Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 20. juni 2019 kl på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Generalforsamlingen Næstformanden, Ole Sørensen, bød velkommen. Han oplyste, at Hans Grøn Sørensen, Strøby Egede, var inviteret som gæst, da denne havde erklæret sig villig til at påtage sig hvervet som dirigent under generalforsamlingen. Ad pkt. 1. Valg af dirigent Hans Grøn Sørensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad pkt. 2. Formandens beretning Næstformanden, Ole Sørensen, aflagde, i sin egenskab af fungerende formand, beretning om arbejdet i foreningen i 2018 og 2019, beretningen vedhæftes som bilag. Formandens beretning blev vedtaget. Ad pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab Regnskabet blev uddelt og godkendt, og det blev besluttet fortsat at holde kontingentet på 100 kr. årligt. Ad pkt. 4. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 1

2 Ad pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer Formanden: Torben Stiig Hansen, Kystvejen 184 C, blev foreslået og valgt. Bestyrelsen: Jesper Christensen, Kystvejen 154, var på valg og blev genvalgt. Eddy Nielsen, blev foreslået og valgt. Ad pkt. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen Tina Lynegaard, Kystvejen 116, og Poul Erik Salebjerg, Kystvejen 299, blev foreslået og valgt. Ad pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Vichy Løvskjold, Skrænten 10, blev foreslået og valgt som revisor. Erik Brøndum Kjær, Kystvejen 160, blev foreslået og valgt som revisorsuppleant. Ad pkt. 8. Eventuelt Eddy Nielsen, nr. 70, pegede på behovet for flere skilte til at vise hastighedsbegrænsningen på 40 km i timen. En ATK-operatør havde for nylig fortalt ham, at man havde målt en bils hastighed til 132 km i timen på Kystvejen. Nick Worm, nr. 198, undrede sig over, at der ikke var sket mere med hensyn til omdannelse af Kystvejen til en 2 1 vej. Tove Juul Kipengele, nr. 228, pegede på behovet for en målrettet indsats for kystsikring langs med Kystvejen. ooooo Debat Dette punkt blev indledt af aftenens gæst, borgmester Anette Mortensen. Hun indledte med en beskrivelse af kommunens meget vanskelige økonomiske situation. Man var så presset, at man havde anmodet om et møde med regeringen om sagen. Da der er endnu ikke var dannet en ny regering, var det dog p.t. ikke muligt at få et sådant møde. En af grundene til den vanskelige situation var den aldrende befolkning i kommunen. Fraværet af uddannelsesmuligheder over 9. klasses niveau gjorde, at unge mennesker flyttede væk fra kommunen. Forvaltningen var blevet bedt om at fremlægge besparelsesforslag på sammenlagt 35 mio. kroner. 2

3 Der var dog også lyspunkter. Den 8. juli skulle der vælges arkitekt til det nye besøgscenter for Stevns Klint. Forskellige fonde havde givet tilsagn om støtte på sammenlagt 80 mio. kroner, heraf alene 50 mio. fra A. P. Møller Fonden. Dette projekt ville helt sikkert give et løft til Stevns og medvirke til at tiltrække flere turister til kommunen. En anden positiv udvikling var principbeslutningen om anlæg af en tilslutningsvej til motorvejen med en sydlig vejføring. Der var nu afsat midler til en VVM-undersøgelse af projektet. Den sydlige vejføring var den eneste, man havde kunnet enes med Køge kommune om, og den ville kunne fremme udviklingen i den sydlige del af Stevns kommune. Hvis alt gik efter planen, kunne arbejdet påbegyndes i 2024 og være afsluttet i Borgmesteren kom herefter ind på de forskellige aspekter omkring lokalplan nr Der var indkommet i alt 36 svar i forbindelse med den første høring. Disse svar havde vist, at der var behov for en supplerende høring omkring højdebegrænsning for bebyggelse og naboafstand for garager, carporte og udhuse. Deadline for den endelige vedtagelse af den ny lokalplan var næste uge. PMT-udvalget ville derfor godkende lokalplanen på et ekstraordinært møde den 26. juni, hvorefter den samme dag ville blive forelagt kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Hvad angik mulighederne for dispensation i forbindelse med byggetilladelse til overgang til helårsstatus for eksisterende sommerhuse, kunne Anette Mortensen ikke fremlægge specifikke oplysninger. Hun havde dog fået oplyst, at BR 10 måske kunne være basis for en fremtidig dispensationspraksis, således at sommerhuse, der på opførelsestidspunktet opfyldte kravene til helårshuse i BR 10, uden videre kunne opnå status som helårshuse. Med hensyn til kystbeskyttelse oplyste borgmesteren, at den pågældende stilling i forvaltningen for tiden var ubesat. Derfor lå arbejdet på dette område stille. Torben Stiig Hansen, nr. 184 C, ønskede oplyst, om det skulle forstås på den måde, at der så ikke var nogen, der kunne behandle en ansøgning om kystsikring. Ifølge Anette Mortensen kunne man godt få en ansøgning behandlet, hvis det drejede sig om foranstaltninger, som man selv finansierede. Det, der for tiden lå stille, var undersøgelser. I forlængelse heraf, blev der spurgt, om grundejere kunne risikere at blive pålagt at betale til kystsikring. Dette bekræftede Anette Mortensen. Jesper Christensen, nr. 154, ønskede oplyst, hvilke tanker man fra kommunens side gjorde sig om udviklingen omkring Kystvejen. Anette Mortensen henviste til, at der jo allerede var sket en hel del i og omkring Strøby Egede de seneste år. Man måtte også tænke på udviklingen i den sydlige del af kommunen, som på sigt også ville medføre fordele for den nordlige del. Med hensyn til den langsigtede udvikling omkring Kystvejen forestillede Anette Mortensen sig, at en sådan udvikling skulle ses som en del af et samlet projekt omkring kystsikring. Arne Vagn Hansen, nr. 60, pegede på, at hvis man flyttede til Kystvejen, så måtte man tage tingene som de var. Det var dog et problem, at busserne lavede huller i vejen. Når man så reparerede hullerne, endte en del af reparationsmaterialet ofte i kloakkerne, som efterfølgende måtte graves fri. Hvis man kunne undgå, at to busser regelmæssigt skulle passere hinanden på Kystvejen, kunne det måske reducere problemet. 3

4 Anette Mortensen henviste til, at planlægningen af busdrift i forvejen var en meget kompliceret opgave. Det ville næsten være umuligt tillige at lave køreplanerne, så man undgik at to busser mødte hinanden på Kystvejen. Poul Erik Salebjerg, nr. 299, henviste til, at der allerede i den gamle Vallø kommune havde været udarbejdet adskillige forslag til aflastning af Kystvejen. Disse forslag var stadig brugbare. Ifølge Anette Mortensen arbejdede man i dag i kommunen med lignende forslag. I den en forbindelse medgav hun, at man med valget af den sydlige vejføring af tilslutningsvejen til motorvejen nok snarere ville få en udviklingsvej end en aflastningsvej. Nick Worm, nr. 198, foreslog, at man opsatte fartmålere på Kystvejen, som tydeligt viste den kørte hastighed. Også spørgsmålet om indbrudskriminalitet i området blev kort berørt. Her oplyste Anette Mortensen, at politiet havde udviklet en app, hvor man kunne melde mistænkelige aktiviteter i et område. 4

5 BILAG Grundejerforeningen Kystvejen Strøby Egede/Strøby Ladeplads Næstformanden, Ole Sørensens, beretning For første gang i foreningens nu snart 21-årige historie er det ikke formanden, men undertegnede i min egenskab af næstformand, som aflægger beretning vedrørende foreningens aktiviteter i perioden Den triste baggrund herfor er formodentlig kendt af de fleste tilstedeværende her i aften. Vores hidtidige formand, Jens Karoli, afgik ved døden den 8. oktober sidste år i en alder af 79 år. Jens Karoli var stifter af Grundejerforeningen Kystvejen i 1998 og var i skiftende perioder dens formand. Det er ikke tiden og stedet til her at oplæse en længere nekrolog over Jens Karoli. Jeg skal nøjes med at konstatere, at der er blevet lidt tomt og trist på Kystvejen efter hans bortgang. Han fyldte meget på den gode måde, og han var med sin lange erfaring fra det politiske liv med til at give vores forening indflydelse og gennemslagskraft. Hvad angår indflydelse, så har der i det forløbne år vel aldrig været så meget brug for vores forening som nu. Det vigtigste projekt, som vi har arbejdet med siden sidste generalforsamling, har været forslaget til en ny lokalplan, som skal danne rammen om overgangen til byzone for en stor del af sommerhusområdet, og dermed også for en stor del af Kystvejen. I forbindelse med generalforsamlingen sidste år bekræftede de tilstedeværende, at de ikke ønskede, at området skulle udvikle sig til et traditionelt byområde, men skulle bevare mest muligt af sit nuværende præg. Man ville derfor undgå fortove, gadebelysning, for høj bebyggelse og for tæt bebyggelse. Det er det grundlag, vi har arbejdet ud fra, i den forløbne tid, som har været præget af talrige møder både internt i bestyrelsen i vores forening, med de øvrige grundejerforeninger i det berørte område og med forvaltningen og politikerne i Stevns Kommune. Resultatet af denne proces er nu udmøntet i to høringssvar fra vores forening, som er blevet sendt til kommunens forvaltning og tillige lagt på vores hjemmeside: kystvejen.org under sektionen Seneste nyt. En af de ting, som vi specielt har lagt vægt på, var at bevare områdets åbne og grønne karakter. Overalt i området skal det være tilladt at bygge i én etage og op til en højde af 5,5 m. I vores første høringssvar gik vi tillige ud fra, at det skulle være muligt at bygge huse op til en højde af 8,5 m og med udnyttet tagetage. For at undgå, at den slags byggeri medførte generende skyggevirkninger på nabogrundene, foreslog vi at indlægge en skrå højdebegrænsningslinje for bygningsdele over 5,5 m efter formlen: Tilladt højde lig med 0,65 x afstand til skel. Det viste sig imidlertid, at der var en så udbredt modstand mod at tillade byggeri højere end de hidtidige 5 m (nu 5,5, m), at forvaltningen besluttede at foretage en supplerende høring om et forslag om en generel højdebegrænsning i område B og C på 5,5 m. Hvad angår byggeri langs med Kystvejen, skal det, som hidtil, være muligt at bygge med delvist frilagt kælder, så husene, set fra Kystvejen, fremtræder med to etager. Hvad angår udhuse, garager og carporte vil Bygningsreglementets bestemmelser finde anvendelse. 5

6 Vi har i vores svar på den supplerende høring, som slutter i dag, givet vores fulde tilslutning til de foreslåede ændringer. Vi har samtidig gentaget vores anmodning om en mere klar formulering af reglerne om byggeri på skrånende terræn langs med Kystvejen. Det, vi specielt ønsker fastslået, er, at det ikke skal være muligt at bygge et fritliggende hus med to fulde etager langs med Kystvejen. Den nederste etage skal altid være bygget ind i terrænet. Vi har derfor fremlagt et konkret forslag til en formulering, som er klarere end den, forvaltningen har foreslået. Et af de spørgsmål, som vil rejse sig, når den nye lokalplan træder i kraft, vil være betingelserne for, at de nuværende sommerhuse kan få byggetilladelse til at overgå til status som helårsbolig. Mange af de nuværende sommerhuse er bygget i overensstemmelse med bygningsreglementets regler for helårshuse, da de blev opført. Er det rimeligt, at de nu skal opfylde de allerseneste bestemmelser i bygningsreglementet, blot fordi de på opførelsestidspunktet lå på en sommerhusgrund? Jeg håber at vores gæst i aften, borgmester Anette Mortensen kan fortælle os, hvilke overvejelser man fra politisk hold har gjort sig om dette. For nogle dage siden kiggede jeg lidt på, hvad man havde diskuteret på generalforsamlingerne for år siden. For de, der måtte være interesserede, kan jeg oplyse, at referaterne fra og med 2001 kan ses på vores hjemmeside under sektionen arkiv. Her kan man se, og kan det undre nogen, at trafikken på Kystvejen har været det gennemgående tema på samtlige generalforsamlinger. Det har også været et gennemgående tema for kommunen, først Vallø kommune og senere, efter sammenlægningen, Stevns kommune. Der har været fremlagt et utal af analyser og forslag, og er der ikke kommet andet ud af det, så har de forskellige konsulentfirmaer da tjent gode penge i de forløbne år. I august sidste år blev en Trafikplan 2018 for Strøby Egede, udarbejdet af konsulentfirmaet SWECO, fremlagt i høring. Grundejerforeningen Kystvejen påpegede i sit høringssvar, endnu engang, det presserende behov for forbindelsesveje mellem Kystvejen og Stevnsvej. Der er flere, som hævder, at forbindelsesveje blot vil flytte trafikken til et nyt sted uden at løse nogen problemer. De, der siger noget sådant, har ikke sat sig ind i forholdene på Kystvejen. Problemet er jo, at Kystvejen ikke er dimensioneret til en trafik af det nuværende omfang, så trafikken ganske enkelt går i stå, hvis en bus skal passere en modkørende lastbil. Stevnsvej er derimod dimensioneret til en mere intensiv og tung trafik. I slutningen af februar blev et forslag til en udviklingsplan for Strøby Egede fremlagt i høring. Grundejerforeningen Kystvejen siger i sit høringssvar, at man i det store og hele tilslutter sig planens indhold. Særlig vægt lægges der på, at der ikke sker fortætning af et for stort område omkring bymidten, og at der ikke bygges højere end to etager. Trafikken skal ledes uden om byen, og man bør ikke forringe parkeringsmulighederne. Endelig skal man beskytte kysten mod den tiltagende erosion. Høringssvarene vedrørende trafikplan og udviklingsplan 2018 for Strøby Egede er lagt på foreningens hjemmeside under sektionen seneste nyt. I løbet af vinteren var vores forening også involveret i diskussionen om bibeholdelse af den grønne kile, der var tænkt som en adskillelse mellem sommerhusområdet og de nye udstykninger mellem sommerhusområdet og Stevnsvej. Denne adskillelse, der oprindeligt var tænkt 6

7 og påbegyndt som en 50 m bred grøn zone mellem de to områder var pludseligt blevet indskrænket til et kun fem meter bredt bælte mellem Nicolinelund-udstykningerne og sommerhusområdet. Dette forhold forårsagede kraftige protester fra grundejerforeningerne i sommerhusområdet. Da det er af generel interesse for beboerne i området, herunder også for beboerne på Kystvejen, at have adgang til rekreative grønne områder i umiddelbar nærhed, tilsluttede vi os de øvrige foreningers protester. Vores fælles protester havde da også en vis effekt, idet kommunalbestyrelsen den 28. februar besluttede, at de nye udstykninger skulle adskilles fra sommerhusområdet med et 25 m grønt bælte. Jeg vil slutte denne beretning om et særdeles travlt år for vores forening med en stor tak til vores bestyrelsesmedlemmer, som har været hårdt spændt for med de mange forslag, som vi har skullet tage stilling til. Det kan være svært at afse tid til den slags, hvis man samtidig har en travl arbejdsdag. Når vi om lidt skal vælge/genvælge bestyrelsen, vil der derfor ikke bare være behov for en ny formand, men også en ny revisor og revisorsuppleant. Heldigvis har vi kunnet konstatere, at flere har været interesseret i at indtræde i bestyrelsen, så vi forhåbentlig ikke får problemer med at besætte de ledige pladser. 7

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 19. juni 2014 kl på Restaurant Udsigten

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 19. juni 2014 kl på Restaurant Udsigten Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 1

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 1 Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 7. juni 2018 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 20. juni 2013 kl på Restaurant Udsigten

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 20. juni 2013 kl på Restaurant Udsigten Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 20. juni 2013 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 8. juni 2017 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 25. juni 2015 kl på Restaurant Udsigten

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 25. juni 2015 kl på Restaurant Udsigten Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 25. juni 2015 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af

Læs mere

Hvidbog for supplerende høring i perioden 6. juni 20. juni 2019: Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede

Hvidbog for supplerende høring i perioden 6. juni 20. juni 2019: Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede Hvidbog for supplerende høring i perioden 6. juni 20. juni 2019: Lokalplan 189 Overførsel af sommerhusområde til byzone i Strøby Egede Oversigt over høringssvar, forvaltningens bemærkninger og politisk

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 9. juni 2016 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2019 i Ejerlaget Sletten

Referat af ordinær generalforsamling 2019 i Ejerlaget Sletten - 1 - Referat af ordinær generalforsamling 2019 i Ejerlaget Sletten Lørdag den 1. juni 2019 kl. 14 i Harboøre Hotel, Stationsvej 5, 7673 Harboøre Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 10. MARTS 2016 I SKOVLUNDE KULTURHUS

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 10. MARTS 2016 I SKOVLUNDE KULTURHUS GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 10. MARTS 2016 I SKOVLUNDE KULTURHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

marts 2018 Pkt. 6. Kasserer Flemming Brun (37) er på valg (modtager genvalg) Pkt. 7. Bestyrelsesmedlem Mette Gagner (5) er på valg (modtager genvalg)

marts 2018 Pkt. 6. Kasserer Flemming Brun (37) er på valg (modtager genvalg) Pkt. 7. Bestyrelsesmedlem Mette Gagner (5) er på valg (modtager genvalg) marts 2018 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Flintevænget Tirsdag, den 10. april 2018, kl. 19:00 i Hedehuset, lokale 4, Hovedgaden 371, Hedehusene. Dagsorden iflg. vedtægterne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 20. juni 2012 kl på Restaurant Udsigten

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 20. juni 2012 kl på Restaurant Udsigten Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 20. juni 2012 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af

Læs mere

Generalforsamling Solbyens ejerlav 6. april 2011, Solbyen 98, kl

Generalforsamling Solbyens ejerlav 6. april 2011, Solbyen 98, kl Generalforsamling Solbyens ejerlav 6. april 2011, Solbyen 98, kl. 19.30 Anne Grethe bød velkommen til Solbyen 98, og fortalte at Svend Erik lige var fraflyttet Solbyen, men bestyrelsen havde bedt ham fortsætte

Læs mere

HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN

HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN J.nr. 28-80033 HORNSVED GRUNDEJERFORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 22-04-2018 Referat År 2018, den 22. april kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening i Skovens

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl i Slagslunde Forsamlingshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl i Slagslunde Forsamlingshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 18.30 i Slagslunde Forsamlingshus. Ud over bestyrelsen var der mødt 51 deltagere op repræsenterende 46 matrikler.

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplanerne 5-03 og 5-04 Sommerhusområder Strøby Egede Tag- og bygningsformer. Oplæg 2 til FORSLAG

TILLÆG nr. 1 til Lokalplanerne 5-03 og 5-04 Sommerhusområder Strøby Egede Tag- og bygningsformer. Oplæg 2 til FORSLAG TILLÆG nr. 1 til Lokalplanerne 5-03 og 5-04 Sommerhusområder Strøby Egede Tag- og bygningsformer. Oplæg 2 til FORSLAG Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 5-03 og 5-04 Sommerhusområder Strøby Egede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen 2017 i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen 2017 i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen 2017 i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 27. april 2017 Tapeten lille sal. Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN Formanden bød velkommen til de fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede. Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent Sven-Erik Predstrup

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Grundejerforeningen af 1976 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Grønningen. Referat fra. Generalforsamling

Grundejerforeningen Grønningen. Referat fra. Generalforsamling Grundejerforeningen Grønningen Referat fra Generalforsamling Tidspunkt : Tirsdag d. 14. Marts 2017, kl. 19.30 i Stensballe hallens klublokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads

Forslag til lokalplan nr Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Forslag til lokalplan nr. 153 Sommerhusområde ved Strøby Ladeplads Kommentarer fra Grundejerforeningen Kystvejen (Vedtaget af foreningens bestyrelse den 15.9. 2016) 1. Generelt om forslaget Nærværende

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Herstedvester Grundejerforening

Herstedvester Grundejerforening Herstedvester Grundejerforening Referat af ekstraordinær generalforsamling 20/11-2018 Dagsorden: Referent: Poul 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Møller 2. Valg af stemmetællere. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 20. oktober 2014 kl

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 20. oktober 2014 kl Tilstede: 7 borgere ud over bestyrelsen (den kommende) Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20.

GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20. Side 1 af 6 GENERALFORSAMLING 9. AUGUST, 2014 VIGEN 20. REFERAT 1: Valg af dirigent. Arne Lærkeborg valgt. Denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne. 17 ud af 23

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling 1. februar 2018 Ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes i den gamle Brugs, Egebjergvej 172 Dagsorden: Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 a) Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kommentarer fra Grundejerforeningen Kystvejen 1.6. 2014 Baggrund I august 2009 anmodede Plan og Teknikudvalget forvaltningen om at iværksætte en revision

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne.

1. Valg af dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne. Referat af ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening lørdag, den 29. juli 2006 kl. 15.00 i foreningens telt på stranden ved udsigtspladsen for enden af Strandgårdsvænge. 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamlingen 2019 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Den 18. april 2019 Referat af generalforsamlingen 2019 Generalforsamlingen blev afholdt skærtorsdag den 18. april 2019 kl. 10 i Nexø Boldklubs lokale, Stadionvej 20.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale

Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Referat af generalforsamling den 26. marts 2015 Grundejerforeningen Bæveren II, Støvring Ådale Dirigent Karina Grøn # 19 Referent Karina Grøn # 19, Katrine Møller Zederkof # 17 Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej.

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej. Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej. Fremmødte: 17 (2,3,8,10,11,13,15,16,17,18,19,23,28,30,32,36,56) Ikke fremmødte: 22 (1,4,5,6,7,9,12,14,20,22,24,26,34,38,40,42,44,46,48,50,52,54)

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 3.1.2017 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2016 og

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2018 Tidspunkt: Tirsdag den 20. februar 2017 Sted: Sydvestjyllands Efterskole Kirkebrovej 7, 6740 Bramming Tidspunkt: Kl. 18:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Færgebakkerne. Orø

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Færgebakkerne. Orø VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Færgebakkerne Orø 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den kl Ungdomsgården, Skovvangsvej , Aarhus N

Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den kl Ungdomsgården, Skovvangsvej , Aarhus N Referat af haveforeningen Grænsens ordinære generalforsamling Torsdag den 10-3-2016 kl. 19.00 Ungdomsgården, Skovvangsvej 127-129, Aarhus N Referent: Else Marie Hansen Velkomst ved formand Iris Lykke Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag, den 10. april 2019

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag, den 10. april 2019 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag, den 10. april 2019 j.nr. 43606002, LDN, 11.04.2019 År 2019, den 10. april kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Mølholm Varmeværk A.m.b.a. på Mølholm

Læs mere

Generalforsamling i Brøndby Golfklub den 28. marts 2012 i Kulturhuset Kilden

Generalforsamling i Brøndby Golfklub den 28. marts 2012 i Kulturhuset Kilden Generalforsamling i Brøndby Golfklub den 28. marts 2012 i Kulturhuset Kilden Formanden Tage Jensen bød velkommen og herefter afholdtes generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden. Ad dagsordenens

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2019

Velkommen til generalforsamling 2019 Velkommen til generalforsamling 2019 Programmet og tidsrammen: 10.00 11.30 Generalforsamling 11.30 11.40 Kort pause 10 min. 11.40 12.05 Oplæg turistchef Kristian Hansen 12.05 12.30 Oplæg fmd. Jens Kaasgaard,

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande.

Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande. Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening afholdt 4/4 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande. Der var 95 deltagere repræsenterende 63 grundejere. Ad 1. Valg af dirigent Erik Lorentsen, Fladsbjergvej

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 30. marts 2018 kl på Højby Kro.

Referat af grundejerforeningen Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 30. marts 2018 kl på Højby Kro. Referat af grundejerforeningen Tre Lyngs generalforsamling langfredag den 30. marts 2018 kl. 10.00 på Højby Kro. Dagsorden: Velkomst ved formanden. 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Svend-Erik

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018 Grundejerforeningen SKELLET REFERAT AF GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SKELLET DEN 10. JUNI 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 2 FOR RAMMEOMRÅDE 3B13 STRØBY EGEDE. Politik & Borger PLANLÆGNING BESKRIVELSE

FORSLAG KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 2 FOR RAMMEOMRÅDE 3B13 STRØBY EGEDE. Politik & Borger PLANLÆGNING BESKRIVELSE PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 2 FOR RAMMEOMRÅDE 3B13 STRØBY EGEDE BESKRIVELSE OVERFØRELSE AF SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE I STRØBY EGEDE HØRINGSPERODE FRA 1. APRIL TIL 27. MAJ 2019. Politik & Borger

Læs mere

Side 1/5. Pkt. 1. af dirigent. Valg

Side 1/5. Pkt. 1. af dirigent. Valg og Peter Seehausen blev valgt. Formanden for grundejerlauget Anne-Birgitte Bruskin (nr. 16) bød velkommen til 37 deltagere og foreslog på bestyrelsens vegne Peter Seehausen (nr. 84) til dirigent. Der var

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen Krogen

Generalforsamling Grundejerforeningen Krogen Ordinær generalforsamling Denne generalforsamling afholdtes den 8. juni 2019. Det foregik på Himmerlandsgården. Tilstede Med bestyrelsen var der næsten 80 fremmødte, hvoraf de 48 var stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 189

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 189 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 189 OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE I STRØBY EGEDE Stillingtagen fra Grundejerforeningen Kystvejen (Maj 2019) Det politiske udgangspunkt for det foreliggende forslag

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole.

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole. Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl.19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte stemmeberettigede 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016 Grundejerforeningen Sømandshvileparken Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016 Formand Tom Kristensen(TK) bød velkommen. Følgende huse var repræsenteret ved GF: SP3,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria

Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Referat af ordinær generalforsamling den 4. april 2018 Grundejerforeningen Arnakkegård Afholdt i Vipperødhallens Cafeteria Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere