Klinisk studieplan for 6. semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk studieplan for 6. semester"

Transkript

1 Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter

2 Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg vil gerne intrducere dig til afsnittet kl. til. Hvis du har spørgsmål er du velkmmen til at kntakte: Klinisk vejleder på H1 g H5: Birgitte Sørensen tlf eller Klinisk vejleder på H3 g H4: Gitte Lund Nielsen tlf eller Uddannelsesansvarlig: Tve Kilde tlf eller Vi glæder s til at se dig g ser frem til samarbejdet. Hilsen Side 1 af 16

3 Indhldsfrtegnelse BESKRIVELSE AF REGIONSHOSPITALET HAMMEL NEUROCENTER... 3 TEAM-SAMARBEJDE... 3 AFSNIT FOR PATIENTER MED SVÆR ERHVERVET HJERNESKADE... 4 HAMMEL NEUROCENTER SOM KLINISK UDDANNELSESSTED... 4 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER OG ANSVARSFORHOLD... 5 STUDIEMAPPE... 6 STUDIEPLANER... 6 TAVSHEDSPLIGT... 6 LITTERATUR... 6 MÅL FOR DEN PROFESSIONSRETTEDE DEL AF KLINISK UNDERVISNING... 7 PATIENTFORLØBET PÅ AFSNIT FOR SVÆRT SKADEDE PATIENTER... 7 PROCESMÅL... 7 RESULTATMÅL... 8 At udføre sygepleje... 8 At frmidle sygepleje... 9 At udvikle sygepleje At lede sygepleje TEMAFORLØB: Side 2 af 16

4 Revideret juni 2008 Britta Rasmussen, Birgitte B. Sørensen, Tve Kilde. Beskrivelse af Reginshspitalet Hammel Neurcenter Reginshspitalet Hammel Neurcenter er et neurrehabiliteringscenter under Regin Midt. Vi varetager rehabiliteringen af: - vksne fra regin midt med en erhvervet mderat hjerneskade - børn fra Vestdanmark med en erhvervet svær hjerneskade - vksne fra Vestdanmark med en erhvervet svær hjerneskade Hammel Neurcenter består af ti afsnit, der hver især er højt specialiseret i frhld til deres målgruppe: - HB1 har 7 sengepladser til svært hjerneskadede børn g unge - H1 har 5-7 sengepladser til svært hjerneskadede vksne - H2 har 5-7 sengepladser til svært hjerneskadede vksne - H3 har 5-7 sengepladser til svært hjerneskadede vksne - H4 har 5-7 sengepladser til svært hjerneskadede vksne - H5 har 5-7 sengepladser til svært hjerneskadede vksne - MOBE har 4 sengepladser til semi-intensive patienter - H10 har 21 sengepladser til mderat hjerneskadede vksne - H11 har 21 sengepladser til mderat hjerneskadede vksne - H20 har 10 eneværelser til btræning g udslusning fr vksne Neurcentrets persnale består af læger, sygeplejersker, ergterapeuter, fysiterapeuter, pædagger, scial- g sundhedsassistenter, beskæftigelsesvejleder, scialrådgivere, neurpsyklger, serviceassistenter, lgpæder g frskere. Efter behv har vi kntakt med Neurteamet, bandagist, labrant, diætist, andre specialister g andre hspitaler. På afsnit fr svært skadede patienter, hvr din kliniske undervisning er planlagt, uddannes der ud ver sygeplejersker gså scial- g sundhedsassistenter, ergterapeuter, fysiterapeuter, scialrådgivere g neurpsyklger. Se desuden vres hjemmeside: Team-samarbejde På alle afsnit fregår rehabiliteringen i et samarbejde mellem patienten, pårørende g et team af prfessinelle behandlere. Det faste team består af læge, sygeplejerske, scial- g sundhedsassistent, ergterapeut g fysiterapeut. Herudver inddrages relevante persner fra andre faggrupper. Vres erfaringer viser, at samarbejdet mellem patient, pårørende g team er afgørende fr resultatet af rehabiliteringen. Side 3 af 16

5 Det er altid patienten g de pårørende, der er i centrum fr rehabiliteringen. Teamets pgave er, at tage hånd m den enkelte patients individuelle prblemer g behv. Med frskellige metder g indsatser prøver vi at mindske følgerne efter patientens sygdm. Med udgangspunkt i Hammel Neurcenters værdigrundlag afdækker vi i samarbejde med patienten ressurcer g prblemstillinger, udarbejder mål g lægger en individuel rehabiliteringsplan under hensyn til patientens ønsker g vaner. Vi tilstræber, at det bliver det samme team patienten samarbejder med under hele frløbet. Hvis patienten skifter afsnit, vil patienten dg få tildelt et nyt team. Afsnit fr patienter med svær erhvervet hjerneskade På afsnit fr svært skadede patienter, beskæftiger vi s vervejende med prblemstillinger i relatin til patienter med meget svær erhvervet hjerneskade g dennes pårørende. Ngle af kernemråderne i den neurrehabiliterende sygepleje er: ernæring, sufficient respiratin g cirkulatin, regulering af temperaturen, udskillelse af affaldsstffer, kmmunikatin g psyksciale frhld. Sygeplejen kan hs ngle patienter indehlde mange instrumentelle pgaver g du vil således få mulighed fr at deltage i pleje g bservatin af patienter med fx: trachestmituber, pt. der har behv fr regelmæssig blærescanning g SIK, måling af SAT, pt. med subclaviakatheter, pt. med ernæringssnder m.m. Kernemråderne er fundamentale fr patienternes rehabiliteringsptentiale g det videre rehabiliteringsfrløb, hvr fkus er frebyggelse g behandling af kmplikatiner samt ptimering af funktinsevne g livskvalitet. Størstedelen af patienterne behandles g rehabiliteres fr følger efter en applexia cerebri, kranietraumer g andre neurlgiske sygdmme. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er 6-8 uger. Vi har patienter i alderen 18 ca. 75 år Målet med rehabiliteringen er at gøre patienten i stand til at genptage en tilværelse, der er så tæt på livet før hjerneskaden sm muligt. Rehabiliteringen af den enkelte patient består i vervejende grad af aktiviteter, sm er en del af en almindelig hverdag f.eks. at gå i bad, på tilettet, rede seng, spise g tage sin medicin krrekt. Vi arbejder løbende med at gøre udskrivningsfasen så gd sm muligt fr patient g pårørende. Vi inddrager så vidt muligt de pårørende i rehabiliteringen g har gså fkus på deres behv fr støtte, infrmatin g msrg. Hammel Neurcenter sm klinisk uddannelsessted Hammel Neurcenter fungerer sm klinisk uddannelsessted fr prfessinsuddannelserne til ergterapeut, fysiterapeut g sygeplejerske samt fr scial g sundhedsassistentelever. Med husets Side 4 af 16

6 studiemiljø g teamrganisering er der rig lejlighed til at arbejde med såvel den prfessinsrettede del af studiet, sm de i studierdningen beskrevne tværfaglige aspekter: Etik, kmmunikative g relatinelle aspekter samt det tværkulturelle aspekt. Pædaggiske vervejelser g ansvarsfrhld I den prfessinsrettede del af uddannelsen er tilstedeværelsen i afdelingen 30 timer m ugen frtrinsvist i tidsrummet mellem 7.30 g 15 på hverdage. Studiedage fastlægges i samarbejde med afsnittet, g enkelte kan efter dit ønske g studiefkus afvikles i afsnittet. Studiefrløbet planlægges i samarbejde med den kliniske vejleder med udgangspunkt i dine ønsker g læringsmuligheder men under hensyntagen til patienternes helhedssituatin g afsnittets arbejdsmiljø. Du vil i dagligdagen få vejledning fra en daglig vejleder, sm kan være frskellige sygeplejersker i plejegruppen. Derudver tilbydes planlagt vejledning af den kliniske vejleder ca. 1 gang m ugen 45 minutter eller efter behv. Vejledning vil altid være individuel g tage udgangspunkt i dine mål ønsker g behv. Vi frventer, at du selvstændigt tager initiativ til at søge vejledning både hs daglig vejleder g klinisk vejleder. Vejledningen med den kliniske vejleder vil fte være med fkus på: - Planlægning af studiet med vekselvirkning mellem patientfrløb g temafrløb. - Brug af studiemappen sm et centralt redskab fr læring. Derudver vil vejledningen gså kunne indehlde: - Før, under g eftervejledning i frbindelse med knkrete sygeplejepgaver. - Undervisning g demnstratin - Vejledning i frdybelse g refleksin ver plevelser/situatiner fra praksis. - Øvelse i argumentatin - Gennemgang af praksisbeskrivelser - Følgetid med klinisk vejleder - Frventningssamtale - Statussamtale - Litteraturhenvisning - M.m. Fr at du får de bedste frudsætninger i dit studiefrløb, er det vigtigt, at du frbereder dig inden den kliniske undervisning. Vi frventer, at du har viden m fysilgi samt viden g færdigheder mkring grundlæggende behv, således at du med høj grad af selvstændighed kan bservere, planlægge, udføre g evaluere sygeplejen hertil. Du kan med frdel repetere hjernens anatmi g fysilgi. Side 5 af 16

7 Den uddannelsesansvarlige på Hammel Neurcenter g den ledende sygeplejerske på afsnittet har det verrdnede ansvar fr, at der pædaggisk er mulighed fr pøvelse af praksiskmpetencer svarende til målene fr den kliniske undervisning. De vil kunne invlveres i dit studiefrløb efter behv. I praksis har den kliniske vejleder i samarbejde med de daglige vejledere ansvaret fr, at der tilbydes relevante læringsmuligheder, vejledning g evaluering med udgangspunkt i dine mål, ønsker g behv. Studiemappe Studiemappen anses sm et værdifuldt lærings- g frmidlingsredskab, der udarbejdes af g tilhører den studerende. Vi frventer derfr, at mappen anvendes til faglige refleksiner, undren eller praksissituatiner, der kan danne grundlag fr vejledning. Skriftligt materiale udarbejdet under temafrløb g krttidskntakter skal ligeledes være tilgængeligt i studiemappen. Endelig skal aftaler m aktiviteter, frløbsplaner g din frmåen i frhld til de pstillede mål krt beskrives efter planlagte vejledningssituatiner med den kliniske vejleder. Mappen skal være tilgængelig fr dine vejledere, når du er i afsnittet. Studieplaner Frmålet med studieplanen er, at du kan frhlde dig til din læringsprces. Studieplanen fr det kliniske frløb på 6 semester indehlder prcesmål i frhld til din læringsprces samt resultatmål i frhld til sygeplejens 4 funktinsmråder. Målene frventes inddraget i planlægningen af studiefrløbet samt i frbindelse med den løbende synliggørelse af din læringsprces g aktuelle frmåen. Den kliniske undervisning har til hensigt, at inddrage alle delelementer i uddannelsen i den faglige argumentatin i en samlet prfessinspraksis. I løbet af den kliniske undervisning skal du have fkus på sygepleje under krttidskntakter i en udstrækning af minimum 1 uges varighed. Krttidskntakterne kan studeres efter ønske g fregår typisk i eget afsnit eller hs samarbejdende afdelinger internt g eksternt eller i frhld til patienter indkaldt til pfølgningskntrl. Tavshedspligt Oplysninger i frhld, der er undergivet tavshedspligt, sm du får kendskab til i din kliniske undervisningsperide må ikke viderebringes. Tavshedspligten phører ikke efter den kliniske undervisningsperides phør. Et brud på denne tavshedspligt betragtes sm strafbart g kan medføre phævelse af undervisningsfrløbet. Litteratur Du vil sammen med velkmstbrevet mdtage en litteraturliste. Side 6 af 16

8 Mål fr den prfessinsrettede del af klinisk undervisning Patientfrløbet på afsnit fr svært skadede patienter Hensigt: At den studerende erhverver sig kvalifikatiner til selvstændigt at kunne udøve sygepleje indenfr sygeplejerskens virksmhedsfelt. Centrale indhldselementer: Prcesmål Resultatmål at udføre sygepleje at frmidle sygepleje at udvikle sygepleje at lede sygepleje PROCESMÅL Rettet md betingelserne fr læring g læringskmpetencer. MÅL: At den studerende udviser ansvarlighed fr egen læring, fr egen sundhed/ressurcer g til enhver tid er sig sit ansvar fr egne handlinger bevidst. DELMÅL: At den studerende anvender målene fr den kliniske undervisning i den frtløbende evaluering af studiefrløbet. At den studerende strukturerer frløbet i samråd med kliniskvejleder(e) g plejepersnale ved hjælp af f.eks.: Frventnings-, midt g slutevaluering, studiemappe, aftaler g persnlige mål, vejledersamtaler, refleksiner. At den studerende er psøgende i frhld til såvel den kliniske vejleders, sm enkelte persnalemedlemmers ressurcer i frhld til egen læring. At den studerende er pmærksm på g frfølger studiemuligheder i den kliniske praksis. MÅL At den studerende gennem kritisk refleksin knytter terier g erfaringer fra klinisk praksis i frhld til alle aspekter af faget i den daglige praksis. DELMÅL At den studerende anvender mundtlig g skriftlig refleksin sm redskab til læring. At den studerende anvender studiemappen sm lærings g frmidlingsredskab. At den studerende udviser pmærksmhed på det dynamiske frhld mellem frskning g klinisk praksis. Side 7 af 16

9 RESULTATMÅL At udføre sygepleje MÅL At den studerende i meget kmplekse sygeplejesituatiner selvstændigt anvender data i identificeringen af sygeplejeprblemer, vurderer prblemerne ved hjælp af aktuel viden fra sygeplejeterier, praksiserfaringer g fra støttefag, udarbejder mål fr sygeplejen g i samarbejde med patienten anvender disse i knkrete handlinger. DELMÅL At den studerende arbejder videnbaseret g systematisk analyserende i frhld til klinisk praksis At den studerende selvstændigt kan udøve sygeplejehandlinger af behandlende, lindrende g rehabiliterende karakter At den studerende i sin sygepleje tilgdeser patientens behv fr fysisk pleje, psykisk pleje g msrg fr patient g pårørende samt scial-, åndelig- g kulturel pleje. At den studerende samarbejder med klleger g andre faggrupper i det tværfaglige team i udøvelsen af selvstændige g assisterende sygeplejefunktiner. At den studerende med udgangspunkt i patientens pfattelse af sundhed g sygdm tilfører patienten viden m sammenhænge mellem livsstilens indflydelse på sundhedstilstanden samt støtter patienten i at træffe valg. At den studerende tager ansvar fr kntinuerlig evaluering af den sygepleje, der udøves g tager knsekvenser af evalueringen. MÅL At den studerende med udgangspunkt i msrgsetikken frhlder sig til egne følelser i mellemmenneskelige relatiner g lever p til den etiske frdring m gensidighed g ansvaret fr den svage. DELMÅL At den studerende argumenterer fr etiske hldninger i frhld til patientens livsstil g levevilkår g medinddrager disse i dagligdags handlinger At den studerende er bevidst m g anvender sine persnlige g faglige styrker g svagheder g siger til g fra. At den studerende udviser respekt fr samarbejdspartnere g påtager sig et medansvar fr et gdt arbejdsmiljø i afsnittet. Side 8 af 16

10 At frmidle sygepleje MÅL At den studerende ud fra sin faglige viden selvstændigt kan undervise, vejlede g infrmere patienter, pårørende, kllegaer g samarbejdspartnere i det tværfaglige team. At den studerende gennem kritisk refleksin knytter terier g erfaringer fra klinisk praksis så alle aspekter af faget integreres i den daglige praksis. At den studerende dkumenterer sygeplejepraksis i verensstemmelse med afdelingens retningslinier med henblik på sikring af struktur g kntinuitet i indlæggelsesfrløbet. DELMÅL At den studerende tværfagligt vejleder andre studerende g elever, samt bidrager til den kntinuerlige evaluering. At den studerende i sit samarbejde udviser engagement g respekt fr andres meninger. At den studerende anvender sin teretiske viden m kmmunikatin g pædaggik g kan argumentere fr sine vervejelser i relatin til den enkelte vejlednings eller undervisningssituatin At den studerende pøver argumentatinsevne At den studerende i sin kmmunikatin, vejledning g undervisning demnstrerer viden g frståelse fr den hjerneskadede patient g dennes pårørende At den studerende i sin kmmunikatin anvender sin intuitin, indfølingsevne, aktiv lytning krpssprg, respns g knfrntatin. Side 9 af 16

11 At udvikle sygepleje MÅL At den studerende arbejder videnbaseret g systematisk analyserende i frhld til klinisk praksis DELMÅL At den studerende anvender egne g andres ressurcer, frhlder sig undrende g stiller spørgsmål til f. eks - Værdigrundlaget fr Reginshspitalet Hammel Neurcenter - Frløbsbeskrivelse fr Reginshspitalet Hammel Neurcenter - Plejefrm - Patientpleje - Døgnrytme - Prcedure - Teamfunktin - Samarbejde internt/eksternt - Vidensfrmer i sygeplejepraksis At den studerende selvstændigt tager emner g prblemstillinger p til uddybelse g diskussin ved mn- g tværfaglige møder g tager knsekvenser heraf. At den studerende deltager aktivt i igangværende udviklingsarbejde. At den studerende fremlægger et eller flere temafrløb fr sine kllegaer i afsnittet g evt. fr sine medstuderende på HN. Side 10 af 16

12 At lede sygepleje. MÅL At den studerende har frståelse fr afdelingens g samfundets rganisatinskultur g kan anvende individuelle g øknmiske ressurcer til gavn fr patient g pårørende samt til udvikling af sygepleje sm selvstændig prfessin. At den studerende selv kan varetage sygeplejerskens rlle i det tværfaglige team ud fra værdigrundlag g frløbsbeskrivelsen fr neurrehabilitering på Reginshspitalet Hammel Neurcenter. At den studerende kender de mest anvendte serviceafdelinger i primær- g sekundærsektr, kender deres funktiner g tilbud, g inddrager tilbuddene i et knstruktivt, tværfagligt g tværsektrielt samarbejde. DELMÅL At den studerende arbejder ud fra ansvar g kmpetence fr afsnittets faggrupper. At den studerende i et mn- g tværfagligt samspil selvstændigt kan danne sig et verblik ver en patient med meget kmplekse sygeplejefaglige prblemstillinger g planlægge sygeplejen i samarbejde med patient g pårørende. At den studerende selvstændigt kan mpriritere planlagte arbejdspgaver ved ufrudsete situatiner At den studerende selvstændigt kan krdinere g dkumentere undersøgelser, behandlinger g plejeplan. At den studerende sikrer, at patient g pårørende får fyldestgørende infrmatin g vejledning. At den studerende kender g efter behv inddrager følgende samarbejdspartnere: Primær sektr Hjemmesygeplejersker Scial g sundhedshjælpere Distriktssygeplejersker Distriktsterapeuter Lkalcentre Daghjem/centre Ældrebliger Plejehjem Præster Tlke Neurteamet Sekundær sektr Serviceassistenter Fysi/ergterapeuter Lgpæder, Hørevejleder Servicemedarbejdere Diætist, køkken Læger, Neurlger Neurpsyklger Sekretærer Præster Labranter Scialrådgivere Pårørendegr. / Patientfrening Ambulatrier på andre sygehuse Falck, Teknisk afdeling mm. Side 11 af 16

13 Temafrløb: I den kliniske undervisning er du frpligtet til at frdybe dig i frhld til et antal temafrløb strækkende sig ver et antal uger. Du planlægger i høj grad selv hvr i studiefrløbet du ønsker temafrløbene placeret, men vi anbefaler, at du planlægger et længere sammenhængende patientfrløb frud fr din eksamen på 6. semester. Temafrløb indebærer, at dit studiefkus er afgørende fr hvilke afsnit, der kan tilbyde dig de bedste studiebetingelser. Temafrløb skal sm udgangspunkt afvikles indenfr Hammel Neurcenter, men afhængig af udnyttelsesgraden af studiepladser vil det gså være muligt at gennemføre dele af temafrløbet i andre afsnit på Silkebrg Centralsygehus. Temafrløb udspringer af din daglige praksis g vil dermed variere i frhld til individuelle patientfrløb. Nedenstående frslag skal derfr betragtes sm et idekatalg ver typiske tematikker med relevans fr neurrehabilitering, men du er naturligvis gså velkmmen til at frdybe dig i andre aspekter af specialet. Mulige tematikker sm udgangspunkt fr temafrløb: Afasi. samarbejdet med patienter med afasi, redskaber g mdeller sammenhænge mellem afasi g autnmi scialt liv med afasi sprgets betydning fr erkendelse g læring afdækning af psykiske tilstand hs patienter med afasi Mestring. patientens mestringsstrategier sammenhæng mellem mestringsevne g hjerneskade mestringsevnens betydning fr patientens rehabilitering Krise. krisefaser krisereaktiner grænsedragning mellem følger af hjerneskade g krisereaktin fysiske, psykiske g sciale knsekvenser fr patienten i et krisefrløb samarbejde med patienter g pårørende i krise sammenhænge mellem krisereaktin g rehabilitering Neurpædaggik. neurpædaggisk afsæt fr sygeplejepraksis læringsmetder g strategier i rehabiliteringen persnlige g faglige kmpetencer mnfagligt g tværfagligt i samarbejde med patienten Side 12 af 16

14 Kmmunikatin. kmmunikatinsfrmer i samarbejdsrelatiner verbal g nnverbal kmmunikatin med patienten i frhld til: kgnitive dysfunktiner afasi krise hvrdan patienten lærer patienten sm samarbejdspartner ud fra vres værdigrundlag pårørende pårørende sm samarbejdspartnere, ressurcepersner, besværlige pårørende samarbejde med pårørende med udgangspunkt i vres værdigrundlag g respekten fr patientens autnmi børn sm pårørende Sundhedspfattelse. frskellige sundhedspfattelser sundhedspfattelser i frhld til kulturel baggrund sundhedspfattelsens indflydelse på rehabiliteringen: Mtivatin, samarbejde, ansvar, sundhedsfremmende m.m. Immbilisatin. fysiske, psykiske g sciale knsekvenser fr patienten, når krppen eller dele af krppen er immbil. frebyggelse af immbilisatin Krpspfattelse. krpspfattelse i frhld til kultur krppen g identitet arbejde med krppen i rehabiliteringen - både patient g persnale. Dysfagi. patfysilgisk baggrund, udbredelse af fænmenet samt udfrskning af mulige plejetiltag fysiske knsekvenser af dysfagi sciale betydninger af dysfagi g måltidets betydning i sciale samspil sammenhænge mellem dysfagi g psykiske tilstand Ernæring. ptentielle prblemstillinger, der kan frekmme i frbindelse med at patienten får en hjerneskade, g deres mulige knsekvenser fr rehabilitering g fremtidig sundhedsstatus: Side 13 af 16

15 frhøjet klesterl, diabetes, vervægt, manglende mæthedsfrnemmelse, trøstespisning, nedsat appetit, nedsat hukmmelse i frbindelse med indtag af spise g drikke. sufficient ernæring til en patient med en hjerneskade i stress- g immbilitetsudløst katabl fase g kstens betydning fr rehabiliteringsprcessen dysfagi g ernæring det sciale aspekts betydning fr måltidet Livsstil. sammenhænge mellem præmrbid livsstil g udviklingen af appleksi eller hjerneskade sygeplejersken rlle i frhld til livsstilsændringer i frm af rygestp, kst eller aktivitetsændringer (underviser/vejleder/frbillede) metder g strategier med henblik på livsstilsændring sundhedskampagners budskaber i frhld til livsstilssygdmme g deres betydning fr patientens plevelse af sin situatin mtivatin i frhld til livsstilsændringer Inkntinens. fysiske, psykiske eller sciale knsekvenser af urin- g eller afførings inkntinens blæretræning en mulig strategi til at pnå kntinens? hemiparese, delvis tarmparese g hensigtsmæssig brug af laksantia hjælpemidler i frhld til frskellige inkntinensfrmer samfundsøknmiske knsekvenser af inkntinens Cirkulatin. mulige kredsløbsfrstyrrelser hs patienter med appleksi g deres betydning fr fremtidig sundhedstilstand i hvilket mfang kan kredsløbsfrstyrrelser influere på patientens mtivatin fr rehabilitering? pleje g frebyggende tiltag i frhld til patienter med kredsløbsfrstyrrelser Søvn. søvn, hvile i frhld til rehabilitering. Søvn- g vågenhedsregistrering Sygeplejedkumentatin. infrmatinsteknlgiens lgik sm redskab til at indfange sygeplejepraksis aspekter af sygeplejepraksis, der dkumenteres i prblemløsningsmdeller g mulige knsekvenser heraf standardplejeplaner g deres betydning fr sygeplejepraksis databaseindberetninger g deres fremtidige betydning fr sygeplejepraksis sammenhænge mellem kliniske retningslinier g dkumentatin dkumentatinens betydning set i et juridisk g fagplitisk perspektiv redskaber g rammer fr dkumentatin af relatinelle g etiske aspekter af sygeplejepraksis Side 14 af 16

16 Sygeplejeudvikling. knkrete udviklings/kvalitetssikringstiltag sm f.eks. standardplejeplaner accelereret udskrivelse pårørendesamarbejde ernæring evidensbaseret praksis kmpetenceprfiler, kmpetenceudvikling Hammelknceptet pfølgning af, hvrdan det går pt. efter 1 år tværfagligt læringsmiljø vidensbaseret praksis i neurrehabilitering evidensgrader af vidensgrundlaget fr neurrehabilitering ABC-knceptet i frhld til frsknings/evidensbaseret praksis. Kvalitetssikring. rganisatriske g kliniske rammer fr arbejdet med kvalitetssikring natinale strategier g tiltag i frhld til fremtidens patients behv g frventninger kvalitetssikring muligheder g begrænsninger i spændingsfeltet mellem human ressurces g management rganisatriske g kliniske rammer fr arbejdet med kvalitetssikring natinale strategier g tiltag i frhld til fremtidens patients behv g frventninger kvalitetssikring muligheder g begrænsninger i spændingsfeltet mellem human ressurces g management. Etik. Frdybelse i etiske dilemmaer sm f.eks. autnmi når patienten savner sygdmserkendelse i hvilket mfang er patientens autnmi g sygeplejerskens faglige ansvar frenelige størrelser under rehabilitering? gensidig respekt når patienten har kgnitive skader udslusningsmuligheder til fase 3 g patientens ønsker g frventninger Ledelse. ledelsesstrategier i en rganisatin under udbygning frandringsledelse i frhld til etablering af landsdelsfunktin g frskningsenhed tværfaglig ledelse g mnfagligt ansvar prfessinsbachelrer en ledelsesmæssig udfrdring? Side 15 af 16

17 Tværfaglighed. mnfagligt arbejde i en tværfaglig kultur kulturbegrebet i et tværfagligt perspektiv udvikling af en mnfaglig identitet i en tværfaglig kultur etiske skøn i en tværfaglig kultur Fase 3 i hjemkmmunen. tilbud til patienten efter udskrivelse: kmmunale tilbud, patientfreninger, hjerneskadescentre, neurteam m.fl. kntinuitet i snitfladen mellem udskrivelse g kmmunale tilbud Side 16 af 16

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit HB1 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit HB1, Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg vil gerne intrducere

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet.

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Ortpædkirurgisk afsnit T10-3 mdtager akutte g elektive patienter med rtpædkirurgiske lidelser g er en del af rtpædkirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Medicinsk sengeafsnit M12 er en del af medicinsk afdeling på. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Regin Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Klinik Valbyvej 71, 1.sal 4200 Slagelse Tlf. 57 66 55 55 Udarbejdet g pdateret

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Mdul 4: Grundlæggende klinisk sygepleje Karkirurgisk afsnit V 08 Reginshspitalet Vibrg Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering V 08 er et

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglige Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Juli 2011 Generel Klinisk Studieplan Mdul 12 Selvstændig prfessinsudøvelse Lungemedicinsk afsnit M13-2 Reginshspitalet Vibrg

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Neurlgisk ambulatrium er en del af neurlgisk afdeling på. Neurlgisk ambulatrium rummer 11 neurlgiske klinikker g har derfr en

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Nenatalafsnit B56 er et specialafsnit fr fr tidligt fødte g syge nyfødte børn g er en del af børneafdelingen på Hspitalsenhed

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Kompetencemodel - Kliniske diætister

Kompetencemodel - Kliniske diætister Kmpetencemdel - Kliniske diætister Arbejdsgruppe: Klinisk diætist Pernille Juul Carlsen, Medicinsk Afd. M, Svendbrg Klinisk diætist Marianne Bach, Hudafdeling I g Allergicentret, Odense Styregruppe: Oversygeplejerske

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget

Katalog. Fælles personalepolitikker. HovedMED-udvalget Katalg Fælles persnaleplitikker HvedMED-udvalget Senest pdateret marts 2016 Vi rykker tæt sammen Persnaleplitikken i Brnhlms Reginskmmune handler m at fremme trivslen på arbejdspladsen. Vi ønsker en gd

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere