Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug"

Transkript

1 Årsplanen for 7. klasse udarbejdes i samarbejde mellem 7. klasses matematiklærere (Helle og Ditte). Overordnet er året inddelt i uger, hvor der til hver ugeforløb er et Tema. Organisering af matematikundervisningen: Årsplanen er dynamisk og udfyldes efterhånden som de enkelte temaer detailtilrettelægges. Ud over årsplanen for matematiklærerne, er der udarbejdet en årsplan til elever/forældre, der beskriver årets organisering af matematikundervisningen samt krav og forventninger til den gode matematikelev. Til hvert tema udarbejdes der arbejdsplaner på forskellige niveauer ift. elevernes niveau. Arbejdsplanen gælder for en periode på 4-6 uger og indeholder en formålsbeskrivelse, læringsmålene, faglige begreber, oversigt over ugelektier, evalueringsplan og en plan for hvad eleven skal arbejde med i perioden. Eleverne skal undervejs udfylde arbejdsplanen, hvor de afkrydser når de er færdige med et punkt på planen samt forholder sig til hvilke af læringsmålene og matematikbegreberne de har arbejdet med i den pågældende opgave. Arbejdsplanen indgår som en del af elevplanen. Trinmål: I årsplanen er primært henvist til de trinmål fra CKF områderne Matematiske emner og Matematik i anvendelse, som vil være centrale for temaet. Der ud over vil vi i hver eneste tema have fokus på de øvrige Trinmål på følgende måde. Matematiske kompetencer: Tankegangskompetencen: Vi vil have fokus på at eleverne i både deres mundtlige og skriftlige besvarelser af problemstillinger kan skelne mellem om det er matematiske refleksioner der ligger bag besvarelsen eller om det er andre fags kerneområder der ligger til grund for argumentationen. Vi vil sikre at der i arbejdsplanen er opgaver, hvor eleverne bliver bevidste om at de skal bruge matematiske begrundelser i deres behandling af et problem. Problembehandlingskompetencen: Vi vil sikre os at eleverne bliver stillet overfor problemstillinger som de ikke umiddelbart har en algoritme for og at der er flere matematiske indgangsvinkler ift. at løse opgaven. Modelleringskompetencen: Vi vil have både mundtlige og skriftlige opgaver der sikre at eleverne arbejder med at omsætte mellem matematiske modeller og virkeligheden og omvendt. Ræsonnementskompetencen: Vi vil i den daglige undervisning i dialogen sikre at eleverne bliver udfordret til at foretage ræsonnementer og at de udvikler deres strategier. Det er især vigtigt for os at eleverne bruger ræsonnementskompetencen og udvikler deres strategier i færdighedsdelen frem for at de arbejder med algoritmer.

2 Repræsentationskompetencen: Vi vil sikre os at der er opgaver specielt inden for temaerne Sammenhæng og Funktioner samt Statistik og Regneark, der spørger ind til elevernes forståelse for ligheder og forskelle på de forskellige repræsentationer. Symbolbehandligningskompetencen: Vi vil gøre en del ud af at stille spørgsmål til elevernes forståelse for de forskellige symboler og hvilke begreber der ligger bag symbolerne, samt hvilke andre repræsentationer der kunne erstatte tilsvarende symbol. Kommunikationskompetencen: I de skriftlige afleveringer bliver der lagt vægt på kommunikationsværdien, hvorimod de i deres daglige arbejde må skrive som de vil i deres kladdehæfte/computer. Desuden vil vi sikre der er spørgsmål/opgaver i arbejdsplanen, hvor eleverne skal forklare og oversætte deres forståelse for begreber og matematiske områder os og for hinanden både verbalt og skriftligt. Hjælpemiddelkompetencen: Vi vil i hver eneste lektion opfordre eleverne til at have deres egen bærbare med, hvor vores fokus ligger på at anvende Word, Wordmat, Regneark og GeoGebra overalt hvor det er relevant. Desuden skal eleverne bruge lommeregner i dagligdagen samt anvende matematiske opslagsværker både i bogform og på nettet overalt hvor det er relevant. Eleverne bliver konstant opfordret til at anvende disse hjælpemidler før de får svar af os. Matematiske arbejdsmåder Trinmålene for CKF-området Matematiske arbejdsmåder vil være gennemgående i alle teamer. Dette sikres bl.a. gennem arbejdet i makkerpar, gennem punkter på arbejdsplanen, hvor eleverne skal formulere sig såvel skriftligt som verbalt. Trinmål: forberede og gennemføre mundtlige og skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it arbejde individuelt og sammen med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger, bl.a. i projektorienterede forløb arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning i mundtligt og skriftligt arbejde give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a. ved at spørge aktivt. deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a. it. Undersøge, systematisere og ræsonnere med henblik på at generalisere Veksle mellem praktisk og teoretiske overvejelser ved løsning af matematiske problemstillinger

3 Matematik i anvendelse Det sidste CKF område Matematik i anvendelse vil sikres ved at der til hvert tema skal være opgaver og problemstillinger, der har karakter af udersøgelseslandskabet eller der tager udgangspunkt i dagligdagens matematik som f.eks. reklamer, aviser etc. Vi vil i hvert tema have fokus på at eleverne udvikler så meget formel matematik som de har abstraktionsniveau til, men vigtigt for os er at der i hvert eneste tema er store dele af matematik i anvendelse. For A-eleverne er der i særdeleshed fokus på hverdags og livsmatematik, hvor der for C-eleverne vil være meget fokus på omsætningen mellem dagligdags problemstillinger og formel matematik. Ugelektier: Ugelektierne fremgår af arbejdsplanen og indgår som naturlig del af det der arbejdes med på klassen, differentieret efter hvad eleverne har behov for at træne hjemme. Ugelektierne vil ind imellem indgå som en del af evalueringen af de enkelte temaer og dermed som en del af elevplanen. Faglig læsning: Faglig læsning tilgodeses undervejs i hvert tema, ved at der bl.a. er fokus på matematiske begreber eleverne skal udvikle forståelse for. Desuden vil der være punkter i arbejdsplanen, hvor eleverne skal læse og forstå en matematikfaglig tekst. Trinmålet Læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk vil være central i disse punkter Evaluering Til hvert tema bestemmes hvordan det vil være hensigtsmæssigt at evaluere og vurdere elevernes læringsudbytte og evalueringsplanen indskrives på arbejdsplanen. I årets løb vil vi bl.a. gøre brug af følgende evalueringsredskaber: Test Procesorienteret opgaveløsning Elev-elev og elev-lærer respons Præsentation f.eks. små videosekvenser, begrebsmappe, begrebskort. It Der vil være fokus på at eleverne inddrager geometriprogrammet GeoGebra og regneark overalt, hvor det er relevant. Der stilles generelt krav til at eleverne anvender it til at løse deres problemløsnings-, geometri- og andre opgaver, hvor kommunikationsværdien er vigtig og

4 hvor it-programmer kan anvendes dynamisk og undersøgende. Dette vil fremgå tydligere af læringsmålene og arbejdsplanen for de enkelte temaer. Eleverne opfordres til at medbringe egen bærbar computer.

5 Færdighedstræning: I løbet af 7. klasse arbejdes der løbende med færdighedstræning ud fra devisen sund fornuft og fornuftige strategier. For A-eleverne er det primært færdighedstræning med udgangspunkt i hverdagsmatematik. For C-eleverne tænkes i højere grad at de også udvikler formelle færdigheder. Arbejdet planlægges og organiseres således at den enkelte elev bliver udfordret og træner inden for nærmeste udviklingszone. Planen er at den ene lektion om ugen bruges på færdigheder - evt. inden for det tema de arbejder med. Trinmål Geometri Arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhænge mellem tal og geometri Gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation Kende og anvende målingsbegrebet herunder måling og beregning ifm. omkreds, flade og rum. Arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhængen mellem tal og geometri Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed Tal og algebra Kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge Regne med brøker ifm. løsning af ligninger og algebraiske problemer Kende regningsarternes hierarki samt begrunde og anvende regneregler Forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variabler Arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer Løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder Bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk Statistik og Anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data sandsynlighed Forbinde sandsynlighed med tal ifm statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller Udføre og tolke eksperimenter hvori tilfældighed og chance indgår Til færdighedstræningen vil der blive udarbejdet individuelle læringsmål f.eks. pga. test der viser hvilke områder eleverne har brug for at dygtiggøre sig inden for. Der vil blive udarbejdet forskellige evalueringsplaner, der viser at eleverne udvikler deres matematiske evner og kompetencer inden for de læringsmål der er udvalgt i samarbejde med eleven. Eleverne får en tom liste, hvori de skriver de læringsmål vi bliver enige om. Efterhånden som eleverne har arbejdet og udviklet sig indenfor læringsmålene, udvælges nogle nye som indskrives i listen. Listen skal opbevares i deres arbejdsmappe.

6 Problemløsning: Tidligere problemløsningsopgaver vil indgå centralt som ugeopgaver, som behandles på forskellig vis i løbet af året, bl.a. ved at matematiklæreren vurdere, at eleverne arbejder procesorienteret med opgaverne, ved at eleverne samarbejder om løsningsstrategier osv. Til dette arbejde bør eleverne bruge lommeregner. Vi foreslår de anskaffer sig en TI-30 Eleverne bliver præcenteret for og det forlanges at de arbejder med følgende skabelon: 1. Opgave overskrift og nummer (fremgår af opgavesættet) 2. Opgavens nummer. 3. Kort tekst der passer til det man skal svare på - kan være opgaveteksten 4. Regnestykket med facit. Også mellemregninger og facit på mellemregningerne, hvis der er nogle. Lommeregner eller computeren bruges til at udregne facit. Geogebra eller regneark bruges, hvis det er en fordel og kopieres ind. 5. Svaret. Der skal være både tekst og enheder. Opgaverne skal løses på computer

7 Tema Periode Tema og trinmål Læringsmål Begreber Evaluering Tema 1 Uge Geometri, konstruktioner og GeoGebra Kvadrat Rektangel Trinmål: Kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber Fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed Undersøge, beskrive og vurderer sammenhæng mellem tegning (model) og tegnet objekt Bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedr. geometriske figurer. Arbejde med koordinatsystemet og forstå sammenhænge mellem tal og geometri Gengive algebraiske sammenhænge i geometrisk repræsentation. Arbejde undersøgende med trigonometri ifm retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler Geogebra A. Kunne bruge værktøjet: A: polygoner B: Vinkelmål C: længdemål D: Omkreds E: Areal F: vinkelrette linjer G: Skæring mellem to objekter H: Indsætte punkter I: Indsætte linjestykker B. Kunne omsætte mellem tegning, skitse og beskrivelse C. Kunne forklare hvad areal og omkreds er (a + b) D. Kunne finde areal og omkreds af (a + b): A: Trekanter B: Cirkler (b) D: Kvadrater E: Rektangler E. Kunne finde areal og omkreds af sammensatte polygoner samt cirklen(c + d) F. Kunne omsætte en formel til en hverdagsforklaring G. Kende, forklare og kunne konstruere ud fra begreber der handler om cirklen H. Kunne bestemme og angive højden i en trekant I. Kunne bestemme vinkelsummen i en polygon (d) J. Kunne navngive og genkende følgende trekanter A: retvinklede trekanter B: Spidsvinklede trekanter C: Stumpvinklede trekanter D: Ligebenede trekanter (c+d) Retvinklet Skitse Koordinatsystemet 1. aksen 2. aksen Hypotenusen (c+d) Kateterne (c+d) Cirklen: Tangent (b+c+d) Radius Diameter Centrum (a) Cirkelperiferi Korde (d) pi Trekanten Ligebenet (c+d) Ligesidet (c+d) Retvinklet Stumpvinklet Spidsvinklet Højden Vinkelhalveringslinje (d) Median (d) Ugelektier - Geogebra - Færdighedsopgaver til geometri - Procesorienteret problemløsning over to gange, hvor vi retter deres opgave

8 E: Ligesidet trekanter (c+d) F: hypotenusen og kateterne i en retvinklet trekant (d)

9 Tema Periode Tema og trinmål Læringsmål Begreber Evaluering Tema Procent, brøk, decimaltal og vækst Trinmål: Tæller (B og C) Nævner (B og C) Forstå og anvende procentbegrebet Arbejde med problemstillinger vedr. dagligdagen, bl.a. ifm. privatøkonomi, bolig og transport Behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår Anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af praktiske problemer Regne med brøker, bl.a. ifm. løsning af ligninger og algebraiske problemer A. Forstår brøker og procent som en del af en helhed B. Forstår hvordan man kan se på brøken hvor mange dele det hele er delt i - nævneren (A) C. Forstår hvordan man kan se på brøken hvor mange dele man har - tælleren (A) D. Kunne omsætte mellem brøknavn, brøksymbol og brøkmængde (A) E. Genkende om det er en opgave hvor man skal finde: a En del b Det hele c Forholdet F. Kunne finde en del af det hele G. Kunne finde det hele, når man kender delen H. Kunne opstille forholdet og ud fra det finde decimaltal og procent I. Kan omregne mellem brøk, decimaltal og procent ved hjælp af lommeregneren J. Forstår brøker/decimaltal/procenter, deres størrelser og kan indsætte dem på en tallinje eller afgøre, Procentdel Brøkdel Decimaltal Cirkeldiagram (C) Forhold Analyse af opgavetypen: del af, helhed eller forholdsopgave Færdighedstest med der opgaver der tester færdighedsdelen af læringsmålene samt analysedelen

10 hvilken der er størst/mindst (B og C) K. Kan omregning mellem brøk, decimaltal og procent inden for,,,, og L. Forstår princippet i at brøkdele kan se ud på forskellige måder. F.eks. at og er det samme (alle) (forlænge/forkorte) (B og C) M. Forstår at man kan finde en stambrøk af noget og tage flere af dem (f.eks. finde ¼ først og tage 3 af dem, når man skal finde ¾ i alt) N. Forstår et cirkeldiagram og kan vurdere en cirka brøkdel og omregne det til procentdel (C) O. Tilskrive procenter ved at bruge regneark (C)

11 Tema Periode Tema og trinmål Læringsmål Begreber Evaluering Tema Sammenhænge og funktioner Trinmål: x-aksen y-aksen førsteaksen Arbejde med talfølger og andenaksen forandringer mhp. At undersøge, systematiserer og generalisere koordinatsystemet afhængig variabel (C) Til uge Forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variabler uafhængig variabel (C) Regneforskrift (B og C) Anvende funktioner til at Tabel beskrive sammenhænge Graf og forandringer Ret linje Arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer Arbejde med problemstillinger vedr. dagligdagen, bl.a. ifm. privatøkonomi, bolig og transport Behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår Anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som værktøj til løsning af A. Forstå og kunne indsætte og aflæse punkter (x,y) i et koordinatsyst em på papir og i geogebra (A) B. Forstå forskellen på et koordinatsyst em og et søjlediagram og vælger hensigtsmæss igt (A og B) C. Forstå sammenhæng en mellem oplysning om en til flere (A) D. Kunne aflæse både x eller y ud fra en graf (A, B) E. Kunne udregne y når man kender Ugeafleveringer - specielt med opgaver der aflæser og forklarer grafer/tabeller

12 praktiske problemer forskriften (B) F. Kunne bestemme både x og y ud fra tekst, forskrift, tabel og graf (C) G. Forstå at opstille og aflæse en tabel over x og y (A) H. Forstå at omsætte mellem tabel og graf (A) I. Forstå at omsætte fra en tekst til en tabel for herefter at kunne udarbejde en grafisk afbildning (A) J. Forstå at omsætte mellem tekst, graf, tabel og regneforskrift (B, C)

13 L. Forstå og beskrive en forskrift og en grafisk afbildning (B, C) M. Sammenhol de en grafisk afbildning med en lineær funktionsfors krift v. gæt og prøv efter (C) N. Ved hjælp af Geogebra: (A) kunne indsætte og aflæse punkter kunne tegne linje gennem afsatte punkter O. Ved hjælp af Geogebra (B, C) kunne indsætte og aflæse punkter kunne tegne linje gennem

14 afsatte punkter kunne bestemme forskriften for en ret linje kunne indtegne en graf ud fra en forskrift Q. Kan hente oplysningern e ud fra illustrationer, tekst og grafer

15 Tema Periode Tema og trinmål Læringsmål Begreber Evaluering Tema Statistik og Regneark: A. Kunne aflæse kurver og diagrammer Kurve Trinmål: fra bl.a. avisartikler Pinde-/stolpediagram Anvende statistiske B. Forstå at opstille og gennemføre en Median begreber til beskrivelse, statistisk undersøgelse Typetal analyse og fortolkning af C. Kunne tegne pindediagrammer i Middeltal data regneark (gennemsnit) Tilrettelægge og D. Forstå og forklare median Diskriptore (C) gennemføre enkle E. Forstå og forklare typetal Hyppighedstabel statistiske undersøgelser F. Forstå og forklare middeltal Frekvens Læse, forstå og vurdere (gennemsnit) (procentfordeling) anvendelsen af statistik og sandsynlighed i I regneark forskellige medier G. Kunne tegne pindediagrammer H. Kunne opstille hyppighedstabeller I. Kunne udregne procentfordelingen (frekvensen) J. Forstå hvad Celler, rækker og kolonner er K. Kunne bruge fyld-funktionen til at gentage beregninger L. Kunne bruge funktionen Middel til at finde middeltallet M. Kunne bruge funktionen Median til at finde medianen

16 Tema Periode Tema og trinmål Læringsmål Begreber Evaluering Tema Øen (geometri, målestok, flere dim) Trinmål: Fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed Undersøge, beskrive og vurderer sammenhæng mellem tegning (model) og tegnet objekt Kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens Kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum Fortælle om øen for klassekammeraterne - billeder, udvikling,..forældrene inviteres til en fremlæggelse

17 Tema Periode Tema og trinmål Læringsmål Begreber Evaluering Tema Sandsynlighed og spil: Trinmål: Udføre og tolke eksperimenter hvori tilfældighed og chance indgår Forbinde sandsynlighed med tal, ved hjælp at statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller Udføre simulering bl.a. vha. it. Vægten lægges på forståelse af procent og brøkbegreberne Kunne fremstille diagrammer som tælletræ, terning-matrix og ud fra dem arbejde med procenter. A. Kunne fremstille et tælletræ B. Kunne fremstille en matrix C. Kunne aflæse et tælletræ D. Kunne aflæse en matrix E. Kunne bestemme sandsynligheder ud fra tælletræ eller matrix F. Kunne bestemme sandsynlighed ud fra beskrivelser og illustrationer Samtidig arbejdes der med færdighed, med vægt på tal og algebra. Dette skal være differentieret, hvor de dygtige arbejder med ligninger og reducering og de svage arbejder med regning med sund fornuft, herunder lette ligninger og brøkregning Problemløsningsopgaver og færdighedsopgaver som ugeopgaver En test som har stor fokus på sandsynlighed ift procent. De svageste elever skal måske slet ikke lave denne opgave.

18 Tema Periode Tema og trinmål Læringsmål Begreber Evaluering Tema Geometrisk begrebsbog Trinmål: Udgår pga. lock-outen Kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber Fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger Benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed Undersøge, beskrive og vurderer sammenhæng mellem tegning (model) og tegnet objekt Bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedr. geometriske figurer. Kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning ifm. omkreds, flade og rum

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:

Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen: Matematik Årgang: Lærer: 9. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for : Formålet med er, at udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev

Sproginddragelse i matematikundervisningen. Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Sproginddragelse i matematikundervisningen Eksempel fra Lundergårdskolen i Hjørring Efterår 2013 v/ Frank Overlund og Thomas Hjermitslev Mål og fokusområder der skal indgå i planlægning og gennemførelse

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014

Forenklede Fælles Mål. Matematik i marts 27. marts 2014 Forenklede Fælles Mål Matematik i marts 27. marts 2014 Læringskonsulenter klar med bistand Side 2 Forenklede Fælles Mål hvad ligger der i de nye mål? Hvorfor nye Fælles Mål? Hvorfor? Målene bruges generelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

Matematik. Årgang: 6.A. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen:

Matematik. Årgang: 6.A. Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen: Matematik Årgang: 6.A Lærer: Jonas Albrekt Karmann (JO) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2hf Matematik C Lise A.

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 11. Denne

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven): Kære matematiklærer Formålet med denne materialekasse er, at eleverne med konkrete materialer og it får mulighed for at gøre sig erfaringer, der kan føre til, at de erkender de sammenhænge, der gør sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Matematik C Nst 16A Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kofi Mensah 1maC05

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/12 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015, skoleåret 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC hf enkeltfag

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne.

Vedlagt følger en beskrivelse af proceduren ved skriftlig censur samt en vejledning i bedømmelse af besvarelserne. o Til censor Fagkonsulent Matematik, htx Vedr.: Skriftlig censur i matematik på htx Velkommen som skriftlig censor i matematik på htx. Marit Hvalsøe Schou Oehlenschlægersvej 55 5230 Odense M Tlf: 2565

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2011 HTX

Læs mere

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33 Indhold Bind 1 del I: Eksperimenterende geometri og måling 1 Eksperimentel geometri 3 Hvorfor eksperimenterende undersøgelse? 4 Eksperimentel undersøgelse: På opdagelse med sømbrættet 6 Geometriske konstruktioner

Læs mere