1. Indledning... 4 Mission... 4 Vision Den politiske organisation Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 4 Mission... 4 Vision Den politiske organisation Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Plitisk g administrativ rganisering

2 2

3 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin Den plitiske rganisatin Øknmiudvalget Teknik- g Miljøudvalget Børne- g Uddannelsesudvalget Scial- g Sundhedsudvalget Kultur- g Fritidsudvalget Vækst- g Udviklingsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Den administrative rganisatin Organisering Staben Børn g Skle Scial & Sundhed Jbcenter g Brgerservice Kultur, Miljø & Erhverv

4 1. Indledning Frmålet med dette ntat er, at illustrere g beskrive den plitiske g den administrative rganisering af Aabenraa Kmmune. Grundlaget fr den plitiske g administrative rganisering er missinen g visinen fr Aabenraa Kmmune. Missin Missinen er rganisatinens eksistensberettigelse. Aabenraa Kmmunes missin er: Brgeren i centrum Visin Visinen er et billede af den fremtidige ønskede situatin fr Aabenraa Kmmune. Aabenraa Kmmunes visin er, at kmmunen vil være: En aktiv g sund kmmune i bevægelse Et stærkt syddansk vækstcenter fr sundhed g (velfærds)uddannelse Førende inden fr transprt g lgistik Et dynamisk grænsemråde med internatinalt udsyn Kendt fr en smuk g levende Aabenraa by 4

5 2. Den plitiske rganisatin Den plitiske rganisatin er struktureret ud fra et ønske m at skabe en driftssikker rganisatin, der er gennemskuelig fr brgerne. Organisatinsdiagram fr den plitiske rganisatin Byråd Brgmester Thmas Andresen Øknmiudvalg Frmand Thmas Andresen Teknik- g Miljøudvalget Frmand Bent Sørensen Børne- g Uddannelsesudvalget Frmand Kirsten Nørgård Christensen Scial- g Sundhedsudvalget Frmand Pvl Kylling Petersen Kultur- g Fritidsudvalget Frmand Tim Wulff Vækst- g Udviklingsudvalget Frmand Philip Tietje Arbejdsmarkedsudvalget Frmand Ejler Schütt Der er nedsat et øknmiudvalg samt 6 stående udvalg. 2.1 Øknmiudvalget Øknmiudvalget har i alt 11 medlemmer. Frmand Thmas Andresen (V) Øvrige medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen (V), Philip Tietje (V), Tim Wulff (V), Bent Sørensen (V), Ejler Schütt (O), Pvl Kylling Petersen (A), Kim Brandt (A), Svend Hansen Tarp (A), Erwin Andresen (S) g Jan Riber Jakbsen (C). Øknmiudvalget varetager følgende pgaver: Organisatin Løn- g persnalefrhld Øknmisk planlægning frslag til årsbudget Kmmunens kasse- g regnskabsregulativ Indkøb g udbud Kmmuneplanlægning Servicestrategi Kmmunale samarbejder (strategisk niveau) Køb, salg g pantsætning af fast ejendm IT, kmmunikatin g infrmatin Frsikring Drift af kmmunale ejendmme, sm ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg Brgerservicecentre Erhvervsplitik Grænseverskridende samarbejde Vækstplanen 5

6 2.2 Teknik- g Miljøudvalget Teknik- g Miljøudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Bent Sørensen (V) Øvrige medlemmer: Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Jens Wistft (V), Christian G. Lauridsen (O), Helga Nørgaard (A), Christian Panb (A) g Kurt Andresen (S). Teknik- g Miljøudvalget varetager følgende pgaver: Klima g bæredygtighed Anlæg, drift g vedligehldelse af veje Byggesagsbehandling g BBR Landzneadministratin Smmerhusadministratin Råstffer Miljøbeskyttelse g VVM Naturbeskyttelse g naturfredning Myndighedspgaver vedrørende drikkevands-, spildevands-, affalds- g varmemrådet Kmmunens rekreative arealer g grønne mråder Strande Drift g vedligehldelse af vandløb Offentlige legepladser Kmmunale havne Trafikplanlægning Kllektiv trafik, herunder færgeri g taxa Plantager g skve Flyvepladser Kmmunens ejendmme g anlæg, sm ikke er henlagt under andet udvalgs mråde Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget Børne- g Uddannelsesudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Kirsten Nørgård Christensen (V) Øvrige medlemmer: Philip Tiejte (V), Kaare Slhøj Dale (O), Eivind Underbjerg Hansen (V), Drthe Sll (A), Gert Nrdklitgaard (Ø) g Kurt Andresen (S). Børne- g Uddannelsesudvalget varetager følgende pgaver: Rådgivning, vejledning g tilsyn børn g unge Integratin børn Støttefranstaltninger børn g unge Handicap/misbruger/psykiatri børn g unge Familierådgivning Døgninstitutiner fr børn g unge Unge-indsatsen Særlig tilrettelagt ungdmsuddannelse (STU) Vksenspecialundervisning (VSU) Fjrdsklen Prduktinsskler Flkesklen herunder sklefritidsrdninger, fritids- g ungdmsklubber Samarbejde mellem skle-scial-pliti (SSP) Ungdmssklen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU) 6

7 Opgaver i frbindelse med Ungdmmens Uddannelsesvejledning Naturskler Pædaggisk Psyklgisk Rådgivning (PPR) Daginstitutiner g dagpleje. 2.4 Scial- g Sundhedsudvalget Scial- g Sundhedsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Pvl Kylling Petersen (A) Øvrige medlemmer: Lars Kristensen (V), Mette Hørlück (V), Jette Julius Kristiansen (O), H. Kristian Wllesen (O), Svend Hansen Tarp (A) g Michael Christensen (F). Scial- g Sundhedsudvalget varetager følgende pgaver: Persnlig g praktisk bistand i frhld til brgere, sm har behv fr midlertidig eller varig hjælp i hjemmet Plejecentre/bliger Madservice Fysisk handicappede g psykisk handicappede Udsattemrådet Bfællesskaber Døgninstitutiner Frsrgshjem g krisecentre Scialpsykiatri/rådgivning g vejledning Væresteder g værksteder Aktivitetstilskud g tilbud m beskyttet beskæftigelse Brugerstyret persnlig assistance Ledsagerrdning g merudgifter Frivilligt scialt arbejde Rådgivning g vejledning inden fr udvalgets mråde Drift g vedligehldelse af bygninger, anlæg g arealer under udvalgets mråde Frebyggende g sundhedsfremmende rammer g tilbud til brgerne Frebyggende hjemmebesøg Dagcentre g aktivitetstilbud Kmmunal tandpleje herunder tandpleje til børn g unge, msrgstandpleje specialtandpleje samt tandregulering Sundhedsplejen Hjemmesygepleje Træning g genptræning, herunder vedligehldelsestræning g vederlagsfri fysiterapi Frebyggelse g behandling af stf- g alkhlmisbrug Rådgivning g hjælpemidler Samarbejde med andre ffentlige g private aktører på sundhedsmrådet lkalt reginalt g natinalt Det nære sundhedsvæsen Sundhedsaftaler g kvalitetsudvikling Sundhedsplanlægning Medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen Krdinatin g pfølgning på kmmunens samlede sundhedsøknmi herunder medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen Krdinatin g pfølgning på kmmunens sundhedsplitik g sundhedsmæssige indsats 7

8 Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.5 Kultur- g Fritidsudvalget Kultur- g Fritidsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Tim Wulff (V) Øvrige medlemmer: Carina Underbjerg Hansen (V), Martin Ugilt Thmsen (V), Thmas Juhl (V), Christian Panb (A), Signe Bekker (A) g Drte Sll (A). Kultur- g Fritidsudvalget varetager følgende pgaver: Samarbejde med ffentlige myndigheder samt private g selvejende institutiner inden fr udvalgets mråde Flkeplysning generelt Elite g breddeidræt Kunst g kultur Events Bibliteker Lkalhistriske arkiver Museumsfrhld Musikskler g andre musikaktiviteter Teater- g bigraffrhld Aktivitets-, medbrger- g frsamlingshuse Lkal kulturarv Reginale kulturaftaler Kultur- g idrætspriser Idræts- g svømmehaller samt idrætsanlæg Grænseverskridende kultur- g fritidssamarbejde Offentlige skøjtebaner Venskabsbyer Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.6 Vækst- g Udviklingsudvalget Vækst g Udviklingsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Philip Tietje (V) Øvrige medlemmer: Rasmus Lyngbek Bøgen (V), Martin Ugilt Thmsen (V), Jens Wistft (V), Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A) g Erwin Andresen (S). Vækst g Udviklingsudvalget varetager følgende pgaver: Administratin af planlvgivningen Bligplitik herunder blig- g byggeprgram Støttet bligbyggeri/byfrnyelse/ bygningsfrnyelse Tmme g faldefærdige bygninger Vandrerhjem g campingpladser Turisme Udvikling i landdistrikter Branding g markedsføring Gennemførelse af bygge- g anlægs-pgaver vedrørende bygninger g 8

9 anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.7 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Ejler Schütt (O) Øvrige medlemmer: Lars Kristensen (V), Bent Sørensen (V), Jette Julius Kristansen (O), Kim Brandt (A), Erik Uldall Hansen (A) g Gert Nrdklitgaard (Ø). Arbejdsmarkedsudvalget varetager følgende pgaver: Sygedagpenge, Kntanthjælp, Dagpenge, Førtidspensin, Ressurcefrløb, Revalidering, Integratinsplitik, herunder danskundervisning fr vksne, Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 9

10 3. Den administrative rganisatin Den administrative rganisatin er struktureret ud fra ønskerne i visinen m at administratinen i Aabenraa Kmmune skal være udviklingsrienteret g brgervendt samt have en udstrakt decentral ledelse af institutiner, administrative funktiner g servicemråder. 3.1 Organisering Den administrative rganisering i Aabenraa Kmmune er verrdnet inddelt i hhv. et frvaltningsniveau g et institutinsniveau. Inden fr denne pdeling er der tre styringsniveauer: Strategisk styringsniveau Taktisk styringsniveau Operativt styringsniveau Niveaupdelingen er baseret på lederens kmpetence til styring samt løsning af pgaver. Niveau 1 vedrører alene frvaltningsniveauet, g varetages af direktørerne. Direktørerne løser strategiske pgaver, hvr fkus er fastlæggelse g tilpasning af rammerne fr rganisatinen i frhld til interne g eksterne aktiviteter. Det kan eksempelvis være direktinens strategi eller dialgbaseret aftalestyring. Niveau 2 inkluderer både et frvaltningsniveau g et institutinsniveau, g varetages af hhv. afdelingschefer g mrådeledere/ institutinsledere. Afdelingschefer g mrådeledere/ institutinsledere løser taktiske (g perative) pgaver, hvr fkus er planlægning indenfr rganisatinens nuværende ramme. Det kan eksempelvis være beslutning m knkrete mål, g hvrledes de nås med udgangspunkt i direktinens strategi eller den fr mrådet vedtagne plitik. Niveau 3 inkluderer gså et frvaltningsniveau g et institutinsniveau. På dette niveau løses pgaver på det perative niveau det vil sige detailstyring i frhld til driften. På frvaltningsniveau løses de perative pgaver af kntrledere, sekretariatsledere g teamledere etc. Stillingsbetegnelsen kntrleder anvendes kun på det administrative niveau. På institutinsniveau løses de perative pgaver af afdelingsledere, SFO-ledere, teamledere, suschefer g institutinsledere med u. 10 persner. Det er ikke alle afdelinger g institutiner, der har f.eks. kntrledere g institutinsledere, da det afhænger af den enkelte afdelings/ institutins behv. Tabel 1: Oversigt ver styringsniveauer frdelt på frvaltningsniveau g institutinsniveau Niveau Frvaltningsniveau Institutinsniveau Styringsniveauer 1 Direktør Strategisk: Fastlæggelse g ændringer af rammen i frhld til rganisatinens interne g eksterne aktiviteter 2 Afdelingschef Aftalestyrede enheder: Områdeleder 10 Taktisk: Planlægning g

11 3 Kntrleder Sekretariatsleder Teamleder etc. Institutinsleder med budget g persnaleansvar fr min. 10 ansatte Afdelingsleder Institutinsleder u. 10 ansatte beslutninger inden fr rammen Evt. perativt: Detailstyring/ drift Operativt: Detailstyring/ drift Den administrative rganisatin består af Staben g fire frvaltninger. Staben fungerer sm støttefunktin til frvaltningerne, g medvirker til at fastsætte rammer via Byrådet, Øknmiudvalget g direktinen. Staben har endvidere til frmål at yde højt kvalificeret service til alle frvaltninger. De fire frvaltninger varetager den direkte brgerkntakt. På frvaltningsniveau er der 17 afdelinger placeret i hhv. Staben g de fire frvaltninger; Børn g Skle, Scial & Sundhed, Jbcenter g Brgerservice g Kultur, Miljø & Erhverv. Staben g hver frvaltning har en direktør, sm afdelingscheferne refererer til. Institutinsniveauet er placeret under de enkelte frvaltninger g mrådelederen/ institutinslederen har sm udgangspunkt daglig reference til afdelingschefen. Frhldet mellem den enkelte frvaltning g mråde/ institutin er baseret på dialgbaseret aftalestyring. Dialgbaseret aftalestyring indgås mellem niveau 1 g 2 jf. styringsniveauerne i tabel 1. Der indgås aftale mellem direktør g mrådeleder/ institutinsleder. I særlige tilfælde indgår direktør g afdelingschef en virksmhedsaftale. Direktinen består af 5 persner g 6 direktørmråder. Vicekmmunaldirektøren varetager t direktørmråder. Organisatinsdiagram fr den administrative rganisatin Kmmunaldirektør Niels Jhannesen Staben Vicekmmunaldirektør Tm Ahmt Jbcenter g Brgerservice Vicekmmunaldirektør Tm Ahmt Scial & Sundhed Direktør Jakb Kyndal Børn g Skle Direktør Chriss Mailandt-Pulsen Kultur, Miljø & Erhverv Direktør Stig Werner Isaksen 11

12 Direktinens ansvarsmråder er verrdnet: Planlægning g strategi Persnale- g rganisatinsudvikling Øknmi Plitikker Overrdnede principielle driftsspørgsmål Ledelse Kmmunikatin Direktinen vil pleves sm en enhed: Med fkus på de strategiske pgaver Sm afvejer helhedens interesser Sm er rllemdel fr ledelsesgrundlaget g de persnaleplitiske værdier Direktinens ansvarsmråder løses blandt andet ud fra et tværgående samarbejde, hvilket kan eksemplificeres med følgende figur: Organisatinsdiagram fr direktinens ansvarsmråder = Direktin Kmmunaldirektør Staben Strategi Kmmuneplan Jbcenter g Brgerservice Scial & Sundhed Børn g Skle Kultur, Miljø & Erhverv Den enkelte direktørs ansvarsmråder: Ledelse af eget mråde Drift g udvikling af eget mråde Servicering af plitisk(e) udvalg Ansvar fr helheden g det tværgående samarbejde Det tværgående samarbejde på de enkelte frvaltningsmråder kan eksemplificeres med følgende figur: 12

13 Organisatinsdiagram fr det tværgående samarbejde mellem direktørmråder Kmmunaldirektør Staben Jbcenter g Brgerservice Scial & Sundhed Børn g Skle Kultur, Miljø & Erhverv Ungeindsats Sundhed I det følgende beskrives Staben g de enkelte frvaltninger herunder de pgaver, der er placeret i de enkelte afdelinger. Institutinsniveauet vil fremgå af rganisatinsdiagrammerne fr frvaltningerne g vil blive beskrevet krt i frm af kategrisering g antal. 13

14 3.2 Staben Staben er pdelt i fire afdelinger samt et byrådssekretariat. Staben har isleret set ikke direkte brgerkntakt, men har til pgave at skabe frudsætningerne fr, at frvaltningerne kan levere en gd service til brgerne. Det sker ved, at Staben leverer service g fkuserer på lederudvikling - g rådgivning samt medarbejderudvikling. Endvidere servicerer Staben det plitiske niveau, har en aktiv g prgressiv ITunderstøttelse af alle servicepgaver g bidrager til, at hele rganisatinen er bevidst m g parat til at kmmunikere med alle interessenter. Desuden er det Stabens pgave at skabe rammerne fr ledelsesinfrmatin vedr. persnale g øknmi til lederne i rganisatinen samt yde generel juridisk rådgivning. Servicering af plitiske udvalg Staben udvalgsbetjener Byråd g Øknmiudvalg. Organisatinsdiagram fr Staben Staben Vicekmmunaldirektør Tm Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakbsen Budget Budgetchef Lene Nymann IT IT- g digitaliseringschef Eva M. Andersen Regnskab Regnskabschef Erik Brum HR HR-chef Bente Pulsen Udbud g Indkøb Kntrleder Søren Jensen IT-Drift IT-Driftsleder Peder Skv Rasmussen Bygningsservice Serviceleder Thr Petersen Frhandling g Persnalejura Kntrleder Bente Bjørn Jensen IT-Helpdesk IT-Helpdeskleder Ketty Daabeck Kantine Kantineleder Lis Andresen Løn Kntrleder Ole Lund Digitalisering IT-Digitaliseringsleder Charltte B. Greisen Organisatinsudvikling HR-chef Bente Pulsen Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet udarbejder dagsrdener g prtkller fr Byråd g Øknmiudvalg, varetager sekretærfunktiner fr brgmester, kmmunaldirektør g vicekmmunaldirektør. Herudver har Byrådssekretariatet ansvar fr pgaver vedrørende generel juridisk rådgivning, knkret sagsbehandling samt kmmunikatinsrådgivning g service fr hele rganisatinen. Hvedpgaverne: Udarbejdelse af dagsrdener g prtkller fr Byråd g Øknmiudvalg Sekretærfunktiner fr brgmester, kmmunaldirektør g vicekmmunaldirektør Servicering af byrådsplitikere Tilrettelæggelse g afvikling af valg g flkeafstemninger Generel juridisk rådgivning samt knkret sagsbehandling til hele rganisatinen Udarbejdelse af principper, regler g retningslinjer fr eksempel vedr. styrelseslv, frvaltningslv, sagsbehandling g arkivering 14

15 Vedligehldelse g udvikling af dkument- g sagshåndteringssystemet i samarbejde med IT-Afdelingen Administratin af alkhlbevillinger samt behandling af ansøgninger vedrørende udvidet åbningstid Kmmunikatinsrådgivning g -service fr hele rganisatinen samt medievervågning g krisekmmunikatin Presseservice, indhld på hjemmesiden aabenraa.dk, design g arrangementer/events Indhld på Medarbejderprtalen, nyhedsbreve g persnaleblad Annncering af brgerinfrmatin g ledige stillinger Frmulere, implementere g ajurføre kmmunikatinsplitikken Regnskab Afdelingen varetager udvikling, drift g vedligehldelse af øknmisystem. Endvidere er pgaven vedr. regnskab samt bghlderi placeret i afdelingen. Påligning g pkrævning af kmmunal grundskyld, pkrævning (restancer), lån til betaling af grundskyld samt apprbatiner henhører ligeledes under regnskabsafdelingen. Endvidere er ansvaret i frhld til kantine g bygningsservice regnskabsafdelingens pgave. Hvedpgaver: Øknmisystem (KMD Opus) Vedligehldelse af kntplanen Administratin af mmsregler, herunder rådgivning ver fr afdelinger g institutiner Frvaltning af aftale- g lønsumsstyring Betaling g afstemning af kmmunes lån Vedligehldelse af kasse- g regnskabsregulativet Regnskab g bghlderi Administratin af barselsudligningsrdningen Administratin af flex-jb-puljen Udarbejdelse af principper, regler g retningslinier inden fr mrådet Knsulentfunktiner fr frvaltninger g institutiner Kntakt til pengeinstitutter (daglige bankfrretninger) Kntakt til kmmunens revisin Revisinsberetninger herunder krdinering af revisinsberetninger Myndighedspgaven i frhld til pkrævning af grundskyld Opkrævning (restancer) Apprbatiner (skelændringer m.m.) Lån til betaling af ejendmsskatter Kantiner i administratinsbygninger Rengøring i administratinsbygninger Vedligehldelse af administratinsbygninger Budget Afdelingen fr budget er pdelt i t enheder hhv. Budget g Øknmistyring samt Indkøb g Udbud. Afdelingen krdinerer udarbejdelse af kmmunes samlede budget, budgetpfølgninger samt årsberetningen samt deltager i arbejdsgrupper i frbindelse med beregning af øknmiske knsekvenser ved implementering af nye pgaver. Afdelingen medvirker til 15

16 udarbejdelse af øknmiske styringsmdeller fr frvaltningsmråder samt pgaver i frbindelse med indkøb g udbud. Derudver varetager afdelingen pgaver vedrørende frsikringer. Afdelingen fr budget g øknmistyring er pdelt i budgetmråder indenfr de enkelte direktørmråder, hvr medarbejderne er fysisk tilknyttet, g medarbejdernes tid dispneres i samarbejde mellem budgetafdelingen g den respektive frvaltning. Hvedpgaver: Budget g Øknmistyring Budgetlægning, budgetpfølgning, årsberetning, rapprtering Budgetanalyser Øknmistyring, tildelingsmdeller, ressurcestyring Lønsumsstyring i samarbejde med regnskab g løn- g persnale Lean vedr. arbejdsgange på øknmimrådet Nøgletal, statistikker g beflkningsprgnse Likviditetsstyring, Finansiering, Lånerammer g låneptagelse Udsendelse/pkrævning af regninger g mellemkmmunale betalinger Statsrefusiner, hjemtagelse af refusin Knsulent g rådgivningsfunktin fr frvaltninger g institutiner vedr. øknmisk styring Medvirke til sparring af beslutningsgrundlag, herunder sikre at sager er øknmisk belyst Frsikring Administratin af kmmunens frpagtningsaftaler vedrørende landbrugsarealer Udbud g Indkøb Udbud g Indkøb varetager den verrdnede udbudskrdinatin, g håndterer kmmercielle g juridiske frhld mkring indkøb af varer g tjenesteydelser i kmmunen der er mfattet af udbudsplanen, herunder: Indkøbsstrategi, plitik g -analyser Krdinering g ajurføring af udbudsplan Rådgivning m udbud g indkøb generelt Krdinatin g prjektledelse på udbud på udbudsplanen Opfølgning på brugen af indkøbsaftaler Opgørelse af effektiviseringsgevinster efter udbud Implementering g vedligehldelse af indkøbssystem IT IT-afdelingen består af 3 enheder hhv. IT-Drift, Helpdesk samt Digitalisering. ITafdelingen arbejder ud fra en SLA (Service Level Agreement,) sm er en beskrivelse af de pgaver sm afdelingen leverer til rganisatinen. SLA en frhlder sig både til selve serviceringen, indkøb, ppe-tider, tilgængelighed g rådighedsvagt alle årets dage. Der stilles statistik til rådighed fr dkumentatin fr de leverede ydelser. Endvidere vil der blive gennemført brugertilfredsundersøgelser på udvalgte mråder. I tilknytning til SLA en er der indgået en virksmhedsaftale fr afdelingen, g afdelingen hører således under Dialgbaseret Aftalestyring. 16

17 Aabenraa Kmmunes IT-afdeling vil sikre en effektiv, stabil g fremtidssikret infrmatinsteknlgi, der understøtter Aabenraa Kmmunes pgaveløsning jfr. Den Digitale strategi (BIOS) samt andre prjekter, der fremadrettet vil være mfattet af samme prjektstyring sm de digitale prjekter. IT varetager driften af alle IT-systemer i Aabenraa Kmmunes rganisatin mfattet af servere, der af IT-afdelingen er placeret i Aabenraa Kmmunes bygninger. Hvedpgaver: IT-Drift Server- g systemdrift Netværk IP telefni Knsulentfunktin IT-Helpdesk IT callcenter / htline Indkøb Service g supprt Udskiftning af udstyr Digitalisering Hjemmeside g medarbejderprtal (web) udvikling g sytemvedligehldelse Hjælp til udvikling af hjemmesider på institutinsniveauet IT-strategi g digitalisering Pstsrtering g scanning Sikkerhedshåndtering Undervisning i IT ESDH udvikling g systemvedligehldelse Superbrugere HR-afdelingen HR-afdelingen varetager den daglige drift af løn- g persnaleadministrative funktiner samt rådgivning af chefer g ledere, sm har ansvaret fr løn- g persnaleadministrative funktiner. Derudver varetager HR-afdelingen pgaver vedrørende Intern rganisatinsudvikling, Arbejdsmiljø g MED. Hvedpgaverne: Løn Klargøring, indberetning, lønprduktin g efterfølgende kntrl af lønudbetalingen Rådgivning af chefer g institutinsledere m verenskmster, arbejdstidsregler g arbejdsgange fr indretninger til lønprduktin Administratin af ferie/ fravær Beregninger g udbetalinger af tjenestemandspensiner Afregninger g afstemninger (refusiner, a-skat, AER, AES, ATP, AKUT, pensiner, årspgørelser m.fl.) Efter aftale med de kntraktstyrede enheder udfærdiges ansættelsesbreve, lønindplacering Rådgiver m lønfrbrug 17

18 Frhandling g Persnalejura Persnalejuridisk rådgivning g vejledning ver fr frvaltninger g institutinsledere Frhandlinger med de faglige rganisatiner Central lkallønspulje Retningslinjer g vejledninger på persnalemrådet Kmmunens lønplitik Scialt kapitel g senirrdninger Administratin af E-rekrutteringssystemet PepleXS Administratin g planlægning mkring: - punktpraktikfrløb fr prfessinsbachelrer, - ansættelse g uddannelse af kntrelever, samt - erhvervspraktikanter fra flkesklen g handelssklernes grundfrløb. Udarbejdelses af det årlige HR-regnskab Registrering g anmeldelse af arbejdsskader g arbejdsgiverregres Udarbejder kursuskatalg ver kursustilbud til ansatte ved Aabenraa Kmmune Organisatinsudvikling Direktinssekretariat, herunder understøtte direktinen i den fælles udvikling af Aabenraa Kmmune Organisatinsudvikling Strategiudvikling Dkumentatin g evaluering Prjektsekretariat Lederudvikling Medarbejderudvikling Administratin g planlægning mkring arbejdsmiljø, MED-rganisatinen, den attraktive arbejdsplads g sundhedsrdninger til ansatte ved Aabenraa Kmmune Sekretariat fr Hved MED-udvalget Administratin af midlerne i den lkale AKUT-fnd. 18

19 3.3 Børn g Skle Frvaltningen Børn g Skle er pdelt i tre afdelinger samt et Sekretariat sm stabsfunktin. Frvaltningens verrdnede ansvarsmråder er: Dagtilbud, Skle g Undervisning samt Børn g Familie. Frvaltningens ansvarsmråder er kendetegnet ved et strt antal skler g institutiner. Arbejdet i frvaltningen tager udgangspunkt i Sund Opvækst Aabenraa Kmmunes sammenhængende børne-, familie g ungeplitik. Servicering af plitiske udvalg Frvaltningen udvalgsbetjener Børne- g Uddannelsesudvalget. Organisatinsdiagram fr Børn g Skle Børn g Skle Direktør Chriss Mailandt-Pulsen PPR Ledende psyklg Hans Jørn Søberg Sekretariat Dagtilbud Dagtilbudschef Bjarne Babiel Skle g Undervisning Skle- g undervisningschef Lars Svensn Børn g Familie Børne- g familiechef Christian L. Hansen Pædaggisk/ administrativ afdeling Kntrleder Kaja Mensel PUC / administrativ afdeling Kntrleder Christian Hlm Dahl Tilbudsafdelingen Kntrleder Ltte Bækvad Myndighedsafdeling Kntrleder Ruth Fabricius Myndighedsafdeling Kntrleder Hanne Birgitte D. Rebsdrf Vuggestuer Flkeskler Dagtilbud Dagpleje Specialskle Døgntilbud Børnehaver Ungdmsskler Plejefamilier Integrerede institutiner Naturskler Støttepæd. Krps Ungdmmens Uddannelsesvejledning Fritidstilbud 19

20 PPR PPR er en aftalestyret enhed med direkte reference til direktøren. PPR s arbejdsmråde relaterer sig primært til lvgivningen m specialundervisning g specialpædaggisk bistand. PPR s ydelser g samarbejde retter sig md alle afdelinger g institutiner i Børn g Skle. Hvedpgaver: Pædaggisk, psyklgisk rådgivning, vejledning, undervisning g krterevarende behandling ift årige børn g unge Børnefysiterapeutisk bistand til småbørn Udvikling af den almene g den specialpædaggiske praksis Udvikling af det tværfaglige samarbejde på børne- g ungemrådet Organisatrisk g franstaltningsmæssig rådgivning Sekretariat Sekretariatet er en stab under direktøren, der betjener udvalg, direktør g frvaltningen. Hvedpgaver: Sekretariatsbetjening af Børne- g Uddannelsesudvalget Sekretær- g sekretariatsbetjening af direktør Sekretariatsbetjening af afdelinger Sekretærfunktin fr større prjekter/arbejdsgrupper i frvaltningen Kmmunikatin g infrmatin i frvaltningen Frvaltningens ledelsesinfrmatin Øknmifunktin (i samspil med Staben) Diverse sekretariatspgaver/ specialpgaver Dagtilbud Afdelingens mråde mfatter dagpleje g daginstitutiner fr børn g unge samt tilskudsrdninger til frældre, sm vælger privat pasning. Området er kendetegnet ved meget str selvstændighed med aftalestyring samt inddragelse af frældrene i beslutningsprcesserne mkring driften af de frskellige rdninger. Størstedelen af daginstitutinerne er selvejende daginstitutiner med driftsverenskmst. Kmmunen har det verrdnede ansvar fr dagtilbuddene. Hvedpgaver: Pladsanvisningen Daginstitutiner Støttepædagger Dagplejen I afdelingen Dagtilbud er placeret følgende institutiner: Den kmmunale dagpleje Støtte-/Specialkrps 2 vuggestuer 12 børnehaver 16 integrerede institutiner 20

21 Skle g Undervisning Afdelingens arbejdsmråder er kendetegnende ved en str grad af decentralisering. Aftalestyringen på sklemrådet indebærer, at meget ansvar er delegeret til sklerne. Afdelingen skal på ngle mråder være myndighed g på mange mråder være knsultativ. Herudver vil afdelingen være byrådets frlængede arm i relatin til skleudvikling g have kntrlfunktiner i relatin til plitiske udmeldinger fra kmmunalt g centralt hld. Hvedpgaver: Flkeskler Fritidstilbud Specialskler Ungdmsskler Naturskler Ungdmmens Uddannelsesvejledning Vksenspecialundervisning Særlig tilrettelagt Ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv Den kmmunale administratin vedr. private skler g efterskler I afdelingen Skle g Undervisning er placeret følgende institutiner: 20 flkeskler, heraf én 10-klasses skle 1 specialskle 1 ungdmsskle 2 naturskler Ungdmmens Uddannelsesvejledning Børn g Familie Børn g Familieafdelingen administrerer Servicelvens bestemmelser m frebyggelse g anbringelse indenfr børn g ungemrådet. Myndighedsafdelingen er delt i t mråder. Det ene mråde har til huse samme med Jbcenteret på Kallemsen 20 i Aabenraa g tager sig af sager vedrørende handicappede børn samt Ungeindsatsen. Det andet mråde har til huse i Tinglev g tager sig af øvrige mråder. Hvedpgaver: Myndighedsafdelingen Rådgivning g vejledning Undersøgelse af behv fr støtte Beslutning m franstaltninger i henhld til Servicelven Sagsbehandling til Børn g Ungeudvalget i sager m tvangsanbringelse Tværfagligt samarbejde Opfølgning på franstaltninger Tilbudsafdelingen Dag- g døgntilbud til børn med særlige behv Familieplejemrådet Scialpædaggiske phldssteder Gdkendelse g tilsyn med døgntilbuddene 21

22 Magtanvendelsesbestemmelserne Kntaktpersnrdning Støtte i eget hjem I Børn g Familie er placeret følgende institutiner: Rønshved Sklehjem med døgnpladser til udsatte børn g unge, skle, børnehus, hus til unge, samt udslusning g ambulant hjælp til tidligere anbragte Børnehandicapmrådet med døgntilbud, dagtilbud g aflastningstilbud til handicappede børn g unge Familie- g Ungecentret med ambulante tilbud til børn, unge g familier 22

23 3.4 Scial & Sundhed Scial & Sundhed består af et Sekretariat g fem afdelinger hhv. Ledelse & Udvikling, Visitatin & Rehabilitering, Pleje & Omsrg, Handicap & Psykiatri samt Sundhed & Frebyggelse. Afdelingen Visitatin & Rehabilitering har ansvaret fr frvaltningens myndighedspgaver på tværs af ældre-, sundheds- g handicapmrådet. Frvaltningen har det verrdnede ansvar fr drift, udvikling g styring af kmmunens scial- g sundhedsrelaterede pgavevaretagelse, leveringen af Pleje & Omsrg til kmmunens brgere samt varetagelsen af kmmunens pgaver i frhld til (vksne) brgere med betydelig nedsat fysisk g/eller psykisk funktinsevne. Frvaltningen har det verrdnede planlægnings- g myndighedsansvar fr at sikre helhed g et sammenhængende frløb fr den enkelte brger g patient, herunder sammenhæng i den sundhedsfaglige g scialfaglige indsats. Frvaltningen har det verrdnede ansvar fr at sikre effektiv drift, udvikling g styring af kmmunens aftalestyrede Hjemmepleje, Sygepleje, Plejecentre g Mad & Måltider, herunder levering g faglig udvikling af sygepleje g persnlig/praktisk bistand samt krdinering g faglig udvikling af ydelserne på kmmunens plejecentre. Desuden har frvaltningen det verrdnede ansvar fr at sikre en effektiv drift g udvikling samt styring af de samlede faglige ressurcer i frhld til vksne fysisk g psykisk handicappede, herunder styring, krdinering g planlægning af handicap- g psykiatrimrådets aftalestyrede institutiner Autismecenter SYD, Hjernecenter SYD, Scialpsykiatrien, Jb & Uddannelse samt B & Beskæftigelse inkl. væresteder, btilbud m.v. Frvaltningen har endvidere det verrdnede ansvar fr at sikre effektiv drift g udvikling samt styring af kmmunens aftalestyrede Sundhedscenter, Special- & Rehabiliteringscenter, Sundhedspleje, Tandpleje, Træning g Frebyggelsesmråde, Hjælpemiddelmråde, Misbrugscenter samt Center fr Hjælpemidler g Kmmunikatin. Frvaltningen har på tværs af kmmunens servicemråder ansvaret fr frankring af kmmunens sundhedsplitik, herunder det krdinerende ansvar fr at der skabes rammer fr en sund levevis samt de nødvendige sundhedstilbud til brgere g brugere. Frvaltningen har det verrdnede g tværgående ansvar fr den sundhedsmæssige kvalitetsudvikling, planlægning, målstyring, evaluering g dkumentatin samt sikring af en sammenhængende sundhedsøknmisk styring. Frvaltningen har det verrdnede g tværgående ansvar fr udviklingen af samarbejdet med regin, sygehuse, praksissektr, herunder indgåelse af sundhedsaftaler fr det smatiske g psykiatriske mråde, samt kmmunens medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen. Frvaltningen er ansvarlig fr udvikling af det sundhedsmæssige samarbejde med andre kmmuner samt andre ffentlige g private aktører natinalt, reginalt g lkalt. Frvaltningen har endelig det krdinerende ansvar fr samarbejdet indenfr den sciale rammeaftale. Servicering af plitiske udvalg Frvaltningen udvalgsbetjener Scial- g Sundhedsudvalget samt 17, stk. 4 udvalget vedrørende frebyggelse g misbrug. 23

24 Organisatinsdiagram fr Scial & Sundhed Scial & Sundhed Direktør Jakb Kyndal Ledelsessekretariat Sekretariatsleder Tmmy G. Svendsen Visitatin & Rehabilitering Afdelingschef Bjarne Ipsen Pleje & Omsrg Afdelingschef Trben Lindbæk- Larsen Sundhed & Frebyggelse Afdelingschef Michael Metzsch Handicap & Psykiatri Afdelingschef Per Petersen Ledelse & Udvikling Afdelingschef Lars H. Hansen Team Brgerindgang Susanne Skade Team Længerevarende Edith Møllvang Larsen Team Midlertidig Edith Møllvang Larsen Team Administrativ Bjarne Ipsen Sygeplejen Træning & Frebyggelse Scialpsykiatri i Aabenraa Plejecenter Nrd Tandplejen Hjernecenter SYD Plejecenter Syd Sundhedsplejen Autismecenter Syd Hjemmeplejen Special- & Rehabliteringscenter B & Aktivitet Hjælpemiddelhuset Center fr Hjælpemidler & Kmmunikatin Sundhedscenter Jb & Uddannelse Mad & Måltider Misbrugscenter Ledelse & Udvikling Afdelingen skal understøtte frvaltningens strategiske ledelse g planlægning, plitikfrmulering samt mål- g aftalestyring. Afdelingen har endvidere ansvaret fr kvalitets-, metde- g rganisatinsudvikling, ledelsesinfrmatin, dkumentatin g analyse samt kmmunikatin inkl. medarbejderprtal, Dialg-NET g sundhedsprtal. Afdelingen har gså ansvaret fr drift g udvikling af frvaltningens IT-fagsystemer. Afdelingen varetager sekretariatsbetjeningen af fagudvalg, Senirråd, Handicapråd, Frivillighedsråd, sekretariatsbetjening af ledelsen samt MED-strukturen, administrativ understøttelse af driftsafdelingerne m.v. 24

25 Ledelse & Udvikling er endvidere ansvarlig fr sundhedspgaver, der er rettet md eksterne samarbejdsparter; herunder sundhedsaftaler g samarbejde med regin, sygehuse g praksissektr m.v., samt eksterne samarbejdsrelatiner, partnerskaber g dialgaktiviteter lkalt, reginalt g natinalt. Ledelse & Udvikling har ansvaret fr frvaltningens tilsynspgaver. Hvedpgaver: Understøtte frvaltningens strategiske ledelse g planlægning, plitikfrmulering, rganisatinsudvikling g tværgående udviklingspgaver Understøtte mål- g aftalestyring g pfølgning Kvalitets- g metdeudvikling, videnscenter g rådgivning, herunder Den danske Kvalitetsmdel, kvalitetsstrategi g kvalitetsstyringsredskaber Ledelsesinfrmatin, dkumentatin g analyse, herunder effektmåling, brugerundersøgelser g cntrllerfunktin Sekretariatsbetjening af Scial- g Sundhedsudvalget Sekretariatsbetjening af direktør g afdelingschefer, herunder Chefgruppen Sekretariatsbetjening af Senirråd, Handicapråd, Frivillighedsråd m.v. Sekretariatsbetjening af SektrMED, Scial & Sundhed, Lkal MED-udvalg Persnaleadministratin, driftsøknmi g kmpetenceudvikling Kmmunikatin g infrmatin, herunder medarbejderprtal, Dialg-NET g sundhedsprtal Samarbejde med Regin Syddanmark, sygehuse g praksissektr, herunder indgåelse g Tvhlder- g sekretariatsfunktin fr g Sundhedsaftalernes implementering Aktivitetsbestemt kmmunal medfinansiering på sundhedsmrådet Sundhedsøknmiske analyser g analyse af aktivitetsbestemt medfinansiering Udvikling af tværkmmunale samarbejder på sundhedsmrådet Sundhedsfaglige analyser g sundhedsknsekvensvurderinger Planlægning af Sundhedsberedskabet Rådgivnings- g knsulentfunktin i frhld til frvaltningens driftsmråder Sundhedsfaglige netværk g vidensdeling Tilsyn med gdkendte leverandører / driftsperatører, herunder tilsyn med plejehjem g hjemmeplejen Drift g udvikling af frvaltningens IT-fagsystemer Velfærdsteknlgi g digitalisering Bistå direktør i udvalgsbetjening Pleje & Omsrg Driftsafdelingen har ansvaret fr at sikre verrdnet styring, effektiv drift samt krdinering g udvikling af Sygeplejen, Hjemmeplejen g Plejecentre. Hvedpgaver: Overrdnet styring, krdinering g udvikling af aftalestyrede driftsmråder Overrdnet budgetlægning g pfølgning, øknmistyring, ledelsesinfrmatin Målstyring g pfølgning, dkumentatin af resultater g effekt Sikre levering g krdinering af driftsmrådets ydelser m.v. Kvalitetsudvikling g kvalitetssikring Organisatinsudvikling g kulturskabelse Strategisk kmpetenceudvikling, rekruttering g fasthldelse Innvatin g udnyttelse af ny teknlgi Bistå direktør i udvalgsbetjening 25

26 Lederfra, MED-struktur Under Pleje & Omsrg er placeret følgende institutiner: Sygeplejen Hjemmeplejen med persnlig/praktisk hjælp frdelt på 4 lkatiner 2 plejecentre med 9 plejehjem 1 selvejende plejehjem med driftsverenskmst Handicap & Psykiatri Driftsafdelingen har ansvaret fr at sikre verrdnet styring, effektiv drift, krdinering g udvikling af de samlede faglige ressurcer i frhld til vksne fysisk g psykisk handicappede herunder krdinering g planlægning af behv fr væresteder, btilbud m.v. samt bidrag til samarbejdet med Regin Syddanmark på det psykiatriske mråde. Hvedpgaver: Overrdnet styring, krdinering g udvikling af aftalestyrede driftsmråder Overrdnet budgetlægning g pfølgning, øknmistyring, ledelsesinfrmatin Målstyring g pfølgning, dkumentatin af resultater g effekt Sikre levering g krdinering af driftsmrådets ydelser m.v. Kvalitetsudvikling g kvalitetssikring Organisatinsudvikling g kulturskabelse Strategisk kmpetenceudvikling, rekruttering g fasthldelse Innvatin g udnyttelse af ny teknlgi Bistå direktør i udvalgsbetjening Lederfra, MED-struktur I afdelingen Handicap & Psykiatri er placeret følgende sciale tilbud/mråder: Autismecenter Syd Hjernecenter Syd B & Aktivitet Jb & Uddannelse Scialpsykiatrien Center fr Hjælpemidler g Kmmunikatin (CHK) Herunder: 2 døgntilbud, 1 specialdøgntilbud, 2 støttecentre, 1 aktivitets- g samværstilbud g 1 specialtilbud indenfr autismespektret 4 døgntilbud, 1 bstøtteteam g 2 aktivitets- g samværstilbud til erhvervet hjerneskade g medfødte multiple handicap. 1 døgntilbud, 11 btilbud, 2 aktivitets- g samværstilbud til udviklingshæmmede g multihandicap. 5 beskæftigelsestilbud til handicappede g psykiatri. 1 døgntilbud, 1 btilbud 1 bstøtteteam g 4 væresteder indenfr psykiatrien. Specialiseret rådgivning, vejledning g udredning indenfr syn, høre, tale, hjælpemidler g mbilitet. 26

27 Sundhed & Frebyggelse Driftsafdelingen har ansvaret fr at sikre verrdnet styring, effektiv drift samt krdinering g udvikling af de aftalestyrede mråder g institutiner på sundheds- g frebyggelsesmrådet. Afdelingen har endvidere ansvaret fr udvikling af rammer g tilbud samt krdinering af frebyggelsesindsatser. Sundhed & Frebyggelse varetager frvaltningens ansvar fr tværgående samarbejde g pgaver vedr. implementering af sundhedsplitik g sundhedsplanlægning, krdinering g pfølgning på sundhedsindsatser på tværs af kmmunens servicemråder. Hvedpgaver: Overrdnet styring, krdinering g udvikling af aftalestyrede driftsmråder Overrdnet budgetlægning g pfølgning, øknmistyring, ledelsesinfrmatin Målstyring g pfølgning, dkumentatin af resultater g effekt Sikre levering g krdinering af driftsmrådets ydelser m.v. Kvalitetsudvikling g kvalitetssikring Organisatinsudvikling g kulturskabelse Strategisk kmpetenceudvikling, rekruttering g fasthldelse Innvatin g udnyttelse af ny teknlgi Bistå direktør i udvalgsbetjening Lederfra, MED-struktur Sundhedsplanlægning g tværgående implementering, herunder krdinering g pfølgning på sundhedsindsatser Tvhlder- g sekretariatsfunktin fr tværgående rganisering g samarbejde mkring Sundhedsplitikkens implementering via den årlige Sundhedsplan. Sundhedsprfiler Under Sundhed & Frebyggelse er placeret følgende institutiner g mråder: Sundhedscenter Special- g Rehabiliteringscenter Misbrugscenter Hjælpemiddelhuset Træning g Frebyggelse Sundhedsplejen Tandplejen Mad g Måltider Visitatin & Rehabilitering Visitatin & Rehabilitering primære pgave er at varetage myndigheds- g visitatinspgaver i frhld til Sundhed & Frebyggelse, Pleje & Omsrg, Handicap & Psykiatri g den fælles sammenhængende rehabiliterende indsats. Visitatin & Rehabilitering skal sikre en integreret g samrdnet myndigheds- g visitatinsbehandling af brgere i alle aldersgrupper med behv fr scial service g sundhedsydelser. Afdelingen skal sikre helhed, sammenhæng g ensartethed i kmmunens scial service- g sundhedsydelser med udgangspunkt i brgerens knkrete behv rehabiliteringsptentiale g kmmunens serviceniveau. Fkus er på at fremme brgerens sundhed g mestring af eget liv ved at tænke sundhed g den rehabiliterende tilgang ind i kmmunens indsatser. Visitatin & Rehabilitering skal endvidere sikre det juridiske fundament fr brgerens retssikkerhed i myndighedsudøvelsen. Afdelingen skal gennem sin bestillerfunktin understøtte en effektiv g sammenhængende aktivitets- g 27

28 øknmistyring i frhld til ydelser, pakker g frløb samt sikre løbende dkumentatin g pfølgning. Afdelingen varetager gdkendelsen af interne g eksterne leverandører. Hvedpgaver: Visitatin g rådgivning, herunder: Dkumentatin af ansøgning, vurdering, afgørelse (bevilling eller afslag) g bestilling af scial service1 g sundhedsydelser2, samt pfølgning på den individuelle sag. Udarbejdelse af brgerens tværfaglige helhedsvurdering/retningsgivende mål, rehabiliteringsplan g pfølgning herpå, herunder sikring af det sammenhængende brgerrehabiliteringsfrløb. Rådgivning g vejledning, herunder lægefaglig kvalitetssikring Patientfrløbskrdinatrfunktin g kntakt. Visitatins-/callcenter funktin den éne indgang fr brgeren, sygehuse, praksis m.fl. Sekretariat fr visitatinsudvalg vedr. bil- g bligsager, større hjælpemidler g visitatin til ældrebliger m.v. Gdkendelse g kvalitetskrav, herunder: Implementering af ny lvgivning g kvalitetskrav gennem udarbejdelse af kvalitetsstandarder, visitatinsretningslinjer, indsatskatalger, prisberegninger m.v. Udarbejdelse af kravspecifikatiner samt gdkendelse af private leverandører / driftsperatører af scial service g sundhedsydelser. Bestillerfunktin i frhld til ffentlige g private leverandører. Behandling af klagesager i frbindelse med afgørelser. Juridisk rådgivning, kmpetenceregler m.v. Administrative pgaver. Visitatinsøknmistyring g dkumentatin, herunder: Øknmi- g aktivitetsstyring vedr. den samlede visitatinsramme fr ældre-, handicap- g sundhedsmrådet. Indberetning af sundhedsplysninger m.v. til centrale sundhedsmyndigheder g statistikker. Ledelsesinfrmatin g dkumentatin vedr. visiterede rehabiliteringsfrløb, ydelsespakker g ydelser m.v. Mellemkmmunal afregning vedr. ældre- g handicapmrådet. Afdelingen er rganiseret i 4 teams: Team Brgerindgang Team Midlertidig Team Længerevarende Team Administrativ 1 Scial service mfatter: praktisk hjælp g persnlig pleje, afløsning g/eller aflastning, støtte ved betydelig nedsat funktinsevne, træning g vedligehldelsestræning, dækning af nødvendige merudgifter, hjælpemidler, støtte til bil, bligændringer, individuel befrdring, pasning af nærtstående g døende, plejevederlag, hjælp til sygeplejeartikler m.v., pleje- g ældreblig. 2 Sundhedsydelser mfatter: sygepleje, tandpleje g specialtandpleje, genptræning, hjælpemidler, befrdringsgdtgørelse samt misbrugsbehandling m.v. 28

29 3.5 Jbcenter g Brgerservice Jbcenter g Brgerservice beskæftiger gdt 150 medarbejdere. Frvaltningen er rganisatrisk pdelt i et sekretariat g t afdelinger henhldsvis Jbcenter g Brgerservice. Sekretariatet betjener Arbejdsmarkedsudvalget g det lkale beskæftigelsesråd - LBR. Desuden understøtter sekretariatet vicekmmunaldirektøren, der er ansvarlig fr frvaltningen, Jbcentret g Brgerservice i frhld til administrative g udviklingsrienterede pgaver. Brgerservice varetager en lang række brgerrelaterede pgaver, hvr blandt andet flkeregister, pas, kørekrt samt bevilling g udbetaling af eksempelvis kntanthjælp er blandt de væsentligste. Jbcentret har ansvaret fr g styringen af Aabenraa Kmmunes beskæftigelsesindsats. Tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen sker i samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget g det lkale beskæftigelsesråd. På jbcentret kan virksmheder få hjælp til rekruttering af arbejdskraft, g ledige kan få hjælp g vejledning til jbsøgning, pkvalificering g valg af uddannelse. I Jbcenter g Brgerservice arbejdes der målrettet på at yde en helhedsrienteret indsats verfr den enkelte brger i kmmunen. Det sker via et tæt g frpligtende samarbejde mkring snitflader både internt mellem frvaltningens afdelinger g kntrer g på tværs af kmmunens øvrige frvaltninger. Samarbejde i frhld til snitflader til blandt andet sygedagpenge, arbejdsfasthldelse, rehabilitering g kmmunens ungeindsats er eksempler herpå. Endvidere samarbejder frvaltningen med ffentlige myndigheder g institutiner, kmmuner, private virksmheder g rganisatiner mkring lkale g reginale frhld. Eksempler herpå er samarbejdet med Regin Syddanmark mkring de nye rehabiliteringsteam, samarbejdet med de privat praktiserende læger, samarbejdet med vre nabkmmuner g Beskæftigelsesregin Syddanmark mkring plæg til beskæftigelsesplaner, samarbejdet med LO a-kasserne mkring LO-partnerskabsaftalen. Jbcenter g Brgerservice administrerer en lang række af lvmråder, sm indbefatter bevilling g udbetaling af ydelser til brgerne i kmmunen samt udbetaling af lønrefusin til virksmheder med persner ansat i løntilskud g fleksjb. Sekretariatet varetager administratinen af lønrefusin til virksmheder med persner ansat i løntilskud g i fleksjb prettet før 1. januar 2013 samt administratinen af tilskud til lønnen til persner ansat i fleksjb efter den nye lvgivning. Jbcentret varetager administratinen af ydelser i henhld til Lv m Sygedagpenge. Brgerservice varetager alle øvrige udbetalinger g refusiner, undtaget er dg udbetalinger til frsikrede ledige, sm varetages af a-kasserne. Jbcenter g Brgerservice understøtter en visinær, enkel g effektiv ffentlig sektr - gså når det gælder udnyttelsen af ny teknlgi. Aktiv g prgressiv it-understøtning af flest mulige servicepgaver bidrager til, at hele rganisatinen er bevidst m g parat til at kmmunikere med alle interessenter. Digitale selvbetjeningsløsninger findes i dag på en lang række mråder. Brgere g virksmheder kan kmmunikere sikkert med Aabenraa Kmmune g andre ffentlige myndigheder via digital pst g bligatriske selvbetjeningsløsninger. 29

30 I de kmmende år vil endnu mere kmmunikatin med kmmunen kmme til at fregå via digitale kanaler eksempelvis brgerhenvendelser g i frbindelse med sagsbehandling. Kmmunens brgere pfrdres derfr til at rientere sig m g benytte sig af de netbaserede it-løsninger, der findes via kmmunens hjemmeside på brger.dk Det vil dg frtsat være muligt at kntakte kmmunen skriftligt, telefnisk, eller ved fremmøde på et af kmmunes t brgerservicecentre på rådhuset i Aabenraa eller på det tidligere rådhus i Bv. Organisatinsdiagram fr Jbcenter g Brgerservice Jbcenter g Brgerservice Vicekmmunaldirektør Tm Ahmt Sekretariat Sekretariatschef Esben K. Christiansen Brgerservice Brgerservicechef (knstitueret) Esben K. Christiansen Jbcenter Afdelingschef Henrik Kærgaard Brgerservice Kntrleder Yvnne Callesen Jb g Virksmhed Kntrleder Niklaj Stage Jensen Receptin g Omstilling Direkte ref. til Brgerservicechefen Jb g Afklaring Kntrleder Kristian Jørgensen Kntrlgruppen Direkte ref. til Brgerservicechefen Jb g Helbred Kntrleder Helle Hckerup Jb g Rehab Kntrleder Rita Kristensen Kmmunalt In-huse Servicekrps (KIS) Brgerservice Brgerservice beskæftiger gdt 40 medarbejdere g er en del af kmmunens ansigt udadtil. Brgerservice yder rådgivning til g besvarer spørgsmål fra kmmunens brgere, 30

31 desuden gives vejledning i brugen af netbaserede it-løsninger i kntakten med kmmunen g andre ffentlige myndigheder. Udver at løse kmmunale pgaver løser Brgerservice gså pgaver fr andre instanser, eksempelvis Pliti g Skat, således at brgerne ikke behøver at henvende sig flere steder. Med kmmunen sm én fælles indgang er det frventningen, at brgere g virksmheder plever en mere enkel, verskuelig g effektiv sagsbehandling. Brgerservice varetager blandt andet følgende pgaver: receptin g telefnmstilling persn- g flkeregister vielser skat hjælp til selvbetjening pensin, bligstøtte, familieydelser hjælp til selvbetjening bevilling g udbetaling af kntanthjælp enkeltydelse ledighedsydelse persnlige tillæg helbredstillæg/udviddet helbredstillæg begravelseshjælp efterlevelseshjælp delpensin fleksydelse beberindskudslån pas g kørekrt sygesikringsydelser kørsel til egen læge g speciallæge internatinal sygesikring danske g udenlandske vielser NemID Grænsegængere udlandssikrede feriekrt taxa udstedelse af bevilling taxa førerkrt g kørebøger kntrlgruppen kmmunale begravelser kørselskntr Jbcenter Jbcentret er én fælles indgang til det ffentlige beskæftigelsessystem fr alle brgere g virksmheder i Aabenraa Kmmune. Udgangspunktet er, at al betjening i relatin til 31

32 kmmunens beskæftigelsesrettede indsats varetages i jbcentret. Det er ønsket m en målrettet g effektiv indsats med tre mål fr øje: At flest mulige af kmmunens brgere i den erhvervsaktive alder er i arbejde At brgere i den erhvervsaktive alder, sm ikke pt. er i arbejde, understøttes i aktivt at kunne deltage i tilbud målrettet md beskæftigelse eller efteruddannelse At flest mulige af kmmunens unge påbegynder g færdiggør en uddannelse Jbcentret beskæftiger gdt 90 medarbejdere, sm inden fr hvert deres specialiserede mråde står klar til at hjælpe g besvare spørgsmål fra brgere g virksmheder. Virksmheder kan få hjælp til frmidling g rekruttering af arbejdskraft. Ledige kan få hjælp g vejledning til jbsøgning g pkvalificering. Jbcentret viderefrmidler gså uddannelsessøgende til rådgivning m valg af uddannelse. Jbcentrets intentin er at skabe det bedste match mellem de lediges kvalifikatiner g virksmhedernes efterspørgsel af g behv fr arbejdskraft. Jbcentrets beskæftigelsesrettede indsats er målrettet jb- g uddannelsessøgende frsikrede ledige kntanthjælpsmdtagere ledighedsydelsesmdtagere sygedagpengemdtagere g administratin af ydelser i henhld til Lv m Sygedagpenge flygtninge g indvandreres integratin på arbejdsmarkedet revalidender persner i fleksjb persner i jbrtatinsfrløb persner i ressurcefrløb Endvidere kan private g ffentlige virksmheder få hjælp til g rådgivning mkring frmidling af arbejdskraft indenfr det rdinære arbejdsmarked det rummelige arbejdsmarked arbejdsfasthldelse ansættelse af persner i jbrtatinsfrløb fleksjb jb med løntilskud jb med løntilskud fr førtidspensinister etablering af virksmhedspraktikker vksenlærlingeaftaler 32

33 mentrrdninger Aabenraa Kmmune ønsker at sikre en sammenhængende g helhedsrienteret indsats ver fr de unge, g at uddannelse har første priritet, hver gang vi møder en ung. Jbcentret er derfr en naturlig del af kmmunens ungeindsats, sm har til huse på jbcentret, g sm rummer en krdineret rådgivning g sagsbehandling i frhld til unge i alderen år samt en krdineret udvikling af tilbuddene inden fr frskellige kmmunale udvalg g frvaltninger. Tilknyttet er gså UU, der har ansvaret fr vejledning m valg af ungdmsuddannelse g erhverv, g hvr mange pgaver løses gennem samarbejdet med skler g andre uddannelsesinstitutiner. Sekretariat Sekretariatet beskæftiger gdt 20 medarbejdere g sekretariatsbetjener Arbejdsmarkedsudvalget g betjener det lkale beskæftigelsesråd - LBR. Endvidere understøttes Jbcenter g Brgerservice i frhld til administrative g udviklingsrienterede pgaver såsm udarbejdelse af ledelsesinfrmatin til de frskellige ledelsesniveauer samt til det plitiske niveau. Ledelsesinfrmatinen danner grundlag fr en rettidig øknmisk styring af rganisatinen. Sekretariatet i Jbcenter g Brgerservice varetager blandt andet følgende pgaver: sekretariatsfunktin i frhld til vicekmmunaldirektør, ledelse g udvalg herunder sagsfrberedelse, sagsfremstilling g plitiske plæg analyser g beslutningsplæg business case g pre-implementeringsanalyser arbejdsgangsanalyser LEAN prjektkrdinering g tvhlderfunktin juridisk udredning g kvalitetssikring sekretariat fr Førtidspensinsnævn Beber- g huslejeankenævn det lkale beskæftigelsesråd - LBR udbud i frbindelse med jbcentrets valg af anden aktør g leverandører udarbejdelse af tilsynsmateriale tilsynet med anden aktør g leverandører g evt. deltagelse i dialgmøder bnuskalkulatin g afregning kntraktpfølgning, brugerundersøgelser g afrapprtering håndtering g udarbejdelse af retningslinjer fr klagesagsbehandling håndtering af regressager fakturering, bgføring g statuspgørelser herunder administrative pgaver i frbindelse med bnusafregninger g LBR-puljer 33

1. Indledning... 4 Mission... 4 Vision... 4

1. Indledning... 4 Mission... 4 Vision... 4 Plitisk g administrativ rganisering 09.06.2016 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3 Plitisk g administrativ rganisering 01.05.2017 1. Indledning... 3 Missin 3 Visin 3 2. Den plitiske rganisatin... 4 2.1 Øknmiudvalget 4 2.2 Teknik- g Miljøudvalget 5 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget 5 2.4

Læs mere

1. Indledning... 3 Mission... 3 Vision Den politiske organisation Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget

1. Indledning... 3 Mission... 3 Vision Den politiske organisation Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Plitisk g administrativ rganisering 01.03.2017 1. Indledning... 3 Missin... 3 Visin... 3 2. Den plitiske rganisatin... 4 2.1 Øknmiudvalget... 4 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 5 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3 Plitisk g administrativ rganisering 04.09.2017 1. Indledning... 3 Missin 3 Visin 3 2. Den plitiske rganisatin... 4 2.1 Øknmiudvalget 4 2.2 Teknik- g Miljøudvalget 5 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget 5 2.4

Læs mere

1. Indledning... 4 Mission... 4 Vision... 4 2. Den politiske organisation... 5 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Teknik- og Miljøudvalget... 6 2.

1. Indledning... 4 Mission... 4 Vision... 4 2. Den politiske organisation... 5 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Teknik- og Miljøudvalget... 6 2. Plitisk g administrativ rganisering 05.10.2015 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3 2. Den politiske organisation Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget 4 2.

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3 2. Den politiske organisation Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget 4 2. Plitisk g administrativ rganisering 08.07.2019 1. Indledning... 3 Missin 3 Visin 3 2. Den plitiske rganisatin... 4 2.1 Øknmiudvalget 4 2.2 Teknik- g Miljøudvalget 4 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget 5 2.4

Læs mere

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3 Plitisk g administrativ rganisering 01.01.2018 1. Indledning... 3 Missin 3 Visin 3 2. Den plitiske rganisatin... 4 2.1 Øknmiudvalget 4 2.2 Teknik- g Miljøudvalget 4 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget 5 2.4

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering

Diagrammer for administrativ organisering Diagrammer for administrativ organisering 23.03.2015 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef Lene Nymann

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015

Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015 Diagrammer for administrativ organisering 03.09.2015 Administrativ organisering Kommunaldirektør Niels Johannesen Staben Jobcenter og Borgerservice Social & Sundhed Jakob Kyndal Børn og Skole Chriss Mailandt-Poulsen

Læs mere

Politisk og administrativ organisering. Organisationsdiagrammer pr

Politisk og administrativ organisering. Organisationsdiagrammer pr Politisk og administrativ organisering Organisationsdiagrammer pr. 27.08.2018 Politisk organisering Byråd Borgmester Thomas Andresen Økonomiudvalg Thomas Andresen Teknik- og Miljøudvalg Arne Leyh Petersen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Opgaver og formål med Innovationscentrene HPU og Sundhed & Omsorg

Opgaver og formål med Innovationscentrene HPU og Sundhed & Omsorg 1 Februar 2013 Opgaver g frmål med Innvatinscentrene HPU g Sundhed & Omsrg Indledning På baggrund af evalueringen på Handicap, Psykiatri g Udsattemrådet, hvr Innvatinscentrets rlle g funktin er blevet

Læs mere

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år

Ballerup Kommunes strategi for den sammenhængende ungeindsats år BALLERUP KOMMUNE Dat: 9. august 2018 Tlf. dir.: 2516 9407 E-mail: mrh@balk.dk Kntakt: Mette-Luise Rhde Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Ballerup Kmmunes strategi fr den sammenhængende ungeindsats 13-30 år INDLEDNING

Læs mere

NOTAT. Organisering af de kommunale ungeindsats. I dette notat præsenteres forslag til organisering af den kommunale ungeindsats

NOTAT. Organisering af de kommunale ungeindsats. I dette notat præsenteres forslag til organisering af den kommunale ungeindsats NOTAT Velfærdsfrvaltningen VF-Sekretariat 3. maj 2019 2017-002359-30 Organisering af de kmmunale ungeindsats I dette ntat præsenteres frslag til rganisering af den kmmunale ungeindsats i Køge Kmmune. Målet

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt fr Frederikssund Kmmune Kapitel I Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en brgmester samt en første vicebrgmester, jf. 6 i lv m kmmunernes styrelse.

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Politisk og administrativ organisering. Organisationsdiagrammer pr. 23. september 2019

Politisk og administrativ organisering. Organisationsdiagrammer pr. 23. september 2019 Politisk og administrativ organisering Organisationsdiagrammer pr. 23. september 2019 Politisk organisering Byråd Borgmester Thomas Andresen Økonomiudvalg Thomas Andresen Teknik- og Miljøudvalg Arne Leyh

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

12.2 Administrativ organisation

12.2 Administrativ organisation 12.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.330.200 kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for alkohol har følgende langsigtede mål: o o o o

Indledning. Strategi og handleplan for alkohol har følgende langsigtede mål: o o o o 1 Indledning Mariagerfjrd Kmmunes Sundhedsplitik fastslår, at Mariagerfjrd arbejder på at skabe rammer g vilkår fr det gde liv. Det gde liv handler m et gdt helbred, psykisk velvære, gde relatiner g et

Læs mere

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet

Udviklingsaftale 2019 for Byråds- og Direktionssekretariatet Udviklingsaftale 2019 fr Byråds- g Direktinssekretariatet Byrådets nye visin; Mennesker møder mennesker afspejler en stærk tiltr til fællesskabet g den styrke det giver, når fællesskaber bringes i spil

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Plitik fr mødet med brgeren Plitik fr mødet med brgeren Visin Rebild Kmmune vægter nærdemkrati g brgertrivsel højt. Brgerinddragelse g en service verfr brgerne, der er kendetegnet ved kvalitet g rettidighed

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: Oktber 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri g Scial Januar 2016 Fælles reginal retningslinje fr ledelse Resume ver arbejdsgange vedrørende ledelse Arbejdet med ledelse Generelt Indhldet i de lkale virksmhedsgrundlag Evaluering af resultater

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER TIL SUNDHED OG TRIVSEL MAGISTRATSAFDELINGEN FOR BØRN OG UNGE BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE - MAGISTRATSAFDELINGEN

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Supplerende beredsskabskatalog

Supplerende beredsskabskatalog NOTAT Haderslev Kmmune Øknmi & Udbud - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 27 11 /2 37 20 31 1 slr@haderslev.dk 02-05-2016 Sagsident: 16/2129 Sagsbehandler:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 13 Økonomiudvalget 13 Øknmiudvalget 149 150 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 13.1 Plitisk rganisatin U 13.561.800 I - 12.700 13.2 Administrativ rganisatin U 236.819.500 I - 9.562.000

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Politikområder U/I Budget 2014. - 12.900 kr. 12.2 Administrativ organisation U 248.662.000 kr. I

Politikområder U/I Budget 2014. - 12.900 kr. 12.2 Administrativ organisation U 248.662.000 kr. I 12. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget 2014 12.1 Plitisk rganisatin U 13.101.200 kr. I - 12.900 kr. 12.2 Administrativ rganisatin U 248.662.000 kr. I - 6.976.300 kr. 12.3

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3

1. Indledning... 3 Mission 3 Vision 3 Plitisk g administrativ rganisering 01.11.2017 1. Indledning... 3 Missin 3 Visin 3 2. Den plitiske rganisatin... 4 2.1 Øknmiudvalget 4 2.2 Teknik- g Miljøudvalget 5 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget 5 2.4

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter

Frivilligcenter Herning et lokalt videns- og kompetencecenter Frivilligcenter Herning et lkalt videns- g kmpetencecenter Strategi 2018 2020 Gdkendt på bestyrelsesmøde den 22. marts 2018 Ajurført den 21. juni 2018 FRIVILLIGCENTER HERNING side 1 STRATEGI 2018-2020

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Samarbejdsmodellen. Erfaringer fra Ballerup Kommune.

Samarbejdsmodellen. Erfaringer fra Ballerup Kommune. Samarbejdsmdellen Erfaringer fra Ballerup Kmmune www.ballerup.dk VISION 2 ORGANISATION - BALLERUP KOMMUNE 3 UNGESTRATEGIEN I BALLERUP 0-30 år 4 UNGESTRATEGI Strategien fr den sammenhængende ungeindsats

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune SAMARBEJDSAFTALE mellem LO Aarhus g Børn g Unge Side 1 af 5 Fra skle til erhverv Øvrige samarbejdspartnere: Aarhus Håndværkerfrening, Dansk Byggeri Østjylland, Erhverv Aarhus, MSB/ UU Aarhus g Aarhus Lærerfrening.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune

Kommissorium for Eliteidrætsrådet i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-1-18 Kmmissrium fr Eliteidrætsrådet i Ballerup Kmmune Efter kmmunestyrelseslvens 17, stk. 4, kan kmmunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune Øknmi- g strategichef Teknik g Miljø Hrsens Kmmune Stillings- g persnprfil Februar 2017 1 Øknmi- g strategichef, Teknik g Miljø, Hrsens Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Hrsens Kmmune... 3 2. Teknik g Miljø...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

UDKAST (vers. 5.0) Notat. Administrativ betjening af og bistand til byrådets medlemmer

UDKAST (vers. 5.0) Notat. Administrativ betjening af og bistand til byrådets medlemmer Ntat UDKAST (vers. 5.0) 7. maj 2018 Sags id: 18/4406 Administrativ betjening af g bistand til byrådets medlemmer Den kmmunale styrelseslv 8, stk. 6, 2. pkt. fastslår: Kmmunalbestyrelsen kan endvidere beslutte,

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere