Årsplaner for 8x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009-2010. Årsplaner for 8x"

Transkript

1 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7 ÅRSPLAN FOR HISTORIE... 9 ÅRSPLAN FOR IDRÆT ÅRSPLAN FOR RELIGION ÅRSPLAN FOR KATOLSK KRISTENDOM ÅRSPLAN FOR MATEMATIK ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG ÅRSPLAN FOR TYSK... 17

2 Klassens Årsplan Klasselærer: Michael Kjærbøl Værdier, holdninger, principper og syn på børn Vi lægger vægt på, at eleverne 1 er en del af et trygt og udfordrende læringsmiljø med plads til, accept af og respekt for forskellighed 2 oplever og føler sig anerkendt, værdsat, til stede og som en vigtig og værdifuld del af fællesskabet både socialt og fagligt 3 udvikler deres selvstændighed og medansvarlighed, så de opnår kundskaber, færdigheder og egenskaber, der er i tråd med et demokratisk samfund 4 aktivt tager medansvar ved at være undervisningsparate og deltagende 5 er aktive i skolens faglige og sociale liv Arbejdsmetoder Vi vil veksle mellem klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde og samarbejde i grupper, og vi vil skabe tid til og rum for fordybelse. Ved hjælp af forskellige pædagogiske værktøjer vil vi arbejde med at skabe et godt socialt læringsmiljø i klassen. Vi vil i perioder arbejde på tværs af de to klasser, og derved give eleverne mulighed for at vælge samarbejdspartnere fra parallelklassen. Konfliktløsning Vi har en mobbepolitik på skolen. Vi håndterer konflikter åbent i klassen, og via dialog vil vi i teamet hjælpe eleverne til selv, at kunne løse deres indbyrdes konflikter. Sociale mål 1 At alle elever oplever sig værdsat, anerkendt og hørt 2 At alle elever kan lytte og give plads til klassekammeraterne 3 At alle elever accepterer og respekterer hinandens forskelligheder 4 At eleverne fortsat udvikler deres evner til at samarbejde 1 At træne og øve eleverne i kunne deltage i dialog baseret undervisning 2 At stimulere og bevare elevernes lyst til at lære 3 At give eleverne mulighed for at fordybe sig 4 At hver elev udnytter sine evner til fulde 5 At arbejde tværfagligt 6 At arbejde tværklasseligt 7 At arbejde problem- og projektorienteret gennem projektopgaven Mål for skolehjemsamarbejdet 1 At videreudvikle det frugtbare samarbejde mellem skolen og hjemmene til glæde for eleverne 2 At alle hjem tager aktiv del i elevernes skolegang 3 At forældre deltager i skolens forskellige sociale arrangementer 1

3 Årsplan for Biologi Lærer: Gry Riemann Status I 7. klasse har eleverne arbejdet med følgende emner: - Vandhullet (alger, fisk og fugleliv) - Kroppen (hjerte, lunger, blodkredsløb, skelet, muskler, tarmsystem) - Landbrug og miljø (fotosyntese, gødning, nedbrydning af døde dyr og planter) Kvalitetskriterier At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op - er nysgerrige, aktive og engagerede - hjælper hinanden - lærer fra egne oplevelser og undersøgelser - oplever lyst og glæde ved at beskæftige sig med biologi Undervisningen leder frem mod at eleverne - udvikler deres interesse og nysgerrighed overfor naturen, biologi, naturvidenskab og teknik - får viden om organismer, natur, miljø og sundhed - får indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning bidrager til vores forståelse af verden, og hvordan naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. - får fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og udvikler ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed - engagerer sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle - forstår grundlæggende biologiske termer og det naturvidenskabelige fagsprog Handleplan Udgangspunktet er Ind i Biologien 8. klasse. Eleverne kommer til at arbejde med følgende emner: - Genetik (arvelighed, celledeling, bioteknologi) 2

4 - Evolution (livets opståen og udvikling, artsbegrebet, menneskets udvikling) - Vi bruger biologien (mikrobiologi, enzymer, gensplejsning) - Globale miljøproblemer (miljøbelastende stoffer, drivhuseffekt) - Havet (bæredygtig udnyttelse, havet som økosystem, fiskeri) - Skoven (levevilkår, skovens dyr og planter, biologiske kredsløb, skovdrift) Undervisningen kommer til at indeholde følgende arbejdsmåder: - Hypotesedannelse samt planlægning, gennemførelse og vurdering af undersøgelser og eksperimenter - Læsning af faglige tekster og gennemgang/diskussion af det læste - Rapportskrivning og evt. fremlæggelser Evaluering af undervisningen og af eleverne - Skriftlig evaluering af undervisningen - Små prøver - Karakterer og elevsamtaler i forbindelse med disse - Afleveringer Årsplan for Dansk Lærer: Michael Kjærbøl Kvalitetskriterier Udgangspunktet for undervisningen er, at målene med undervisningen er tydelige for eleverne, idet eleverne hermed bevidstgøres om intentionerne med undervisningen. Det er samtidig vigtigt, at skolearbejdet er konkret, og at eleverne får et medansvar, idet det øger deres engagement og fremmer deres læring. At tage medansvar betyder, at lærer og elev i fællesskab opstiller fælles og individuelle mål for arbejdet og løbende evaluerer disse. Undervisningen skal sikre udfordringer for alle elever og bevarer dermed elevernes lyst til fortsat at lære nyt. I undervisningen skal alle elever opleve sig set og hørt i timerne, og alle elever skal have oplevelsen af at bidrage til undervisningen. Undervisningen skal træne og dygtiggøre eleverne i at samarbejde. At eleverne fortsat udvikler deres læsefærdigheder, og at de kan søge informationer på forskellige måder og forholde sig til resultaterne. 3

5 At eleverne kan kende forskel på forskellige genrer, og at de kan fortolke, perspektivere og forholde sig til teksters temaer. At eleverne fortsat udvikler deres skrivefærdigheder både hvad indhold og skrift angår. At eleverne bliver bevidste om sprogbrug og sprogrigtighed. At eleverne bruger sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og argumentation. At eleverne tager ejerskab af såvel de fælles som de individuelle mål. Handleplan Undervisningen vil veksle mellem individuelle opgaver, klasseundervisning og samarbejde i større og mindre grupper. Det vil være kendetegnede for undervisningen, at eleverne udfordres og trænes i at stå frem for et publikum for at holde foredrag og fremlægge projekter. Temaer og emner i danskundervisningen i 8x Temaer. Teksthistorie. Danske/nordiske forfattere. Periodekarakteristika. Læsning. Romaner. Vi skal bl.a. læse "Fluernes Herre". Drama. Holberg. Skriveprocesser. Vi skal arbejde med forskellige metoder indenfor skrivning, bl.a. hurtigskrivning, for at støtte elevernes lyst til at skrive og udtrykke sig, og for at dygtiggøre eleverne skriftligt. Stavning og grammatik. Vi skal arbejde målrettet med at udvikle på elevernes formuleringsevner, samt korrektheden i stavning og grammatik. Billedanalyse. Bl.a. reklamer. Evaluering Der vil være tilbagevendende tests, der skal afdække elevernes fremskridt og eventuelle mangler. I forbindelse med skriftlige opgaver vil der blive givet karakterer, efter den nye karakterskala. Den faglige evaluering vil ske via læse- og staveprøver. Eleverne skal deltage i skole-hjem samtalerne, ligesom der vil være individuelle samtaler med hver enkelt elev, hvorved målsætninger for hver enkelt kan opstilles, og forfølges. 4

6 Årsplan for Engelsk Lærer: George McCammon Vi tager udgangspunkt i arbejdet med emnerne i tekstbogerne til "A Piece of Cake 2", "Macmillan Grammar in Context" - Essential Stage samt cd-erne hertil. Desuden vil vi benytte opgaver på kopiark til emnerne i bøgerne. Læse korte - og længere tekster til belysning af engelske / amerikanske samfundsforhold. Benytte Internettet - på hjemmesider og til at løse mundtlige og skriftlige opgaver. Lytte til cd-er samt se spille- og dokumentarfilm svarende til alderstrinnet. Mundtlige kommunikation og arbejde med diverse skriftlige opgaver. Friere skriveopgaver på engelsk (stile) samt grammartik - og Lytteøvelser. I flere perioder i årets løb arbejder klassen me større og mindre projekter inden for forskellige emner, bl.a. Sports in the USA and the UK. Årsplan for Fransk eleven bliver bedre til både mundtligt og skriftligt fransk eleven opbygger selvtilliden som sprogbruger og forståelsen af gode arbejds-og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen eleven udvider ordforrådet eleven forbedrer udtalen og intonationen eleven forstår brugen af de centrale grammatiske områder eleven opdager ligheder/ forskelle m. andre sprog eleven får indsigt i kultur og samfundsforhold i de fransktalende lande Handleplan Med udgangspunkt i Formidable 2 arbejder vi med følg. emner: At kunne præsentere sig yderligere Kroppen Fritid Paris Årstiderne Traditioner Sport 5

7 Familieliv Mad Små projekter med fremlæggelse på fransk, både individuelt og i grupper Evaluering af undervisningen og af eleverne Selvevaluering Mundtlig plenum Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning Små/ større prøver, både med og uden forberedelse Årsplan for Fysik & Kemi Lærer: Mike Lee Status Eleverne forventes på nuværende tidspunkt at: have kendskab til det periodiske system og dets opbygning kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, som tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad kende til fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder formulere spørgsmål og indsamle relevante data planlægge og gennemføre praktiske og teoretiske undersøgelser Kvalitetskriterier At eleverne møder velforberedte og udhvilede op er nysgerrige, aktive og engagerede får en bedre forståelse af den verden, de selv er en del af lærer fra egne oplevelser og undersøgelser udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære undervisningen leder frem mod, at eleverne 6

8 tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold samt videreudvikler arbejdsmetoder og udtryksformer forstår fysik og kemi og deres anvendelser som en del af vores kultur og verdensbillede engagerer sig i, forholder sig kritisk til og handler ansvarligt i forhold til problemstillinger med naturfagligt indhold. Handleplan Vores udgangspunkt er elevbogen Ny Prisma 8, samt tilhørende kopiark. Undervisningen baseres hovedsageligt på elevernes egne eksperimenter og undersøgelser, og foregår i skolens fysik laboratorium. Arbejdet omfatter en grundig og varieret efterbehandling af de praktiske og eksperimentelle aktiviteter. Eleverne skal herigennem udvikle sprog og begreber. Emner Brandtekanten, forbrænding Elektronisk og mekanisk styring Atomer og ioner Energi olie og gasindustrien Vort solsystem Spiselig kemi fedtstoffer, proteiner, kulhydrater og vitaminer Rumrejser Solceller, vindmøller og kærnekraft Evaluering af undervisningen og af eleverne 2 store prøver elevsamtaler Årsplan for Geografi Lærer: Rene Fechner 7

9 Kvalitetskriterier Vi ser det som en vigtig kvalitet, når eleverne er i stand til at udvikle: forståelse for fremmede kulturer og fremmede levevilkår, engagement og selvstændig stillingtagen ansvarlighed overfor problemer vedrørende naturgrundlag, resurser og den kulturskabte omverden samt konsekvenser for miljø og levevilkår. Undervisningen betragtes som fuldendt når alle elever bidrager til arbejdet i klassen ud fra hver deres forskellige forudsætninger. Selve beskrivelsen af de faglige mål har ikke ændret sig fra sidste år. Bogsystemet Ind i Geografien lægger op til, at de tre år, som eleverne har geografi ses i en sammenhæng, og derfor er det op til læreren at afgøre kronologien i det gennemgåede materiale. Eleven testes også ved udgangen af 9.kl i pensum fra 7.-9.klasse. Beskrivelsen af de faglige mål nedenunder skal derfor ses som fyldestgørende for alle tre år og ikke kun et enkelt. Danmarks natur-, kultur- og samfundsforhold Jordens opdeling i verdensdele og stater. Større naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge. Sammenhæng mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for menneskers eksistensgrundlag. Globale sammenhænge og problemer i forbindelse med befolkningsudvikling, urbanisering, økonomi, resurseforbrug, miljø og forurening. Det globale mønster af rige og fattige regioner Levevis og traditioner hos forskellige folkeslag Overnationale organisationer og det internationale samfunds funktioner herunder økonomiske og handelsmæssige samarbejder. Anvendelse af kort, globus, fly- og satelitfotos. Anvendelse af informationsteknologi. Analyse af regioner og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske fremgangsmåder, hjælpemidler og kilder. Vurdering af og stillingtagen til udviklingsmuligheder for lande på økonomisk niveau. Handleplan Sidste år brugte vi megen tid på at arbejde med landskabsdannelse, klimaforhold og geologi generelt. I år er der mere fokus på befolkningssammensætning, det globale mønster af rige og fattige regioner samt levevis og traditioner hos forskellige folkeslag. Overnationale organisationer, handel og samarbejde berøres også. Med mellemrum gennemfører eleverne emnearbejder, hvor vægten lægges på at udnytte de teoretisk erhvervede færdigheder på sammensatte problemstillinger fra virkeligheden. Gennem diskussioner i klassen og selvstændigt arbejde forsøges elevernes egne iagttagelser inddraget. Evaluering af undervisningen og af eleverne 8

10 Eleverne får en karakterbedømmelse to gange i løbet af skoleåret. Bedømmelsen bygger på skriftlige prøver og en generel evaluering af deres standpunkt på det givne tidspunkt. Årsplan for Historie Lærer: Michael Kjærbøl Kvalitetskriterier: En god historieundervisning sikrer, at indholdet af undervisningen skaber sammenhæng mellem elevernes eget liv og det faglige indhold. Samtidig styrker den elevernes historiebevidsthed og identitet og øger deres lyst til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Historie er et dannelsesfag og historiebevidsthed indeholder tre elementer: nutidsforståelse, fortidstolkning og fremtidsforventning, og eleverne skal herved blive bevidste om, at mennesker er historieskabte såvel som historiebærende. Historie er tæt relateret til samfundsfag og projektopgaven. I emnevalg og organisering af undervisningen vil der være et tæt samarbejde i løbet af året (se emnelisten). For at gøre læringen konkret og tydelig for eleverne er det vigtigt at opstille klare mål for undervisningen. Et nyt emne vil derfor altid starte med en snak om og afklaring af de fælles mål for undervisningen. : At eleverne kender baggrunden for og udviklingen af det demokratiske samfund, vi er en del af. At eleverne lærer at forstå sammenhængen mellem det historiske og individuel som fælles identitet. At eleverne kan forklare betegnelser for tidsepoker og forstå deres evt. indbyrdes overlapning. At eleverne kan gengive hovedindholdet af en historisk fremstilling og angive faktuelle informationer, forklaringer og fortolkninger. At eleverne kan diskutere forskellige værdier og argumentere for egne holdninger. Handleplan: Undervisningen tager udgangspunkt i materialet: Hit med historien, der giver mulighed for og redskaber til at skabe progression i læringen. Materialet indeholder udover grundbogen forskellige typer opgaver bl.a. forståelses- og afklarende opgaver, men også projektorienterede opgaver, der træner eleverne i at formulere problemstillinger. Undervisningen vil foregå med vekslende organisering. Den fælles grundviden vil oftest blive gennemgået og afklaret ved klasseundervisning. Herudover vil der blive arbejdet med øvelser og opgaver i mindre grupper og individuelt. Emner for året: 9

11 Folk og fædreland Den kolde krig Ungdomskulturer i moderne historie Projektopgaven Evaluering: De fælles mål evalueres, når et emne er slut. Evalueringen af selve undervisningen og undervisningsformen foregår via samtaler i klassen eller ved skriftlig tilbagemelding. Den faglige måling af den enkelte elevs læring foregår via prøver, skriftlige opgaver og individuelle samtaler. Årsplan for idræt Lærer: Anette Bøhm, Ólavur Reynslág Kvalitetskriterier Idrætsundervisningen tager udgangspunkt elevernes forskellige forudsætninger og har som hovedformål at give eleverne mulighed for at opleve glæde og lyst ved at bevæge sig og udøve idræt. Desuden skal de udvikle forståelse for det sunde i at dyrke motion og passe på sin krop. En indsigt i de taktiske elementer, som indgår især i de boldrelaterede discipliner er ligeledes vigtig. Det sociale hensyn vægtes. At eleverne får bevæget sig og dyrket motion. At eleverne udvikler taktiske og tekniske færdigheder i forhold til de forskellige idræts discipliner Har forståelse for det sociale element i undervisningen. At eleverne viser respekt overfor hinanden og accepterer at alle ikke kan være lige gode til alle discipliner. At eleverne møder motiverede og forberedt op til timerne. At eleverne lære at overholde de spilleregler, som er sat op på et offentligt sted. Handleplan Undervisningen veksler mellem de store boldspil og badminton. Desuden er der opvarmning i starten af hver time. Fra oktober måned får eleverne ansvaret for at stå for opvarmningen. De bliver delt i grupper a tre elever, og skal så gennemføre en 10 min. opvarmning for lærererne og de andre elever. Med mellemrum vil der være gæstelærere, der underviser i bl.a. styrketræning, rytmisk opvarmning og badminton. 10

12 Evaluering Undervisningen evalueres tre gange ved karaktergivning. I 9. klasse får eleverne desuden en skriftlig udtalelse ved slutningen af skoleåret som vedlægges karakterbladet. Årsplan for Religion Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier At eleverne: - er aktive, nysgerrige og engagerede. - forholder sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for det enkelte menneske. - får indsigt i kristendommen, samt andre religioner og livsopfattelser, som de opleves i Danmark og resten af verden. At eleverne: - lærer centrale dele af udvalgte religioner at kende og forholder sig til dem. - får indsigt i sammenhænge mellem forskellige værdinormer. - får kendskab til ritualers betydning i menneskers liv. - kan udtrykke sig og samtale om egen og andres livsforståelse. - får en forståelse af lighederne snarere end forskellene mellem de tre monoteistiske religioner - øver sig i at anerkende og sætte ord på de åndelige dimensioner i livet - at erkende glæde Handleplan Døden og efterlivet, som det opfattes i forskellige religioner Ritualer og overgangsriter i forskellige kulturer Det perfekte menneske Frihed og ansvar Og alt det andet, eleverne går og bakser med, som de ikke kan komme af med andre steder. Årsplan for Katolsk Kristendom Lærer: Elisabet Løvland Undervisningen finder sted onsdag i ulige uger kl Måned Tema Dato Indhold august 26. Introduktion og velkomst 11

13 September Fælleskab 9. Besøg af DUKs ungdomspræst, Gregers 23. Små og store fællesskaber ( Weekend i Odense for 4. kl. +) Oktober Katolik og kirken 7. Besøg af unge katolikker 21. Fakta om Den Katolske Kirke November Livet som en pilgrimsfærd 4. Løb om danske helgener 15. Ungdomsmesse i Bredgade 18. Pilgrim i dag. Besøg December Jul 2. At håbe og vente 16. Juleafslutning Januar Bøn 6. Evt. deltagelse i Økumenisk Vandring 20. Vi laver vores egne bønner Februar Caritas næstekærlighed 3. Besøg fra Caritas. Faste 17. VINTERFERIE VINTERFERIE Marts Påske 3. Gennemgang af påskeugen 17. Korsvejsandagt ( ) Firmandweekend, Sjælland 31. PÅSKEFERIE - PÅSKEFERIE April Kirkeåret 14. Planche om kirkeåret 28. Kr. Himmelfart at sætte sig spor Maj Maria 12. Mariamåned. Hvem er Jomfru Maria? 26. Vi laver rosenkranse (30. Valfart til Åsebakken) Juni 9. Afslutning Årsplan for Matematik Lærer: Mike Lee Arbejde med tal og algebra Eleverne forventes at være i stand til at kende til de hele tal, decimaltal og brøker kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter 12

14 benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, ligninger og funktioner kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning. Arbejde med geometri Eleverne forventes at være i stand til at benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer. kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber Matematik i anvendelse Eleverne forventes at være i stand til at vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv arbejde med procentberegninger, herunder ved rabatkøb beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. 13

15 foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold Kommunikation og problemløsning Eleverne forventes at være i stand til at kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater opstille hypoteser, og efterfølgende ved at "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer. forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk Kvalitetskriterier At eleverne møder velforberedte og udhvilede med opbakning fra forældrene er nysgerrige, aktive og engagerede føler lyst og glæde ved at arbejde med matematik oplever at matematik kan bruges til noget i hverdagen gøre fremskridt arbejde med tal og algebra negative tal, faktorer, reducering, procent, brøker, potens, funktioner, ligninger og koordinatsystemet arbejde med geometri- areal, mønstre, målestoksforhold matematik i anvendelse- procent, sandsynlighedsregning kommunikation og problemløsning cirkeldiagrammer 14

16 Handleplan Vi bruger Faktor i ottende, som er opdelt i 11 kurser og 22 temaer. Temaerne er praktiske og fagligt tværgående emner, der viser nytteværdien af matematikken. Eleverne arbejder med færdighedsregning og problemløsningsopgaver fra Folkeskolens Afgangseksamen, hvor afkodning og forståelsen af teksten er afgørende. Vi arbejder videre med edb-programmerne Excel (regneark), og Euklid (dynamiske geometri). Evaluering af undervisningen og af eleverne Eleverne vil jævnligt blive testet i deres matematiske færdigheder. Testene bruges for at give elever, forældre og undertegnede et indtryk af elevernes standpunkt. Testene vil ikke være differentierede. Alle elever får den samme test. Terminsprøve i færdighedsregning og problemløsning. Årsplan for Samfundsfag Lærer: Michael Kjærbøl Kvalitetskriterier En god samfundsfagsundervisning sikrer, at indholdet af undervisningen er både samfundsrelevant og vedkommende for den enkelte elev. Det er derfor vigtig at etablere en undervisning, der både holder fokus på fagets kerneområder og samtidig sikrer eleverne mulighed for reel medindflydelse på egen læringsproces. Viden og erkendelse opnås nemlig bedst med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og erfaringer, men med udgangspunkt i et fælles begrebsapparat og en grundlæggende faglig basisviden. Undervisningen vil med udgangspunkt i samfundsmæssige forhold og konflikter samt deres historiske forudsætninger give eleverne en grundlæggende indsigt i det samfund, de lever i og er en del af. Samfundsfag er et dannelsesfag, hvilket betyder, at undervisningen skal give eleverne indsigt i, bevidsthed om og evnen til at forholde sig kritisk til det samfund, de er en del af. Undervisningen skal samtidig sikre, at eleverne erhverver sig færdigheder i at arbejde med samfundsmæssige problemstillinger således, at de udover at forholde sig til samfundet også bliver i stand til at påvirke det, der sker omkring dem. Samfundsfag er tæt relateret til historie og projektopgaven. I emnevalg og organiseringen af undervisningen vil der være et tæt samarbejde i løbet af året (se emneliste). 15

17 For at gøre læringen konkret og tydelig for eleverne er det vigtigt, at målene for undervisningen er klare og tydelige for eleverne. Et nyt emne vil derfor altid starte med en snak om og afklaring af de fælles mål for undervisningen. Målene sættes herefter op på væggen og fungerer i forløbet som styringsredskab for undervisningen. : 1 At kunne redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system og dets historie. 2 At kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO. 3 At beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber. 4 At give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlag for det enkelte menneskes normer og værdier. 5 At kende forskellige kulturer, deres værdier og normer. 6 At opnå indsigt i arbejdsmarkedets indretning og de dér gældende strukturer. Handleplan: Undervisningen vil tage udgangspunkt i materialet: Projekt samfundsfag. Hensigten er at stimulere eleverne til at tænke selv og samtidig styrke deres evne til kritisk, aktiv og personlig stillingtagen. Materialet tager desuden udgangspunkt i den projektorienterede undervisning. Projekt samfundsfag består af en grundbog inddelt i to typer hovedafsnit i hvert kapitel. Et kursusafsnit, der giver teoretisk viden og et metodeafsnit, der giver viden om samfundsfaglige og projektorienterede arbejdsmetoder. Efter hver metodedel følger forslag til miniprojekter, der træner delelementer af projektopgaven. Undervisningen vil variere mellem klasseundervisning, pararbejder og undersøgelser og gruppearbejde. Den teoretiske grundviden vil blive bearbejdet i det store forum, hvorimod undersøgelser og miniprojekter vil blive lavet i mindre grupper. Emner for året: Hvad er samfundsfag? Det politiske system Grupper og identitet International politik Projektopgaven Arbejdsmarkedet Evaluering: De fælles og tydelige mål evalueres, når et emne er slut. Evalueringen af selve undervisningsformen foregår ved en klassesamtale. De faglige mål evalueres vha. prøver, skriftlige opgaver og individuelle samtaler. 16

18 Årsplan for Tysk Kvalitetskriterier At eleven: - møder velforberedt og undervisningsparat med opbakning fra forældrene - deltager aktivt i undervisningen - har forventninger til sig selv og sine omgivelser - oplever glæde ved at give/modtage i en tryg og accepterende undervisningssituation - videreudvikler tolerance/respekt i forhold til sig selv og omgivelserne - bevarer lysten til at lære et fremmedsprog - videreudvikler kundskaber og færdigheder i forhold til talt og skrevet tysk - videreudvikler indsigt i forståelse af egen og andre kulturer - opnår større selvtillid ved oplevelsen af faglig udvikling i tysk - er indstillet på at opdage, hvordan man kan lære på mange forskellige måder - viser respekt for og støtter de andre elever i forsøget på, at lære et fremmedsprog Eleven bliver i stand til at kommunikere på tysk om dagligdags hændelser. - at kunne læse tysksprogede tekster af en vis sværhedsgrad - at kunne skrive tysk af en vis sværhedsgrad - at kunne lytte og forstå tysk - at kunne kommunikere med andre på tysk - læse om kultur i andre tysktalende lande - at kunne kommunikere forståeligt med tysk talende personer - at kunne udtrykke følelser, meninger og holdninger både mundtligt og skriftligt - et udvidet kendskab til grammatik og retstavning m.m. - at eleven forbedrer udtalen og intonationen - at eleven opdager ligheder/forskelle i forhold til andre sprog - at eleven tør afprøve sit sprog i nye situationer - at eleven begynder på egen hånd at bruge internettet til at løse div. mundtlige - og skriftlige opgaver Handleplan En dags tur til Lübeck i december måned. Du bist dran 2 Textbuch og Schülerguide med tilhørende cd øvelser. Grammatik Grammatiske øvelser for 8. og 9. klasse fra Sprogforlaget. Film Internettet til søgning af informationer og løsning af mundtlige og skriftlige opgaver Hyppige små øvelser for at stimulere evnen til at udtrykke sig selvstændigt på tysk jævnfør statusdelen. 17

19 Evaluering af undervisningen og af eleverne Mundtlig plenum evaluering. Karakterer. Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning. Små/større prøver i løbet af året. Prøveeksamen i foråret

2009-2010. Årsplaner for 8y

2009-2010. Årsplaner for 8y 2009-2010 Årsplaner for 8y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 4 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 8

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 7y

2009-2010. Årsplaner for 7y 2009-2010 Årsplaner for 7y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 6 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 7 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 8

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10

Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Vejledende årsplan for matematik 5.v 2009/10 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-36 Geometri 1 Indlæring af geometriske navne Figurer har bestemte egenskaber Lære at måle vinkler med vinkelmåler

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Fagplan for matematik

Fagplan for matematik Fagplan for matematik Formål Undervisningen i matematik skal give eleverne lyst til, forståelse for og teoretisk baggrund for at analysere, vurdere, kontrollere og argumentere, når de i deres dagligdag

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

MATEMATIK. GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål MATEMATIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål KOMMENTAR Vi har i det følgende foretaget en analyse og en sammenstilling af vore materialer til skriftlig

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012

Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Årsplan for Matematik 8. klasse 2011/2012 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14:

Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Introduktion til mat i 4 klasse Vejle Privatskole 2013/14: Udgangspunktet bliver en blød screening, der skal synliggøre summen af elevernes standpunkt. Det betyder i realiteten, at der uddeles 4 klasses

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34

Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33-34 Årsplan 9. klasse matematik 2014-2015 33-34 Årsprøve og rettevejledledning 34-36 Årsprøven i matematik Talmængder og regnemetoder 37 Fordybelses uge 38-39 40 Termins-prøve 41 Studieturen 42 Efterårsferie

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk

Årsplan matematik 6.A. Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Årsplan matematik 6.A Lærer: Jens Frederik Horsens fh@roserskolen.dk Undervisningen rettelægge jeg med den hensigt på at opfylde formålet for faget Matematik. Det overordnede formål lyder: Formålet med

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013

Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Årsplan/aktivitetsplan for matematik i 6.c 2012-2013 Undervisere: Marianne Kvist (MKV) & Asger Poulsen (APO) Omfang: mandag kl. 10 00 11 20, onsdag kl. 10 00 11 20 4 lektioner pr. uge Matematikken i 6.c

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Hvilke trinmål fra Fælles Mål opfyldes?

Hvilke trinmål fra Fælles Mål opfyldes? Hvilke trinmål fra Fælles Mål opfyldes? Det giver en lang række fordele, at eleverne aktivt bygger, undersøger, afprøver, stiller spørgsmål og diskuterer sammen. Her er et overblik: Fysik Udføre praktiske

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG: MATEMATIK FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Årsplan for matematik

Årsplan for matematik Årsplan for matematik 2016-17 Uge Tema/emne Metode/mål 33 Brøker + talforståelse Matematiske arbejdsmåder(metode) 34 Brøker + procent 35 Excel 35 GeoGebra/Geometri 36 Geometri 37 Emneuge 38 Geometri 39

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 8.A Lærer: Henrik Stillits Fagområde/ emne Færdighedsregning - Typer af opgaver - Systematik Periode Mål Eleverne skal: 32/33 Få kendskab til opgavetypen og få rutine.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Årsplan matematik 5 kl 2015/16

Årsplan matematik 5 kl 2015/16 Årsplan matematik 5 kl 2015/16 I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale, og har matematikfessor som suplerende materiale, samt kopisider. I systemet er der,ud over grundbogen, også kopiark

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen

Årsplan for Sciencefagene i udskolingen For skoleåret 2013-2014 på Skovgårdsskolen Mål: Formålet med undervisningen i de naturvidenskabelige fag er, at eleverne opnår indsigt og tilegner sig viden i vigtige fænomener og sammenhænge i naturen,

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 9. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 7z

2010-2011. Årsplaner for 7z 2010-2011 Årsplaner for 7z KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 3 ÅRSPLAN FOR DANSK... 5 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 8 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 10 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 11 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI...

Læs mere

Læseplan og fælles mål for matematik på Engskolen Januar 2005

Læseplan og fælles mål for matematik på Engskolen Januar 2005 Læseplan og fælles mål for matematik på Engskolen Januar 2005 (Fælles mål faghæfte 12 matematik 1.udgave, 1.oplag 2003 ) Indhold 1. Indledning 2. Formål for faget matematik 3. Fælles mål 4. Læreplan 5.

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Årsplan matematik 7 kl 2015/16

Årsplan matematik 7 kl 2015/16 Årsplan matematik 7 kl 2015/16 I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale, og har matematikfessor som suplerende materiale, samt kopisider. I systemet er der,ud over grundbogen, også kopiark

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere