Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008"

Transkript

1 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig Konak med besøgslæreren De indledende konaker ( ) blev foreage med de samme undervisere hvilke gjorde de mege leere (jeg var den anden besøgende på insiue.) Før besøge Jeg havde konak med franskmændene via og jeg konakede også den jekkiske lærer Jiří Bureš som gav mig mange værdifulde oplysninger. Jeg kende il skemae il eleverne og il undervisningsformen. Under besøge De franske kolleger hjalp mig også mege under opholde de henede mig i lufhavnen og de hjalp mig med a finde logi og ranspor il og fra skolen. De var yders behjælpelige omkring alle mine spørgsmål vedrørende undervisningserfaring. Kommenarer om min undervisning Da jeg er mindre erfaren end min jekkiske kollega vil jeg ikke kommenere hele forløbe men snarere beskrive hver enkel ime. al undervise jeg ime i den samme skole som min jekkiske kollega. De var følgende klasser: 5eA og 4eA. Emne var brøker (ideen om brøker sammenligning af brøker og redukion). Jeg skrev imeplanerne på fransk for a undgå problemer med fremmedsproge senere. Jeg bruge følgende eksbøger og kilder: (1) Mahemaiques 5e collecion phare Hachee éducaion programme (2) Maemaika s Bekou 2 Novoná J. Kubínová M. Sciencia Praha (3) Pracovní seši k učebnici maemaika 5 Novoná J. Kubínová M. Sciencia Praha (4) Dvace pě kapiol z didakiky maemaiky Hejný M. kap. 20 Zlomky díl 1 Praha 2004 Plan for førse ime Forberedelse:Papirbakke udklip af farvede ransparener. Fremgangsmåde:Jeg vil præsenere emne på følgende måde: Ægyperne bruge brøker når de skulle dele brød ud. Så vil jeg uddele papirbakker med cenrum markere il eleverne parvis. Jeg vil sige: Bakkerne foresiller brød. Halvdelen af parrene skal dele brøde mellem o fire oe og seksen mennesker. Den anden halvdel mellem re seks og olv mennesker. Eleverne bliver så bed om a besemme (klippe ud) hvor sor en del der

2 skulle gives il én person i hver ilfælde. Den næse opgave bliver a sammenligne de enkele sykker brød og nedskrive resulaerne. Dernæs vil eleverne blive bed om a sammenligne deres resulaer med e par fra den anden gruppe nedfælde resulaerne og præsenere dem på avlen senere. Jeg har planer om a undersøe præsenaionen vha OHP en og de farvede udklip (ransparener). Valgmulighed for hurige elever: Tegn en rekan og den farvede rekan vha dens medianer. Farv derefer rekanen som er fremkomme vha medianerne i en lille ikke-farve rekan. Eleverne vil blive bed om a forsæe med a fremsille sadig mindre rekaner og også besemme hver af de nye farvede dele ud fra brøkdele. Diskussion ved præsenaion: Hvor mange sykker brød (i individuelle ilfælde) er de nødvendig for en person a samle for a komme op på e hel brød? Hvad ville der ske hvis vi havde brød il o personer? Sammenlign med én og uddrag en regel. Ressourcer: (4) (3) Plan for anden ime Forberedelse: Kopier af skema il hver elev (se bilag) kor med brøker. Fremgangsmåde: Førs vil vi arbejde med e rekangel på 4x7 del i syv srimler. Eleverne skal farve fem srimler. Så skal de sige og skrive ned og hvor sor en del af rekanglen de repræsenerer. Derefer skal de dele rekanglen i halvdele ved hjælp af en linie på en sådan måde a hver srimmel bliver del i halve. De skal sige hvor sor en del af de hele der nu er repræsenere af de farvede. Bagefer deler de de nylavede små rekangler ved hjælp af o linjer så de laver 4x7 kvadraer; igen bliver de spurg om den fremkomne del. Al skal skrives i brøker og sammen vil vi finde sammenhænge. Bagefer arbejder vi med den anden form. Samme procedure som før; nu vil de ikke dreje sig om forlængning af brøker men om forkorning. De beyder a de små kvadraer skal holdes sammen førs 4x4 kvadraer og så fire gange den farvede form. den næse del af imen får hver elev e kor med en brøk. Hans/hendes opgave bliver a lede efer og finde alle de kammeraer med en brøk af samme værdi. Der er 24 elever som skal udgøre fire grupper på hver seks. Serier af brøker skrives på avlen. Senere vil vi diskuere uforkorelige brøker. Ressourcer: (1) Plan for redje ime Fremgangsmåde: Tegn e liniesykke 12 cm lang og afmærk poins 0 ¼ 1/3 ½ 2/3 ¾ 1. På samme linie skal eleverne senere afmærke: 3/12 4/12 6/12 9/12 12/12; 2/6 3/6 4/6 6/6; 2/4 4/4. Vægen skal lægges på beydningen af fællesnævner og sammenligningen af brøker. Hjemmearbejde: find fem forskellige brøkerm der er repræsenere af de samme punk på liniesykke: 2/3.

3 den næse del af imen skal de handle om omskrivningen af decimalal il brøk. Eleverne mindes om a en halv lier også kan skrives som 05 eller ½ l. Parvis kan de overveje hvordan dee kan beskrives maemaisk. Som hjælp kan de bruge deres viden om a 05 l = 500ml. De elever som er færdige før kan få nye opgaver. Nemlig: 0.25 l 02 l. Sidse opgave bliver a omskrive 1 l formel og fremlægge resulae. Diskussion ved præsenaion: Mulighed for omskrivning (brøker il decimalal og omvend.) Ressourcer: (2) Beskrivelse af førse ime (irsdag 16.12) Jeg var ilfreds med fremgangsmåden. Sammen virkede de som om vi nåede måle. Selvom jeg kende elevermnes navne (jeg havde fåe foografier med navne på) behøvede jeg ikke a nævne nogen. Alle eleverne var mege akive. Så akive a de ikke lod mig afslue min forklaring de var virkelig morakkere. Jeg forklarede fremgangsmåden en gang ved hjælp af den forberede insrukion. Men jeg var dårlig færdig før grupperne var i gang. Probleme var a de ikke havde forsåe insrukionen og i sede for a dele brøde i halve igen og igen havde de klippe aling ud i oendedele. De lære dog af deres fejlagelse og fand ud af hvad de blev bed om. De elever der fand ud af de fik den anden halvdels opgave. De elever der skulle dele brøde i redjedele havde problemer fra saren. Jeg overvågede arbejde og gav dem (ikke for hurig) lederåde il løsningen o måder a dele på. En gruppe havde særlige problemer men kom senere med rosee løsningen (sekskaner) som de havde lær idligere. Senere opdagede jeg a de ikke engang kunne dele en vinkel i halvdele og de blev ved med a folde brøde. Jeg er ikke erfaren nok il a vide hvad der er beds: a lade eleverne regne fremgangsmåden ud eller forælle dem hvordan så der er bedre id il de øvrige. Min næse opgave il dem var a sammenligne brøddelene og jeg hjalp dem med a sammenligne o re fire. seksen ved hjælp af egnene > < på avlen. gen fremlagde jeg den forberede forklaring og for a gøre de klarere skrev jeg ½ under 2. En af drengene forsod med de samme. Han noerede de og venede på hvad der så fulge. Jeg forelagde opgaven for de hurige. De andre var sadig i gang med a sammrnligne eller klippe ud. Jeg lod dem dikere resulae il mig og så vise jeg mi ege resula på OHP en. Jeg skulle nok have lade dem præsenere deres egne resulaer. De gik også op for mig a de ville have være bedre hvis de allesammen havde lave samme fordelingsopgave (den enkle med halvering) og de som blev færdige kunne så løse den vanskeligere opgave. Jeg skrev brøksammenligningen på en linie men jeg er sikker på a de ville være bedre a skrive dem o og o og så gøre de færdig ved a ilføje andre brøker. Der var ikke mege id il drøfelse. Forklaringen af akivieen var besværlig og de var nødvendig a bruge id il omformulering. Selve diskussionen i grupper var frugbar og i de individuelle samaler var eleverne mege opmærksomme. Beskrivelse af lekion 2 (orsdag 18.12) Jeg havde ændre plan: for a kunne vende ilbage il diskussionen fra den idligere

4 ime bad jeg nu eleverne a arbejde med e skema på 8x8 hvor analle af brød skulle være linier og analle af folk i søjler (nævner og æller). De var meningen a dee skulle udvide forsåelsen af den føre diskussion som ikke var ilsrækkelig gennemfør i forrige ime. Sammen med eleverne diskuerede vi hvordan man kan dele fx 6 brød mellem fire mennesker på o forskellige måder 1+ ½ og 3/2. Så lavede jeg skemae på avlen og forklarede opgaven. Eleverne sagde a de var le og udfylde aling fra1/1 il 8/8. De der opdagede a der ville være luer 1-aller på diagonalen skrev de andre brøker (fx 2/6) mekanisk. Så udfylde jeg o ilfældige huller på avlen bad eleverne arbejde parvis og hjalp kun når jeg blev spurg. Jeg regnede ikke med a folk kunne blive færdige men var ineressere i a se hvor lang de kunne nå. To-re par fik gode ideer. Der var ikke mege id så sammen fylde vi 1/4 af skemae 1 il 4 på avlen. Jeg ror a jeg skulle have gjor sådan fra saren i sede for a bede dem om a udvide abellerne. De næse jeg bad dem om var a farve ruderne; blå når en person får mindre end e brød rød når hun får mere end e ingen farve eller gul når hun får præcis e. Al i al ror jeg a imeplanen var for krævende. Måle var fin men da vejen derhen ikke havde nogen genveje var de vanskelig a nå derhen på så kor id. De var måske mulig eferhånden a udvide skemae efer elevernes arbejdsindsas. Jeg nåede overhovede ikke den oprindelige plan il anden ime! pausen før næse redje ime kom en af pigerne hen il mig med skemae korrek udfyld (jeg havde gjor de il frivillig hjemmearbejde). Hun indrømmede a hendes mor havde hjulpe hende og moderen havde sag a de drejede sig om ophævelse af brøker og a hun aldrig havde lave noge lignende i skolen. Skemae var farve desværre ikke korrek. Beskrivelse af redje ime (fredag 19.12) Denne ime blev opage på video. denne ime lykkedes de mig a opfylde alle mål. Emne var den originale imeplan for ime o. Eleverne var nu van il mig og samarbejdede på samme måde som i de forrige imer. De var en ime med god arbejde. Og jeg synes a de vise god olerance og forsåelse når de reede mine forhåbenlig ubeydelige fejl på fransk. Og selvom nogen genog mine fejl var der alid nogen der reede mig. Dee havde være ydelig i de førse imer. De viser selvfølgelig nogen begrænsninger for en ikke-indfød lærer. Denne ime var ilfredssillende rods e par foralelser og formelle problemer. Jeg er sikker på a jeg vil gøre mig umage for a undgå dem i fremiden. Fredag undervise jeg en ime som også blev opage på video og lå lige før redje ime med min egen klasse. Se imeplanen i bilage. Jeg kende ikke eleverne. Førs gav jeg dem kun den førse opgave jeg havde en kopi il hver elev. Akivieen i forbindelse med opdagelsen af probleme var posiiv. Jeg havde være bange for a de ville sivne ved møde med en ukend lærer der ale il mikrofonen med o kameraer i klassen en ekniker og deres egen lærer. Oven i købe kom skolens leder for a kigge på. Heldigvis var der e par akive elever i klassen som måske ellers ikke var så ihærdige. Jeg havde igen fåe billeder og navne men behøvede dem ikke. Jeg må indrømme a forholde mellem mig og eleverne ikke blev særlig personlig. Lige efer imen var jeg god ilfreds og jeg håber a sådan e eksperimen jener e god formål. Jeg fik a vide også efer

5 imen a lederen havde ravl men a han som var mere il lieraur endelig havde forsåe en ligning med en ubekend. De er hvad han sagde il mig personlig da han sagde farvel il mig efer min sidse ime. Konklusion Jeg har lys il a slå fas a denne erfaring var mege berigende. Takke være den uddannelse jeg har modage fra fakulee for uddannelse i Prag var de leere for mig a finde min rolle i dee piloprojek. Jeg vil også gerne udrykke min aknemmelighed il J. Novona M. Hofmannova Y. Alvez og Y. Renaud for deres hjælp. løbe af min undervisning lagde jeg mærke il a de ikke er vigig a kende klassen eller elevernes navne for a snakke med dem. Jeg bed også mærke a i de førse re imer med en udenlandsk lærer er eleverne ganske overbærende over for de sproglige fejl man laver og fokuserer snarere på selve undervisningen. Jeg havde en smule problemer når jeg skulle finde på yderligere forklaringer på fransk. De ville sikker forsvinde efer nogen id. De enese jeg fand vanskelig var a omformulere insrukioner il akivieer for a gøre dem klarere eller forklare resulaer. Man kan se på videoen a selv en yngre kvindelig elev kan forklare flydende og leforsåelig på en måde jeg ikke urde.

6 ~ Annex 1 ; ~ i.. ~.~ '. ' !. ~!-1 J J ;! -.. j. - 1 i -

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere