Den logaritmiske spiral en introduktion til computerprogrammet LOGSPIR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den logaritmiske spiral en introduktion til computerprogrammet LOGSPIR"

Transkript

1 1 Jørgen Erichsen Den logaritmiske spiral en introduktion til computerprogrammet LOGSPIR Kuno Fladt kalder i sin bog om plane kurver den logaritmiske spiral for die interessanteste aller Spiralen und vielleicht die interessanteste aller ebenen Kurven. Forhåbentlig vil du også blive fascineret af denne kurve, når du åbner programmet LOGSPIR og selv begynder at manipulere med kurven. Vejledningen til programmet finder du i slutningen afdenne artikel (se side 10-11). Navnet den logaritmiske spiral går tilbage til den schweiziske matematiker Jacob Bernoulli ( ), det ældste medlem af den berømte schweiziske matematiker-slægt; men kurven som sådan er første gang beskrevet af Descartes i en korrespondance med Mersenne (1638). Her hæftede Descartes sig ved, at vinklen mellem radius og tangent er den samme overalt på spiralen (en egenskab jeg nedenfor vil omtale lidt nærmere), og derfor foreslog han navnet den ækviangulære spiral. D Arcy W. Thompson har i sin nedenfor omtalte bog On Growth and Form forsøgt at genoplive dette navn men man må konstatere, at det er Bernouillis forslag, der har sejret. Jacob Bernoulli var dybt fascineret af denne spiral, som han også kaldte spira mirabilis, den forunderlige spiral (spira betyder i øvrigt på latin snoning). Noget af det første, man bemærker, er, at den ikke har nogen begyndelse og heller ikke nogen ende i den ene retning skruer den sig længere og længere ind mod 0 uden dog nogensinde at nå dette symbol på intetheden; i den anden retning vokser den mod, symbolet på uendeligheden. En anden bemærkelsesværdig egenskab er, at den overalt er sig selv lig; zoomer vi ind på en af de mikroskopiske detaljer, eller nedfotograferer vi en spiral, der er så stor, at den rækker fra Jorden til Månen, vil vi ikke se nogen forskel dog forudsat at vi taler om spiraler med samme grundtal. Man kan nogle steder læse, at det var i den sidstnævnte egenskab Jacob Bernoulli så den symbolik, der fik ham til at beslutte, at der på hans gravsten skulle indhugges en logaritmisk spiral, tillige med indskriften Eadem numero mutata resurgo eller i en fri oversættelse: Forvandlet genopstår jeg som den samme (egl. ved de samme tal). Det var imidlertid en anden egenskab, Bernoulli her hentydede til: Den logaritmiske spiral er både sin egen katakaustik (dvs. brændlinje ved refleksion) og sin egen diakaustik (dvs. brændlinje ved refraktion) en opdagelse Bernoulli gjorde i Desværre forstod stenhuggeren sig ikke på matematik, så i Basels domkirke kan man den dag i dag se Jacob Bernoullis gravsten udsmykket med ikke en logaritmisk, men en arkimedisk spiral! I sin dybt fascinerende bog On Growth and Form (1.ed. 1917, seneste genudgivelse 1992) påviser D Archy W. Thompson, at den logaritmiske spiral fungerer som en art matrice for visse former for biologisk vækst, og ved målinger har han fundet frem til hvilke grundtal, der svarer til de forskellige former (normalt er det ikke-heltallige grundtal). Sneglehuse og konkylier er almindeligt kendte eksempler herpå, men spiralen dukker i mere eller mindre skjult form op mange andre steder i såvel plante- som dyreriget. Billedet til venstre herfor er en ammonit, dvs. skallen fra en uddød blæksprutteart, der levede i jura- og kridttiden (det viste eksemplar ejes af forfatteren).

2 2 Det polære koordinatsystem Den logaritmiske spirals særlige egenskaber træder først tydeligt frem, når vi afbilder den i det polære koordinatsystem. Selv om du allerede er fortroligt med det polære koordinatsystem, vil jeg alligevel anbefale, at du læser dette afsnit, hvor jeg ser tingene i et lidt andet perspektiv, end du måske er vant til. For at forstå princippet i det polære koordinatsystem kan man begynde med at tænke på et ur. Et ur er i princippet en målestok, der er delt i to forskellige tidsenheder, nemlig halve døgn og timer (reelt er enheden dog et helt døgn, og logisk set burde urskiven derfor ikke være inddelt i 12, men i 24 timer). Det specielle ved uret er, at målestokken er formet som en cirkel, således at længden af den større enhed, altså halve døgn, er lig med cirklens omkreds. På den måde er det kun forløbet af mindre enheder, altså timerne, der umiddelbart giver sig udslag på målestokken; de primære enheder må vi holde regnskab med ved løbende at opsummere, hvor mange gange timeviseren har gennemført en hel omdrejning. Men hvis vi i stedet indretter urskiven som en spiral, og hvis vi konstruerer viseren, så den til stadighed peger på det aktuelle punkt på spiralen, så vil vi også være i stand til at aflæse hvor mange halve døgn, der er forløbet, siden vi begyndte at måle tiden. Fig.1 viser et sådant ur, der fungerer gennem 8 kredsløb. Hvis vi siger, at disse går fra mandag kl. 0 (midnat) til fredag kl. 0, kan vi hurtigt tælle os frem til, at viseren på uret fortæller, at klokken er 7 onsdag aften. Dette er et eksempel på princippet i det polære koordinatsystem. Hvor i det retvinklede koordinatsystem begge koordinater udtrykkes som afstanden fra det fælles nulpunkt Figur 1 (0,0), udtrykkes i det polære koordinatsystem den ene koordinat som et vinkelmål, mens den anden koordinat fortsat udtrykkes som afstanden fra nulpunktet. Nulpunktet kaldes her polen, og et punkts afstandskoordinat er identisk med radien fra polen til punktet (strengt taget hedder det i denne forbindelse ikke en radius men en radiusvektor). Vinkelkoordinaten måles fra en given radius, kaldet polaraksen ikke nødvendigvis i grader (hvor et helt kredsløb svarer til 360 ), for det er som regel mere hensigtsmæssigt at regne i radianmål (hvor et helt kredsløb er lig med 2π) eller i cykliske mål (hvor enheden defineres som helt kredsløb). På figuren er polaraksen den radius, der peger mod tallet 12. Læg mærke til at tidspunkterne klokken 7 mandag morgen, klokken 7 mandag aften, klokken 7 tirsdag morgen osv. alle er defineret ved samme vinkelmål ± et nærmere bestemt antal hele kredsløb. Lad os til sammenligning udtrykke vinkelmålet i alle tre enheder først i grader, så i radianer og så i cykler (og der kan næppe være tvivl om, hvilken af de tre måleenheder, der giver det simpleste regnearbejde): 1. 7 / ± n 360 (= 210 ± n 360 ) 2. 7 / 12 2π ± n 2π (= 7 / 6 π ± n 2π) 3. 7 / 12 ± n Specielt er det tidspunkt, viseren peger på i figuren, altså klokken er 7 onsdag aften defineret ved vinkelmålet = / 12 2π + 5 2π = 67 / 6 π 3. 7 / = 67 / 12

3 3 Den her beregnede vinkel, hvor det aktuelle punkt passeres mere end én gang, kaldes rotationsvinklen, mens den vinkel, der angiver hvornår punktet første gang passeres, kaldes retningsvinklen. Det er vigtigt at huske disse betegnelser, for vi får brug for dem i det følgende. Regner vi med cykliske mål, har vi: rotationsvinklen = retningsvinklen + antallet af hele kredsløb Matematikeren orienterer imidlertid det polære koordinatsystem på en anden måde end vist i fig.1. For det første måles vinklen ud fra den linje, der i fig.1 peger mod 3; for det andet måles vinklen modsat urviserens bevægelse, altså venstre om. Sådan er de følgende figurer også orienterede. Den arkimediske spiral En spiral, hvor afstanden fra vinding til vinding er konstant, kaldes en arkimedisk spiral den blev nemlig første gang beskrevet af Arkimedes. Det er den spiral, der er vist i figur 1. Vi kender den også som rillen på en grammofonplade eller som en papirrulle. En af fordelene ved at benytte det polære koordinatsystem er, at formlen på cykliske kurver bliver stærkt forenklet i forhold til hvordan den tilsvarende formel ser ud i det retvinklede koordinatsystem. Symboliserer vi afstandskoordinaten ved bogstavet r og vinkelkoordinaten ved bogstavet v, er den arkimediske spiral beskrevet ved denne simple ligning: r = v eller omvendt v = r hvad der udtrykt i ord blot betyder, at afstanden vokser proportionalt med vinklen (og omvendt). Det betyder også, at afstanden mellem spiralens vindinger, også kaldet stigningen, overalt er den samme (normalt plejer man i formlen at tilføje en konstant, der angive hvor stor stigningen er, udtrykt i forhold til de anvendte enheder). Et andet eksempel på den forenkling brugen af det polære koordinatsystem medfører er i øvrigt cirklen. Dens ligning bliver her: r = a, hvor a nu ikke er en variabel, men en konstant, og hvor vinklen altså overhovedet ikke spiller nogen rolle; i ord står her blot, at afstanden fra polen altså det vi normalt vil kalde centrum til et punkt på cirklen overalt er den samme. Den logaritmiske spiral Men der er andre typer af spiraler, hvor afstanden mellem vindingerne er voksende eller aftagende, og her skal det som sagt handle om den logaritmiske spiral, hvor forholdet mellem afstandskoordinaten og vinklen er udtrykt i følgende to ligninger, afhængig af om omregningen mellem de to variable finder sted i den ene eller anden retning: r = a v eller omvendt v = log a r Udtrykt i ord står her, at afstandskoordinaten vokser eksponentielt med vinkelkoordinaten eller omvendt at vinkelkoordinaten vokser logaritmisk med afstandskoordinaten, idet grundtallet eller basis i begge tilfælde er a. Jo større grundtallet er, desto mere åbner spiralen sig for hver vinding eller kredsløb. Når grundtallet er 2, som i den første af spiralerne i figur 2, fordobles afstanden for hvert kredsløb, er grundtallet 3, tredobles afstanden og så fremdeles. Figur 2 viser også spiralerne med grundtallet 5 og 10. I alle fire eksempler begynder spiralen ved r = 1 og slutter ved r = 100. Disse tegninger er genereret i programmet LOGSPIR. Den sorte cirkel i midten af figuren (som i denne stærkt formindskede gengivelse mere ligner en prik) markerer, hvor spiralen begynder, den blå cirkel markere, hvor den ender.

4 4 a = 2 a = 3 a = 5 a = 10 Figur 2 Lad os nu se nærmere på det sidste eksempel, hvor grundtallet er 10. Det illustrerer nemlig forholdet mellem det talsystem, vi normalt bruger, altså 10-tal systemet, og de tilhørende logaritmer. Og hvis du aldrig helt har forstået, hvad logaritmer egentlig drejer sig om, så bliver det her forklaret på en måde, så alle kan være med. Men først må jeg lige indskyde, at talrækken i sig selv ikke udgør et talsystem. Et talsystem er der først tale om, når talrækken forbindes med et periodisk princip. Et sådant princip blev allerede ubevidst indført, da vore fjerne forfædre lagde de 10 fingre til grund for tællen og regnen. Men det var først langt senere man indså, at der var tale om et ordningsprincip, og det var først et stykke op i det 17. århundrede man opdagede, at selve ordningsprincippet kan bruges til at lette udregningerne med nemlig i form af det, vi kender som logaritmeregning. I den næste figur ser vi igen den logaritmiske spiral, der er baseret på grundtallet 10. Denne gang følger vi spiralen fra r = 1 til r = 20. Husk at begyndelsespunktet svarer til klokken 3 på uret, og at vi måler venstre om. Figur 3

5 5 Også denne figur er genereret i programmet LOGSPIR. Hvert tals placering på spiralen er markeret med en rød plet. På spiralen er afstanden mellem to nabotal overalt den samme, men som det ses, bliver vinklen imellem dem gradvis bliver mindre og mindre. Vinkelafstanden fra begyndelsespunktetet er på den ydre blå cirkel udtrykt som en decimalbrøk, hvor tallet 1 svarer til et helt kredsløb. For at udtrykke vinklerne i gradmål skal vi altså blot gange disse decimalbrøker med 360; eksempelvis finder vi gradmålet for tallet 3 som 0, = 171,76. Gradmålet interesserer os imidlertid ikke så meget her. Pointen er nemlig, at de omtalte decimalbrøker (de blå tal) simpelthen er logaritmerne til tallene inde på spiralen (de røde tal)! På figuren kan vi umiddelbart aflæse, at logaritmen til 3 er 0,4771, logaritmen til 4 er 0,6021, logaritmen til 5 er 0,6990 og så fremdeles. Du kan eventuelt kontrollere det på din lommeregner eller i en gammeldags logaritmetabel, hvis du ejer sådan én. Vi så tidligere, at rotationsvinklen = retningsvinklen + antallet af hele kredsløb Det kan vi nu oversætte til logaritmesprog. Her kaldes tallet foran kommaet for karakteristikken (af græsk charakteristikos, der betyder det som er kendetegnende ) og decimaldelen kaldes for mantissen (af græsk mantissa, der betyder tilføjelse ). Mantissen svarer til retningsvinklen, mens karakteristikken angiver antallet af hele kredsløb. I logaritmesprog bliver ovenstående sætning altså til: logaritmen = mantissen + karakteristikken. I eksemplet figur 3 ser vi, at logaritmen til 20 er 1,3010. Vi ser også, at tallet 2 ligger på samme radius, hvilket er ensbetydende med, at 2 har samme mantisse som 20. Men tallet 2 ligger endnu inden for det første kredsløb, og karakteristikken er derfor 0. Logaritmen til 2 er altså 0,3010. Fortsætter vi videre ud ad spiralen, vil vi se, at også 200, 2000, osv. ligger på samme radius, altså har samme mantisse. Men idet vi for hvert af disse tal bevæger os ind i et nyt kredsløb, vokser karakteristikken løbende med 1. Lad os for overblikkets skyld sætte det op i en tabel: logaritmen til 2 er 0,3010 logaritmen til 20 er 1,3010 logaritmen til 200 er 2,3010 logaritmen til 2000 er 3,3010 logaritmen til er 4,3010 En tilsvarende tabel kan vi opstille for ethvert andet tal, og det gælder vel at mærke ikke kun de hele tal. Fra skolen husker vi, at regning med logaritmer bl.a. består i, at man i stedet for at multiplicere to tal adderer deres logaritmer, mens man omvendt subtraherer deres logaritmer i stedet for at dividere dem. Det kan også anskueliggøres på figur 3. Lad os som eksempel se på regnestykket 4 5 = 20. De to tals logaritmer kan vi aflæse på figuren, og vi skal nu blot lægge dem samme: 0, ,6990 = 1,3011. Den resulterende logaritme finder vi netop ud for tallet 20; det svarer til at man i en logaritmetabel finder den såkaldte antilogaritme (afvigelsen på sidste decimal skyldes naturligvis, at vi her kun regner med tilnærmede værdier). På samme måde ser vi, at divisionen 12 / 4 = 3 svarer til subtraktionen 1,0792 0,6021 = 0,4771. Vi husker også, at en potensopløftning bliver til en multiplikation, og som eksempel ser vi, at

6 6 0, = 0,9542, svarende til at 3 2 = 9. Desuden bliver en roduddragning til en division, og her ser vi som eksempel, at 1,2041 / 2 = 0,6021, hvilket svarer til at 16 = 4. * * * Lad os nu se, hvad der sker, når vi bevæger os indad i spiralen, dvs. fra 1 og ned mod 0. Dermed bevæger vi os ind mod spiralens centrum, men ligesom der ikke findes et største tal, findes der heller ikke et mindste tal, dvs. vi vil aldrig nå ind til centrum, lige meget hvor mange spiralkredsløb, vi bevæger os igennem. Den næste figur viser spiralen mellem 1 og 1/10, dvs. de reciprokke tal til tallene fra 1 til 10. Figur 4 Her har jeg med vilje indstillet programmet, så det tilsyneladende genererer de forkerte logaritmer. For det kan jo ikke passe, at logaritmen til ½ er det samme som logaritmen til 5 (sml. fig.3). Men på den næste figur, fig.5 der omfatter spiralen fra ½ til 5, kan vi se, at de to tal ligger på samme radius, og dermed har de også samme mantisse (husk at mantissen er defineret som logaritmen til det af de pågældende tal, der ligger inden for det første positive kredsløb, altså mellem 1 og 10, også kaldtet hovedintervallet). Det er altså mantisserne, der er genereret i fig.4, og vi skal så blot bruge reglen om at lægge 1 til for hvert kredsløb, vi bevæger os udad gennem spiralen, og trække 1 fra. for hvert kredsløb, vi bevæger os indad gennem spiralen. Men når vi i indadgående retning passerer begyndelsepunktet, sker der et fortegnsskifte. Det fremgår af den følgende tabel, hvor vi kan følge udviklingen i begge retninger:

7 7 logaritmen til 5000 er 0, = 3, 6990 logaritmen til 500 er 0, = 2, 6990 logaritmen til 50 er 0, = 1, 6990 logaritmen til 5 er 0,6990 logaritmen til 0,5 er 0, = 0,3010 logaritmen til 0,05 er 0, = 1,3010 logaritmen til 0,005 er 0, = 2,3010 Deraf følger, at logaritmen til et tal, der er mindre end 1, er negativ. Derimod giver det ingen mening at tale om logaritmen til et negativt tal; det fremgår også af figuren, hvor grænsen indadtil jo er bestemt ved tallet 0. Figur 5 Når man skal anskueliggøre den logaritmiske spirals generelle egenskaber, er det ikke særlig hensigtsmæssigt at vælge spiralen med grundtallet 10, fordi den allerede efter 3 kredsløb vokser så meget, at det første kredsløb ikke længere kan skelnes klart. For at give et bedre overblik over tallenes placering gengiver jeg derfor nedenfor nogle udsnit af den logaritmiske spiral med grundtallet 2. De er lavet i et almindeligt tegneprogram unægtelig et ret tidskrævende arbejde i sammenligning med de computergenererede figurer, som tegnes på en brøkdel af et sekund! På den første tegning er tallene indsat for samtlige skæringspunkter mellem spiralen og radierne gennem tallene fra 1 til 16. I forlængelse af radierne er mantisserne anført. Dermed får vi ikke blot de hele tal placeret, men også en række brøker, nemlig de brøker, hvis nævner er en potens af 2. Den centrale del af figuren er desuden vist i forstørrelse for at få alle detaljer med.

8 8 Figur 6 På den næste tegning handler det om skæringspunkterne på den del af spiralen, der ligger mellem 1 og 1/16. Også her er den centrale del forstørret. Bemærk at radierne i fig.7 er spejlvendte i forhold til radierne i fig.6. Figur 7 At grundtallet er 2 betyder, at vi nu har at gøre med 2-talsystemet. Det er det simpleste af alle talsystemr, fordi ethvert tal her kan udtrykkes med blot to forskellige symboler, 0 og 1 Det er som bekendt også 2-talsystemet, der ligger til grund for computerteknologien. I og med at tallenes beliggenhed på spiralen nu er defineret ved nogle helt andre vinkelafstande, er også tallenes logaritmer forskellige fra de logaritmer, vi før regnede med. Men selve regnereglerne gælder stadig.

9 9 Prøv f.eks. at udføre regnestykket 3 5 = 15 ved at addere logaritmerne for 3 og 5, sådan som de kan aflæses i figur 6. Her ser vi, at mantisserne er hhv. 0,5850 og 0,3219. Men dertil skal lægges karakteristikken, som vi finder ved at tælle hvor mange gange vi passerer polaraksen (den linje, hvor vi har tallene 1, 2, 4, 8, 16 osv), før vi kommer til det pågældende tal. Dermed kommer regnestykket til at se sådan ud: 1, ,3219 = 3,9069 Derefter opsøger vi den radius, ud for hvilken der står 0,9069, og endelig følger vi spiralen, indtil vi har passeret polaraksen 3 gange hvorved vi kommer til tallet 15. Den logaritmiske spiral med grundtallet 2 er i øvrigt identisk med tonespiralen, som jeg har beskrevet i en artikel og et program, der senere vil blive lagt ud på nettet. Her fortolkes et kredsløb som en oktav, idet denne jo netop akustisk er defineret ved at frekvenstallet fordobles. Tallene fortolkes nu som frekvenstal, og en virtuel tonegenerator, der indgår i programkoden, gør det muligt at realisere frekvenstallene som lyd. Se vejledningen på de to følgende sider

10 10 Vejledning i brug af computerprogrammet LOGSPIR Figur 8 Når du åbner programmet og har klikket på knappen Tegn figuren, ser du ovenstående billede på skærmen. Spiralen genkender du i billedfeltet til højre, og til venstre indtaster du de forskellige værdier samt vælgerm hvordan figuren skal vises. Men før du overhovedet begynder at indtaste data, vil jeg foreslå, at du kører en lille film, som demonstrere hvordan spiralen ændrer form i takt med at grundtallet hæves eller sænkes. Filmen styres med de tre knapper Start Pause Stop, du finder i rammen Variabelt grundtal (animation). Fremgangsmåden er beskrevet i den tekst, der er indsat i rammen. Mens filmen kører, kan du følge grundtallets ændring i billedfeltet nederst til venstre. Læg mærke til, at grundtallet udmærket kan være en brøk (her altid vist som en decimalbrøk). Læg også mærke til, at når grundtallet nærmer sig 1, begynder figuren at opføre sig kaotisk. Her sker nemlig det, at afstanden mellem spiralens arme bliver meget små, og når grænsetilfældet nås, hvor afstanden er 0, har vi reelt at gøre med en cirkel. Dette grænsetilfælde vil imidlertid bevirke at programmet går ned, og derfor er der i programkoden indsat en betingelse, der forhindrer at grundtallet kan blive 1. Læg specielt mærke til at spiralen med grundtallet 1/n er et spejlbillede af spiralen med grundtallet n. Her følger nogle eksempler, hvor jeg dog af letforståelige grunde har undladt at medtage tallene: (det gøres ved at fjerne afmærkningen i checkboksen Vis data ).

11 ,25 1,1 0,1 0,3333 0,5 0,8 0,9 Figur 9 Programmets øvrige funktioner kræver kun en kort forklaring. Det hele foregår fra rammen med overskriften Tegnefunktion. Her indtaster du 1. grundtallet (hvis det er en decimalbrøk, skal du bruge punktum i stedet for komma!) 2. det tal, hvor spiralen skal begynde 3. det tal, hvor spiralen skal slutte De to sidstnævnte kan i princippet både være hele tal og brøker, men for at gøre brugerfladen så enkel som mulig, har jeg valgt, at man under alle omstændigheder indtaster tallet som en brøk, idet man så sætter nævneren lig med 1, når der reelt er tale om et helt tal. I eksemplet figur 8 er grundtallet 2, spiralen begynder ved 1 og slutter ved 16. Hvis du eksempelvis ønsker at tegne den del af spiralen, der er vist i det forstørrede udsnit i figur 7, skal startværdien være 1 / 16 og slutværdien skal være 1 / 4. Uanset hvilken del af spiralen du vælger, og uanset hvilket grundtal du vælger, får figuren altid den samme størrelse. Man kan således sige, at man zoomer ind eller ud på spiralen, alt efter hvor mange kredsløb man vælger at medtage, og alt efter om man befinder sig i den lave eller den høje del af talrækken. Du kan fravælge at få tegnet radierne, og du kan tilvælge at få tegnet afstandscirklerne (eller du kan vælge både radier og afstandscirkler). Hvordan det fungerer finder du bedst ud af ved at afprøve det. Desuden kan du fravælge at få vist tallene. Her har jeg tilføjet en boks, hvor du specielt kan fjerne tallene nær centrum. Det er fordi disse begynder at flyde sammen, når der er medtaget mange kredsløb. Hvordan det fungerer kan du også bedst finde ud af ved at afprøve det. Med knappen Kopier figur overfører du billedet til computerens udklipsholder, hvorfra du så kan sætte det ind i et WORD-dokument, et tegneprogram eller lignende. Ligesom i mine andre programmer er alle indtastningsbokse blokeret for indtastning af ikke-gyldige tegn (f.eks. bogstaver), som ellers ville bevirke at programmet ville gå ned.

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere