23. februar Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. februar 2015. Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Att.: Anja Lamp Vrang og Mia Simonsen Pr februar 2015 Høring vedrørende udkast til ny Vejledning om måltal for det underrepræsenterede køn FSR danske revisorer vil gerne sige tak for muligheden for at kommentere på udkastet til Vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis, dateret 10. februar Generelt er det vores opfattelse, at det er et godt og tiltrængt initiativ med en opdateret vejledning på området. De fleste af vores kommentarer vedrører derfor behov for yderligere uddybning og præcisering af vejledningen baseret på erfaringsopsamling i forbindelse med det meget store antal tekster om kønsmæssig sammensætning af ledelsen, som bl.a. medlemmerne af foreningens CSR-udvalg har gennemgået i forbindelse med revision af de tilknyttede årsregnskaber. FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K Telefon CVR Danske Bank Reg Konto nr Nedenfor er anført vores bemærkninger til brug for det videre arbejde med vejledningen. Overordnede bemærkninger Det fremgår, at dette udkast til vejledning er vejledning nr. 2 for rapporteringskravene om kønskvoter, hvor der også henvises tilbage til den første vejledning fra februar 2013 samt det tilhørende Spørgsmål/svar-notat. Det medfører usikkerhed om, hvilke krav der gælder hvornår. Dertil kommer, at de to vejledninger stort set hedder det samme. Vi finder det på den baggrund mest hensigtsmæssigt, at de to vejledninger og Spørgsmål/svar-notatet sammenskrives til én ny samlet vejledning. Efter vores opfattelse er der fortsat behov for en tilpasning af lovens 99a, hvad angår rapporteringskravene for koncerner da der efter vores opfattelse er forskel på en strikt fortolkning af lovens krav i forhold til såvel vejledning 1 og 2 s krav. Dertil kommer, at kravene til rapportering om kønsfordeling for moderselskaber, der ikke udarbejder koncernregnskaber, i praksis er vanskelige at forstå for virksomhederne, og de to vejledninger giver ikke præcis vejledning for disse moderselskaber. Det anbefales derfor, at den nye vejledning suppleres med et

2 afsnit, der særskilt beskriver krav og regler for moderselskaber, der ikke aflægger koncernregnskab. Side 2 Dattervirksomheder kan ud fra ÅRL 99a, stk. 7, undlade at fortælle om sine regler for kønsfordeling i ledelsen, hvis moderselskabet rapporterer om kravene dækkende hele koncernen. Vi har jævnligt i praksis set koncerner, hvor dattervirksomheden ikke har opdaget koncernens politikker på disse områder eller antager, at måltal og politikker kun gælder for moderselskabet. Et eksempel kan være, at der er et koncernmåltal om mindst 33% af hvert køn i bestyrelsen, svarende til det aktuelle antal i moderselskabets bestyrelse. Men dattervirksomheden har eksempelvis en bestyrelse alene bestående af mænd og kommenterer med henvisning til ÅRL 99a, stk. 7, ikke på dette. Vi foreslår, at der indarbejdes nogle eksempler i vejledningen, som viser, hvordan virksomheder skal rapportere i konkrete situationer. Generelt anser vi det for uheldigt, at det i ÅRL 99a, stk. 7, ikke er præciseret, at en dattervirksomhed i sin ledelsesberetning skal henvise til modervirksomhedens rapportering, hvis modervirksomheden giver informationen for hele koncernen. Den eksterne bruger af dattervirksomhedens årsrapport kan ikke nødvendigvis se, om dattervirksomheden har glemt at give informationerne, eller om de gives på koncernniveau et andet sted. Reglerne om kønsfordeling herunder nyvalg - i bestyrelsen kan være i strid med vedtægterne for de virksomheder, der omfattes af reglerne. Det kan fx være fonde, hvor fratræden er aldersbestemt, eller a.m.b.a.-er, hvor ejerkredsen i praksis alle er mænd, og hvor vedtægterne siger, at bestyrelsen vælges blandt ejerkredsen eller af repræsentantskabet. Vi anbefaler, at vejledningen indeholder information om, hvorvidt lovkravene om kønskvoter i sådanne tilfælde skal overtrumfe andre selskabsretlige spilleregler, herunder fx vedtægter. Vi kunne også godt tænke os, at vejledningen var mere præcis på, hvornår branchemæssige forhold kan have indflydelse på fastsættelsen af måltal og politikker (som en form for undtagelse). Vi har set situationer, hvor en virksomhed, omfattet af kravene, i sine vedtægter har bestemt, at bestyrelsesmedlemmer skal findes blandt medlemsvirksomhederne. Og da disse medlemsvirksomheder i den konkrete branche næsten udelukkende bestod af mænd, havde virksomheden meget svært ved at efterleve et måltal om flere kvinder i bestyrelsen. Vi kunne derfor godt tænke os, at der i vejledningen var beskrevet, hvor meget man kan anvende disse branchemæssige forhold som en undtagelse til ikke at opstille måltal eller at opstille lavere måltal i forhold til, hvad der kan lade sig gøre ud fra vedtægter mv.

3 Detailbemærkninger Side 3, nederst Her gives navn på den hidtidige vejledning med tilhørende Spørgsmål/svarnotat. Vi anbefaler, hvis vejledningerne ikke sammenskrives, at man tilføjer: Nærværende vejledning er et supplement til og ikke en erstatning for ovennævnte vejledninger eller en anden tekst, der placerer den nye vejledning præcist i forhold til de to nuværende notater. Side 3 Det ville være gavnligt med direkte links-henvisninger og oplysning om dato for udgivelse af de to vejledninger. Side 4 2. Baggrund, 3. afsnit Det forventes dog samtidig, at virksomhederne er ambitiøse. Det vil være ønskeligt med en præcisering af, hvem der forventer dette, og en direkte henvisning til kommentarerne i lovforslaget. Side Hvilke virksomheder er omfattet I dette afsnit beskrives bl.a., at vedrørende størrelsesgrænserne og beregning heraf er det årsregnskabslovens regler, der finder anvendelse. I fodnote 6 og 8, side 5, henvises til ÅRL 7, stk. 3. I lovforslag til ændring af årsregnskabsloven (L 117) er der stillet forslag om et nyt stykke 4 i 7, der omhandler beregning af nettoomsætning. Jf. denne nye bestemmelse medtages finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, hvis de mindst svarer til nettoomsætningen, i beregning af størrelseskriteriet nettoomsætning. Vil denne nye bestemmelse i 7, stk. 4, også få indflydelse på beregning af nettoomsætning i relation til reglerne om kønsfordeling? Dette bør afklares i vejledningen. Side 4, nederst, datterselskaber at statslige aktieselskaber Det foreslås, at man for fuldstændighedens skyld tilføjer: Datterselskaber af statslige aktieselskaber er kun omfattet, hvis de selvstændigt opfylder størrelseskravene til at være store C-virksomheder. Side 5, Særligt om nystiftede selskaber Det forekommer ofte, at et ApS kun har en direktør, og at dette ApS kan være holdingselskab for mange dattervirksomheder. Det giver ingen mening, hvis man i et sådant selskab skal opgøre størrelsen i forhold til, om der skal opstilles måltal for ApS et, på koncernniveau. Vi foreslår, at vejledningen omtaler denne situation, dvs. om et sådant selskab skal opstille måltal for direktionen, som kun kræves at være en person. Virksomheden ville jo heller ikke være forpligtet til at udvide en eventuel bestyrelse på tre pladser for at opnå ligevægt.

4 Side 6, første afsnit Skal det tolkes således, at en dansk koncern ikke kan lave koncern-måltal og - politik alene for de selskaber, der aflægger regnskab i DK? Altså udelade udenlandske dattervirksomheder? Side 4 Vi foreslår, at man giver eksempler her; fx ved to situationer: a) Dansk moderselskab, som falder under grænsekriterierne, men med dattervirksomhed i udlandet med 1000 medarbejdere. b) Dansk moderselskab, som er store C-virksomhed og med dattervirksomhed i udlandet med 1000 medarbejdere. Hvilke valgmuligheder har disse to virksomheder, når de begge har en bestyrelse med fem medlemmer? Side 6, over midten, investeringsforeninger Her kunne eventuelt tilføjes: Virksomheder omfattet af lov om investeringsforeninger mv. er ikke omfattet af regler om rapportering af kønsmæssig sammensætning af ledelsen. Side 6, Ligestillingsloven, andet afsnit Det er uklart, hvilken af de omtalte love, der har forrang her. Side 7 under punkt 4.1 Forslag til tilføjelse (skrevet med kursiv og fed): I relation til bestemmelsen om opstilling af måltal for det øverste ledelsesorgan med henblik på at opnå en mere ligelig kønsfordeling er der ikke krav om, at en virksomhed skal ændre vedtægternes bestemmelse om antallet af generalforsamlingsvalgte medlemmer af sin bestyrelse for at kunne opnå en ligelig kønsmæssig fordeling. Side 7, 6 linjer fra bunden, tre personer i bestyrelsen Det nævnes, at man kun accepterer kønsfordeling på under 40% som udtryk for ligelig fordeling i de situationer, hvor der er tre medlemmer i en bestyrelse. Dette fremgår også af tabellen øverst side 8. Vi har noteret os, at Erhvervsstyrelsen tidligere i mindst et konkret tilfælde skriftligt har tilladt, at to ud af seks personer anses for en ligelig fordeling. Dette er også meldt ud af et større revisionsfirma og et større advokatfirma. Der kan derfor imødeses diskussion om dette. På den baggrund foreslår vi, at teksten nederst side 7 yderligere suppleres med: Kønsfordelingen i eksemplet svarer til 33,33% af det ene køn og 66,67% af det andet køn. Det understreges, at det kun er i bestyrelsen med tre personer, at der accepteres en andel af det underrepræsenterede køn på under 40% som mål for ligelig fordeling.

5 Side 8, 5. Opstilling af et måltal, 2. afsnit Vi foreslår en præcisering af metoden for opgørelse af de 50 er det: gennemsnit af årets medarbejdere; gennemsnit af primo og ultimo antal medarbejdere; ultimo året antal medarbejdere? Side 5 Side 8 nederst og side 9 øverst, særligt om koncerner Det kan muligvis ikke kræves efter ÅRL 99a, stk. 7, men det anbefales, at man nederst side 8 tilføjer: Dattervirksomheden skal henvise til, hvor man kan finde koncernens politik for kønssammensætning, ligesom koncernens offentliggørelse heraf senest skal være sket, når dattervirksomhedens regnskab offentliggøres. Som tidligere anført anbefales det, at ÅRL 99a, stk. 7, også snarest opdateres på dette område. Afsnittet omtaler de situationer, hvor moderselskabet udarbejder koncernregnskab. For at reducere risikoen for misforståelser anbefales, at der suppleres med et afsnit, hvor der forklares mere detaljeret om reglerne for et moderselskab, der ikke udarbejder koncernregnskab, jævnfør afsnittet under generelle kommentarer ovenfor. I linje 9 og 10 øverst side 9 nævnes: Beregningen for de underliggende dattervirksomheder sker således på selskabsniveau. Derimod skal beregningen for moderselskabet ske på koncernniveau. Beregningen på koncernniveau i moderselskabet er vanskelig at forstå. Skal man lægge bestyrelserne for alle selskaber sammen? Hvad med personer, der går igen i flere bestyrelser? Måske er det ordet beregning, der gør det uklart. Vi foreslår, at teksten præciseres og eventuelt suppleres med eksempler. Side 9, midt, beregningen for moderselskabet på koncernniveau Dersom moderselskabet i sig selv er en klasse B, vil det være tilstrækkeligt alene at opstille måltal for bestyrelsen. Vi foreslår, at der gives eksempler her. Hvad er det, som skal beregnes her medtag gerne illustrative regneeksempler. Side 9, midt, blive omfattet som følge af koncernens størrelse Blive skal det ikke ændres til: Kan vælge at blive, hvis man vil anvende koncernregelsættet? Side 9, sidste afsnit før pkt. 5.1 Hvad er konklusionen? Det foreslås, at det anføres, hvilken lov der har forrang. Side 9, pkt. 5.1, 2. afsnit Det foreslås, at det præciseres, om det alene er medarbejdervalgte, som udelades, eller om der kan være andre typer af valgkriterier, som også skal udelades eller ikke ville kunne dette?

6 Side 9, nederst, om tidsperiode Det oplyses, at en tidsperiode til at nå de fastsatte mål højest bør udgøre 4 år. Det bør præciseres, om tidsperioden skal oplyses i ledelsesberetningen eller alene skal fastsættes internt. Vi finder det relevant at overveje en sætning om, at tidsperioden med fordel kan oplyses. Der bør i vejledningen indføjes en reference til lovbestemmelse eller lovbemærkninger herom, hvis sådanne eksisterer. Side 6 Det vil være en fordel at understrege med et eksempel, at for virksomheder med kalenderårsregnskab, som blev omfattet af reglerne for deres 2013-årsrapport, dækker første 4-års periode generelt frem til generalforsamlingen, hvor årsrapporten for 2017 godkendes. Baggrunden for vores forslag er, at mange virksomheder ikke skriver et årstal inden, men i stedet en periode på fx 4 år, og ikke får det rettet fra år til år. Det betyder, at 4-års perioden løber evigt. Side 9, Tidsangivelsen bør Det ønskes præciseret, hvor dette bør kommer fra lovgivningsmæssigt. Side 10, øverst, formulering af måltal Måltallene øverst side 10 indeholder præcise tal for kvinder i bestyrelsen. Det er også relevant i disse år. Vi anbefaler, at teksten gøres mere neutral, fx Det er målet, at der skal være mindst 33% af hvert køn i bestyrelsen. For virksomheder inden for visse brancher med særlige ejerformer (a.m.b.a. inden for landbrug og fiskeri mv.) kan der være en udfordring med kravene til måltal. Her kan situationen være, at fx 100 landmænd ejer et andelsslagteri. Landmændene har af deres midte valgt et repræsentantskab på 20 personer, der af deres midte har valgt seks personer til bestyrelsen. En sådan struktur vil næsten altid medføre, at der alene er mænd i bestyrelsen. Vi anbefaler, at der tilføjes tekst om, at vedtægterne i et a.m.b.a. eller lignende kan medføre, at det i praksis er umuligt at opnå en ændring af kønsfordelingen. Man kan vel næppe med rapporteringskravene om kønsfordeling tvinge en virksomhed til at ændre sine vedtægter? Sætningen om, at den fastsatte andel (skal) være større end den andel, det underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for fastsættelsen af måltallet, synes vi ikke kan læses direkte af lovteksten, og der er vel en risiko for, at man her og via eksemplet i efterfølgende sætning strammer loven unødigt via vejledningen. Hvad gør man, hvis virksomheden vurderer, fx pga. brancheforhold, at en ud af fem er ambitiøst og realistisk? Side Politik for de øvrige ledelsesniveauer Der beskrives, at forpligtelsen til at udarbejde politik alene gælder for virksomheder, der beskæftiger 50 eller flere medarbejdere (jf. SEL 139a, stk. 6). Gælder denne regel også, hvor vurderingen af, om størrelsesgrænserne er overskredet, afgøres på koncernniveau, som beskrevet i vejledningen side 8?

7 Side 10, 5.2, 2. afsnit der beskæftiger 50 eller flere medarbejdere. Er dette altid en virksomhedsregel eller også en koncernregel? Side 7 Man kunne forestille sig en koncern, hvor modervirksomheden har under 50 ansatte, men der er mange ansatte i dattervirksomhederne, måske endda i udlandet. Gælder reglen om, at man ikke skal rapportere om Øvrig ledelse i disse tilfælde? I vejledning 1 fra 2013, side 10, henvises om antal medarbejdere til bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation. Bekendtgørelsen giver ikke megen vejledning om dette aspekt, da den både indeholder regler for moder og koncern. Side 10 nederst og side 11 øverst Afsnittet omhandler forståelse af begrebet Politik. Det er vores erfaring, at en del virksomheder udformer en politik (hensigtserklæring), der ikke understøttes af specifikke handlinger og resultater. Disse virksomheder mener ofte, at de på denne måde har levet op til lovens krav. I teksten i afsnit 5.2 er det formentlig implicit forudsat, at en politik også indeholder de handlinger, der skal udføres i forlængelse af den vedtagne politik. Dette kan efter vores erfaring være vanskeligt forståeligt for mange virksomheder. Efter vores antagelse dækker ordet Politik beskrivelsen i ÅRL 99a, stk. 2, litra 1, men ikke litra 2 og 3. Vi foreslår, at afsnit 5.2 gennemskrives, så det er mere klart, hvornår man taler om Politik, og hvornår man taler om Politik=>Handlinger=>Resultater. Vi gør opmærksom på, at afsnit 5.2 slet ikke omhandler afrapportering af resultater, jf. ÅRL 99a, stk. 2, litra 3. Vi anbefaler, at der tilføjes noget herom, som minimum at det skal afrapporteres, hvorvidt politikken og de deraf afledte handlinger har resulteret i flere, færre eller uændret antal/procent kvindelige ledere i virksomheden. Side 11, midten, første linjer i afsnit 6 Med henvisning til omtalen ovenfor bør ordet politik udvides til politik, handlinger og afledte resultater. Det anbefales for klarhedens skyld, at der tilføjes en sætning, hvor det anføres, at afrapporteringen efter ÅRL 99b skal ske samlet, så der ikke er tvivl om det. Side 11, nederst Er rapporteringskravet om kønsfordelingen for de øvrige ledelsesniveauer ikke at gå videre i vejledningen, end lovens ord kræver? Side 12, under midten, samlet præsentation Det anføres: Oplysningerne skal gives samlet også selv om oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne måtte være anført andre steder i årsrapporten. Denne sætning kan virke forvirrende. Som nævnt i bemærkningen til side 11 anbefaler

8 vi en generel kommentar side 11, hvor det præciseres, at ÅRL 99brapporteringen skal ske samlet, og at man overvejer at fjerne sætningen på side 12. Side 8 Er dette i øvrigt ikke at gå videre end lovens krav for rapportering? Side 14 øverst Hvis virksomheden, selv om den er forpligtet til at udarbejde en politik, alligevel ikke har en politik, hvad så? Kan det uddybes i vejledningen, hvordan dette kan beskrives i redegørelsen? Side 14-15, redegørelse på hjemmeside Reglerne for rapportering om kønskvoter er placeret flere steder. 99b i årsregnskabsloven henviser videre til 99a om samfundsansvar, som gælder for store C- og D-virksomheder. Der er også et soft-law krav om kønskvoter i anbefalingerne for god selskabsledelse og dermed i kravene til redegørelse for virksomhedsledelse, som alene gælder for klasse D-virksomheder. Vi anbefaler, at man overvejer, om rapportering af kønsfordeling kan samles særskilt i en af de to redegørelser. I udkastet til vejledningen redegøres for kravene til en selvstændig redegørelse for kønsfordeling ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Efter vores opfattelse må det betyde, at bekendtgørelse nr. 761 af 20. juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside skal opdateres, så det mere klart fremgår, hvilke regler der gælder, hvis man udarbejder en selvstændig redegørelse for kønsfordeling og offentliggør den på virksomhedens hjemmeside. Imod ovenstående kommentar taler, at redegørelsen om kønsfordeling i lovgivningsmæssig forstand anses for at være en del af redegørelsen for samfundsansvar og derfor bør offentliggøres sammen med den øvrige del af redegørelsen for samfundsansvar. Vælges en sådan tilgang vil der ikke være behov for en opdatering af ovenstående bekendtgørelse. Vi anbefaler, at denne uklarhed afklares. I relation til sætningen side 15, øverst, om, at Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til virksomhedens generelle hjemmeside eller underside med virksomhedens samlede afrapporteringer, har vi tidligere forstået på Erhvervsstyrelsen, at det er tilstrækkeligt, hvis man via henvisningen kommer til den side, hvor virksomhedens samlede rapportering for fx mangfoldighed samles. Hvis styrelsen nu har skærpet sin holdning, bør dette fremhæves. På side 15 benævnes redegørelsen for kønsfordeling i citationstegn Lovpligtige redegørelse for kønsfordeling jf. årsregnskabslovens 99 b og på side 17 benævnes redegørelsen Lovpligtig redegørelse for kønsfordelingen jf. årsregnskabslovens 99 b. Redegørelsens benævnelse angivet i anførselstegn bør være ens.

9 Endvidere kunne det med fordel overvejes, om benævnelsen skulle præciseres til at være Lovpligtig redegørelse for ledelsens kønsfordeling jf. årsregnskabslovens 99 b. Betegnelsen Lovpligtig redegørelse for ledelsens mangfoldighed, jf. årsregnskabslovens 99 b, må vel være en tilladt mulighed. Side 9 Side 15, nederst, opdatering af oplysninger Der åbnes nederst side 15 op for, at man kan opdatere oplysninger i den lovpligtige redegørelse, samtidig med at det ovenfor præciseres, at redegørelsen skal ligge i uændret form på hjemmesiden i fem år. Det virker som en modstrid. Det anbefales, at teksten med omtale af opdatering fjernes, så der ikke opstår misforståelser. Alternativt skal det præciseres, at der kan offentliggøres frivillige redegørelser eller frivillige opdateringer til redegørelsen for kønsfordeling, men at de lovpligtige redegørelser skal opbevares i uændret form på hjemmesiden i fem år. Side 16, 2. afsnit: efter internationale standarder Mener man her, at internationale regler har forrang for kravet i årsregnskabsloven eller skulle der ikke stå her at oplysningskravene i henhold til den danske lovgivning skal efterleves, men kan indeholdes i afrapporteringer, der sker efter internationale regler? Side 16, midten, dattervirksomheder Vi henviser til bemærkninger tidligere i dette høringssvar i relation til udfordringer, når dattervirksomheder henviser til rapportering om kønsfordeling på koncernniveau. Side 17, midten, afsnit 7, straf Teksten kan give anledning til to misforståelser: 1) hvis en virksomhed har mindst 40% af hvert køn i henholdsvis øverste og øvrige ledelsesniveauer, skal der blot oplyses herom, og der skal ikke oplyses måltal, politik mv., og redegørelsen vil stadig være lovlig; og 2) når man her bruger ordet politik, skal skrives politik, handlinger og resultater, da informationskravet dækker alle tre elementer. Vi foreslår på dette grundlag, at teksten omskrives. Det bør uddybes i vejledningen, hvornår der er tale om straf efter selskabsloven henholdsvis årsregnskabsloven. Formuleringen "... det øverste ledelsesorgan frit kan opstille det måltal og den politik..." synes forkert, da det øverste ledelsesniveau alene skal opstille måltal for sig selv - politikken skal udarbejdes af det centrale ledelsesorgan. Og i forhold til omtalen tidligere i vejledningen synes det forkert at sige, at de frit kan opstille måltal - hvis de fx ikke længere må sætte det - som for nogle er det realistiske måltal - til nul. Dette bør justeres i teksten.

10 De sidste to linjer om, at Manglende redegørelse straffes med bøde, kunne med fordel præciseres. Er der tale om en manglende redegørelse i årsrapporten? I så fald bør Manglende redegørelse for ændres til Manglende redegørelse i årsrapporten for. Eller er der tale om manglende opfyldelse af selskabsretlige krav om at have måltal for øverste niveau og politikker for øvrige? Så vidt vi har forstået, er det kun manglende overholdelse af de selskabsretlige krav om måltal og politikker, der kan medføre bødestraf. Side 10 Side Krav til revisor I linje 2 i dette afsnit skal regnskabsklasse C ændres til regnskabsklasse C (stor), da reglerne ikke gælder for mellemstore virksomheder i klasse C. Her beskrives reglerne for gennemgang af ledelsesberetningen, og hvorledes revisor anfører, hvis der er fejl eller mangler (modificeres i udtalelse om ledelsesberetningen). Et forslag kunne være, at der ligeledes var en beskrivelse af, at revisor skal medtage en supplerende oplysning for ledelsesansvar, såfremt virksomheden ikke har udarbejdet måltal og politikker i overensstemmelse med selskabslovgivningen. Side 17, nederst, supplerende beretning Man henviser to linjer fra bunden til begrebet supplerende beretning. Det kan ikke ses, om der menes beretning som defineret i ÅRL 14 med diverse tilhørende regler for særlig håndtering, eller om der menes rapportering efter internationale retningslinjer, Fremskridtsrapport mv. Teksten anbefales tilpasset i forhold hertil. Ikrafttræden af vejledningen Ikrafttræden omtales ikke i udkastet, og det er måske hensigtsmæssigt at fastsætte en rimelig ikrafttræden, så kalenderårsvirksomheder ikke kommer i problemer. Virksomhederne skal have tid til at implementere vejledningen. FSR danske revisorer står gerne til rådighed for en uddybning og for fortsat dialog med styrelsen i forbindelse med det videre arbejde med vejledningen. Med venlig hilsen Ole Steen Jørgensen chefkonsulent Pernille Risgaard rådgiver

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012.

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Anne Aarup Fenger Pr. e-mail: annfen@erst.dk 20. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Carina Gaarde Sørensen. Pr maj 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Carina Gaarde Sørensen. Pr maj 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Carina Gaarde Sørensen Pr. e-mail: carsor@erst.dk 10. maj 2016 Udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Tak for muligheden

Læs mere

Kønsfordeling i de største danske virksomheder

Kønsfordeling i de største danske virksomheder 17. februar 215 Kønsfordeling i de største danske virksomheder Erhvervsstyrelsen har foretaget en ny undersøgelse af kønsfordelingen blandt de største danske virksomheder i januar 215. Det er valgt at

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom Erhvervsstyrelsen Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Hvilke virksomheder

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99b Forklaringsnoter 1. ÅRL 99b Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal opstille måltal for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b 1, skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Årsregnskabs - loven

Årsregnskabs - loven DI Sådan > SÅDAN Kom sikkert gennem årsregnskabslovens rapporteringskrav Årsregnskabs - loven > Rapporteringskrav om interne kontroller 107 b Forord Med ændringen af Årsregnskabsloven i 2008 stilles der

Læs mere

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT har d. 27. november 2014 fremsendt ovennævnte udkast

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til årsregnskabslovens 99 a skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar, herunder specifikt

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lars Clemmen Christensen Pr. email: lcc@ftnet.dk 1. november 2013 Høring over udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning

Den kønsmæssige sammensætning Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Regnskabsåret 2017 December 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Metode 3 3. Efterlevelse af lovkravet 4

Læs mere

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen LO-skolen d. 26. april 2014 Iværksætterselskaber

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99b Forklaringsnoter 1. SEL 139a Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal opstille måltal for den kønsmæssige

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning. jf. årsregnskabslovens 99b Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens 99b Forklaringsnoter 1. ÅRL 99b Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal opstille måltal for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

revisors tjekliste hvad: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar hvem: Virksomheder i regnskabsklasse store C og D

revisors tjekliste hvad: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar hvem: Virksomheder i regnskabsklasse store C og D revisors tjekliste hvad: Årsregnskabslovens 99 a vedr. hvem: Virksomheder i regnskabsklasse store C og D hvornår: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2018 eller senere Juni, 2018 årsregnskabslovens

Læs mere

For institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

For institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Bilag 2c Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 473 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 God selskabsledelse, bestyrelsesarbejde og revisors rolle Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Denne tjekliste har til formål at give et overblik over lovgivning, virksomhedens og revisors pligter.

REVISOR- TJEKLISTE. Denne tjekliste har til formål at give et overblik over lovgivning, virksomhedens og revisors pligter. REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: Regnskabet følger kalenderåret. Fonden til Bevarelse af Anne Justs Have. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

VEJLEDNING OM. Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse

VEJLEDNING OM. Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse VEJLEDNING OM Fondsbestyrelsens redegørelse for god fondsledelse Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: December 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Redegørelse... 3 2.1. Generelt...

Læs mere

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU?

(1) Hvor effektivt et redskab er selv-regulering til at løse den kønsmæssige ubalance i virksomhedsbestyrelser i EU? Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Bilag 453 Offentligt European Commission DG Justice / D1 LX 46-1/101 'Consultation gender balance' B-1049 Brussels BELGIUM JUST-GENDERBALANCE-CONSULTATION@ec.europa.eu

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode. Pr april 2016 Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode Pr. e-mail: lisfod@erst.dk 15. april 2016 Vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen Tak for muligheden for at kommentere

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer)

Revisoreksamen 2004. Opgave 1. dag. Mandag, den 9. august 2004. (8 timer) Revisoreksamen 2004 Opgave 1. dag Mandag, den 9. august 2004 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven, bortset fra: disketter, mobiltelefoner, eller andet elektronisk kommunikationsudstyr

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. ROC ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Side 1/8 Fuldstændige forslag til vedtagelse på ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S onsdag den 21. april 2010, kl. 17.00 i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014

Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 1. september 2014 Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 1. september 2014 Pr. e-mail: uvaeul@uvm.dk Høringssvar fra FSR danske revisorer vedr. Høring

Læs mere

Bilag 3 - revisorinstruks

Bilag 3 - revisorinstruks Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Specialkonsulent Niels Outzen Jensen og Elsebeth Normann Jensen Pr. e-mail: post@energitilsynet.dk; cc: noj@energitilsynet.dk; enje@energitilsynet.dk

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 (jf. årsregnskabsloven

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 (jf. årsregnskabsloven Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Ændringer af Vandsamarbejde Sjælland A/S vedtægter og aktionæroverenskomst (nu ejeraftalen )

Ændringer af Vandsamarbejde Sjælland A/S vedtægter og aktionæroverenskomst (nu ejeraftalen ) Bilag ØU 100920 pkt. 22_02 Notat Dato 27.5.2010 Journalnr. 13.02.00 G02/34877 Skrevet af Carsten Hansen Ændringer af Vandsamarbejde Sjælland A/S vedtægter og aktionæroverenskomst (nu ejeraftalen ) Indledning

Læs mere

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014

Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Egerland Holding ApS CVR-nr. 30572637

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse er for god fondsledelse Bevica Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse og følger alle anbefalingerne. Anbefaling 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation,

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sendt pr. e-mail til: trm@trm.dk og bgk@trm.dk Dato: 23. november 2015 Vor ref.: CMO Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING. om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation. Udgivet af Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation Udgivet af Erhvervsstyrelsen September 2011 Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for selskabs- og koncernrepræsentation

Læs mere

Undersøgelse om rapportering af samfundsansvar juni 2010

Undersøgelse om rapportering af samfundsansvar juni 2010 Undersøgelse om rapportering af samfundsansvar juni Resumé 9 var det første år, hvor en række virksomheder ifølge årsregnskabslovens 99 a skulle rapportere om samfundsansvar. Virksomhederne omfattet af

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere