Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v."

Transkript

1 Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v. Betænkning nr

2 Bet.nr. 1282: Betænkning om arbejdsskadeforsikring m.v. Udgiver: Socialministeriet, 1994 Tryk: Ry Bogtrykkeri Vs, 8680 Ry ISBN Købes hos boghandelen eller hos Statens Information, INFO service Postboks 1103, 1009 København K Tlf , fax eller hos SIKON Holmens Kanal København K Fax Pris: 125,- kr. (incl. 25% moms)

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Kapitel 1. Kommissorium og udvalgets sammensætning 13 Kapitel 2. Tidligere udvalgsarbejder m.v. på arbejdsskadeforsikringsområdet, specielt med henblik på forslag om incitamenter til forebyggelse af arbejdsskader og om ændringer af strukturen Tidligere udvalgsarbejder m.v Professor Frederik Zeuthens bog om Social Sikring Forsikringskommissionens 2. delbetænkning nr. 579 fra 1970 om lovpligtig ulykkesforsikring Arbejdsmiljøgruppen af Udvalget om arbejdsskadeforsikring ( loven) - Betænkning nr. 792 fra Arbejdsministeriets og Arbejdstilsynets fælles arbejdsgruppe Udvalget om forsikringsselskabernes administration af arbejdsskadeforsikringen - Betænkning 1077 fra Udvalget om revision af arbejdsskadeforsikringsloven - Betænkning 1142 fra Udvalget om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring - Betænkning 1192 fra Analyse af arbejdsskadeforsikringssystemet, december Udkast til forslag til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade L 168. Forslag til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade 46 Kapitel 3. Sammendrag af betænkningen og udvalgets konklusioner og forslag Indledning Det eksisterende system Om 3. skadesforsikringsdirektiv 48 3

4 3.4. Rammer for administrative løsningsmuligheder Principper for et mere forebyggende arbejdsskadesystem Udvalgets overvejelser om et fremtidigt arbejdsskadesystem Risikobaseret graduering af præmier og afgifter Ny supplerende belønningsordning Sammenfatning Andre instanser, der kan styrkes i forebyggelsesøjemed Anerkendelse af pludselige løfteskader i forbindelse med vanskeligt løftearbejde m.v Nye erstatninger og godtgørelser under arbejdsskadesystemet, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte og forholdet til ydelserne efter erstatningsansvarsloven Inddragelse af afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader under systemet med forebyggende effekt Kompensation til virksomhederne Konsekvenser for kommunernes økonomi Overgangsordninger SALAs mindretalsudtalelse vedrørende de i arbejdsskadeudvalgets kommissorium beskrevne problemstillinger 77 Kapitel 4. Beskrivelse af det eksisterende system, herunder omkostningerne ved systemet Indledning - opgavefordelingen i dag Forholdene på arbejdsmiljøområdet - forebyggelse Indledning Arbejdsmiljøapparatets opbygning Arbejdstilsynet Besigtigelse Påbud, forbud og vejledning Det øvrige arbejdsmiljøapparat Arbejdsmiljørådet Arbejdsmiljøfondet Branchesikkerhedsrådene Bedriftssundhedstjenesterne Virksomhedernes sikkerhedsorganisationer 92 4

5 Anmelderegler efter arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynets arbejdsskadebegreb Anmelderegler for arbejdsskader til Arbejdstilsynet Antal anmeldte skader Arbejdstilsynets dokumentationsarbejde Arbejdsmiljøet i Danmark og perspektiver for udviklingen Status og perspektiver Arbejdstilsynets vurdering af udviklingstendenser i arbejdsmiljøet Arbejdsgivernes nuværende incitamenter til forebyggelse Arbejdsskadeforsikringslovgivningen - erstatning Historisk indledning Grundprincipper i det eksisterende system Private arbejdsgivere De selvforsikrende Administration af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Arbejdsskadebegrebet efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Ydelser efter arbejdsskadeforsikringsloven Erstatning efter lov om erstatningsansvar Arbejdsgiverens pligt til at betale løn og dagpenge under sygdom Antal anmeldte arbejdsskader Forsikringsselskaberne Indledning Forsikringsbetingelserne Forsikringsselskabernes tekniske grundlag Præmiefastsættelsen Avancebegrænsningsregnskabet Hensættelse for løbende ydelser og løntalspool Erhvervssygdomme og Erhvervssygdomspoolen Konkurrenceforhold på arbejdsskadefforsikringsområdet Præmieindtægter og erstatningsudgifter 125 5

6 Indtægter Udgifter 125 Kapitel 5. Arbejdsskadeforsikringen og 3. skadesforsikringsdirektiv (92/49/EØF) Det danske arbejdsskadeforsikringssystem Arbejdsskadeforsikringen og skadesforsikringsdirektiverne Dækningsomfang og forsikringsbetingelser Indgrebsmuligheder Præmietarifering Betaling af fællesudgifter Fordelingssager ( 6) Garantiordningen Regler for opgørelse af forsikringsmæssige hensættelser Pool for løntalsregulering Erhvervssygdomspoolen Registrering af aktiver Avancebegrænsningssystemet Konklusion 145 Kapitel 6. Beskrivelse af retsgarantier i den offentlige forvaltning i forbindelse med overvejelser om en fremtidig arbejdsskadeadministration i offentligt eller privat regi Indledning Den offentlige forvaltning Uden for den offentlige forvaltning Reglerne i 1, stk. 3 i forvaltningsloven, 1, stk. 3 i offentlighedsloven, og 2 i lov om offentlige myndigheders registre Overvejelser om at lægge offentlige opgaver i privat regi 153 Kapitel 7. Forudsætninger for et mere forebyggende arbejdsskadesystem Kommissoriet Forudsætninger De økonomiske incitamenter i et mere forebyggende arbejdsskadesystem Informationer til dokumentation og statistik m.v Inddragelse af parterne 162 6

7 7.6. Overvejelser om de administrative strukturer, herunder indførelse af et socialt erstatningssystem som alternativ Et fremtidigt arbejdsskadeforsikringssystem under indflydelse af 3. skadesforsikringsdirektiv Indledning Finansiering Administrativ struktur Forebyggelsesmuligheder Et fremtidigt arbejdsskadesystem uden for forsikringsregi set i forhold til Grundloven (socialt erstatningssystem) Indledning Finansiering Administrativ struktur Forebyggelsesmuligheder Klageadgang og andre opgaver fra det nuværende system Sammenfatning 175 Kapitel 8. Beskrivelse af en model for et fremtidigt arbejdsskadesystem Indledning Bonussystemet Bonussystemets aktører Parternes valg af risikoreducerende indsatsområder Den branchevise opdeling af virksomhederne Skiftende arbejdspladser Ansøgning om bonus Finansiering af bonusordningen Indtægterne Opgørelse af bonuspuljerne Bonustilskuddets karakter og størrelse Skærpet præmiefastsættelse og opkrævning af bidrag for erhvervssygdomme Skærpet præmiefastsættelse for arbejdsulykker Opkrævning af bidrag for erhvervssygdomme Den hidtidige beregningsmetode for erhvervssygdomme Beregningsgrundlaget 213 7

8 Skærpet "præmiefastsættelse" for erhvervssygdomme Dokumentation og statistik Fælles arbejdsskaderegister Beskrivelse af den fremtidige administration af finansieringen af ulykkestilfælde, skadelig påvirkning af højst 5 dages varighed og erhvervssygdomme Arbejdsulykker og skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed Erhvervssygdomme Arbejdsskaderådet og samspillet med Arbejdsskadepoolen Arbejdsskadepoolens opgaver og bestyrelsens sammensætning Afgørelse af anerkendelse/afvisning og eventuelt erstatning m.v Statens og kommunernes mulighed for at være selvforsikrende Arbejdsmiljøfondet De økonomiske strømme og deres effekter Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Opkrævning og tildeling af bonus Ankeadgang Forsikringsselskabernes præmiefastsættelse Arbejdsskadepoolens afgiftsfastsættelse Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om anerkendelse/afvisning og erstatning m.v Forslagets administrative, økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser Historiske data og forudsætninger Fremtidig administration Præmiedifferentiering og bonussystemet Arbejdsskaderådet Arbejdsskadepoolen Branchesikkerhedsudvalgene Arbejdstilsynet Samlet skøn over resurseforbruget Konkurrenceevneeffekterne ved den skitserede model 246

9 8.12. Illustration af økonomiske bruttoeffekter ved gennemførelsen af forslagene Ændret præmiefastsættelse Bonusafgiften Bonusmidlerne Et regneeksempel 251 Kapitel 9. Mulighederne for anerkendelse af pludselige løfteskader Indledning Ulykkestilfælde Skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed Erhvervssygdomme Udvidelse af arbejdsskadebegrebet Indledning Forslag Forslagets enkelte elementer Proceduren Anmelderegler Ikrafttrædelsesbestemmelser De økonomiske og administrative konsekvenser Generelt Mulige økonomiske konsekvenser 268 Kapitel lo.nye erstatninger og godtgørelser under arbejdsskadesystemet, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte og forholdet til ydelserne efter erstatningsansvarsloven Indledning Erstatningerne efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade og erstatningsansvarsloven Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Erstatningsansvarsloven Begreber Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Tidligere overvejelse om indførelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte i arbejdsskadeforsikringen 278 9

10 10.5. Henførelse af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte under arbejdsskadesystemet Anmelderegler og anmeldepligtige arbejdsskader Gældende administration Ansvarsgrundlaget Arbejdstagerens ''egen skyld/' Arbejdsgiverens partsstatus Økonomiske konsekvenser Forslag til fremtidig administration af krav på tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte i forbindelse med arbejdsskader Økonomiske konsekvenser Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Administrative udgifter De samlede udgifter Godtgørelse for tort og erstatning for tingskade m.v Godtgørelse for tort Andet tab Tingskade Pensionsordninger i relation til arbejdsskadeforsikringen Pension efter lov om tjenestemandspension Arbejdsmarkedspensioner Rene pensionsordninger Andre pensionsordninger m.v Arbejdsskadeforsikringssystemet Fradragsreglen for tjenestemandspension i 39 i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade Samspillet mellem andre pensioner og arbejdsskadeforsikringssystemet 296 Kapitel 11. Inddragelse af afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader under systemet med forebyggende effekt

11 11.1. Afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader Indledning Metodediskussion Tidligere undersøgelser af udgifter ved arbejdsskader Metodeproblemer på det sociale område Metodeproblemer på sundhedsområdet Afgrænsning af det anvendte arbejdsskadebegreb Udgifter på det sociale område Fravær Førtidspension Bistandshjælp Øvrige sociale serviceydelser Udgifter på sundhedsområdet Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Udgifter til drift og administration Sammenfatning Opkrævningsmodeller Opkrævning efter faktiske omkostninger Opkrævning af betaling efter listepriser Opkrævning af en selvrisiko pr. skade Afgifter Afgift på virksomhedernes præmier (risiko) Afgift på tildelte erstatninger Afgift pr. fuldtidsbeskæftiget Afgiften er en skat - Grundlovens Konklusion 323 Kapitel 12.Kompensation til virksomhederne, således at udgifterne til ordningen ikke belaster konkurrenceevnen unødigt Indledning Nye udgifter Merudgifter, der forværrer konkurrenceevnen Pludselige løfteskader i forbindelse med vanskeligt løftearbejde Godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

12 Afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader Mulige kompensationsmodeller Forholdet til EU-regler Statsstøtte generelt Arbejdsskadekompensation 334 Bilagsfortegnelse: 336 Bilag 1. Gældende struktur, forebyggelse og erstatning 337 Bilag 2. Varetagelsen af de nuværende opgaver på arbejdsskadeområdet 338 Bilag 3. Justitsministeriets notat af 20. oktober 1993 om spørgsmålet om et nyt arbejdsskadesystems forhold til grundlovens Bilag 4. Arbejdsskadestyrelsens statistik 361 Bilag 5. Arbejdstilsynets anmeldestatistik 377 Bilag 6. Beskrivelse af Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens registre 378 Bilag 7. Oversigt over hovedkonklusioner på branchebillederne 381 Bilag 8. Gruppering af brancheområder i branchesikkerhedsråd, branchebilleder og branchegrupper 382 Bilag 9. Udvalgets forslag til brancheopdeling 383 Bilag 10. Antal arbejdssteder i Danmark 388 Bilag 11. Udgifter til sygefravær ved arbejdsulykker 389 Bilag 12. Udgifter til sygefravær ved erhvervssygdomme 391 Bilag 13. Socialministeriets notat af 8. december 1993 om udenlandske arbejdsskadeforsikringsordninger med bilag

13 Kapitel 1 Kommissorium og udvalgets sammensætning Under behandlingen i Folketinget af forslag til lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, der blev vedtaget den 14. maj 1992, var der bred enighed om, at det er vigtigt at forebygge, at arbejdsskader opstår. Det var i den forbindelse et ønske, at der overvejes et erstatningssystem, som kunne skabe yderligere motivation til at forebygge arbejdsskader. Det var også væsentligt, at direktivet fra Rådet for De Europæiske Fællesskaber om samordning af love og administrative bestemmelser om direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF (92/49/EØF), i det følgende omtalt som 3. skadesforsikringsdirektiv, senest den 1. januar 1999 skal anvendes på arbejdsskadeforsikringen i Danmark. På denne baggrund nedsatte den daværende socialminister dette udvalg, der skulle overveje mulighederne for yderligere motivation til at forebygge arbejdsskader inden for det nuværende arbejdsskadeforsikringssystem og inden for et alternativt arbejdsskadesystem. Udvalget skal i den forbindelse tage følgende spørgsmål op til overvejelse med henblik på at stille forslag om, på hvilke områder der er behov for lovændringer: 1. strukturen for et mere forebyggende arbejdsskadesystem, herunder hvilke ydelser, der bør omfattes af systemet, og hvordan det skal finansieres og administreres, 2. mulighederne for anerkendelse af spontant opståede skader i forbindelse med vanskeligt løftearbejde m.v., 13

14 3. hvorvidt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og for svie og smerte skal omfattes af systemet, samt i det hele taget forholdet til ydelserne efter erstatningsansvarsloven, 4. inddragelse af afledede offentlige udgifter ved arbejdsskader under systemet med forebyggende effekt, 5. kompensation til virksomhederne, således at udgifterne til ordningen ikke skal belaste konkurrenceevnen unødigt, 6. etableringen af et forenklet og effektivt administrativt system, der inddrager arbejdsmarkedets parter i ansvaret for udviklingen af både forebyggelsen af arbejdsskader og erstatningen for arbejdsskader under følgende forudsætninger: - den samlede administration må ikke overskride de ressourcemæssige rammer, som i det eksisterende system medgår til at administrere forebyggelse og erstatning, - rollefordelingen skal defineres klart, således at dobbeltadministration og kompetencestridigheder undgås, - det administrative system skal kunne varetage de samme opgaver og opfylde de samme forpligtelser, som det eksisterende system, 7. hvilke andre instanser, der kan styrkes for at opnå en højere grad af forebyggelse af arbejdsskader, 8. fornødne forsøgs- og overgangsordninger, 9. mulighederne for indførelse af et socialt erstatningssystem for arbejdsskader (til afløsning af forsikringssystemet) finansieret af afgifter og med graduering af afgifterne efter arbejdsmiljøets tilstand på 14

15 den enkelte virksomhed, således at systemet både erstatter arbejdsskader som følge af dårligt arbejdsmiljø og samtidig bidrager til forebyggelse af skaderne, eventuelt ved en fremadrettet risikovurdering. Udvalget må redegøre for de administrative, økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser af overvejelserne og kan indhente oplysninger fra særligt sagkyndige. Resultatet af udvalgets overvejelser bør foreligge inden den 1. oktober Udvalget fik følgende sammensætning: - professor Niels Christian Nielsen, Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering (formand), - underdirektør Thomas Philbert Nielsen, Dansk Arbej dsgiverforening, - kontorchef Torben Christensen, Dansk Arbejdsgiverforening, - kontorchef Per Laurents, SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, - afdelingsleder Finn Larsen, Landsorganisationen i Danmark, - konsulent Charlotte Detliff, Landsorganisationen i Danmark, - underdirektør Erik Adolphsen, Assurandør-Societetet, som den 1. juni 1994 er afløst af kontorchef Hans Reymann-Carlsen, Assurandør-Societetet, - sekretær Anne Baastrup, FTF - Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, som er afløst af Jørgen Bruun Christensen, - fuldmægtig Gitte Bøcher Carlsen, Kommunernes Landsforening, - afdelingschef Karin Kristensen, Sundhedsministeriet, indtil 30. november 1993, - afdelingschef Vagn Nielsen, Sundhedsministeriet, fra 1. december 1993, - specialkonsulent Thomas Mølsted Jørgensen, Finansministeriet, Budgetdepartementet, erstattet af specialkonsulent Birgitte Olesen, der den 1. februar 1994 er afløst af kontorchef Kaj Kjærsgaard, 15

16 - kontorchef Paul Schüder, Indenrigsministeriet, - fuldmægtig Allan Borch Hansen, Skatteministeriet, afløst af fuldmægtig Kirsten Skovgaard Christensen, Skatteministeriet, - fuldmægtig Torben Garne, Erhvervsministeriet, - fuldmægtig Dorthe Wiisbye, Justitsministeriet, afløst af Charlotte Aising, - fuldmægtig Margrethe Groth-Andersen, Arbejdsministeriet, - underdirektør Hans Horst Konkolewsky, Direktoratet for Arbejdstilsynet, - kontorchef Anne Mette Lolk, Socialministeriet, - ankechef Karen de Brass, Den Sociale Ankestyrelse, - direktør Finn B. Svarrer, Arbejdsskadestyrelsen. Sekretariatet har haft følgende sammensætning: Fra Socialministeriet: - fuldmægtig Henrik Loop og - fuldmægtig Helle Mortensen. Fra Arbejdsskadestyrelsen: - kontorchef Karin Holst Jensen (sekretariatsleder), - budgetkonsulent Kim Røjgaard, - fuldmægtig Annemette Thorsteinsson, - fuldmægtig Marianne Becker Andersen, - fuldmægtig Preben K. Hansen. Kontorchef Ole Pontoppidan har varetaget opgaven som koordinator mellem udvalget, udvalgssekretariatet og Arbejdsskadestyrelsen. Følgende har deltaget i et eller flere af udvalgets møder: - konsulent 1b Maltesen, Landsorganisationen i Danmark, - konsulent Svend Svedstrup, Landsorganisationen i Danmark, - fuldmægtig Kirsten Maxen, SALA - Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, 16

17 - Jørgen Bruun Christensen, FTF, - vicedirektør Claus Tønnesen, Assurandør-Societetet, - Leo Ellgaard, Amtsrådsforeningen, - kontorchef Jacob Fuchs, Finansministeriet, Budgetdepartementet, - fuldmægtig Peter Barslund, Finansministeriet, Budgetdepartementet, - fuldmægtig Helle Juhler, Finansministeriet, Budgetdepartementet, - fuldmægtig Lars Hjortnæs, Justitsministeriet, - fuldmægtig Henrik Højgaard, Indenrigsministeriet, - arbejdsskadekonsulent Peter Uldall, Socialministeriet, - kontorchef Henrik Grove, Arbejdsministeriet, - fuldmægtig Birthe Bak Andersen, Arbejdsministeriet, og - vicedirektør Anne Lind Madsen, Arbejdsskadestyrelsen. Udvalget har primo 1993 nedsat en teknisk arbejdsgruppe, der har overvejet følgende spørgsmål: 1) hvilke forudsætninger må lægges til grund for et mere skadeforebyggende arbejdsskadesystem, 2) hvorledes kan et arbejdsskadesystem, der opfylder de opstillede forudsætninger, tilrettelægges med hensyn til hovedelementer, 3) hvilke informationer er nødvendige i et mere forebyggende arbejdsskadesystem, som bedst muligt kan supplere de eksisterende forebyggelsessystemer. Herunder især, hvilke informationer skal tilvejebringes for at etablere et arbejdsskadesystem, hvis finansiering i højere grad fremmer den enkelte virksomheds forebyggelse i arbejdsmiljøet, 4) hvilke administrative/organisatoriske ordninger kan overtage og varetage de nævnte krav hensigtsmæssigt. Udvalget har holdt ialt 27 møder og anser med afgivelsen af denne betænkning sit arbejde for afsluttet. 17

18 Den 5. december 1994 Niels Christian Thomas Philbert Torben Christensen Nielsen Nielsen (formand) Per Laurents Finn Larsen Charlotte Detliff Jørgen Bruun Hans Reymann- Gitte Bøcher Christensen Carlsen Carlsen Vagn Nielsen Kirsten Skovgaard Paul Schüder Christensen Torben Garne Charlotte Aising Hans Horst Konkolewsky Kaj Kjærsgaard Margrethe Groth- Karen de Brass Andersen Anne Mette Lolk Finn Svarrer Karin Holst Jensen Henrik Loop Ole Pontoppidan (sekretariatsleder) 18

19 Kapitel 2 Tidligere udvalgsarbejder m.v. på arbejdsskadeforsikringsområdet, specielt med henblik på forslag om incitamenter til forebyggelse af arbejdsskader og om ændringer af strukturen 2.1. Tidligere udvalgsarbejder m.v Professor Frederik Zeuthens bog om Social Sikring Professor i nationaløkonomi og socialpolitik Frederik Zeuthen skrev i 1948 i sin bog Social Sikring følgende: "Ulykkesforsikringen. Argumenterne for at have en selvstændig Ulykkesforsikring 1 ' ved Siden af Syge - og Invalideforsikringen er navnlig, at man mener det nyttigt paa Grund af Præmiernes forebyggende Virkning og desuden retfærdigt, at Arbejdsgiveren betaler. Hertil kommer, at en gradueret Hjælp er langt mere gennemførlig og praktisk ved Ulykkestilfælde end ved kroniske Sygdomme. Sidstnævnte Synspunkt glipper dog med Hensyn til Erhvervssygdommene, som senere er føjet til Bedriftsulykkerne. 1. Ordet "Ulykkesforsikring" bruges i denne sammenhæng som en beskrivelse af den sociale sikringsordning, der er tale om. Ikke som udtryk for en privat forsikringsordning. Ved Gennemførelsen af den første danske Ulykkesforsikrings lov af 1898 hævdede man det Princip, at Arbejdsgiverne helst selv skulle bære Risikoen uden Forsikring, fordi dette i højeste Grad vilde fremme den forebyggende Virkning. Der blev dog aabnet Adgang til at frigøre sig for Erstatningsansvaret ved at tegne Forsikring i et anerkendt Forsikringsselskab. Tegning af Forsikring var navnlig af Betydning for at beskytte den tilskadekomne mod Arbejdsgiverens Insolvens og kapitalsvage Arbejdsgivere mod Ruin 19

20 Ved Tegning af Forsikring maatte den forebyggende Virkning af Arbejdsgivernes Erstatningsansvar i alle Tilfælde svækkes, idet det ikke er muligt at tilpasse Præmierne fuldt ud efter den Risiko, som skyldes ikke-uundgaaelige Forhold i den enkelte Virksomhed. Det synes desuden, som om Differentiering af Præmierne efter større eller mindre Risiko indenfor samme Fag har været særlig vanskelig, hvor man som i Danmark har haft et Antal konkurrerende Selskaber. Præmierne har ofte en begrænset økonomisk Betydning for Arbejdsgiveren. Hvis et Selskab erfor dyrt eller iøvrigt ikke behager ham, f. Eks. fordi det stiller Krav om Sikkerhedsforanstaltninger, kan man vente, at han, som det er sagt af en Kritiker, vil foretrække at gaa over i et andet Selskab, som er endnu dyrere. Ved en Koncentration af Forsikringen bliver det muligt at forene denne med Statens ulykkesforebyggende Virksomhed. Moden saadan Ordning kan dog indvendes, at Arbejdsgiverne let vil blive mere ængstelige med Hensyn til at søge Raad hos Tilsynet i Anledning af farlige Forhold, hvis dette kan føre til Præmieforhøjelse Forsikringskommissionens 2. delbetænkning nr. 579 fra 1970 om lovpligtig ulykkesforsikring Forsikringskommissionen afgav i 1970 sin 2. delbetænkning. I denne betænkning pegede kommissionen på, at tegning af lovpligtig ulykkesforsikring havde driftsøkonomisk gunstige konsekvenser for virksomhederne i modsætning til andre erstatningsudbetalinger. Det fremgår af betænkningen, at kommissionen alene beskæftigede sig med fordelingen af de omkostninger, som virksomhederne var forpligtet til at betale efter ulykkesforsikringsloven. For de store virksomheder ville det især være den tidsmæssige fordeling, der var af betydning, idet virksomhederne undgik, at et enkelt år blev belastet med ekstraordinært høje udgifter på grund af arbejdsskader. 20

21 For andre virksomheder skete der yderligere en udligning, hvorved det kunne undgås, at tilfældige udsving i skadeforløbet ramte den enkelte virksomhed. Disse på lang sigt økonomiske fordele for virksomhederne måtte dog efter forsikringskommissionens mening ikke svække forsikringsprincippets langsigtede mål: at udgifterne burde hvile på den enkelte virksomhed som en driftsudgift i overensstemmelse med den risiko, som den frembød for de ansatte. Hvis dette princip ikke følges, ville konsekvenserne blive en forvridning af virksomhedernes struktur på den måde, at risikofyldte virksomheder ville blive belastet med for små omkostninger til den lovpligtige ulykkesforsikring - og det modsatte ville blive konsekvensen for virksomheder med små arbejdsmiljømæssige risici. Forsikringskommissionen pegede i denne forbindelse på de praktiske vanskeligheder, som en kontinuerlig og præcis risikofordeling i forsikringsmæssig henseende udgjorde. Risikovurderingen kunne ikke til enhver tid være ajourført, idet indførelse af nye stoffer og materialer kunne påvirke arbejdsmiljøet i uventet retning. Trods sådanne vanskeligheder mente kommissionen dog ikke, at forsikringsprincippet burde fraviges. Forsikringskommissionen tog ikke stilling til fordelingen af de indirekte samfundsøkonomiske omkostninger. At kommissionen gik ind for tanken om præmie- og risikogradueringens forebyggende effekt fremgår imidlertid af betænkningen Arbejdsmiljøgruppen af 1972 Debatten om arbejdsmiljøet på de danske virksomheder steg kraftigt i begyndelsen af 1970'erne. 21

22 Den politiske reaktion på arbejdsmiljødebatten kom i 1971, hvor den daværende arbejdsminister nedsatte en arbejdsgruppe: Arbejdsmiljøgruppen af 1972, som fik til opgave at gennemgå de mange forskellige problemer ved arbejdsmiljøet og stille forslag til deres løsning. Arbejdsmiljøgruppen af 1972 har udgivet 4 rapporter med følgende titler: Rapport nr. 1: Arbejdsmiljø, Skader, Omkostninger, Målsætning, Nærdemokrati, Planlægning. København Rapport nr. 2: Arbejdsmiljøundersøgelsen. København Rapport nr. 3: Arbejdsmiljø, Grænseværdier, Arbejdstiden, Meningsfyldt Job, Udstødningen. København Rapport nr. 4: Arbejdsmiljø, Medbestemmelse, Arbejdsmiljøtjenesten, Uddannelse og Forskning, Planlægning. København Gruppens første rapport blev præsenteret som ' 'et debatoplæg med gruppens foreløbige tanker om nogle af arbejdsmiljøets problemer". I rapporten behandledes arbejdsskadernes omfang og årsager. I diskussionen af årsagerne til arbejdsskaderne påpegede gruppen, at udgifterne til en forbedring af arbejdsmiljøet oftest er ensbetydende med øgede omkostninger og dermed en svækkelse af konkurrenceevnen. Hvad angik spørgsmålet om, hvordan virksomhederne kunne forbedre arbejdsmiljøet, når det var i modstrid med umiddelbare profithensyn, fandt arbejdsmiljøgruppen, at virksomhederne måtte påvirkes gennem lovgivning, kollektive aftaler og overenskomster. Yderligere anså arbejdsmiljøgruppen en udvidet offentlig styring af investeringerne i arbejdsmiljøet for en 22

23 nødvendighed. Gruppens forslag til en sådan styring var blandt andet en forebyggende miljøafgift. Gruppen fandt, at denne afgift skulle lægges sådan til rette, at de virksomheder, der havde et dårligt arbejdsmiljø, skulle betale mest. Afgiften skulle varieres over for den enkelte virksomhed på en sådan måde, at det ville komme til at betale sig for den enkelte virksomhed at foretage forbedringer. Arbejdsmiljøgruppen foreslog en ordning, hvorefter hver enkelt virksomhed betalte en afgift, der blev beregnet på grundlag af en vurdering af arbejdsmiljøet. Afgiften kunne efter arbejdsmiljøgruppen bruges til betaling af udgifter i forbindelse med arbejdsskader (sygehusophold, lægehjælp, revalidering, dagpenge og invaliditetserstatninger) og til administration. I arbejdsmiljøgruppens kommissorium bad arbejdsministeren gruppen om at undersøge, om det forebyggende arbejde med arbejdsmiljøet kunne fremmes ved at knytte an til de økonomiske vilkår, på hvilke de enkelte virksomheder eller brancher kan tegne lovpligtig ulykkesforsikring. Baggrunden var, at de fleste lande, som deltog i den undersøgelse, der blev lavet af International Social Security Association (ISSA) i 1964 om præmiegraduering, benyttede sig af dette middel i det forebyggende arbejde. Der var 2 former, som var stærkt fremherskende. Nogle lande inddelte virksomhederne i grupper efter deres faregrad, for eksempel støberier, tekstilfabrikker, kontorvirksomheder og så videre. Andre lande vurderede den enkelte virksomhed efter risikoen. I nogle lande kombinerede man de 2 systemer. Den daværende danske ordning byggede på det første af disse systemer: gruppedifferentieringen. Den tilskyn- 23

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

SOCIALMINISTERIET. Betænkning. om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring

SOCIALMINISTERIET. Betænkning. om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring SOCIALMINISTERIET Betænkning om præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring Afgivet af det af socialministeren den 20. marts 1989 nedsatte udvalg Betænkning nr. 1192 1990 Publikationen kan købes i

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Udarbejdet den 17. januar 2007 Af Pauli Andersen, Partner, virksomhedsmægler ProConsult Virksomhedsmæglere Hovedgaden 26-28 DK-2970 Hørsholm Denmark Telephone:

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift

Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedr. forslag til lov om arbejdsskadeafgift Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen 7514509 SFS/JNO/BONI Notat om overflytning af energispareforpligtelsen (sammendrag) 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Energistyrelsen er i færd med at undersøge, om energispareforpligtelsen, som inden for

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925 Greenland Report For perioden som sluttede den 31. maj 2012, udarbejdet af den danske regering i overensstemmelse med den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) forfatnings 22 om foranstaltningerne,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere