Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v."

Transkript

1 Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v. Betænkning nr

2 Bet.nr. 1282: Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v. Udgiver: Socialministeriet, 1994 Tryk: Ry Bogtrykkeri Vs, 8680 Ry ISBN Købes hos boghandelen eller hos Statens Information, INFO service Postboks 1103, 1009 København K Tlf , fax eller hos SIKON Holmens Kanal København K Fax Pris: 125,- kr. (incl. 25% moms)

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Kapitel 1. Kommissorium og udvalgets sammensætning 13 Kapitel 2. Tidligere udvalgsarbejder m.v. på arbejdsskadeforsikringsområdet, specielt med henblik på forslag om incitamenter til forebyggelse af arbejdsskader og om ændringer af strukturen Tidligere udvalgsarbejder m.v Professor Frederik Zeuthens bog om Social Sikring Forsikringskommissionens 2. delbetænkning nr. 579 fra 1970 om lovpligtig ulykkesforsikring Arbejdsmiljøgruppen af Udvalget om arbejdsskadeforsikring ( loven) - Betænkning nr. 792 fra Arbejdsministeriets og Arbejdstilsynets fælles arbejdsgruppe Udvalget om forsikringsselskabernes administration af arbejdsskadeforsikringen - Betænkning 1077 fra Udvalget om revision af arbejdsskadeforsikringsloven - Betænkning 1142 fra Udvalget om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring - Betænkning 1192 fra Analyse af arbejdsskadeforsikringssystemet, december Udkast til forslag til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade L 168. Forslag til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade 46 Kapitel 3. Sammendrag af betænkningen og udvalgets konklusioner og forslag Indledning Det eksisterende system Om 3. skadesforsikringsdirektiv 48 3

4 3.4. Rammer for administrative løsningsmuligheder Principper for et mere forebyggende arbejdsskadesystem Udvalgets overvejelser om et fremtidigt arbejdsskadesystem Risikobaseret graduering af præmier og afgifter Ny supplerende belønningsordning Sammenfatning Andre instanser, der kan styrkes i forebyggelsesøjemed Anerkendelse af pludselige løfteskader i forbindelse med vanskeligt løftearbejde m.v Nye erstatninger og godtgørelser under arbejdsskadesystemet, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte og forholdet til ydelserne efter erstatningsansvarsloven Inddragelse af afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader under systemet med forebyggende effekt Kompensation til virksomhederne Konsekvenser for kommunernes økonomi Overgangsordninger SALAs mindretalsudtalelse vedrørende de i arbejdsskadeudvalgets kommissorium beskrevne problemstillinger 77 Kapitel 4. Beskrivelse af det eksisterende system, herunder omkostningerne ved systemet Indledning - opgavefordelingen i dag Forholdene på arbejdsmiljøområdet - forebyggelse Indledning Arbejdsmiljøapparatets opbygning Arbejdstilsynet Besigtigelse Påbud, forbud og vejledning Det øvrige arbejdsmiljøapparat Arbejdsmiljørådet Arbejdsmiljøfondet Branchesikkerhedsrådene Bedriftssundhedstjenesterne Virksomhedernes sikkerhedsorganisationer 92 4

5 Anmelderegler efter arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynets arbejdsskadebegreb Anmelderegler for arbejdsskader til Arbejdstilsynet Antal anmeldte skader Arbejdstilsynets dokumentationsarbejde Arbejdsmiljøet i Danmark og perspektiver for udviklingen Status og perspektiver Arbejdstilsynets vurdering af udviklingstendenser i arbejdsmiljøet Arbejdsgivernes nuværende incitamenter til forebyggelse Arbejdsskadeforsikringslovgivningen - erstatning Historisk indledning Grundprincipper i det eksisterende system Private arbejdsgivere De selvforsikrende Administration af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Arbejdsskadebegrebet efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven Erstatning efter lov om erstatningsansvar Arbejdsgiverens pligt til at betale løn og dagpenge under sygdom Antal anmeldte arbejdsskader Forsikringsselskaberne Indledning Forsikringsbetingelserne Forsikringsselskabernes tekniske grundlag Præmiefastsættelsen Avancebegrænsningsregnskabet Hensættelse for løbende ydelser og løntalspool Erhvervssygdomme og Erhvervssygdomspoolen Konkurrenceforhold på arbejdsskadefforsikringsområdet Præmieindtægter og erstatningsudgifter 125 5

6 Indtægter Udgifter 125 Kapitel 5. Arbejdsskadeforsikringen og 3. skadesforsikringsdirektiv (92/49/EØF) Det danske arbejdsskadeforsikringssystem Arbejdsskadeforsikringen og skadesforsikringsdirektiverne Dækningsomfang og forsikringsbetingelser Indgrebsmuligheder Præmietarifering Betaling af fællesudgifter Fordelingssager ( 6) Garantiordningen Regler for opgørelse af forsikringsmæssige hensættelser Pool for løntalsregulering Erhvervssygdomspoolen Registrering af aktiver Avancebegrænsningssystemet Konklusion 145 Kapitel 6. Beskrivelse af retsgarantier i den offentlige forvaltning i forbindelse med overvejelser om en fremtidig arbejdsskadeadministration i offentligt eller privat regi Indledning Den offentlige forvaltning Uden for den offentlige forvaltning Reglerne i 1, stk. 3 i forvaltningsloven, 1, stk. 3 i offentlighedsloven, og 2 i lov om offentlige myndigheders registre Overvejelser om at lægge offentlige opgaver i privat regi 153 Kapitel 7. Forudsætninger for et mere forebyggende arbejdsskadesystem Kommissoriet Forudsætninger De økonomiske incitamenter i et mere forebyggende arbejdsskadesystem Informationer til dokumentation og statistik m.v Inddragelse af parterne 162 6

7 7.6. Overvejelser om de administrative strukturer, herunder indførelse af et socialt erstatningssystem som alternativ Et fremtidigt arbejdsskadeforsikringssystem under indflydelse af 3. skadesforsikringsdirektiv Indledning Finansiering Administrativ struktur Forebyggelsesmuligheder Et fremtidigt arbejdsskadesystem uden for forsikringsregi set i forhold til Grundloven (socialt erstatningssystem) Indledning Finansiering Administrativ struktur Forebyggelsesmuligheder Klageadgang og andre opgaver fra det nuværende system Sammenfatning 175 Kapitel 8. Beskrivelse af en model for et fremtidigt arbejdsskadesystem Indledning Bonussystemet Bonussystemets aktører Parternes valg af risikoreducerende indsatsområder Den branchevise opdeling af virksomhederne Skiftende arbejdspladser Ansøgning om bonus Finansiering af bonusordningen Indtægterne Opgørelse af bonuspuljerne Bonustilskuddets karakter og størrelse Skærpet præmiefastsættelse og opkrævning af bidrag for erhvervssygdomme Skærpet præmiefastsættelse for arbejdsulykker Opkrævning af bidrag for erhvervssygdomme Den hidtidige beregningsmetode for erhvervssygdomme Beregningsgrundlaget 213 7

8 Skærpet "præmiefastsættelse" for erhvervssygdomme Dokumentation og statistik Fælles arbejdsskaderegister Beskrivelse af den fremtidige administration af finansieringen af ulykkestilfælde, skadelig påvirkning af højst 5 dages varighed og erhvervssygdomme Arbejdsulykker og skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed Erhvervssygdomme Arbejdsskaderådet og samspillet med Arbejdsskadepoolen Arbejdsskadepoolens opgaver og bestyrelsens sammensætning Afgørelse af anerkendelse/afvisning og eventuelt erstatning m.v Statens og kommunernes mulighed for at være selvforsikrende Arbejdsmiljøfondet De økonomiske strømme og deres effekter Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Opkrævning og tildeling af bonus Ankeadgang Forsikringsselskabernes præmiefastsættelse Arbejdsskadepoolens afgiftsfastsættelse Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om anerkendelse/afvisning og erstatning m.v Forslagets administrative, økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser Historiske data og forudsætninger Fremtidig administration Præmiedifferentiering og bonussystemet Arbejdsskaderådet Arbejdsskadepoolen Branchesikkerhedsudvalgene Arbejdstilsynet Samlet skøn over resurseforbruget Konkurrenceevneeffekterne ved den skitserede model 246

9 8.12. Illustration af økonomiske bruttoeffekter ved gennemførelsen af forslagene Ændret præmiefastsættelse Bonusafgiften Bonusmidlerne Et regneeksempel 251 Kapitel 9. Mulighederne for anerkendelse af pludselige løfteskader Indledning Ulykkestilfælde Skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed Erhvervssygdomme Udvidelse af arbejdsskadebegrebet Indledning Forslag Forslagets enkelte elementer Proceduren Anmelderegler Ikrafttrædelsesbestemmelser De økonomiske og administrative konsekvenser Generelt Mulige økonomiske konsekvenser 268 Kapitel lo.nye erstatninger og godtgørelser under arbejdsskadesystemet, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte og forholdet til ydelserne efter erstatningsansvarsloven Indledning Erstatningerne efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade og erstatningsansvarsloven Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Erstatningsansvarsloven Begreber Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Tidligere overvejelse om indførelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte i arbejdsskadeforsikringen 278 9

10 10.5. Henførelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte under arbejdsskadesystemet Anmelderegler og anmeldepligtige arbejdsskader Gældende administration Ansvarsgrundlaget Arbejdstagerens ''egen skyld/' Arbejdsgiverens partsstatus Økonomiske konsekvenser Forslag til fremtidig administration af krav på tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte i forbindelse med arbejdsskader Økonomiske konsekvenser Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Administrative udgifter De samlede udgifter Godtgørelse for tort og erstatning for tingskade m.v Godtgørelse for tort Andet tab Tingskade Pensionsordninger i relation til arbejdsskadeforsikringen Pension efter lov om tjenestemandspension Arbejdsmarkedspensioner Rene pensionsordninger Andre pensionsordninger m.v Arbejdsskadeforsikringssystemet Fradragsreglen for tjenestemandspension i 39 i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Samspillet mellem andre pensioner og arbejdsskadeforsikringssystemet 296 Kapitel 11. Inddragelse af afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader under systemet med forebyggende effekt

11 11.1. Afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader Indledning Metodediskussion Tidligere undersøgelser af udgifter ved arbejdsskader Metodeproblemer på det sociale område Metodeproblemer på sundhedsområdet Afgrænsning af det anvendte arbejdsskadebegreb Udgifter på det sociale område Fravær Førtidspension Bistandshjælp Øvrige sociale serviceydelser Udgifter på sundhedsområdet Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Udgifter til drift og administration Sammenfatning Opkrævningsmodeller Opkrævning efter faktiske omkostninger Opkrævning af betaling efter listepriser Opkrævning af en selvrisiko pr. skade Afgifter Afgift på virksomhedernes præmier (risiko) Afgift på tildelte erstatninger Afgift pr. fuldtidsbeskæftiget Afgiften er en skat - Grundlovens Konklusion 323 Kapitel 12.Kompensation til virksomhederne, således at udgifterne til ordningen ikke belaster konkurrenceevnen unødigt Indledning Nye udgifter Merudgifter, der forværrer konkurrenceevnen Pludselige løfteskader i forbindelse med vanskeligt løftearbejde Godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

12 Afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader Mulige kompensationsmodeller Forholdet til EU-regler Statsstøtte generelt Arbejdsskadekompensation 334 Bilagsfortegnelse: 336 Bilag 1. Gældende struktur, forebyggelse og erstatning 337 Bilag 2. Varetagelsen af de nuværende opgaver på arbejdsskadeområdet 338 Bilag 3. Justitsministeriets notat af 20. oktober 1993 om spørgsmålet om et nyt arbejdsskadesystems forhold til grundlovens Bilag 4. Arbejdsskadestyrelsens statistik 361 Bilag 5. Arbejdstilsynets anmeldestatistik 377 Bilag 6. Beskrivelse af Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens registre 378 Bilag 7. Oversigt over hovedkonklusioner på branchebillederne 381 Bilag 8. Gruppering af brancheområder i branchesikkerhedsråd, branchebilleder og branchegrupper 382 Bilag 9. Udvalgets forslag til brancheopdeling 383 Bilag 10. Antal arbejdssteder i Danmark 388 Bilag 11. Udgifter til sygefravær ved arbejdsulykker 389 Bilag 12. Udgifter til sygefravær ved erhvervssygdomme 391 Bilag 13. Socialministeriets notat af 8. december 1993 om udenlandske arbejdsskadeforsikringsordninger med bilag

13 Kapitel 1 Kommissorium og udvalgets sammensætning Under behandlingen i Folketinget af forslag til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, der blev vedtaget den 14. maj 1992, var der bred enighed om, at det er vigtigt at forebygge, at arbejdsskader opstår. Det var i den forbindelse et ønske, at der overvejes et erstatningssystem, som kunne skabe yderligere motivation til at forebygge arbejdsskader. Det var også væsentligt, at direktivet fra Rådet for De Europæiske Fællesskaber om samordning af love og administrative bestemmelser om direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (92/49/EØF), i det følgende omtalt som 3. skadesforsikringsdirektiv, senest den 1. januar 1999 skal anvendes på arbejdsskadeforsikringen i Danmark. På denne baggrund nedsatte den daværende socialminister dette udvalg, der skulle overveje mulighederne for yderligere motivation til at forebygge arbejdsskader inden for det nuværende arbejdsskadeforsikringssystem og inden for et alternativt arbejdsskadesystem. Udvalget skal i den forbindelse tage følgende spørgsmål op til overvejelse med henblik på at stille forslag om, på hvilke områder der er behov for lovændringer: 1. strukturen for et mere forebyggende arbejdsskadesystem, herunder hvilke ydelser, der bør omfattes af systemet, og hvordan det skal finansieres og administreres, 2. mulighederne for anerkendelse af spontant opståede skader i forbindelse med vanskeligt løftearbejde m.v., 13

14 3. hvorvidt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og for svie og smerte skal omfattes af systemet, samt i det hele taget forholdet til ydelserne efter erstatningsansvarsloven, 4. inddragelse af afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader under systemet med forebyggende effekt, 5. kompensation til virksomhederne, således at udgifterne til ordningen ikke skal belaste konkurrenceevnen unødigt, 6. etableringen af et forenklet og effektivt administrativt system, der inddrager arbejdsmarkedets parter i ansvaret for udviklingen af både forebyggelsen af arbejdsskader og erstatningen for arbejdsskader under følgende forudsætninger: - den samlede administration må ikke overskride de ressourcemæssige rammer, som i det eksisterende system medgår til at administrere forebyggelse og erstatning, - rollefordelingen skal defineres klart, således at dobbeltadministration og kompetencestridigheder undgås, - det administrative system skal kunne varetage de samme opgaver og opfylde de samme forpligtelser, som det eksisterende system, 7. hvilke andre instanser, der kan styrkes for at opnå en højere grad af forebyggelse af arbejdsskader, 8. fornødne forsøgs- og overgangsordninger, 9. mulighederne for indførelse af et socialt erstatningssystem for arbejdsskader (til afløsning af forsikringssystemet) finansieret af afgifter og med graduering af afgifterne efter arbejdsmiljøets tilstand på 14

15 den enkelte virksomhed, således at systemet både erstatter arbejdsskader som følge af dårligt arbejdsmiljø og samtidig bidrager til forebyggelse af skaderne, eventuelt ved en fremadrettet risikovurdering. Udvalget må redegøre for de administrative, økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser af overvejelserne og kan indhente oplysninger fra særligt sagkyndige. Resultatet af udvalgets overvejelser bør foreligge inden den 1. oktober Udvalget fik følgende sammensætning: - professor Niels Christian Nielsen, Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering (formand), - underdirektør Thomas Philbert Nielsen, Dansk Arbej dsgiverforening, - kontorchef Torben Christensen, Dansk Arbejdsgiverforening, - kontorchef Per Laurents, SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, - afdelingsleder Finn Larsen, Landsorganisationen i Danmark, - konsulent Charlotte Detliff, Landsorganisationen i Danmark, - underdirektør Erik Adolphsen, Assurandør-Societetet, som den 1. juni 1994 er afløst af kontorchef Hans Reymann-Carlsen, Assurandør-Societetet, - sekretær Anne Baastrup, FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, som er afløst af Jørgen Bruun Christensen, - fuldmægtig Gitte Bøcher Carlsen, Kommunernes Landsforening, - afdelingschef Karin Kristensen, Sundhedsministeriet, indtil 30. november 1993, - afdelingschef Vagn Nielsen, Sundhedsministeriet, fra 1. december 1993, - specialkonsulent Thomas Mølsted Jørgensen, Finansministeriet, Budgetdepartementet, erstattet af specialkonsulent Birgitte Olesen, der den 1. februar 1994 er afløst af kontorchef Kaj Kjærsgaard, 15

16 - kontorchef Paul Schüder, Indenrigsministeriet, - fuldmægtig Allan Borch Hansen, Skatteministeriet, afløst af fuldmægtig Kirsten Skovgaard Christensen, Skatteministeriet, - fuldmægtig Torben Garne, Erhvervsministeriet, - fuldmægtig Dorthe Wiisbye, Justitsministeriet, afløst af Charlotte Aising, - fuldmægtig Margrethe Groth-Andersen, Arbejdsministeriet, - underdirektør Hans Horst Konkolewsky, Direktoratet for Arbejdstilsynet, - kontorchef Anne Mette Lolk, Socialministeriet, - ankechef Karen de Brass, Den Sociale Ankestyrelse, - direktør Finn B. Svarrer, Arbejdsskadestyrelsen. Sekretariatet har haft følgende sammensætning: Fra Socialministeriet: - fuldmægtig Henrik Loop og - fuldmægtig Helle Mortensen. Fra Arbejdsskadestyrelsen: - kontorchef Karin Holst Jensen (sekretariatsleder), - budgetkonsulent Kim Røjgaard, - fuldmægtig Annemette Thorsteinsson, - fuldmægtig Marianne Becker Andersen, - fuldmægtig Preben K. Hansen. Kontorchef Ole Pontoppidan har varetaget opgaven som koordinator mellem udvalget, udvalgssekretariatet og Arbejdsskadestyrelsen. Følgende har deltaget i et eller flere af udvalgets møder: - konsulent 1b Maltesen, Landsorganisationen i Danmark, - konsulent Svend Svedstrup, Landsorganisationen i Danmark, - fuldmægtig Kirsten Maxen, SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, 16

17 - Jørgen Bruun Christensen, FTF, - vicedirektør Claus Tønnesen, Assurandør-Societetet, - Leo Ellgaard, Amtsrådsforeningen, - kontorchef Jacob Fuchs, Finansministeriet, Budgetdepartementet, - fuldmægtig Peter Barslund, Finansministeriet, Budgetdepartementet, - fuldmægtig Helle Juhler, Finansministeriet, Budgetdepartementet, - fuldmægtig Lars Hjortnæs, Justitsministeriet, - fuldmægtig Henrik Højgaard, Indenrigsministeriet, - arbejdsskadekonsulent Peter Uldall, Socialministeriet, - kontorchef Henrik Grove, Arbejdsministeriet, - fuldmægtig Birthe Bak Andersen, Arbejdsministeriet, og - vicedirektør Anne Lind Madsen, Arbejdsskadestyrelsen. Udvalget har primo 1993 nedsat en teknisk arbejdsgruppe, der har overvejet følgende spørgsmål: 1) hvilke forudsætninger må lægges til grund for et mere skadeforebyggende arbejdsskadesystem, 2) hvorledes kan et arbejdsskadesystem, der opfylder de opstillede forudsætninger, tilrettelægges med hensyn til hovedelementer, 3) hvilke informationer er nødvendige i et mere forebyggende arbejdsskadesystem, som bedst muligt kan supplere de eksisterende forebyggelsessystemer. Herunder især, hvilke informationer skal tilvejebringes for at etablere et arbejdsskadesystem, hvis finansiering i højere grad fremmer den enkelte virksomheds forebyggelse i arbejdsmiljøet, 4) hvilke administrative/organisatoriske ordninger kan overtage og varetage de nævnte krav hensigtsmæssigt. Udvalget har holdt ialt 27 møder og anser med afgivelsen af denne betænkning sit arbejde for afsluttet. 17

18 Den 5. december 1994 Niels Christian Thomas Philbert Torben Christensen Nielsen Nielsen (formand) Per Laurents Finn Larsen Charlotte Detliff Jørgen Bruun Hans Reymann- Gitte Bøcher Christensen Carlsen Carlsen Vagn Nielsen Kirsten Skovgaard Paul Schüder Christensen Torben Garne Charlotte Aising Hans Horst Konkolewsky Kaj Kjærsgaard Margrethe Groth- Karen de Brass Andersen Anne Mette Lolk Finn Svarrer Karin Holst Jensen Henrik Loop Ole Pontoppidan (sekretariatsleder) 18

19 Kapitel 2 Tidligere udvalgsarbejder m.v. på arbejdsskadeforsikringsområdet, specielt med henblik på forslag om incitamenter til forebyggelse af arbejdsskader og om ændringer af strukturen 2.1. Tidligere udvalgsarbejder m.v Professor Frederik Zeuthens bog om Social Sikring Professor i nationaløkonomi og socialpolitik Frederik Zeuthen skrev i 1948 i sin bog Social Sikring følgende: "Ulykkesforsikringen. Argumenterne for at have en selvstændig Ulykkesforsikring 1 ' ved Siden af Syge - og Invalideforsikringen er navnlig, at man mener det nyttigt paa Grund af Præmiernes forebyggende Virkning og desuden retfærdigt, at Arbejdsgiveren betaler. Hertil kommer, at en gradueret Hjælp er langt mere gennemførlig og praktisk ved Ulykkestilfælde end ved kroniske Sygdomme. Sidstnævnte Synspunkt glipper dog med Hensyn til Erhvervssygdommene, som senere er føjet til Bedriftsulykkerne. 1. Ordet "Ulykkesforsikring" bruges i denne sammenhæng som en beskrivelse af den sociale sikringsordning, der er tale om. Ikke som udtryk for en privat forsikringsordning. Ved Gennemførelsen af den første danske Ulykkesforsikrings lov af 1898 hævdede man det Princip, at Arbejdsgiverne helst selv skulle bære Risikoen uden Forsikring, fordi dette i højeste Grad vilde fremme den forebyggende Virkning. Der blev dog aabnet Adgang til at frigøre sig for Erstatningsansvaret ved at tegne Forsikring i et anerkendt Forsikringsselskab. Tegning af Forsikring var navnlig af Betydning for at beskytte den tilskadekomne mod Arbejdsgiverens Insolvens og kapitalsvage Arbejdsgivere mod Ruin 19

20 Ved Tegning af Forsikring maatte den forebyggende Virkning af Arbejdsgivernes Erstatningsansvar i alle Tilfælde svækkes, idet det ikke er muligt at tilpasse Præmierne fuldt ud efter den Risiko, som skyldes ikke-uundgaaelige Forhold i den enkelte Virksomhed. Det synes desuden, som om Differentiering af Præmierne efter større eller mindre Risiko indenfor samme Fag har været særlig vanskelig, hvor man som i Danmark har haft et Antal konkurrerende Selskaber. Præmierne har ofte en begrænset økonomisk Betydning for Arbejdsgiveren. Hvis et Selskab erfor dyrt eller iøvrigt ikke behager ham, f. Eks. fordi det stiller Krav om Sikkerhedsforanstaltninger, kan man vente, at han, som det er sagt af en Kritiker, vil foretrække at gaa over i et andet Selskab, som er endnu dyrere. Ved en Koncentration af Forsikringen bliver det muligt at forene denne med Statens ulykkesforebyggende Virksomhed. Moden saadan Ordning kan dog indvendes, at Arbejdsgiverne let vil blive mere ængstelige med Hensyn til at søge Raad hos Tilsynet i Anledning af farlige Forhold, hvis dette kan føre til Præmieforhøjelse Forsikringskommissionens 2. delbetænkning nr. 579 fra 1970 om lovpligtig ulykkesforsikring Forsikringskommissionen afgav i 1970 sin 2. delbetænkning. I denne betænkning pegede kommissionen på, at tegning af lovpligtig ulykkesforsikring havde driftsøkonomisk gunstige konsekvenser for virksomhederne i modsætning til andre erstatningsudbetalinger. Det fremgår af betænkningen, at kommissionen alene beskæftigede sig med fordelingen af de omkostninger, som virksomhederne var forpligtet til at betale efter ulykkesforsikringsloven. For de store virksomheder ville det især være den tidsmæssige fordeling, der var af betydning, idet virksomhederne undgik, at et enkelt år blev belastet med ekstraordinært høje udgifter på grund af arbejdsskader. 20

21 For andre virksomheder skete der yderligere en udligning, hvorved det kunne undgås, at tilfældige udsving i skadeforløbet ramte den enkelte virksomhed. Disse på lang sigt økonomiske fordele for virksomhederne måtte dog efter forsikringskommissionens mening ikke svække forsikringsprincippets langsigtede mål: at udgifterne burde hvile på den enkelte virksomhed som en driftsudgift i overensstemmelse med den risiko, som den frembød for de ansatte. Hvis dette princip ikke følges, ville konsekvenserne blive en forvridning af virksomhedernes struktur på den måde, at risikofyldte virksomheder ville blive belastet med for små omkostninger til den lovpligtige ulykkesforsikring - og det modsatte ville blive konsekvensen for virksomheder med små arbejdsmiljømæssige risici. Forsikringskommissionen pegede i denne forbindelse på de praktiske vanskeligheder, som en kontinuerlig og præcis risikofordeling i forsikringsmæssig henseende udgjorde. Risikovurderingen kunne ikke til enhver tid være ajourført, idet indførelse af nye stoffer og materialer kunne påvirke arbejdsmiljøet i uventet retning. Trods sådanne vanskeligheder mente kommissionen dog ikke, at forsikringsprincippet burde fraviges. Forsikringskommissionen tog ikke stilling til fordelingen af de indirekte samfundsøkonomiske omkostninger. At kommissionen gik ind for tanken om præmie- og risikogradueringens forebyggende effekt fremgår imidlertid af betænkningen Arbejdsmiljøgruppen af 1972 Debatten om arbejdsmiljøet på de danske virksomheder steg kraftigt i begyndelsen af 1970'erne. 21

22 Den politiske reaktion på arbejdsmiljødebatten kom i 1971, hvor den daværende arbejdsminister nedsatte en arbejdsgruppe: Arbejdsmiljøgruppen af 1972, som fik til opgave at gennemgå de mange forskellige problemer ved arbejdsmiljøet og stille forslag til deres løsning. Arbejdsmiljøgruppen af 1972 har udgivet 4 rapporter med følgende titler: Rapport nr. 1: Arbejdsmiljø, Skader, Omkostninger, Målsætning, Nærdemokrati, Planlægning. København Rapport nr. 2: Arbejdsmiljøundersøgelsen. København Rapport nr. 3: Arbejdsmiljø, Grænseværdier, Arbejdstiden, Meningsfyldt Job, Udstødningen. København Rapport nr. 4: Arbejdsmiljø, Medbestemmelse, Arbejdsmiljøtjenesten, Uddannelse og Forskning, Planlægning. København Gruppens første rapport blev præsenteret som ' 'et debatoplæg med gruppens foreløbige tanker om nogle af arbejdsmiljøets problemer". I rapporten behandledes arbejdsskadernes omfang og årsager. I diskussionen af årsagerne til arbejdsskaderne påpegede gruppen, at udgifterne til en forbedring af arbejdsmiljøet oftest er ensbetydende med øgede omkostninger og dermed en svækkelse af konkurrenceevnen. Hvad angik spørgsmålet om, hvordan virksomhederne kunne forbedre arbejdsmiljøet, når det var i modstrid med umiddelbare profithensyn, fandt arbejdsmiljøgruppen, at virksomhederne måtte påvirkes gennem lovgivning, kollektive aftaler og overenskomster. Yderligere anså arbejdsmiljøgruppen en udvidet offentlig styring af investeringerne i arbejdsmiljøet for en 22

23 nødvendighed. Gruppens forslag til en sådan styring var blandt andet en forebyggende miljøafgift. Gruppen fandt, at denne afgift skulle lægges sådan til rette, at de virksomheder, der havde et dårligt arbejdsmiljø, skulle betale mest. Afgiften skulle varieres over for den enkelte virksomhed på en sådan måde, at det ville komme til at betale sig for den enkelte virksomhed at foretage forbedringer. Arbejdsmiljøgruppen foreslog en ordning, hvorefter hver enkelt virksomhed betalte en afgift, der blev beregnet på grundlag af en vurdering af arbejdsmiljøet. Afgiften kunne efter arbejdsmiljøgruppen bruges til betaling af udgifter i forbindelse med arbejdsskader (sygehusophold, lægehjælp, revalidering, dagpenge og invaliditetserstatninger) og til administration. I arbejdsmiljøgruppens kommissorium bad arbejdsministeren gruppen om at undersøge, om det forebyggende arbejde med arbejdsmiljøet kunne fremmes ved at knytte an til de økonomiske vilkår, på hvilke de enkelte virksomheder eller brancher kan tegne lovpligtig ulykkesforsikring. Baggrunden var, at de fleste lande, som deltog i den undersøgelse, der blev lavet af International Social Security Association (ISSA) i 1964 om præmiegraduering, benyttede sig af dette middel i det forebyggende arbejde. Der var 2 former, som var stærkt fremherskende. Nogle lande inddelte virksomhederne i grupper efter deres faregrad, for eksempel støberier, tekstilfabrikker, kontorvirksomheder og så videre. Andre lande vurderede den enkelte virksomhed efter risikoen. I nogle lande kombinerede man de 2 systemer. Den daværende danske ordning byggede på det første af disse systemer: gruppedifferentieringen. Den tilskyn- 23

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Samspil mellem offentlig og privat forsikring. Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16

Samspil mellem offentlig og privat forsikring. Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16 Samspil mellem offentlig og privat forsikring Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16 Disposition Resume Kritik Oplæg til diskussion Kommentarer ved Klavs Lindeneg Resume 1 Grundantagelse: Demografisk

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Danske Risikorådgivere Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Taleren Preben K. Hansen Konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Politik Jura og Analyse Medforfatter til den kommenterede

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere