DMU Vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMU Vedtægter 06-03-2011"

Transkript

1 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere, instruktører, officials og klubber 2. At danne bindeled mellem de tilsluttede sportskommissioner, udvalg, paneler og klubber. 3. At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og gældende lovgivning. 4. At arbejde for motorcykel- og BMX sporten som helhed, eventuelt også i samarbejde med andre motorsportsorganisationer. 2. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF) og forpligter sig til at underkaste sig denne organisations til enhver tid gældende love. 3. Unionen varetager desuden de tilsluttede klubbers sportslige fællesinteresser og kontrollerer motorcykelog BMX-sporten, samt repræsenterer som medlem af Fédération Internationale de Motocyclisme og i Union Européenne de Motocyclisme Danmarks motorcykelsportsudøvere over for udlandet samt er tilknyttet Nordic Motorsport Council (NMC). 2 Sammensætning 1. DMU består af de klubber, som er optaget som medlemmer af unionen efter gældende bestemmelser herfor. 2. Enhver klub, der optages som medlem af DMU, skal uden forbehold antage og overholde disse vedtægter og enhver anden bestemmelse eller regel, som er gældende for eller fremtidigt måtte blive lovligt vedtaget som gældende for DMU. 3 Ledelse 1. Unionen ledes af en Hovedbestyrelse og et Repræsentantskab. 2. DMU s Repræsentantskab er unionens højeste myndighed. 3. Til at varetage de sportslige opgaver er der oprettet Sportskommissioner og i reference til disse Sportsudvalg. Til at varetage administrative og tværgående aktiviteter er der oprettet udvalg og paneler, som alle refererer til hovedbestyrelsen. 4. Sportsgrenene ledes af de respektive Sportskommissioner og et Repræsentantskab for den enkelte sportsgren. 5. Repræsentantskabet er den højeste myndighed indenfor de nationale aktiviteter. Hvis der stilles forslag til et repræsentantskab (DMU eller Sportskommission) og der er tvivl om kompetenceområdet afgøres dette af DMU s Repræsentantskab 6. Alle afgørelser og beslutninger truffet af forretningsudvalget, en sportskommission, et sportsudvalg, et udvalg eller panel kan behandles og omgøres af Hovedbestyrelsen. 7. En sportskommissions repræsentantskab kan ikke vedtage beslutninger, der vedrører unionens overordnede forhold eller generelle drift, og kan ej heller beslutte om forhold af videregående økonomisk karakter. 8. Beslutninger indenfor en sportskommissions selvstændige kompetenceområde vedtaget af sportskommissionens repræsentantskab, kan kun omgøres af DMU s repræsentantskab. 4 Hovedbestyrelse 1. Hovedbestyrelsen består af én formand, én næstformand og ét hovedbestyrelsesmedlem (HBmedlem), formændene for sports-kommissionerne, én repræsentant fra hver af sportskommissionerne samt én aktiv repræsentant. DMU s Generalsekretær deltager uden stemmeret. 2. DMU s repræsentantskab vælger følgende: Formand for en periode på 3 år, 2 HB-medlemmer for en periode på 3 år, 1 suppleant for hovedbestyrelsen for en periode på 1 år. Formanden og de 2 HB-medlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år. Næstformanden vælges hvert år blandt de politisk valgte HB- medlemmer. Dette sker ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Stedfortræder for formanden er næstformanden. 3. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et HBmedlem må fratræde før den normale periodes udløb eller ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes suppleanten for de 3 HB medlemmer, eller nyt medlem fra de respektive sportskommissioner, hvorefter Hovedbestyrelsen konstituerer sig, der fungerer indtil nyt valg finder sted på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor de nyvalgte indtræder i den sædvanlige turnus. 4. Hvis en person, som besidder en valgt post i DMU og som ikke er på valg ved kommende repræsentantskabsmøde, ønsker at stille op til en anden post, skal vedkommende meddele dette til DMU s Administration senest 30 dage inden seneste dato for anmeldelse af kandidater til det kommende repræsentantskabsmøde. Personen skal samtidig meddele at vedkommende trækker sig fra posten på det kommende repræsentantskabsmøde. Posten er herefter vakant uden for turnusen, hvilket meddeles klubberne i forbindelse med anmeldelsesprocessen til de vakante pladser i turnusen. Der kan opstilles kandidater. Perioden vil være for den resterende periode for pladsen så den oprindelige turnus bibeholdes. Den pågældende varetager sin post frem til repræsentantskabsmødet og kan ligeledes vælge at stille op til sin egen post igen. 5. Kandidater, der ikke opnår valg til Hovedbestyrelsen, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg. 6. Formanden for et udvalg eller panel udpeges for ét år ad gangen. Hovedbestyrelsen og formanden for det pågældende udvalg eller panel udpeger de øvrige medlemmer og det skal tilstræbes at der maksimalt udpeges 3 medlemmer til hvert udvalg eller panel. Perioden for øvrige medlemmer er individuel. 7. Indstilling af personer til paneler eller udvalg kan ske Side 1

2 fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, Sportskommissionerne eller fra HB. Personerne behøver ikke DMU medlemskab (eksperter) 8. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udpegningen af paneler og udvalg finder sted inden for 14 dage herefter. De gamle udvalg/paneler fungerer indtil de nye er udpegede. 9. Der udpeges en koordinator blandt HB- medlemmerne for det pågældende udvalg eller panel, som er den primære kontaktperson mellem udvalg/panel og Hovedbestyrelse. Formanden for udvalget/panelet deltager på møder i Hovedbestyrelsen eller Forretningsudvalget efter behov. Udvalget eller panelet er ansvarlig for det specifikke område indenfor det af hovedbestyrelsen beskrevne arbejdsgrundlag og det fastlagte budget. Alle udvalg og paneler udarbejder en årlig skriftlig rapport. 10. Der kan udpeges formænd eller medlemmer til et udvalg eller et panel, der samtidig er politisk valgte til Hovedbestyrelsen eller en Sportskommission. Suppleanter ligeså. Det er tilladt at være medlem af flere paneler eller arbejdsgrupper. 5 Indkaldelse til Hovedbestyrelsesmøder Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder foretages på formandens foranledning og skal i alle tilfælde foretages, såfremt 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt forlangende derom. Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6 Repræsentantskabet for DMU 1. Repræsentantskabet for DMU består med stemmeret af formændene for samtlige under DMU stående klubber eller de med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere. 2. En fuldmagt kan af giveren bestemmes at gælde alle eller begrænses til visse definerede afstemninger, og skal af fuldmagtshaveren gives til repræsentantskabsmødets dirigent senest ved mødets åbning. Den enkelte klubs repræsentant kan maksimalt have 2 stemmer (således besidde én fuldmagt fra en anden klub) 3. Adgang til Repræsentantskabsmødet har medlemmer af Sportskommissionerne, diverse paneler og udvalg, DMU s Ordensudvalg, Sportsudvalg og kandidater til valg til åbne poster. Hovedbestyrelsen kan tillade andre at overvære repræsentantskabsmødet. 4. Kun klubber, der er stemmeberettigede på DMU s repræsentantskabsmøde, og Hovedbestyrelsen kan anmelde kandidater til valg. Anmeldelse af kandidater til valg til Hovedbestyrelsen, sportskommissioner, revisorer samt Ordensudvalget skal være DMU s sekretariat i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Kandidaterne skal have været medlem af samme klub under DMU i mindst 6 måneder forud for valget. 5. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal ligeledes være DMU s sekretariat i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. 6. Sekretariatet udsender følgende materiale til klubberne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet: 1. Opstillingslister for alle valg. herunder indstillingslister til sportsudvalg, såvel paneler samt øvrige udvalg og sportsudvalg (for både Hovedbestyrelsen og kommissioner) 2. Indkomne forslag opdelt efter tilhørsforhold. 3. DMU regnskab, samt de grenspecifikke regnskaber og budgetforslag. 7 Ordinært Repræsentantskabsmøde for DMU 1. Ordinært repræsentantskabsmøde for DMU afholdes hvert år i marts måned og indvarsles i unionens medlemsblad samt på med mindst 8 ugers varsel. 2. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af møderet og stemmetal 2. Valg af dirigent og stemmetællere. 3. HB s beretning til godkendelse. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af DMU s strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til godkendelse. 7. Fremlæggelse af budget for indeværende år 8. Fremlæggelse af forslag til kontingenter for medlemskategorier til godkendelse for efterfølgende regnskabsår 9. Valg til Hovedbestyrelse, samt suppleant 10. Valg af revisorer, samt suppleant 11. Valg til Ordensudvalget, samt suppleant 12. Eventuelt 3. Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes til dirigenten under sagsbehandlingen. 8 Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde for DMU 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes efter beslutning af 1/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer, eller når mindst 1/3 af de under DMU stående stemmeberettigede klubber fremsætter skriftligt forlangende herom. 2. Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 30 dage efter indgivelse herom. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved brev til samtlige klubber sendt til de til DMU s sekretariat oplyste klubadresser og skal så vidt muligt også optages i unionens officielle organer. Indkaldelsen skal angive mødets dagsorden Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede klubber. Ved vedtægtsændringer skal dog mindst 50 % af DMU s klubber være fremmødt. 2. Stemmetallet ved Repræsentantskabet beregnes således: Der skal i en klub være mindst 5 licensindehavere for, at denne er stemmeberettiget på DMU s repræsentantskabsmøde. Medlemstallet opgøres pr. 31. december foregående år. Side 2

3 Én repræsenteret og stemmeberettiget klub = én stemme, som udøves af klubbens formand eller ved fuldmagt. I forbindelse med valg til flere poster i samme afstemning har hver repræsenteret og stemmeberettiget klub dog et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. Afstemninger skal på forlangende være skriftlige. 3. En klub er ikke stemmeberettiget hvis klubben har en forfalden gæld og der ikke er indgået en skriftlig aftale om nedbringelse af denne. Klubben er ligeledes ikke stemmeberettiget hvis den indgåede aftale ikke overholdes. 4. Til repræsentantskabsmøder for DMU kan klubbernes formænd eller disses stedfortrædere medtage én bisidder for hver sportsgren, som pågældende klub har aktiviteter indenfor. 5. Adgang til repræsentantskabsmøderne uden stemmeret har DMU s Hovedbestyrelse, sportskommissionerne, DMU s Ordensudvalg, DMU s revisorer, kandidater til valg til DMU s hovedbestyrelse, og til sportskommissionerne, D og S-licensindehavere, samt DMU medlemmer af Internationale kommissioner og udvalg og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer. Andre personer kan gives adgang til møderne, såfremt der er givet tilladelse af DMU s Hovedbestyrelse. 10 Beslutninger om tidsplan og sted for repræsentantskabsmøder i DMU træffes af Hovedbestyrelsen. 11 Der føres referat fra repræsentantskabsmøderne. Referaterne oploades på 12 DMU s Ordensudvalg 1. DMU s Ordensudvalg består af 3 medlemmer og er DMU s højeste dømmende myndighed. 2. Ordensudvalget behandler alle ankesager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DMU s vedtægter, reglementer, regler m. v. 3. Ordensudvalgets medlemmer vælges af repræsentantskabet, for en 3-årig periode med en tidsforskydning på ét år. Suppleanterne vælges for en 2-årig periode med en tidsforskydning på 1 år. Nyvalg eller genvalg af suppleanter skal foretages på det førstkommende repræsentantskabsmøde, også hvis en suppleant er indtrådt i udvalget. Anmeldelse af kandidater, se 6 stk Udvalget konstituerer sig efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde i DMU med en formand og en stedfortræder for denne. 5. Valgbar er ethvert medlem af DMU. Et medlem eller en suppleant til Ordensudvalget må ikke samtidig være medlem af nogen bestyrelse, komité, udvalg eller lignende i organer underlagt eller tilknyttet DMU. Ligeledes må udvalgsmedlemmer eller suppleanter ikke være lønnet af DMU. Kandidater, der ikke opnår valg til Ordensudvalget, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg. 6. Ingen af Ordensudvalgets medlemmer eller suppleanter kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om vedkommendes habilitet. 13 Reglementer 1. Alle motorcykelsports- og BMX- konkurrencer og alle sportslige forhold i øvrigt er underkastet de af DMU udarbejdede reglementer for almene forhold og for de enkelte sportsgrene. 2. Reglements- og juraudvalget godkender, med ansvar over for Hovedbestyrelsen, Alment Reglement, og reglementerne for de enkelte sportsgrene. 3. Forslag om reglementsændringer, der berører DMU s Vedtægter, skal godkendes af DMU s repræsentantskab. 14 Sportskommissioner 1. DMU etablerer nedenstående sportskommissioner: - Motocross - Off Track - Speedway - Road Racing og Drag Racing - BMX 2. En sportskommission består af en formand, en næstformand og et bestyrelsesmedlem. På det årlige repræsentantskabsmøde for sportskommissionen vælges følgende: - Formand for en periode på 3 år, - 2 kommissionsmedlemmer for en periode på 3 år, - 1 suppleant for kommissionen for en periode på 1 år. - Formanden og de 2 kommissionsmedlemmer vælges i en turnus således at én er på valg hvert år. 3. Kandidaterne skal have været medlem af samme klub under DMU i mindst 6 måneder forud for valget. 4. Kandidater, der ikke opnår valg til sportskommissionen, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg til den pågældende sportskommission. 5. Kommissionen konstituerer sig med næstformand og HB-medlem for 1 år. Dette sker ved førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet. Stedfortræder for formanden er næstformanden. 6. I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller kommissions- medlemmet må fratræde før den normale periodes udløb eller ikke har mulighed for at deltage i kommissionsarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes suppleanten for sportskommissionen, hvorefter kommissionen konstituerer sig, indtil nyt valg finder sted på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor de nyvalgte indtræder i den sædvanlige turnus. 7. Sportskommissionen skal bestå af D eller S- licensindehavere. Der kan for alle dispenseres fra D eller S- licenskravet mod, at vedkommende indstilles til først mulige D eller S-licensprøve. Hvis prøven ikke bestås, indtræder suppleanten Ovenstående krav ang. D eller S licens er også gældende for suppleanterne. Side 3

4 8. Hvis en person, som besidder en valgt post i DMU og som ikke er på valg ved kommende repræsentantskabsmøde, ønsker at stille op til en anden post i sportskommissionen skal vedkommende meddele dette til DMU s Administration senest 30 dage inden seneste dato for anmeldelse af kandidater til det kommende repræsentantskabsmøde. Personen skal samtidig meddele at vedkommende trækker sig fra posten på det kommende repræsentantskabsmøde. Posten er herefter vakant uden for turnusen, hvilket meddeles klubberne i forbindelse med anmeldelsesprocessen til de vakante pladser i turnusen. Der kan derefter opstilles kandidater. Perioden vil være for den resterende periode for pladsen så den oprindelige turnus bibeholdes. Den pågældende varetager sin post frem til repræsentantskabsmødet og kan ligeledes vælge at stille op til sin egen post igen. 9. Sportskommissionen skal nedsætte sportsudvalg til at varetage det eller de pågældende sportslige områder. Man kan godt være udpeget til mere end ét sportsudvalg. 10. Sportskommissionerne skal senest ved indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde definere hvilke sportsudvalg der skal besættes. Sportskommissionerne kan dog nedsætte yderligere sportsudvalg gennem sæsonen, hvis der opstår behov for dette. 11. Indstilling af personer til sportsudvalg kan ske fra DMUklubberne, DMU-licensindehavere, eller fra sportskommissionerne. 12. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udpegningen af udvalgene finder sted 14 dage umiddelbart herefter. De gamle sportsudvalg fungerer indtil de nye er udpegede. 13. Sportskommissionen er ansvarlig for at de besluttede strategier og aktiviteter gennemføres indenfor de aftalte tidsplaner og budgetter 14. Formanden for et sportsudvalg udpeges for ét år ad gangen. Perioden for øvrige medlemmer er individuel. Sportskommissionen og formanden for sportsudvalget udpeger de øvrige sportsudvalgsmedlemmer. Det skal tilstræbes at der maksimalt udpeges 4 medlemmer til sportsudvalgene. Dette inkluderer udpegningen af en kørerrepræsentant for det pågældende sportslige område. 15. Der skal udpeges en koordinator blandt sportskommissionens medlemmer for det pågældende sportsudvalg, som er den primære kontaktperson mellem sportsudvalget og sportskommissionen. 16. Hvert medlem af sportsudvalget har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 17. Sportsudvalget er ansvarlig for den daglige drift af det enkelte sportslige område indenfor reglementet og det fastlagte budget. Sportsudvalget er ansvarligt for at de besluttede aktiviteter gennemføres som planlagt. 18. Der udarbejdes en skriftlig årsrapport fra hvert sportsudvalg. 15 Kørerrepræsentanter 1. Kørerrepræsentanter udpeges af den pågældende sportskommission og sportsudvalg for 1 år af gangen. Der skal være én kørerrepræsentant i samtlige sportsudvalg. 2. Indstilling af kørerepræsentant til sportsudvalg kan ske fra DMU-klubberne, DMU-licensindehavere, eller fra sportskommissionerne. 3. Indstillingsperioden er fra indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde, og indtil 14 dage efter afholdelse af denne. Udvalgene udpeges 14 dage herefter 4. Valg til HB foretages af, og blandt de udpegede kørerepræsentanter. Valget foretages snarest muligt efter udpegning, dog senest 1 mdr. efter det ordinære repræsentantskabsmøde i marts. 5. Kørerrepræsentanten skal være fyldt 18 år og have kørerlicens. (dog undtaget eventuelle micro sportsudvalg hvor der kan udpeges en forælder som repræsentant) Repræsentantskabet for en sportskommission Repræsentantskabet for en sportskommission består af formændene for de under DMU stående klubber, som har aktiviteter inden for den pågældende sportsgren, eller med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere. Angående fuldmagt se 6 stk Ordinært Repræsentantskabsmøde for en sportskommission 1. Ordinært repræsentantskabsmøde for sportskommissionen afholdes hvert år i marts måned og normalt umiddelbart efter DMU s repræsentantskabsmøde. Mødet indvarsles i unionens officielle organ og på med mindst 8 ugers varsel. 2. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af møderet og stemmetal. 2. Valg af dirigent og stemmetællere. 3. Sportskommissionens beretning til godkendelse 4. Behandling af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til efterretning 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fremlæggelse af sportskommissionens strategi og primære aktiviteter for de kommende 3 år til godkendelse. 7. Fremlæggelse af budget for det indeværende år 8. Valg til sportskommissionen samt suppleant 9. Eventuelt 3. Behandlingen af budgetforslaget må ikke føre til beslutninger, der ændrer i budgettets bundlinje resultatet. Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes til dirigenten under sagsbehandlingen. 18 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde for en sportskommission 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde for en sportskommission indkaldes efter beslutning af 2/3 af sportskommissionens medlemmer, eller når mindst 1/3 Side 4

5 af de under sportskommissionen hørende stemmeberettigede klubber fremsætter skriftligt forlangende herom. Omkostningen herfor afholdes af sportskommissionen. 2. Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal ske senest 30 dage efter anmodning herom. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel ved brev til samtlige klubber sendt til de til DMU s sekretariat oplyste klubadresser og skal så vidt muligt også optages i unionens officielle organer. Indkaldelsen skal angive mødets dagsorden Repræsentantskabet for en sportskommission er beslutningsdygtigt uanset antallet af repræsenterede stemmer. Stemmetallet ved en sportskommissions repræsentantskabsmøde beregnes således: Én repræsenteret og stemmeberettiget klub = én stemme, som udøves af klubbens formand eller ved fuldmagt. I forbindelse med valg til flere poster i samme afstemning har hver repræsenteret og stemmeberettiget klub dog et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. 2. Der afvikles repræsentantskabsmøder indenfor hver Sportskommission. 3. For at en klub er stemmeberettiget, kræves, at den pågældende klub råder over mindst 5 licensindehavere beregnet som en sum af kørere indenfor sportsgrenen (sportskommissionen). Antallet af licensindehavere opgøres pr. 31. december det foregående år. Afstemninger skal på forlangende være skriftlige. 4. Der gives dispensation for klubbernes stemmeberettigelse til Sportskommissionen for Trial, ATV, SuperMoto, Freestyle, Enduro på repræsentantskabsmødet Interesserede klubber der stiller med en repræsentant vil være stemmeberettigede på repræsentantskabs-mødet for denne sportskommission Adgang til en sportskommissions repræsentantskabsmøde uden stemmeret har medlemmer af den pågældende sportskommissions, medlemmer af nedsatte sportsudvalg under sportskommissionen, medlemmer af DMU s hovedbestyrelse og de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg og paneler, ordensudvalget, kandidater til valg til pågældende sportskommissions bestyrelse samt D- og S- licensindehavere inden for den pågældende sportsgren. Sportskommissionen kan tillade andre at overvære mødet. 20 Gennemførsel ved valg 1. Valg foretages på de respektive repræsentantskabsmøder til de i 4 (Hovedbestyrelse), og 14 (Sportskommission), 12 (Ordensudvalg), 22 (Revisorer) nævnte poster. Afstemning foregår skriftligt, hvis der er opstillet flere kandidater til et valg, end der er ledige poster. 2. For at blive valgt til en formandspost skal der opnås fuld majoritet minimum (mindst 50 % af de afgivne stemmer + 1 stemme, oprundet til det nærmeste hele antal) af klubbernes stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne stemmer. 3. Hvis positionen for formanden ikke er afgjort efter første runde gennemføres de nødvendige runder, kandidaten med færrest stemmer hver gang - udgår. Forekommer der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved lodtrækning. 4. For at blive valgt til en anden post, kræves simpel majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved lodtrækning. 5. I tilfælde, hvor der foretages valg til flere poster i samme afstemning, og der er opstillet flere kandidater, end der er ledige poster, afgøres valget ved simpel majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved lodtrækning. Der kan i sådanne afstemninger ikke afgives mere end én stemme på samme kandidat. 21 DMU s Talent og Eliteudvalg 1. Hovedbestyrelsen udpeger Formanden for Talent og Eliteudvalget der samtidig er DMU s Talent og Elite Koordinator og medlem af Team Danmark Styregruppen. 2. Ligeledes udpeges i alt 5 repræsentanter én fra hver sportskommission som medlemmer af Talent og Eliteudvalget. Repræsentanterne skal vælges mellem repræsentanterne der er valgt i Hovedbestyrelsen. 3. Talent og Eliteudvalget har med reference til Hovedbestyrelsen ansvaret for DMU s samlede Talent og Elitesatsning, såvel den sportslige og administrative del som de økonomiske rammer herfor. 22 Økonomi 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 2. DMU s Hovedbestyrelse godkender budgettet for det kommende år for alle aktivitetsområder inden 31. december 3. Regnskabet for DMU og de enkelte sportskommissioner skal revideres af to revisorer, der vælges på DMU s repræsentantskabsmøde for 1 år ad gangen. Ligeledes vælges en revisorsuppleant for ét år ad gangen. Kandidater, der ikke opnår valg til revisor, kan umiddelbart opstille til suppleantvalg, såfremt vedkommende selv ønsker det. Anmeldelse af kandidater, se 6 stk Hovedbestyrelsen træffer bestemmelse om afholdelse af udgifter til sekretariatet og anden administration. 2. Rejser, møder eller lignende, der forårsager udgifter for DMU, skal forud være godkendt af Hovedbestyrelsen. 3. Alle spørgsmål om køb og salg af fast ejendom skal dog forelægges repræsentantskabet til afgørelse. 4. DMU forpligtes kontraktligt ved underskrift af mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med formanden eller næstformanden. Side 5

6 5. Den enkelte sportskommission kan ikke indgå kontrakter uden godkendelse af Hovedbestyrelsen, samt underskrifter ift. Stk 4 samt den pågældende formand for sportskommissionen 24 Kontingenter 1. Alle medlemmer af klubber under DMU skal betale kontingent til unionen via klubkontingentbetalingen 2. DMU s ordinære repræsentantskabsmøde kan etablere forskellige kategorier af medlemskab med tilhørende kontingentsatser, som oplyses i det årlige priscirkulære. 3. Klubberne afregner kontingentbetalingen til DMU pr. medlem af klubben i henhold til medlemskategorierne. 25 Daglig drift DMU s daglige forretninger varetages af et af Hovedbestyrelsen ansat personale under ledelse af en General Sekretær. 26 Forretningsudvalg 1. Til at varetage kontakten mellem Hovedbestyrelsen og administrationen samt varetage den løbende overvågning af unionens drift og økonomi og træffe dispositioner i verserende sager er der af Hovedbestyrelsen nedsat et forretningsudvalg. 2. Forretningsudvalget arbejder under ansvar over for Hovedbestyrelsen og består af DMU s formand og 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer, som vælges årligt blandt de politiske valgte af hovedbestyrelsen samt DMU s General Sekretær (uden stemmeret). Hovedbestyrelsen skal holdes informeret om alle dispositioner truffet af Forretningsudvalget. 27 Optagelse af en klub under DMU 1. En klub, der ønsker optagelse i DMU, indsender til DMU s sekretariat optagelsesbegæring bilagt 1 eksemplar af klubbens vedtægter og fuldstændig medlemsfortegnelse. 2. Det er en betingelse for optagelse i DMU, at klubben kan afgive dokumentation for et medlemstal på mindst Det er endvidere en betingelse, at klubben ledes af en lovligt valgt bestyrelse, hvis medlemmer løser medlemskab af DMU. 4. Optagelsesbegæringen sendes til samtlige klubber med en indsigelsesfrist på 14 dage. Fremsættes der ikke indsigelse, betragtes klubben som optaget. 5. Såfremt der fremsættes indsigelse, kan optagelsesbegæringen først behandles ved et ordinært repræsentantskabsmøde for DMU. For optagelse kræves simpel majoritet blandt de afgivne stemmer. klub under DMU, medmindre den pågældende har betalt skyldigt kontingent eller anden gæld til DMU eller andre klubber under DMU. 2. En person, som af en given årsag er ekskluderet som medlem af en klub, kan indbringe afgørelsen for Hovedbestyrelsen. Efterfølgende anke til DMU s Ordensudvalg er mulig. 3. En person, som af en given årsag er ekskluderet som medlem af en klub, kan søge medlemskab henholdsvis forblive som medlem af en anden klub. 4. Beslutninger om sådant medlemskab kan indbringes for Hovedbestyrelsen. Efterfølgende anke til DMU s Ordensudvalg er mulig. 5. Ingen kan få udstedt official- eller kørerlicens gennem DMU, hvis den pågældende er i restance eller gæld til DMU eller klubber under DMU. 29 Suspension 1. En klub eller et medlem, der vægrer sig ved at acceptere en af DMU vedtagen straf, eller som på anden måde ikke retter sig efter de af DMU meddelte påbud eller forskrifter, kan suspenderes af et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de repræsenterede klubber stemmer derfor, eller kan af Hovedbestyrelsen sættes i karantæne, indtil et repræsentantskabsmøde er afholdt. 2. Suspension af en klub eller et medlem skal altid være tidsbestemt. Den suspenderede har ret til ved fremmøde at redegøre for sin sag på førstkommende repræsentantskabsmøde. 30 Straffe 1. Når DMU idømmer en person eller en klub en straf, skal denne meddeles vedkommende eller klubben vedlagt fyldestgørende begrundelse inden anden offentliggørelse. 2. Hvis der udstedes straffe i en søsterorganisation accepterer DMU dette. 31 Veteranmotorcykelklub Der kan direkte til DMU tilsluttes én veteranmotorcykelklub. Klubbens område omfatter alene veterankøretøjer og arrangementer af løb for sådanne, og klubben er kun stemmeberettiget i forhold dette vedrørende. Medlemmerne af veteranmotorcykelklubben kan ikke løse licens herigennem. 32 Touring Der kan direkte til DMU tilsluttes én touringorganisation. Dennes område kan alene omfatte aktiviteter for touringkøretøjer og arrangementer af løb for sådanne. 28 Begrænsninger i medlemskab og licenserhvervelse 1. Ingen kan være eller blive optaget som medlem af en 33 Udmeldelse 1. Udmeldelse af en klub af DMU skal være vedtaget på vedkommende klubs generalforsamling og kan kun finde sted til en 1. januar. Side 6

7 2. Udmeldelse skal meddeles skriftligt til DMU s sekretariat inden 15. december og ledsages af en udskrift af forhandlingsprotokollen om beslutningen. Ændringer er vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 5. marts Medlemsblad 1. DMU udgiver et medlemsblad og opretholder et websted som bindeled og frigørende meddelelsesmiddel til klubber og medlemmer. 2. DMU s Repræsentantskab træffer efter Hovedbestyrelsens indstilling nærmere bestemmelse herom. 35 Lyd og Billedrettigheder 1. DMU besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som afvikles i henhold til unionens love og reglementer. Unionen besidder endvidere de kommercielle rettigheder til ethvert arrangement, som DMU selv afvikler eller lader afvikle i henhold til love og reglementer. Ansøgning om anvendelse af materiale skal godkendes af DMU s Administration 2. Rettighederne omfatter radio- og Tv-transmission, video- eller dvd optagelse og distribution, transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra unionens løbs arrangementer til offentligheden. 36 Vedtægtsændringer 1. Ændringer af DMU s vedtægter kan foretages på et ordinært repræsentantskabsmøde såvel som ekstraordinært. Bestemmelser og ordlyd i disse vedtægter, som strider mod DIF s love, kan dog ændres af hovedbestyrelsen. 2. Til vedtagelse af ændringer kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Ligeledes skal minimum 50 % af DMU s klubber være repræsenteret. 37 Opløsning 1. Opløsning af DMU kan kun finde sted på et i den anledning indkaldt repræsentantskabsmøde, og til vedtagelse kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer 2. DMU s midler fordeles til almennyttige og velgørende formål. 3. Det møde, der vedtager opløsningen, skal tage bestemmelse om arkivets skæbne. 38 lkrafttrædelse Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er 7. november 1993 efter afholdelsen af DMU s ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 14. marts Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er 6. marts Vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 7, marts 2009 og yderligere ændringer vedtaget på DMU s ordinære repræsentantskabsmøde 6. marts Side 7

DMU Vedtægter Gældende fra d

DMU Vedtægter Gældende fra d 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening.

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. 1 Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening". Foreningen er stiftet i 1931. Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune. Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union 1 Navn 1.1. Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) er en sammenslutning af danske amatør-idrætsforeninger og klubber, der dyrker rulleskøjtesport. 2 Formål 2.1. DRsU

Læs mere

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub 1 Navn: Foreningens navn er Dansk Postkortsamler Klub (DPK) Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 2 Formål: Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1.

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1. Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Viborg Atletik- og Motion (VAM) med hjemsted i Viborg Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Atletik

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table Danmark

Vedtægter for Ex-Table Danmark 1. Navn og hjemsted. Landsforeningens navn er EX-TABLE DANMARK, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende landsformands bopæl. 2. Motto. Landsforeningens motto er: UNITE, MAINTAIN, PROMOTE. (forene,

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Lo Specchio Roskilde Amatørscene

Lo Specchio Roskilde Amatørscene Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 11/3-2015 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012.

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. 1 FORENINGENS NAVN: Morsø Firma og Familieidræt FORENINGENS HJEMSTED Nykøbing Mors FORENINGENS SIGNATUR: M.F.S.

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere