Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni ) Byrådsmødet den 15. juni ) Byrådsmødet den 15. juni ) Byrådsmødet den 25. juli ) Byrådsmødet den 24. august ) Byrådsmødet den 14. december ) Byrådsmødet den 3. januar 1934 Uddrag fra byrådsmødet den 1. juni side 7 Cirkulære fra Socialministeriet angaaende Socialreformen. Chr. Nielsen foreslog, at Udvalget gør Indstilling til Byraadet angaaende Administrationen af Loven og de Underudvalg, som det blev nødvendigt at supplere Udvalget med. Borgmesteren anbefalede at tiltræde Forslaget, saaledes at Forsørgelsesudvalget Dette dokument er fra Side 1 af 10

2 fremkommer med Forslag om den endelige Ordning af Forholdene med H. t. de mange forskellige Grene, som Socialreformen omfattede. Tiltraadtes. Uddrag fra byrådsmødet den 15. juni side 1 Indstilling fra Forsørgelsesudvalget angaaende Honorar til Formanden for det sociale Udvalg. Udsattes. Uddrag fra byrådsmødet den 15. juni side 3 Indstilling fra Forsørgelsesudvalget angaaende Organisationen af Socialforsorgen efter 1. Oktober Borgmesteren meddelte, at den socialdemokratiske Gruppe havde begæret Sagen udsat. Udsattes. Uddrag fra byrådsmødet den 25. juli side 4 Ændringsforslag til Indstillingen angaaende Socialreformens Gennemførelse, Fra den socialdemokratiske Gruppe forelaa følgende Ændringsforslag: 1) Det sociale Udvalgs Medlemsantal bliver 6. 2) Honoraret til Formanden ansættes til Dette dokument er fra Side 2 af 10

3 Kr for det første Halvaar dog til Kr Fra J. Chr. Møller paa den konservative Gruppes Vegne forelaa følgende Ændringsforslag: 1) Honorar til Formanden, hvis han skal benytte fire halve Dage ugentlig, foruden hvad der almindeligvis maa beregnes, at et Udvalgsmedlem skal benytte, 2000 Kr. aarligt. 2) Hvis Formanden straks skal have ekstra Arbejde udover, hvad et Byraadsmedlem almindeligvis har, foreslaas at han fra nu af til 1. Oktober faar et samlet Honorar af 400 Kr. 3) Medens der tidligere i Forsørgelsesudvalget kun er ansat to Kontorassistenter af første Klasse, foreslaar man nu straks en Bogholder, 3 Fuldmægtige og 5 Kontorassistenter af første Klasse. Det synes at være en stor Forøgelse, naar der er Tale om Forenkling. Jeg foreslaar, at Sagen vedrørende disse Ansættelser henvises til Lønudvalget. 4) I Slutningen af Socialforslaget har Socialudvalget, staar der endelig bemærket, meddelt, at den nugældende Forsørgelseslovgivning skal afvikles fra den 1. Oktober d. A., og at der herved vil medgaa 7-8 Maaneder, hvilken Afvikling, der formentlig vil kunne foregaa i de Lokaler, hvor Forsørgelsesvæsenets Administration nu har til Huse paa Forsørgelsesanstalten, ogsaa vil kræve en Del Personale, som kun bør ansættes midlertidig og fortrinsvis antages blandt dem, der nu beskæftiges paa de Kontorer, der overflødiggøres ved Socialreformens Indførelse." Borgmesteren forelagde Sagen og meddelte, at den socialdemokratiske Gruppe kunde tiltræde de Konservatives Ændringsforslag 3 og 4 angaaende Personalet, saaledes at dette Spørgsmaal drøftes med Lønudvalget forinden Ansættelserne. J. Chr. Møller bemærkede, at der maaske vilde blive noget mere Arbejde til Formanden, end man havde tænkt, og da det var en meget ansvarsfuld Stilling, vilde Taleren frafalde Ændringsforslaget angaaende hans Løn. Det var vel Meningen, at Chr. Nielsen blev Formand i Udvalget, og Taleren vilde da haabe, at han vil forstaa at varetage sit Hverv paa en for Aarhus By god Maade. Der var vist hidtil delt lidt for meget ud fra flere Sider, men forhaabentlig vilde Formanden forstaa at holde det indenfor rimelige Grænser, saaledes at hæderlige trængende nok faar, hvad der er nødvendigt, men at der udvises Forsigtighed med Understøttelserne. Borgmesteren gik ud fra, at Udvalgets Forslag hermed var vedtaget med disse Ændringer. Der var ikke stillet Forslag angaaende Valg af Formand, og man kunde vel betragte som givet, at Formanden for Forsørgelsesudvalget fortsætter som Formand for det nye sociale Udvalg. Tiltraadtes. Dette dokument er fra Side 3 af 10

4 Uddrag fra byrådsmødet den 24. august side 2 Socialministeriets Godkendelse af, at der tillægges Formanden for det sociale Udvalg et aarligt Honorar paa 3000 Kr., dog for det første Halvaar 2100 Kr. Toges til Efterretning. Uddrag fra byrådsmødet den 14. december side 3 Indberetning fra Det sociale Udvalg. Følgende Indstilling forelaa: "Det sociale Udvalg tillader sig herved at meddele det ærede Byraad, at man som Rettesnor for Udbetaling af Kommunehjælp i Aarhus har vedtaget følgende: Der ydes som Regel:Tilorganiserede:Tiluorganiserede: Familieforsørger, Mand og Hustru samt Enkemand med Børn, indtil 15 Kr. pr. Uge 12 Kr. pr. Uge Børnetillæg for hjemmeværende Børn under 15 Aar uden Indtægt... 2""" '2""" Huslejehjælp, højst 40""Md. 40""Md. Hjælp til Gas og Lys, højst "" Kvt. 10 ""Kvt. + 2 Kr. for hvert Barn under 15 Aar. Enker og ligestillede med Børn.. 10 Kr. pr. Uge 9 Kr. pr. Uge Børnetillæg for hjemmeværende Børn under 15 Aar uden Indtægt.... 2"""2""" Huslejehjælp, højst 40""Md. 40""Md. Der ydes som Regel:Tilorganiserede:Tiluorganiserede: Hjælp til Gas og Lys, højst Kr. pr. Kvt. 10 lir. pr. Kvt. + 2 Kr. for hvert Barn under 15 Aar. Ugifte Mænd Kr. pr. Uge 8 Kr. pr. Uge Ugifte Kvinder... 10"""8""" Huslejehjælp, højst 20"" Md. 20""Md. Kontingenter ydes Dette dokument er fra Side 4 af 10

5 efter Arbejdsløshedslovens 15, Stk. 4, og efter Folkeforsikringslovens 15, Stk. 1. Ved Modtagelse af Børnebidrag i Henhold til Forsorgslovens Kap bortfalder Børnetillæg efter nærværende Regler. Ekstrahjælp ydes kun i særlige Tilfælde, navnlig til Personer og Familier, der lider af Tuberkulose og Sukkersyge, og som derfor ifølge Lægeattest skal holde Diæt eller have særlig kraftig Kost. Brændsel efter Udvalgets nærmere Bestemmelse. Hvor den paagælgende har delvis Arbejde, er de første 10 Kr. fradragsfri, derefter fradrages 50 % af Fortjeneste i Understøttelsen med et Maksimum af 30 Kr. f 2 Kr. pr. Barn i Understøttelse og Arbejdsfortjeneste. Er en Person, der søger Kommunehjælp, tilflyttet Aarhus efter 1/ , skal Hjælpen i det første Aar efter Tilflytningen ansættes til et Beløb, der er lavere end den sædvanlige Takst. Ikke-Forsørgere, der ikke har Tilknytning til Aarhus, og som straks efter deres Ankomst til Aarhus fra en Kommune i Aarhus Amt søger Hjælp gennem Socialkontoret, henvises efter Reglen i Lov om offentlig Forsorg 53, Stk. 1, til den Kommune, hvor de forinden Ankomsten til Aarhus havde fast Bopæl." Chr. Nielsen erindrede om, at Socialloven var gennemført i en økonomisk meget vanskelig Tid, hvor der stilledes store Krav til Kommunerne iøkonomisk Henseende, og det Var næppe at vente, at Socialudvalget til at begynde med skulde kunne gribe helt rigtigt m. H. t. Fastsættelse af de forskellige Understøtlelsessatser eller Regler herfor. Nu foreslog Udvalgets Flertal, at man ændrer Reglerne for Ydelse af Kommunehjælp, hvoraf forøvrigt fulgte, at de andre Former for Understøttelse blev ændret paa en lignende Maade. Det var ikke noget enestaaende for Aarhus, alle Kommuner havde maattet føle sig frem i et Par Maaneder for at se, hvorledes Loven vilde virke, og Sagen var derefter taget op til ny Drøftelse. Her var dog ikke Tale om faste Takster, hvilket Loven forbød, men om almindelige Regler for Ydelse af Hjælp eller en Rettesnor for Udvalget at gaa efter, og der vilde ofte ske Ændringer heri paa Grund af særlige Forhold. Taleren gennemgik de forskellige Regler og vilde gerne rette en Misforstaaelse, idet et af Byens Blade havde meddelt, at i Henhold til Forslaget kunde enhver ugift Arbejdsløs faa 20 Kr. til Husleje. Man havde hidtil praktiseret dette saaledes, at de, der intet Hjem havde, kunde faa nogen Hjælp til Husleje, men det var ikke Meningen, at enhver ugift Arbejdsløs kunde faa dette Beløb. Der var det ny ved Forslaget, at der ikke foretages Nedsættelse af Hjælp for de første 10 Kr. i Arbejdsfortjeneste; derved vilde man begunstige dem, der selv skaffer sig en Indtægt ved Arbejde. Da Understøttelsen i Byerne gennemgaaende var større end paa Landet, kunde det ikke bestrides, at de store Kommuner altid vilde faa en Del Tilflyttere ude fra Landet. Man havde ikke ment at kunne lukke disse ude fra Byen, men de vilde faa en Dette dokument er fra Side 5 af 10

6 mindre Hjælp end dem, der var hjemmehørende i Byen, og ugifte Arbejdsløse vilde blive vist tilbage til deres Hjemsted. Taleren fandt iøvrigt ingen Anledning til at holde nogen lang Tale om denne Sag, men vilde henstille til Byraadet at tage Skrivelsen til Efterretning. P. Busch vilde paa Mindretallets Vegne fraraade at gaa med til Flertallets Ændringer. De Takster, man hidtil havde regnet med, havde ikke vist sig ubrugelige, men tværtimod meget brugelige, og naar de nu pludselig skulde ændres, maatle man faa Følelsen af, at det skyldtes et Pres udefra, og ikke Tvivl om Satsernes Brugelighed. De Takster, man i Øjeblikket regnede med, laa ca. 150 Kr. over det normale for almindelige Forsikringstakster, og hvis det nu skulde udvides som foreslaaet, vilde det betyde en Udgift for Kommunen paa Kr. eller ca Kr. for de enkelte Understøttede. Det var en Uretfærdighed overfor det Budget, der var lagt sidste Aar, og som man skulde søge at holde. Man maatte hellere sætte Taksterne ned og saa yde noget mere til de virkelig trængende, ellers begik man en Uretfærdighed mod de fattigste, Folk med stor Familie, syge o. lign., idet der ikke kunde skaffes Penge til at hjælpe dem fuldtud. Naar Flertallet udtalte, at der til Gengæld kunde spares noget paa Beklædningskontoen, saa troede Taleren ikke derpaa. Det var givet, at man ved at gennemføre dette Forslag langt vilde overskride Budgettet, og det kunde Mindretallet ikke gaa med til. J. Chr. Møller udtalte, at det første, man maatte spørge sig selv, naar man forelagde et saadant Forslag, var, om Kommunen har Raad dertil, og alle var sikkert enige om, at det har Kommunen ikke. Man havde set, hvorledes det var gaaet med Budgettet sidste Aar, og ved at vedtage disse Takster vilde man sikkert komme op paa et lignende Underskud. Det kunde Aarhus ikke vedblive med; hidtil havde man været stolt af at kunne regne Aarhus til de Byer, der har den bedste Balance, men hvis man fortsatte paa den Maade som i Fjor, vilde Aarhus snart komme til at ligge paa Linie med Byer som Nakskov og Horsens, og det var vist ingen i Byraadet interesseret i. Dernæst maatte man spørge, om Forhøjelserne er paakrævet, hvilket Bogtrykker Busch som Medlem af Udvalget ikke havde ment. Aarhus havde altid gerne villet være i Spidsen m. H. t. Understøttelser o. lign., og det var udmærket, saa længe man havde Raad dertil, men naar man ikke havde, maatte der siges Stop; det kunde ikke nytte at vedblive med at betale, indtil det en skøn Dag gik galt. Spørgsmaalet var ogsaa, hvorledes de nuværende Satser ligger i Forhold til andre Byer, f. Eks. Odense; den var nu omtrent lige saa stor som Aarhus, og Forholdene i de to Byer næppe meget forskellige. Endelig maatte man ogsaa spørge, om Forhøjelsen er lovlig. Efter Lovens 297 kunde man slet ikke vedtage Forslag som det foreliggende. Man kunde yde noget mere i særlige Dette dokument er fra Side 6 af 10

7 Tilfælde, men man kunde ikke vedtage almindelige Takster, der skal gælde for alle. Naar f. Eks. Hr. Unmack-Larsen havde ment, at man ikke behøvede at regne det for noget, at man i Almindelighed overskrider Lovens Bestemmelser, saa var det en mærkelig Udtalelse af en Dommer. Taleren kunde bedre tænke sig det om en Sagfører, hvis Opgave nærmest er at gøre sort til hvidt; men en Dommer maatte dog sige, at Lov er Lov, og Lov skal holdes, Selv om der blev gjort Fejl nogle Steder, berettigede det ikke andre til at gøre det samme. Man kunde derfor næppe tænke sig, at Flertallet vilde vedtage Forslaget. Det skyldtes et Pres udefra, men Byraadet stod fuldstændig frit og kunde ikke lade en uansvarlig Mand diktere disse Takster. At vedkommende kunde faa en Forsamling til at stemme derfor, var ikke saa mærkeligt, naar Forsamlingen bestod af Folk, der skal nyde Hjælpen. Nu kunde man sige, at den ny Kriselov ydernoget hertil. Men entendet betalesaf Stat eller Kommune,skulde detkomme fra Skatteydernes Lommer, og hvis man udpumpede disse for stærkt, vilde det blot skabe mere Arbejdsløshed, for hvis ingen kunde opspare Penge, kunde der intet Arbejde sættes i Gang. Med god Vilje kunde der nok skaffes Arbejde til flere, f. Eks. ved Grundforbedringsarbejder paa Landel o. lign., men som Tiderne var, kunde Landbruget ikke betale den Løn, der kræves. Taleren kunde altsaa ikke gaa med til Forslaget og vilde paa Gruppens Vegne anmode om, at Sagen udsættes, og atder skaffes Oplysningerom, hvilke Takster manhar i Byersom Odense, Frederiksberg og Aalborg, og hvor mange der understøttes med Kommunehjælp, saa man kan drage en Sammenligning mellem disse Byer. Endelig vilde Taleren gerne vide, hvorledes man tænker sig at ville afholde Udgiften, og hvor stort et Underskud det eventuelt vil bevirke. Der var givet nogle Oplysninger af Socialdirektøren, og de var selvfølgelig rigtige; men det kunde ogsaa være rart at vide, hvorledes Kommunebogholderen ser derpaa, og hvis det vilde medføre et Underskud paa 2 Mill. Kr., vilde næppe nogen i Byraadet være med dertil. Men Taleren vilde altsaa anmode om, at Sagen udsættes, og at de nævnte Oplysninger fremskaffes. Holger Eriksen forstod godt, at Fabrikant Møllers Hensigt var at forhale Gennemførelsen af Sagen. De Oplysninger, han ønskede, havde han formodentlig i Forvejen eller kunde let have skaffet sig dem. Forretningsordenen hjemlede ganske vist 5 Medlemmer Ret til at kræve Sagen udsat, men det var meget tvivlsomt, om det kunde gælde i det foreliggende Tilfælde, for her var ikke Tale om en Sag, der skal til Afstemning i Byraadet, men en Meddelelse fra det sociale Udvalg om, hvilke Regler man i Fremtiden vil følge. Det var altsaa en ren Efterretningssag, hvor Forretningsordenen næppe kunde anvendes, og Taleren vilde henstille til Borgmesteren, at et saadant Krav afvises. J. Chr. Møller kunde Dette dokument er fra Side 7 af 10

8 ikke tro, at Hr. Eriksen havde læst Loven rigtigt, for der stod udtrykkeligt, at et Mindretal i Udvalget kunde kræve en Afgørelse forelagt for Byraadet, og i saadanne Tilfælde maatte der altsaa stemmes om Sagen. Borgmesteren gjorde opmærksom paa, at ifølge Forretningsordenen var det Reglen, at en Sag undergives een Behandling, men et Mindretal paa mindst 5 Medlemmer kunde kræve den udsat. Selv om det nærmest var en Meddelelse fra Socialudvalget, maatte det ogsaa kaldes en Sag, og som saadan kunde den vel ogsaa kræves udsat. Holger Eriksen vilde ikke anfægte Borgmesterens Afgørelse; men den Lovbestemmelse, som Fabrikant Møller henviste til, havde ikke noget som helst at gøre med denne Sag; det drejede sig om de enkelte Tilfælde, medens her var Tale om en Normalregel, som man vilde følge. Efter Loven kunde der stemmes om de enkelte Tilfælde, og til Vedtagelse krævedes 2/3 Majoritet, men det forelaa slet ikke her. Unmack-Larsen fandt ogsaa, at Fabrikant Møller ganske misforstod Bestemmelsen i Lovens 297. Den drejer sig om, hvorvidt den enkelte kunde komme til at overskride Forsikringslovens Grænser, og Afgørelsen af saadanne Tilfælde kunde forelægges Byraadet. Men det var noget ganske andet end det, der var Tale om her. J. Chr, Møller vilde hævde, at naar en Del af Socialudvalget ikke kunde tiltræde et Forslag, skulde det til Byraadet, og der skulde da stemmes derom; men saa maatte Sagen ogsaa kunne kræves udsat. Der blev sagt, at man allerede havde overskredet Forsikringslovens Grænser, og saa kunde man dog næppe gaa videre. Hvis man ikke gik med til en Udsættelse, vilde Taleren henvende sig til Socialministeren, og han maatte dog sige, at Loven skal holdes. Borgmesteren turde ikke afgøre Spørgsmaalet anderledes, end at det er en Sag, som kan kræves udsat; men man kunde jo med faa Dages Varsel indkalde til et nyt Møde og faa Sagen afgjort inden Jul. Taleren vilde da henstille til Socialudvalget at fremskaffe de ønskede Oplysninger. Sagen udsattes i Henhold til Forretnin gs ordenen. Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar side 3 Indberetning fra det sociale Udvalg. Følgende Skrivelse forelaa: "Man tillader sig at meddele, at det sociale Udvalg efter at have indhentet Oplysninger om, Dette dokument er fra Side 8 af 10

9 hvilke Regler man i andre Kommuner har fulgt ved Tilstaaelse af Kommunehjælp, har ændret de hidtidige Regler og til Brug for Socialkontoret foreløbig indtil 1. April 1934 vedtaget de i hoslagte Oversigt indeholdte vejledende Regler for Udmaaling af Kommunehjælp. Trangsregler ved Udmaaling af Kommunehjælp i Henhold til Lov om offentlig Forsorg. Org. Uorg. Familieforsørgere, Mand og Hustru samt Enkemænd med Børn, indtil 15 Kr. pr. Uge 12 Kr. pr. Uge Børnetillæg for hjemmeværende Børn under 15 Aar Org. Uorg. uden Indtægt - for hvert af de 2 første Børn... 2 Kr. pr. Uge 2 Kr. pr. Uge for hvert af de efterfølgende Børn... 1,25""" 1,25""" Huslejehjælp, højst 40 ""Md. 40""Md. Hjælp til Gas og Lys, højst ""Kvt. 10""Kvt. + 2 Kr. for hvert Barnunder 15 Aar. Enker og ligestillede med Børn.. 10 Kr. pr. Uge 9 Kr. pr. Uge Børnetillæg for hjemmeværende Børn under 15 Aar uden Indtægt - for hvert af de 2 første Børn... 2"""2""" for hvert af de efterfølgende Børn... 1,25" "" 1,25 " "" Huslejehjælp, højst 40 " " Md. 40 " " Md. Hjælp til Gas og Lys, højst... 10""Kvt. 10""Kvt. + 2 Kr. for hvert Barn under 15 Aar. Ugifte Mænd Kr. pr. Uge 8 Kr. pr. Uge Ugifte Kvinder... 10"""8""" Huslejehjælp,højst 20""Md. 20""Md. Kontingenter ydes efter Arbejdsløshedslovens 13, Stk. 4, og efter Folkeforsikringslovens 15, Stk. 1. Ved Modtagelse af Børnebidrag i Henhold til Forsorgslovens Kap bortfalder Børnetillæg efter nærværende Regler. Ekstrahjælp ydes kun i særlige Tilfælde, navnlig til Personer og Familier, der lider af Tuberkulose og Sukkersyge, og som derfor ifølge Lægeattest skal holde Diæt eller have særlig kraftig Kost. Brændsel efter Udvalgets nærmere Bestemmelse. Hvor den paagældende har delvis Arbejde, er de første 10 Kr. fradragsfri, derefter fradrages 50 /o af Fortjenesten i Understøttelsen med et Maksimum af 30 Kr. + 2 Kr. pr. Barn i Understøttelse og Arbejdsfortjeneste. Er en Person, der søger om Kommunehjælp, tilflyttet Aarhus efter 1/ skal Hjælpen i det første Aar efter Tilflytningen ansættes til et Beløb, der er lavere end den sædvanlige Takst. Ikke-Forsørgere, der ikke har Tilknytning til Aarhus, og som straks efter deres Ankomst til Aarhus fra en Kommune i Aarhus Amt søger Hjælp gennem Socialkontoret, henvises efter Reglen i Lov om offentlig Forsorg 53, Stk. Dette dokument er fra Side 9 af 10

10 1,til den Kommune, hvor de forinden Ankomsten til Aarhus havde fast Bopæl." Borgmesteren erindrede om, at Mindretallet paa sidste Møde udtalte Ønske om at faa Oplysninger om Forholdene i andre Kommuner. Disse Oplysninger var nu fremskaffede, saa man kunde se, hvorledes Socialloven praktiseres der. Det var Meningen, at de anførte Regler skulde gælde til 1. April, og der skulde altsaa inden den Tid optages en ny Forhandling. løvrigt var Udvalget suverænt, naar det ikke overskred de i Loven fastsatte forsikringsmæssige Grænser, og Byraadet kunde altsaa blot tage Sagen til Efterretning. Hans Madsen pegede paa, at Forslaget var ændret siden sidst, idet Børnetillæget var nedsat fra 2 Kr. til 1,25 Kr. Der var vist Grund til at behandle saadanne Sager noget mere indgaaende i Byraadei, i Særdeleshed den foreliggende Sag, idet man sidste Gang afbrød Forhandlingerne, saa flere indtegnede Talere blev afskaaret fra at udtale sig. Taleren vilde derfor foreslaa, at man ændrer den fra Efterretningssag til almindelig Sag og optager en Forhandling derom. Borgmesteren antog, der var almindelig Enighed i Byraadet om at tage Sagen til Efterretning. Man kunde jo stemme om Hans Madsens Forslag. Hans Madsens Forslag forkastedes med alle Stemmer mod een. Sagen toges til Efterretning. Dette dokument er fra Side 10 af 10

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 560-1935) Originalt emne Formue- og Lejlighedsskat Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Politivæsen Rets- og Politivæsen Skatter og Afgifter Skattevæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere