1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske erhvervsliv igennem støtte hertil. Denne støtte har indtil nu været udelukkende økonomisk. Forslaget gør det muligt for Naalakkersuisut at støtte inkubatorforløb, hvor iværksættere igennem en periode på op til 24 måneder kan modtage rådgivning og sparring i forbindelse med opstartsfasen. Forslaget bygger videre på lovens oprindelige formål, der er en kombination af rammebestemmelser og faste betingelser, der giver mulighed for, at der kan foretages tilpasninger og ændringer efter de behov, der måtte være for at fremme erhvervslivet i et dynamisk samfund. 2. Hovedpunkter i forslaget Som loven er formuleret i dag, giver den mulighed for at tildele økonomisk støtte i forbindelse med opstart af virksomhed, de såkaldte klippekort, samt produktudvikling til bl.a. etablering og udvidelse af virksomhed. Loven gør det også muligt at afsætte puljer til særlige brancher eller virksomheder. Disse støtteordninger er fortsat afgørende for udviklingen af erhvervslivet, og forslaget påvirker ikke hjemlen til disse ordninger. Erfaring har dog vist, at iværksættere også kan have behov for rådgivning og sparring i opstartsfasen. Forslaget gøre det derfor muligt for Naalakkersuisut at støtte inkubatorforløb, hvor iværksættere i en periode på op til 24 måneder kan modtage rådgivning og sparring i forbindelse med opstartsfasen. Under forløbet vil deltagerne modtage undervisning i for eksempel markedsføring, lovgivning og regnskab m.v. Derudover giver et inkubatorforløb deltagerne mulighed for at sparre med andre iværksættere i en tilsvarende situation. Formålet er at undgå, at iværksættere begår de klassiske begynderfejl. Formålet er endvidere at forbedre succesraten for nystartede virksomheder og at skabe et netværk imellem iværksætterne, så de har mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden. Det er afgørende, at der under inkubatorforløbet sker en mærkbar fremgang i projektet. I forbindelse med et inkubatorforløb afsættes der midler til transport og ophold under kursusforløb. Iværksættere, der er med i et inkubatorforløb, vil i gennemsnit modtage 4 kurser over en periode på op til 24 måneder. FM2016/27 ISNN Sagsnr.:

2 2.1 Erfaring fra Island og Israel Inkubatorordningen bliver anvendt med stor succes i lande som f.eks. Israel og Island. Grundtanken i en inkubatorordning er et ønske om at afhjælpe en såkaldt market-failure, hvor risikovillig kapital til risikable, men potentielt meget udbytterige forretningsideer er begrænset. Baggrunden er en antagelse om, at markedet tillægger de langsigtede samfundsmæssige konsekvenser af innovation for ringe en værdi. På Island har man fra regeringens side stillet faciliteter til rådighed, hvor iværksættere har mulighed for at opbygge deres virksomhed og modtage sparring. I Israel bliver ansøgere vurderet af det offentlige, og kun de mest seriøse projekter, der vurderes at have potentiale, bliver sendt videre til inkubator. Inkubator er 100 pct. privat finansieret, og efter vurderingsprocessen er det offentlige ude af forløbet. Inkobatorordningen løber over 2 år, og hvert halve år gennemgås projektet for at se, om det giver mening at fortsætte. Erfaring fra disse inkubatorordninger har vist, at følgende skal være opfyldt, for at inkobatorordningen bliver en succes: De enkelte projekter skal nurses, plejes og udfordres kvalificeret dvs. projektet skal forankres tæt hos inkubator, hvor en professionel stab af medarbejder på daglig basis kan interagere med projektet. De enkelte projekter skal udvikles i et innovativt miljø med tilstrækkelig kritisk masse. Finansieringsmodellen for projekterne må ikke være en barriere for projektets udvikling. Projektet skal være kommercielt bæredygtigt. Hvis projektet viser sig at være succesrigt, tilbagebetaler inkubator i form af løbende udbytte. Inkubator kan evt. købes ud af selskabet efter gensidig aftale mellem innovator og inkubator, men hovedreglen vil være fortsat ejerskab. 2.2 Inkubatorforløb i Grønland Det er ikke muligt at kopiere ordningen fra Israel eller Island, men derimod er det muligt at tilpasse ordningen efter de grønlandske forhold og skabe et inkubatorforløb, der er reguleret af det offentlige. Et fysisk sted, et så kaldt inkubatorhus, er ikke muligt på grund af den spredte befolkning i Grønland. Derfor er forslaget bygget op omkring de kursusforløb, iværksætteren kan modtage, samt sparring med andre iværksættere. 2

3 Det er heller ikke muligt at tilbyde iværksætterne en professionel stab, der dagligt interagerer med projektet, men den moderne teknologi gør det i stedet muligt at skabe fora på nettet, der kan hjælpe iværksættere med de daglige spørgsmål. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv fortages følgende ændringer: 1. Efter 1 indsættes: 1 a. Der kan oprettes en pulje til finansiering af inkubatorordninger med det formål at støtte tidsbegrænsede inkubatorforløb, der omfatter kurser og rådgivning for visse iværksættere, og som vurderes at medføre samfundsøkonomisk fordele i form af for eksempel flere eller mere omfattende erhvervsaktiviteter eller øget beskæftigelse af arbejdstagere i erhvervsvirksomheder. 2. Efter 5 indsættes: 5 a. Støtte ydes endvidere til inkubatorforløb. Stk. 2. Inkubatorforløb, jf. stk. 1, er tidsbegrænsede forløb med kurser og rådgivning, som kan tildeles til iværksættere, der er i opstartsfasen, og iværksættere, hvis virksomhed har været registreret i Grønland i mindre end 12 måneder. Stk. 3. Støtte til inkubatorforløb kan tildeles for en periode på op til 24 måneder. Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser for inkubationsforløb, herunder vilkår for tildeling af støtte. 10. Naalakkersuisut kan indgå aftale om administration af tilsagn og udbetaling af støtte med kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab , stk. 1, affattes således: Naalakkersuisut kan indgå aftale om administration af støtte efter 5 og 5 a med kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab.

4 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget er en rammelov, der giver mulighed for at oprette puljer til inkubatorordninger inden for rammerne på den årlige finanslov konto Beløbet afsat på finansloven kan være varierende fra år til år, da der er tale om en behovsbestemt ordning. Beløbet kan blandt andet tages fra allerede eksisterede ordninger, hvor erfaring fra tidligere år viser at beløbet der er afsat er for stort i forhold til behovet. Forslaget vurderes derfor ikke at have yderligere økonomiske konsekvenser for det offentlige. Tilsagn om støtte via inkubator gives alene inden for den givne bevilling på de årlige finanslove. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vil sikre bedre vilkår for erhvervslivet, da det nu vil være muligt for bestemte brancher eller særlige virksomheder at få rådgivning og støtte i opstartsfasen. Dermed vurderes det, at forslaget vil have en positiv økonomisk og administrativ effekt for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget har i perioden 4. december 2015 til 8. januar 2016 ligget på høringsportalen. Forslaget har endvidere været sendt til følgende parter: Formandsdepartementet, Finansdepartementet, Råstofdepartementet, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Sundhed, Departementet for Familie, Ligestilling, og Sociale Anliggender, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Kanukoka, Grønlands Erhverv, Grønlands Politi, Qeqqata Kommunia, 4

5 Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia, Kommune Kujalleq, SIK, Greenland Business A/S og Visit Greenland A/S. I det følgende behandles høringssvar og de forslag til ændringer, der er kommet under høringen. Det bemærkes, at høringssvarene, som er angivet i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en foretaget væsentlighedsvurdering. Alle høringssvar er i deres helhed medsendt til det behandlende udvalg i Inatsisartut. Råstofdepartementet anfører: et inkubatorforløb for nystartede virksomheder, hvor iværksættere kan modtage målrette rådgivning og sparring, virker, for Råstofdepartementet, som en meget fornuftig ide. Qaasuitsup Kommunia har behandlet høringen i Udvalget for Erhverv, Råstoffer og Turisme, og bemærker, at udvalget besluttede at tilslutte sig forslaget. Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har ingen bemærkninger til forslaget. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har følgende bemærkninger: det kunne med fordel angives hvilken forventet efterspørgsel, der vil være i forhold til de i forslaget omhandlende erhvervsfremme tilbud, herunder vedrørende antal af virksomheder mv. der antages vil gøre brug af ordningen. Erfaring fra erhvervsfremmeordningerne viser, at der i 2014 blev tildelt 49 klippekort til iværksættere og i 2015 blev tildelt 33 klippekort til iværksættere. Klippekortene henvender sig til iværksættere, der har været registeret i GER i under 12 måneder, og dermed samme gruppe som inkubatorordningen efter forslaget. Naalakkersuisut forventer, at samme antal vil være interesseret i at gøre brug af inkubatorordningen. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke bemærker yderligere: der bør indsættes en tidshorisont i form af en præcisering af, hvornår ordningen forventes at blive realiseret, idet forslaget ikke angiver noget ikrafttrædelsestidspunkt. Bemærkningen er taget til efterretning, og forslaget er tilpasset der efter. Grønlands Erhverv anfører: som tidligere anført i andre sammenhæng, så konstaterer GE med glæde, at departementet initierer og understøtter tiltag til at fremme erhvervsudviklingen. 5

6 Grønlands Erhverv anfører endvidere, at hvad angår det stillede forslag, er ideen om inkubatorordning for nystartede erhvervsmæssige initiativer ganske fremragende, og en som er gennemprøvet i Island og Israel, som det fremgår af forslaget. Grønland Erhverv bemærker dog, at GE savner oplysninger om, hvem der de facto administrerer denne inkubatorordning for den enkelte ansøger, og hvem der tager stilling til, hvilke kurser ansøgeren skal tilbydes eller hvilke andre omkostninger, der skal dækkes via inkubatorordningen. Det fremgår af forslagets 10, at Naalakkersuisut kan indgå aftale om administration af støtte efter 5 og 5 a med kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab. Dette er en tilføjelse til den gældende 10, hvoraf det fremgår, at Naalakkersuisut kan indgå aftale om administration af tilsagn og udbetaling af støtte med kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab. Den foreslåede 10, stk. 1, giver således Naalakkersuisut mulighed for at indgå aftale med kommunalbestyrelsen eller et administrationsselskab om administrationen af alle forhold i forbindelse med forslagets 5 og 5a, herunder hvilke kurser der skal tilbydes, og hvilke omkostninger der skal dækkes inden for loven. Forslaget er en rammelov, hvorfor inkubatorordningen kan blive uddybet i bestemmelser i bekendtgørelser. Grønlands Erhverv savner oplysning om, hvorvidt andre faktiske omkostninger end transportomkostninger kan dækkes? Om det kun er faktiske omkostninger i Grønland, der kan dækkes af ordningen, eller f.eks. også omkostninger i Danmark, om det er private eller offentlige kurser? Det fremgår af lovens anvendelsesområde 3, at Der kan som udgangspunkt kun ydes støtte til den del af erhvervsaktiviteten, som foregår i Grønland. Støtte kan dog gives til kurser eller indkøb af råmateriale med videre, der ikke udbydes i Grønland. Denne bestemmelse er fortsat gældende og gælder også for de nye bestemmelser. Forslaget udelukker ikke, at en del af kurserne, hvis de ikke tilbydes i Grønland, kan afholdes i Danmark. Forslaget udelukker ikke, at udgifter til tranport kan dækkes. Det fremgår af forslagets 5a, stk. 4, at Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser for inkubationsforløb, herunder vilkår for tildeling af støtte, og af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår det, at Naalakkersuisut bl.a. kan fastsætte nærmere bestemmelser for, hvor mange kurser der skal være i et forløb, og hvordan forløbene skal bygges op. Bemærk, at denne liste er ikke udtømmende. 6

7 Grønland Erhverv bemærker yderligere, at det i bemærkningerne til forslaget er anført, at ordningen giver mulighed for, at deltagerne skal sparre med andre iværksættere. Grønlands Erhverv spørger, hvordan forslaget åbner yderligere muligheder for en sådan sparring, end det er muligt i dag? Det er selvfølgeligt muligt i dag at sparre med andre iværksættere og erhvervsdrivende, men der findes ikke i dag en koordineret metode for dette. De store afstande kan gøre det svært for iværksættere at finde sparingspartener i nærheden af hvor deres virksomhed ligger. Et forum hvor alle iværksættere har mulighed for at kontakte andre og får inspiration og erfaringsudveksling eksistere ikke i dag. Erfaring fra udlandet med disse ordninger viser, at denne sparring er alt afgørende, og derfor er der også fokus på dette element i forslaget. Greenland Business A/S anfører, at Greenland Business A/S hilser denne type lovgivning velkommen og er af den holdning, at en mere fleksibel tilgang til at støtte iværksætteriet, vil være til gavn for vores land, og at Greenland Business er af den opfattelse, at det for mange i denne situation, netop er mere relevant med uddannelse og træning, end et finansielt tilskud. Greenland Business A/S opfordrer til, at departementet indgår i fortsat dialog med Greenland Business om, hvad inkubator ordningen bør indeholde. Naalakkersuisut vil være i dialog med Greenland Business og andre interessenter om indholdet af inkubatorordningen i forbindelse med udarbejdelsen af bestemmelser herom. Greenland Business A/S bemærker yderligere, at 1 bør ændres, således at kurser og rådgivning bliver til kurser, seminar, workshops, foredrag, uddannelse, materiale, rådgivning mm. Forslaget anvender kursus og rådgivning, da disse begreber er så brede, at de rummer de begreber, Greenland Business forslår i sit høringssvar. Greenland Business A/S bemærker yderligere, at 2 bør ændres, således at der både er mulighed for at tildele taksameter - tilskud til iværksættere på baggrund af deres ansøgning og for at tildele tilskud til udbydere af inkubatorordningen og dele her af. En taxameter ordning skulle så gå ud på, at iværksætteren selv vælger en inkubatorløsning (evt. udbudt af et privat firma). Forslaget regulerer en inkubatorordning, der er finansieret af finansloven. Det fremgår af lovens 3, at Der kan som udgangspunkt kun ydes støtte til den del af erhvervsaktiviteten, som foregår i Grønland. Støtte kan dog gives til kurser eller indkøb af råmateriale med videre, der ikke udbydes i Grønland. 7

8 Der er i dag ingen private virksomheder, der udbyder inkubatorforløb i Grønland, og derfor vil en taksameter ordning være svær at føre ud i praksis. Ansøger vil være nødt til at rejse til Danmark eller andre lande for at få de nødvendige kurser. Greenland Business A/S bemærker Det ligger [ ] inden for rammerne af Greenland Business servicekontrakt og vedtægter at kunne tilbyde en inkubatorordning. Det er alene et spørgsmål om kapacitet og finansiering, førend vi kan tilbyde inkubation. Det er ikke muligt for Greenland business at tilbyde inkubatorordning uden tilsvarende justering af driftsmidlerne i servicekontrakten. KANUKOKA har ingen bemærkninger til forslaget. SIK har ingen bemærkninger til forslaget. Qeqqata Kommunia har ingen bemærkninger til forslaget. Kommuneqarfik Sermersooq finder det positivt, at Naalakkersuisut med denne lovændring søger at forbedre udviklingsvilkårene for iværksætteri og initiere muligheden for længere inkubatorforløb, der i højere grad er baseret på rådgivning frem for økonomisk statsstøtte. Kommuneqarfik Sermersooq finder det beklageligt, at initiativet planlægges finansieret via eksisterende vækstfremmende midler. Samt finder det beklageligt, at en sådan prioritering af eksisterende indsatser sker, uden at disse indsatser Kommuneqarfik Sermersooq bekendt er blevet fyldestgørende evalueret i nyere tid. Hvert år afgiver Greenland Business A/S en status på forbruget på de eksisterede erhvervsfremme indsatser til Naalakkersuisut. Erfaring herfra viser, at de beløb der er afsat på finansloven ikke er blevet brugt fuldt ud. Naalakkersusut ønsker at midlerne der er afsat til erhvervsfremme anvendes dertil, og at de anvendes på bedst mulig vis. Erfaring viser at iværksættere og nystartede virksomheder kan have behov for særlig rådgivning. Naalakkersuisut ønsker således blandt andet at anvende det overskud der har vist sig at være fra de eksisterende indsatser til at oprette inkubatorforløb. Kommuneqarfik Sermersooq bemærker, at konsekvensen af, at den Grønlandske økonomi pt. ikke er så diffentieret, er, at mange iværksættere er first movers og derfor har svært at drage fordel af de erfaringer, andre grønlandske iværksættere gør sig. Kommuneqarfik Sermesooq foreslår på den baggrund, at der tilføjes en bestemmelse i lovforslaget, der gør det muligt at søge støtte til sparring med etablerede udenlandske virksomheder. Forslaget er en rammelov, som fastsætter, at inkubatorforløb er tidsbegrænsede forløb med kurser og rådgivning til iværksættere og virksomheder i opstartsfasen. Forslaget udelukker ikke, at disse kurser og at rådgivning kan komme fra udenlandske etablerede virksomheder. 8

9 Det er korrekt, at mange iværksættere i dag er first movers, men det er tanken med lovforslaget, at det vil være med til at skabe en udvikling i det grønlandske samfund, der er med til at skabe virksomheder og iværksættere, der har den nødvendige erfaring og viden til at hjælpe nye iværksættere i gang. Kommuneqarfik Sermersooq bemærker yderligere, at man skal overveje at udmønte loven i geografisk opdelte puljer, så kommuner, som fører en aktiv erhvervspolitik, ikke bliver straffet ved at få en mindre andel af midlerne, som udmøntes via loven. Naalakkersuisut er meget glad for de initiativer, kommunerne foretager i forbindelse med erhvervsudvikling, men formålet med loven og med forslaget er at støtte erhvervsdrivende og sikre udvikling og fremgang, ikke at støtte kommunerne og deres initiativer. Opgørelser af de gældende ordninger viser, at det er erhvervsdrivende i Kommuneqarfik Sermersooq, der har fået tildelt flest midler fra ordningerne i 2014 og Kommuneqarfik Sermersooq bemærker, at det fremgår af bemærkningerne, at forslaget finansieres inden for rammerne af servicekontrakten med Greenland Business A/S ved omprioritering af midlerne der er afsat på finanslovens konto Der gives dog ikke et forventet overslag på omfanget af udgifterne i forbindelse med ordningen og i forlængelse [heraf en redegørelse for], hvorledes omprioriteringen af disse udgifters afholdelse vil påvirke f.eks. Greenland Business nuværende aktiviteter eller de andre nævnte produkter (klippekort, produktudvikling m.v.) Bemærkningen er taget til efterretning og forslaget er blevet tilrette derefter. Det er korrekt, at forslaget finansieres inden for rammerne af finanslovens konto Finansloven genforhandles hvert år, hvilket giver en fleksibilitet til ordningerne. Kommuneqarfik Sermersooq bemærker yderligere, at der i 5a, stk. 2, i forslaget henvises til Grønlands Erhvervsregister Kommuneqarfik Sermersooq henviser til høringen fra 2014 vedr. udfasning af GER til fordel for CVR. Bemærkningen er taget til efterretning, og forslaget er tilpasset derefter. Kommuneqarfik Sermersooq bemærker, at der via denne lovgivning skabes et incitament til at lade sig registrere så sent så muligt i GER registeret. Forlaget er henvendt til iværksættere og nystartede virksomheder. Det fremgår af forslaget, at det kun er muligt at søge støtte, hvis virksomheden ikke har været registeret i Grønland i mere end et år. Det fremgår af forslagets 1 a, at forslaget er henvendt til visse iværksættere, og som vurderes at medføre samfundsøkonomiske fordele i form af for eksempel flere eller mere 9

10 omfattende erhvervsaktiviteter eller øget beskæftigelse af arbejdstagere i erhvervsvirksomheder. Dette betyder, at hver ansøgning skal vurderes på baggrund af denne bestemmelse. Har en virksomhed allerede modtaget inkubatorforløb uden at være kommet så langt, at virksomheden er blevet registeret, kan man forestille sig, at det er vanskeligt at opnå støtte til endnu et inkubatorforløb efter forslaget. Formandens Departement har ingen bemærkninger til forslaget. Efter høringsfristens udløb er der modtaget høringssvar fra følgende: Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur har ingen kommentarer til ændringsforslaget. 10

11 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen fastslår, at Naalakkersuisut kan oprette en pulje til inkubatorforløb, der har til formål at styrke nystartede virksomheder og grønlandsk erhvervsliv generelt for derigennem at opnå samfundsøkonomiske fordele i form af for eksempel flere eller mere omfattende erhvervsaktiviteter eller øget beskæftigelse af arbejdstagere i erhvervsvirksomheder. Heri ligger, at inkubatorforløbene generelt skal bidrage til vækst i erhvervslivet, der kommer hele samfundet til gode. Inkubatorforløbene bidrager til dette ved at skabe rammer for iværksættere og nystartede virksomheder og derigennem hjælpe dem igennem opstartsfasen og gøre det muligt at skabe vækst og øget beskæftigelse med videre. Til nr. 2 Til stk. 1 Bestemmelsen angiver, at Naalakkersuisut kan yde støtte til inkubatorforløb. Til stk. 2 Naalakkersuisut kan således støtte og oprette inkubatorforløb, der har til formål at udvikle og hjælpe iværksættere ved tilbud om kurser inden for markedsføring, lovgivning og regnskab m.v. Kurserne kan også vedrøre hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaer til Naalakkersuisuts andre støtteordninger eller andre krav i forbindelse med sektorspecifik virksomhedsopstart, herunder veterinær godkendelser, p-godkendelse af båd m.v. Under inkubatorforløbet skal iværksætteren kunne modtage rådgivning, når og hvis iværksætteren har behov for det. Rådgivningen kan ske enten elektronisk, telefonisk, i fora på nettet eller ved fysiske møder. Inkubatorforløb kan efter bestemmelsen tildeles til iværksættere, der er i opstartsfasen. En iværksætter anses for at være i opstartsfasen efter forslaget, hvis iværksætteren har en projektide og en forretningsplan, men endnu ikke har registeret en virksomhed i Grønland En iværksætter anses endvidere for at være i opstartsfasen og for at være omfattet af forslaget, hvis iværksætterens virksomhed har været registeret som erhvervsvirksomhed i Grønland i mindre end 12 måneder. 11

12 Til stk. 3 Det fremgår af bestemmelsen, at et inkubatorforløb er et tidsbegrænset forløb, og at støtte til et inkubatorforløb derfor kun kan tildeles for en periode på op til 24 måneder. Derefter kan projektet ikke længere være omfattet af et inkubatorforløb. Et inkubatorforløb kan for eksempel løbe fra den 1. januar i et år til den 31. december året efter. Til stk. 4 Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser for inkubatorforløb. Naalakkersuisut kan således blandt andet fastsætte, hvor mange kurser der skal være i et forløb, og hvordan forløbene skal bygges op. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte vilkår for tildeling af støtten. Til nr. 3 Efter bestemmelsen kan Naalakkersuisut indgå aftale med et administrationsselskab eller de enkelte kommunalbestyrelser om administration af støtte efter 5 og 5 a. Administrationen deraf vil blandt andet skulle ske på baggrund af dette forslag og de nærmere regler og vilkår, som Naalakkersuisut har fastsat. Praksis er, at det sagsbehandlende arbejde vedrørende støtteordningerne varetages af et administrationsselskab. Administrationsselskabet har direkte kontakt med ansøgerne og vejleder allerede den dag i dag disse omkring ansøgninger og afrapporteringer. Det er derfor oplagt, at det administrationsselskab, der varetager støtteordningerne, også kommer til at varetage inkubatorforløbene. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager

Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager Beskæftigelsesministeriet Grønlandssager Notat om Grønlandssager Hjemlen til tilskud til rejseudgifter til og fra Grønland findes i finansloven. På konto 17.69.01 (tidligere 15.73.01.10) er der årligt

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål til Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggende vedrørende flytning af IPIS

Svar på 37 spørgsmål til Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggende vedrørende flytning af IPIS Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Svar på 37 spørgsmål til Naalakkersuisut for Familie, Ligestilling

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD 30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD Erstatter lovforslag af 21. august 2015 med tilhørende lovbemærkninger af 21. august. (Der er foretaget tekniske og sproglige rettelser, tilføjelser og præciseringer

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tønder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Lillebælt Professionshøjskolen University College Lillebælt Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Bemærkninger til erhvervsstøttelov 2012 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 25.

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Forslaget er et led i strategien fra Naalakkersuisut for at nedbringe arbejdsløsheden ved at skabe ét samlet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET Organisation for erhvervslivet 17. november 2008 SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Den høje danske

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM2016/133 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen. Formålet er at sikre, at jobs i Grønland

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

24. maj 2016 EM2016/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. maj 2016 EM2016/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. maj 2016 EM2016/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning KNI A/S virksomhed er reguleret i landstingsforordning nr. 4 af 6. juni 1997 som ændret ved landstingsforordning

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. I medfør af 8, stk. 1 4 i Inatsisartutlov nr. 10 af 22.

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Indledende bemærkninger Forslaget har til formål at skabe rammerne for turistanlæg og besøgscentre, der etableres af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM 2016/29 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere