MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003"

Transkript

1 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger, som har ført til terror og sorg i Irak og Tyrkiet. (Mødet åbnet kl. 9.05) Meddelelse fra formandskabet Formanden. - Vi er alle chokerede over de tragiske nyheder om bombeattentatet på den italienske base i Nasiriya den 12. november 2003, der talte 27 dræbte, 19 italienere og 8 irakere. Derudover var der mange sårede. Disse unge mænd og kvinder, pligtopfyldende carabinieri, var entusiastiske og engagerede i deres opgave, der var at sikre fred og afhjælpe befolkningens lidelser i den krigshærgede region. 19 unge mennesker er nu vendt hjem til deres fædreland i en kiste med det italienske flag. Jeg har allerede på Parlamentets vegne givet udtryk for vores deltagelse over for ofrenes familier, Den Italienske Republiks præsident, hr. Ciampi, premierminister Berlusconi, forsvarsminister Martino, politiet og de væbnede styrker samt naturligvis det italienske folk. Vores deltagelse går også til de sårede i forbindelse med deres personlige lidelser og det tragiske tab af venner og kolleger. Jeg vil på vegne af Europa-Parlamentet give udtryk for vores dybe frustration og stærke fordømmelse af dette attentat. Lad os på denne sorgens dag i Italien hylde tapperheden og modet og engagementet hos de italienske carabinieri og soldater, der mistede livet i Irak i kampen for fred og frihed. Jeg vil bede alle iagttage et minuts stilhed til minde om disse personer. (Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed) Lovgivnings- og arbejdsprogram for Eurostat Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om lovgivnings- og arbejdsprogram for 2004 samt mundtlig forespørgsel om Eurostat (PPE-DE: O-0067/ B5-0415/2003) Prodi, formand for Kommissionen. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer, det er sidste gang under denne lovgivende forsamling, at jeg fremlægger en statusrapport om EU for Parlamentet. Det er et højtideligt øjeblik i vores institutioners arbejde, når vi følger traditionen og gør status over situationen og gennemgår det arbejde, som Kommissionen har planer om at udføre i det kommende år. Jeg beklager, at vi i år 1 Meddelelse om indgivne beslutningsforslag: se protokollen. På nuværende tidspunkt er vi alle præget af sorgen i Italien, og vi ønsker at give udtryk for vores deltagelse over for alle i Europa i forbindelse med de 19 unge mænd, der blev dræbt under en fredsmission. Vores tanker går også til de sørgende i Tyrkiet og de jødiske samfund og alle de mennesker i verden, der lider som følge af terrorhandlinger. Jeg ved, at jeg taler for hele Kommissionen, når jeg giver udtryk for min dybeste deltagelse over for de børn, der er ramt af tragedien. Mine damer og herrer, de problemer, som vi møder hver dag, viser os, at EU trods alle disse svære stunder er en sund og god Union, selv om der er euroskeptikere og uventet kritik. Situationen er ikke let, for vi befinder os i en overgangsperiode, der er både følsom og kompliceret, men samtidig står det klart, at en større og stærkere Union er inden for rækkevidde. Vi har været igennem to vanskelige år, hvad angår økonomien, men de seneste indikatorer viser, at vi kan se frem til bedre tider. Der er store forventninger om et opsving i de økonomiske aktiviteter i anden halvdel af året og endnu bedre forhold i Vi har tilsyneladende været igennem det værste. Erhvervslivets og forbrugernes tillid er endelig ved at vende tilbage i Europa. Det går også bedre med økonomien i andre regioner i verden uden for EU. I USA sørger monetær og finansiel stimulering og en stigning i produktiviteten for, at væksten er høj. Der er dog en del bekymring om underskuddet, der måske vil blive større i løbet af det næste år som følge af skattelettelser og omkostninger i relation til konflikten i Irak. I Japan ser udsigterne endelig gode ud, og tendensen i de øvrige asiatiske økonomier er også positiv med en forudset vækst på 6,7 % for næste år. Der er endvidere positive tegn fra de lande, der skal tiltræde EU. Som reaktion på det generelle opsving i Europa og udsigten til udvidelsen forventes væksten i de pågældende lande at nå op på 3,8 % næste år. Det er endnu et tegn på, at de politiske beslutninger, der er truffet for at støtte foreningen af kontinentet, har været rigtige. Opsvinget er dog stadig usikkert, som jeg nævnte tidligere, og vi skal fremskynde gennemførelsen af Lissabon-dagsordenen og fortsætte vores strukturreformer. Det europæiske vækstinitiativ, som Kommissionen har arbejdet med siden starten af året, er begyndt at tage form. Formålet med initiativet er at skabe vækst og beskæftigelse gennem offentlige og private investeringer. På grund af den store støtte, som initiativet fik på Det Europæiske Råds møde i oktober, er vores oprindelige forslag nu også den endelige køreplan med klart definerede aktioner og tidsfrister for

2 fjernelse af de økonomiske og især lovgivningsmæssige og administrative hindringer, der står i vejen for investeringer. Initiativet omfatter endvidere et quick start-program med en liste over en række projekter, der er eller snart vil være klar til iværksættelse. Vi har arbejdet tæt sammen med Den Europæiske Investeringsbank og identificeret 56 projekter inden for områder som transportnet, energi, telekommunikation og forskning. Under udarbejdelsen af listen fastsatte vi en række meget klare kriterier. For det første er projekterne meget gennemarbejdede og kan iværksættes umiddelbart. For det andet har alle projekterne en betydelig virkning på tværs af grænserne. Endelig har vi udvalgt projekter, der kan have en dobbeltvirkning på investering, især privat investering, men som vil have en meget begrænset virkning på miljøet. Vi har endvidere bestræbt os på at fremme stærkt innovative projekter inden for forskning og udvikling. Med hensyn til finansiering vil de samlede investeringer - offentlige og private - beløbe sig til ca. 10 milliarder euro om året fra nu og til Deltagelsen fra den private sektor vil variere fra projekt til projekt. Men beregninger viser, at vi kan forvente, at 60 % af den påkrævede kapital til finansiering af projekterne vil komme fra den offentlige sektor og 40 % fra private investorer. Det betyder, at ca. 6 milliarder euro om året vil komme fra EU og de nationale budgetter. Det svarer til ca. 0,05 % af EU's bruttonationalprodukt, og De er sikkert enig i, at det er en meget billig pris at betale for at give den europæiske økonomi et gavnligt forspring, en pris, der er fuldt forenelig med stabilitets- og vækstpagten. Hvilke trin består initiativet så af? Første trin er Det Europæiske Råds møde i december, hvor initiativet skal godkendes. Derefter skal medlemsstaterne reformere deres forvaltninger og lovgivninger, der ofte er de største hindringer for gennemførelse af projekterne. Det vil især gøre det lettere at involvere den private sektor. Jeg anmoder derfor medlemsstaterne om at koordinere deres nationale og regionale udgiftsplaner med det europæiske initiativ for at maksimere virkningen af investeringerne. Mine damer og herrer, lovgivnings- og arbejdsprogrammet for det kommende år falder sammen med store ændringer for EU. Jeg vil lige minde om de vigtigste datoer for institutionerne. Den 1. maj tiltræder de 10 nye medlemsstater EU officielt, valgene finder sted i juni, og den nuværende Kommissions embedsperiode udløber den 31. oktober Formålet med det program, som jeg præsenterer i dag, er den endelige gennemførelse af de strategiske målsætninger, som Kommissionen har fastsat for sin embedsperiode. Idet næste år vil være et meget specielt år, vil der kun være 73 nye forslag. Det forekommer måske at være mange forslag, men det er faktisk langt færre end tidligere år. Forslagene dækker de politiske prioriteter, der blev drøftet indgående i vores strukturerede dialog med Parlamentet og Rådet i perioden mellem marts og juni. Den højeste prioritet er at forme fremtiden for en udvidet Union, og den er baseret på to vigtige målsætninger, nemlig at sikre en vellykket tiltrædelse og forberede det politiske grundlag for det nye finansielle overslag. Med hensyn til stabilitet skal vi udvikle en nabopolitik for at skabe en venskabskreds omkring Europas nye grænser. Vi skal også gennemføre Tampere-dagsordenen den 1. maj 2004 for fuldt ud at etablere området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Med hensyn til den tredje prioritet - vækst - skal vi opnå fremskridt, hvad angår gennemførelsen af Lissabon-målsætningerne. Ud fra et operationelt synspunkt inkorporerer programmet de målsætninger, der er indeholdt i den nye interinstitutionelle aftale med henblik på at strømline lovgivningsaktiviteterne. Vi har f.eks. sørget for, at vores forslag er i tråd med EU's årlige og flerårige programplanlægning, og vi vil gennemføre den integrerede procedure til vurdering af virkninger for alle de vigtigste initiativer. Med hensyn til stabilitet og sikkerhed præsenterede vi på topmødet i Thessaloniki en række forslag om retlige og indre anliggender og skabte grundlaget for en ny nabopolitik. Forslagene om økonomiske anliggender var koncentreret om Lissabonstrategien, gennemførelse af det indre marked, forskning og det transeuropæiske transportnet. Vi bør i denne sammenhæng ikke glemme de nyligt vedtagne lovgivningsmæssige rammer for den kemiske sektor. Det skal dog nævnes, at arbejdsbyrden har været meget tung i år, og Kommissionen har ikke været i stand til at gennemføre alle opgaverne. Derfor omfatter programmet for 2004 nogle af de initiativer, der ikke er gennemført. På hele kollegiets vegne bifalder jeg Europa- Parlamentets fantastiske samarbejde i planlægningsfasen. Den strukturerede dialog har vist sig at være et fremragende instrument, men der er altid plads til forbedringer, og det er nødvendigt. Med tanke på de tidsfrister, der vil påvirke begge vores institutioner næste år, vil Kommissionen arbejde tæt sammen med Parlamentet for at forbedre vores forhold. Især foreslår vi at erstatte de nuværende dialogformer med en udveksling af synspunkter mellem Formandskonferencen og næstformand de Palacio i april, at benytte os af den skriftlige procedure for midtvejsevalueringen af programmet og at udsætte præsentationen af programmet for som vil være den næste Kommissions ansvar - til delmødet i december 2004, da det vil give os mere tid til at koordinere vores arbejde. Endelig har vi foretaget en forhåndsevaluering af de interne reformer, som har moderniseret vores økonomiske forvaltning og personaleforvaltning. De alvorlige uregelmæssigheder i den tidligere forvaltning af EU's statistiske kontor, Eurostat, har givet os stof til eftertanke og anledning til at undersøge situationen, som har resulteret i vores forslag til en handlingsplan, som jeg vil skitsere for Dem. Jeg beklager, at denne tale er så lang, men det er et alvorligt emne. Den 25. september 2003 fremlagde jeg mine synspunkter om Eurostat-sagen på et møde i

3 Formandskonferencen. Jeg fremlagde min vurdering af situationen på grundlag af undersøgelser udført af OLAF og det omfattende arbejde, som Kommissionens tjenestegrene har udført. Jeg accepterede imidlertid, at kommunikationsbristerne mellem OLAF og resten af Kommissionen og mellem generaldirektøren for Eurostat og dennes kommissær betød, at Kommissionen ikke kunne have truffet alle de nødvendige foranstaltninger på et tidligere tidspunkt. Jeg lovede derfor at fremlægge en handlingsplan for Parlamentet til afhjælpning af problemerne. Efter mødet fremlagde den interne revisor den endelige rapport og præsenterede den for Budgetkontroludvalget. Rapporten indeholder ikke noget nyt, der kan ændre min analyse. Af rapporten fremgår det tydeligt, at de mest alvorlige episoder fandt sted inden 1999, at reorganisationsprocessen startede i 2000, og at Eurostat, finanskontrollen og andre kilder hurtigt inddrog OLAF i sagens vigtigste punkter. Kommissionen havde under alle omstændigheder først mulighed for at handle i maj 2003 på grund af en række kommunikationsbrister på forskellige niveauer, som jeg har nævnt. Vi traf målrettede foranstaltninger, vi kunne dog have handlet hurtigere, og derfor præsenterer vi denne handlingsplan. Planen er baseret på de grundlæggende principper for reformen, og de vigtigste punkter omfatter OLAF's funktionelle uafhængighed, den nye finansforordning, der trådte i kraft i januar 2003, den nye vedtægt for tjenestemænd, bestemmelserne om rettigheder og forpligtelser og adfærdskodekser. Alle disse reformer er iværksat gradvist. Som jeg forklarede den 25. september, vil det være uretfærdigt at vurdere de positive og negative resultater af reformen, som om alt har været på plads allerede i Man skal snarere betragte perioden som en overgangsperiode. Eurostat-sagen illustrerer, hvor nødvendig reformen har været, især hvad angår forhold som mobilitet i forbindelse med betroede stillinger, opdeling af funktionelt ansvar og kontrolansvar og udpegelse af en intern revisor. Det er derfor et spørgsmål om at bygge videre på det, der er opnået ved reformerne, og som allerede har båret frugt. Vi skal konsolidere, give de politiske aktører mulighed for at opfylde deres politiske forpligtelser. Jeg vil også minde om, at vi allerede har truffet nogle strenge foranstaltninger i sommer vedrørende Eurostat selv. Generaldirektøren er erstattet af en anden, og der ansøges om direktører, både inden for og uden for institutionerne, en ny ressourcedirektør er overført, organisationsplanen er gennemgået osv., og endelig er der etableret større mobilitet i forbindelse med kontorchefstillingerne. I tråd med ovennævnte mente jeg, at det var nødvendigt som et første skridt at ændre den adfærdskodeks, der gælder for forbindelserne mellem kommissærerne og deres tjenestegrene, og som stammer fra Selv om de generelle principper, der var grundlaget for adfærdskodeksen i 1999, bør opretholdes, især princippet om ikke at blande sig i ledelsen, skal der lægges mere vægt på kommissærernes politiske ansvar, der ikke blot omfatter deres egne handlinger, men også deres tjenestegrenes handlinger. Den reviderede adfærdskodeks vil derfor omfatte en række bestemmelser til forbedring af formidlingen af oplysninger til kommissærerne for at sikre, at de kan udøve deres ansvar fornuftigt, overvåge deres afdelingers arbejde og give dem generelle retningslinjer, herunder retningslinjer om økonomisk forvaltning. Adfærdskodeksen vil også indeholde en specifik procedure til formelt at henvise forhold til kommissærerne, således at generaldirektøren straks kan henlede en kommissærs opmærksomhed på et forhold eller en udvikling, der vedrører kommissærens politiske ansvar eller hele kollegiets ansvar. For det andet vil jeg også gerne svare på et andet spørgsmål om Eurostat-sagen. Der dukkede tilsyneladende signaler og oplysninger op om Eurostatsagen i forskellige dele af vores institution længe inden maj Isoleret set var disse signaler ikke tydelige nok til at gøre opmærksom på situationens alvor. Hvis de havde været centraliseret og analyseret som helhed, ville vi ikke have været nødt til at vente på de første dokumenterede oplysninger fra OLAF, inden vi kunne træffe forebyggende foranstaltninger. Jeg har derfor besluttet at indføre et nyt system til indsamling og dobbeltkontrol af alle oplysninger om påstande om svindel, uregelmæssigheder eller forseelser, undersøgelse af de pågældende oplysninger og informering af enten Kommissionen eller den ansvarlige kommissær, alt efter det pågældende tilfælde, så de kan træffe de nødvendige administrative, økonomiske eller andre foranstaltninger, især for at beskytte EU's økonomiske interesser. Jeg har besluttet at tage ansvar for den politiske overvågning af systemet med hjælp fra Neil Kinnock og Michaele Schreyer. Det indledende arbejde vil blive udført på administrativt niveau af en gruppe tjenestemænd på generaldirektørniveau og koordineret af generalsekretæren. Systemet vil især give os mulighed for at følge bedre op på oplysninger fra OLAF, IDOC og IAS. Det er helt klart tanken at undgå at foretage yderligere undersøgelser eller at overtage de roller, der påhviler politikerne eller administratorerne, der fortsat vil være ansvarlige for nøje at overvåge ledelsen og reagere forsvarligt i forhold til de oplysninger og undersøgelsesrapporter, som de modtager. Systemet vil umiddelbart tjene som et overvågnings- og tidligt varslingssystem. For det tredje har jeg besluttet at forbedre oplysningskanalerne mellem de centrale tjenestegrene og de operationelle afdelinger, styrke forbindelserne, forbedre bestemte former for praksis og følge op på nogle af forslagene i den interne revisors rapport. Disse er grundlæggende tekniske foranstaltninger, men jeg mener, at de er meget vigtige for forbedret udveksling af oplysninger og styrkelse af kontrolsystemerne. Jeg beskrev disse foranstaltninger for Budgetkontroludvalget tidligere på dagen. Jeg vil runde mine overvejelser om Eurostat-sagen af med at tale om OLAF. Alle anerkender, at den nuværende situation er utilfredsstillende på en række

4 områder. OLAF er et af Kommissionens udvalg, men OLAF udfører sine undersøgelser uafhængigt af Kommissionen. OLAF træffer sine egne beslutninger i forbindelse med sine aktiviteter. Det er i overensstemmelse med vores hensigter. Men det nuværende retsgrundlag er for vagt, hvad angår OLAF's ret til at videregive oplysninger til institutionerne eller de personer, der er involveret i en undersøgelse. Det har vist sig at være en ulempe i Eurostat-sagen. Jeg ønsker at fjerne al tvivl om OLAF's undersøgelse. Jeg har fuld tillid til generaldirektør Brunner. Jeg ønsker at undersøge den måde, hvorpå vores institution er opbygget, ikke det arbejde, som har fundet sted under generaldirektøren, der har truffet de rette foranstaltninger i denne sag. Kommissionen befinder sig i den uheldige situation at skulle tage politisk og retligt ansvar for OLAF's arbejde uden at have midlerne til at udøve det pågældende ansvar, og Kommissionen er endvidere juridisk ansvarlig for OLAF i enhver retssag, der anlægges, f.eks. erstatningssager anlagt af personer, der finder, at deres rettigheder er overtrådt. Jeg har i forbindelse med planerne om en europæisk offentlig anklager foreslået Parlamentet, at OLAF skal være et totalt uafhængigt organ inden for klare politiske rammer. Det er stadig mit mål, og vi skal fortsat prioritere yderligere arbejde med henblik på at gøre OLAF til et fuldt ud eksternt organ. Men for at løse de nuværende operationelle problemer hurtigst muligt vil jeg foreslå nogle umiddelbare foranstaltninger, der vil indebære ændringer af forordningen om OLAF med det formål at få disse ændringer vedtaget af det nuværende Parlament. Vi må gøre noget for at give vores efterfølgere et retsgrundlag, hvorpå de kan arbejde med fred i sindet. Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har ligeledes givet udtryk for behovet for at styrke retsgrundlaget, som også er nævnt i forbindelse med arbejdet i Budgetkontroludvalget, især i hr. Böschs betænkning. Kommissionen tager det til efterretning. Jeg vil nu forelægge de vigtigste aspekter af de forbedringer, som vi har planlagt. For det første ønsker vi at styrke OLAF's operationelle uafhængighed ved at prioritere OLAF's aktiviteter hensigtsmæssigt, især med henblik på udvidelsen. Det vil muligvis i denne sammenhæng være en god idé at tildele Kommissionens tjenestegrene nogle bestemte horisontale opgaver, som ikke er forbundet med undersøgelser. For det andet ønsker vi, at OLAF får mulighed for at koncentrere sig om sine prioriteter. Vi må derfor i forordningen fastlægge og værne om et princip, hvorved der kan træffes relevante foranstaltninger og udøves diskretion. Det vil give OLAF mulighed for at videregive opgaven til de relevante myndigheder med at følge op på sager, der er af mindre betydning, eller som ligger uden for OLAF's prioriterede aktiviteter, samt fremskynde og effektivisere undersøgelserne. Jeg vil gerne specificere, at beslutningen om, hvorvidt man skal indlede en undersøgelse, altid skal træffes af OLAF. For det tredje ønsker vi, at der skal være klarere regler om udveksling af oplysninger mellem OLAF og de pågældende institutioner og organer. Vi skal også undersøge, hvordan disse oplysninger behandles af de involverede institutioner. Vi skal skabe en bedre balance mellem sikringen af undersøgelsernes effektivitet og beskyttelsen af EU's økonomiske interesser med forebyggende foranstaltninger. Der skal også kastes lys på spørgsmålet om det endelige ansvar for de beslutninger, der træffes. For det fjerde vil ændringer til forordningen også sikre retten til forsvar, et spørgsmål af grundlæggende betydning. For det femte skal vi også endnu en gang undersøge OLAF's styreform, både for at øge rollen og rammerne for Overvågningsudvalget og for at oprette en interinstitutionel administrativ bestyrelse. Som opsummering foreslår jeg at øge effektiviteten af OLAF - som får en meget stor arbejdsbyrde i det udvidede EU - med flere midler til personale, større fokus på opgaver vedrørende undersøgelsesfunktionen, ændring af forordningen og større ansvar. Hr. formand, her er således de vigtigste punkter i den handlingsplan, som jeg foreslår, at vi iværksætter som reaktion på de spørgsmål, der er opstået som følge af Eurostat-sagen. Der vil blive udarbejdet en meddelelse i slutningen af året. Hvad angår interne foranstaltninger inden for Kommissionen forventer jeg, at de vedtages i december. Jeg håber endvidere, at vores møder med Parlamentet vil være tilstrækkelige til at stille et lovforslag om OLAF, som har en rimelig chance for at blive vedtaget af Parlamentet, og som vil bringe os nærmere forslaget om den europæiske offentlige anklager, som vi alle fortsat støtter. Hr. formand, jeg indledte min tale med at understrege de store udfordringer, som vi står over for i Hertil bør jeg naturligvis tilføje regeringskonferencen. Af alle de spørgsmål, der er rejst, ønsker jeg i dag at fokusere på ét, nemlig sammensætningen af Kommissionen. Det hævdes, at det ikke vil kunne lade sig gøre at være 25 medlemmer eller mere i Kommissionen, men jeg vil gerne understrege, at det vil komme an på en prøve næste år, hvor vi i løbet af en periode på seks måneder vil hilse kollegerne fra de nye medlemsstater velkommen, og hvor Kommissionen således vil bestå af 30 medlemmer. Der vil naturligvis være tale om en overgangsperiode, hvor der ikke oprettes nye porteføljer, og den vil kun vare indtil slutningen af denne Kommissions embedsperiode. Men fra 1. november 2004 vil Kommissionen bestå af 25 kommissærer. Jeg er overbevist om, at Kommissionen vil kunne fungere fremragende, uanset om der er 25 eller 30 medlemmer. For det første garanterer Nice-traktaten allerede sammenhængen i forbindelse med en udvidet Kommission, og formanden for den kommende Kommission vil have udvidede beføjelser til at organisere, lede og overvåge Kommissionens arbejde. For det andet er jeg ikke enig i, at Kommissionens opgaver kan fordeles på ca. 12 porteføljer. Vi skal ikke glemme, at kommissærerne også skal være Europas ansigt udadtil, hvad angår den offentlige mening i deres egne lande, og det vil være endnu mere vigtigt for borgerne i de nye medlemsstater. Endelig afhænger

5 Kommissionens effektivitet ikke af antallet af medlemmer, men af måden, hvorpå ressourcerne anvendes. De reformer, som vi har gennemført i de seneste par år, har allerede givet positive resultater. Derfor vil fælles ansvar og konsekvens i Kommissionens arbejde være af primær interesse for mig. En udvidet Kommission vil utvivlsomt medføre en række udfordringer, men løsningen er ikke en Kommission på to niveauer, hvor halvdelen af kommissærerne skal spille en sekundær rolle. Mine damer og herrer, jeg har talt om kortsigtede forpligtelser, men Kommissionen ser allerede fremad. Tidligere på året startede vi en vidtrækkende debat om det nye finansielle overslag. I 2007 vil EU måske bestå af 28 medlemsstater og ca. en halv milliard borgere, og EU vil have en ny forfatning. Derfor er det klart, at drøftelserne skal starte nu, hvis alle instrumenter skal fungere i slutningen af Tidligere erfaringer viser, at der ikke er nogen tid at spilde. Forberedelsen til fremtiden skal indebære fastsættelse af politiske retningslinjer, for vi skal beslutte, hvad vores overordnede rammer for EU's politikker skal være, inden vi udarbejder regnskabet. Vi skal holde os vores målsætninger for øje - fred, bæredygtig udvikling, solidaritet og frihed. Rent praktisk betyder det, at vi skal arbejde efter følgende plan, en køreplan for Lissabon- og Göteborg-dagsordenen, solidaritet mellem landene og regionerne for at hjælpe dem, der halter bagefter, europæisk borgerskab i et område, der har udviklet sig fra en markedsplads til et politisk område, den eksterne dimension af vores model og vores politiske valg, som starter med de nabolande, som vi skal opbygge en venskabskreds med. Det er vigtigt, at denne lovgivende forsamling - den lovgivende forsamling, der har afsluttet udvidelsesprocessen - skal være involveret i udarbejdelsen af de politiske retningslinjer for et udvidet EU. Hr. formand, jeg vil gerne runde af med at sige, at 2004 vil være et år med udfordringer, fornyelse og udvikling. De europæiske valg vil give en uvurderlig mulighed for at måle borgernes vilje til at deltage i vores projekt. På baggrund heraf skal Kommissionen være klar over, at den er grundlaget for et system med kontinuitet, stabilitet og dynamik. Vi er sammen med Parlamentet, Rådet og alle de øvrige institutioner forpligtet til at føre de historiske planer ud i livet. Sammen kan vi opbygge et større, stærkere og mere uafhængigt EU. (Bifald) Antonione, Rådet. - (IT) Hr. formand, hr. kommissionsformand, mine damer og herrer, som led i Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) foranstaltninger lyttede vi i går med stor interesse til Kommissionens præsentation af sit lovgivnings- og arbejdsprogram for 2004, der i dag formelt blev præsenteret for Europa-Parlamentet af kommissionsformand Prodi. De store institutionelle begivenheder i EU's kalender i 2004 giver programmet en særlig betydning vil være et år med store forandringer. For det første vil der være undertegnelsen af den nye forfatningstraktat, der vil danne grundlaget for EU's fremtidige udvikling. Næste år byder også på Europa-Parlamentets valg - der for første gang også vil omfatte borgerne og kandidaterne fra de 10 nye medlemsstater. Den 1. november 2004 vil den nye Kommission påbegynde sit arbejde. Endelig vil vi næste år også opleve starten af forhandlingerne om definitionen af det næste finansielle overslag, der vil være afgørende for EU's politik i de kommende år. Selv om Rådet endnu ikke har fastlagt sin holdning til Kommissionens program, kan Rådet fuldt ud tilslutte sig de tre vigtigste prioriteter, der er identificeret af Europa- Kommissionen, nemlig udvidelse, stabilitet og bæredygtig vækst. Rådet har bemærket de mål, som Kommissionen har fastsat, og de initiativer og forslag, som Kommissionen har i sinde at præsentere i løbet af 2004 for at gennemføre disse prioriteter. Når man tager det kommende års institutionelle begivenheder i betragtning, skal lovgivningsarbejdet være så målrettet som muligt, og formandskabet bifalder derfor Kommissionens angrebsvinkel med først og fremmest at koncentrere sig om de væsentligste initiativer. Jeg vil også gerne understrege, at samarbejdet mellem Rådet og Parlamentet endnu mere end tidligere vil være en afgørende faktor i sikringen af, at Kommissionens lovforslag vedtages inden for den planlagte tidshorisont. Rådet har med tilfredshed noteret sig, at Kommissionen fuldt ud har gennemført den nye procedure til vurdering af virkninger. Som Det Europæiske Råd understregede i oktober, er denne procedure meget væsentlig, hvis vi skal undgå, at der opstår situationer, hvor EUlovgivningen medfører, at EU bliver mindre konkurrencedygtig end andre økonomiske områder i verden. Formandskabet har også med stor glæde bemærket, at Kommissionens årlige programmering er udført inden for rammerne af den strukturerede interinstitutionelle dialog. Dialogen mellem Kommissionen på den ene side og Rådet og Parlamentet på den anden side, der blev indledt på baggrund af Kommissionens meddelelse om den årlige politiske strategi, vil gøre det muligt for de to institutioner at sikre, at deres synspunkter om forslag fra Kommissionen for det kommende år tages i betragtning, inden den endelige version af lovgivnings- og arbejdsprogrammet udarbejdes. Jeg synes derfor, at jeg må understrege, at jo hurtigere den årlige politiske strategi præsenteres, jo større udbytte vil man få af den. Mere specifikt vil en præsentation på det rette tidspunkt gøre det muligt at komme længere i drøftelsen af budgetprocedurerne på grundlag af resultaterne af den strukturerede dialog med Parlamentet og Rådet.

6 Selv om Rådet, som jeg nævnte tidligere, endnu ikke har fastlagt sin holdning vedrørende Kommissionens arbejdsprogram, vil Rådet naturligvis tage programmet i betragtning under udarbejdelsen af sit eget arbejdsprogram. Jeg ønsker i denne forbindelse at minde om, at de seks delegationer, der udgør Rådets formandskab i de næste tre år, i overensstemmelse med de reformer, der blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Sevilla, hvis formål er at sikre større kontinuitet og sammenhæng i Rådets arbejde, er i færd med at udarbejde en flerårig strategi, der vil blive godkendt af Det Europæiske Råd i december. Jeg vil også gerne nævne her, at fremtidige formandskaber - det irske og hollandske - som vil få opgaven næste år med at styre Rådets arbejde om Kommissionens initiativer for 2004, allerede er i færd med at udarbejde det næste årlige program for Rådet - i lighed med hvad det græske og italienske formandskab gjorde for indeværende år, det husker jeg vel. Parlamentet vil naturligvis blive underrettet hurtigst muligt om resultaterne af dette arbejde, så det har en chance for at fremsætte sine egne observationer i henhold til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. Hr. formand, mine damer og herrer, endelig vil jeg under denne forhandling om Kommissionens program gerne benytte lejligheden til at sige et par ord om det italienske formandskabs målsætninger med henblik på Det Europæiske Råds møde i december, der er et emne, som jeg naturligvis vil beskrive mere indgående under plenarforsamlingens næste møde i Bruxelles. De beslutninger, som vedtages på topmødet i december, vil i et vist omfang afspejle de prioriteter, der er fastsat af Kommissionen, og vil derfor kunne bidrage til at opfylde de målsætninger, der er fastsat for Med hensyn til udvidelsen vil Det Europæiske Råd først og fremmest blive anmodet om at evaluere fremskridtene i forhandlingerne med Bulgarien og Rumænien på grundlag af de rapporter og strategidokumenter, som Kommissionen har udarbejdet for nylig, og dermed fastsætte en tidshorisont for afslutningen af medlemskabsforhandlingerne med de to lande. Det Europæiske Råd vil - igen på grundlag af Kommissionens rapport - også blive anmodet om at vurdere fremskridtene i de 10 tiltrædelseslande vedrørende vedtagelsen og gennemførelsen af EU's acquis. Med hensyn til stabilitetsmålet som defineret i Kommissionens program skal Rådet, hvad angår interne aktioner, vurdere fremskridtene inden for asyl, migration og eksterne grænser, især i lyset af den tidsfrist der blev fastsat i Thessaloniki, Sevilla og Tampere. Hvad angår eksterne spørgsmål, skal Det Europæiske Råd vedtage den europæiske sikkerhedsstrategi, der er udarbejdet af Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, for at løse problemerne med masseødelæggelsesvåben og evaluere de fremskridt, der er opnået med hensyn til den europæiske sikkerheds og forsvarspolitik. Stats- og regeringscheferne skal også godkende et detaljeret arbejdsprogram for Kommissionen og Generalsekretæren/den højtstående repræsentant om forholdet til den arabiske verden. Endelig skal Det Europæiske Råd vedtage håndgribelige beslutninger vedrørende vækstinitiativet, især i forbindelse med quick start-programmet, og Rådet vil modtage en rapport fra Kommissionen med forslag om styrkelse af produktionsrammerne for at forebygge afindustrialisering. (Bifald) Poettering (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, hr. formand for Rådet, kære kolleger, jeg vil på vegne af PPE-DE-Gruppen først udtrykke vores sorg over mordet på de italienske soldater og carabinieri, men også på de irakiske statsborgere, som er blevet ofre for denne afskyelige forbrydelse. Vi vil også udtrykke vores afsky over for forbrydelserne i Istanbul og erklærer vores respekt for og sympati med familierne og de efterladte dér. Kære kolleger, der er situationer i det politiske liv, hvor man gerne havde været bestemte udtalelser og en bestemt tale foruden. Men desværre er jeg nødt til at udtale mig nu, og det gør jeg i god ro og orden og sagligt, for jeg vil ikke have, at bølgerne, som den politiske diskussion blev fanget af i Italien i sidste uge, skal gå endnu højere. Hr. kommissionsformand, De mente, at det var rigtigt at præsentere et politisk manifest i Italien i sidste uge. Dette manifest, hr. kommissionsformand, er ikke vores problem, selv om man kunne sige, at når De fremlægger et vidtrækkende politisk program, bør et lands indenrigspolitik ikke være anledning hertil, derimod havde Europa-Parlamentet snarere været det egnede sted til det. Det skulle også siges... (Tilråb, vedvarende bifald)... men, hr. kommissionsformand, det er ikke mit hovedpunkt. De vil sikkert få lejlighed til, hr. Cohn- Bendit, at give udtryk for Deres holdning. Giv mig som demokrat ro, således at jeg kan udtrykke mine tanker her. Det, jeg kritiserer, er, at De har ført partipolitik, at De har opfordret til, at en bestemt politisk orientering, nemlig venstrefløjen i Italien, skal slutte sig sammen, at De dermed har skabt det indtryk,... (Bifald)... at der på den ene side er folk, som går ind for reformer og for Europa, og på den anden side folk, der ikke er tilhængere af Europa. Jeg siger på vegne af vores gruppe, at hvert eneste medlem af vores gruppe deler lidenskaben for Europa, og vi bør ikke skille europæerne fra hinanden hverken i Italien eller i Europa.

7 (Bifald) Man kan heller ikke sige, at det er en privat udtalelse, for den kommer fra formanden for Kommissionen. Den, der er formand for Kommissionen, handler altid på vegne af alle europæere. Jeg er enig med hr. Barón Crespo: Når formanden for Kommissionen nævner listen til valget til Europa-Parlamentet, er han nødt til at træde tilbage fra sit embede. Og, hr. formand, min udtalelse i Corriere della Sera har jo ført til,... (Bifald)... at De langt om længe har understreget, at De ønsker at varetage Deres mandat indtil 1. november Vi bifalder denne holdning, men selv medlemmer af Kommissionen har i den forløbne uge sagt, at der har været rygter om, at De muligvis ville kandidere på listen til valget til Europa-Parlamentet. Heldigvis har De nu skabt klarhed. Men at denne situation, denne rygtesmedje, er opstået, har også været til skade for Kommissionen, og jeg nævner det her, fordi det skal nævnes her. (Bifald) Den, der har en høj stilling i EU, bør altid tænke på, at enhver af hans eller hendes udtalelser er en udtalelse på vegne af hele EU. Og hvis Corriere della Sera havde ringet til mig for at spørge mig om rådsformandens holdning til Tjetjenien, havde jeg også sagt, at jeg ikke er indforstået med en sådan erklæring, som De afgav. Vi forsøger at være objektive, vi ønsker at tjene Europa, og derfor må vi ikke dele Europa. (Bifald) Hr. formand, De blev - og det vil jeg gerne minde om - også udnævnt med vores tillid den 15. september 1999, selv om De ikke hører til vores partifamilie. Vi viste Kommissionen tillid, selv om flertallet i Kommissionen i modsætning til valgresultatet ikke hører til vores partifamilie. Det er godt, at det i forfatningsudkastet fastsættes, at der fremover skal tages hensyn til valget til Europa-Parlamentet, når der stilles forslag om embedet som formand for Kommissionen. (Bifald) Hr. kommissær Solbes, jeg ville ønske, at vi også hører lidt om den europæiske valutas stabilitet. Jeg tror, at De vil beskæftige Dem med det i dag, hr. Prodi. Jeg vil gerne opmuntre Kommissionen til og takke kommissær Solbes, som vi ser som garant for den europæiske valutas stabilitet, udtrykkeligt for, at De opretholder denne kurs, ikke kun i forhold til de små lande, men også i forhold til de store lande i EU. (Bifald) Hr. formand Antonione, jeg forstår især at værdsætte, at repræsentanten for Rådet er her. Det burde være en selvfølge, men tidligere var det det ikke. Jeg vil gerne anerkende, at De er her i dag, og jeg vil opmuntre og opfordre Dem til ikke at støtte de idéer på regeringskonferencen, som spøger i mange finansministres hoveder, nemlig om at reducere Parlamentets rettigheder i budgetspørgsmål, hvilket ville støde på vores afgørende modstand, og til at sige med al tydelighed, at De står på Europa-Parlamentets side, og at vi ønsker ligestilling mellem Parlamentet og Ministerrådet i forbindelse med EU's budget. (Bifald) Lad mig afslutningsvis sige noget, som jeg siger med stor personlig sympati, hvilket kommissionsformanden ved, men hvor personlig sympati og politiske spørgsmål skal adskilles, og hvor man ikke kan feje et kritikpunkt ind under gulvtæppet på grund af personlig sympati, men er nødt til at sige sandheden. Hr. formand, De er formand for alle europæere. De beklæder det højeste embede i EU. Giv os, PPE-DE-Gruppen, mulighed for at vise Dem tillid, indtil Deres mandat slutter, indtil 1. november Hvis De kan bevise, at De fortjener vores tillid, har De os på Deres side. (Bifald) Barón Crespo (PSE). - (ES) Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen, mine damer og herrer, lad mig først og fremmest på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe give udtryk for vores solidaritet og medfølelse med de italienske politiofficerers familier, de irakiske borgeres familier og familierne til ofrene for angrebet på synagoerne i Istanbul, som repræsenterer det sefardiske samfund i Tyrkiet. "Sefarad" er det hebraiske ord for Spanien, og vi skal huske, at disse jøder for femhundrede år siden fandt tilflugt og tolerance i det tyrkiske imperium, en tolerance som blev dem nægtet i Spanien dengang. Når det er sagt, hr. formand, vil jeg gerne takke hr. Poettering, fordi han bragte politikken på bane i denne forhandling, for det virker besynderligt, at vi ikke kan tale om politik her. Det er korrekt, at jeg sagde til kommissionsformanden, at han burde træde tilbage, hvis han stillede op til valget til Europa-Parlamentet, men jeg sagde også andre ting. For det første, at kommissionsformanden har opbakning fra næsten hele Parlamentet for øjeblikket, og at han derfor bør leve op til sit ansvar. Men som borger har han ret til at komme med sin vision for Europas fremtid. Jeg synes derfor, at det er positivt, at han har udarbejdet dette dokument om den europæiske drøm, som efter min mening er meget bedre end den tale, han har holdt i dag. Men når det er sagt, har jeg hos hr. Poettering fornemmet en vis tone, en vis mistro, det vil sige, "vi troede, at han var på vores side, og nu har han skiftet side". Jeg mener, at den enkelte har lov til at skifte mening og modnes personligt i løbet af livet, og jeg hilser kommissionsformand Prodi, fordi han indtager nogle socialt og politisk mere progressive holdninger. Vi får nok lejlighed til at tale om dette.

8 Under alle omstændigheder er det, vi alle har brug for nu, en stærk Kommission, der er handlekraftig helt frem til den sidste dag i dens valgperiode. Det samme gælder for Rådet, for efter min mening er den største skandale, vi har oplevet i de seneste dage, at rådsformanden fuldstændig har ignoreret Ministerrådets, Kommissionens og Parlamentets linje og er kommet med nogle helt uacceptable udtalelser om Tjetjenien og Rusland. De har mulighed for at rette op på dette, så vi i morgen kan stemme sammen om forslaget til beslutning vedrørende topmødet om Rusland. Nu vil jeg koncentrere mig om hr. Prodis tale. For det første vil jeg ikke på vegne af min gruppe beklage mig over, at der er færre forslag. Vores eneste problem er, at vi ikke ved, hvad det er for nogle. Hr. Prodi har allerede meddelt os, at næstformanden, fru de Palacio, vil tale med udvalgsformændene, så vi skal nok få besked. Jeg nævner også i forbifarten, at det er på tide at evaluere kommissærernes politik, og jeg vil sende hr. Poettering de erklæringer, som fru de Palacio, som ikke går glip af et eneste af Folkepartiets møder i Spanien, er kommet med om socialdemokraterne. Her i Parlamentet er vi alle politisk engageret, ikke kun hr. Prodi. Med hensyn til væksten har kommissionsformanden givet os en meteorologisk vurdering af væksten ved at sige, at "det ser ud til, at det bliver bedre". Jeg synes, at det er vigtigt, at han på Kommissionens vegne forklarer, hvordan han mener, at stabilitets- og vækstpagten skal tilpasses den nye situation. Det er et meget vigtigt og meget afgørende krav. Hertil kommer behovet for at styrke den økonomiske styring. Jeg har også, hr. formand, bemærket, at han gemte de finansielle overslag til sidst, som om de var kommet med i sidste øjeblik. Det er rigtigt, at den 10 år gamle Delors-plan er kommet på bordet igen, og jeg synes ikke, at vi kun skal tale om infrastrukturer, men også om nervesystemet i hele Fællesskabet, det vil sige forskning og udvikling. Jeg har imidlertid noteret, at han efter forhandlingen af Sapirs betænkning og kommissær Barniers erklæringer ikke har været særlig præcis med hensyn til reformen af samhørighedspolitikken. Jeg synes, at han skal være meget mere eksplicit, for dette spørgsmål er helt essentielt for de nye medlemslande og for balancen mellem de nuværende medlemmer. For det andet har hr. Prodi brugt næsten halvdelen af sin tale på Eurostat, og jeg vil gerne komme med et par rettelser hertil. For det første, at det ud over de mange rapporter, som Kommissionen og OLAF har udarbejdet, er Europa-Parlamentet, der har spillet en vigtig rolle i sagen om Eurostat via betænkningen af Casaca, og det synes jeg, vi skal huske på, for der bliver tilføjet nye instrumenter, og ikke desto mindre glemmer man den afgørende rolle, som Europa-Parlamentet spiller. Jeg beklager, at Parlamentets øvrige grupper ikke har støttet, at vi parallelt med formandens tilstedeværelse drøfter betænkningen af Bösch om svindel, som er tilgængelig, og som formanden har nævnt. Hvad angår Eurostat, noterer jeg mig forslaget om at konkretisere karakteren af det politiske ansvar og reformen af Kommissionens kodeks for god forvaltningsskik, men jeg undrer mig over, at man nu foreslår et nyt instrument, som praktisk taget duplikerer OLAF. Vi ender som den vignet fra sovjettiden, hvor man ser, hvordan en borger bliver forfulgt af to KGB-agenter, der igen bliver overvåget af to agenter, og hvor der er en uendelig række af folk, der overvåger hinanden. Det drejer sig ikke om at mangedoble instrumenterne, men om at gøre det på en tydelig og demokratisk måde, og her kan Parlamentet spille en afgørende rolle. Jeg tror ikke, at tingene bliver løst ved at skabe et nyt magtcenter i Kommissionen. Der er noget i det menneskelige væsen, som vi på spansk - og jeg tror, at der findes noget tilsvarende på alle sprog - udtrykker med et mundheld, der lyder, "at loven er til for at brydes ". Det vil sige, at det ikke nødvendigvis bliver bedre, fordi vi laver mange regler og regulativer. Der skal være en konkret mulighed for kontrol, og i denne forbindelse er forslaget om at knytte OLAF sammen med den europæiske anklager interessant. Jeg vil hellere høre Rådets mening end Kommissionens, for det er først og fremmest regeringerne, der modsætter sig den europæiske anklager. For os er det ikke noget polemisk spørgsmål. Det er derfor, hr. formand, nødvendigt, at drøfte en uopsættelighedsprocedure, så vi kan drøfte disse spørgsmål i løbet af indeværende valgperiode. Hr. kommissionsformand, når De siger 25 eller 30 kommissærer, tænker De så på en eventuel kompromisløsning for topmødet i december? For når vi lægger 25 og 30 sammen, kan vi se, at der er nogle lande, der får to kommissærer. Og nu til mit sidste punkt om, hvorvidt De fastholder Deres forslag om at fordele porteføljerne og indrette Kommissionen således, at der bliver junior- og seniorkommissærer? (Bifald) Clegg (ELDR). - (EN) Hr. formand, jeg vil på vegne af ELDR-Gruppen tilslutte mig tilkendegivelserne af solidaritet, sympati og deltagelse over for de italienske carabinieri og de øvrige ofre for attentatet i Irak i sidste uge og naturligvis også ofrene for de frygtelige angreb på synagogerne i Istanbul. Jeg vil undlade de store politiske armbevægelser, som nogle af de tidligere talere har benyttet sig af, og fokusere på det forhåndenværende emne - det årlige lovgivnings- og arbejdsprogram. Jeg vil starte med at understrege, at ELDR-Gruppen forsvarer kommissionsformandens ret til at give udtryk for sin personlige holdning til politiske spørgsmål vedrørende EU's fremtid. Jeg må dog sige, at jeg som liberal, der er tilhænger af den offentlige menings diversitet og pluralisme, tvivler på det fornuftige i at være fortaler for to opponerende blokke i den europæiske debat, både her og mere generelt i medlemsstaterne. Med hensyn til det årlige program vil andre kolleger tale om Eurostat-spørgsmålet senere. ELDR-Gruppen har vedvarende hilst de senere års udvikling velkommen,

9 især den måde, hvorpå Kommissionen har præsenteret dette vigtige dokument. For kun et par år siden var det ikke mere end en vilkårlig indkøbsliste med lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige forslag. Der har både i år og tidligere år været forsøg på at indføre en strategisk angrebsvinkel, og vi hilser nogle af de seneste fornyelser velkommen, f.eks. strengere procedurer til vurdering af virkninger. Som kommissionsformand Prodi selv helt korrekt har erklæret, er der stadig behov for forbedring, og vi vil gerne fremhæve tre områder, som vi mener, at dokumentet foran os i dag i høj grad mangler. For det første er valget af de tre strategiske prioriteter - nemlig udvidelse, stabilitet og vækst - udmærket. Men disse prioriteter er så bredt formuleret, at det næsten er umuligt at forestille sig, at nogen skulle have indvendinger imod dem. Det er lige så umuligt at forestille sig nogle lovgivningsmæssige eller ikkelovgivningsmæssige forslag, der ikke ville kunne høre ind under disse tre prioriteter. Der er med andre ord ikke noget reelt valg med hensyn til Kommissionens forslag i år og intet valg med hensyn til EU's strategiske prioriteter. Der er derimod risiko for meget brede tiltag over for EU's erhvervsliv på grund af den brede formulering af de tre prioriteter. For det andet er der ingen tydelig forbindelse mellem disse tre bredt formulerede prioriteter og de omfattende bilag med lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige forslag. Vi har forstået, at et af bilagene - de indeholder begge ca. 50 lovforslag - omhandler prioriteterne, og at det andet ikke omhandler prioriteterne. De personer, der har gennemgået listerne, har opdaget, at de fuldstændig overlapper hinanden. De er ikke tydeligt organiseret i henhold til prioriteterne, men er delt kunstigt op i to kategorier. Prioriteterne har tilsyneladende ikke påvirket valget af de lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige forslag foran os i dag, og det giver en noget kunstig indgangsvinkel til udvælgelse af de forslag, der er fremlagt. For det tredje undertegnede vi, som både formanden for Kommissionen og formanden for Rådet har nævnt, i sommer en interinstitutionel aftale, som blev udarbejdet med det udtrykkelige formål at sikre bedre lovgivning i EU. Kommissionen har inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale udtrykkeligt forpligtet sig til i dag under præsentationen af sit årlige lovgivnings- og arbejdsprogram fuldt ud at klarlægge forholdene omkring valg af retsakt for hvert forslag og valg af retsgrundlag. Der er nogen indikation af retsgrundlaget i disse omfattende og noget uigennemskuelige bilag, men overhovedet ingen henvisning til valg af retsakt. Det kan da ikke være fordi, at Kommissionen et par måneder efter undertegnelsen af en interinstitutionel aftale om bedre lovgivningsprocedurer - ved første forhindring - undlader at indfri de løfter, der blev afgivet i aftalen. Det ser virkelig ikke godt ud med henblik på forbedring af lovgivningen, hvis det er sandt. Det er et fantastisk vigtigt øjeblik i den politiske og lovgivningsmæssige cyklus i EU. Det er det øjeblik, hvor Europa-Kommissionen udøver sit største privilegium og sin særlige rettighed - nemlig sin eksklusive initiativret. Denne initiativret kan udelukkende forsvares, hvis den udøves på en fuldt ud ansvarlig og gennemsigtig måde. På grundlag af det, vi har set i dag, mener vi ikke, at det er tilfældet. Der er stadig behov for stor forbedring. (Bifald) Blak (GUE/NGL). - Hr. formand, på GUE/NGL- Gruppens og især mine italienske kollegers vegne vil jeg gerne udtrykke vor dybeste sympati med de italienske og irakiske familier, som er hårdt ramt. Vi tager klar afstand fra de frygtelige handlinger, som terrorgrupperne har udført, og vi fordømmer dem på det kraftigste. Jeg vil gerne benytte GUE/NGL-Gruppens taletid til at tale om Eurostat, og jeg vil gerne gøre det helt klart, at min gruppe ikke er ude på at få afsat Prodi- Kommisssionen på grund af Eurostat. Vi vil tværtimod gerne afslutte denne sag og give Kommissionen arbejdsro det sidste år. Kommissionen har et meget ambitiøst arbejdsprogram for 2004 med udvidelsen og skabelse af stabilitet og vækst, ikke kun i EU, men også i resten af verden. Desværre vil Eurostat-skandalen hænge som en skygge over Kommissionen, indtil der er placeret et politisk ansvar, så vi vil gerne opfordre Prodi til at afsætte den ansvarlige kommissær for Eurostat, så Kommissionen kan få arbejdsro. Vi har nu fået den endelige rapport fra den interne revisions- og kontroltjeneste om Eurostat. Den bekræfter desværre, hvad vi længe har vidst, at administrationen af Eurostat har været en skandale. Det har imidlertid været meget svært for den interne revisions- og kontroltjeneste at fastslå, hvad der egentlig er foregået i Eurostat. Der er intet arkiv, og de fleste dokumenter mangler. Det er derfor ikke muligt at sige særlig meget om praksis efter 1999, men vi ved, at de ulovlige konti var åbne helt indtil sommeren sidste år og i år. Vi ved, at der er en stor risiko for, at der er rigtig mange penge, der er gået i forkerte lommer. Vi ved, at der stadigvæk ikke er nogen kontraktdatabase. Vi ved, at der ikke har været nogen opfølgning på revisionerne. Vi ved, at der næsten intet er gjort for at rydde op. Vi ved med andre ord, at administrationen af Eurostat har været en skandale, også efter Men er der nogen, der tager ansvaret? Nej, tilsyneladende ikke. Santer-Kommissionen faldt for snart 5 år siden. Det gjorde den, fordi Vismandsgruppen konkluderede, at det var meget svært at finde nogen i Kommissionen, som var villig til at tage ansvaret. Efter et hav af reformer havde vi faktisk håbet, at de tider var ovre, men vi oplever desværre i disse dage lidt af et déjà vu Efter at Santer-Kommissionen faldt, har vi nu fået en ny artikel i traktaten. Det er nu blevet muligt for Kommissionens formand at afsætte enkelte

10 kommissærer. Det har Prodi valgt ikke at gøre med henvisning til, at Solbes, den ansvarlige, intet vidste. Prodi har dog indrømmet, at Solbes har gjort sig skyldig i passivitet. Det er efter min mening og gruppens mening en grund nok. Passivitet og ligegyldighed er også en form for forbrydelse, en forbrydelse, som man skal tage ansvar for. Prodi har i dag fremlagt sin handlingsplan for Eurostat. Jeg bliver nødt til at sige det meget klart: Min gruppe er dødtræt af handlingsplaner. Vi vil se resultater. Vi har set et hav af handlingsplaner og reformplaner de sidste fire år. Det er selvfølgelig udmærket at have planer for nye og bedre procedurer, og vi vil selvfølgelig bakke sådanne ting op. Men det er bare ikke nok. Kulturen skal ændres. Det bliver den kun, hvis formanden sender et stærkt signal til sine ansatte. Uregelmæssigheder og svindel har konsekvenser. Vi husker jo nogle kloge ord fra hr. Prodi. Nul tolerance for svig. Flotte ord, men åbenbart ingen konsekvens. I Budgetkontroludvalget gav jeg dem et råd for mindre end en lille time siden. Det var, at de skulle finde en anden kommissær til at overtage Eurostat det sidste år, og så kunne Solbes beholde sine ansvarsområder. Men han har administreret Eurostat til bundkarakter. Han har med sin passivitet været med til at vedligeholde en kultur af systematisk rod og uregelmæssigheder. Han kan med andre ord ikke længere have ansvar for Eurostat, og nu håber jeg virkelig, at de opfylder løftet om konsekvens og nul tolerance over for svig, samt at de finder en anden til at tage sig af Eurostat Frassoni (Verts/ALE). - (IT) Hr. formand, min gruppe ønsker også at give udtryk for vores sorg og sympati efter de seneste dages tragiske begivenheder. Det var tåbeligt at tro, at en ubegrundet krig mirakuløst kunne bringe fred og demokrati. Mellemøsten er en daglig påmindelse om, at en af årsagerne til, at håbet om fred og demokrati nu synes at svinde ind, er det internationale samfunds manglende evne til at opnå ægte samhørighed. Formanden for Kommissionen indledte sin tale i dag med en optimistisk henvisning til økonomien og erklærede, at vores mål om et udvidet Europa, der er i stand til at møde vores tids udfordringer, er inden for rækkevidde. Jeg er enig, men jeg frygter, at de foreslåede metoder i nogle tilfælde afspejler en noget konform politisk og økonomisk tankegang, der ikke er centreret om de mest innovative og dristige muligheder, som er til rådighed for EU i dag. Hr. Poettering, jeg kan forsikre om, at tankegangen vedrørende arbejdsprogrammet er identisk med kommissionsformand Prodis manifest. Da vores erhverv er politik, og da vi betragter os selv som en ægte europæisk politisk kraft, finder vores betragtninger tilsvarende anvendelse på begge dokumenter. Som Kommissionen selv indrømmer, har den kun målrettet forfulgt de økonomiske aspekter af Lissabon-strategien. Kommissionsformand Prodi, det er ikke godt nok! Vi frygter, at der bag det politisk korrekte koncept om bæredygtig udvikling gemmer sig et koncept om udvikling for enhver pris. Den miljømæssige dimension har det med at forsvinde i afgørende øjeblikke, hvad angår eksisterende former for praksis og instrumenter. Som De er klar over, mener vi, at vækstinitiativet er meget vigtigt, men vi kan ikke rigtigt få os selv til at dele den almindelige begejstring over den liste over veje, lufthavne og højhastighedstog, der koster milliarder af euro, og hvoraf mange stadig befinder sig på planlægningsstadiet. Vi mener, at der er stort behov for større gennemsigtighed med hensyn til Den Europæiske Investeringsbanks finansieringskriterier og større deltagelse fra Europa-Parlamentet i fastsættelsen af disse kriterier. Vi lader os ikke overbevise af Kommissionens fortsatte skepsis, hvad angår iværksættelsen af en energieffektivitetsplan, der totalt vender ryggen til den nukleare sektor. Vi har i dag brug for overbevisende rammer for investering i teknologier, der er ressourcebesparende og fokuserer på social samhørighed, uddannelse og innovation. Når man derudover tager den forsinkede præsentation af Kommissionens forslag om reform af strukturfondene i betragtning, kan vi ikke undgå at have vores tvivl om EU's evne til rettidigt at møde udfordringerne i forbindelse med vækst og udvidelse. Vækstinitiativets succes afhænger ikke mindst af en indsigtsfuld gennemførelse af stabilitetspagten - og det vil vi gerne høre Deres mening om, kommissionsformand Prodi - og et relevant program for opfyldelse af Kyoto-protokollen. Hvis hovedparten af medlemsstaterne ikke ændrer kurs, vil EU ikke være i stand til at opfylde sine forpligtelser. Kommissionsformand Prodi, for et par måneder siden foreslog vi iværksættelsen af klimastabilitetspagten, men vi har desværre ikke modtaget nogen reaktion. Der er kun et par uger til starten af COP 9 i Milano, og jeg vil gerne stille forslaget endnu en gang. Ligesom med underskuddet er det Kommissionen, der har ansvaret for at sætte de medlemsstater på plads - især Spanien, Italien og Portugal - der, som situationen er, vil afholde os fra at opfylde målsætningerne fra Kyoto. Der mangler nogle punkter i lovgivningsprogrammet. Jeg har ikke tid til at nævne dem alle, så jeg vil nøjes med at nævne to. Kommissær Reding, et enigt Europa- Parlament har i næsten to år anmodet om et forslag til et direktiv eller i det mindste en grønbog om mediekoncentration og informationsfrihed. Det er ud fra Deres manifest tydeligt, at De lægger stor vægt på dette spørgsmål. Hvorfor træffer Kommissionen så ikke foranstaltninger vedrørende dette spørgsmål? Der er gået flere måneder siden fiaskoen i Cancún, og vi har stadig overhovedet ingen idé om, hvilke konklusioner Kommissionen har draget, og hvilke handlingsplaner Kommissionen har i sinde at følge, og der er heller ingen relation til millenniummålsætningerne, kommissær Lamy. Endelig er der spørgsmålet om Eurostat. Kommissionsformand Prodi, De nævnte, at De har lært meget af Eurostat-sagen, men i Deres tekst er der ingen henvisning til noget, der er lige så væsentligt, nemlig at

11 Kommissionen skal tage mere hensyn til Parlamentet. Henstillingerne om decharge er ikke blot venlige råd - det er bestemmelser, som kræver at Kommissionen handler og handler effektivt. Vi havde tidligere en passiv Kommission, og nu har vi en Kommission, der ikke er passiv, og det anerkender vi. Nu har De et år til at forberede Kommissionen til at vedtage målrettede initiativer. Vi bifalder reformen af adfærdskodeksen og forbedringen af informationskanalerne mellem OLAF, kommissærerne og generaldirektoraterne, og det vil ikke overraske Dem at høre, at vi også bifalder anerkendelsen af informanternes rolle. I øvrigt har Parlamentet allerede anmodet om flere af disse initiativer. Vi vil dog gerne minde Dem om, hr. Prodi, at gennemsigtighed er en god måde, hvorpå man ikke alene kan bekæmpe svindel, men også forhindre svindel, og det er mit dybtfølte håb, at vi næste år, når vi hilser de nye medlemsstater velkommen - både med åbne og gennemsigtige institutioner og åbne arme - kan lægge de seneste års begivenheder bag os. Kommissionsformand Prodi, jeg vil under alle omstændigheder slutte af med på vegne af min gruppe at sige, at rapporten stadig ikke afspejler den tilstrækkelige grad af ansvar og anerkendelse af de fejl, som er begået. Som De selv har indrømmet, var de første tegn allerede til stede inden maj 2003, det var blot et spørgsmål om at få øje på dem, og vi føler, at det er noget, som vi godt kan tillade os at forvente af Kommissionen, især i lyset af de begivenheder, der markerede Santer- Kommissionens embedsperiode. (Bifald) Camre (UEN). - Hr. formand, på UEN-Gruppens vegne vil jeg gerne udtrykke medfølelse og respekt for de italienske politiofficerer, som i lighed med amerikanske og engelske soldater er blevet dræbt af terrorister i Irak, siden Parlamentets sidste samling. Ligeledes vil vi gerne udtrykke vores medfølelse og respekt for de mennesker, som i forbindelse med angrebene på synagogerne i Tyrkiet har mistet livet. Den vestlige verden må stå enigt sammen om at bekæmpe terror. Jeg vil i øvrigt gerne tale om kommissionsformand Prodis redegørelse om Eurostat-skandalen. Når man hører hr. Prodis redegørelse, som vi i dag har hørt den i Budgetkontroludvalget, så skulle man tro, at vi alle sammen var kommet ind fra urskoven, og at offentlig administration først var noget, der skulle opfindes. Hr. Prodi har redegjort for alt det, der ikke virker, manglen på kommunikation mellem Kommissionen og kontrolorganerne, den interne revision OLAF, Parlamentet osv. Hr. Prodi lover nu, at det skal blive forbedret, men disse problemer er jo kendte i alle regeringer med meget større administrationer end Kommissionens. I alle normale demokratier er det politiske system og administrationerne bygget op, så bedrageri og mandatsvig forebygges eller afdækkes meget hurtigt. Kommissionen skal først til at opfinde alt dette. Det kan kun tages som et udtryk for total inkompetence i Kommissionen og mangel på vilje i et system, der er kendetegnet af en forsumpet administrationskultur. Det er derfor, Budgetkontroludvalget har så svært ved at få analyserapporterne og pålægges tavshedspligt om alt det, vi ved. Nogen har kendt til skandalen meget længe, og nogen har ønsket at skjule den. Hr. Prodi siger, at hans reform, der blev påbegyndt i 1999, allerede virker. Men hvordan vil han så forklare, at pressen og Europa- Parlamentet kendte til Eurostat-skandalen, godt et år før Kommissionen blevet tvunget af os parlamentarikere til at handle. Hr. Prodi har oplyst, at OLAF i flere år har arbejdet med svindelen i Eurostat, men ikke med ét ord har oplyst noget til Kommissionen, og alligevel siger han, at han har fuld tillid til hr. Brüner og OLAF. Der er tre mulige forklaringer: enten har Kommissionen givet OLAF's direktør helt tåbelige instrukser, så han ikke underretter Kommissionen, eller Kommissionen har ønsket at sylte ubehagelige sager i årevis i et hemmelighedsfuldt OLAF, eller OLAF's ledelse er rystende naiv og forstår ikke den politiske nødvendighed af at ringe med alarmklokkerne, så Kommissionen bliver advaret om alvorlig svindel. Hr. Prodi siger, at han nu har taget barske beslutninger - tough decisions. Nej, hr. Prodi, det har De ikke. De har kun suspenderet nogle kriminelle chefer på fuld løn. De har kun gjort det under pres fra Budgetkontroludvalget og Parlamentet. De bærer det fulde ansvar. Europa- Parlamentet er naivt, hvis vi giver decharge for Deres administration Bonde (EDD). - Hr. formand, der er forskel på skyld og ansvar. Hvem har det politiske ansvar for Eurostatskandalen? Skandalen er ikke, at nogen har taget af kassen. Den alvorligste skandale er, at vi har et regnskabssystem, som fortsat gør det muligt at tage af kassen. 47 revisorer og andre eksperter har arbejdet med Eurostat siden juni De har bedt om 78 kontrakter, men kun fået 60. Blandt de 60 har 28,5 procent været gennemført imod EU's licitationsregler. Hvor er de 18 manglende kontrakter? Hvem har ansvaret for, at de er væk? Hvem bringer dem til veje? Der må jo ligge kontraktkopier hos alle firmaer. Hvorfor er de ikke straks tilvejebragt, og hvor er bankudskrifterne for de hemmelige konti? Hvem har ansvaret for, at de 47 revisorer ikke har dem? Hvem tager ansvaret for, at alle beviser nu kommer frem? Hr. Prodi, du har lige holdt møde med Budgetkontroludvalget i min gruppes lokaler. Her lovede du åbenhed og nul tolerance over for svindel - som du også gjorde, da du tiltrådte i Men indtil nu har der først og fremmest været udvist nul tolerance over for dem, der har afsløret svindel og advaret mod det regnskabssystem, som tillader det. Kommissionen har udvist handlekraft over for Paul van Buitenen, Marta Andreasen og Dorte Smidt-Brown. De blev hurtigt og

12 resolut frosset ud. Hvem har ansvaret for at give dem æresoprejsning? Hvornår siger du til Solbes: "Pedro, du er måske ikke den skyldige, men Eurostat er dit ansvar. Træd tilbage. Jeg accepterer Blaks forslag og overtager selv ansvaret for Eurostat-skandalens fulde opklaring." Pannella (NI). - (IT) Hr. formand, hr. kommissionsformand, mine damer og herrer, jeg kan ikke forestille mig nogen, der kan tage Parlamentets sympatitilkendegivelser i forbindelse med mordene på de italienske soldater og den irakiske civilbefolkning alvorligt. De personer, der er myrdet, vidste, at de blev myrdet af samme årsager som deres amerikanske og britiske kolleger og soldaterkolleger og af samme årsager, som vi befinder os i Istanbul med et kujonagtigt og falsk Europa, der generelt har brug for Istanbuls hjælp til at sikre, at israelerne har samme menneskerettigheder som palæstinenserne, samme menneskerettigheder som de mennesker, der går ind for et Vichy-Europa, et Europa med pacifistiske tendenser, et Europa, som Parlamentet støtter, og hvoraf ikke engang en tiendedel er til stede i dag, prøv selv at tælle ikke engang en tiendedel af de valgte repræsentanter. Det er nemlig ikke andet end et stemmeapparat og et partipolitisk stemmeapparat. Det er et Europa, der ikke fortjener nogen ros for sine sympatitilkendegivelser, for det er en form for sympati, der er upersonligt solidarisk, helt konsekvent solidarisk imod George Bush og med Saddam Hussein. Hr. kommissionsformand, når jeg læser Deres tale om Unionens tilstand, minder det mig om noget. Det er, som om denne tale om Unionens tilstand er udarbejdet af det Washington, som Deres Europa hader, som det hadede i 1939 og 1940, som det hadede de plutokratiske frimurerdemokratier i 1940'erne, hadede Jacques Doriots Frankrig og marskal Philippe Pétains Frankrig, hadede alle, der råbte "dø for Danzig, dø for Danzig!" - nej, aldrig, jamais! - når man i henhold til den skammelige morderiske München-aftale slog til i pacifismens navn, den skammelige aftale, der satte scenen for jødeforfølgelsen og den fascistiske, kommunistiske og fundamentalistiske modreformationsalliance. Et reformeret Europa, kommissionsformand Prodi? Hav lidt tålmodighed. Hvis man ser bort fra Berninis smukke barokkunst, er det modreformationens Europa, den æra, hvor pavens ubegrænsede perverse politik fik Dante Alighieri til at kalde ham en skamløs hore, og hvor bispedømmet udnyttede Kristus' historie og mission i de mest beskæmmende verdslige anliggender - den gang var det Vatikanet, men jeg vil hævde, at det også er det, der sker i dag. Jeg citerer Dante, og selv om det piner mig, mener jeg, at citatet er passende. Hr. formand, om Unionens tilstand: Efter alles opfattelse - Parlamentet, Rådet og Kommissionen - skal vi have en Kommission, der består af 30 medlemmer, og som snart vil bestå af 35 medlemmer, idet vi er de forenede europæiske stater. De forenede staters præsident bør naturligvis have omkring 50 ministre til at styre landet effektivt, er det ikke rigtigt? Det er ikke på denne måde, at man forener et Europa, der skal være et alternativ, et Europa med Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer frem for et Europa med Erich Ollenhauer eller hans samtidige nationalistiske socialdemokratiske rival. Sådan står det altså til med Unionen. Unionen, kommissionsformand Prodi, er grundlaget for alle diktaturer, som den har forbindelse med, efter strafferetlige foranstaltninger. Bestemmelserne i artikel 2, der normalt er grundlaget for aftaler med diktaturer og regimer, er ikke det papir værd, hvorpå de er skrevet. I øjeblikket har vi her i Strasbourg repræsentanter for fremtidens virkelige Vietnam, vi har repræsentanter for den forenede buddhistiske kirke i Vietnam, der anmoder om et møde med Dem. Hver eneste dag efter begivenhederne i Vietnam, Cambodja og hele verden står vi, hr. Solana og alle andre i virkeligheden sammen med Milosevic imod de mennesker, der kæmper for demokrati. Det står sløjt til med Unionen, for Europa er tv'ets, Münchens, fascismens, kommunismens Europa, en demokratisk og civil skændsel. (Bifald) Grossetête (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, hr. formand for Rådet, kære kolleger, året 2004 bliver et meget vigtigt år og et år, som byder på mange udfordringer, som hr. Prodi sagde. I juni 2004 afholdes valg til Europa-Parlamentet, hvilket sker i den særlige kontekst, som optagelsen af 10 nye lande udgør. Den største udvidelse af Det Europæiske Fællesskab nogensinde. Valget vil også finde sted i en atmosfære af håb om en ny forfatning for Fællesskabet på grundlag af det glimrende forslag, der er udarbejdet af konventet. Samtidig er konteksten præget af det ustabile internationale klima, krigen i Irak, som er kørt fast, den internationale terrorisme, som tager til, præsidentvalget i USA og en fortsat skrøbelig økonomisk situation i Europa. Set i dette perspektiv er det vigtigt at holde kursen og bevare en stærk og målrettet Kommission. Hvis der, som vi alle håber, viser sig tegn på et økonomisk opsving, er der behov for, at Kommissionen er i stand til at reagere herpå og udnytte alle muligheder, som kan tjene dens økonomiske og beskæftigelsesmæssige politik. Europa-Parlamentet kan ikke tillade sig at miste et år. Borgerne ville ikke have forståelse herfor. Derfor er det vigtigt, at vi koncentrerer os om de forslag, som ubetinget skal vedtages inden for denne valgperiode, altså i løbet af første kvartal 2004, og sætter fokus på de spørgsmål, som vi tålmodigt venter på at få til førstebehandling. For andet år i træk har vi anvendt princippet om struktureret dialog mellem Parlamentets udvalg og kommissærerne. Vi glæder os herover, men dialogen bør stadig forbedres i visse henseender. Vi foreslår derfor, at der etableres en mere troværdig flerårig interinstitutionel tidsplan, som vil gøre det nemmere at kontrollere og konkret evaluere de

13 resultater, der nås. Det ville også være ønskeligt, at der mere regelmæssigt blev fulgt op på de ønsker, Europa- Parlamentet giver udtryk for, når det gælder indføjelse af supplerende aktiviteter i Kommissionens program. Hvad angår de 10 nye medlemslande, har vi tillid til de nye tiltrædende lande. Vi anerkender de ekstraordinære fremskridt, de har gjort, men vi lægger også vægt på, at EU's acquis og gennemførelsen af bestemmelserne om overvågning af EU's nye ydre grænser respekteres. Vi finder ligeledes kontrollen med den nukleare sikkerhed særdeles vigtig i det udvidede EU. Udvidelsen kan ikke gennemføres på tilfredsstillende vis, hvis ikke de institutionelle rammer tilpasses. Vi lægger i vores gruppe stor vægt på, at konventets arbejde respekteres. Det foreliggende forslag bør således fastholdes, og det bør genfindes i forfatningstraktaten. Kommissionen har lovet at forbedre lovgivningen, gøre bestemmelserne mere tilgængelige, mere læsbare, mere gennemskuelige. Den har lovet at forenkle lovgivningen. Vi vil overvåge, at det sker! Det er et væsentligt aspekt, når det gælder borgernes forventninger til os. Det er og bør være den merværdi, EU tilfører via politikker, som fremmer bekæmpelsen af illegal indvandring, fælles forvaltning af grænserne og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet takket være et forstærket politisamarbejde og forstærket retsligt samarbejde, og idet der udvikles en fælles asylpolitik med klare procedurer. Disse initiativer bør gennemføres i samarbejde med landene i Middelhavsområdet og det udvidede EU's nye nabolande - Rusland, Ukraine, Moldova og Hviderusland. Stabiliteten beror også på begrebet bæredygtig udvikling, som bør påvirke alt vores lovgivningsarbejde. Bæredygtig udvikling opnår vi ved at begunstige det private initiativ, ved at uddanne og oplyse borgerne, ved at fastholde sunde og beskæftigelsesfremmende makroøkonomiske politikker, ved at fremme strukturreformer og fremme investeringer i infrastrukturer og i menneskelige ressourcer. Sådanne initiativer bør tages under iagttagelse af Lissabondagsordenen, som tager sigte på at øge den potentielle økonomiske formåen ved øget fleksibilitet på markederne for såvel varer som kapital og arbejde. Hvad enten det drejer sig om transportpolitikken eller forskningen, som stadig er utilstrækkelig set i lyset af den fortsatte hjerneflugt, eller det drejer sig om telekommunikationsområdet og internettets udvikling eller strukturfondspolitikken, som er afgørende for at indgyde regionerne ny livskraft - og det gælder ikke kun i udvidelseslandene - bør vores initiativer være koncentreret om borgeren. Det er baggrunden for, at vi forventer, at De påtager Dem at træffe målrettede foranstaltninger, som tager hensyn til den forøgede middellevetid. Det drejer sig alt sammen om bæredygtig udvikling. Lad mig tilføje, at selv om vi støtter de tematiske miljøstrategier, beklager vi, at der savnes initiativer vedrørende bymiljøet, ligesom vi beklager, at der savnes opfølgning på Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki, som skulle etablere et europæisk diplomatisk samarbejde om miljøanliggender og bæredygtig udvikling. Ærede formænd, ærede kommissærer, kære kolleger, året vil nødvendigvis være noget beskåret på grund af valget til Europa-Parlamentet, men hverken Kommissionen eller Parlamentet savner arbejde. Som jeg anførte indledningsvis, er det vigtigt, at De holder kursen i Endelig beklager jeg, at der tydeligvis savnes engagement fra medlemsstaternes side, når det gælder gennemførelsen af fællesskabsretten, ikke mindst når det drejer sig om den fælles beslutningsprocedure FORSÆDE: Gerhard SCHMID Næstformand Swoboda (PSE). - (DE) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, De har i Deres forslag med rette stillet udvidelsen i centrum af Deres overvejelser for I virkeligheden er udvidelsen besluttet formelt, men den er i mange af vores hoveder - muligvis i Parlamentet, men især i befolkningen - stadig ikke helt gennemført. Derfor er det rigtigt, at Kommissionen i de næste måneder også koncentrerer sig om - dér, hvor det handler om korruption, hvor det handler om forvaltning, ved spørgsmålet om nuklear sikkerhed - at sørge for, at alle lande, som tiltræder EU den 1. maj 2004, virkelig forbereder sig herpå. Også hvad angår Bulgarien og Rumænien, skal vores arbejde fortsættes. Vi skal sige klart og tydeligt, at 2010 er den dato, vi stiler imod. Der er ikke noget land, som kan gå ud fra, at den dato, vi stiler imod, også er den faktiske dato, hvis de ikke tilsvarende fortsætter med de reformer, som de har påbegyndt. Hr. kommissionsformand, De skal forberede Rådets beslutning om Tyrkiet næste år. Men jeg beder Dem om også at tænke på, at hvis der ikke er nogen positiv beslutning om optagelse af forhandlinger, skal De udvikle idéer om, hvordan vi styrker samarbejdet med Tyrkiet, indtil der optages forhandlinger - ja, selv under optagelsen af forhandlingerne. Det, der er sket i de seneste dage i Istanbul, viser, hvor vigtigt samarbejdet med Tyrkiet er, netop også hvad angår sikkerhedsspørgsmål. Uafhængigt af tiltrædelsen skal der være dette koordinerede og forstærkede samarbejde. I forbindelse med udvidelsen rejses også spørgsmålet om effektive og sikre ydre grænser. Jeg giver Dem ret i, at det er et vigtigt synspunkt i vores udvikling også i forbindelse med et wider Europe. Men det afgørende er også samarbejdet med vores naboer, f.eks. for at forhindre grænseoverskridende kriminalitet, i kampen mod flugthjælpsuvæsenet. Udviklingen på Balkan har vist, at det absolut er muligt at udforme et sådant samarbejde fra EU's side på en frugtbar måde. Men det afgørende er også, at den, der tager indvandring i sin mund, også taler om integration. Jeg ville ønske, at Kommissionen ville gøre mange lande opmærksomme

14 på, at det ikke kun handler om at begrænse indvandringen, men også om at integrere dem, der kommer ind i EU, i højere grad i vores samfund. Hvad angår vækstpolitikken, som De jo også nævner udførligt i Deres program, støtter vi Kommissionens forslag om investeringer i netværk og viden. Vi skal træffe en beslutning hurtigt. Parlamentet skal hurtigt nå frem til beslutninger for at gennemføre dette vækstprogram. Jeg understreger investeringer - der skal også investeres i viden og netværk. Vi har netop i de seneste måneder set, at hvis vi kun liberaliserer og ikke samtidig skaber initiativer til, at der investeres i netværk - f.eks. på energi- og transportområdet - det midlertidigt eller også på lang sigt kan føre til netværkenes sammenbrud. Hvis vi ønsker at modernisere Europa, skal vi - hele EU, men naturligvis også de enkelte medlemslande - i højere grad investere både i viden og i vores infrastruktur. Når jeg taler om liberalisering og harmonisering, vil jeg bede Dem, hr. kommissionsformand - og det kommer efter min mening for lidt til udtryk i papiret - om også at tænke på, at vi gerne vil gennemføre en europæisk samfundsmodel. Jeg har af og til det indtryk, at vi er mere liberale end de neoliberale i deres teoribøger og mere amerikanske end amerikanerne ved bestemte skridt i forbindelse med harmoniseringen og liberaliseringen. Vi skal også tage højde for de sociale konsekvenser, vi skal stille kampen mod social udstødelse, mod fattigdom i centrum. Er det ikke katastrofalt at bemærke, at der i dag igen er større fattigdom i de forskellige lande? Måske også fordi der ved spareprogrammerne ikke tages tilstrækkeligt hensyn til, hvordan besparelserne virker på forskellige sociale grupper, hvordan foranstaltningerne i forbindelse med liberaliseringen virker på forskellige sociale grupper? Det taler ikke mod liberalisering, kun for en hensyntagen til de sociale konsekvenser, arbejdsløsheden osv. I denne forbindelse - og det kommer efter min mening også til kort på papiret - henviser jeg til de offentlige tjenesteydelsers betydning, som vi skal diskutere her i Parlamentet i de næste uger. Mange offentlige tjenesteydelser er netop et karakteristisk træk ved den europæiske samfundsmodel, som vi også ønsker at repræsentere klart og tydeligt udadtil. Derfor beder jeg Dem om i højere grad at tage hensyn til det i Deres arbejde. Jeg vil gerne komme med to bemærkninger til. Den ene vedrører udenrigspolitikken: Vi har meget ofte her i Parlamentet diskuteret Parlamentets og EU's holdning til Mellemøsten. Vi skal være stærke og kraftfulde nok til at følge op på det mål, vi har sat os, og klart støtte alle fredsinitiativer - senest også Genève-aftalen. Men intet ved udviklingen i Mellemøsten og intet i den kritik, vi giver Israel, retfærdiggør på nogen måde en styrkelse af antisemitiske udtalelser og handlinger. Europa skal være klar over, at kritikken af den nuværende israelske regerings holdning ikke må motivere nogen til antisemitiske udtalelser eller handlinger. Vi bør alle have lært af katastroferne især fra Anden Verdenskrig og sammen gå imod enhver form for diskriminering og antisemitisme - også i den klare holdning, som vi repræsenterer i forbindelse med Mellemøsten. Hr. kommissionsformand, De har hørt følgende i dag: Vi ønsker os en stærk formand for Kommissionen og en stærk Kommission. Giv ikke antieuropæerne en chance som følge af usikkerhed eller tvivl om, at De som formand for Kommissionen indtil valget næste år vil repræsentere en stærk Kommission, som er en væsentlig garant for, at folk, når de går til valg til juni, også ved, hvorfor de går til valg, nemlig for et stærkt fælles Europa med en stærk Kommission og med en stærk formand for Kommissionen Sørensen (ELDR). - Hr. formand, indledningsvis vil jeg gerne sige, at det er positivt, at kommissionsformand Prodi og Kommissionen tilsyneladende har lært af Eurostat-sagen, at der er nogle ting, der skal ryddes op, og at der skal gennemføres nogle reformer, så man ikke får en tilsvarende sag fremover. I den proces, der nu skal påbegyndes, er det helt afgørende at sikre, at vi fortsat har en stærk intern revisionskontrol, som jo trods alt er første led i kæden med henblik på afdækning af svig, svindel og uregelmæssigheder. Det er vigtigt, at vi har et stærkt og uafhængigt OLAF. Det er navnlig vigtigt, at vi har en klar definition af det politiske ansvar. Jeg mener faktisk, at det politiske ansvar er af afgørende betydning, og vel at mærke et politisk ansvar, der ligger i forhold til den enkelte kommissær. Hvis vi ikke har det, så tror jeg ikke på, at reformerne kan trænge igennem systemet og ned til den enkelte medarbejder, nederst i hierarkiet. Derfor lytter jeg selvfølgelig med stor opmærksomhed på Prodis bemærkning om, at nu skal vi have defineret det politiske ansvar. Og derfor vil jeg gerne spørge Kommissionens formand: Hvor er forskellen på det politiske ansvar, vi nu skal have defineret, set i forhold til det, der blev defineret af de uafhængige eksperter, og set i forhold til den adfærdskodeks, som kommissærerne underskrev i 1999? Vi skal også nu have en overvågningsenhed for at opsamle signaler, hvis noget går galt. Prodi argumenterer, at man ikke i Kommissionen havde mulighed for at gribe ind før maj Men mit spørgsmål er: Hvad er det for nogle signaler, denne gruppe så skal samle op? Når det nu har vist sig, at 14 kritiske revisionsrapporter ikke er nok, og henvendelse fra forskellige medarbejdere til forskellige kommissærer ikke er nok, når skriverier i pressen ikke er nok, når høringer i Parlamentets Budgetkontroludvalg ikke er nok, når revisionsskrivelser til den ansvarlige kommissær i det ansvarlige kabinet ikke er nok, hvad er det så for signaler, der skal til, for at man griber ind? Bouwman (Verts/ALE). - (NL) Hr. formand, kommissærer, som formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vil jeg gerne kort komme ind på den sociale situation i Europa. Jeg har

15 nemlig langsomt, men sikkert konstateret, at vi nærmer os en situation, hvor konkurrencen på det socialpolitiske område begynder at stige stærkt, og hvor de europæiske borgere måske efter nogen tid konkluderer, at social dumping kommer til at spille en større rolle end i øjeblikket og en større rolle, end vi kan retfærdiggøre over for borgerne i Europa. Vi vil gerne have et klart svar fra Kommissionen på spørgsmålet, om vi kan forvente at høre dens holdning til beskæftigelsesdirektiverne endnu inden udgangen af marts, således at vi under det sidste plenarmøde i april kan reagere med vores holdning til disse beskæftigelsesdirektiver på baggrund af den nuværende økonomiske situation. Vi ønsker at fremskynde direktiverne om det europæiske samarbejdsudvalg og arbejdstider, hvor der er tale om social dumping. I nogle lande, bl.a. i England, kan man jo arbejde indtil omkring 60 timer. Vi ønsker at fremskynde den pakke, som vedrører vikardirektiver. Vi ønsker at fremskynde de ting, der vedrører de europæiske socialfonde. Således kan jeg fortsætte i mindst fem minutter endnu Angelilli (UEN). - (IT) Hr. formand, jeg vil endnu en gang på vegne af min gruppe give udtryk for vores deltagelse over for ofrene for massakren i Nasiriya, deres familier og alle de europæiske væbnede styrker, der deltager rundt om i verden i fredsmissioner til bekæmpelse af terrorisme. Jeg vil i min tale fokusere på Eurostat-sagen. Der er for mange uløste spørgsmål i denne sag, og de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe situationen, er ikke tilstrækkelige, og jeg vil endda vove at påstå, at de kommer alt for sent og derfor formentlig er ineffektive. Min opfattelse blev bekræftet efter kommissionsformand Prodis høring foran Budgetkontroludvalget i morges, hvor han, hvis jeg skal være helt ærlig, var alt for generel og noget forbeholden. Med hensyn til den måde, hvorpå sagen er håndteret, og da vi har en kommissionsformand, der har haft gennemsigtighed som et af sine absolutte mål, forstår vi ikke, hvorfor vi har været vidne til alle mulige krumspring for at undgå at offentliggøre dokumentationen og undgå en offentlig debat om Eurostat-sagen, som om der var tale om en statshemmelighed. Der er for mange spørgsmål, som jeg nævnte tidligere. Er denne dræning af EU's midler ophørt? Hvis den er ophørt, hvornår skete det så? Så sent som i morges blev det endnu en gang fremhævet, at de mest alvorlige episoder fandt sted inden Hvad med de mindre alvorlige episoder? Hvornår fandt de sted? Finder de stadig sted? Og vigtigst af alt, hvad er kriterierne for at vurdere alvorsgraden af en forseelse. Størrelsen af det beløb, der er taget, måske? Jeg vil med al respekt gerne understrege, at svindel er alvorligt i sig selv, og det er langt mere alvorligt og uacceptabelt, når der er offentlige ansatte involveret. Og hvordan er det muligt for en svigefuld organisation at fungere uhindret i årevis i Kommissionen? Skal vi virkelig tro på, at ingen har bemærket noget trods alle de rygter, faxer og s om ulovlig vinding og falske kontrakter, der er fløjet gennem Kommissionens tjenestegrene? Og hvad der er værre, vi kan ikke forstå, hvordan Kommissionens varslingssystem fungerer. Der er afsløret mange andre skandaløse episoder ud over Eurostat-sagen, som f.eks. sagen om kornpriser. Det mest vanvittige - det ville have været morsomt, hvis det ikke var så alvorligt et emne - er, at der i dokumentet, som blev præsenteret i morges, står - og det vil jeg gerne henlede Deres opmærksomhed på - at vi gradvist skal skabe grundlaget for en ny kultur med ansvarlighed og gennemsigtighed. Hvad skal vi slutte af det? At uansvarlighed og manglende gennemsigtighed har været normen i Kommissionen indtil nu? Der er noget andet, der skal nævnes i relation til Eurostat og den alvorlige skandale, der har fundet sted i organisationen. Det er ikke blot endnu et organ, et af de mange centre for europæisk bureaukrati. Det er en institution, der under udførelse af registrering og statistisk arbejde faktisk er det organ, der står som garant for stabilitetspagten, og som verificerer gennemførelsen af Maastricht-kriterierne. Eurostat spiller derfor en afgørende rolle i definitionen af medlemsstaternes økonomiske politik og finanspolitik og i praksis ved at tvinge medlemsstaterne til at vedtage strenge politikker, der ofte involverer budget- eller velfærdsbegrænsninger. Det er derfor en institution, der har en varslingsrolle, og som ikke har råd til at blive forbundet med selv den mindste tvivl eller mistanke vedrørende upartiskhed eller autoritet, der i øjeblikket forbindes med Eurostat. Vi er klar over, at sagen er pinlig, idet der er anvendt offentlige midler til ulovlige formål. Vi er også klar over det problem, der er opstået, fordi sagen er eksploderet på et uheldigt tidspunkt i relation til de europæiske valg, udvidelsen og forfatningen. Vi er klar over problemet, men vi kan ikke gå på kompromis i denne sag. Vi kan hverken tolerere, eller som nogle ønsker, bagatellisere alvoren bag de eksempler på korruption, svindel og dårlig forvaltning, som er fundet. Det er borgerne, der kræver at vi står fast, de samme borgere, som vi beder om ofre i stabilitetspagtens tjeneste. Og i stedet for at pege fingre af og udpege en eller anden tjenestemand til syndebuk og dermed afslutte sagen hurtigt, vil vi sætte stor pris på, at Kommissionen lever op til sit ansvar, som hr. Santer gjorde i en langt mindre alvorlig sammenhæng. Vi kan ikke lade dette passere, især ikke i en tid, hvor formanden for Kommissionen offentliggør et politisk manifest - eller vi skal måske kalde det et valgmanifest - hvor han beskriver sine drømmes Europa og lukker øjnene for det Europa, der eksisterer her og nu - som om situationen ikke var slem nok! Kommissionsformand Prodi har ret til at pege på sig selv som kandidat til de kommende europæiske valg, men hvis det er hans hensigt, forventer vi, at han gør tingene korrekt og træder tilbage. På den anden side vil den skade, som

16 dette vil forvolde på institutionelt plan, være betydelig og ganske uacceptabel. (Bifald) Titford (EDD). - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne give udtryk for min ærgrelse over den store farce, der udspillede sig ved offentliggørelsen af OLAF-rapporten og rapporterne om Eurostat. Som medlem af Budgetkontroludvalget var jeg helt berettiget til at se disse rapporter uden at skulle udsættes for en tåbelig stalinistisk smøre. Det viser tydeligt Kommissionens foragt for Parlamentet, for demokratiet og for de personer, der i sidste ende skal betale prisen for Eurostat-korruptionen, nemlig Europas skatteydere. I rapporten fremhæves de grundlæggende utilstrækkelige procedurer til bekæmpelse af bedrageri og - endnu vigtigere - at Kommissionen har været alt for længe om at reagere på tydelige beviser på, at der er store problemer inden for Eurostat. Jeg er også meget bekymret over den sneglefart, hvormed OLAF har udført undersøgelsen af denne kedelige sag. Lugten af korruption er alle vegne og bliver værre dag for dag Speroni (NI). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer, jeg står her med kommissionsformand Prodis manifest. Det indeholder gode idéer, skønt de måske er lidt trivielle og generelle. Nogle af dem fortjener bestemt støtte, mens andre fortjener mindre støtte. Men skønt jeg ikke protesterer imod, at formanden for Kommissionen udarbejder et politisk dokument - han har fortsat ret til at have sine egne politiske synspunkter - er det uacceptabelt, at han henvender sig til et enkelt land og et enkelt parti i dette manifest. Det skal også understreges - og det vil jeg gøre - at han i sin nuværende position i stedet for at udtrykke sine idéer skulle få tingene til at ske. Han er formand for Kommissionen. Han befinder sig i en position, hvor han kan udrette noget og tage skridt til at indføre nye love. For så vidt angår hans bemærkninger om, at hans manifest er rettet til hele Europa, så tillader jeg mig at have en anden mening. Han siger, at "det er på denne baggrund, at jeg med tanke på Italien og de kommende valg til Europa- Parlamentet næste år har foreslået, at alle reformister..." og så videre. Og så indeholder dokumentet en klar reference til oliventræet, for der står, at "inspirationen er fortsat inspiration bag oliventræet". Det er derfor et partifarvet dokument, hvilket er uacceptabelt fra Kommissionens formand. Hvis hr. Prodi hævder at tale til Europa under et, så vrøvler han, ikke mindst fordi jeg ikke husker at have set oliventræer spire frem og vokse i f.eks. Sverige eller Finland Elles (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, som andre kolleger hilser jeg forhandlingen velkommen, fordi det giver mening at føre en forhandling om lovgivnings- og arbejdsprogrammet, inden vi træffer afgørelser om budgettet for Prioriteringen af udvidelsen sammen med de øvrige to prioriteter har stor betydning for EU. Da de fleste medlemmer af Kommissionen er til stede, vil det være relevant at indkalde alle vores kolleger for at føre en reel forhandling om udviklingen af EU. Det vil betyde, at vi skal aflyse alle møder uden for mødesalen for at opnå alle vores kollegers tilstedeværelse. Jeg vil gerne komme med en kommentar om Kommissionens reformer, der, som De har nævnt, hr. formand, var årsagen til Kommissionens tiltræden. Min gruppe har presset på i lang tid for reformer baseret på Vismandsrapporten. Der er sket betydelige fremskridt, og som det seneste modtog vi i Budgetkontroludvalget i går aftes et meget positivt dokument om ændringer i finansforordningen og vedtægten for tjenestemænd. I dokumentet tages der dog ikke højde for de svagheder i Kommissionens fremgangsmåde, som Eurostat-sagen afslører. I lyset af de tre trin, som De skitserede for Budgetkontroludvalget i morges, er min gruppe skuffet over gennemførelsen af reformerne. Et par af vores medlemmer nævnte for Dem, at reformerne af udveksling af oplysninger, grundige interne revisioner og kommissærernes ansvar for de tjenestegrene, som de leder, skulle have været gennemført i september Hvis reformerne af institutionerne skal lykkes, som er af afgørende betydning, hvis vores borgere skal have tillid til institutionerne, er det et problem, som hr. Blak sagde, at der ikke er nogen, der vil tage ansvar. De har fyret en generaldirektør, men kommissærerne er der stadig. I morges forsikrede De Budgetkontroludvalget om, at kommissærerne skal leve op til deres ansvar, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål. Det vigtigste spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret, hr. kommissionsformand, vedrører de interne dokumenter om Eurostat. De har stillet forslag om en reorganisering af OLAF. Men Parlamentet venter stadig på OLAF's rapport om Eurostat. Er forslagene om reorganisering af hele systemet udarbejdet af OLAF, fordi OLAF er en af Kommissionens tjenestegrene, eller får vi forelagt OLAF's rapport, så Parlamentet kan vurdere situationen og nå frem til en konklusion? Andre talere har allerede erklæret, at vi har brug for en stærk Kommission i 2004 for at sikre, at vi kan opfylde vores forpligtelser i EU effektivt Formanden. - Hr. Elles, jeg deler Deres holdning til tilstedeværelsen af medlemmerne, men formanden kan desværre ikke lede Parlamentet som et regiment soldater Kuhne (PSE). - (DE) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, det var godt, at De var til stede i Budgetkontroludvalget i morges. Det er også vigtigt at sige det. Principielt vil jeg henvise til PSE-Gruppens betænkeligheder i forbindelse med Eurostat-affæren, men ikke kun i forbindelse med den. Det er ikke godt, hvis Kommissionen altid først har brug for en ny skandale for at komme et skridt videre ad sin reformvej. På denne måde giver De permanent - tillad mig at nævne

17 et navn - hr. Bonde foder, som han lever af politisk. Det er en konklusion, som De bør drage i Kommissionen. Nu til de enkelte punkter. Jeg bifalder udtrykkeligt Deres meddelelse i morges om, at informationsvejene mellem OLAF og Kommissionen skal revideres. Det er nødvendigt. Hertil hører imidlertid også - det vil jeg sige helt klart - et svar på spørgsmålet, hvordan informationer fra OLAF behandles internt i Kommissionen, for at disse informationer ikke på et eller andet tidspunkt skal blive begravet mellem chartekker, ingen ved noget herom, og Kommissionen ikke kan udleveres til enhver. Jeg bifalder også, at De på forespørgsel gjorde det klart i Budgetkontroludvalget, at Deres forslag om en ændring af OLAF ikke skal betyde, at De sætter spørgsmålstegn ved eller ønsker at begrænse OLAF's kompetence til at foretage interne undersøgelser. Det er meget vigtigt, for det ville have betydet en vanskelig konflikt med Parlamentet. Vi ønsker OLAF som uafhængig instans, netop på grund af de interne undersøgelsestilfælde, og for så vidt hilser jeg Deres udmelding i Budgetkontroludvalget velkommen og anmoder Dem om følgende: Fortsæt mod denne kurs! Jeg har en bemærkning til punktet om politisk ansvar. Vores holdning har altid lydt, at kommissærerne også skal sættes i stand til at varetage dette ansvar. Ud fra Deres beskrivelse her til morgen og ud fra det på ny nødvendige tillæg til "Code of Conduct", hvor det fastlægges, hvordan kommissærerne selv skal spørge, og hvordan tjenestegrenene og generaldirektoraterne skal forpligtes til at informere kommissærerne om problemer, læs: landminer, konkluderer jeg, at det hidtil hverken har stået på papiret eller været gældende praksis. Sådan analyserede vi det i juli. Men det er på tide, at der drages konsekvenser heraf. Vi ønsker en grundlæggende ændring af forholdet mellem generaldirektoraterne og kommissærerne, og vi vil undersøge, om Deres forslag opfylder disse krav FORSÆDE: José PACHECO PEREIRA Næstformand Mulder (ELDR). - (NL) Hr. formand, når vi holder foredrag et eller andet sted i vores eget land, især i de seneste fem år, er der altid et emne, der er følsomt, og det er, hvordan finanserne forvaltes. På det område har befolkningen generelt ikke høje tanker om Bruxelles. Derfor blev det i høj grad hilst velkommen, at Prodi- Kommissionen erklærede, at der fremover generelt vil være nultolerance. Vi blev derfor meget chokerede, da vi hørte de påstande, der blev fremsat i forbindelse med Eurostat for et par måneder siden. Det skal siges, at Kommissionen reagerede hurtigt, da det blev kendt, men det store spørgsmål er, hvad Kommissionen vidste inden da. Efter min opfattelse er der tydelige tegn på, at Kommissionen i årene inden maj 2003 kunne have været orienteret om, hvad der skete i Eurostat. Kommissionen undlod imidlertid at træffe foranstaltninger. Den taler ganske vist om nødvendigheden af at forbedre informationen, men vi er med jævne mellemrum blevet orienteret om, at en undersøgelse var iværksat i Eurostat. Det store spørgsmål er, hvorfor alarmklokkerne ikke begyndte at ringe før i Kommissionen. Når jeg lytter til Kommissionen, er det vigtigste i øjeblikket, at den er stolt over de opnåede resultater. Revisionsretten sagde også i går, at der er tegn på forbedring, og det kan Kommissionen med rette være stolt over. Men om de ting, der klart gik galt, siger Kommissionen, at det ikke er dens skyld. Fejlen ligger hos OLAF, eller hos generaldirektøren, eller ligegyldig hvem, men ikke hos Kommissionen. Det er forkert. Jeg kan kun henvise til en engelsk politiker, måske en statsmand - hr. Kinnock kender ham uden tvivl - lord Carrington. Han vidste intet om Falklandskrigen, han blev ikke tilstrækkeligt orienteret, og alligevel påtog han sig det politiske ansvar. Jeg synes, det er en meget hæderlig holdning. I den politiske kultur, som jeg kommer fra, er en minister, en statssekretær og en rådmand altid ansvarlig, og det bør også gælde for en kommissær og for Kommissionen. Det er et spørgsmål, som vi liberale vil fokusere på i de kommende måneder Maes (Verts/ALE). - (NL) Hr. formand, hr. kommissionsformand, denne Kommission er ikke dannet uden videre. Den er dannet efter Santer-Kommissionen, som netop måtte træde tilbage, fordi ingen påtog sig ansvaret. De sagde, at De ville indføre nultolerance nu, og det tog vi alvorligt. Men vi er meget skuffede i øjeblikket. Der skulle jo avisartikler til, førend Parlamentet blev orienteret om bedrageriet i Eurostat, og i dag fortæller De os en fin historie, der faktisk viser, at De snarere gør status over OLAF end over Eurostat og Deres eget ansvar. De siger, at Kommissionen skal påtage sig det politiske ansvar for OLAF's handlinger uden at have midler til at gøre det. Jeg synes, det er utroligt, og mutatis mutandis siger jeg, at Kommissionen også er politisk ansvarlig for Eurostat. Kommissionen forsvarer sig med at sige, at den heller ikke har midlerne til det. Evangeliet indeholder en smuk fabel, som siger, at dersom saltet mister sin kraft, hvormed skal det da saltes? Berthu (NI). - (FR) Hr. formand, Kommissionens arbejdsprogram for 2004 er formelt betragtet velformuleret, men man får ikke som læser til fulde indtryk af, at det kommende år vil betegne et historisk vendepunkt for EU. De anførte prioriterede områder må afgjort anerkendes. Det gælder ikke mindst afslutning af tiltrædelsesproceduren for de 10 nye medlemslande og det udvidede EU's naboskabspolitik, som tager sigte på at skabe et område med fred og fremgang baseret på fælles værdier og interesser. Man kan på dette felt se øget vilje til at styrke indsatsen til bekæmpelse af illegal indvandring, hvilket kommer tydeligere til udtryk, end det har været tilfældet i tidligere programmer. Der er tale om en realistisk opprioritering, som afgjort også bør udmøntes i konkret handling.

18 Vi må også anerkende bestræbelserne for at sikre bæredygtig vækst ved en række initiativer, herunder Lissabon-målsætningerne og programmerne for større anlægsarbejder, som er under udarbejdelse. Imidlertid må opfordringer til øget økonomisk og finanspolitisk koordinering, eksempelvis i form af stabilitetspagten, vække undren. De kan netop bidrage til at forstærke den manglende fleksibilitet, som kan påvirke væksten i negativ retning. Endelig lader programmet mange spørgsmål ubesvaret. I nogle tilfælde er det uundgåeligt. Året 2004 rummer mange usikkerhedsmomenter som følge af valget til Europa-Parlamentet, fornyelse af Kommissionen og regeringskonferencen. Ingen kender udfaldet heraf. Andre spørgsmål knytter sig til udvidelsen, som ikke, sådan som Kommissionens dokument lader formode, blot er et spørgsmål om en tiltrædelsesprocedure. Den vil også betegne et vendepunkt, når det gælder arbejdsmetoderne, herunder Kommissionens. Kan arbejdsmetoderne fortsætte uændret, sådan som Kommissionens dokument lader formode, eller vil det være nødvendigt at ændre dem? Bliver der behov for øget differentiering? Kommissionsformand Prodi strejfede emnet hen imod slutningen af sit indlæg, men det havde været ønskeligt, at man i arbejdsprogrammet havde behandlet dette spørgsmål mere indgående Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, i Kommissionens katalog over foranstaltninger i programmet for 2004 savner jeg en uhåndgribelig foranstaltning, nemlig hvordan vi får genskabt den harmoniske balance, den strategiske alliance mellem Parlamentet og Kommissionen, som ligger bag så mange af fremskridtene i det europæiske projekt. I dag, hr. kommissionsformand, definerer vi ikke kun os selv som forbrugere på et stort marked, men som borgere i en Union. Begrebet forbruger indebærer, at der findes et marked, men begrebet borger kræver og forudsætter nødvendigvis, at der findes et Parlament. Men et reelt Parlament, som legitimerer integrationsprojektet, som holder en høring for de udpegede kommissærer, som holder en indsættelseshøring for Kommissionen, som fører demokratisk kontrol med den, som forhandler, som forkaster, som ratificerer og berigtiger. Men Parlamentet skal ikke være hovmodigt eller arrogant og placere sig i et elfenbenstårn. Det skal samarbejde med Kommissionen, for det er en central institution i det europæiske integrationsprojekt, der også fremover bør spille en væsentlig og ledende rolle og være den politiske drivkraft bag projektet og formidle de opnåede fremskridt. Men dette nødvendige samarbejde mellem Parlamentet og Kommissionen skal ikke, hr. formand, hindre Kommissionen i at udføre sit arbejde på baggrund af kriterier om gennemsigtighed, åbenhed, hæderlighed og effektivitet. På den anden side skal Parlamentet skelne mellem, hvad der er nødvendigt, og hvad der ikke er det. Det skal ikke hele tiden true Kommissionen, og det skal udøve sine beføjelser og rettigheder, hvilket er dets pligt over for borgerne. Det skal ske med udgangspunkt i mådehold, proportionalitet og ansvarlighed, hvilket formanden for Den Socialdemokratiske Gruppe, hr. Barón - som desværre ikke er til stede her i salen lige nu - ikke gør, når han rejser tvivl om næstformanden, fru de Palacios, virke. Hun har gentagne gange forsvaret de europæiske interesser, hvilket vi er hende stor tak skyldig for, og hun har forpligtet sig helt og holdent over for terrorens ofre, for friheden og for retten til livet i Baskerlandet. Det er ligeledes overraskende, at hr. Barón fremkommer med "kompatibilitetscertifikater", når han selv ud over at være medlem af Europa-Parlament er medlem af byrådet i Madrid. Jeg vil, hr. formand, slutte med at sige, at de foranstaltninger, som formanden for Kommissionen foreslår, går i den rigtige retning, når man tager hensyn til omstændighederne omkring den såkaldte "Eurostatsag", og hvor der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved den ansvarlige kommissærs hæderlighed. Det mener jeg, selv om jeg har en anden politisk overbevisning. I dag, hvor ingen lægger hovedet på blokken for nogen, lægger jeg hovedet på blokken for den Eurostat-ansvarlige kommissærs hæderlighed, samt for de foranstaltninger, han har foreslået i forbindelse med ændringen af OLAF's indhold og beføjelser. De går i den rigtige retning og har til formål at genskabe den strategiske alliance og den harmoniske balance mellem Parlamentet og Kommissionen, som så mange af fremskridtene i det europæiske projekt bygger på Van den Berg (PSE). - (NL) Hr. formand, mange EUborgere betragter det bureaukratiske Bruxelles som noget, der ikke vedkommer dem. Den udfordring, som det nyvalgte Parlament og Kommissionen i 1999 stod over for, var at ændre denne holdning. I de forløbne år har Kommissionen stillet adskillige forslag om administrative reformer inden for rammerne af de europæiske traktater. Kinnock-reformerne fokuserede på en moderne personalepolitik og et resultatorienteret budget. Gennem Europa-Parlamentet blev indberetterordningen indført. Gennem hvidbogen om god forvaltning fik vi programmer om kodificering og forenkling af den eksisterende lovgivning. Lovgivningsprogrammerne skulle reduceres med sider. På Europa-Parlamentets forslag blev der vedtaget en interinstitutionel aftale om bedre lovgivning med forslag om alternative former for regulering, idet muligheden for, at Europa-Parlamentet og Rådet udøver kontrol som lovgivere, bibeholdes. Dernæst resulterede Konventionen i en reducering af antallet af beslutninger - fra 27 til kun 6 slags - i en tydelig og hensigtsmæssig fordeling af opgaverne mellem Europa og medlemsstaterne og i en større rolle for de lokale og regionale myndigheder. Vi vil give Europa tilbage til borgerne og føre politik nedefra. Derfor giver vi de nationale parlamenter en større rolle, for at de sammen med os i Europa-Parlamentet kan overvåge overholdelsen af subsidiariteten. Vi vil holde

19 så meget som muligt på nationalt plan og gøre det, der skal gøres i europæisk sammenhæng, på europæisk plan. Vi er derfor ved at gennemføre reformer både inden for og uden for traktaternes rammer. Dermed vil Europa kunne yde en bedre og mere demokratisk præstation, f.eks. i forbindelse med den grænseoverskridende kriminalitet. Det er ærgerligt, at disse præstationer sommetider risikerer at blive ødelagt på grund af affærer såsom i Eurostat. Bortset fra selve sagen er det meget vigtigt, at kommissærernes politiske ansvar for deres tjenestemænd er 100 % muligt og tydeligt, ikke snart, men nu. Borgerne og Europa-Parlamentet vil have demokrati, ikke teknokrati. Takket være hvidbogen og de mange aktioner, som Europa-Parlamentet og Kommissionen siden da har iværksat, er en bedre og mere effektiv lovgivning og forvaltning i høj grad sat i gang. Dette er gjort ved at sikre borgerne adgang til dokumenter, ved fortsat at arbejde for en moderne personalepolitik og for et resultatorienteret budget, ved at arbejde for de bebudede vurderinger af indvirkningen, f.eks. på det økonomiske, det sociale og det miljømæssige område, og ved også virkelig at gennemføre den interinstitutionelle aftale. Handling er bedre end ord. Kort sagt arbejder vi for en genkendelig og tilgængelig europæisk forvaltning. I den forbindelse vil udformningen af forfatningen være afgørende for de europæiske borgere. I 2004 skal der nås resultater. Der er ikke brug for en håndbremse ved valget. Det drejer sig ikke om at vinde slaget om Italien, men om at vinde slaget om de europæiske borgeres hjerte og forstand. Vi anmoder om en kraftig italiensk slutspurt, og jeg ved, at italienerne er fantastiske, når det gælder cykelløb og slutspurter. Vi ønsker Prodi og hans Kommission held og lykke i Procacci (ELDR). - (IT) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, Rådets repræsentant, mine damer og herrer, jeg er helt enig i alt, hvad hr. Salafranca sagde om Eurostat, og i denne udtalelse vil jeg påpege det retfærdige behov for et åbent svar, hvilket fuldt ud er blevet opfyldt af det, som Kommissionen har gjort og af den handlingsplan, der er blevet præsenteret i dag. Det er bekymrende, at vi fortsat udnytter sagen til politiske formål og blæser et spørgsmål, der bestemt ikke er centralt for EU's liv, helt ud af proportioner, mens Iraktragedien rammer igen og minder os om vores manglende handlekraft samt vores hykleri i forhold til en krig, der startede som bekæmpelse af terror, men som i sidste ende kun var med til at få den til at blusse op. Vi er ikke involveret. Vi har ikke fingeren på verdens puls. Tiden kræver en stor indsprøjtning af politiske foranstaltninger, der kan give Europa en sjæl og gøre den til mere end en såret og hjælpeløs gigant, som nogle mennesker fortsat ønsker fanget i den bureaukratiske neutralitets skruestik. Vi har brug for mere politik af den type, der foreslås i hr. Prodis dokument, som han som en EU-borger primært rettede til sit eget land, men som gælder generelt for EU og for alle dets politiske grupperinger inklusive medlemmerne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, hr. Poettering, de mange Kristelige Demokrater som De også skal repræsentere, og som ikke blot kan sidde og acceptere et højreskifte Avilés Perea (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, jeg takker hr. Prodi meget for hans fremmøde i såvel Budgetkontroludvalget som i plenarforsamlingen i dag, hvor han klart og tydeligt har givet udtryk for sine bekymringer for fremtiden. Vi er meget enige i, at vi skal arbejde for fremtiden, og i, at de ting, der hidtil ikke er blevet gjort ordentligt, skal forbedres. Derfor glæder vi os over, at han taler om en "reform af reformen", det vil sige, at det på ny skal overvejes at ændre nogle ting, der allerede er blevet ændret, eller som er forsøgt ændret, og som ikke har fungeret ordentligt, og at han taler om større åbenhed fremover. Men, hr. Prodi, her i Parlamentet kan vi også godt lide at tale om de ting, der er sket i løbet af de sidste fire år, og om det, der ikke har fungeret godt. Parlamentets kritiske tilgang til tingene går faktisk ud på at ændre tingene i fremtiden. Forhåbentligt kan det så undgås, at nogle af de vanskeligheder, vi står med i dag, gentager sig. Det er derfor, at vi på nogle områder gerne ville have hørt Dem, hr. Prodi, komme med nogle mere konkrete svar, som gør, at vi tør være optimistiske og tro på, at de problemer, der i dag bekymrer os dybt, ikke gentager sig. Vi er bekymrede, for i Parlamentet vil vi gerne udvise samarbejdsvilje og arbejde sammen med Kommissionen, så de europæiske institutioner kan blive bedre, så de europæiske institutioner kan blive endnu stærkere. Vi behøver et stærkt Parlament sammen med en stærk Kommission, hr. Prodi. Det er derfor, at vi i Budgetkontroludvalget indtager en kritisk og krævende holdning, men samtidig naturligvis en positiv holdning. De skal ikke være i tvivl om, hr. Prodi, at vi ønsker, at Kommissionen bliver styrket og forbedret i fremtiden, for det er det budskab, vi skal komme med, når vi går til valg til Europa-Parlamentet, og når vi siger til borgerne, at de skal stemme til valget til Europa-Parlamentet, så vi får nogle endnu stærkere institutioner. Det er det positive budskab, vi skal komme med, og som vi vil viderebringe sammen med Europa-Kommissionen. De skal derfor, hr. Prodi, huske på, at vores kritik altid er positiv og altid skyldes, at vi ønsker at finde løsninger, vi alle kan være tilfredse med Berès (PSE). - (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, kære kolleger, bag et lovgivningsprogram skjuler der sig efter min opfattelse altid et politisk projekt. Set i dette perspektiv burde vi i 2004 være i stand til at forene to helt afgørende

20 målsætninger for Unionen, nemlig fred og fremgang. Vi vil ikke være i stand til at imødegå de mange udfordringer, der venter os i 2004, medmindre vi her på kontinentet finder tilbage til selve grundlaget for vækst. Kommissionens tredje målsætning for 2004, nemlig bæredygtig udvikling, er i den forbindelse helt afgørende set i lyset af EU's aktuelle økonomiske situation. Vi nærer i min gruppe på denne baggrund håb om, at Kommissionen klart vil prioritere beskæftigelsen. Borgerne vil hverken kunne acceptere udvidelsen eller en ny forfatning, hvis vi ikke først og fremmest sætter fokus på beskæftigelsen. Der er således også behov for investeringer, både fra det offentliges og fra den private sektors side, til fordel for de menneskelige ressourcer og for at sikre tilbagevenden til et vækstniveau, som er tilstrækkeligt til at kunne bidrage til borgernes livskvalitet. Vi bør ikke sætte vores lid udelukkende til udsving i valutakurserne eller til verden omkring os som middel til at skabe vækstområder for Unionen. I øvrigt kunne man måske beklage, at Kommissionen ikke i sit omfattende program for 2004 i højere grad klart tager fat på spørgsmålet om økonomiske styreformer, ikke mindst fordi det ikke står helt klart, under hvilke vilkår Kommissionen forventer at forberede forårets topmøde, især når det drejer sig om at gennemføre Lissabon-strategien. Vi har brug for at vide, under hvilke vilkår den nye Kommission kommer til at gennemføre det videre forløb af denne strategi, og det ville i den forbindelse måske være hensigtsmæssigt, at den afgående Kommission udarbejdede en rapport om de fremskridt, der hidtil er gjort på dette felt. Endelig burde spørgsmålet om bæredygtig udvikling være højere prioriteret i Kommissionens program. Jeg bemærker også, at der til trods for et ganske urealistisk antal nye lovgivningsforslag er visse emne, som er glemt. Først og fremmest indeholder programmet intet om andenbehandlingen af direktivet om investeringstjenester, til trods for at det er en tekst, vi har arbejdet meget med. Det er således mit håb, at vi kan få den vedtaget inden for denne valgperiode. Det samme gælder fremskridtsrapporten om handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser og udvidelse af anvendelsesområdet for Lamfalussy-proceduren. Den nuværende Kommission og det nuværende Europa- Parlament burde i løbet af 2004 kunne afslutte disse sager. Hr. kommissionsformand, afslutningsvis må jeg udtrykke undren over, at Deres lovgivningsprogram, som indeholder så mange og væsentlige punkter, ikke med et ord nævner det ønske, min gruppe og Europa- Parlamentet som helhed har fremsat gentagne gange, nemlig ønsket om et rammedirektiv om forsyningspligtydelser. Også konventet har udtrykt et klart ønske herom Daul (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, ærede kommissærer, kære kolleger, jeg udtaler mig som formand for Formandskonferencen. Som De ved, har de parlamentariske udvalg fuldt og helt været inddraget i udarbejdelsen af det lovgivnings- og arbejdsprogram, hr. Prodi netop har fremlagt. Takket være den interinstitutionelle dialog har vi i dag et program for 2004, som i vid udstrækning afspejler vores institutioners fælles prioriteringer. Der er dog afgjort stadig mulighed for forbedringer. Kommissionen har ikke taget højde for alle de forslag, de parlamentariske udvalg har stillet. Erfaringen viser således, at tidsplanernes troværdighed kunne forbedres. Eksempelvis har 17 af de 22 forslag under den fælles beslutningsprocedure, der indgår i programmet for 2004, allerede været opført i tidligere års programmer og burde således have været fremlagt for længst. Det foreliggende program burde derfor ubetinget gøres til genstand for grundig bilateral overvågning. Jeg erindrer i denne forbindelse om, at Europa-Parlamentet sidste år stillede forslag om, at der for hvert lovgivningsområde blev udarbejdet overordnede retningslinjer. De ville, som grundlag for en mere detaljeret programmering, i øvrigt fuldt ud opfylde målsætningerne for den interinstitutionelle aftale. "Bedre lovgivning" er et initiativ, som både kræver bedre samordning og bedre synkronisering af lovgivningsarbejdet de tre institutioner imellem. Jeg understreger, at det drejer sig om de tre institutioner, for Rådet deltager i øjeblikket fortsat ikke i den strukturerede dialog. I forbindelse med Det Europæiske Råds næste møde i Bruxelles vil Rådets første flerårige program imidlertid blive fremlagt. Det ville være rimeligt, at Europa-Parlamentet betids blev orienteret om programmet, således at der netop blev etableret en konstruktiv dialog mellem de tre berørte institutioner. Jeg tillader mig endvidere at henlede Deres opmærksomhed på behovet for at nå til enighed med Kommissionen om en ad hoc-dialogprocedure for Vi tager fat på dette spørgsmål i eftermiddag i Formandskonferencen. Det er imidlertid efter min opfattelse helt afgørende, at vi gør vores yderste for at sikre, at alle berørte aktører, herunder de nationale parlamenter og de rådgivende organer og i sidste ende de europæiske borgere, i tide råder over et lovgivningsprogram for Den nuværende Kommission kan ganske vist fremlægge de politiske strategier for Unionen og budgettet for 2005 inden oktober 2004, men den bør også i løbet af oktober 2004 kunne fremlægge sit lovgivningsprogram. Sidste år gav jeg her i Parlamentet udtryk for, at jeg følte, at der, takket være den strukturerede dialog, var ved at udvikle sig en egentlig interinstitutionel planlægnings- og programmeringskultur. De seneste måneders erfaringer og overslagene ligger på linje med den interinstitutionelle aftale om "bedre lovgivning" og bekræfter således fuldt ud denne tendens. Vi skylder alle at samarbejde herom til fordel for alle EU's borgere Terrón i Cusí (PSE). - (ES) Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, hr. formand for Rådet, i år er det sidste år, vi har til at få afsluttet den dagsorden, der blev fastsat på Det Europæiske Råd i Tampere. I løbet af

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA E U R O P A - P A R L A M E N T E T g DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2002

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET den 10. juli 2002 i Bruxelles 1 Hr. formand for Ungdomsudvalget Fru kommissær ---------------

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0189 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.4.2004 KOM(2004) 189 endelig Forslag til AKT OM TILPASNING AF BETINGELSERNE FOR DEN FORENEDE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere