Årsplaner for 8x

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009-2010. Årsplaner for 8x"

Transkript

1 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7 ÅRSPLAN FOR HISTORIE... 9 ÅRSPLAN FOR IDRÆT ÅRSPLAN FOR RELIGION ÅRSPLAN FOR KATOLSK KRISTENDOM ÅRSPLAN FOR MATEMATIK ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG ÅRSPLAN FOR TYSK... 17

2 Klassens Årsplan Klasselærer: Michael Kjærbøl Værdier, holdninger, principper og syn på børn Vi lægger vægt på, at eleverne 1 er en del af et trygt og udfordrende læringsmiljø med plads til, accept af og respekt for forskellighed 2 oplever og føler sig anerkendt, værdsat, til stede og som en vigtig og værdifuld del af fællesskabet både socialt og fagligt 3 udvikler deres selvstændighed og medansvarlighed, så de opnår kundskaber, færdigheder og egenskaber, der er i tråd med et demokratisk samfund 4 aktivt tager medansvar ved at være undervisningsparate og deltagende 5 er aktive i skolens faglige og sociale liv Arbejdsmetoder Vi vil veksle mellem klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde og samarbejde i grupper, og vi vil skabe tid til og rum for fordybelse. Ved hjælp af forskellige pædagogiske værktøjer vil vi arbejde med at skabe et godt socialt læringsmiljø i klassen. Vi vil i perioder arbejde på tværs af de to klasser, og derved give eleverne mulighed for at vælge samarbejdspartnere fra parallelklassen. Konfliktløsning Vi har en mobbepolitik på skolen. Vi håndterer konflikter åbent i klassen, og via dialog vil vi i teamet hjælpe eleverne til selv, at kunne løse deres indbyrdes konflikter. Sociale mål 1 At alle elever oplever sig værdsat, anerkendt og hørt 2 At alle elever kan lytte og give plads til klassekammeraterne 3 At alle elever accepterer og respekterer hinandens forskelligheder 4 At eleverne fortsat udvikler deres evner til at samarbejde 1 At træne og øve eleverne i kunne deltage i dialog baseret undervisning 2 At stimulere og bevare elevernes lyst til at lære 3 At give eleverne mulighed for at fordybe sig 4 At hver elev udnytter sine evner til fulde 5 At arbejde tværfagligt 6 At arbejde tværklasseligt 7 At arbejde problem- og projektorienteret gennem projektopgaven Mål for skolehjemsamarbejdet 1 At videreudvikle det frugtbare samarbejde mellem skolen og hjemmene til glæde for eleverne 2 At alle hjem tager aktiv del i elevernes skolegang 3 At forældre deltager i skolens forskellige sociale arrangementer 1

3 Årsplan for Biologi Lærer: Gry Riemann Status I 7. klasse har eleverne arbejdet med følgende emner: - Vandhullet (alger, fisk og fugleliv) - Kroppen (hjerte, lunger, blodkredsløb, skelet, muskler, tarmsystem) - Landbrug og miljø (fotosyntese, gødning, nedbrydning af døde dyr og planter) Kvalitetskriterier At eleverne - møder velforberedte og udhvilede op - er nysgerrige, aktive og engagerede - hjælper hinanden - lærer fra egne oplevelser og undersøgelser - oplever lyst og glæde ved at beskæftige sig med biologi Undervisningen leder frem mod at eleverne - udvikler deres interesse og nysgerrighed overfor naturen, biologi, naturvidenskab og teknik - får viden om organismer, natur, miljø og sundhed - får indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning bidrager til vores forståelse af verden, og hvordan naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. - får fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og udvikler ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed - engagerer sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle - forstår grundlæggende biologiske termer og det naturvidenskabelige fagsprog Handleplan Udgangspunktet er Ind i Biologien 8. klasse. Eleverne kommer til at arbejde med følgende emner: - Genetik (arvelighed, celledeling, bioteknologi) 2

4 - Evolution (livets opståen og udvikling, artsbegrebet, menneskets udvikling) - Vi bruger biologien (mikrobiologi, enzymer, gensplejsning) - Globale miljøproblemer (miljøbelastende stoffer, drivhuseffekt) - Havet (bæredygtig udnyttelse, havet som økosystem, fiskeri) - Skoven (levevilkår, skovens dyr og planter, biologiske kredsløb, skovdrift) Undervisningen kommer til at indeholde følgende arbejdsmåder: - Hypotesedannelse samt planlægning, gennemførelse og vurdering af undersøgelser og eksperimenter - Læsning af faglige tekster og gennemgang/diskussion af det læste - Rapportskrivning og evt. fremlæggelser Evaluering af undervisningen og af eleverne - Skriftlig evaluering af undervisningen - Små prøver - Karakterer og elevsamtaler i forbindelse med disse - Afleveringer Årsplan for Dansk Lærer: Michael Kjærbøl Kvalitetskriterier Udgangspunktet for undervisningen er, at målene med undervisningen er tydelige for eleverne, idet eleverne hermed bevidstgøres om intentionerne med undervisningen. Det er samtidig vigtigt, at skolearbejdet er konkret, og at eleverne får et medansvar, idet det øger deres engagement og fremmer deres læring. At tage medansvar betyder, at lærer og elev i fællesskab opstiller fælles og individuelle mål for arbejdet og løbende evaluerer disse. Undervisningen skal sikre udfordringer for alle elever og bevarer dermed elevernes lyst til fortsat at lære nyt. I undervisningen skal alle elever opleve sig set og hørt i timerne, og alle elever skal have oplevelsen af at bidrage til undervisningen. Undervisningen skal træne og dygtiggøre eleverne i at samarbejde. At eleverne fortsat udvikler deres læsefærdigheder, og at de kan søge informationer på forskellige måder og forholde sig til resultaterne. 3

5 At eleverne kan kende forskel på forskellige genrer, og at de kan fortolke, perspektivere og forholde sig til teksters temaer. At eleverne fortsat udvikler deres skrivefærdigheder både hvad indhold og skrift angår. At eleverne bliver bevidste om sprogbrug og sprogrigtighed. At eleverne bruger sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og argumentation. At eleverne tager ejerskab af såvel de fælles som de individuelle mål. Handleplan Undervisningen vil veksle mellem individuelle opgaver, klasseundervisning og samarbejde i større og mindre grupper. Det vil være kendetegnede for undervisningen, at eleverne udfordres og trænes i at stå frem for et publikum for at holde foredrag og fremlægge projekter. Temaer og emner i danskundervisningen i 8x Temaer. Teksthistorie. Danske/nordiske forfattere. Periodekarakteristika. Læsning. Romaner. Vi skal bl.a. læse "Fluernes Herre". Drama. Holberg. Skriveprocesser. Vi skal arbejde med forskellige metoder indenfor skrivning, bl.a. hurtigskrivning, for at støtte elevernes lyst til at skrive og udtrykke sig, og for at dygtiggøre eleverne skriftligt. Stavning og grammatik. Vi skal arbejde målrettet med at udvikle på elevernes formuleringsevner, samt korrektheden i stavning og grammatik. Billedanalyse. Bl.a. reklamer. Evaluering Der vil være tilbagevendende tests, der skal afdække elevernes fremskridt og eventuelle mangler. I forbindelse med skriftlige opgaver vil der blive givet karakterer, efter den nye karakterskala. Den faglige evaluering vil ske via læse- og staveprøver. Eleverne skal deltage i skole-hjem samtalerne, ligesom der vil være individuelle samtaler med hver enkelt elev, hvorved målsætninger for hver enkelt kan opstilles, og forfølges. 4

6 Årsplan for Engelsk Lærer: George McCammon Vi tager udgangspunkt i arbejdet med emnerne i tekstbogerne til "A Piece of Cake 2", "Macmillan Grammar in Context" - Essential Stage samt cd-erne hertil. Desuden vil vi benytte opgaver på kopiark til emnerne i bøgerne. Læse korte - og længere tekster til belysning af engelske / amerikanske samfundsforhold. Benytte Internettet - på hjemmesider og til at løse mundtlige og skriftlige opgaver. Lytte til cd-er samt se spille- og dokumentarfilm svarende til alderstrinnet. Mundtlige kommunikation og arbejde med diverse skriftlige opgaver. Friere skriveopgaver på engelsk (stile) samt grammartik - og Lytteøvelser. I flere perioder i årets løb arbejder klassen me større og mindre projekter inden for forskellige emner, bl.a. Sports in the USA and the UK. Årsplan for Fransk eleven bliver bedre til både mundtligt og skriftligt fransk eleven opbygger selvtilliden som sprogbruger og forståelsen af gode arbejds-og samarbejdsformers betydning for sprogtilegnelsen eleven udvider ordforrådet eleven forbedrer udtalen og intonationen eleven forstår brugen af de centrale grammatiske områder eleven opdager ligheder/ forskelle m. andre sprog eleven får indsigt i kultur og samfundsforhold i de fransktalende lande Handleplan Med udgangspunkt i Formidable 2 arbejder vi med følg. emner: At kunne præsentere sig yderligere Kroppen Fritid Paris Årstiderne Traditioner Sport 5

7 Familieliv Mad Små projekter med fremlæggelse på fransk, både individuelt og i grupper Evaluering af undervisningen og af eleverne Selvevaluering Mundtlig plenum Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning Små/ større prøver, både med og uden forberedelse Årsplan for Fysik & Kemi Lærer: Mike Lee Status Eleverne forventes på nuværende tidspunkt at: have kendskab til det periodiske system og dets opbygning kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, som tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad kende til fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder formulere spørgsmål og indsamle relevante data planlægge og gennemføre praktiske og teoretiske undersøgelser Kvalitetskriterier At eleverne møder velforberedte og udhvilede op er nysgerrige, aktive og engagerede får en bedre forståelse af den verden, de selv er en del af lærer fra egne oplevelser og undersøgelser udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære undervisningen leder frem mod, at eleverne 6

8 tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold samt videreudvikler arbejdsmetoder og udtryksformer forstår fysik og kemi og deres anvendelser som en del af vores kultur og verdensbillede engagerer sig i, forholder sig kritisk til og handler ansvarligt i forhold til problemstillinger med naturfagligt indhold. Handleplan Vores udgangspunkt er elevbogen Ny Prisma 8, samt tilhørende kopiark. Undervisningen baseres hovedsageligt på elevernes egne eksperimenter og undersøgelser, og foregår i skolens fysik laboratorium. Arbejdet omfatter en grundig og varieret efterbehandling af de praktiske og eksperimentelle aktiviteter. Eleverne skal herigennem udvikle sprog og begreber. Emner Brandtekanten, forbrænding Elektronisk og mekanisk styring Atomer og ioner Energi olie og gasindustrien Vort solsystem Spiselig kemi fedtstoffer, proteiner, kulhydrater og vitaminer Rumrejser Solceller, vindmøller og kærnekraft Evaluering af undervisningen og af eleverne 2 store prøver elevsamtaler Årsplan for Geografi Lærer: Rene Fechner 7

9 Kvalitetskriterier Vi ser det som en vigtig kvalitet, når eleverne er i stand til at udvikle: forståelse for fremmede kulturer og fremmede levevilkår, engagement og selvstændig stillingtagen ansvarlighed overfor problemer vedrørende naturgrundlag, resurser og den kulturskabte omverden samt konsekvenser for miljø og levevilkår. Undervisningen betragtes som fuldendt når alle elever bidrager til arbejdet i klassen ud fra hver deres forskellige forudsætninger. Selve beskrivelsen af de faglige mål har ikke ændret sig fra sidste år. Bogsystemet Ind i Geografien lægger op til, at de tre år, som eleverne har geografi ses i en sammenhæng, og derfor er det op til læreren at afgøre kronologien i det gennemgåede materiale. Eleven testes også ved udgangen af 9.kl i pensum fra 7.-9.klasse. Beskrivelsen af de faglige mål nedenunder skal derfor ses som fyldestgørende for alle tre år og ikke kun et enkelt. Danmarks natur-, kultur- og samfundsforhold Jordens opdeling i verdensdele og stater. Større naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge. Sammenhæng mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for menneskers eksistensgrundlag. Globale sammenhænge og problemer i forbindelse med befolkningsudvikling, urbanisering, økonomi, resurseforbrug, miljø og forurening. Det globale mønster af rige og fattige regioner Levevis og traditioner hos forskellige folkeslag Overnationale organisationer og det internationale samfunds funktioner herunder økonomiske og handelsmæssige samarbejder. Anvendelse af kort, globus, fly- og satelitfotos. Anvendelse af informationsteknologi. Analyse af regioner og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske fremgangsmåder, hjælpemidler og kilder. Vurdering af og stillingtagen til udviklingsmuligheder for lande på økonomisk niveau. Handleplan Sidste år brugte vi megen tid på at arbejde med landskabsdannelse, klimaforhold og geologi generelt. I år er der mere fokus på befolkningssammensætning, det globale mønster af rige og fattige regioner samt levevis og traditioner hos forskellige folkeslag. Overnationale organisationer, handel og samarbejde berøres også. Med mellemrum gennemfører eleverne emnearbejder, hvor vægten lægges på at udnytte de teoretisk erhvervede færdigheder på sammensatte problemstillinger fra virkeligheden. Gennem diskussioner i klassen og selvstændigt arbejde forsøges elevernes egne iagttagelser inddraget. Evaluering af undervisningen og af eleverne 8

10 Eleverne får en karakterbedømmelse to gange i løbet af skoleåret. Bedømmelsen bygger på skriftlige prøver og en generel evaluering af deres standpunkt på det givne tidspunkt. Årsplan for Historie Lærer: Michael Kjærbøl Kvalitetskriterier: En god historieundervisning sikrer, at indholdet af undervisningen skaber sammenhæng mellem elevernes eget liv og det faglige indhold. Samtidig styrker den elevernes historiebevidsthed og identitet og øger deres lyst til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Historie er et dannelsesfag og historiebevidsthed indeholder tre elementer: nutidsforståelse, fortidstolkning og fremtidsforventning, og eleverne skal herved blive bevidste om, at mennesker er historieskabte såvel som historiebærende. Historie er tæt relateret til samfundsfag og projektopgaven. I emnevalg og organisering af undervisningen vil der være et tæt samarbejde i løbet af året (se emnelisten). For at gøre læringen konkret og tydelig for eleverne er det vigtigt at opstille klare mål for undervisningen. Et nyt emne vil derfor altid starte med en snak om og afklaring af de fælles mål for undervisningen. : At eleverne kender baggrunden for og udviklingen af det demokratiske samfund, vi er en del af. At eleverne lærer at forstå sammenhængen mellem det historiske og individuel som fælles identitet. At eleverne kan forklare betegnelser for tidsepoker og forstå deres evt. indbyrdes overlapning. At eleverne kan gengive hovedindholdet af en historisk fremstilling og angive faktuelle informationer, forklaringer og fortolkninger. At eleverne kan diskutere forskellige værdier og argumentere for egne holdninger. Handleplan: Undervisningen tager udgangspunkt i materialet: Hit med historien, der giver mulighed for og redskaber til at skabe progression i læringen. Materialet indeholder udover grundbogen forskellige typer opgaver bl.a. forståelses- og afklarende opgaver, men også projektorienterede opgaver, der træner eleverne i at formulere problemstillinger. Undervisningen vil foregå med vekslende organisering. Den fælles grundviden vil oftest blive gennemgået og afklaret ved klasseundervisning. Herudover vil der blive arbejdet med øvelser og opgaver i mindre grupper og individuelt. Emner for året: 9

11 Folk og fædreland Den kolde krig Ungdomskulturer i moderne historie Projektopgaven Evaluering: De fælles mål evalueres, når et emne er slut. Evalueringen af selve undervisningen og undervisningsformen foregår via samtaler i klassen eller ved skriftlig tilbagemelding. Den faglige måling af den enkelte elevs læring foregår via prøver, skriftlige opgaver og individuelle samtaler. Årsplan for idræt Lærer: Anette Bøhm, Ólavur Reynslág Kvalitetskriterier Idrætsundervisningen tager udgangspunkt elevernes forskellige forudsætninger og har som hovedformål at give eleverne mulighed for at opleve glæde og lyst ved at bevæge sig og udøve idræt. Desuden skal de udvikle forståelse for det sunde i at dyrke motion og passe på sin krop. En indsigt i de taktiske elementer, som indgår især i de boldrelaterede discipliner er ligeledes vigtig. Det sociale hensyn vægtes. At eleverne får bevæget sig og dyrket motion. At eleverne udvikler taktiske og tekniske færdigheder i forhold til de forskellige idræts discipliner Har forståelse for det sociale element i undervisningen. At eleverne viser respekt overfor hinanden og accepterer at alle ikke kan være lige gode til alle discipliner. At eleverne møder motiverede og forberedt op til timerne. At eleverne lære at overholde de spilleregler, som er sat op på et offentligt sted. Handleplan Undervisningen veksler mellem de store boldspil og badminton. Desuden er der opvarmning i starten af hver time. Fra oktober måned får eleverne ansvaret for at stå for opvarmningen. De bliver delt i grupper a tre elever, og skal så gennemføre en 10 min. opvarmning for lærererne og de andre elever. Med mellemrum vil der være gæstelærere, der underviser i bl.a. styrketræning, rytmisk opvarmning og badminton. 10

12 Evaluering Undervisningen evalueres tre gange ved karaktergivning. I 9. klasse får eleverne desuden en skriftlig udtalelse ved slutningen af skoleåret som vedlægges karakterbladet. Årsplan for Religion Lærer: Jens Elbrønd Kvalitetskriterier At eleverne: - er aktive, nysgerrige og engagerede. - forholder sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for det enkelte menneske. - får indsigt i kristendommen, samt andre religioner og livsopfattelser, som de opleves i Danmark og resten af verden. At eleverne: - lærer centrale dele af udvalgte religioner at kende og forholder sig til dem. - får indsigt i sammenhænge mellem forskellige værdinormer. - får kendskab til ritualers betydning i menneskers liv. - kan udtrykke sig og samtale om egen og andres livsforståelse. - får en forståelse af lighederne snarere end forskellene mellem de tre monoteistiske religioner - øver sig i at anerkende og sætte ord på de åndelige dimensioner i livet - at erkende glæde Handleplan Døden og efterlivet, som det opfattes i forskellige religioner Ritualer og overgangsriter i forskellige kulturer Det perfekte menneske Frihed og ansvar Og alt det andet, eleverne går og bakser med, som de ikke kan komme af med andre steder. Årsplan for Katolsk Kristendom Lærer: Elisabet Løvland Undervisningen finder sted onsdag i ulige uger kl Måned Tema Dato Indhold august 26. Introduktion og velkomst 11

13 September Fælleskab 9. Besøg af DUKs ungdomspræst, Gregers 23. Små og store fællesskaber ( Weekend i Odense for 4. kl. +) Oktober Katolik og kirken 7. Besøg af unge katolikker 21. Fakta om Den Katolske Kirke November Livet som en pilgrimsfærd 4. Løb om danske helgener 15. Ungdomsmesse i Bredgade 18. Pilgrim i dag. Besøg December Jul 2. At håbe og vente 16. Juleafslutning Januar Bøn 6. Evt. deltagelse i Økumenisk Vandring 20. Vi laver vores egne bønner Februar Caritas næstekærlighed 3. Besøg fra Caritas. Faste 17. VINTERFERIE VINTERFERIE Marts Påske 3. Gennemgang af påskeugen 17. Korsvejsandagt ( ) Firmandweekend, Sjælland 31. PÅSKEFERIE - PÅSKEFERIE April Kirkeåret 14. Planche om kirkeåret 28. Kr. Himmelfart at sætte sig spor Maj Maria 12. Mariamåned. Hvem er Jomfru Maria? 26. Vi laver rosenkranse (30. Valfart til Åsebakken) Juni 9. Afslutning Årsplan for Matematik Lærer: Mike Lee Arbejde med tal og algebra Eleverne forventes at være i stand til at kende til de hele tal, decimaltal og brøker kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter 12

14 benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, ligninger og funktioner kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning. Arbejde med geometri Eleverne forventes at være i stand til at benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer. kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber Matematik i anvendelse Eleverne forventes at være i stand til at vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv arbejde med procentberegninger, herunder ved rabatkøb beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår. 13

15 foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold Kommunikation og problemløsning Eleverne forventes at være i stand til at kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater opstille hypoteser, og efterfølgende ved at "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer. forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk Kvalitetskriterier At eleverne møder velforberedte og udhvilede med opbakning fra forældrene er nysgerrige, aktive og engagerede føler lyst og glæde ved at arbejde med matematik oplever at matematik kan bruges til noget i hverdagen gøre fremskridt arbejde med tal og algebra negative tal, faktorer, reducering, procent, brøker, potens, funktioner, ligninger og koordinatsystemet arbejde med geometri- areal, mønstre, målestoksforhold matematik i anvendelse- procent, sandsynlighedsregning kommunikation og problemløsning cirkeldiagrammer 14

16 Handleplan Vi bruger Faktor i ottende, som er opdelt i 11 kurser og 22 temaer. Temaerne er praktiske og fagligt tværgående emner, der viser nytteværdien af matematikken. Eleverne arbejder med færdighedsregning og problemløsningsopgaver fra Folkeskolens Afgangseksamen, hvor afkodning og forståelsen af teksten er afgørende. Vi arbejder videre med edb-programmerne Excel (regneark), og Euklid (dynamiske geometri). Evaluering af undervisningen og af eleverne Eleverne vil jævnligt blive testet i deres matematiske færdigheder. Testene bruges for at give elever, forældre og undertegnede et indtryk af elevernes standpunkt. Testene vil ikke være differentierede. Alle elever får den samme test. Terminsprøve i færdighedsregning og problemløsning. Årsplan for Samfundsfag Lærer: Michael Kjærbøl Kvalitetskriterier En god samfundsfagsundervisning sikrer, at indholdet af undervisningen er både samfundsrelevant og vedkommende for den enkelte elev. Det er derfor vigtig at etablere en undervisning, der både holder fokus på fagets kerneområder og samtidig sikrer eleverne mulighed for reel medindflydelse på egen læringsproces. Viden og erkendelse opnås nemlig bedst med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og erfaringer, men med udgangspunkt i et fælles begrebsapparat og en grundlæggende faglig basisviden. Undervisningen vil med udgangspunkt i samfundsmæssige forhold og konflikter samt deres historiske forudsætninger give eleverne en grundlæggende indsigt i det samfund, de lever i og er en del af. Samfundsfag er et dannelsesfag, hvilket betyder, at undervisningen skal give eleverne indsigt i, bevidsthed om og evnen til at forholde sig kritisk til det samfund, de er en del af. Undervisningen skal samtidig sikre, at eleverne erhverver sig færdigheder i at arbejde med samfundsmæssige problemstillinger således, at de udover at forholde sig til samfundet også bliver i stand til at påvirke det, der sker omkring dem. Samfundsfag er tæt relateret til historie og projektopgaven. I emnevalg og organiseringen af undervisningen vil der være et tæt samarbejde i løbet af året (se emneliste). 15

17 For at gøre læringen konkret og tydelig for eleverne er det vigtigt, at målene for undervisningen er klare og tydelige for eleverne. Et nyt emne vil derfor altid starte med en snak om og afklaring af de fælles mål for undervisningen. Målene sættes herefter op på væggen og fungerer i forløbet som styringsredskab for undervisningen. : 1 At kunne redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system og dets historie. 2 At kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO. 3 At beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber. 4 At give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlag for det enkelte menneskes normer og værdier. 5 At kende forskellige kulturer, deres værdier og normer. 6 At opnå indsigt i arbejdsmarkedets indretning og de dér gældende strukturer. Handleplan: Undervisningen vil tage udgangspunkt i materialet: Projekt samfundsfag. Hensigten er at stimulere eleverne til at tænke selv og samtidig styrke deres evne til kritisk, aktiv og personlig stillingtagen. Materialet tager desuden udgangspunkt i den projektorienterede undervisning. Projekt samfundsfag består af en grundbog inddelt i to typer hovedafsnit i hvert kapitel. Et kursusafsnit, der giver teoretisk viden og et metodeafsnit, der giver viden om samfundsfaglige og projektorienterede arbejdsmetoder. Efter hver metodedel følger forslag til miniprojekter, der træner delelementer af projektopgaven. Undervisningen vil variere mellem klasseundervisning, pararbejder og undersøgelser og gruppearbejde. Den teoretiske grundviden vil blive bearbejdet i det store forum, hvorimod undersøgelser og miniprojekter vil blive lavet i mindre grupper. Emner for året: Hvad er samfundsfag? Det politiske system Grupper og identitet International politik Projektopgaven Arbejdsmarkedet Evaluering: De fælles og tydelige mål evalueres, når et emne er slut. Evalueringen af selve undervisningsformen foregår ved en klassesamtale. De faglige mål evalueres vha. prøver, skriftlige opgaver og individuelle samtaler. 16

18 Årsplan for Tysk Kvalitetskriterier At eleven: - møder velforberedt og undervisningsparat med opbakning fra forældrene - deltager aktivt i undervisningen - har forventninger til sig selv og sine omgivelser - oplever glæde ved at give/modtage i en tryg og accepterende undervisningssituation - videreudvikler tolerance/respekt i forhold til sig selv og omgivelserne - bevarer lysten til at lære et fremmedsprog - videreudvikler kundskaber og færdigheder i forhold til talt og skrevet tysk - videreudvikler indsigt i forståelse af egen og andre kulturer - opnår større selvtillid ved oplevelsen af faglig udvikling i tysk - er indstillet på at opdage, hvordan man kan lære på mange forskellige måder - viser respekt for og støtter de andre elever i forsøget på, at lære et fremmedsprog Eleven bliver i stand til at kommunikere på tysk om dagligdags hændelser. - at kunne læse tysksprogede tekster af en vis sværhedsgrad - at kunne skrive tysk af en vis sværhedsgrad - at kunne lytte og forstå tysk - at kunne kommunikere med andre på tysk - læse om kultur i andre tysktalende lande - at kunne kommunikere forståeligt med tysk talende personer - at kunne udtrykke følelser, meninger og holdninger både mundtligt og skriftligt - et udvidet kendskab til grammatik og retstavning m.m. - at eleven forbedrer udtalen og intonationen - at eleven opdager ligheder/forskelle i forhold til andre sprog - at eleven tør afprøve sit sprog i nye situationer - at eleven begynder på egen hånd at bruge internettet til at løse div. mundtlige - og skriftlige opgaver Handleplan En dags tur til Lübeck i december måned. Du bist dran 2 Textbuch og Schülerguide med tilhørende cd øvelser. Grammatik Grammatiske øvelser for 8. og 9. klasse fra Sprogforlaget. Film Internettet til søgning af informationer og løsning af mundtlige og skriftlige opgaver Hyppige små øvelser for at stimulere evnen til at udtrykke sig selvstændigt på tysk jævnfør statusdelen. 17

19 Evaluering af undervisningen og af eleverne Mundtlig plenum evaluering. Karakterer. Elevsamtaler i forbindelse med karaktergivning. Små/større prøver i løbet af året. Prøveeksamen i foråret

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 2y

2009-2010. Årsplaner for 2y 2009-2010 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KATOLSK KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST...

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3

Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3 Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Emneoversigt... 3 Geografi/biologi:... 6 Beskrivelse... 6 Mulig emneoversigt:...

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere