Bilag 2 Samlet oversigt af de indkomne bemærkninger i høringsfasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Samlet oversigt af de indkomne bemærkninger i høringsfasen"

Transkript

1 Bilag 2 Samlet oversigt af de indkomne bemærkninger i høringsfasen Thisted Kommune har i forbindelse med høringsfasen for Lokalplan Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør modtaget 34 bemærkninger. Bemærkningerne af høringsfasen indgår som en del af sagens behandling. Behandling af bemærkningerne fremgår af bilag 3, mens de foretagne rettelser fremgår af bilag 4. Høringsperiode: 18. december februar 2020 Høringssvar: 34

2 Bemærkning 1 Indgivet af: Benedikte Lyng, Nordsøvej 30, 7700 Thisted

3 Bemærkning 2 Indgivet af: Knud Jessen, Vesterhavsgade 90, 7700 Vorupør

4 Bemærkning 3 Indgivet af: Jørn Nielsen, Bavnevej 22, 8831 Løgstrup

5 Bemærkning 4 Indgivet af: Poul Skadehede, Toeltvej 10, 3480 Fredensborg Indgiver af bemærkning er informeret om, at alle der er registrerede som ejere m.m. af ejendommen har modtaget orientering om den offentlige høring jf. Lov om Planlægning 26.

6 Thisted Kommune Plan og Miljø Kirkevej Hurup Sendt per mail til: Lokalplan , Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør indsigelse på vegne af Nordsøvej 14, Vorupør. Undertegnede skal herved gøre indsigelse mod den planlagte Lokalplan samt ændringer i alle andre planer (herunder Kommuneplantillæg nr. 15) der vedrører eller muliggør vedtagelsen af Lokalplan og den foreslåede udvidelse af Hotel Klitheden. Den primære påstand er at Lokalplansforslaget skal forkastes grundet de væsentlige gener det vil påføre det samlede Vorup og ikke mindst de omkringliggende ejendomme, herunder Nordsøvej 14, Vorupør. Den sekundære påstand er at Thisted Kommune (eller Klitheden Hotel), som en del af projektet, skal forpligtiges til at købe Nordsøvej 14, Vorupør til markedspris (før vedtagelse af lokalplansforslaget). Den tertiære påstand er, at Lokalplansforslaget skal udvides til at omfatte Nordsøvej 14, således at også denne ejendom får tilladelse til erhvervsbyggeri med en bebyggelses% på 120 og en højde på 13,5m. Påstande: Generelt om berettigelsen af udvidelsen af Hotel Klitheden: Etablering af en kolos som den foreslåede midt i byen kan på ingen måde forsvares ud fra en æstetisk vinkel. Der er uanede arealer til rådighed i udkanten af byen der ville tillade et langt fladere byggeri i den tradition der er i Vorupør. Såfremt Vorupør har brug for yderligere hotel kapacitet kan dette placeres således mange steder i byen eller i udkanten af byen uden derved at påføre eksisterende bebyggelser gener og værditab. Etablering af en kolos som den foreslåede vil på ingen måde falde ind i det udtryk Vorupør har og vil bevirke et langt mere turistagtigt udtryk for hele byen. Dette er i ingens interesse hverken turister, sommerhusejere eller fastboende. VALCON. MELDAHLSGADE 5. DK-1613 KØBENHAVN V. TLF

7 Jeg er meget enig i følgende citat fra forslaget: En fremsynet, men samtidig respektfuld udvikling i Vorupør, vil både umiddelbart og på lang sigt være essentiel for at sikre Vorupørs position som levende kystby og attraktiv turistdestination. Men jeg er lodret uenig i at det fremlagte forslag lever op til denne målsætning. Det er fantasiløst, det er skæmmende, og det er dis-respektfuldt overfor det samlede Vorupør og overfor de naboer hvis ejendomme væsentligt værdiforringes. Og det ligger ikke til det udtryk Vorupør pt har og som turister holder af det forfladiger i stedet områdets egenart og signalerer masse-turisme anno Thisted Kommune burde i stedet søge hotelbyggerier der respekter Vorupørs og den omkringliggende naturs udtryk organisk, lavt og i samklang med det der er. Lokalplanforlagets anførte begrundelse for at bygge op til 13,5m og øge bebyggelses% til 120 er således uden rationalitet: o Citat: Nødvendigheden af et byggeri med en højde på op til 13,5 meter på det pågældende sted, er begrundet i en samlet vurdering af eksisterende hotelvirksomheds mulighed for realisering af et nyt tidssvarende og rentabelt hotel- og boligprojekt på et begrænset areal. o Såfremt Thisted Kommune udlagde tilstrækkelige arealer til et lavt hotelbyggeri i tilknytning til Vorupør og med de restriktioner på højde og bebyggelses% som vi kender, ville der stå købere i kø til at opføre et spændende og nutidigt hotelbyggeri som Vorupør kunne være stolt af! Ved at tage udgangspunkt i et nuværende, alt for lille grundstykke påfører Thisted Kommune i stedet sig selv helt unødvendige restriktioner for udviklingen af Vorupør og påfører Vorupør en skamstøtte af et byggeri. o Forslaget er således begrundet i en driftsøkonomisk betragtning set ud fra det eksisterende Hotel Klithedens synspunkt. Et hotel hvis ejere hele tiden har været bekendt med hvilke konditioner der gælder for byggeri i Vorupør. Det giver jo ingen mening! Der kan bygges kapacitet mange andre steder i byen med et langt mere fordelagtigt og ikkeskæmmende udtryk. o Lokalplansforslaget vil selvfølgelig ganske væsentligt forøge værdien af de matrikler Hotel Klitheden findes på. Der er altså tale om en gave fra Thisted Kommune til Hotel Klitheden. Omvendt vil det ligeså selvfølgelig medføre et betydeligt værditab for de naboer der har opført og udbedret deres ejendomme i tiltro til, at nuværende lokalplan gælder. Der sker med forslaget således en værdiforskydning fra Klithedens naboer til Klitheden foranlediget af Thisted Kommune. Såfremt dette besluttes, skal naboer selvfølgelig holdes økonomisk skadesløse og kompenseres for de værditab deres ejendomme lider. 2 VALCON. MELDAHLSGADE 5. DK-1613 KØBENHAVN V. TLF

8 Specifikt omkring genepåvirkninger for Nordsøvej 14 Skyggevirkninger o o Citat: Sommerhusene på Nordsøvej 14 og 20, der ligger som nærmeste naboer øst for lokalplanområdet, vil i nogen grad have skyggegener af det højere byggeri. Nordsøvej 14 vil have skyggegener i aftentimerne i september. Skyggevirkningerne fra byggeriet rammer især sommerhusenes udearealer, men kan ligeledes være begrænsende for lysindfaldet indendørs i de påvirkede sommerhuse. Det foreslåede byggeri vil således efter forslagets vurdering have væsentlige skyggegener for Nordsøvej 14 ude og inde. Dette vil væsentligt forringe anvendelsesmulighederne for denne ejendom. Lysvirkninger o o Citat: Sommerhusene på Nordsøvej 14 og 20, der ligger som nærmeste naboer øst for lokalplanområdet, vil i nogen grad have skyggegener af det højere byggeri. Nordsøvej 14 vil have skyggegener i aftentimerne i september. Skyggevirkningerne fra byggeriet rammer især sommerhusenes udearealer, men kan ligeledes være begrænsende for lysindfaldet indendørs i de påvirkede sommerhuse. Det foreslåede byggeri vil således efter forslagets vurdering have væsentlige lysindfaldsvirkninger for Nordsøvej 14 ude og inde. Dette vil væsentligt forringe anvendelsesmulighederne for denne ejendom. Indbliksgener o Citat: Der vil i nogen grad være indblik fra byggeriets østvendte altaner på 3. og 4. etage ned mod udearealerne ved Nordsøvej 14. o Med den foreslåede placering af parkeringsplads direkte op af Nordsøvej 14 må der ligeledes forventes indbliksgener fra gæster der konstant vil gå til og fra parkerede biler klods op af Nordsøvej 14. o Det foreslåede byggeri vil således efter forslagets vurdering have væsentlige indbliksgener for Nordsøvej 14 ude og inde. Dette vil væsentligt forringe anvendelsesmulighederne for denne ejendom, og vil i praksis betyde at udearealer (gård og indhegnet terrasse) ikke længere kan anvendes i den private form der ske nu. 3 VALCON. MELDAHLSGADE 5. DK-1613 KØBENHAVN V. TLF

9 Larm o o o Citat: Vejadgang skal ske fra Nordsøvej. Citat: Planområdet vil have en mindre påvirkning på omgivelserne i form af støj fra hoteldrift, men påvirkningen er ikke fremmed i området og vurderes ikke at være væsentligt. Med en større parkeringsplads etableret få meter fra Nordsøvej 14, og med adgangsvej fra Nordsøvej er det mig en gåde at forslaget kan vurdere at påvirkningen ikke vil være væsentlig. Det vil den! Gener fra bilerne vil inkludere larm (motorstøj, smækken med bildøre), lugtgener, larm fra samtaler lige uden for vinduerne på Nordsøvej 14 samt lysgener fra biler der kører om aftenen. Motorstøj og parkering o o o Citat: Der må forventes en øget trafik. Citat: Lokalplanen stiller krav om antallet af parkeringspladser der skal etableres. Inden for lokalplanområdet er der ikke tilstrækkeligt areal til at etablere det nødvendige antal p- pladser. Udover de foreslåede parkeringspladsers placering klods op ad Nordsøvej 14 (se ovenfor) vil volumen af trafik stige ganske betydeligt. Det fremgår ikke af forslaget hvor mange lejere og kunder den nye bebyggelse og restaurant forventes at få men et forsigtigt gæt kunne være mindst 4* så mange som nuværende. Altså en ganske betragtelig forøgelse af larm og lys gener. Derudover fremgår det af forslaget, at der ikke kan etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser på ejendommen. Noget naivt forventes det at gæster til Hotel Klitheden så vil følge anvisninger og parkere andetsteds langt fra Hotellet. Dette vil naturligvis ikke ske Nordsøvej vil blive omdannet til en dynamisk parkeringsplads med alle de gener og farer det medfører. Ydre fremtræden o o Citat: Med krav om et sadeltag vil byggeriet i et vist omfang tilpasse sig den stedlige byggeskik, og dermed i mindre grad adskille sig fra det bevaringsværdige byggeri og den kulturarv der er forbundet hermed (citat fra forslaget). Ovennævnte citat fra forslaget kunne egentlig stå alene uden yderligere kommentarer. Fordi der kommer et sadeltag, vil en kolos på 13,5m på en grund med en bebyggelses% på 120 altså ikke væsentligt adskille sig fra det omkringliggende Vorupør? Ikke væsentligt skæmme? Er det virkeligt et seriøst svar på kommuneplanretningslinje der siger Som udgangspunkt skal ældre - ofte bevaringsværdige og centralt beliggende bymiljøer - bevares, og omdannelse/nybyggeri skal ske i respekt for områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Virkelig? 4 VALCON. MELDAHLSGADE 5. DK-1613 KØBENHAVN V. TLF

10 o Det vil være min påstand at den vurdering er nonsens. Alle omkringliggende boliger vil selvfølgelig få en ganske betydelig nedbringelse af brugs- og herlighedsværdien af deres ejendom, ligesom den økonomiske værdi af disse selvfølgelig også vil falde. Dette vil i ganske særlig grad gælde Nordsøvej 14. Konklusion: For Nordsøvej 14 vil byggeriet være en katastrofe som vil gøre ejendommen ubrugelig og værdiløs. Der vil være meget væsentlige gener i form af skygge, manglende lysindfald, store indbliksgener, væsentlig forøget larm fra både hoteldrift og biler, manglende privatliv, lys fra køretøjer og forventeligt parkeringskaos på Nordsøvej. Indstilling Som indledningsvist anført anmodes det om, at dette lokalplansforslag forkastes. Subsidiært anmodes det om at Nordsøvej 14 købes til nuværende markedspris (ekspropriation). Tertiært anmodes det om at Lokalplansforslaget skal udvides til at omfatte Nordsøvej 14, således at også denne ejendom får tilladelse til erhvervsbyggeri med en bebyggelses% på 120 og en højde på 13,5m. Såfremt et af ovenstående ikke imødekommes, kan Thisted Kommune forvente et sagsanlæg. Med venlig hilsen Underskrift er fjernet fra det offentlige dokument på grund af GDPR. Poul Skadhede 5 VALCON. MELDAHLSGADE 5. DK-1613 KØBENHAVN V. TLF

11 Bemærkning 5 Indgivet af: Nora Lund, Ansvej 37, 8600 Silkeborg

12 Bemærkning 6 Indgivet af: Jytte Prangsgaard Olesen, Anlægsvej 56 1.tv., 7600 Struer Der er sket en fejl ved indgivelsen af bemærkningen. Den vedhæftede fil, der skulle have været med, er eftersendt og fremgår af næste side.

13 Thisted Kommune Struer, den 28. januar 2020 Plan-Afdeling Vedr. Hotel Klitheden, Nr. Vorupør Jeg kan stadig ikke under nogen omstændigheder acceptere en bygningshøjde på over de nuværende gældende love om en max højde på 8,5 m. Der kan sagtens opnås tidssvarende hotelfaciliteter uden at overstige de 8,5 m. I forhold til naturen, det hyggelige gamle miljø, vil det pågældende project skæmme området ved sin enorme højde. I forhold til min ejendom Nordsøvej 8, vil det betyde væsentlig værdiforringelse såvel som forringelse af herlighedsværdien. Det vil være en krænkelse af privatlivets fred, med 4 etager tæt ved skel, med mange lejligheder med stue/altan lige ud til min grund. Jeg vil ikke kunne færdes ugenert på min grund, som nu, men vil være beskuet lige meget, hvor på grunden jeg befinder mig. Det vil desuden fjerne meget at mit udsyn. Genskin og sol i store vinduespartier vil ligeledes være til gene for mig. Desuden er jeg meget nervøs for risikoen for, at mit hus vil slå revner p.g.a. af nybyggeri af Hotel Klitheden. Der kan her blive et erstatningskrav fra min side. Et andet problem kan blive parkeringsmuligheder, både for overnattende gæster og gæster i restauranten. P.t. mangler der P-pladser, når der holdes fester. Da holder bilerne langs min grund, også på modsat side af vejen, til fare for gående og cyklister, da udsigtsforholdene forringes derved. For udrykningskøretøjer kan det også blive et problem, da de kan have svært ved at passere. Et andet problem er grusvejen øst om Hotellet. Den kan da ikke bare nedlægges, da der er hævdret på den. En hyggelig gammel vej til glæde for miljøet og de mange der ofte bruger den. Jeg har brugt den de sidste 24 år mange gange årligt. Jeg kan således på ingen måde støtte dette project. Men jeg vil foreslå Thisted Kommune at stille en grund til rådighed i byens udkant til et nyt hotelbyggeri, hvor der ingen problemer er med naboer, og hvor der er masser at P-plads muligheder. Ønsker Thisted Kommune lykke og held med det forestående hotelfornyelses-project til glæde og gavn for det gamle Nr. Vorupør miljø, og for os der elsker dette skønne sted. Venlig hilsen Jytte Prangsgaard Olesen

14 Bemærkning 7 Indgivet af: Hanne Mette Sørensen, Stenagervænget 12, 7100 Vejle Indgiver af bemærkning er informeret om at alle bemærkninger fra debatfasen og den offentlige høring er offentligt tilgængelige, og hvor disse findes. Indgiver af bemærkningen har fået aktindsigt i en enkelt bemærkning som er fremsendt til kommunen uafhængigt af de andre høringer.

15 Bemærkning 8 Indgivet af: Henning Granslev og Susanne Johansen, Bavnegårdsvej 1110, 8361 Hasselager

16 3. februar 2020 Indsigelse og kommentarer til forslag til lokalplan Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej i Nr. Vorupør: Som nærmeste nabo til Hotel Klitheden vil vi på det kraftigste opfordre til, at Thisted Kommune afviser at give tilladelse til opførelse af et nyt Hotel Kiltheden i henhold til de foreliggende planer, som offentliggjort i lokalplanforslag Det er vores klare opfattelse, at de planlagte ferieboliger på toppen af hotelbyggeriet primært er et ønske om at give et tiltrængt tilskud til udgifterne til at opføre hotellet. Ferieboligerne er i øvrigt ligeledes i strid med den gældende lokalplan (lokalplan ). Hotelbyggeriet vil i det foreslåede omfang for vores sommerhus medføre skyggegener, reducere lysindfaldet i huset, ligesom der vil være mulighed for indblik fra altaner på de øverste etager. Gener, der primært hænger sammen med højden på byggeriet. Det kan vi naturligvis ikke være tilfredse med, ligesom det vel ikke kan udelukkes at kunne få negativ indflydelse på husets værdiansættelse. Det må i øvrigt også antages at gælde for alle andre huse i nærområdet. Havde vi kendt planerne for det påtænkte byggeri, hvad vi ikke købt Nordsøvej 20, Nr. Vorupør. Vi er tilhængere af, at Hotel Klitheden moderniseres, evt. i form af nybyggeri (to etager), men i et omfang der ligger inden for den nugældende lokalplans rammer, Lokalplan Det fremgår af lokalplanforslag side 17, at formålet med gældende bevarende lokalplan er bl.a. at sikre, at bevaringsværdige bygninger og gadeforløb bevares, og at byggeri opføres efter stedlig byggeskik. Thisted Kommune har sammen med en række andre kommuner og Realdania fået udarbejdet en udviklingsplan for Vestkysten: Vestkysten i dag og i fremtiden fra juni Heri fremgår i afsnit om Thisted Kommune side 45 under potentialer: Udvikling af high-end overnatningskapacitet i pagt med naturen, der tiltrækker nye målgrupper. Det foreliggende forslag til hotelbyggeri er muligvis high-end, men det kan ikke opfattes som værende i pagt med naturen. Lad os få en åben drøftelse af, hvordan og hvor der kan etableres et hotel, der kan tilbyde overnatninger til en gruppe af turister, der er villige til at betale lidt mere. Vi har endvidere følgende kommentarer i forhold til det foreliggende forslag til byggeri af nyt Hotel Klitheden: Byggeriet passer ikke ind i lokalområdet Byggeriet i det påtænkte omfang passer ikke ind i lokalområdet, der i øvrigt er præget af huse, der er betydeligt lavere end 4 etager. Nogle af de nærtliggende boliger er tilmed ældre huse, der vil kunne tage skade af de uundgåelige påvirkninger af jordbunden, som byggeriet må forventes at give anledning til. Det foreliggende lokalplanforslag har til formål at muliggøre en udvidelse af Hotel Klitheden. Udvidelsen sker ved nedrivning af det eksisterende hotel og opførelse af et nyt større hotel plus et antal ferieboliger. Et byggeri, der ifølge de forelagte planer langt overskrider de eksisterende lokalplanmæssige begrænsninger i form af bebyggelsesprocent, byggehøjde, anvendelse mv. Hvilken præcedens vil det skabe for

17 andre, der ligeledes ønsker at overtræde de gældende restriktioner for anvendelsen af området / Nr. Vorupør? Kommunen anfører selv i planforslaget side 17: Projektet ligger langt fra den byggeskik, som ligger til grund for den bevarende lokalplan i Vorupør ikke mindst i kraft af sit volumen. Dermed vil planlægningen i nogen grad påvirke oplevelsen af kulturmiljøet, herunder oplevelsen af gadeforløbet, byggeskikken og det samlede indtryk af de bevaringsværdige bygninger langs Vesterhavsgade. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at kommunen ikke tillader opførelse af et byggeri, der på så markant vis vil ændre det visuelle indtryk af byen Nr. Vorupør. Det vil efter vores opfattelse blive en sand øjebæ, der på ingen måde gavner området. Det fremgår af lokalplanforslag side 6 i miljøscreeningen, at Projektet vurderes at være synligt fra det bevaringsværdige landskab omkring Vorupør og ligeledes fra de grønne kiler i nærområdet. Stien fra Fiskervej til Nordsøvej bør bevares En konsekvens af det nye hotelbyggeri er, at stien fra Fiskervej til Nordsøvej sløjfes, idet området inddrages til parkeringsareal til hotellet. I henhold til Danske Lov kan der siges at være vundet hævd på stien, der forbinder Nordsøvej og Fiskervej parallelt med hotellet. Helt tilbage fra 1600-tallet har der eksisteret regler, der gør det muligt at få ejendomsretten til jord eller ting - eller få retten til at bruge en vej eller sti. Disse regler gælder stadig den dag i dag. Hertil kommer, at stien går umiddelbart op ad vores hus på Nordsøvej 20, hvor anlæggelsen af parkeringspladser derfor vil betyde, at der lige uden for vores vinduer i stedet etableres parkeringspladser med de heraf følgende lysgener i de mørke timer/ aften og nat. Vi vil opfordre til, at stien bevares. Ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser Inden for lokalplanområdet er der ikke tilstrækkeligt plads til at etablere det nødvendige antal parkeringspladser, der derfor skal etableres et andet sted i byen. I perioder savnes der allerede centernære parkeringspladser i Vorupør. Det ændres ikke af, at der evt. indbetales til en kommunal parkeringsfond. Der må derfor påregnes yderligere pres på parkering i det nærliggende byområde. Er det foreliggende forslag til hotelbyggeri fremtidssikret? De foreliggende planer for hotelbyggeriet ser ud til primært at tage udgangspunkt i den nuværende hotelejers umiddelbare interesser og ønsker. Vi vil opfordre til, at det undersøges, om personer / investorer med kendskab til hoteldrift overhovedet ville have interesse i at overtage hotellet på et senere tidspunkt. Det er vanskeligt at skaffe fornuftig økonomi i hoteldrift. Hvis der ikke er potentielle købere til det nye hotel, er der overhængende risiko for, at det med årene kommer til at forfalde og så har byen igen et nedslidt hotel.

18 Hvordan med alternativ anvendelse af byggeriet, hvis hotellet skulle vise sig ikke at kunne løbe rundt? Allerede med det påtænkte byggeri er grunden mere end fuldt udnyttet. Der er således ingen mulighed for at udvide hoteller, hvis det skulle vise sig, at efterspørgslen overstiger kapaciteten eller der er brug for en udvidelse for at skabe en fornuftig økonomi i driften af hotellet. Hvordan ser business casen for hotellets drift i periode over 10 år ud er den realistisk, eller er der tale om et drømmescenarie? Er der en bedre placering for et nyt hotel i Nr. Vorupør? Vi er enige i, at et moderne og tidssvarende hotel vil kunne tilføre Vorupør nye muligheder. Spørgsmålet er blot, om der ikke kunne findes en mere passende placering, fx tættere på ringvejen, hvor der både vil være fremtidige udvidelsesmuligheder, men hvor der også vil kunne være plads til etablere passende udenomsfaciliteter til hotellets gæster i form af fx petanquebane, legeplads o.l. En mere perifer placering vil desuden betyde, at hotellet vil kunne betjene flere af nabobyerne, ligesom hotellet ville kunne indpasses i den natur, der er det største trækplaster for turismen i Nr. Vorupør og Nationalpark Thy. Statens Museum for Kunst arbejder fortsat for at etablere en filial i Doverodde Købmandsgaard her er forventningen, at det vil kunne tiltrække nye gæstetyper til Thy. Det forekommer derfor besynderligt, at man med det foreliggende lokalplanforslag lægger op til et hotelbyggeri, hvor det tilsyneladende slet ikke har været overvejet, hvordan det omgivende samfund bedst kan tilgodeses. I forbindelse med det nye velkomstcenter, hvor første spadestik netop er taget, er der med placeringen taget udstrakte hensyn til naturen. Med en mere perifer placering af hotellet vil der desuden kunne etableres det nødvendige antal parkeringspladser uden at belaste den øvrige del af byen, ligesom der vil kunne etableres ladestationer til elbiler, cykeludlejning, café mv. Alt samme til gavn for en mere bæredygtig og fremtidssikret udvikling af turismen i området. Med venlig hilsen Henning Granslev og Susanne Johansen Nordsøvej 20 Nr. Vorupør

19 Bemærkning 9 Indgivet af: Puk og Jesper Krogsøe, Rølliken 10, 7500 Holstebro

20 Høringssvar angående forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør. Vi finder det fuldstændig uacceptabelt, at der gives tilladelse til, at et byggeri inde midt i Nr. Vorupør kan overstige den tilladte højde med 5 m samt en forøgelse af bebyggelsesprocent på over 100%. I vores øjne vil et sådant byggeri skæmme byens udtryk helt unødigt. Det bevaringsværdige og værdifulde kulturmiljø, som I selv beskriver det, vil lide under det. At Nr. Vorupør nu får et Informationscenter for hele Nationalparken, er et kæmpe plus, og det bliver ansigtet udadtil for Nationalparken. Derfor er det vigtigt at bevare det autentiske udtryk og dermed et rimeligt højdeniveau og volumen for bebyggelse så tæt på havet og den såkaldte landingsplads. Vi har stor forståelse for, at bygherren gerne vil modernisere hotellet, og dette kan sagtens ske inden for den gældende lokalplan. Men vi tager skarpt afstand fra, at moderniseringen skal finansieres ved, at man overskrider både højde og volumen ved et byggeri i et så tæt bebygget område. Vi mener, at man som kommune bør fastholde, at de gældende regler skal overholdes i forbindelse med ombygningen, da hotellet er en del af det samlede kulturhistoriske bymiljø. Vi mener ikke, det kan være i kommunens interesse, at området skal skæmmes på den måde, og det er i direkte modstrid med ordlyden i lokalplanen: 1.3.1: c) Som udgangspunkt skal ældre - ofte bevaringsværdige og centralt beliggende bymiljøer - bevares, og omdannelse/nybyggeri skal ske i respekt for områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. At fremføre at et såkaldt sadeltag, får byggeriet til at tilpasse sig områdets arkitektur er total uden respekt for områdets udtryk, og det gør grin med ovennævnte citat fra lokalplanen. I øvrigt ser vi et stort logistisk problem i forhold til parkeringspladser. I forvejen er der trængsel ved Havstokken i højsæsonen, og dette bliver formentlig ikke mindre efter Informationscenteret er færdigbygget. Et byggeri af denne art kunne lægges på en grund tættere ved indkørslen til Nr. Vorupør; ud til hovedvejen. Her vil der stadig være let adgang til alt det Nr. Vorupør tilbyder, men uden at det skæmmer byen unødigt. Her kan det stadig styrke turismen i området og problemet mht. parkering vil også være løst. Puk og Jesper Krogsøe Knottivej 10 Nr. Vorupør

21 Bemærkning 10 Indgivet af: Michael Andersen, Fiskervej 26, 7700 Thisted

22 Bemærkning 11 Indgivet af: Hanne Mette Sørensen, Stenagervænget 12, 7100 Vejle

23 Thisted Kommune Plan, Miljø & Industri 8. Februar Kommuneplantillæg nr. 15 & Lokalplan , Hotel Klitheden og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør Jeg ønsker hermed at lave indsigelse samt komme med mine kommentarer til projektet omkring et nyt Hotel Klitheden. Først; det vil være rigtig fint med et nyt hotel Klitheden. Hotellet som det er i dag er ikke tidssvarende og trænger bestemt til en kærlig hånd. Jeg er bekymret omkring parkeringspladserne i Nr. Vorupør generelt. Særligt i højsæsonen er det et voldsomt problem nede ved flaskehalsen Hawblink. Ved det nye nationalpark center som pt. er under opførsel nede i byen er der ikke tænkt nye parkeringspladser ind. Det er et, efter min mening et stort problem, som Thisted Kommune bør kigge nærmere på. Bliver der tilmed bygget et stort hotel i byen som mangler parkeringspladser bliver problemet kun større. Det er nemt for bygherre at betale ind til en parkeringsfond. Men det bliver en svær for Thisted Kommune at skabe de parkeringspladser der er behov for i nærheden af hotellet. Jeg kan frygte at vejsiden ved hele Nordsøvej vil blive brugt som parkering, til stor gene for de beboerne. Ved mit sommerhus på Ørredvej er problemerne med parkering taget til de sidste par år. Folk kan ikke finde en offentlig parkeringsplads og kører i stedet ind på private veje og parkere på private grunde i stigende grad. Et forslag til at komme en smule af parkerings problematikken til livs kunne være at bygherre/thisted Kommune overvejer at købe en eller begge privatgrunde der pt. er til salg. Den ene grund lige ved siden af Restaurant Amalie og/eller Vesterhavsgade 122 og danne parkeringspladser her. Bygherre ønsker at opføre et hotel i 4 etager. Jeg mener ikke at et hotel på 4 etager på nogen måde hører hjemme i en by som Nr. Vorupør. Slet ikke. Jeg mener man i stedet bør lave et projekt der kan passes ind i den nuværende lovlige byggehøjde. En dispensation i dette tilfælde omkring byggehøjden, vil givetvis ud fra en lighedsgrundsætning skabe ønsker om tilsvarende vilkår for andre, herunder undertegnede. Jeg er ikke selv nabo til Hotel Klitheden, men synes Nr. Vorupør rummer mange fine huse og sommerhuse der giver den særlige fiskeby stemning og et kæmpe hotel

24 vil efter min mening blive til stor gene for ejendomme og beboere og miljøet her. Gener der er større end hvad naboerne bør tåle både ud fra en konkret rimeligheds vurdering, ulempernes karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med det projekterede byggeris beliggenhed karakter og områdets karakter i øvrigt. Jeg finder det åbenbart at ingen i Nr. Vorupør herunder specielt de berørte nabo ejendomme på noget tidspunkt har kunne påregne opførelsen som det ansøgte. Det forhold at Nr. Vorupør også er under en turistmæssig udvikling kan ikke føre til en anden vurdering. Naturligvis er det rar at kunne lave et projekt der kan løbe rundt, men kan hotellet kun realiseres med kapitalindsprøjtning fra salget af 6 penthouse lejligheder med havkig, er det efter min mening ikke et muligt projekt. Jeg mener ikke at indtægten på nogen måde børe være et argument for at ændre lokalplanen til at måtte bygge højere. Jeg er bestemt for udvikling af Nr. Vorupør som lokalområde, dog mener jeg at vi skylder naturen, hinanden og de næste generationer at være naturens ambassadør og ikke turisternes. Thy National Park og Nr. Vorupør er et unik sted med en unik natur, det kan det kun blive ved med at være hvis vi aktivt værner om det. Det fastholdes derfor at det foreliggende projekt vil medføre større gener end hvad Nr. Vorupør herunder specielt de omkringliggende ejendomme og naboer må tåle og på noget tidspunkt har kunnet påregne hvorfor betingelserne for at give dispensation ikke er opfyldt. Med venlig hilsen Hanne Mette Sørensen Ørredvej 60, Nr. Vorupør 7700 Thisted

25 Bemærkning 12 Indgivet af: Kirsten Sørensen, Fredet 2, 7330 Brande

26 Brande, den 7. februar Bemærkning til lokalplan Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør. Respekt for initiativet men, men, men, et sådant projekt hører ikke til i et område med mindre sommerhuse og beboelseshuse. Det høje byggeri vil give indkig til privatliv i de tilstødende sommerhuse/ beboelseshuse. Det høje byggeri er malplaceret her, men det kunne fint placeres i et område, hvor det ikke skæmmer det eksisterende byggeri, f.eks. i et yderområde, hvor der kunne blive mulighed for det ønskede antal parkeringspladser, som der jo absolut heller ikke er mulighed for at etablere på Nordsøvej, - i forvejen holder der ofte biler her i begge vejsider. Har man vurderet om et byggeri i to etager ville være en mulighed? Venlig hilsen Kirsten Sørensen Feddet Brande Sommerhusejer på Nordsøvej.

27 Bemærkning 13 Indgivet af: Knud Funch, Vesterhavsgade 140, 7700 Thisted

28 Høringssvar vedrørende Lokalplan Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør Der er lagt et stort arbejde i bearbejdningen af projektet, hvilket jeg har stor respekt for. At det kom ud i debat inden det kom i høring, var et udmærket initiativ. Tilbagemeldingerne fra debatfasen viste at der var bekymring for projektets højde og volumen. Hvad har de tilbagemeldinger så resulteret i nu projektet er kommet i høring? Det er opsummeret nedenfor: Det betyder faktuelt at: - Areal er vokset. Overdækkede altaner mod øst og vest. Altaner og gangarealer er ikke med i de opgjorte etagemeter (2875m2). Bebyggelsesprocent er gået fra 109 til Højden er reduceret med 2 meter, men det sker på bekostning af loftshøjderne. De presses i forhold til god byggeskik i byggeri af denne størrelse, og der forudses at der skal dispensationer til for at kunne realisere projektet. Det fremgår af redegørelse fra arkitekterne vedrørende etagehøjde. (Bilag 3. pkt. 203 fra 29. okt. Kommunalbestyrelsen) Det tolker jeg som man ikke har imødekommet de indkomne kommentarer i debatfasen! Derfor bør kommentarerne fra debatfasen også indgå som høringssvar til lokalplanen. Jeg synes at kommunalbestyrelsen så må tone rent flag og sige at projektet er som det er og tillade byggeriet i 15.5 meter, så man i det mindste kan lave et ordentligt byggeri med etagehøjder og lysindfald der er efter tidens standard. Man bør også tone rent flag ved at anerkende at man nu laver præcedens for at tillade byggeri i højde og drøjde af en helt anden kaliber end hidtil. Det må nødvendigvis betyde at man redefinerer den byggestil man ønsker at tillade i byerne langs vores kyst midt i Nationalpark Thy. En byggestil man kan genkende mange andre steder. Vorupør 9 februar 2020 side 1 af 2

29 Høringssvar vedrørende Lokalplan Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør Man bør også stille sig selv spørgsmålet om det er det, der efterspørges af de turister vi skal leve af i fremtiden? Der er i flere af de planer og undersøgelser som kommunen har lavet og har adgang til, der indikerer noget andet! At afvise kritiske røster omkring højde og drøjde ved at sige det er reaktionært og bare er fordi man er imod udvikling er i mine øjne temmelig unuanceret. Det er min erfaring at det er de færreste, der ikke ønsker udvikling. Der er behov for en mere nuanceret debat om hvad udvikling er og indebærer for et sted som vores. Derfor er jeg glad for at der med støtte fra fonde arbejdes med fysisk/strategiske helhedsplaner for Vorupør og Klitmøller. Jeg håber det kan bidrage med et større perspektiv. Jeg anerkender fuldt ud Stigs (projektejer) perspektiv om at få finansieret hotellet ved at sælge lejligheder på toppen af hotellet, og anerkender også hans engagement og hans passion for projektet. Man kan kun have respekt for folk der gør sig umage og brænder for en sag uanset om man er enig eller ej. Der er bare også et ansvar for det større billede, som man politisk må tage på sig. Det nytter ikke at man lader sig påvirke af argumenter som Antallet af etager er fra ansøgers side begrundet i en forretningsmæssig forudsætning for realisering af projektet. Det vil også skabe præcedens, og så er der vel ingen grund til at lave planer og rammer for noget længere. (Bilag 4, der refereres til som dokumentation mangler i øvrigt fra referat 29. okt., Kommunalbestyrelsen) Skal man som politikker bruge det til noget må det være at man skal overveje hvordan man skaber bedre rammebetingelser for at kunne tjene penge på drift af servicevirksomheder. Det er et problem og et sygdomstegn at det er lettere at tjene penge ved passive investeringer end at lave noget god service. Vil vi udvikle os som turist destination skal vi kunne lave god service, og det kommer ikke af at sælge lejligheder! Problemet er kun løst én gang og for Stig ved den foreslåede model. Hvad med den som skal overtage efter Stig? Når hotellet er betalt af lejlighederne, vil det så blive overdraget gratis til den næste ejer for at driften kan løbe rundt? Bliver hoteldelen lagt i en fond så det bliver lettere at sikre driften på lang sigt? Hvordan er et salg af lejligheder koblet sammen med en langsigtet sikring af driften og personalesammensætning? Der findes andre modeller derude, som man måske kan lade sig inspirere af. For at det ikke skal være en tom påstand kan jeg som eksempel pege på: Pointen her er ikke bygningen, men forretningsmodellen og tænkningen bag projektet. Med venlig hilsen og et dybtfølt ønske om at vores lille hjørne af verden kan udvikle sig positivt til et unikt og originalt friluftsområde, der tiltrækker både fastboende og turister på en måde vi vil være stolte af om hundrede år når vi ser tilbage på det der blev gjort i denne tid. Jeg siger ikke det er let. Man skal nogle gange gøre ting fordi det er svært! Knud Funch Vesterhavsgade 140, Vorupør Vorupør 9 februar 2020 side 2 af 2

30 Bemærkning 14 Indgivet af: Jette Jeppeson, Nordsøvej 5, 7700 Thisted

31 Thisted Kommune Vorupør den Plan og Miljø Indsigelse - Lokalplan , Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør Undertegnede gør herved indsigelse mod den planlagte lokalplan samt ændringer i alle andre planer, der vedrører eller muliggør vedtagelse af lokalplan og den foreslåede udvidelse af Hotel Klitheden. Min påstand er at lokalplanen skal forkastes grundet, at det ikke passer ind i miljøet og ikke mindst pga. de gener det vil påføre de omkringliggende ejendomme, herunder Nordsøvej 5. Det er klart at en renovering af Hotel Klitheden vil forskønne byen, men et byggeri af foreslåede størrelse og højde vil ikke passe ind i det omkringliggende miljø og vil markant ændre det visuelle indtryk, Vorupør er kendetegnet ved lave simple bygninger. Jeg er som beboer og som ejer af Nordsøvej 5, Vorupør meget bekymret. Jeg er i dag ejer af Nordsøvej 5, som hvis byggeriet bliver vedtaget bliver værdiløs. Nordsøvej 5 vil blive væsentlig påvirket af skygge og manglende lysindfald. Mit hus vil i hele vinterhalvåret henligge i skygge, som vil give et meget dårligt lysindfald, dette vil få konsekvenser i form af øget energiforbrug. Under opførelsen af så stort et byggeri, vil der være stor risiko for at der kan komme sætningsskader på de omkringliggende bygninger, de gamle huse i Vorupør er opført uden sokkel og der skal ikke meget til før der sker skader og udbedring af en sådan skade kan blive meget bekostelig. Kan det have sin rigtighed at vi som husejere skal have omkostninger ved nybyggeri? Parkeringsforholdene i Vorupør er i forvejen dårlige og en udvidelse af Hotel Klitheden, hvor der ikke er tilstrækkelig parkerings pladser, vil betyde at det vil give yderligere gener for beboerne på Nordsøvej. For nuværende er der ved større arrangementer på Hotel Klitheden mange gener i form af parkerede biler i begge sider af vejen, til fare for fodgængere og cyklister. I sommerhalvåret er der på Nordsøvej meget trafik, der vil med udvidelse af Hotel Klitheden blive udfordringer i form af øget trafik, også tung trafik, som vil være generende for beboerne i området, Nordsøvej er ikke beregnet til en sådan trafik. Der er vurderet på om der er støjgener i forhold til eksisterende virksomheder/industri, men der er ikke vurderet på hvilke støjgener komplekset vil give for det omkringliggende miljø i form af, trafik, biler som parkerer, af og pålæsning af varer, osv. Der vil fra de 2 øverste etager være indkig til min have og terrasse, jeg vil ikke kunne opholde mig udendørs uden at kunne ses fra det kommende Hotel Klitheden.

32 Der er lavet miljøscreening, som tager hensyn til, flora, fauna og biologisk mangfoldighed jeg håber at høringssvarene vil give anledning til at kigge på de visuelle og menneskelige aspekter i sagen. Der er tale om lokal plan for udvidelse af Hotel Klitheden, men det er ikke renovering eller udvidelse af hotelvirksomhed, men bygning af ferielejligheder, som bliver det dominerende ved bygningen. Byggeriet vil ligge midt i et område af Vorupør, hvor der er mange helårshuse og fastboende, det bør flyttes til et mere egnet område. Der er påstand om at der er øget efterspørgsel på hotel senge, er der kigget på hvor høj belægningen er på de nuværende senge på Hotel Klitheden? Som genbo er min påstand, at der kun er manglende kapacitet ganske få uger om sommeren, hvilket vil betyde at der kommer til at ligge en kæmpe bygning, som det meste af året vil henligge ubenyttet og i mørke. Jeg mener ikke det kan være i kommunens interesse, at området skal skæmmes og det er direkte modstridende med ordlyden i kommuneplanretningslinjer særligt c og d som fastlægger at bevaringsværdige og centralt beliggende bymiljøer skal bevares og at omdannelse skal ske i respekt for områdets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. At fremføre, at det, at tilføre byggeriet sadeltag vil få byggeriet til at tilpasse sig områdets arkitektur, er uden respekt for områdets udtryk og er at gøre grin med ovennævnte citat fra retningslinjen i lokalplanen. Det kan lyde som jeg er imod udvikling af Vorupør, men tvært imod, Vorupør har gennem de sidste år udviklet sig meget og positivt, Nationalpark Thy centret er planlagt med nænsomhed og med hensyn til det område det ligger i, Vorupør camping plads er smukt renoveret og der er taget hensyn til naturen og det omkringliggende miljø. Jeg er også enig i, at Hotel Klitheden trænger til renovering, men det bør gøres med fokus på kommuneplanretningslinje og gøres med respekt og hensyntagen til det omkringliggende miljø, så helhedsindtrykket bevares, jeg er bekymret for hvad det vil tilføre byen i den form og størrelse, som det er planlagt. Jeg mener ikke det kan være rimeligt, at jeg som fastboende skal betale prisen, for opførelsen af projektet, dette i form af værdiforringelse af min ejendom eller i form af at blive påført øgede udgifter ved at være ejer af et hus fra 1902, som jeg i øvrigt har ejet og passet på i mere end 40 år. Alt i alt vil jeg anbefale at lokalplanen forkastes og at byggeriet i den foreslåede størrelse og højde, ikke bliver opført midt i byen, men at projektet flyttes til et område, hvor det ikke har indflydelse på det unikke udtryk, som er kendetegnet for Vorupør. Jette Jeppeson Nordsøvej 5

33 Bemærkning 15 Indgivet af: Steffan Andersen, Malurtvej 15, 7700 Thisted

34 Bemærkning 16 Indgivet af: Mogens Lindhardt, Gyvelvænget 99, 7730 Hanstholm

35 Bemærkning 17 Indgivet af: Vorupør Borgerforening, Mette Nysted, formand Indsendt af: Dorrit Falk, Vesterhavsgade 106, 7700 Thisted

36 Høringssvar vedrørende Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan Bestyrelsen i Vorupør Borgerforening har tidligere indsendt bemærkninger til det offentlige debatoplæg omkring udvidelse af Hotel Klitheden og herunder tilkendegivet, at der muligvis sendes yderligere kommentarer i forbindelse med en eventuel senere høringsfase. Høringsfasen er nu en realitet, og bestyrelsen besluttede at afholde borgermøde, som blev afviklet den 7. februar Et flertal i bestyrelsen ønsker at lægge referat af mødet som et høringssvar, så det kan indgå i den senere politiske debat og beslutning i kommunen. Referat De ca. 150 fremmødte borgere og sommerhusejere i Vorupør fik på borgermødet mulighed for at tilegne sig fakta om projektet og mulighed for at stille spørgsmål til Teknisk Forvaltning omkring Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan ved Monica Topholm og Pia Jensen, samt spørgsmål til hotelprojektet repræsenteret ved hotelejer Stig Andersen og arkitekt Rasmus Bangsgaard Busch fra arkitektfirmaet P+P arkitekter. Under debatten stod det klart, at der både var tilhængere og modstandere af projektet til stede, og der synes at være enighed om følgende forhold: Vorupør har brug for flere overnatningsmuligheder nu og i fremtiden. Derfor er et nyt og større hotel en stor gevinst for byen. Kommunens krav til parkeringspladser ved hotellet er ikke løst tilfredsstillende ved, at projektet blot skal indbetale til en parkeringsfond for manglende p-pladser. Det er ikke en garanti for, at der fra kommunens side bliver etableret en eneste ny P-plads nær hotellet. Debatten tydeliggjorde stor uenighed omkring følgende forhold: Højden på projektet er fortsat problematisk for nogen, især for de nærmest boende, men også for andre som foretrækker at bevare byens udtryk med lavt byggeri. Flere naboer udtrykte, at et nyt hotelbyggeri på to etager på eksisterende grund umiddelbart kunne accepteres. Andre udtrykker, at projektet bør gennemføres, som det fremstår nu. Forsamlingens fælles ønske om, at byen får et nyt og større hotel, frembragte ikke nye kreative forslag, som kunne forene forsamlingen. Vorupør Borgerforening Mette Nysted, formand

37 Bemærkning 18 Indgivet af: Jens Jørgen Nørgaard, Damhus 80, 6600 Vejen

38 Indsigelse mod lokalplan Klitheden, hotel og boliger på Nørdsøvej, Nr. Vorupør. Som anført i lokalplan , vil denne give mulighed for bebyggelse i op til 4 etager, maks. Kote 13,5 m over nuværende terræn. Vi vil gøre indsigelser mod dette, da et byggeri i 4 etager vil tage en del af vores havudsigt, samt virke helt unaturligt i omgivelserne. Dette vil føre til en stor værdi forringelse af vores sommerhus og meget sandsynligt også for mange andre. Et byggeri af dette format vil virke forstyrrende for hele miljøet i området. Bygningen ønskes udført i hvide betonelementer som ikke er i tråd med omgivelserne. Dette vil virke som en stor høj industribygning og ikke have et arkitektoniske præg i forhold til omgivelserne. Et byggeri af dette format, vil med de meget store skyggevirkninger, samt en vind der vil skabe turbulens når den rammer bygningen, være til meget store gener for området og ikke mindst de huse som ligger tæt på. P-pladsproblematikken vil give store problemer, både på Nordsøvej og de omkringliggende veje. Det vil kræve en op stribning af p-båsene på selve Klitheden s areal for at få de ca. 35 p-pladser og derefter få bilerne placeret på matriklen. Man skal jo huske på, at 2/3 af pladserne hører jo til lejlighederne og ikke til hotellet. Besøgende/gæster er ikke interesseret i (det ser man rigtig mange steder), at parkere op til mere end 500 meter fra tilholdsstedet (Klitheden). Derfor vil de pæne grønne rabatter langs Nordsøvej og tilstødende veje, blive opkørte, ujævne med store huller og dermed vandpytter som følge af de manglende p-pladser ved Klitheden. Der er jo heller ikke nogen garantifor, at der etableres de manglende pladser et andet sted i Nr. Vorupør. Nordsøvej vil ligeledes blive mere trafikeret og dermed større farer for cyklister og fodgængere. Derfor burde der stilles karv til, at p-pladserne skal være på matriklen. Der er jo masser i plads til en parkeringskælder og i flere etager under jorden. Et nyt hotel i 2 etager som tager meget hensyn til omgivelserne og overholder kravene i den nuværende lokalplan, vil være til stor gavn for området.

39 En evt. ændret lokalplan vil ligeledes give god gro bund for andre projekter, hvor man ved etablering af lejligheder med havudsigt kan finansiere andre projekter i området. Som sommerhus ejer, må man bare konstatere hvor lille en bebyggelsesprocent der er på vores grunde og bygge efter dette. Vh Nordsøvej 86

40 Bemærkning 19 Indgivet af: Ingeborg og Bjarne Jensen, Fiskervej 44, 7700 Thisted

41 Bemærkning 20 Indgivet af: Maren Marie Andersen, Malurtvej 13, 7700 Thisted

42 Bemærkning 21 Indgivet af: Charlotte K. Justesen, Fiskervej 26, 7700 Thisted

43 Bemærkning 22 Indgivet af: Lene og Hans Vilhelm Jensen, Vesterhavsgade 134, 7700 Thisted

44 Thisted Kommune Vorupør den Plan og Miljø Indsigelse lokalplan Klitheden, hotel og bolig Nordsøvej Nr. Vorupør. Jeg ønsker hermed at lave indsigelse og komme med mine kommentarer. Vi er tilhængere af at hotel Nordsøen moderniseres evt. i form af nybyggeri, Men i et omfang inden for den nugældende lokalplan. Det kan da ikke være i kommunens interesse,at området skal skemmes. Der er fint plads til et nyt hotel i 2 etage.kik engang på badehotellet i blokhus, Samme hotel ville passe ind i miljøet på nordsøvej. Vi har også bekymringer hvad angår trafik som vil blive voldsomt forøget, Parkering bliver der bestemt også problemer med,i forvejen er der mange parkerede biler i begge sider af Nordsøvej. Vi vil også gerne vide hvis der sker skade på vores hus i forbindelse med byggeriet, Mange af husene i området er bygget uden sokkel,der kan nemt komme sætningsskader, Hvis der sker skade er det så for egen regning.??? Hvis byggeriet fuldføres vil der fra de 2 øverste etager være indkik på vores terasse. Vi håber Stig får et nyt hotel,men det projekt der er gang i passer ikke i Vorupørs miljø. Med venlig hilsen. Lene & Hans Jensen, Vesterhavsgade 134.vø.

45 Bemærkning 23 Indgivet af: Thomas Ryltoft, Fiskervej 5, 7700 Thisted

46 Bemærkning 24 Indgivet af: Svend Åge Andersen, Grønkærvej 5, Vorupør, 7700 Thisted

47 Bemærkning 25 Indgivet af: Jens Baadsgaard Pedersen, Irma Pedersens Gade 87, 15.th., 8000 Aarhus C

48 Bemærkning 26 Indgivet af: Erik Odder Jensen, Vesterhavsgade 131, Vorupør, 7700 Thisted

49 Bemærkning 27 Indgivet af: Karin L. Nielsen, Fiskervej 95, 7700 Thisted

50 Bemærkning 28 Indgivet af: Hanne Brænden Fet og Thomas Jeppeson, Grønkærvej 15, Nr. Vorupør, 7700 Thisted

51 Bemærkning 29 Indgivet af: Jesper Munk og Naja Østergaard, Fiskervej 4a, 7700 Thisted

52 Bemærkning 30 Indgivet af: Søren Jeppeson, Grønkærvej 3, 7700 Thisted

53 Bemærkning 31 Indgivet af: Hanne Lindhardt, Gyvelvænget 99, 7730 Hanstholm

54 Bemærkning 32 Indgivet af: Kaj Bornhøft, Roald Amundsensvej 16, 6715 Esbjerg N

55 Thisted Kommune Teknik og Erhverv 11 FEB Til. Kommunalbestyrelsen. Thisted Kommune Asylgade Thisted 1... '... I(; Jn, rr, une t{ :rhverv 11 FEB Esbjerg d På borgermødet afuoldt d På Vorupør Skole, blev det imponerende byggeprojekt der skal opføres på Hotel Klithedens grund præsenteret for forsamlingen. Et projekt med en bebyggelses procent på 120, samt en bygningshøjde på omkring 15,5 meter, ret markant, specielt den relativt lille byggegrund taget i betragtning. I sandhed et turistmæssigt løft for Vorupør by. Et sådant projekt er hævet over enhver tvivl en stor gevinst for byen. To projekter af denne kaliber må selvsagt være dobbelt så godt. Undertegnede ansøger hermed Kommunalbestyrelsen om at :fa udarbejdet en ny lokalplan der omfatter min ejendom Fiskervej ru. 7 Nr. Vorupør. Min ejendom støder direkte op til Hotel Klithedens grund, der er et plankeværk imellem, bestående af 15 mm. brædder, så den juridiske situation må være den samme. Undertegnede ansøger om de samme rettigheder som er gældende for Hotel Klitheden. En bebyggelses procent på 120, samt en bygningshøjde på 15,5 meter. Man må antage, at der er lighed for loven på begge sider af plankeværket. En ny lokalplan vil åbne mulighed for at opføre attraktive lejligheder, der kan sælges eller lejes ud som hotelværelser. På første sal kan der etableres en restaurant, der kan forpagtes ud. Bygningen agtes opført på bærende søjler, så der kan etableres parkeringspladser under bygningen, evt. ekstra parkeringspladser kan indrettes i en parkeringskælder under bygningen. Der søges om at fa udarbejdet en ny lokalplan for min ejendom, samt en forhånds godkendelse af ovenstående projekt. Med venlig hilsen Kaj Bornhøft Underskrift er fjernet fra det offentlige dokument på grund af GDPR. Roald Amundsensvej EsbjergN

56 Bemærkning 33 Indgivet af: Svankjær, Vesterhavsgade 130, 138 og 64, 7700 Thisted

57 Indsigelse mod lokalplan Det er med stor bekymring, vi ser på hvordan der overvejes at spille hasard om Vorupør. Udvikling er som oftest godt - også i Vorupør. Men udvikling bør ske i balance og under de rammer der er for området - også i Vorupør. Det er derfor Vorupør er som Vorupør er i dag. Det fremlagte byggeprojekt med en højde på 13,5 m på Hotel Klitheden er for stort et projekt, at placere midt i en lille autentisk kystby. Et mindre og tilpasset projekt vil kunne passe til miljøet i Vorupør. Det er nemt, at være positiv over for projektet, når man ikke selv ligger baghave til, men specielt for de omkringliggende ejendomme er det en særdeles alvorlig sag Mistet privatliv, både inde og ude mistet lysindfald fald i ejendommens værdi, for bare at nævne nogle af de åbenlyse gener. En ny stor investering i Vorupør lyder umiddelbart fristende, men glem nu ikke dem, som allerede har investeret i Vorupør i form af sommerhuse og helårshuse. Det er ikke rimeligt, at et fåtal kan købe sig til herlighedsværdi på bekostning af de omkring liggende ejendomme, der har været der i en årrække. Med hensyn til parkering tror vi ikke på at gæster vil parkere ved havet og gå op til hotellet. Ved så stort et projekt må det være rimeligt at kræve, at parkering skal etableres på eller i umiddelbar nærhed til nybyggeriet. Vedtages lokalplan ved vi at dette byggeri ikke er det eneste byggeprojekt, der i den kommende tid ønskes bygget i højden og vil det så ikke være svært ikke at imødekomme dem? Hvilken vej skal Vorupør? Er der nogen undersøgelse der fortæller hvorfor Vorupørs turister vælger Vorupør? Vi vil gerne have turister i byen, men vi skal også passe på, ikke at skræmme dem vi har væk med uindpassede projekter. Vi vil gerne have flere fastboende i byen men tør man at købe huse i Vorupør, hvis lokalplanen blot ændres efter behov? Hvis ikke allerede de beslutningstagende politikere har været på besøg hos de berørte ejendomme i Vorupør, så vil vi kraftigt opfordre til det. Virkeligheden ser ofte anderledes ud end på papir. Jeg håber Thisted Kommune vil tænke langsigtet og ikke kun på en hurtig investering, der kan ende med at blive fatal for Vorupørs miljø. Find derimod et kompromis der kan gavne og glæde Klitheden, dens naboer, turister og øvrige beboere i Vorupør. Svankjær Vesterhavsgade 130, Vesterhavsgade 138 Vesterhavsgade 64, Alle beliggende i Centerområderne!

Med håbet om at Thisted Kommune træffer en velovervejet beslutning.

Med håbet om at Thisted Kommune træffer en velovervejet beslutning. Offentlig debat om udvidelse af Hotel Klitheden Jeg synes det er et flot projekt, men beliggenheden er forkert, midt i et lille fiskesamfund, hvor den øvrige bebyggelse er gamle huse i 1 1/2 etage. Renovering

Læs mere

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar.

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. Høringssvar Høringsnotat vedrørende lokalplan 095 og kommuneplantillæg nr. 10. I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. 1. Til Næstved Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia Fredericia kommune Gothersgade 7000 Fredericia Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d. 03.12.18 Sag: Dalegade 34 7000 Fredericia Generelt til indsigelserne: Min eneste interesse er at skabe et

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra Nørrevang 35 Indsigelse fra Nørrevang 37 Indsigelse fra Præstegårdvej 14 Indsigelse fra Præstegårdvej 16 Indsigelse fra Præstegårdvej

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan INDHOLD Høringssvar af den 28. marts 2019 fra Norconsult- Skovhus Arkitekter på vegne af bygherre Resume af det indkomne ændringsforslag Forvaltningens kommentarer INDSIGELSESDOKUMENT Lokalplan nr. 11.C34.1

Læs mere

Ny Østergade. Standardrapport

Ny Østergade. Standardrapport Ny Østergade Standardrapport 1. Angiv dit postnummer Svar 1070 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1104 1110 1110 1110 1110 1111 1111 1123 1265 1358 2000 2100 2100 Procent Antal Under 20 år 0% 0 20-29 år

Læs mere

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Vejen 01.05 2015 Til Vejen Kommune Rådhuspassagen 3,6600 Vejen e- mail: teknik@vejen.dk Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Indsigelsen fremsendes af Knud Fensteen Madsen og Susanne Ida Sofie Pedersen

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) Punkt 6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) 2017-027562 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Høringssvar til Lokalplan fuld ordlyd/anonymiseret. Høringssvar nr. 1. Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1

Høringssvar til Lokalplan fuld ordlyd/anonymiseret. Høringssvar nr. 1. Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1 Høringssvar nr. 1 Indsigelse mod parkeringsplacering i Lokalplan 134 1 Vi (..) vil gerne gøre indsigelse mod parkeringsplaceringen ud for vores grund. Vi har herunder vedhæftet billede af billaget fra

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby.

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan 1116- Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsperiode: 10. oktober 2017 til 10. januar 2018

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

A. Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

A. Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 4. Forvaltningens bemærkninger til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af 21 boliger på Rådmandsgade 53A, 2200 København N,

Læs mere

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer Hvem har fremsendt Kort resume af indsigelsen, hvor af det Her skriver vi vores bemærkninger til de Evt. ændringsforslag i indsigelsen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Center for Bygninger, Byggetilladelser Nord Njalsgade 13 Postboks København V Att. Kirsten Søie

Center for Bygninger, Byggetilladelser Nord Njalsgade 13 Postboks København V Att. Kirsten Søie Center for Bygninger, Byggetilladelser Nord Njalsgade 13 Postboks 416 1504 København V Att. Kirsten Søie Indsendt via http://www.blivhoert.kk.dk/node/12734/svar Med henvisning til det modtagne materiale

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-805 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 1 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag

Læs mere

Svendborg, d. 11. juni Høringssvar vedr. Mølmarksvej 198. Sagsid 18/1063

Svendborg, d. 11. juni Høringssvar vedr. Mølmarksvej 198. Sagsid 18/1063 Svendborg Kommune Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg, d. 11. juni 2018 Høringssvar vedr. Mølmarksvej 198. Sagsid 18/1063 Vi har modtaget en skrivelse vedrørende opførelse af et 4 etagers

Læs mere

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde.

Indre By Lokaludvalgs overordnede kommentarer Københavns blå og grønne områder må ikke betragtes som potentielle byggegrunde. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt lokalplanforslaget

Læs mere

Indsigelser til lokalplan 404, Rodskov, matr. Nr. 6p. den Bente Ramskov og Frode Bæk, Skovsvinget 1 matr. Nr. 6af, Rodskov By.

Indsigelser til lokalplan 404, Rodskov, matr. Nr. 6p. den Bente Ramskov og Frode Bæk, Skovsvinget 1 matr. Nr. 6af, Rodskov By. Indsigelser til lokalplan 404, Rodskov, matr. Nr. 6p. den 03-07-2017 Bente Ramskov og Frode Bæk, Skovsvinget 1 matr. Nr. 6af, Rodskov By. Indsigelsen er sendt i rette tid til Syddjurs Kommune, så Syddjurs

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 2014-38628 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for Herlev Bymidte Høringsperiode fra den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018 Hjo rte spr ing Herlev Rin Herlev

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Høringssvar vedr. Rudersdal Kommunes forslag til kommuneplan 2017.

Høringssvar vedr. Rudersdal Kommunes forslag til kommuneplan 2017. Høringssvar vedr. Rudersdal Kommunes forslag til kommuneplan 2017. Vi har med interesse læst forslag til Kommuneplan 2017, og vi er glade for, at Rudersdal kommune lægger vægt på, at ændringen af området

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32.

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 29. oktober 2015 edoc: 2015-0086554 Høring i henhold til forvaltningsloven Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny

Læs mere

I det følgende gives et resumé af disse høringssvar, lige som administrationen knytter sine bemærkninger til indholdet i høringssvarene.

I det følgende gives et resumé af disse høringssvar, lige som administrationen knytter sine bemærkninger til indholdet i høringssvarene. Hvidbog om indkomne høringssvar til forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde 1A6 ved Landlystvej NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Leder af Plan: Henrik Nielsen Sagsnr.:

Læs mere

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning HERNING + 78 meter 55 meter FORELØBIG ILLUSTRATION HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning 16. maj 2019

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lydia Nørrelykke og Niels Pram Gad, Gl. Flensborgvej. Kurt Wind, Gammel Flensborgvej , 6200 Aabenraa. Christian Henriksen, Gl.

Lydia Nørrelykke og Niels Pram Gad, Gl. Flensborgvej. Kurt Wind, Gammel Flensborgvej , 6200 Aabenraa. Christian Henriksen, Gl. KME Plan og Gis Dato: 20. januar 2017 Sagsnr.: 15/23404 Sagsbehandler: Kasper Espersen Direkte tlf.: 7376 6264 E-mail: kesp@aabenraa.dk Notat Bemærkninger til foroffentlighed, Kommuneplantillæg nr. 6.

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr.

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. Forslag T I L L Æ G N R. 1 5 Centerområde ved Havneparken og Havnegade i Vejle Hører til lokalplan nr. 1260 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Læs mere

Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad. Ad A): Rækkehusene bør tages ud af Tillæg til lokalplan

Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad. Ad A): Rækkehusene bør tages ud af Tillæg til lokalplan Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad Overordnet set, er vi positivt stemte for de nye tanker omkring mere byliv, caféliv etc., der argumenteres for i den

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!.

Den 4. januar 2017 udsatte forvaltningen lokaludvalgets svarfrist til efter lokaludvalgets møde de 12. januar Det takker vi for!!. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har den 20. december

Læs mere

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse Mogens og Marianne Emne: Gøteborg Allé 5 - svømmehal Dato: 1. maj 2014 12:55:38 Kære udvalg vedr. udnyttelse af område omkring Gøteborg Allé 5 Idé: Svømmehal og rekreative områder - Sundheds- og rekreationsakse

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Høringssvar Nr. Indsiger Høringssvar (uddrag) Administrationens kommentarer 1 Beboer Atlasvænge 2750 Ballerup

Høringssvar Nr. Indsiger Høringssvar (uddrag) Administrationens kommentarer 1 Beboer Atlasvænge 2750 Ballerup LOKALPLAN 134-1 ATLASVÆNGE Høringssvar Nr. Indsiger Høringssvar (uddrag) Administrationens kommentarer 1 Beboer Indsigelse mod placering af gæsteparkeringspladser ud for vores grund, direkte ud for vores

Læs mere

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 HØRINGSNOTAT januar 2017 LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade.

Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade. Spørgeskemaundersøgelse Ny Østergade Gennemført 12.-18- september 2017 Konklusioner på spørgeskemaundersøgelse om lokalplanforslaget Ny Østergade / St. Regnegade. Spørgsmål 1-3. Baggrundsfakta: Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Indsigelse imod lokalplan nr. 11.C31.2

Indsigelse imod lokalplan nr. 11.C31.2 Indsigelse imod lokalplan nr. 11.C31.2 Jf. fremsendte annoncering d. 30. august 2018 omkring lokalplan 11.C31.2, fremsender jeg hermed min indsigelse imod lokalplanen. Grundet den nye maksimale bebyggelsesprocent

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Til Langeland Kommune

Til Langeland Kommune Til Langeland Kommune Vedrørende byggeri på Daloon grunden Bellevue 6 Rudkøbing vil jeg gerne vide om der ikke findes plantegninger med mål på så man kunne se hvordan de forskellige bygninger placeres

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P Side 1/9 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Resumenotat. Holstebro Byråd

Resumenotat. Holstebro Byråd Side 1/6 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

Undertegnede gør hermed indsigelse mod Forslag til Lokalplan vedrørende boliger, Sygehusvej 14, Nibe.

Undertegnede gør hermed indsigelse mod Forslag til Lokalplan vedrørende boliger, Sygehusvej 14, Nibe. Elizabeth Arkin Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Mail: plan.byg@aalborg.dk Nibe den 20. oktober 2014 Indsigelse mod Lokalplan 10-1-106 Undertegnede gør

Læs mere

Indsigelse mod lokalplan

Indsigelse mod lokalplan Indsigelse mod lokalplan 11-727. Odense d. 17/6-2013 På vegne af Grundejerforeningen Anderuplunden (84 husstande), beboere fra Anderupvænget og samtlige beboere på Anderupvej vest for Otterupvejen, vil

Læs mere

Frederiksberg Kommune Den 16. september 2015 Bygge, Plan og miljø Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg J. nr

Frederiksberg Kommune Den 16. september 2015 Bygge, Plan og miljø Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg J. nr Frederiksberg Kommune Den 16. september 2015 Bygge, Plan og miljø Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg J. nr. 02.00.00-P19-112-14 Vedrørende nabohøring Frederiksvej 1A På vegne af beboerne

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune August 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune August 2018 Debatoplæg Områdeafgrænsning med eksisterende bebyggelse vist Forhøring Ændring af anvendelsen af erhvervsejendommen Slotsherrensvej 409A Foreslået ny bebyggelse Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger.

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 20. maj 2015 Orientering Vi har modtaget et byggeprojekt som er omfattet af lokalplan og servitut og herefter følger en beskrivelse af hvilke bestemmelser,

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 33 Område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Høringssvar: Forslag til lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovesletten

Høringssvar: Forslag til lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovesletten Høringssvar: Forslag til lokalplan HL4.1 - Børneinstitution på Skovesletten Center for Miljø og Teknik Februar 2016 Susanne Nørgaard Fra: Center for Miljø og Teknik Sendt: 11. november 2015 11:37 Til:

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

Indstilling. Frederiksgade 52, Århus C opførelse af tilbygning til boligformål. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13.

Indstilling. Frederiksgade 52, Århus C opførelse af tilbygning til boligformål. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2006 Frederiksgade 52, Århus C opførelse af tilbygning til boligformål Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til minigolfbane på Østre Sømarksvej

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til minigolfbane på Østre Sømarksvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juli 2013 J.nr.: NMK-31-00954 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til minigolfbane på

Læs mere

Hej Annemarie. Høringssvar fra Birgitta Madsen: Trafikmængden Bygaden:

Hej Annemarie. Høringssvar fra Birgitta Madsen: Trafikmængden Bygaden: Hej Annemarie Jeg har modtaget vedhæftede høringssvar og skal herved fremsende mine kommentarer til de enkelte modtagne svar som følger, idet nedenstående er fremsendt på vegne ejeren af Bygaden 28, Gårdhave

Læs mere

Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl.

Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl. Frederikssund Kommune 22. august 2016 Torvet 2 3600 Frederikssund Att: TEAM BYGGESAG - Henrik Fomsgaard m.fl. Tak for dialogmødet d. 15. august 2016 vedrørende byggeriet på Bruhnsvej 22, 3600 (deres sagsnr.

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten From:Mogens Gundersen Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten Som en af de nærmeste naboer til det eksisterende samt kommende Borupgårdscenter som lyder godt. Men det bliver alt for

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Bilag - Høringssvar Center for Miljø og Teknik - September 2017

Bilag - Høringssvar Center for Miljø og Teknik - September 2017 Bilag - Høringssvar Center for Miljø og Teknik - September 2017 Forslag til - Lokalplan HL21 - Ældrecenter Dalvangen - Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Glostrup, den 12. august 2017 Forslag

Læs mere

> Lokalplan 1068 Boliger ved Køge Å. Notat: Belysning af indbliksgener i forbindelse med etablering af boliger ved Køge Å

> Lokalplan 1068 Boliger ved Køge Å. Notat: Belysning af indbliksgener i forbindelse med etablering af boliger ved Køge Å 06_12_2017 Lokalplan 1068 Notat: Belysning af indbliksgener i forbindelse med etablering af boliger ved Køge Å Et projektforslag udarbejdet af Vandkunsten Historik Området beliggende mellem Fændediget

Læs mere

Helhedsplan17 Tillæg nr. 2. Sommerhusområde, Blokhus Nord

Helhedsplan17 Tillæg nr. 2. Sommerhusområde, Blokhus Nord Helhedsplan17 Tillæg nr. 2, Blokhus Nord , Blokhus Nord, Blokhus Nord Redegørelse Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for et eksisterende sommerhusområde nord for Blokhus.

Læs mere

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus.

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Til Jammerbugt kommune Vedrørende lokalplan 18-001, sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Indsigelse mod del af lokalplanen. Som ejere af matrikelnummer 0117bh, Rødhus Klitvej 202, 9490 Pandrup, vil

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. januar 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området?

Hvordan kan det være at der er lavet specielle regler for disse matrikler, når alle andre skal overholde den normale byggestandard i området? Kommuneplan/Rammebestemmelser undtagelse: Det kan simpelthen ikke passe at man i et område som ellers kun er parcelhuse, tillader 4 etagers byggerier på 2-3 matrikler. Det er en åbenlys forskelsbehandling

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Ejendommen Bredgade 35, 7400 Herning.

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Ejendommen Bredgade 35, 7400 Herning. 1 - Partshøring TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Vedr.: Matrikel nr.: Sagsnr.: Partshøring Ejendommen Bredgade

Læs mere

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/3716

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/3716 Dato 06-11-2018 Dok.nr. 169889 Sagsnr. 18/3716 Ref. mars Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping samt vurdering

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Områdeafgrænsning med eksisterende bebyggelse vist Forhøring Ændring af anvendelsen af erhvervsejendommen Slotsherrensvej 409A Foreslået ny bebyggelse Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fra: Til: Med venlig hilsen Måløv

Fra: Til: Med venlig hilsen Måløv Fra: Til: By, Erhverv og Miljø - Byplan (byplan) [byplan@balk.dk] Sendt dato: 17-04-2017 12:59 Modtaget Dato: 17-04-2017 12:59 Vedrørende: Høringssvar Vedr. Korsvejgård i Måløv. Som genbo til Korsvejgård

Læs mere