Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer"

Transkript

1 BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante materialer. Trinmål for faget matematik efter 6. klasse Matematiske kompetencer: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning, egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen (problembehandlingskompetence) opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence) udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter (ræsonnementskompetence) bruge uformelle og formelle repræsentationsformer og forstå deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence) afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger (kommunikationskompetence) kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence). Matematiske emner: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med tal og algebra at: kende til de rationale tal kende tallenes ordning, tallinjen og titalssystemet undersøge og systematisere i forbindelse med arbejdet med talfølger og figurrækker deltage i udvikling af metoder til multiplikation og division på baggrund af egen forståelse anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og skriftlige beregninger kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent anvende regningsarternes hierarki kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoderkende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning

2 i arbejdet med geometri at: benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med tegning undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen mellem tal og geometri forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer i arbejdet med statistik og sandsynlighed at: indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer gennemføre enkle statistiske undersøgelser læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer udføre eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. Matematik i anvendelse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel. Matematiske arbejdsmåder: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: deltage i udvikling af metoder med støtte i bl.a. skriftlige notater og illustrationer undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk forberede og gennemføre mindre præsentationer af eget arbejde med matematik arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, problemløsning samt øvelser arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages.

3 OM MATEMATRIX 6: Vi skal i dette skoleår fortsætte med bogsystemet Matematrix - 6. klasse. Grundbogen er, ligesom sidste år, opbygget i temaer, således at der arbejdes med ét tema af gangen. Bogen er opbygget efter timeglasmodellen, hvilket vil sige, at alle kapitlerne tager udgangspunkt i elevernes hverdag og med problemstillinger derfra. Herefter stilles spørgsmål som giver dem behov for en faglig udvidelse af et fagområde indenfor matematikken, hvorefter vi her kan udbygge dette. Bogsystemet er opbygget således at der først kommer en faglig gennemgang på tavlen med den nye viden, herefter masser af opgaver der understøtter og træner dette arbejde. Til slut indenfor hvert emne kommer der problemløsende opgaver der stiller krav til en vis forståelse af der gennemgåede emne. Da der er rigeligt med stof til hvert emne, vil det ikke være alt vi når. Nogen vil nå mere end andre, hvilket også betyder, at eleverne ikke nødvendigvis har det samme for hver gang - dette kræver brug af kalender/lektiebog. Jeg vil igen i år skrive ugeplaner, hvor I kan se hvilke temaer og sider vi arbejder med uge for uge. ARBEJDSFORMER: Vil løbende skifte mellem: - Klasseundervisning og gennemgang - Individuelt arbejde - Gruppearbejde - Makkerarbejde LEKTIER: Udover de almindelige lektier får eleverne ugeopgaver for (ferieperioder og lignende undtaget). Ugeopgaverne bliver i 6. klasse en blanding mellem den form, som de kender fra sidste skoleår, online-opgaver (fx. emat.dk eller matematikfessor.dk) og færdighedregning-opgaver. Ugeopgaverne bliver, når det er muligt, vedhæftet i den online lektiebog, så man altid lige kan printe den ud, hvis den skulle være blevet væk. Generelt vil de lektier eleverne får for altid være at finde i den online lektiebog på Forældre- og ElevIntra. IT: IT integreres i undervisningen, hvor det er naturligt og muligt. I år vil vi forsøge at lave nogle af ugeopgaverne online over f.eks.emat.dk. LÆSEBÅND: I år har eleverne én lektion ekstra om ugen i matematik, idet skolen har indført Læsebånd. Her sidder eleverne de første 20 min af første lektion hver dag og arbejder med faglig læsning og individuelt tilpassede materialer. Det er meningen, at eleverne på sigt skal kunne sidde mere eller mindre selvstændigt og arbejde i de 20 min, hvor jeg imens tager en snak med eleverne enkeltvis og evaluerer deres mål og i fællesskab sætter nye mål for den kommende periode. Her i startfasen sidder eleverne i Læsebåndet og arbejder med REMA, og når vi er kommet godt i gang med kommer der efterhånden mere faglig læsning og individuelle opgaver ind over. EVALUERING: Der evalueres gennem klassesamtale, små opgaver, i Læsebåndet og ved daglig observation. På forsøgsbasis vil der arbejdes med forskelle formative evalueringsformer, fx be-

4 grebskort. Der evalueres desuden individuelt, i forhold til det daglige arbejde, afleveringsopgaver og MG-prøver (MG5 i efteråret og MG6 i foråret). FORÆLDRESAMARBEJDE: Jeg forventer at forældrene til klassens elever støtter op som de plejer med lektielæsning og lignende. Igen i år vil der ikke være mulighed for at have bøger liggende i klassen. Dvs. at der skal pakkes taske hver dag og skemaet skal tjekkes. Det sætter store krav til mange af eleverne, hvilket jeg håber alle forældre vil støtte op om. PENALHUSET OG LOMMEREGNER: Der skal være styr på matematikredskaberne, således der i undervisningen er ro til selve matematikken. Vi kommer til at bruge lommeregner en hel del. Da de fleste mobiltelefoner indeholder gode lommeregnere kan børnene godt bruge deres mobil. Hvis de hellere vil have en rigtig lommeregner kan man f.eks. anskaffe denne den holder i mange år: TI 30 XIIB. Der vil også være mulighed for at låne en af skolens lommeregnere. Jeg vil bruge følgende symboler for at vise, om jeg forventer at eleverne bruger hovedregning eller lommeregner i både undervisningen og også i ugeopgaverne. De almindelige regnemetoder, tabeller og hovedregning skal naturligvis stadig trænes. Til hver matematiktime medbringes følgende (medmindre andet er aftalt): - Matematrix 6 - Grundbogen - Matematrix 6 - Arbejdsbogen (hvis den ikke ligger på skolen) - Kladdehæfte - Penalhus med spidse blyanter og viskelæder - Lineal (gerne både en lille i penalhuset og en lang på 30 cm i skoletasken) - Lommeregner/mobil - Lektiebog/kalender I løbet af året får vi også brug for passer og vinkelmåler. Jeg giver besked over Forældre- og Elev- Intra, når tiden nærmer sig. GOD OMSORG: Vi vil i 6. klasse fortsætte arbejdet med projekt God omsorg, hvor eleverne ud fra selvvalgte værdisætninger optjener omsorgskort, der på et tidspunkt udløser en belønning eleverne selv har valgt.

5 Uge Emne Indhold Algebra - udvikler deres forståelse af, at bogstaver kan bruges som pladsholdere for tal. - udvikler begyndende færdigheder i at regne med bogstaver - lærer fordelene ved at reducere bogstavudtryk og lærer at gange ind i parenteser. - udvikler deres talfornemmelse i forhold til regnehierarkiet og regneregler. 37 Læseuge Flytninger - skal kunne genkende, beskrive og udføre spejlinger, parallelforskydninger, drejninger og sammensatte flytninger. - videreudvikler deres forståelse af mønsterbegrebet og anvender denne viden til at tegne mønstre. - videreudvikler deres forståelse af symmetribegrebet ved at få erfaringer med symmetri med både en og to figurer. Skuespil Vi bruger lidt timer til at få styr på vores skuespil i uge Efterårsferie skolefesttemauge Ligninger Brøker Procent - forstår, hvad en ligning er altså kender lighedstegnets betydning. - forstår forskellen på en løsning og en løsningsmetode. - får erfaringer med løsningsmetoderne gæt og gør prøve og omformning af ligninger. - videreudvikler deres forståelse af, hvad en brøk er. Fokus fastholdes på, at en brøk er forholdet mellem to tal, og at samme forhold kan repræsenteres med mange forskellige brøker. - forbedrer deres færdigheder i at forlænge/forkorte brøker og i addition/subtraktion af brøker. - opnår færdighed i at multiplicere med brøker. Der lægges vægt på, at forståelsen af at gange med brøker er den samme som det sproglige udtryk at tage brøkdelen af et tal. Eksempelvis er halvdelen af 19 det samme som får forståelse af sammenhængen mellem en størrelse angivet som brøk, procent og decimaltal. - udvikler deres færdighed i at beregne en procentdel af en størrelse. - lærer at bruge procent til at angive størrelsesforhold. - udvikler deres kompetence til at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage procent som beskrivelsesværktøj i forskellige virkelige situationer

6 52 Juleferie 1-6 Procent - Se ovenfor Sammenhænge - får forståelse af, hvad det vil sige, at der er en sammenhæng mellem forskellige begivenheder og størrelser. Eleverne skal udvikle deres kompetencer i at identificere og beskrive matematiske og ikke-matematiske sammenhænge. - udvikler deres færdigheder i at repræsentere matematiske sammenhænge på forskellige måder - får kendskab til og erfaringer med, hvad det vil sige, at to størrelser er proportionale. 7-8 Læseuge og vinterferie 9-15 Sammenhænge Se ovenfor Statistik og sandsynlighed 16 Påskeferie Formler - udvikler deres erfaringsgrundlag og forståelse af begreberne observation, hyppighed, frekvens og pindediagram. - bliver fortrolige med gennemsnitsbegrebet, og hvordan man beregner gennemsnitsværdier. - lærer at se sammenhængen mellem frekvens og sandsynlighed. På baggrund af en række eksperimenter, som behandles statistisk, bliver det muligt for eleverne at udtale sig om forventningen til næste gentagelse altså sandsynligheden. - udvikler deres grundlæggende forståelse af, hvad en formel er. - videreudvikler deres forståelse af bogstaver brugt som pladsholdere for tal. - bliver mere bevidste og kompetente til at forklare, bruge og bygge formler Rød tråd temauge (torsdag uge 21 til onsdag uge 22) Virkelighed og matematik BORNHOLM uge Sommerferie - bliver fortrolige med matematik modellering af simple problemstillinger. - bliver mere bevidste om, at der forud for en matematisk bearbejdning af en problemstilling ligger en afgrænsning og systematisering af problemfeltet, og at der efterfølgende findes et matematisk resultat, som skal fortolkes. - bliver mere fortrolige med at arbejde med åbne problemstillinger.

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere