evaluinen af kriti for slatekyllin i dyresmærket i 2020, idet det ovvejes som supplende kritium. D har de sene år været stiende intesse for udklæknin af slatekyllin i opdrætsstalden i stedet for på ruiet. Baunden et ønske om, at nyklækkede kyllin hurtit opta føde, samtidi undås transporten af daamle kyllin. D findes avancede system med bælt hvor kyllinne klækkes tildeles fod eft klæknin, hvoreft bæltet eft nle dae, når alle klækkede, hejses op und loftet. D så beskrevet me enkle metod f.eks. med æebakk d stilles på ulvet i stalden. De smæssie effekt hund dødelihed, for de forskellie system d kan anvendes til klæknin på stald, ønskes belyst. Notat jun Det nedlandske univsitet Waeninen har beskæftiet si med området kunne være muli samarbejdspartn 0 Dyreadf ærd dyrevelf ærd Dyreadf ærd - Projekt vedrørende økoliske rises på udearal til slaetsvin Hol hos landmænd motivation til forandrin med fokus på dyre ViD projekt AU På barund af forsøsplan, som aftales i 209 foretaes undsøels i 2020 af udeareal til økoliske slatevsin med henblik på optimin af dyrenes. Undsøelsne kan evt. ive anle til ekspimentielle undsøels i 202/2022. Projektet skal undsøe hvorfor hvordan danske landmænd i større kommcielle besætnin bliv motivede til at skabe forandrin løfte dyreen ved at tilslutte si fx dyresmærk ell læe om til særlie system. Formålet vil så være, via littaturen på området, at se på, hvordan danske landmænd tackl forandrin sammenlinet med landmænd i EU. Målet at ene ny viden om hvad d motiv eje ansatte i landbruet til at skabe forandrin bryde van på trods af at det kan betyde at man på fle forskellie områd nødt til at arbejde med forskellie form for risiko. Forsknin Notat jan-20 Fase : okt Fase 2: dec Evt. 3 fase: maj 2024 Rapport. feb 209. april 2020 Inen 2 Dyreadf ærd - Refencecent for husdyr (EURCAW) I februar 208 blev d nedsat et refencecent for dyre (EURCAW) i EU-rei. Refencecentet skal drives af et konsortium bestående af Danmark (Aarhus Univsitet), Nedlandene Tyskland. EURCAW vil i første oman fokuse på svine, idet en forbedret håndhævelse af lovivninen for svin en af Kommissionens prioritet inden for dyre. Det samlede budet for AU s aktivitet for 209 forventes at blive,6 mio. kr.. Haf dækkes 0,8 mio. kr. af EU 0,8 mio. kr. af rammeaftalen om forskninsbaset myndihedsbetjenin. Vurdes løbende / eft behov / eft behov Vurdes løbende

4 3 Dyreadf ærd - Mink i Europa på basis af WelFur ViD projekt Formålet ) at undsøe, dokumente formidle status om en i Dansk Europæisk mink pro-duktion, 2) at undsøe i hvilken udstræknin forskninen allede kan anvise løsnin på de primære sudfordrin på hvilke områd d størst behov for me viden fremadrettet. Projektet baset på data indsamlet i forbindelse med WelFur svurdin på Europæiske minkfarme i Anvendelse af anonymisede data (hvor den enkelte farm ikke kan identifices) til dette formål skal odkendes af Fur Europes bestyrelse.. marts Dyreadf ærd - Transport af smårise, indvendi højde transportenethed Med det politiske forli af 8. decemb 208 det besluttet, at udvide tabellen i transportbekendtørelsen for indvendi højde til smårise und 40 k. D behov for ved hjælp af data at få klarlat hvilke krav, d kan stilles til indvendi højde ved transport af smårise. D desuden behov for videnskabelit at få belyst smårises transportenethed ved især lane transportr (ov 8 tim). Projektet und desinudformnin endelit indhold bestillins- /levancefrist forventes fastsat i marts D forventes at blive tale om et flårit projekt. (afkalres i. kv/2020) (afklares i. kv. 2020) Landbru & Fødevare 5 Dyreadf ærd - Vidensdelin om dyre i den danske fjkræpr ViD projekt AU Formålet med projektet at formidle viden om dyre, hund status metod til opnåelse af sforbedrin i den danske fjkræpren til intessent særlit producent forbrue.. septemb 209 Deadline Dyreadf ærd - Viden om indretnin af kælvninsfacilitet i Danmark, Europa Nordamika ViD projekt AU Formål med projektet: At kortlæe indretnin af kælvninsfacilitet kælvninsment ko-kalv-kontakt i DK EU, Nordamika. At opsumme state-of-the-art indenfor emnet, samt at udforme idekatal retninslinj for best practise. januar decemb Dyreadf ærd - Velfærdskonsekvens af fravænninsald hos pattise. Projektets formål først at undsøe hvilke skonsekvens som forskellie fravænninsaldr rutin omkrin fravænnin har, inklusive bruet af ammesø mælkestatnin. Den anden del af projektet skal kortlæe fravænninsaldr rutin i 5 forskellie lande i EU.. januar 209. auust Dyreadf ærd - ViD-projekt: Transport af kvæ svin i Danmark Europa omfan karaktistika 3. Fod Fod Udviklin af model til risikobaset planlænin af prøvetanin af fod til bru for Fødevarestyrelsens analyseprram for fod Formålet med projektet at skabe ovblik ov transport af kvæ svin inden for Europa, om mulit til tredjelande uden for Europa, diennem besvare følende spørsmål: Hvor mane dyr transportes årlit, hvilke rupp af dyr drej det si om, hvor lant hvor læne transportes dyrene, med hvilket formål (slatnin ell levebru)? I det omfan det mulit kan følende supplende oplysnin inddraes: Bru af hvile- omlassted nationale særrel uddannelse Udviklin af modell for optaelse ovførsel af (prioritede) uønskede stoff fra fod via dyr til fødevar af animalsk oprindelse. D ennemføres en prioritin af emne præcis beskrivelse af opaveteksten forud for iansætnin, hvor FVST AU/DCA forventninsafstemm i fællesskab udform den endelie beskrivelse af opaven.marts 209. april 2020 Rapport maj-8 maj-20 2 Fod Grises (smårise slatesvin) fysioliske behov for zink Ekspimentel fastlæelse af rises (smårise slatesvin) fysioliske behov for zink und danske prsforhold samt effekten af fytase på risenes mulihed for at udnytte zink i fod. Resultatne af dette projekt skal danne rundla for fastlæelse af dansk hol ifm. enforhandlin i EU af maksimalrænseværdine for indhold af zink i fod til rise Rapport /ell videnskabeli artikel okt-9 okt-2 (forventet) 3 Fod Sukkro behov for at kunne prædikte pren af metan Sukkro stadi en viti afrøde i Danmark, d i forbindelse med den store fokus på biomasse ien stort fokus på fodro. D behov for at kunne prædikte pren af metan ud fra fodrationens indhold af de forskellie nærinsstoff. Vi har forholdsvis od viden om, hvordan de øvrie nærinsstoff påvirk metanpr, men netop for sukk manl d viden om effekten på metanpren. Udenlandske undsøels har vist modstridende svar, måske som føle af en vekselvirknin med ph i vommen. Forsø med malkekø i respirationskamm. 2 årit projekt. Rapport /ell videnskabeli artikel (DK/UK) jan-7 apr-2

5 4 Fod Erstatnin af ræsensilae med majsensilae Erstatnin af ræsensilae med majsensilae vil sand-synlivis reduce metanpren i vommen, men samtidi reduces larinen af kulstof i jorden. D behov for en analyse af dette samspil, så vi kan få fastsat det optimale forhold mellem ræsensilae majsensilae i rationen. Forsø med malkekø i respirationskamm samt modelbenin af carbon-footprint for mælk producet på ration med forskellit ræs:majs forhold. 3 årit projekt.. Rapport /ell videnskabeli artikel (DK/UK) jan-7 Tilstræbes dec Fod Ernærin Vurdin af anbefalin for bru af zink kobb i fod til økoliske svin Formålet at få ovblik ov forbruet opdatet samt vurdet behovet for zink kobb i fod til økoliske svin. LBST vurd at opaven med fordel kan kobles til FVSTs opave. Bestillinen har dfor læne udsit men d kan så formentli inddraes reusltat fra FVSTs opave i vurdinen af behovet for Zn Cu hos økoliske svin, d jo bl.a. adskill si fra konv. svin ved sene fravænnin. Notat 6 Fod Ernærin 7 Fod Ernærin Vurdin af potentiale mulihed for udviklin indenfor bru af dansk økolisk proteinfod til økoliske dyr Vurdin af fodstoff til økolisk pr Formålet at afdække mulihed potential indenfor bru af dansk proteinfod til økoliske dyr i takt med stiende krav til selvforsynin i økolien fokus på bæredytihed i pren. Emnet eftspurt fra hvvet har politisk bevåenhed. Det relevant med årlie opdatin på området. vurdin af fodstoff hjælpestoff til økolisk husdyrpr med henblik på optaelse på positivliste. D foretaes forventninsafstemnin forud for bestillin. Det forventes, at d bestilles vurdin af konkrete stoff med henblik på at vurde om de bør optaes på positivlist i økolifororne samt evt dossis på stoff som vi ne vil have optaet på positivlist. Notat Notat/dossis 8 Fod Anprisnin markedsførinen avurdin af om anprisnin d anvendes ved markedsførinen af fod kan dokumentes videnskabelit lev op til de enelle krav om at være objektive kontrollbare m.v. Da opaveteksten meet bredt formulet, skal d foretaes en præcis beskrivelse af opaveteksten forud for iansætnin, hvor FVST AU/DCA i fællesskab udform den endelie beskrivelse af opaven Notat/Notits 9 Fod Vurdin af fodmidl fra EU s reist ov fodmidl indbettet af industrien Ad hoc vurdin af fodmidl fra EU s reist ov fodmidl indbettet af industrien i for-bindelse med forhandlin om evt. ovførsel til EU s fortenelse ov fodmidl ell afvisnin. Da opaveteksten meet bredt formulet, skal d foretaes en præcis beskrivelse af opaveteksten forud for iansætnin, hvor FVST AU/DCA i fællesskab udform den endelie beskrivelse af opaven. Involv Dyresundhed, hvis d tale om fodmidl af animalsk oprindelse. KF kontakt Dyresundhed ved animalske fodmidl Notat/Notits 0 Fod Vurdin af animalske/veetabilske bi- restprodukt fra pren af fødevar nonfood Ad hoc vurdin af animalske/veetabilske bi- restprodukts enethed som fod til forskellie dyrekateori hund bl.a.: - Bi- restproduktnes smæssie værdi, hvorledes de hensitsmæssit vil kunne indå i fod. - Mulie bænsnin i anvendelsen, hund de mulie risici, d kan være ved at anvende bi- restproduktne ift. dyresundhed, dyre, fødevaresikkhed, klima miljø. - Om hvorledes bi- restproduktne kan bidrae til en me bæredyti pr, hund om de potentielt delvist ell helt vil kunne statte andre fodmidl fx proteinfodmidl d importes fra 3. lande. Notat/Notits Fod Prsmetode forbruet af coccidiostatika som fodtilsætninsstof i fjkræpren Sammenhæn mellem prsmetode anvendelse af coccidiostatika som fodtilsætninsstof i fjkræpren, hund vurdin af eventuelle altnatvie prsform med reducet/inen bru af coccidiostatika som fodtilsætninsstof Videnssyntese jan-20 jun-20

6 2 Fod Vurdin af risici i fht. håndtin anvendelse af fodprodukt fra proteinpr af ræs ( andre altnativ), hund lafasthed, svampetoksin mv. Protein (m.v.) til fod fremstillet af ræs anives (bl.a. af AU) at få stor bety i de kommende år. De (tre?) fraktion som resultatet af raffininsarbejdet, indtil vide ikke testet i stor skala i landbruet. Hvis det på sit bliv mulit at fremstill så store mænd at d behov for oplarin, d behov for fokus på sikk oplarin. FVST ønsk viden om hvilek forholdsrel d skal taes i industrien på landbru, for at opretholde fodsikkheden. Det vurdes, at svampetoksin mikrobiliske udfordrin relevante, men d kan så være andre, relevante opmærksomhedspunkt. Notat jan-20 dec-20 3 Fod Vurdin af, om visse fodtilsætninsstoff ufarlie, som vi dfor kan stille færre krav til i forbindelse med odkendelse reodkendelse. Fodtilsætninsstoffororen skal revides i de kommende år. Kravene, som jf. EU-relne stilles i fbm odkendelse reodkendelse af fodtilsætninsstoff forholdsvis høje. Visse fodtilsætninsstoff kan mulivis odkendes på barund af lave krav uden at d skal ås på kompromis med dyresundhed fødevaresikkhed. FVST kan få behov for hjælp til vurdin af, i hvilke tilfælde betinelsne for odkendelse/reodkendelse kan reduces. Notat mar-20 dec-20 4 Fod 5 Fod BORN2GUT - Bety af råmælksindta/fødselsvæt samt supplende mælk/fodrin i diepioden Fodrinsstratei baset på fmentet korn probiotika til forbedrin af tarmsundhed reducin af fravænninsdiarré hos rise Med udanspunkt i Politisk aftale om Vetinærforli III ( ) ennemføres forskninsaktivitet i fodsammensætnin, fravænninsald væt som anbefalet af MRSA-eksptruppen Med udanspunkt i Politisk aftale om Vetinærforli III ( ) ennemføres forskninsaktivitet i fodsammensætnin probiotika som anbefalet af MRSA-eksptruppen Rapport /ell videnskabeli artikel Rapport /ell videnskabeli artikel jul-9 Ultimo 202 jul-9 Ultimo Nærinssøb Nærinss Årli opdatin af normtal for ens indhold af øb nærinsstoff i forbindelse hmed Årlit opdatin af norm løbende, hund formandskab for arbejdsruppen for Norm for dataopørels til de nationale opørels vedr. husdyrpr miljø klima. Indstillin af husdyrnorm primo maj 209 April. maj 2 2 Nærinss øb Nærinss øb 3 4 Nærinss øb 5 Nærinss øb 6 Nærinss øb i forbindelse med fastsættelse af rel for anlæ d håndt ø f.eks. Biasanlæ. Deltaelse i formandsskab for FN's Ariculture and Nature Expt Panel Deltaelse I FN's Task Force on Reactive Nitren (TFRN) und UN Convention on Lon Rane Transboundary Air Pollution. Dansk repræsentant i Global Research Alliance on Green House Gasses (Livestock) Bidra til fremskrivnin bl.a. på klimaområdet samt deltaelse i arbejde med fastlæelse af retninslinj for samarbejde arbejdsdelin mellem DCA, DCE IFRO i forbindelse med fremskrivnin på bl.a. klimaområdet Dette bl.a. med henblik for fastsættelse af rel vedr. krav til anlæ for at reduc tabet af kvælstof fosfor, samt rel i forbindelse med muliheden for at fratrække kvælstof of fosfor i øsrenskabet, ved afsætnin af ø til en bred type af anlæ. Arbejdsruppe und Task Force on Emission Inventories and Projections (TFEIP) und UN Convention on Lon Rane Transboundary Air Pollution (CORINAIR). Konventionen adress emission af forskellie stoff bl.a. ammoniak TFEIP har ansvar for vejle kontrol med metod til at bene nationale emission TFRN rådiv konventionen om til at bænse N- udslip til miljøet Bidra til retninslini fremskrivnin bl.a. på klimaområdet samt deltaelse i arbejde med fastlæelse af retninslini for samarbejde arbejdsdelin mellem DCA, DCE IFRO i forbindelse med fremskrivnin på bl.a. klimaområdet Notat 2 2

7 7 Nærinss øb Opdatin af emissionsfaktor for ammoniak lut løbende eft behov (svarende til opdatin af normtal). Sikre, at beskyttelsesniveau for ammoniak lut korrekt opdatet, hvilket vitit aht beskyttelseshensyn, EUdirektiv på miljøområdet mv.. Opaven opstået da emissionsfaktor blevet separet fra normtallene med husdyrbruslovivnin fra 207. D indår en benin af ammoniakemission lut fra husdyrpr, hvor emission fra stalde beholde omrenes til en fast emissionsfaktor pr m2 prsareal. Ved fastsættelse af faktorne indår bl.a. viden om øsnorm emission mv. fra forskellie prsdyr ændrin hi, som kan ive anle til opdatin af faktorne. ovvånin Notat 5. Produktio ment Produktio Deltaelse i EIP-AGRI Subroup European Innovation Partnship for Aricultural Productivity ment on Innovation for aricultural productivity and sustainability and Sustainability (EIP-AGRI) blev lancet af Europa Kommissionen i 202. Formålet at undstøtte et konkurrence- bæredytit land- skovbru at sikre forsyninen af fødevar fod biomatial. D skal sikres en bæredyti forvaltnin af naturlie ressources som rundla for land- skovbru. EIP-AGRI Subroup of Innovation med medlemm fra landbru,, forsknin NGO bidra til dette i samarbejde med EIP-AGRI Svice Point ved at bye bro mellem forsknin praksis. løbende løbende 2 Produktio ment om optimin af ræsninsstratei for planteæde med fokus på kvæ i somre med tørke ell øet nedbør Sidste års våde somm denne somms tørke iv fokus på, hvordan man som producent optim sin stratei for afræsnin således, at planteæde får mest mulit ræsopta samtidi med, at d taes hensyn til den vide bru vækst i ræsset. Vidensyntese okt Produktio ment 4 Produktio ment 5 Produktio ment 6 Produktio ment 7 Produktio ment vurdin i forbindelse med implementin af den nye økoliforors krav til økolisk husdyrpr. Deltaelse i Collaborative Workin Group on Sustainable Animal Production (CWG-SAP) Genneman af miljøteknoli på Miljøstyrelsens teknoliliste andre ammoniakreducende tilta på eksistende dyretyp staldsystem (Husdyrodkendelsesbk, Bila 3) med henblik på at kunne opdate de eksistende BAT-krav i Bk. Altnativt staldsystem enotype: reduktion af fravænninsstress af behov for AB. Start 2020 Manaementstratei til høj fravænninsvæt lavt antibiotikaforbru. Den nye økoliforor forventes kendt i nenlunde endeli form ultimo 207. Gennemførselsbestemmels forhandles i I den forbindelse kan d optræde nye ell ændrede krav til økolisk husdyrpr. D ønskes nærme vurdin omkrin kravene des implementin i en dansk kontekst. CWG-SAP rådiv om forsknin, d bidra til en me bæredyti husdyrpr. Det taes i betratnin, at d stor variation i den europæiske husdyrpr både hvad anår rac produktio. Fokus bl.a. på klimaændrin ressourcemanel, en voksende befolknin på vdensplan, urbanisin såvel und som fedme. Effekten af ammoniakreducende tilta opøres i k N pr producet enhed samt udift pr producet enhen pr k reducet N. D kan taes udanspunkt i rapporten "Miljøteknoli i det primære jordbru driftsøkonomi miljøeffektivitet" Formål: At undsøe om staldsystemet til løse sø hvor risene bliv i farestien eft fravænnin, kan reduce de neative forandrin i immunforsvar, tarmflora ædeadfærd, d normalt ses ved fravænnin, som forårsa fravænninsdiarré. Konceptet undsøes med to forskellie enotyp d vari ift. antal væt af de fødte rise. I vetinærforli III ønskes d fokus på blandt andet fravænninsald kuldstørrelse med væt på tilta som virk i stalden. Projektet ennemføres und prsforhold i fire større danske sobesætnin. Vi forvent dfor at projektets resultat umiddelbart kan implementes i dansk svinepr eft projektpioden Notat Rapport Ultimo 209 Ultimo Ultimo Produktio ment Notat om ny reulin af "nye" art indenfor økolisk pr. 6. Husdyrspr Formålet at få afklaret hvordan "nye" art inden for økolien skal reules bl.a. i forhold des, pladskrav, fyioliske behov mv. Artne kunne fx være vatl strudse. Notat

8 Husdyrpr besvarels af spørsmål om specifikke sundhedsaspekt hos økoliske husdyr Formålet at få besvaret spørsmål omfanet af specifikke sydomme sundhedsaspekt hos økoliske husdyr samt evt. stratei i denne forbindelse. Hund kunne være forekomst af MRSA, forekomst af insekt i åbne stalde på udeareal behandlinshyppihed, medicinforbru mv. Notat 2 Husdyrpr Standardeffekt af Miljøteknoli til reduktion af neativ påvirknin af miljø- klima Opdate prioritinsrundlaet for investin i miljøteknoli. Det præcise indhold, hund sektor (svin, kvæ, fjkræ) fokusområde vides endnu ikke. D benes/opdates en standardiset miljøeffekt /ell standardiset klimaeffekt på relevante miljøteknoli. Opaven delt mellem tre selvstændie bestillin. D afholdes kick-off møde for hv enkelt af de tre bestillin med DCA, med henblik på forventninsafstemnin forud for iansætnin af opaven. A) Screenin af foreslåede miljøteknoli B) Udarbejdelse af miljøteknolilisten - hund support vedrørende standardiset teknolibeskrivels C) Udarbejdelse af rapport d beskriv antaels jort ved udrenin af standard miljøeffekt for hv teknoli på listen Notat 3 Husdyrpr Dokumentation afklarin af lut ved udbrinnin af staldforsuret ylle På barund af eksistende viden nye forsø, udarbejdes d et notat, som skal belyse lut VOC emissionne fra udbrat stald forsuret ylle. Notatet ønskes med henblik på belyse evt. uheldie sideeffekt (lut VOC emission ved udbredelse af stald-ylleforsurin, som virkemiddel til reduktion af ammoniak metan udleen fra husdyrpren). Notat forsø dec Husdyrpr Afdæknin af potentiale, videns behov metode til test ift. drivhusasemission reduktionseffekt fra udvalte staldtyp klima til stald la. D ønskes et barundsnotat: a) d belys i det omfan det mulit, kvantifice potentialet for drivhusasudle fra forskelie staldtyp. Dette skulle ne føre til en udvælelse af de dyrupp hvor staldtypen forventes at have størst bety for udleen af GHG b) beskriv de mest problematiske videnshull inden for førnævnte område c) udarbejdelse af protokol for målin af drivhusass fra stalde lare, samt miljøteknoli i stalde lare. Testene som protokollen dann rundla for, vil enten have til formål at kvantifice forskelle på udvalte staldtyp faktiske emission hfra ell at dokumente effekten af udvalte miljøteknoli i stald la. Det vil afhæne af notat a b. d) AU forplit si til at ansøe ekstn finansiin til ennemførsel af sådanne test så når det æld emission fra eksistende stalde miljøteknoli. Notat() Første kvartal 2020 Anden halvdel af Husdyrpr Vurdin af drivhusasreduktion i fod stald la: Vurdin af effekten af forskellie forsla til tilta, scenari for drivhusasreduktion i fod stald la ( den vide påvirknin ift. areal) I forbindelse med reinens målsætnin om drivhusasreduktion vil d i fle omane i 2020 blive behov for AU's vurdin af effekten af forskellie forsla fra MFVM til indsats tilta til reduktion af drivhusasudle fra dyr (fod), stald la. Det en forudsætnin, at d rådives om taes højde for kædebetratnin (hvad emission fra dyr, stald, la hvordan påvirk virkemiddel et sted i kæden, emissionne i sene led). Desuden skal sideeffekt syni indå i vurdinne (effekt på NH3, N, P, natur mv.). D skal desuden ske fremskrivnin af forslaene til fx i samarbejde med DCE. Notat med effektvurdin (fle bestillin forventes). Notat om renemodellen, hund metodebeskrivelse Til arbejdet kan AU evt. anvende færdiudvikle en renemodel for drivhusasemission i kæden, a la kvælstofmodellne. Renemodellen skal kunne opøre drivhusasemissionne i kæden fra dyr til staldsystem lare til areal så d opnås et samlet system, d kan anvendes fremadrettet som supplement til kvælstofmodellne som vil kunne undstøtte en muli klimareulin af husdyrpr ø. 6 Husdyrpr Udval vedr ammoniakreducende tilta - NEC-udvalet Forsknin (medfinansiede projekt). Husdyrra Tavs Nyord udpeet til udvalet. D vil i løbet af pioden være behov for til bru for udvalets arbejde. D fremsendes bestillin når behovet opstår. Notat (fle bestillin forventes) løbende

9 2. Dyreadfærd 3. Fod 4. Nærinssøb 5. Produktio manement 6. Husdyrpr Monitorin ovvånin. Husdyrra Husdyrra Bedskab i forbindelse med ennemførelse af Den Globale Handlinsplan for Husdyrenetiske Ressourc (jf. ydelsesaftale for uddybnin) D skal udarbejdes bedskab, når behov opstår. D skal taes udanspunkt i eksistende viden. Maks. 3-6 sid. 2 Husdyrra Opbevarin laførin af enbank for svin, får ed 2. Dyreadfærd 3. Fod 4. Nærinssøb 5. Produktio manement 6. Husdyrpr Bedskab, inkl. refencelaboratorium. Husdyrra Husdyrra Refencelaboratorium for husdyravl i Danmark. QGG rådiv om udarbejd udkast til mål, kriti standard for odkendelse af avlsmål, avlsplan avlsoranisation 2. QGG bistår relevante myndihed i odkendelsen af avlsoranisation jf. EU s reulin haf. 3. QGG rådiv relevante myndihed vedr. andre husdyravlsmæssie aktivitet implementet jf. EU s reulin haf. 4. QGG rådiv ministiet om avlsmæssie metods (hund DNA-basede avlsmetod) tiltas konsekvens for bæredytihed i af pren, hund konsekvens for miljø- klimapåvirknin, husdyr -sundhed, produktsikkhed, forsyninssikkhed beskyttelse af husdyrracnes enetiske manfoldihed 5. QGG rådiv om udarbejd udkast til kriti standard for bæredyti avl af truede husdyrrac samt tilta til støtte for denne. 2. Dyreadfærd 3. Fod Risici i fod i fht. dyresundhed, dyre pr (fysioliske reaktion), hund som føle af indhold af uønskede stoff andre potentielt kritiske stoff (2002/32/EU) samt forbudte matial (767/2009/EU) Bedskab Bedskab (d tale om akutte specifikke sa d skal løses indenfor få dae/ max ue) 2 Invtebrat (hvirvelløse dyr), bl.a. insekt hund risikovurdin af fod producet på basis af invtebrat fod til opdræt af invtebrat d i uforarbejdet ell forarbejdet tilstand skal anvendes til fodbru Bedskab Bedskab 3 Vurdin af Kommissionforsla om tilsætninsstoff uønskede stoff 4. Produktio manement 5. Husdyrpr Aktivitet finansiet af MFVM uden for rammeaftalen Bedskab Bedskab ifbm. forhandlin i EU (4 dae til -2 måned)

10 Husdyrra Dyreadfærd Fod Fod Robuste rise med funktionelle inrediens i fodet (ROBU-PIG) Med udanspunkt i Politisk aftale om Vetinærforli III ( ) ennemføres forskninsaktivitet i fodsammensætnin (Kulhydrat med lav fordøjelihed ekstra aminosyr) som anbefalet af MRSA-eksptruppen Ultimo 202 Nærinssøb Nærinss i forbindelse med et styrket vidensrundla øb dokumentation for klima til reduktion af udle af drivhusass fra stalde la - hund forsurin af ylle. D kan være behov for i forbindelse med, at d i andet rei ennemføres test dokumentation af effekt af klima til anvendelse i stalde la mhp. at effekt kan indå i intnationale klimaopørels. F.eks. d behov for, at effektne af forsurin i stald på metanudle bekræftes vha. monitorin i praksis, før de kan indå i den nationale emissionsopørelse. D skal tilvejebrines et vidensrundla som sikre at stalde som oprades med f.eks. forsurin tæll positivt med i emissionsopørelsne. Notat 2 SEGES Produktio manement 6 Produktio Forekomst forebyelse af Formål:At belyse årsane til at rise i frilandsbasede MRSA diarré i frilandsbasede system har en lave forekomst af MRSA ment produktio MRSA økolisk Friland AU- SSI samarbejde fravænninsdiarré end rise i traditionelle indendørs system. 8 Husdyrpr Svineproducents des medarbejdes motivation mulihed for at reduce antibiotikaforbruet Vetinærforli III- AU 7. I dalidaen det landmanden, d afør, om en antibiotika-behandlin iværksættes ell ej. Projektet skal adresse problemstillin som håndtin af sønes mane fødte rise, bru af vaccin aftaes forventnin udpee mulihed for bl.a. dyrlæ rådive avlsselskab for at hjælpe landmændene bedst mulit i arbejdet med at reduce bruen af antibiotika. primo 209 Midt 202 Rapport start 2020 dec-2 Husdyrpr

OPFØLGNINGSREDEGØRELSE 2011/2012 & MÅL 2012/2013 KVALITETSKONTRAKT - SUNDHEDSFORVALTNINGEN

OPFØLGNINGSREDEGØRELSE 2011/2012 & MÅL 2012/2013 KVALITETSKONTRAKT - SUNDHEDSFORVALTNINGEN OPFØLGNINGSREDEGØRELSE 2011/2012 & MÅL 2012/2013 KVALITETSKONTRAKT - SUNDHEDSFORVALTNINGEN Kvalitetsmålene er fastsat jf. bila til sa 10/7842 BY 12.09.11 o hermed ives der i kolonnen Resultat en opfølninsredeørelse

Læs mere

Arbejdsprogram for AU Husdyr Tidsfrist

Arbejdsprogram for AU Husdyr Tidsfrist Opgave Arbejdsprogram for AU Husdyr 09-5-0-09 Tidsfrist Forventet inddragelse Bemærkninger (Pipeline) NR AU ID nr. Indsatsområde Titel Kort beskrivelse (Formål, politisk baggrund og indhold) Leverance

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang Uddannelsesplan Praktik 4.åran 2016 2017 Hadsten Skole Hadbjervej 12 8370 Hadsten Tlf. 8964 4720 1 Om Hadsten Skole Hadsten Skole åbnede i 1969 o er i da overbyninsskole for Bavnehøjskolen i Hadsten o

Læs mere

Effekt af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler på malkekoens produktion

Effekt af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler på malkekoens produktion Effekt af mineral- o vitaminrie, rønne fodermidler på malkekoens produktion o sundhed Effekt af mineral- o vitaminrie, rønne fodermidler på malkekoens produktion o sundhed Jakob Sehested, Søren Kroh Jensen,

Læs mere

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning.

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning. Nye tider, nye veje Vækst o effektiviserin Venstre, Dansk folkeparti o Liberal Alliance viste med konstituerinsaftalen, at der var udstukket en ny retnin. Med en ambitiøs 100-daes plan o markante krav

Læs mere

Arbejdsprogram for AU Husdyr Forventet omfang Ressourceforbrug i estimat (årsværk)* inddragelse Eksterne parter. Husdyrracers avl og genetik

Arbejdsprogram for AU Husdyr Forventet omfang Ressourceforbrug i estimat (årsværk)* inddragelse Eksterne parter. Husdyrracers avl og genetik Arbejdsprogram for AU Husdyr 2018 Opgave # ID nr. Indsatsområde Tidsfrist Titel Kort beskrivelse Leverance MFVMs frist for bestilling Universitetes forventet frist for leverance Forventet omfang Ressourceforbrug

Læs mere

Anbefalinger på baggrund af slutevaluering af Projekt Science-kommuner.

Anbefalinger på baggrund af slutevaluering af Projekt Science-kommuner. Sparrinsruppe-møde d. 18. Maj 2011 f older Anbefaliner på barund af slutevaluerin af Projekt Science-kommuner. KU Ved erhvervsphd-stipendiat Ane Jensen Dansk Naturvidenskabsformidlin/ Institut for Naturfaenes

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementerin af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementerin af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementerin af folkeskolereformen 1 1 Barund 1 2 Vi vil skabe

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

N O T A T. Behandling af bemærkninger til Tillæg nr. 27 og Lokalplan nr. 444

N O T A T. Behandling af bemærkninger til Tillæg nr. 27 og Lokalplan nr. 444 N O T A T Afdelin Plan Telefon 99741115 E-post juliane.l.jensen@rksk.dk Dato 8. januar 2019 Sasnummer 19-000564 Behandlin af er til Tillæ nr. 27 o Lokalplan nr. 444 Der har været ennemført en foroffentli

Læs mere

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring:

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring: Lærinsmål Kompetenceområdet Tal o alebra i forenklede Fælles Mål omfatter på trin tre færdiheds- o vidensområder. I evaluerinen til 1. kap. Tal o målin ser vi på det område, som omhandler elevens opnåelse

Læs mere

REACH - for brugere af kemikalier

REACH - for brugere af kemikalier REACH - for bruere af kemikalier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søade 12 1790 København V Telefon : 33 63 80 00 Telefax

Læs mere

Ny indledende høring - Roskilde Idrætspark

Ny indledende høring - Roskilde Idrætspark y indledende hørin - Roskilde Idrætspark Indkaldelse af idéer o forsla OPFORDRIG TIL DEBAT Roskilde Kommune arbejder for at kunne etablere en ny idrætspark i Rådmandshaven, som erstatnin o opraderin af

Læs mere

Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park

Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park Klima o miljøredeørelse 2012 for Vej & Park Teknik o Miljøforvaltninen februar 2013 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Vej & Park... 4 Omfattende aktiviteter... 5 Væsentlie miljøpåvirkniner...

Læs mere

Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Aktiv hele livet Sundhed o omsor Budetrevision 3 Auust Holbæk Kommune Ved Budetrevision 2 besluttede Byrådet udiftsreduktion for 35 mio. kr. o derudover at overførslerne på driften fra skal udøre det samme

Læs mere

Fysiske krav, løft og arbejdsstillinger

Fysiske krav, løft og arbejdsstillinger ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR OG KAREN SØGAARD Fysiske krav, løft o arbejdsstilliner i arbejdsmiljøet Hvem har tunt arbejde, ensidie entane bevæelser o akavede arbejdsstilliner? Få ændriner

Læs mere

Dato Prioritet Problemstilling Løsning/Begrundelse Ansvarlig Økonomi

Dato Prioritet Problemstilling Løsning/Begrundelse Ansvarlig Økonomi HANDLINGSPLAN APV studiesekretariatet o receptionen, Blanstedårdsvej Opfølnin Tilfredshed kontorforhold udsunin/ventilation Tilfredshed øvrie faciliteter Brusanvisniner til teknisk udstyr Undersøer hvor

Læs mere

VELKOMMEN. Christian Fink Hansen, sektordirektør

VELKOMMEN. Christian Fink Hansen, sektordirektør VELKOMMEN Christian Fink Hansen, sektordirektør 21.3.2018 Udbredelse af ASF ultimo december 2017 Part III: Forekomst af ASF i både tamsvin og vildsvin. Part II: forekomst af ASF i vildsvin Part I: Område

Læs mere

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005 Arbejdsmiljø i Danmark 2005 HERMANN BURR OG KAREN ALBERTSEN Arbejdstid Hvem har skæve arbejdstider, o hvordan er balancen mellem privatliv o arbejdsliv? Stabil balance mellem arbejdsliv o privatliv Denne

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: Funktionærer

Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: Funktionærer Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: er TOP De spørsmål, hvor der er opnået de højeste ennemsnit Je har et odt forhold til mine kolleer, De interne EDB-systemer er velfunerende?, Mine arbejdsopaver o

Læs mere

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017

NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER. Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 NYE MERE FLEKSIBLE MILJØREGLER Chefkonsulent Bent Ib Hansen 23. august 2017 Husdyrreguleringsudvalget Dok. nr. 131716 Vejen til ny husdyrregulering 2010-2011: Regeringsnedsat Husdyrreguleringsudvalg 2013:

Læs mere

Universitetes forventet frist for leverance. Rådgivning vedrørende husdyrgenetiske ressourcer Løbende Malene Karup Olesen erv.

Universitetes forventet frist for leverance. Rådgivning vedrørende husdyrgenetiske ressourcer Løbende Malene Karup Olesen erv. Arbejdsprogram for AU Husdyr 2018 Opgave # ID nr. Indsatsområde Tidsfrist Titel Kort beskrivelse Leverance MFVMs frist for bestilling Universitetes forventet frist for leverance Forventet omfang Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 2: Arbejdsprogram 2017 (AU- Husdyrproduktion)

Bilag 2: Arbejdsprogram 2017 (AU- Husdyrproduktion) Bilag 2: Arbejdsprogram 2017 (AU- Husdyrproduktion) 4.01.2017 RÅDGIVNING Indsatsområde (jf. aftale) A. Ressourceforbrug Husdyrracers avl og genetik Evt. ID tidligere år FB-1 FB-4 FB-5 Titel/område, beskrivelse,

Læs mere

Udvikling i aktivitetsdata og emission

Udvikling i aktivitetsdata og emission Udvikling i aktivitetsdata og emission Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17. marts 2019 Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen Institut for Miljøvidenskab Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se

Læs mere

ANNEX BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

ANNEX BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 838 final ANNEX BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om retninslinjer til de nationale forvaltninsmyndiheder om ennemsitihed o vurderin af rænseoverskridende

Læs mere

Daginstitutionen Pilehaven

Daginstitutionen Pilehaven Freda den 28. januar 2011. Dainstitutionen Pilehaven Evaluerin af specifik indsats 2010 i et tema i.h.t. lov om læreplan kompetenc Spro Krop o bevæels e. Målruppe: ½ 2 år: 3 6 år: o erfariner lærinsproces

Læs mere

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste?

Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Driftsøkonomi og konsekvenser af NH3 tiltag - Hvad må det koste? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Ammoniak i

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

Opfølgningsskema for Budgetaftale Ansvarli g Direktør. Peter Sinding Poulsen. Peter Sinding Poulsen. Peter Sinding Poulsen

Opfølgningsskema for Budgetaftale Ansvarli g Direktør. Peter Sinding Poulsen. Peter Sinding Poulsen. Peter Sinding Poulsen Opfølninsskema for Budetaftale 2018 Økonomisk politik 1 Udarbejdelse af ny økonomisk politik Sindin Bemærknin/Status Vedtaet i forbindelse med budet 2019-2022 Fortsat fokus på effektiviserin af administrationen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen Økonomisk analyse 1. oktober 1 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +5 3339 F +5 3339 11 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

KOMMUNEPLANSTRATEGI TEMA UDVIKLINGSOMRÅDER

KOMMUNEPLANSTRATEGI TEMA UDVIKLINGSOMRÅDER KOMMUNEPLANSTRATEGI TEMA UDVIKLINGSOMRÅDER ESBJERG KOMMUNE rord Jesper Frost Rasmussen Bormester Esbjer Kommune ønsker med denne kommunepnstratei at pnlæe for et areal til attraktive bolier i den vestlie

Læs mere

Freez-It(R) Anti-Stat. : Freez-It(R) Anti-Stat. : Cooling agents - (not for metal processing) - Cooling agents

Freez-It(R) Anti-Stat. : Freez-It(R) Anti-Stat. : Cooling agents - (not for metal processing) - Cooling agents Er i overensstemmelse med forordnin (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bila II Europa 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stof eller blandin

Læs mere

Klædt på til klimadebatten Klima udfordringen i dansk kvægbrug ud fra forskellige perspektiver

Klædt på til klimadebatten Klima udfordringen i dansk kvægbrug ud fra forskellige perspektiver Klædt på til klimadebatten Klima udfordringen i dansk kvægbrug ud fra forskellige perspektiver Kvægkongres 2019 Troels Kristensen, Aarhus University, Department of Agroecology Mail:troels.kristensen@agro.au.dk

Læs mere

Økonomisk analyse. Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen

Økonomisk analyse. Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen Økonomisk analyse 7. februar 15 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +5 3339 F +5 3339 11 E info@lf.dk W www.lf.dk Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bila 3 - Eksternt finansierede projekter Bevillin IM-konto Indtæt /udift beslutnin) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Vari Eksternt projekt: BIF Uddannelsen Eksternt projekt: BIF Uddannelsen Eksternt

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni 2001. Indholdsfortegnelse

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni 2001. Indholdsfortegnelse Enerimærknin Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer Juni 2001 Indholdsfortenelse Enerimærknin af forsatsvinduer Side 2 Indlednin 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyrin

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union EU S POLITIKCYKLUS TIL TACKLING AF ORGANISERET OG GROV INTERNATIONAL KRIMINALITET

Rådet for Den Europæiske Union EU S POLITIKCYKLUS TIL TACKLING AF ORGANISERET OG GROV INTERNATIONAL KRIMINALITET Rådet for Den Europæiske Union EU S POLITIKCYKLUS TIL TACKLING AF ORGANISERET OG GROV INTERNATIONAL KRIMINALITET EU S POLITIKCYKLUS TIL TACKLING AF ORGANISERET OG GROV INTERNATIONAL KRIMINALITET Politikcyklussen

Læs mere

Nyt om kvæggulve og spalteskrabere

Nyt om kvæggulve og spalteskrabere Nyt om kvæggulve og spalteskrabere Kolding, d. 22. februar 2018 Temamøde om staldgulve og miljøteknologi Kristoffer Jonassen Program Baggrund Ny viden - Metode - Resultater Anvendelse af ny viden i kommende

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning Høreområdet: hørevejlednin/rådivnin Målruppe Borere der, efter endt høreapparatsbehandlin, oplever problemer med bru af høreapparatet. Borere der har bru for rådivnin i forbindelse med deres hørenedsættelse

Læs mere

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. Vibeke Meno, telefon:

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. Vibeke Meno, telefon: VVM-screeninsskema Vlednin til udfyldnin af screeninsskema Skemaet udfyld med blandin af tekst o afkrydsniner. ole punkter skal udelukkende br i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsa af uddybende bemærkniner

Læs mere

Update på brok. Dyrlæge, Anne Schultz, Vet-Team Afdelingsleder og specialdyrlæge, Charlotte Sonne Kristensen SEGES Sundhed og Velfærd, svin

Update på brok. Dyrlæge, Anne Schultz, Vet-Team Afdelingsleder og specialdyrlæge, Charlotte Sonne Kristensen SEGES Sundhed og Velfærd, svin Update på brok Dyrlæge, Anne Schultz, Vet-Team Afdelingsleder og specialdyrlæge, Charlotte Sonne Kristensen SEGES Sundhed og Velfærd, svin Brok = navlebule/navlehævelse Hvad skal vi nå? Betydning af brok

Læs mere

Tilstandsvurdering. Vestrup Skole og Kernehuset LBO VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tilstandsvurdering. Vestrup Skole og Kernehuset LBO VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilstandsvurderin Vestrup Skole o Kernehuset LBO VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 31. AUGUST 2017 Indhold 1 Generel information 3 2 Kapacitet i forhold til elevtal/børnetal aktuelt o i forhold til befolkninspronosen

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

KASTRATION ELLER? Lotte Skade, dyrlæge

KASTRATION ELLER? Lotte Skade, dyrlæge KASTRATION ELLER? Lotte Skade, dyrlæge Agerskov kro 06. November 2017 SUNDHED OG VELFÆRD Axelborg Charlotte Sonne Kristensen DVM,Ph.d. Dipl. ECPHM Skejby Nicolai Weber DVM Ph.d. Amanda Brink Kruse Bromatolog,

Læs mere

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230)

Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark (IFRO rapport 230) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøudvalget, Europaudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 208, MIU Alm.del Bilag 249, EUU Alm.del Bilag 470 Offentligt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015 BL Danmarks Almene Bolier Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015 AE januar 2016 1 1. Undersøelsens metode... 5 2. Lønbereberne i tabellerne... 7 3. Alle ejendomsfunktionærer... 9 1A.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Infomøde i ANIS. Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder AARHUS UNIVERSITET. Infomøde Klaus Lønne Ingvartsen 27. august 2018 Institutleder

Infomøde i ANIS. Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder AARHUS UNIVERSITET. Infomøde Klaus Lønne Ingvartsen 27. august 2018 Institutleder Infomøde i ANIS Klaus Lønne Ingvartsen Institutleder UNIVERSITET Dagsorden 1. Strategiproces 2020-2025 2. Veterinærforlig III 3. Renovering af forskningsfaciliteter 4. Ledige stillinger 5. Mini-APV 2018

Læs mere

Er jeg klam, hvis jeg er til slam?

Er jeg klam, hvis jeg er til slam? ft her Er je klam, hvis je er til slam? older Jesper Lassen KU Lektor i fødevaresocioloi Sektion for Forbru, Bioetik & Reulerin Institut for Fødevare o Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas@ifro.ku.dk

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark. FreeZ-It(R) AntiStat

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark. FreeZ-It(R) AntiStat Er i overensstemmelse med forordnin (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bila II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stof eller

Læs mere

Boliger og butikker, Blumersgade

Boliger og butikker, Blumersgade Bolier o butikker, Blumersade Lokalplan 4-2010, Horsens by TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- o Matrikelstyrelsens kort er enivet med Kort- o Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort- o Matrikelstyrelsen

Læs mere

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration (Jordbruksverket + Livsmedelsverket)

Læs mere

Brug af recirkulerede næringsstoffer i Økologisk Jordbrug?

Brug af recirkulerede næringsstoffer i Økologisk Jordbrug? ft her older B af recirkulerede nærinsstoffer i Økoloisk Jordb? KU Jakob Maid Den dobbelte udfordrin ter tillin yknin tillin, Det økoloiske areal skal fordobles, samtidit med at b af konventionelt halm

Læs mere

Klima, zink og kobber. Sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion

Klima, zink og kobber. Sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion Klima, zink og kobber Sektordirektør Christian Fink Hansen, SEGES Svineproduktion Bæredygtighed mulig CO 2 -reduktion frem mod 2050 Den danske regering har som mål, at Danmark i 2050 ikke længere bruger

Læs mere

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights:

Økonomisk analyse. Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget. Mere med mindre. Highlights: Økonomisk analyse 21. december 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Nye klimatal: Mere med mindre i landbruget Highlights: FN s seneste opgørelse

Læs mere

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt.

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt. Gældende reionplanretninslinjer fra Reionplan 2005 for Århus Amt. Reionplanretninslinjerne er indarbejdet i Kommuneplanen hvor det har været relevant. Nedenfor listes Reionaplan 2005 retninslinjer o status

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Vil du have en CSR-strategi, der gør en forskel?

Vil du have en CSR-strategi, der gør en forskel? Vil du have en CSR-stratei, der ør en forskel? Væl Fairtrade Fairtrade Mærket er den største o mest kendte internationale etiske mærkninsordnin HVAD BETYDER FAIRTRADE MÆRKET? F airtrade Mærket er en international

Læs mere

Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af. takstberegning.

Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Tilpasning til administrativt overhead på baggrund af. takstberegning. Bila 1 - Tekniske omplaceriner inden for udvalet, ikke varie: Udval Sa (emne) Bevillin IM-konto Forklarende tekst (herunder politisk beslutnin) *markerin af anlæsbevillin Tilpasnin til 1305 - administrativt

Læs mere

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL Peter Sandøe & Christian Gamborg Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole www.bioethics.kvl.dk HVAD MENER ALMINDELIGE MENNESKER OM KVÆGAVL? Hvad mener almindelige mennesker

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING

HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING Marts 2012 Udivet af Vordinbor Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S o Projektruppen for klimatilpasnin Fotos: Colourbox o Teknik o Miljø Vordinbor Kommune Valdemarsade 43

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl Fakta o udsan om de muliheder o trusler, kommunerne står over for netop nu o om at løse dem 2011 7 SKARPE TIL TRØJBORG Mater kommunerne at væle fra - eller forstår de kun at bye til? Læs svaret på dette

Læs mere

Social farming / Green care

Social farming / Green care Afd. Landskabsarkitektur o planlænin Social farmin / Green care f older En ny bro mellem by o land Erfariner fra Europa Ole Hjorth Caspersen, Institut for Geoscience o Naturressourcer KU Dias 1 tillin

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Arbejdsprogram for AU Fødevarer og Forbrugeradfærd 2019

Arbejdsprogram for AU Fødevarer og Forbrugeradfærd 2019 Arbejdsprogram for AU Fødevarer og Forbrugeradfærd 09 Opgave NR ID nr. Indsatsområde Titel Kort beskrivelse (Formål, politisk baggrund og ind) Ydelseskategori (f.eks. rådgivning, overvågning, beredskab)

Læs mere

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde

Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5. Andel fast gulv i smågrisestalde Teknologiudredning Version 2 Dato: 08.03.2011 Side: 1 af 5 Andel fast gulv i smågrisestalde Resumé Ammoniakfordampning Delvist fast gulv reducerer ammoniakfordampningen med henholdsvist med 57 % og 62

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780416 Fax 7262 6790 stpm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årli vurderin i forbindelse med reulerin af bekendtørelse om eneri- o miljøkrav til

Læs mere

3. Kontor. Repræsentationsudgifter afgrænses af to overordnede kriterier:

3. Kontor. Repræsentationsudgifter afgrænses af to overordnede kriterier: Økonomiforvaltninen 3. Kontor Dato: 19. april 2004 1. Definition af repræsentationsudifter Repræsentationsudifter i Københavns Kommune: Udifter til repræsentation er udifter til repræsentative opaver for

Læs mere

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane - - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56

Læs mere

Leif Jakobsen, tlf. nr

Leif Jakobsen, tlf. nr VVM-screeninsskema Vlednin til udfyldnin af screeninsskema Skemaet udfyld med blandin af tekst o afkrydsniner. ole punkter skal udelukkende bvar i tekstfeltet. Alle punkter SKAL ledsa af uddybende bemærkniner

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Mou Skole Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Mou Skole Aalbor Kommune Termometeret Bilasrapport Læsevejlednin Bilasrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørsmål, som indår i undersøelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Peer Berg Fra: Peer Berg Sendt: 1. april 2011 12:04 Til: 'info@eamh.dk' Emne: Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Til rette vedkommende. Aarhus Universitet er blevet bedt om en vurdering

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

L&F SVINEPRODUKTIONS STRATEGI HVAD KAN FODRING BIDRAGE MED?

L&F SVINEPRODUKTIONS STRATEGI HVAD KAN FODRING BIDRAGE MED? L&F SVINEPRODUKTIONS STRATEGI HVAD KAN FODRING BIDRAGE MED? Christian Fink Hansen, Sektordirektør Billund D. 17. april 2018 AMBITIONEN - NY LF SVINEPRODUKTION STRATEGI Vi vil selv sætte retningen, flytte

Læs mere

3. kvartal satte gang i væksten

3. kvartal satte gang i væksten NØGLETAL UGE 46 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 3. kvartal satte gang i væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi Danmarks Statistiks første og meget foreløbige bud

Læs mere

Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer

Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer Fremtidens ko sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer Workshop: Fremtidens kostald Onsdag d. 2-12 2015 Jørn Rind Thomasen, VikingGenetics Morten Kargo, AU/SEGES Kvægets præstationer

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bila 4 - Omplaceriner med likviditetseffekt Titel (emne) /udift beslutnin) Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru af flytninemidler Mindreforbru

Læs mere

Den 15. februar modtog Økonomiforvaltningen nedenstående spørgsmål fra Jakob Næsager (C):

Den 15. februar modtog Økonomiforvaltningen nedenstående spørgsmål fra Jakob Næsager (C): KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltninen Borerrepræsentationens Sekretariat 07-03-2017 Politikerspørsmål fra Jakob Næsaer (C) vedrørende s Kommunes erhvervsstøtteordniner. Den 15. februar modto Økonomiforvaltninen

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

A/S DANSK KUGLELEJE CENTER HØJ TEMPERATURS LEJER

A/S DANSK KUGLELEJE CENTER HØJ TEMPERATURS LEJER A/S DANSK KUGLELEJE CENTER HØJ TEMPERATURS LEJER TABLE OF CONTENTS Højtemeratur lejer 2RSR 150 Information......2 61800.2RSR.HT2 150 serie.... 3 6000.2RSR.HT2 150 serie. 4 6200.2RSR.HT2 150 serie. 5 6300.2RSR.HT2

Læs mere

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Agro Food Park 15 Dk-8200 Aarhus Tlf +45-87405372 nfj@vfl.dk ! EU-regler Indhold!

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Effektiviseringsforslag 2019

Effektiviseringsforslag 2019 Løn o Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Nytorv 9 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 28. maj 2019 Sasnr.: 2019-000891-15 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 CVR. 29189684 Eva.Iversen@middelfart.dk

Læs mere

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder

DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder DanAvl - avlsfremgang og nye avlsmål Anders Strathe, ErhvervsPostDoc, PhD Tage Ostersen, Seniorprojektleder Programmet Status på avlsarbejdet Avl mod ornelugt Avl for moderegenskaber Programmet Status

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Notat. Fremtidig udnyttelse af biprodukter - slutrapport Opgradering af biprodukter til konsumvarer

Notat. Fremtidig udnyttelse af biprodukter - slutrapport Opgradering af biprodukter til konsumvarer Notat 23. januar 2013 2001788-12 OP/MT Fremtidi udnyttelse af biprodukter - slutrapport Opraderin af biprodukter til varer Gennem projektet Fremtidi udnyttelse af biprodukter (projekt nummer 2001788-12)

Læs mere

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Undomsskole EUD 10 er en ny erhvervsrettet 10. klasses linie, som alle kommuner tilbyder fra auust 2015. I Næstved tilbydes den på undomsskolen, Skellet 29. Den

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt tilhørende miljørapport i offentlig høring

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt tilhørende miljørapport i offentlig høring NOTAT Erhvervsregulering J.nr. 2018-7378 Den 24. oktober 2018 Høring af ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (selvstændige emissionsfaktorer for avlsorner, præcisering af regler om kontinuitetsbrud samt

Læs mere

Fakta om den danske svinebranche

Fakta om den danske svinebranche Viden - Vækst - Balance Fakta om den danske svinebranche I 2009 var der ca. 5.000 landbrugsbedrifter med svineproduktion i Danmark. Den samlede danske svinebestand er på ca. 12 mio. svin. Værdien af svinekødseksporten

Læs mere