Alsidig personlig udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alsidig personlig udvikling."

Transkript

1 1 1. Mål: Alsidig personlig udvikling. Målene i dagtilbuddet er, at børnene: Udvikler et godt selvværd. Udvikler respekt for egne og andres grænser Udfolder sig som selvstændige og alsidige, initiativrige personer. Oplever sig som værdifulde deltager i og medskaber af et kulturelt og socialt fælleskab. Metoder: Anerkendende og ressourceorienteret relationel pædagogik I.C.D. P (International Child Development Program) Alle børn er unikke og skal mødes, ses, høres og anerkendes, for dem de er, og ikke gøres forkerte. Der tages altid udgangspunkt i barnets ressourcer, for derigennem at skabe udvikling, læring og trivsel. De voksne skal være autentiske, guidende, vejledende, samt være tydelige grænsesættende. De voksne skal skabe gode relationer til det enkelte barn ved nærvær og respekt. Nærværende voksne Børnene føler sig velkomne. Vi stiller udviklingssvarende krav til børnene. Vi respekterer børnenes meninger og holdninger. Vi griber børnenes initiativer. Vi er anerkendende. Vi er ressourceorienteret. Vi danner diff. Fællesskaber. Vi lærer børnene at håndterer konflikter. Vi giver os tid til at lade børnene lære. At vi opmuntre børnene anerkendende. Vi støtter børnene i at mærke sig selv og vise respekt. Vi sætter ord på følelser og handlinger. Styrke børnenes selvværd og tro på sig selv. Vuggestue: Der bakkes op om at alle følelser er legale, men børnene hjælpes med at udtrykke dem hensigtsmæssigt det er i orden at blive vred, men det er ikke i orden at slå i stedet kan du sige at du ikke vil have det. Børnene mødes på hensigten og ikke på handlingen. (se også under sociale kompetencer). Respekterer barnets følelser og hjælpe med at sætte ord på Du er rigtig ked af at mor skal gå, det kan jeg godt forstå/det er helt i orden, men jeg skal nok passe på dig og så kan du glæde dig til du skal se mor igen. Lytte til barnet og tage det alvorligt. Møde barnet ligeværdigt, men ikke jævnbyrdigt. jeg kan godt se at du ikke har lyst til at skulle sove, men jeg ved at du har brug for det og derfor bestemmer jeg.

2 2 De voksne understøtter børnenes initiativer lader dem bestemme i forskellige aktiviteter f.eks. hvilken sang skal vi synge nu? De voksne understøtter selvhjulpen hed lader børnene klare det de kan selv, også selvom det tager længere tid. Vi deler børnene op i mindre grupper. Siger personlig godmorgen. Følger børnenes interesser og skaber aktiviteter herefter. Giver tid og mulighed for at barnet kan mærke og udleve egne følelser. Bruge tid i garderobe, badeværelset m.m. Viser glæde ved succes hjælp ved problemer. Stiller krav til at barnet skal prøve selv. At vi taler med børnene og vejleder direkte kontakt. Barnet viser glæde ved at være den han/hun er. Barnet kan begynde at give sprogligt udtryk for egne følelser og oplevelser. Barnet udviser interesse for andre og hvem de er. Barnet tager initiativ og er vedholdende. Barnet byder ind med bidrag til fællesskabet f.eks. ved at række noget til andre, dele ting osv. Barnet kan genkende og vise følelser. Barnet viser glæde ved at blive afleveret. At barnet kan sige til og fra (bruger STOP tegnet). Barnet accepterer de krav der stilles og forstår betydningen. At barnet tør og vil tage initiativ. At børnene bliver selvhjulpne hjælper hinanden. At vi som voksne giver plads. At gerne ville selv af egen fri vilje. At kende rutinerne. Selv tage initiativ. At børnene spejler sig i rollemodeller. Børnehave: Der udvikles videre på de aktiviteter, der allerede er beskrevet under vuggestue, samt tilføjes nye såsom: Der arbejdes med at børnene udvikler rollelege og fantasi - f.eks. med udklædningstøj og andre rekvisitter. De voksne følger børnenes initiativer og understøtter udvikling af disse. De voksne indgår i dialog med børnene. De voksne udfordre og understøtter børnene på det, der er svært. Børnene får medbestemmelse på forskellige ting, f.eks. i forhold til forskellige projekter, indretning af rum osv. Udfordrer barnet med respekt for hvor det er udviklingsmæssigt. Respekterer barnets følelser og hjælpe med at sætte ord på. Sætte et ressourcekrævende barn i centrum på en positiv måde.

3 3 Relationer styrkes ud fra sociogrammer. Barnet hviler i sig selv og trives i såvel eget som andres selskab. Barnet har et realistisk billede af egne kompetencer. Kan fordybe og koncentrer sig i længere tid af gangen. Kan forstå årsag og virkning f.eks. når jeg gør sådan, bliver andre glade. Kunne træffe en beslutning og forstå konsekvensen af denne kan både sig til og fra og vide hvorfor. Barnet oplever sig selv og andre som vigtige i fælleskabet f.eks. at der er brug for alle til at løse en opgave. At barnet har lært at sige fra og til. At barnet hviler i sig selv. At barnet kender sine kompetencer. At barnet kan træffe en beslutning og forstå konsekvensen. Barnet danner nye venskaber og har mindst en god ven.

4 4 2. Mål: Sociale kompetencer Målene i dagtilbuddet er, at børnene: Oplever sig anerkendt og respekteret som de individer de er og selv er i stand til at anerkende og respektere andre. Har trygge og tillidsfulde relationer/venskaber til såvel de voksne som andre børn i institutionen. Føler sig inkluderet og er i stand til at inkludere andre i fællesskabet. Kan samarbejde med andre og deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Metoder: Alle pædagoger har ICDP (International Child Development Program) og der arbejdes relationelt ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang i hele dagtilbuddet. Personalet arbejder med egen relations kompetence via de 8 samspilstemaer i ICDP, for der i gennem at udvikle børnenes. Der arbejdes med læringsmiljø hvor alle børn har mulighed for at deltage f.eks. i mindre grupper. Barn barn relationen/børnenes venskaber undersøges (4 gange årligt) ved sociogrammer hvis der er børn der ikke har gode venskaber, laves der handleplan på at udvikle dette ud fra en ressourceorienteret og anerkendende tilgang f.eks. guidning af det enkelte barn i forhold til at deltage i lege. Alle børn har krav på mindst en rigtig god, nær voksen/barn relation og hvis, der ikke er dette, laves der en handleplan for de voksne på at skabe en god relation. Relationen er altid den voksnes ansvar. Fast personale på stuen. Tryghed, ro og stabilitet. God indkøring komme godt fra start. At aflæse mimik og kropssprog. Vuggestue: Børnenes følelser og oplevelser spejles af de voksne. Understøtning af begyndende venskaber ved at inviterer til aktiviteter hvor disse legerelationer kan udvikles, f.eks. to drenge, der begge interesserer sig for biler. Hjælpe børnene med at aflæse hinanden se, han ser ud til at blive ked af det, han kan ikke lide det. Snakke om følelser og oplevelser via dialogisk læsning, hvor den voksne også kobler mimik på hvis der læses om et barn, der er ked af det, så laver den voksne samme mimik o. lign Arbejde med forskelligheder f.eks. i tema eller i daglig tale. Nogle har rødt hår andre har sort og det er helt i orden. Nogle er gode til at sidde stille og andre er ikke det er helt i orden, så øver vi os bare på det osv. Børnene mødes på hensigten og ikke handlingen, de voksne ser bagved og anerkender barnet for hensigten ( du vil gerne have bilen, det kan jeg godt forstå ), men frasiger sig handlingen ( men det er ikke i orden at du tager den fra den anden, se han bliver ked af det#) og guider til anden handling ( men se, her er der en anden bil du kan lege med ).

5 5 Dage, hvor der arbejdes på tværs af stuerne f.eks. aldersopdelt. Babytegn. Barnet udviser en begyndende empati for andre. Barnet har mindst en god, varm, nær kontakt til en voksen. Barnet kan relatere til de andre børn og har mindst et godt venskab. Barnet kan sætte ord på egne følelser og andres. Barnet er glad og i trivsel. At tilsidesætte egne behov, vente, dele m.m. At fungerer i små og store grupper. At hjælpe hinanden opmærksomhed. At føle sig tryg i hverdagens rammer. At sætte grænser og sige fra rigtigt/ forkert. Bruge stop tegnet. At børnene deltager aktivt Børnehave: Der udvikles videre på de aktiviteter der allerede er beskrevet under vuggestue, samt tilføjes nye såsom: At der er fokus på det, den enkelte kan og at dette fremhæves og i talesættes. Der bakkes op om venskaber, f.eks. i inddeling af grupper også i fritiden i form af legeaftaler. Der laves demokratiske processer f.eks. på samling i forhold til valg af aktiviteter. Samling, hvor der øves at være i dialog tid til at tale og tid til at lytte. Aktiviteter, der fordrer samarbejde f.eks. et teater/skuespils projekt hvor der er brug for alle. Temaarbejde f.eks. omkring forskelligheder (kultur, boligformer osv.). De voksne deltager i børnenes lege, efter behov, i forhold til at inkludere alle børn i fællesskaber. Der bakkes op om venskaber / adresse Liste til leg hjemme. Aldersopdelte grupper på tværs af børnehaven. Tema arbejde eksempelvis venskaber / fri for Mobberi. Hjælp til at sige fra og til (stoptegn) Tydeliggøre empati hjælpe hinanden. Respekt/ vise hensyn for andre og andres meninger. Mentor ordning. Barnet har en veludviklet empati for andre. Barnet har gode venskaber. Barnet kan samarbejde. Barnet føler sig som en del af fællesskabet. Barnet kan invitere andre ind i fællesskabet.

6 6 Barnet kan sige både fra og til. Barnet kan både tale og lytte også i lidt stører forsamlinger. Barnet kan konfliktløse uden voksenhjælp. Barnet har god forståelse for sociale spilleregler. Barnet har venner og italesætter det både verbalt og nonverbalt. Kan sige til og fra (stoptegn) + på en hensigtsmæssig måde. At børnene hjælper hinanden (hvis de er kede af det, ikke kan lyne jakken mv.). At barnet føler sig som en del af fællesskabet og bliver inviteret med i andres leg.

7 7 3. Mål: Sprog. Målene i dagtilbuddet er, at børnene: Udvikler deres sprog gennem dagligdagens aktiviteter. Udvikler et alderssvarende talesprog (ordforråd, udtale og sætningsopbygning og korrekt brug) Lærer at bruge sproget konfliktløsende og til at udtrykke følelser, meninger, oplevelser og behov. Udvikler en nysgerrighed på tegn, symboler, tal, bogstaver, former og mængder. Udover talesprog, også har en oplevelse af kropssprog og mimik, såvel egen, som at være opmærksom på andres. Metoder: Benyttelse af understøttende sprogstrategier (sprogpakken) sætte ord på al ting i hverdagen, benævne ting korrekt, gentag det barnet sagde korrekt, osv. Give tid til samtale. Udarbejdelse af TRAS for at følge det enkelte barns udvikling. Dialogisk læsning (sprogpakken) i mindre og større grupper. Sætte ord på oplevelser og følelser åh, der blev du vist bange? Spejle følelser og oplevelser mimisk og med kropssprog. Hjælpe barnet med at aflæse andres oplevelser og følelser ved at i tale sætte det. prøv og se, - jeg tror hun blev ked af det Vi synger sange og læser bøger gentagelser. Sproglige aktiviteter. Kropssprog, mimik, udtale og toneleje. Vi giver tid til at børnene svare. Vi er opmærksomme på barnets mundmotorik. Babytegn. Lære børnene, at bruge sproget konstruktivt. Vi gentager hvad barnet siger. Sætte ord på følelser og handlinger. Vi har fokus på forskellige begreber. Tilbyde børnene forskellige læringsmiljøer med fokus på sprog. Fokus på udtale. Vuggestue: Læse og kigge i bøger, bøger skal være tilgængelig på stuen. rim og remser Sange især fagter sange og med konkreter Samtaler i hverdagens rutiner (emner), bl.a. ved puslebordet, i garderobe, under frokosten og i aktiviteter. Tematisk sprogarbejde. Mindre temaer hvor der er fokus på sprog f.eks. farver. Ture ud af huset, hvor der samtales om det, der ses og opleves.

8 8 Legetøj med forskellige former og farver, som i tale sættes. Vi bruger babytegn i hverdagen. Egne sangbøger ejerskab for tingene. Vi bruger sproget til at understøtte handlinger. Forskellige spil med ord gentagelser. Lære forskellig mundmotorik. Vi fortæller fra bøger og tavler om billeder. Vi har temaer farver, dyr og forholdsord. Interesse i og aktiv deltagelse i sange og læsning. Spontant kunne synge selv. Har alderssvarende sprogudvikling.(tras) Kan give udtryk for egne følelser, sprogligt eller kropsprogligt f.eks. glad eller ked af det. Begyndende bevidsthed omkring andres følelser og oplevelser og kunne udtrykke det han er ked af det eller ked af det og pege. Kender eget navn og andres navne. Er spørgende og nysgerrig på sproget. Ord og handlinger hænger sammen. Kan kort genfortælle oplevelser. Alderssvarende ordforråd. Børnene synger på eget initiativ. Bruger babytegn på eget initiativ. Appetit på sproget. Henvender sig sprogligt trods manglende ord. At kunne føre en samtale med børn og voksne. Sætte ord på handling. Børnehave: Der udvikles videre på de aktiviteter der allerede er beskrevet under vuggestue, samt tilføjes nye såsom: Større og længerevarende tematisk sprogarbejde f.eks. om mængder og former. Samling med f.eks. måned, dato osv. Læring i mindre grupper som giver plads til dialog (tale og lytte), opmærksomhed og koncentration læringen overføres inden skolestart til større grupper. Tilgængelige matematiske materialer, så som ting der kan tælles, sorteres og kategoriseres spil med matematiske former og mængder brætspil med terning. Spil, plakater o lign. med bogstaver som bruges i dagligdagen til forskellige lege hvem begynder med M. Fortællerkuffert. Rim og remser. Orddåse.

9 9 Skifte kalender Teater. Spil. Samtale barn/voksne. Gentage ordene korrekt. Har alderssvarende sprogudvikling (TRAS) Udtrykker sig konkret og forståeligt. Kan konfliktløse via sproget med eller uden voksenhjælp. Sætter ord på følelser og behov, såvel egne som andres. Har kendskab til: måned, dato, årstid osv. Fortæller sammenhængende om en oplevelse Koncentrerer sig om højtlæsning. Modtager en kollektiv besked og handler derefter. Rimer, remser og vrøvler. Synger forskellige sange korrekt. Genkender eget navn og kan skrive det. Skelner mellem og genkender forskellige lyde. Tæller og eksperimenter med bogstaver. Har kendskab til former, farver og mængder Føler sig tiltrukket af ord og sproglige udtryk, leger med ord og remser. Udtrykke sig konkret og forståeligt. Spørgende og nysgerrig på sprog. Modtage kollektive beskeder og udføre dem.

10 10 4. Mål: Krop og bevægelse Målene i dagtilbuddet er, at børnene: Oplever glæde ved, accept af og forståelse for egen krop, herunder sund ernæring. Oplever glæde ved at bevæge sig og bruge hele kroppen. Er i stand til at varetage alderssvarende personlig hygiejne og har udviklet alderssvarende selvhjulpen hed. Møder varierende bevægelsesmiljøer, både ude og inde, så de har alderssvarende motoriske kompetencer. Metoder: Læringsmiljøet indrettes så det giver motoriske udfordringer, såvel inde som ude. F.eks. grov motorik: ujævnt terræn udendørs, gynger, balancemuligheder - også mulighed for at tumle indendørs. Finmotorisk: diverse konstruktionslegetøj feks Lego, tilgængelige tegne- og skrivematerialer, perler osv. Børn får lov at prøve selv og udfordres i nærmeste udviklingszone. Børnene præsenteres for varieret mad. Personalet er gode rollemodeller og går forrest i forhold til bevægelse og sund ernæring, når de er sammen med børnene. Vi giver kropslige udfordringer selvhjupenhed. Vi skaber læringsrum for at styrke børnenes grundmotorik, finmotorik og sansemotorik. Vi gør børnene bevidste om kroppen. Vi bruger både ude og inderummet. Voksne som rollemodeller. Inddrager børnene i almindelig husholdning og havearbejde. Introducerer børnene for varieret kost. Vuggestue: Ture hvor grov motorikken udfordres f.eks. i skoven uden for stierne, op og ned af skrænter osv. Børnene præsenteres for og understøttes i finmotoriske aktiviteter, så som at male, klippe, klistre, puslespil, DUPLO klodser osv. Børnene får et varieret og sundt frokostmåltid hver dag, hvor sundheden italesættes. Børnene hjælpes med at vaske hænder og få tørret næse. Tema omkring bevægelse og kroppen. Sang, musik sanglege, aktivitetsbane. Benytte nærmiljø, kælder m.m. Vi leger med LEGO og mosaikker. Gruppeinddeling med alderssvarende aktiviteter. Vi bruger musikken til at bevæge os til rytme. Forskellige sanseindtryk kold/varm m.m. Aktiviteter på legepladsen med udfordrende terræn.

11 11 Vi lære om kroppen læringsrum til at lære kroppen at kende. Barnet er alderssvarende til at gå, løbe, kravle og hoppe. Barnet kan bevæge sig i varieret terræn. Barnet udviser glæde ved bevægelse. Barnet er selv opmærksomt på at hænderne trænge til at blive vasket eller at næsen skal pudses. Kan benytte forskellige redskaber f.eks. saks og blyant. Kan benævne enkelte legemsdele og køn. At børnene selv vil. Tør springe ud i nye udfordringer, tager initiativ. Barnet er motorisk alderssvarende. Barnet øver sig i at have kontrol over egne bevægelser. At børnene gerne vil have musik på så de kan danse. Børnehave: Tema omkring sundhed. Cykeldage Male og tegneaktiviteter hvor færdigheder udfordres ved, at der f.eks. skal tegnes noget bestemt. Der skrives navn på egen tegning. Spille fodbold, klatre i træer osv. Færdes i forskelligt terræn. Fin motoriske aktiviteter bl.a. tegne/klippe/lime/perler/sytøj m.m. Tilbyde varieret kost og tale om det. Barnet kan holde korrekt på - og bruge en saks og en blyant korrekt. Barnet kan cykle. Barnet kan balancere. Barnet udfordrer sig selv rent bevægelsesmæssigt. Barnet kan skille ting ad og samle dem igen. Barnet er selvhjulpent på toilettet og ved påklædning. Barnet har kendskab til sund/usundt i dagligdagen og kan fortælle om det. Færdes uhindret i alt terræn/ udfordrer sig selv. Selvhjulpen m.h.t. påklædning.

12 12 Kan lave puslespil Glad for bevægelse. Viden om sund/ usund mad.

13 13 5. Mål: Kulturelle udtryksformer og værdier. Målene i dagtilbuddet er, at børnene: får kendskab til og forståelse for forskellige kulture, traditioner og kunstneriske aktiviteter. får mulighed for skabende, kreative processer gennem forskellige tilgængelige materialer og redskaber, f.eks. musisk udtryk, teater og medier. Metoder: Fokus på læringsmiljøet. Det skal være kreativt og fantasifuldt inspirerende og materialer/redskaber skal være tilgængelige. Den voksne skal være understøttende i børnenes skabende processer og give plads til børnenes nysgerrighed, fantasi og eksperimenter. Evt. benytte sig at fagfolk til et tema. Skuespiller, musiker eller kunstner. Eller personer fra en anden kultur en afrikaner, inder osv. Vi afholder traditionelle arrangementer. Vi planlægger kulturelle udflugter. Vi bruger moderne medier. Små grupper med kreative aktiviteter læringsrum. At lære børnene at respekterer forskellige værdier. Vi giver børnene mulighed for at udtrykke sig musikalsk. Vuggestue: Gåture i nærmiljøet. Besøg hos hinanden, så det kan erfares at der er forskellige måder at bo på. At der er tilgængelige materialer, såsom bøger, puslespil, IPADS, klodser, farver osv. Der arbejdes og eksperimenteres med forskellige kreative materialer og redskaber, såvel spontant som i planlagte aktiviteter, hvor de voksne er igangsættende og understøttende. Synge sange med og uden fagter. Læsning af bøger, besøg på bibliotek/bogbus. Besøg på museum. Udklædningslege. Festligholdelse og snak om såvel danske, som institutionens egne traditioner. Se teater. Vi taler om udseende, besøger børnenes hjem m.m. Stamtræ min familie familieforhold. Vi fejrer forskellige højtider. Historier, rim og remser m.m. Vi introducerer børnene til forskellige former for musik både skabende og lyttende.

14 14 Italesætte oplevelser hvor børnene reagerer på forskellighed. Ture ud af huset teatertur biblioteket. Tegn på læring: Forventningens glæde til og genkendelse af traditioner. Et begyndende kendskab til at der er forskellige kulture/måder at leve på. En nysgerrighed og glæde ved at deltage i skabende processer. At materialerne og redskaberne efterspørges af børnene eller at de selv går i gang med f.eks. puslespil. Genkendelse af steder og omgivelser. Interesse for bøger, teater, sange osv. At barnet glæder sig og snakker om det. Udviser nysgerrighed efterfølgende snak. Er kreativ og bruger sin fantasi. Har kendskab til højtider årets gang. Selv synger genfortæller. Kan og vil bruge digitale medier. Glæden i at vise og gøre. Børnehave: Der udvikles videre på de aktiviteter der allerede er beskrevet under vuggestue, samt tilføjes nye såsom: Ture i såvel nærmiljøet, som længere væk med fokus på forskellige kulturelle udtryksformer, f.eks., Gaia museum. Tema om forskellige måder at bo på eller forskellige kulture. Festligholdes af danske traditioner og læring omkring betydningen af disse. Medbestemmelse i udvikling af institutionens egne traditioner f.eks. afslutning for kommende skolebørn. Spille læringsspil på computer. Teater og sang, hvor der optrædes for andre. Læsning af længere bøger. Brætspil. Klæd ud tøj. Teater besøg/spille teater/museer/koncerter. Etablering af egne traditioner (disko fest afslutning kommende skolebørn m.m.) Emneuger med fokus på mad/religion/levevilkår. Vi læser forskellig litteratur og lytter til forskellige musikgenre. Tegn på læring: Kendskab til og en begyndende forståelse for, at der er forskellige kulture f.eks. måder at leve på.

15 15 Kendskab til forskellige traditioner. Selv igangsættende omkring skabende processer. Kendskab til bøger, computer, sange og teater. Accepterer hinandens forskelligheder. Viden om forskellige udtryksformer teater/musik/traditioner/maler m.v. Højt læsning for hinanden. Nysgerrige/ spørgende.

16 16 6. Mål: Natur og naturfænomener. Målene i dagtilbuddet er, at børnene: Metoder: Udvikler respekt og forståelse for naturen. Udvikler glæde ved at være i naturen. Lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som rum for fordybelse, leg, oplevelse, motoriske udfordringer og udforskning. Får en forståelse for sammenhænge i naturen, samt erfaringer med naturfænomener og miljø. at natur og naturfænomener udforskes i praksis, ved at færdes i den i al slags vejr at natur og naturfænomener udforskes i teori via bøger, film, osv. Indrette legepladsen, så der også er træer, græs, krat osv. Gode rollemodeller viser glæde ved naturen og dens rum. Ude i al slags vejr årstiderne. At vise respekt for naturen. At skabe gode naturoplevelser for børnene. At bruge nærmiljøet omkring vuggestuen. Bruge bøger og IPADS til at søge viden. Grønt flag institution. Vuggestue: Læse bøger om f.eks. dyr og årstider Lave aktiviteter i naturen, såsom ture hvor vi færdes udenfor stierne på ujævnt terræn. Snakke om vejrfænomener (når vi er inde, men også når vi er ude) såsom sol, regn, sne osv. Finde bænkebidere ved at løfte på sten og grene og studere dem. I tale sætte overfor børnene hvordan dyr og natur skal behandles korrekt at afffald skal med hjem osv. Tema om f.eks. bondegårdsdyr. Affaldsindsamling Skovture. Gentagelser og opfølgning på det vi oplever i naturen. Bål mad. Grønt flag aktiviteter. Laver forskellige naturaktiviteter og projekter. Fange børnenes interesser i NUET og lave en aktivitet ud fra det. Natursangbog. Taler om vejret mærker vinden, sneen, solen m.m.

17 17 Bruger forskellige sanser i naturen. Børnene har kendskab til de mest almindelige dyr hund, kat, ko, mariehøne osv. Børnene udviser glæde ved at være udendørs i al slags vejr. Børnene kan fordybe sig i kortere tid i undersøgelse af f.eks. en skovbund. Kan benævne forskellige vejrfænomener, som vind, sol, sne osv. Børnene viser glæde ved at være ude i naturen. Nysgerrige i naturen og deler oplevelserne. Udviser respekt for dyr og natur vores adfærd. Genkender og benævner ting og dyr i naturen. Opnå fordybelse omkring en naturaktivitet og formår at formidle det. Kendskab til dyrenes leveforhold. Børnene og de voksne gerne vil ud uanset vind og vejr. Kendskab til at årstiderne skifter. Børnehave: Der udvikles videre på de aktiviteter der allerede er beskrevet under vuggestue, samt tilføjes nye såsom: Større temaarbejde f.eks. omkring jord, vand, luft og ild. Bygge huler Deltage i landsdækkende affaldsindsamlinger Snakke miljø og affaldssortering f.eks. at papir og glas skal samles i en bestemt kasse og sendes til genbrug. Lave forløb med haletudser frøer, eller myretue i glaskasse. Kreative forløb med naturmateriale. Arbejde med at børnene lære at sparre på vand og lys, samt give dem viden om hvorfor. Lave urtehave/plante blomster. Blomstens dag. Årstidsbestemte ture. Snakke om/læse om de ting vi finder i naturen dyr + planter. Bruge IPADS som dokumentationsværktøj. Børnene har en bevidsthed om at naturen er noget, der skal passes på og hvordan de kan gøre det. Børnene har forståelse for sammenhænge i naturen f.eks. at en plante har brug for vand for at vokse. At børnene både ser, lytter, dufter og mærker, når de udendørs. Laver eksperimenter: Undersøger blade, jord, småkravl, blomster m.m. og lader det indgå som en naturlig del af legen.

18 18 Børnene interesserer sig for dyr og planter, samt især har kendskab til dyr såvel i Danmark, som fra andre lande. Forstå sammenhængen. Forståelse/ respekt for hvorfor vi skal passe på naturen. Forståelse for årstiderne og at der forskel på hvad vi skal have på.

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne s dagpleje Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne Grundvad Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagtilbud Sydvest

Pædagogisk læreplan. Dagtilbud Sydvest Pædagogisk læreplan Dagtilbud Sydvest Version 2016 Status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

Lisbeths dagpleje. Kontakt oplysninger: Lisbeth Noer Rasmussen Kragelundvej 4 6622 Bække Tlf.: 28449795

Lisbeths dagpleje. Kontakt oplysninger: Lisbeth Noer Rasmussen Kragelundvej 4 6622 Bække Tlf.: 28449795 Lisbeth s dagpleje Lisbeths dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lisbeth Noer Rasmussen Kragelundvej 4 6622 Bække Tlf.: 28449795 Lisbeth Noer Rasmussen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard Lotte s dagpleje Lottes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg glæder

Læs mere

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit s dagpleje Berits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit Skovlund Poulsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET HUMLEHUSET 1 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV I Humlehuset får børn med særlige behov mere opmærksomhed i det daglige end de øvrige børn. Vi prioriterer, at der er plads til børn med særlige

Læs mere

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer

Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Pædagogiske tilgange i det daglige arbejde med læreplanstemaer Vores værdigrundlag, vision, forståelse af kerneopgaven, og læreplanstemaer udgør grundlaget for nedenstående beskrivelse af de mere konkrete

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

1. Status på det overordnede arbejde med læreplaner

1. Status på det overordnede arbejde med læreplaner 1. Status på det overordnede arbejde med læreplaner Der er blevet arbejdet med alle læreplanstemaerne gennem hele forløbet. Der har dog været særlig fokus på to hovedområder: a. sprog b. Krop og bevægelse.

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder.

Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Forord Hvordan kommer vi videre? Læreplaner handler om, hvordan vi som voksne handler overfor børn, og hvordan vi lære børn færdigheder. Det handler om at give børn ny erfaring. Det handler om at give

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

1) Læreplaner for den personlige alsidige udvikling Læreplanerne tager udgangspunkt i vores udarbejdede udviklingsbeskrivelser Mål Udvikling Aktivitet

1) Læreplaner for den personlige alsidige udvikling Læreplanerne tager udgangspunkt i vores udarbejdede udviklingsbeskrivelser Mål Udvikling Aktivitet 1) Læreplaner for den personlige alsidige udvikling Barnet skal føle sig selvhjulpen, og i stand til at klare sig selv Barnet er selvhjulpent med tøjet * Kan lyne lynlåsen * Kan knappe op og i * Kan smøge

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere