1 monotoni & funktionsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 monotoni & funktionsanalyse"

Transkript

1 1 monotoni & funktionsanalyse I dag har vi grafregnere (TI89+) og programmer på computer (ex.vis Derive og Graph), hvorfor det ikke er så svært at se hvordan grafen for en matematisk funktion opfører sig i et koordinatsystem. Men forståelsen er hovedsagen, og derefter er grafregneren eller det matematiske graftegneprogram udmærket til kontrol af det fundne huskeliste Nedenstående punkter skal altid tjekkes, når en funktionsnanlyse foretages på en given funktion, y=f(x), hvilket er et must for at tegne grafen for funktionen i frihånd: 1. definitionsmængde 2. nulpunkter 3. fortegn 4. monotoniforhold 5. asymptoter 6. støttepunkter 7. tegning af graf 8. værdimængde 9. kontrol 1.1 definitionsmængde Definitionsmængden, Dm(f) er alle de tilladte værdier den variable, x, kan antage. Der vil typisk være tale om alle reelle tal, men flere funktioner er begrænset til enten bestemte intervaller og/eller har enkelte forbudte tal. Her kommer de mest typiske begrænsninger: Brøk: Der må ikke divideres med 0 (nul!), N 0. Kvadratrod: Kan ikke tages af negative tal Logaritme: Kun positive tal Sin -1 og Cos -1 kan kun tages af intervallet [-1;1] Tangens må ikke tages til π/2 + pπ 1.2 nulpunkter For hvilke x-værdier fås funktionsværdien 0 (nul), f(x)=0? Dette giver nogle oplagte støttepunkter, til brug i bl.a. Fejl: Henvisningskilde ikke fundet, og svarer grafisk til skæring med 1.aksen. I langt de fleste tilfælde kan disse nulpunkter findes analystisk, ud fra gængse regneregler for pågældende funktion, ex.vis nulpunktsformlen for 2.gradspolynomiet. Er der tale om polynomier af højere orden kan der foretages opdeling i faktorer for at finde rødderne, eller benytte CAS. 1.3 fortegn På baggrund af nulpunktsbestemmelse, kan intervallerne for funktionens fortegn bestemmes, f(x)>0 og f(x)<0, som svarer til de intervaller hvor grafen ligger henholdsvis over og under 1.aksen. Når nulpunkterne kendes i forvejen, kan der blot indsættes værdier for x 0 i funktionen f(x) der ligger mellem/uden for de fundne nulpunkter. 1.4 monotoniforhold Bestemmelse af grafens hældninger, dy/dx. Interessen samler sig om de x-værdier hvor dy/dx=0, dy/dx>0 og dy/dx>0, og svarer grafisk til henholdsvis ekstrema (hvor grafen funktionsanalyse.odt Side 1 /5 opdateret:

2 topper/bunder lokalt og/eller har vendetangent), voksende og aftagende graf. Bestem først dy/dx og løs derefter dy/dx=0. Når nulpunkterne nu kendes, kan der blot indsættes værdier for x 0 i den afledede funktion dy/dx der ligger mellem/uden for de fundne nulpunkter. 1.5 asymptoter De rette linier en graf går mod, når x er gående mod en bestemt værdi. Disse optræder typisk ifm. polynomiumsbrøker (se side 3), hvor der kan forekomme flg. tre forskellige former: Vandret asymptote med ligningen y = a dvs. f(x) a for x ±. Lodret asymptote med ligningen x = x 0 dvs. f(x) ± for x ± x 0. x 0 er typisk den/de x-værdier hvor nævneren giver 0 (nul). Skrå asymptote med ligningen y = ax+b dvs. f(x) (ax+b) 0 for x ±. Ved polynomiumsbrøker bestemmes eventuel asymptote ved at kigge på polynomiernes grad i hhv. tæller, T, og nævner, N. Brøken skal være uforkortelig ellers forkortes denne først, og så kan det være der ikke er grund til så mange overvejelser. Desuden har logaritmefunktioner 2.aksen som lodret asymptote, eksponentialfunktioner 1.aksen som vandret asymptote og tangens π/2 + pπ som lodret asymptote. 1.6 støttepunkter Der vil altid være nogle støttepunkter der er strategisk bedre end andre, fundet ved at lave et sildeben i blinde. Nogle gode eksempler kan være: Skæringer med x-aksen, nulpunkter, f(x) = 0. Skæring med y-aksen, f(0). Ekstrema, både vendetagenter, lokale- og globale ekstrema. For at finde disse punkter, indsættes x-værdierne for dy/dx=0 osv. i den oprindelige funktion, f(x). Eventuelle endepunkter iflg. definitionsmængden, Dm(f). Kendskab til funktionsværdier for x ± - eventuelle asymptoter. 1.7 tegning af graf Dermed menes der håndtegning pba. førnævnte punkter. Husk at til skriftlig eksamen er der ikke mulighed for at udskrive grafer fra CAS, hvorfor det nødvendigvis må foregå med lineal og frihånd. 1.8 værdimængde Det er nu muligt ud fra definitionsmængde, nulpunkter, fortegn, monotoni og asymptoter at bestemme værdimængden, understøttet af det grafiske billede for funktionen. Værdimængden er de funktionsværdier der kommer ud af funktionen y=f(x) for alle tilladte x- værdier, jfr. definitionsmængden, Dm(f). 1.9 tallinje Det er ofte en god idé at lave en tallinie, med både x-værdier og de tilhørende værdier for f(x) og dy/dx, for derved at få overblik. Nedenstående skitse er et eksempel på en tallinie for en given funktion og lavet udfra ovenstående analyser: funktionsanalyse.odt Side 2 /5 opdateret:

3 Illustration 1: tallinje, som resultat af analyse af monotoniforhold Ud fra denne skitse kan det umiddelbart ses, at grafen må være opdelt i to dele, da funktionen ikke er defineret i x = 1 (i.d.), hvorfor den nok har lodret asymptote her. Grafen er aftagende i hele venstre del i intervallet ]- ; 1[, med skæring af 1.aksen i x = -2. Grafen er aftagende i intervallet ]1 ; 3[, hvor der er skæring med 1.aksen i x = 2 og lokalt ekstrema i x = 3 med funktionsværdien f(3)=-2. Da grafen ikke har flere skæringer med 1.aksen for x-værdier større end 3, og ej heller lokale ekstrema, må det betyde at der er vandret asymptote i en y-værdi et sted i intervallet ]-2 ; 0[. Grafen for pågældende funktion kunne se ud lidt som nedenstående skitse. Illustration 2: eksempel på graf tolket ift. ovenstående tallinje Se videre arbejde med samme under polynomiumsbrøker polynomiumsbrøker I moderne matematik med CAS til rådighed er helle dette emne gledet ud af undervisningen på gymnasieniveau, og medtages her kun som en kuriositet. Ved polynomiumsbrøker er der særlige forhold, som gør det særligt at lave funktionsanalyse, herunder polynomiernes division (jfr. pkt 5. asymptoter). Desuden kan vi nøjes med at kigge på dele af brøken, når der skal findes definitionsmængde, nulpunkter og monotoniforhold. En polynomiumsbrøk består i princippet af et polynomium (tælleren) divideret med et andet polynomium (nævneren); f x = T N...hvor tællerens grad betegnes T, og nævneres for N. Med grad menes den højeste potens i respektive polynomium. Nedenfor gennemgås de punkter i funktionsanalysen, som er interessante for lige netop polynomiumsbrøker: funktionsanalyse.odt Side 3 /5 opdateret:

4 definitionsmængde Find rødder til nævneren, dvs. hvor nævneren er lig 0 (nul). Disse x-værdier er de forbudte, dvs. at definitionsmængden er alle reelle tal på nær rødderne. I disse rødder er der typisk lodrette asymptoter, men det er ikke altid der er rødder til nævneren nulpunkter Enhver brøk er lig 0 (nul) når tælleren er lig 0, hvorfor der skal findes rødder til denne. Vær opmærksom på, hvorvidt tællerens rødder er de samme som nævnerens, da de derved ikke er omfattet af definitionsmængden monotoniforhold På vanlig vis findes den afledte til funktionen, f(x), hvor regnereglerne for differentiation skal benyttes; d dx f g = f ' g f g ' g 2 Den afledede funktion er et udtryk for hældningen og dennes definitionsmængde er ikke nødvendigvis et udtryk for den oprindelige funktions definitionsmængde. For at finde ekstrema, skal den afledede funktion være lig 0, dy/dx=0, og på lige fod med nulpunktsbestemmelsen, kan vi nøjes med at kigge på tælleren; f ' g f g ' = 0 Herved får vi x-værdierne for hvilke det gælder at grafen for funktionen f(x) har hældningen lig 0. For at finde y-værdierne til disse vandrette tangenters røringspunkter med grafen for f(x), indsættes x-værdierne i den oprindelige funktion, f(x) asymptoter Ved polynomiumsbrøker bestemmes eventuel asymptote ved at kigge på polynomiernes grad i hhv. tæller, T, og nævner, N. Brøken skal være uforkortelig ellers forkortes denne først, og så kan det være der ikke er grund til så mange overvejelser. Eventuelle rødder i nævner angiver belliggenheden af lodtret(te) asymptote(r). T<N: x-aksen er vandret asymptote. T=N: vandret asymptote ved y-værdien værende forholdet mellem højestegradsleddenes koefficienter (den skalar der står foran x n ). T=N+1: Skrå asymptote, som bestemmes ved brøkens division. T>n+1: Hverken vandret eller skrå asymptote. Brøkers division er metoden ved T=N+1, dvs. hvor graden af tælleren er en højere end graden af nævneren. For at regne denne ud, divideres tællerens polynomium med nævnerens ditto, for at få en nyt polynomium plus en rest. Det nye polynomium er et udtryk for asymptoten og resten divideret med nævneren er et udtryk for funktionens afvigelse fra asymptoten. Et eksempel: Dette er beregnet som flg: f x = x2 2x 2 2x 8 = x x 8 funktionsanalyse.odt Side 4 /5 opdateret:

5 x 2 2x 2 : 2x 8 = 1 2 x 1 x 2 4x 0 2x 2 2x 2 6 Der skal forestilles et klassisk divisionsstykke, hvor der blot er tale om funktioner i stedet for ciffre. Først findes ½x værende værdien der skal ganges på 2x for at få x 2. ½x gange 2x+8 giver således x 2 +4x, hvilket trækkes fra det oprindelige tællerpolynomium, og der er -2x-2 tilbage. Dernæst findes -1 værende værdien der skal ganges på 2x for at få -2x. -1 gange 2x+8 giver således -2x-8, som trækkes fra -2x-2, hvorved der findes en rest på 6. Herved har vi fundet at polynomiumsbrøken kan beskrives som en asymptote med ligningen ½x-1, hvor afvigelsen fra denne kan beskrives som 6/(2x-8). Dette illustreres ved: y= x 6 1 med afvigelsen y= 2 2x 8 Illustration 3: Graf for polynomiumsbrøk og dennes asymptoter 1.11 kontrol Denne foretages i enten graftegneprogram (Derive e.lig.)på computer eller på grafregneren (TI89 el.lig.), for at sikrer at det fundne passer. Til skriftlig eksamen kan denne ikke vedlægges opgavebesvarelsen, men det gør aldrig noget at gøre opmærksom på, at der er udført kontrol og på hvilken måde. Passer kontrollen ikke med det fundne resultat, er der selvfølgeligt et problem der skal løses, men er der ikke tid til dette til eksamen gøres der blot opmærksom på at der er denne forskel mellem, og at du har set den. funktionsanalyse.odt Side 5 /5 opdateret:

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Niels Hjersing Per Hammershøj Jensen Børge Jørgensen Indholdsfortegnelse 1 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik.

Matematik Indhold Matematik Bilag M6 - stillads generelt til Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Den gode besvarelse af opgaver i matematik. Matematik Indhold Matematik... 1 Bilag M1 Bilag: Genrekatalog matematik hhx - fageksempler... 2 Bilag M2 Matematik - vejledende opgavesæt efter 2011 og forår 2012 MatematikB samt eksamen juni 2012... 4

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere