DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og Agenda 2000 På mødet i Amsterdam opfordrede Det Europæiske Råd Rådet (almindelige anliggender) til at forelægge det en detaljeret rapport på mødet i Luxembourg den december Efter fem måneders arbejde forelægger formandskabet for Rådet (almindelige anliggender) hermed Det Europæiske Råd denne detaljerede rapport, der er udarbejdet på dets ansvar. Formandskabet finder, at rapporten i hovedtræk afspejler den fremherskende opfattelse, som er kommet til udtryk efter Rådets indgående drøftelser, og at den således kan danne grundlag for Det Europæiske Råds drøftelser /97 ks/fh/mj DK CAB - 1 -

2 RAPPORT fra: formandskabet efter samlingen den: 9. december 1997 til: Det Europæiske Råd Vedr.: Rapport til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og Agenda Indledende note 1. Det fremgår af konklusionerne fra Det Europæiske Råd 1), at den indledende fase af forhandlingerne med de lande, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, skal begynde seks måneder efter afslutningen af regeringskonferencen under hensyn til resultaterne heraf, idet Kommissionen er blevet anmodet om at forelægge en samlet meddelelse vedrørende dels Kommissionens udtalelser om tiltrædelsesansøgningerne, dels Fællesskabets videreudvikling, herunder landbrugspolitikken og strukturpolitikkerne, de horisontale spørgsmål i forbindelse med udvidelsen og den fremtidige finansielle ramme (Agenda 2000). Der erindres i den forbindelse om, at den protokol om institutionerne i perspektivet af en udvidelse af Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til Amsterdam-traktaten, indeholder visse bestemmelser om de institutionelle reformer, der skal iværksættes inden datoen for ikrafttrædelsen af den første udvidelse. 1) Jf. konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Madrid, Firenze, Dublin og Amsterdam. ks/bp/pbh/bbb/fh/mj - 2 -

3 2. Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Amsterdam Rådet (almindelige anliggender) til at gennemgå Kommissionens meddelelse og forelægge Det Europæiske Råd en detaljeret rapport på dets møde i december. Det udtalte, at Det Europæiske Råd på mødet i december "med henblik på at muliggøre den konkrete indledning af forhandlinger snarest muligt efter december 1997 vil træffe de nødvendige afgørelser om udvidelsesprocessen generelt og herunder tage stilling til de praktiske arrangementer for den indledende forhandlingsfase og styrkelsen af Unionens førtiltrædelses-strategi samt andre mulige midler til at forstærke samarbejdet mellem EU og alle ansøgerlandene". 3. Efter regeringskonferencens afslutning forelagde Kommissionen i juli 1997 sin samlede meddelelse vedrørende dens udtalelser og Agenda 2000, som var blevet bebudet på mødet i Amsterdam. Rådet (almindelige anliggender) indledte, i overensstemmelse med mandatet fra Det Europæiske Råd, i september gennemgangen af denne meddelelse med bistand fra ØKOFIN-Rådet og Rådet (landbrug) for så vidt angår de aspekter, der mere specielt vedrører dem. I denne sammenhæng har Rådet ligeledes, på grundlag af en rapport fra Coreper (dok /97), gennemgået de forskellige udtalelser, som Kommissionen har afgivet om tiltrædelsesansøgningerne fra de associerede lande i Central- og Østeuropa. 4. Af hensyn til overskueligheden og for at lette læsningen falder den samlede rapport til Det Europæiske Råd, ud over denne indledende note, i to dele, nemlig: i) en første del, der vedrører spørgsmålene i forbindelse med udvidelsen, ii) en anden del, der vedrører videreudviklingen af EU's politikker og den fremtidige finansielle ramme, hvortil kommer et udkast til generel forhandlingsramme, der findes i bilaget. ks/bp/pbh/bbb/fh/mj - 3 -

4 5. Formålet med Rådets arbejde har været at forelægge Det Europæiske Råd i Luxembourg en samlet rapport, som gør det muligt for Det Europæiske Råd at træffe de nødvendige afgørelser vedrørende udvidelsen. 6. Det Europæiske Råd vil ligeledes skulle notere sig udkastet til generel forhandlingsramme. ks/bp/pbh/bbb/fh/mj - 4 -

5 FØRSTE DEL UDVIDELSEN AF DEN EUROPÆISKE UNION Udvidelsen af Den Europæiske Union vil være en historisk udfordring for EU og indvarsle en ny epoke i Europa, der gør en ende på fortidens splittelser. I de kommende år skal ansøgerlandene sættes i stand til at tiltræde EU, og EU selv skal forberedes på udvidelsen, så denne kommer til at foregå under gode betingelser. Udvidelsen er en samlet, altomfattende og fremtidsorienteret proces, som vil forløbe etapevis efter hvert ansøgerlands eget tempo på baggrund af dets forberedelsesstadium. I denne ånd vil Det Europæiske Råd i Luxembourg i henhold til Amsterdam-konklusionerne træffe de nødvendige afgørelser til igangsætning af hele udvidelsesprocessen. Med henblik herpå foreslår Rådet at afholde en Europakonference for i en multilateral ramme at samle Den Europæiske Unions medlemsstater og de europæiske lande, der ønsker at tiltræde Den Europæiske Union, som er knyttet til EU i kraft af en associeringsaftale, og som deler EU's værdier og mål. Rådet foreslår ligeledes en fælles tiltrædelsesproces med alle ansøgerlande i Central- og Østeuropa samt Cypern. Endelig går Rådet ind for en tilnærmelsesstrategi med Tyrkiet, for at give landet mulighed for på længere sigt at realisere sine ønsker om at tiltræde Den Europæiske Union. I. EUROPAKONFERENCEN Der vil blive afholdt en Europakonference for at bidrage til at støtte bevægelsen hen imod et demokratisk Europa, hvor respekten for menneskerettighederne, en stabil og bæredygtig økonomisk vækst samt et sundt civilsamfund følges ad. Fælles for konferencens medlemmer vil være en gensidig forpligtelse til fremme af fred, sikkerhed og godt naboskab, respekt for andre landes suverænitet og for principperne i folkeretten, samt en forpligtelse til bilæggelse af tvister ved fredelige midler, navnlig ved internationale domstole, uden magtanvendelse eller trussel om at bruge magt. De lande, som tilslutter sig de principper, der er redegjort for ovenfor, samt EU's erklærede ønske om at opbygge et Europa, der er fri for fortidens splittelser og problemer, vil blive indbudt til at deltage i denne konference. Europakonferencen er således en multilateral, samlet og altomfattende ramme, der i første omgang omfatter Den Europæiske Unions femten medlemsstater, Cypern, de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa samt Tyrkiet. Europakonferencen vil have til formål at komme ind på spørgsmål af generel interesse for deltagerne for at udvikle og forstærke samarbejdet inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, retlige og indre anliggender samt andre områder af fælles interesse, herunder økonomi og regionalt samarbejde. Konferencen mødes efter indbydelse fra formandskabet en gang om året på stats- og regeringschefsplan og med deltagelse af Kommissionens formand og en gang om året på udenrigsministerplan. Europakonferencen holder sit første møde den [12.] marts 1998 i London. ks/kgl/jpj/bbb/jn/bbb - 5 -

6 II. TILTRÆDELSESPROCESSEN 1. GENERELT Rådet har gennemgået den nuværende situation for hvert ansøgerland på grundlag af Kommissionens udtalelser. Den samlede proces omfatter de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa samt Cypern, som skal tiltræde Den Europæiske Union. Rådet finder, at alle disse ansøgerlande deltager med lige chancer og på lige vilkår i tiltrædelsesprocessen, hvilket sikrer en samlet, ikke-diskriminerende og troværdig proces. Tiltrædelsestidspunktet vil for de enkelte ansøgerlande først og fremmest afhænge af, at hvert enkelt af disse overholder Københavns-kriterierne, og af EU's evne til at assimilere nye medlemmer, herunder institutionelt. På nuværende tidspunkt er der ingen af ansøgerlandene i Central- og Østeuropa, der opfylder alle disse kriterier fuldstændigt. Førtiltrædelses-perioden bør derfor udnyttes fuldt til at give hvert enkelt ansøgerland mulighed for at tiltræde EU, når tiden er inde. I betragtning af den yderligere indsats, som alle ansøgerlandene skal gøre for at forberede sig på tiltrædelsen, navnlig i form af gradvis vedtagelse, iværksættelse og reel anvendelse af gældende EU-ret, bør der indføres instrumenter, der konkret udmønter EU's politiske vilje til at fuldføre udvidelsesprocessen med alle ansøgerlandene inden for rammerne af økonomisk og social konvergens. Tiltrædelsesprocessen sættes i gang den 30. marts 1998 på et ministermøde mellem udenrigsministrene fra EU's femten medlemsstater, de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa samt Cypern ved indførelse af en fælles forhandlingsramme for disse ansøgerlande. Møder mellem udenrigsministrene for EU's femten medlemmer, de ti ansøgerlande i Central- og Østeuropa samt Cypern og medlemmer af Kommissionen finder sted en gang om året. Tekniske ministermøder vil kunne afholdes efter behov under hensyn til erfaringerne med den strukturerede dialog, og det må undgås at indføre for mange strukturer, der behandler samme spørgsmål. 2. DEN STYRKEDE FØR-TILTRÆDELSES-STRATEGI Formålet med den styrkede før-tiltrædelses-strategi er at sætte alle ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i stand til på længere sigt at blive medlemmer af Den Europæiske Union og med henblik herpå at tilpasse sig gældende EU-ret mest muligt allerede inden tiltrædelsen. I kraft af Europaaftalerne, der fortsat er grundlaget for Den Europæiske Unions forbindelser med disse lande, er strategien centreret om tiltrædelsespartnerskaber og styrkelse af før-tiltrædelses-bistanden. Strategien ledsages af en analytisk gennemgang af gældende EU-ret. a) Tiltrædelsespartnerskab Det nye instrument, tiltrædelsespartnerskabet, udgør hovedaksen i den styrkede førtiltrædelses-strategi, idet det danner en samlet ramme om alle former for bistand til ansøgerlandene i Central- og Østeuropa. ks/kgl/jpj/bbb/jn/bbb - 6 -

7 Rådet stiller sig positivt til Kommissionens forslag om at lade bistanden til hvert enkelt ansøgerland indgå i en overordnet og sammenhængende strategi til forberedelse af tiltrædelsen. Formålet er at skabe en fælles referenceramme, som indeholder en detaljeret oversigt over dels hvert enkelt ansøgerlands prioriteringer med hensyn til overtagelse af den gældende EU-ret, dels de finansielle midler, navnlig PHARE, der er til rådighed for dette formål. I den forbindelse vil de finansielle interventioner være knyttet til ansøgerlandenes fremskridt og mere specifikt til at de fastlagte programmer for overtagelse af gældende ret overholdes. Rådet finder, at programmerne for prioriteringen med hensyn til overtagelse af gældende EU-ret og til den økonomiske og sociale politik samt tidsplanerne og de foreløbige mål for partnerskaberne, skal være tilstrækkelig detaljerede. Det skal påses, at der er overensstemmelse mellem på den ene side de prioriteringer, der fastlægges inden for partnerskaberne, og på den anden side de enkelte ansøgerlandes nationale programmer for overtagelse af gældende EU-ret. I den forbindelse er det desuden blevet fremhævet, at det ville være formålstjenligt, hvis ansøgerlandene i højere grad medvirker ved udformningen af de enkelte partnerskaber. Rådet har understreget, at det er nødvendigt at lægge en afbalanceret strategi, som tager hensyn til de mindst udviklede ansøgerlandes behov. Man bør derfor især lægge vægt på initiativer, der skal sikre, at disse lande kan opfylde betingelserne for at få finansiel bistand og deltage fuldt ud i de forskellige bistandsformer, som findes inden for partnerskaberne. I den forbindelse forbeholder Rådet sig mulighed for at gribe ind på de mest afgørende tidspunkter i partnerskaberne uden tunge procedurer, der kan give blokeringer og lange vedtagelsesfrister. Rådet bør derfor træffe enstemmig principafgørelse om etablering af partnerskaberne, som er en væsentlig faktor i før-tiltrædelses-strategien. På grundlag heraf bør det derefter med kvalificeret flertal senest den 15. marts 1998 fastlægge de principper, prioriteringer, mellemliggende mål og væsentlige tilpasninger samt betingelser, der skal gælde for det enkelte partnerskab. Når et væsentligt element for fortsættelsen af før-tiltrædelses-bistanden mangler hos et ansøgerland, træffer Rådet passende foranstaltninger efter de samme retningslinjer. Det er blevet fremhævet, at Europaaftalernes organer spiller en central rolle med hensyn til overvågningen af partnerskaberne. På den måde bliver det tillige muligt at knytte ansøgerlandene nært til tiltrædelsesprocessen. Kommissionen vil samtidig få et godt grundlag for udarbejdelsen af sine årlige rapporter om de fremskridt, der gøres af hvert enkelt ansøgerland. Gennemførelsen af partnerskaberne med henblik på tiltrædelse må ikke gribe ind i tiltrædelsesforhandlingerne med ansøgerlandene. b) Styrkelse af før-tiltrædelses-bistanden Finansielle instrumenter Finansiering af før-tiltrædelses-strategien ks/kgl/jpj/bbb/jn/bbb - 7 -

8 Kommissionen har foreslået, at der ved siden af det fornyede PHARE-program anvendes to instrumenter til at finansiere før-tiltrædelses-strategien, nemlig: førtiltrædelses-bistand til landbruget, og et strukturstøtteinstrument. Uden at det berører de afgørelser, som Rådet skal træffe med hensyn til bistandsniveauet og udgiftskonteringen inden for rammerne af de finansielle overslag , er princippet om en forhøjelse af den finansielle bistand, som danner grundlag for Kommissionens forslag, ikke blevet anfægtet af et stort flertal af medlemsstater. Nogle finder, at forslaget vil kunne vise sig at være utilstrækkeligt i betragtning af ansøgerlandenes reelle behov, mens andre har peget på nødvendigheden af at tage hensyn til disse landes absorptionskapacitet, navnlig i betragtning af at bistanden i løbet af perioden i stadig højere grad vil blive koncentreret om de lande, der endnu ikke har tiltrådt. Det er i denne forbindelse blevet understreget, at man inden for rammerne af de eksisterende instrumenter bør forberede ansøgerlandene, så de virkelig bliver i stand til at drage fordel af en sådan forhøjelse. Det er blevet bemærket, at hvis Kommissionens forslag om finansiering af førtiltrædelses-strategien bliver vedtaget, vil de lande, der først tiltræder på et senere tidspunkt, få tildelt en finansiel bistand svarende til bistanden til de nye medlemslande i en stor del af perioden for de finansielle overslag for , idet bistanden beregnes i % af BNP og ikke per capita. Nogle finder, at EF-bistanden hovedsagelig bør centreres om de ansøgerlande, hvor behovene er størst. Rådet understreger, at der må sikres sammenhæng ved iværksættelsen af de tre førtiltrædelses-instrumenter som foreslået af Kommissionen. Det opfordrer Kommissionen til på baggrund af de afgørelser, som Rådet skal træffe om de fremtidige finansielle overslag, at foreslå en relevant lovgivningsmæssig ramme. ks/kgl/jpj/bbb/jn/bbb - 8 -

9 PHARE-PROGRAMMET Uden at det berører de afgørelser om de finansielle overslag for , som skal træffes, støtter Rådet Kommissionens idé om, at PHARE-programmet bliver orienteret mod den kommende tiltrædelse, idet der fastsættes to prioriterede mål, nemlig institutionsopbygningen, herunder de retlige aspekter (30% af bevillingsrammen), og investeringerne i forbindelse med overtagelsen og gennemførelsen af gældende ret. Rådet kan acceptere en vejledende fordeling på 30/70%, således at forstå at der ikke skal være tale om lofter, men om en vis elastisk størrelsesorden og reference for en aktion, idet institutionsopbygningen, herunder de retlige aspekter, efter visses mening bør komme i første række; at de 70% til investeringer indbefatter den begrænsning på 25% af bevillingsrammen, som Det Europæiske Råd på mødet i Essen lagde sig fast på som et bidrag til udvikling af infrastrukturerne samt det eventuelle bidrag fra PHAREprogrammet, der skal bruges til ansøgerlandenes deltagelse i aktioner under det femte rammeprogram for forskning og udvikling. Angående institutionsopbygningen, herunder de retlige aspekter, bør bistanden tage sigte på en konsolidering af retsstaten og civilsamfundet og på ansøgerlandenes overtagelse af gældende ret, som er afgørende forudsætninger for tiltrædelsen. Medlemsstaternes ekspertviden skal udnyttes helt og fuldt med henblik på overtagelsen og gennemførelsen af gældende ret, f.eks. gennem venskabsaftaler mellem lokaladministrationerne som foreslået af Kommissionen. Med hensyn til afsnittet om investeringer, herunder først og fremmest de sektorer, hvor Kommissionen anbefaler, at der især sættes ind, bør bistanden under PHAREprogrammet være målrettet og tilpasset de reelle behov, så vidt muligt som led i ikke-kommercielle investeringer. PHARE-programmet må ikke træde i stedet for andre former for finansiering, og princippet om medfinansiering skal overholdes. PHARE-programmet skal virke som katalysator, så der kan gennemføres projekter inden for rammerne af de prioriteter, der er blevet fastlagt med henblik på tiltrædelsen, samtidig med at andre finansielle ressourcer ligeledes skal mobiliseres. Det drejer sig her først og fremmest om at sikre, at de enkelte ansøgerlande selv yder finansielle bidrag; det vil kunne medvirke til, at ansøgerlandene i højere grad føler sig medansvarlige under hele den proces, som et givet projekt gennemløber. Endelig er opmærksomheden også blevet henledt på, at de aktioner, som medfinansieres under PHARE-programmet, skal være af varig karakter. Kommissionen sørger for at fremme et effektivt samarbejde mellem PHAREprogrammet og de bilaterale nationale programmer. Samarbejdet med internationale finansielle institutioner Behovene for investeringsfinansiering, der opfylder Fællesskabets normer og standarder, er af et sådant omfang, at det er nødvendigt med samfinansiering ved hjælp af PHARE-programmets midler samt lån fra EIB og interventioner fra EBRD mk/bnj/hf/hl - 9 -

10 og Verdensbanken eller andre potentielle bidragydere. Det er nødvendigt, at disse forskellige finansielle institutioner foretager en snæver indbyrdes samordning af bistanden til ansøgerlandene. Under denne samordning bør man behandle alle de spørgsmål, der vedrører udbygningen af samarbejdet. EIB opfordres til at iværksætte før-tiltrædelses-faciliteten under hensyn til den globale strategi, der omfatter samtlige ansøgerlande, som Rådet har erklæret sig indforstået med, og at tage hensyn til de prioriteringer, det har fastsat. Deltagelse i fællesskabsprogrammer og -agenturer Rådet understreger betydningen af ansøgerlandenes deltagelse i fællesskabsprogrammer (f.eks. på uddannelses- og forskningsområdet osv.), da dette vil give disse lande mulighed for at sætte sig ind i EU's politikker og arbejdsmetoder. Afgørelsen om en sådan deltagelse bør træffes for hvert enkelt ansøgerland for sig, idet landet selv bør yde et finansielt bidrag, som gradvis skal øges. PHARE vil fortsat spille en central rolle, idet en del af ansøgerlandenes nationale bidrag efter behov vil kunne finansieres over dette program. Denne finansiering bør højst udgøre 10% af PHARE-bevillingen, udover deltagelsen i rammeprogrammet for forskning og udvikling. Ansøgerlandene bør kunne deltage som observatører i forvaltningsudvalgene for de programmer, de bidrager til, efter præcise retningslinjer, som er tilpasset det enkelte tilfælde og udelukkende med hensyn til de punkter, som vedrører dem. Rådet ser ligeledes positivt på princippet om ansøgerlandenes deltagelse i visse fællesskabsagenturer, der skal afgøres i hvert enkelt tilfælde for sig. 3. KOMMISSIONENS UDTALELSER OG TILTRÆDELSESFORHANDLINGERNE Rådet har haft en substansdebat om analyserne samt de konklusioner, som Kommissionen har draget af disse i sine udtalelser om hvert ansøgerland. Rådet understreger, at beslutningen om at indlede forhandlinger i henhold til proceduren i TEU's artikel O ikke indebærer, at disse forhandlinger kan afsluttes samtidig. Tidspunktet for forhandlingernes afslutning afhænger i vid udstrækning af, hvornår den yderligere indsats er gennemført, som hvert ansøgerland anmodes om som led i før-tiltrædelsesstrategien, og navnlig af, hvornår prioriteringerne med henblik på tiltrædelsen iværksættes, således som de gengives i tiltrædelsespartnerskaberne. Kommissionens udtalelser om situationen i hvert enkelt ansøgerland er blevet vurderet på et individuelt grundlag. Rådet er indforstået med den metode, som Kommissionen har fulgt ved udarbejdelsen af udtalelserne, og med fremhævelsen af, at den samlede udvidelsesproces skal ses som en altomfattende og fremtidsorienteret proces. Rådet anerkender, at udtalelserne er en udmærket helhedsanalyse af situationen i hvert enkelt ansøgerland på baggrund af de tiltrædelseskriterier, der blev fastlagt af Det Europæiske Råd i København. Tiltrædelsesperspektivet udgør et enestående incitament for ansøgerne til at fremskynde mk/bnj/hf/hl

11 iværksættelsen af politikker, der er i overensstemmelse med gældende EU-ret. Gennemførelsen af gældende EU-ret i den nationale lovgivning er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse, da det også bør sikres, at den anvendes i praksis. Overholdelsen af de forpligtelser, der er indgået i henhold til Europaaftalerne, og udnyttelsen af de muligheder, som disse aftaler rummer, er af særlig betydning i denne forbindelse. Ved gennemgangen af udtalelserne har Rådet været særlig opmærksom på de sektorspecifikke spørgsmål, der er fælles for de forskellige ansøgerlande, herunder navnlig det indre marked og de politikker, der skal sikre, at det fungerer tilfredsstillende. Desuden har det udpeget visse sektorer (den fælles landbrugspolitik, miljø, nuklear sikkerhed, RIA, fri bevægelighed for arbejdstagere, grænseoverskridende tjenesteydelser, sværindustri, den finansielle sektor og de områder, der grænser op til ansøgerlandene), hvor Kommissionen har måttet fremskaffe supplerende oplysninger, uden at foregribe den relative betydning af de forskellige sektorer og behandlingen af Agenda 2000; der er endvidere blevet givet supplerende oplysninger om ansøgerlandenes kapacitet inden for administration og retsvæsen. Rådet har understreget, at forbedringer af ansøgerlandenes standard på disse områder er bestemmende for, om fællesskabspolitikkerne kommer til at fungere hensigtsmæssigt efter tiltrædelsen, især hvad angår det indre marked. Rådet har under vurderingen af udtalelserne erklæret sig indforstået med den metode, som Kommissionen har anvendt. Der er således almindelig enighed om, at overholdelsen af de politiske kriterier, der blev fastlagt i København, i alle tilfælde er en forudsætning for at indlede tiltrædelsesforhandlinger. I forbindelse med afgørelsen om åbning af forhandlingerne er de økonomiske kriterier og evnen til at påtage sig de forpligtelser, der følger af tiltrædelsen, blevet bedømt og skal bedømmes på en fremadrettet og dynamisk måde. På baggrund af disse kriterier konstaterer Rådet, at den nuværende situation - på trods af de større eller mindre bestræbelser, der hidtil er blevet gjort - er karakteriseret af visse mangler i samtlige ansøgerlande samtidig med, at det erkender, at de kvantitative skøn for den økonomiske udvikling på mellemlang sigt uvægerligt er behæftet med nogen usikkerhed. Denne konstatering skal være et incitament for ansøgerlandene til at fremskynde deres økonomiske og sociale reformer. mk/bnj/hf/hl

12 Efter en indgående behandling af hvert enkelt ansøgerlands forhold kan Rådet tilslutte sig Kommissionens anbefalinger om i april 1998 at indlede regeringskonferencer i henhold til traktatens artikel O med Ungarn, Polen, Estland, Den Tjekkiske Republik og Slovenien. Rådet understreger, at det lægger stor vægt på, at tiltrædelsesprocessen er en samlet og fremtidsorienteret proces. En analytisk undersøgelse af gældende EU-ret for hvert enkelt ansøgerland, uafhængigt af at der i april 1998 indledes forhandlinger i henhold til traktatens artikel O, vil gøre det muligt at følge og forberede forhandlingerne under tilfredsstillende forhold. Det finder, at vurderingen af de fremskridt, ansøgerlandene har gjort, fortsat bør ske på en dynamisk måde ved at Kommissionen forelægger Rådet rapporter med regelmæssige mellemrum. Før-tiltrædelses-strategien og den dynamiske metode til at gøre status over fremskridtene vil tillige med møderne inden for rammerne af Europaaftalerne og de multilaterale møder, der kan afholdes på ministerplan, give mulighed for at oprette og opretholde meget snævre forbindelser mellem EU og det enkelte ansøgerland under tiltrædelsesforløbet. Rådet finder, at disse bestemmelser viser EU's politiske vilje til at afslutte udvidelsesprocessen med alle ansøgerlande. For så vidt angår Cypern er Kommissionens udtalelse fra juli 1993 fortsat gyldig. Forhandlingerne med dette land i henhold til traktatens artikel O indledes samtidig med forhandlingerne med ovennævnte ansøgerlande. Cyperns tiltrædelse skal gavne begge samfund og medvirke til samfundsfred og forsoning. Tiltrædelsesforhandlingerne vil bidrage positivt til en politisk løsning på Cypernproblemet gennem samtalerne i FN-regi, som skal fortsættes. I denne forbindelse bemærker Rådet, at Cyperns regering er villig til at medtage repræsentanter for det tyrkisk-cypriotiske samfund i den delegation, der skal deltage i tiltrædelsesforhandlingerne. 4. STATUS OVER FREMSKRIDTENE I ANSØGERLANDENE I CENTRAL- OG ØSTEUROPA Kommissionen og Rådet udarbejder for så vidt angår undersøgelsen af de fremskridt, der gøres i de enkelte lande, der har ansøgt om tiltrædelse, årlige rapporter vedrørende hvert ansøgerland og første gang allerede ved udgangen af 1998 under hensyn til Københavnkriterierne, og særlig til, hvor hurtigt overtagelsen af gældende EU-ret foregår. I denne forbindelse gøres der inden udarbejdelsen af disse årlige rapporter sammen med de enkelte ansøgerlande status over gennemførelsen af tiltrædelsespartnerskaberne, og over hvor stor en del af gældende EU-ret der er blevet integreret, inden for rammerne af organerne i Europaaftalerne. Kommissionens rapporter, der kan ledsages af henstillinger om at indlede tiltrædelsesforhandlinger, tjener som grundlag for Det Europæiske Råd, når det skal træffe de nødvendige beslutninger om at føre tiltrædelsesforhandlingerne eller udvide dem til at omfatte andre ansøgere. I den forbindelse benytter Kommissionen fortsat den metode, der er fastlagt i Agenda 2000, ved evalueringen af ansøgerlandenes evne til at opfylde de økonomiske kriterier og til at påtage sig de forpligtelser, der følger med tiltrædelsen. 5. CYPERN mk/bnj/hf/hl

13 Rådet støtter udformningen af en særlig før-tiltrædelses-strategi for Cypern, der er rettet mod øens særlige behov. En sådan strategi skal bygge på: - Cyperns deltagelse i visse målrettede aktioner, specielt inden for institutionsopbygningen, herunder de retlige aspekter samt inden for retlige og indre anliggender; - deltagelse i EF-programmer og i visse agenturer (i lige linje fra det oplæg, der er fulgt for de øvrige ansøgerlande); - Cyperns anvendelse af den tekniske bistand, der ydes af TAIEX; - Cyperns deltagelse i de multilaterale fora, der følger af konklusionerne fra Det Europæiske Råd. Med hensyn til de finansielle aspekter af Cyperns deltagelse i visse elementer i førtiltrædelses-strategien, og da PHARE ikke finder anvendelse på Cypern, bør spørgsmålene om anvendelsen af de resterende beløb i henhold til fjerde finansprotokol (som udløber den 31. december 1998), opfølgningen af denne protokol samt Cyperns deltagelse i førtiltrædelses-bistanden til landbrugs- og strukturudvikling uddybes til sin tid. III. EN EUROPÆISK STRATEGI FOR TYRKIET Rådet bekræfter, at Tyrkiet vil kunne tiltræde Den Europæiske Union på grundlag af samme kriterier som de øvrige ansøgerlande. Skønt de specifikke politiske og økonomiske problemer, der hersker i dette land, ikke gør det muligt at indlede tiltrædelsesforhandlinger foreløbig, bør der fastlægges en strategi med henblik på at forberede Tyrkiet til tiltrædelsen gående ud på tilpasning til Den Europæiske Union på alle områder. Denne tilnærmelsesstrategi, der er særegen for Tyrkiet, bør iværksættes og skal navnlig bygge på følgende elementer: - udvikling af mulighederne i Ankara-aftalen - udbygning af toldunionen - finansielt samarbejde - harmonisering af lovgivningerne og integrering af gældende EU-ret. Denne proces tages regelmæssigt op til fornyet overvejelse af associeringsrådet, navnlig på grundlag af artikel 28 i associeringsaftalen, i lyset af København-kriterierne og Rådets erklæring af 29. april Desuden vil deltagelsen i Europakonferencen gøre det muligt for Den Europæiske Union at udbygge dialogen og samarbejdet med Tyrkiet. Rådet minder om, at styrkelsen af Tyrkiets forbindelser med Den Europæiske Union også afhænger af, at de politiske og økonomiske reformer, som landet har indledt, fortsættes, navnlig iværksættelsen af fælles normer i forbindelse med menneskerettigheder, indførelse af tilfredsstillende og stabile forbindelser mellem Grækenland og Tyrkiet, samt støtte til forhandlingerne i FN's regi med henblik på at nå til en ordning om Cypern. mk/bnj/hf/hl

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A

7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 12. marts 2012 (16.03) (OR. en) 7514/12 E V 198 DEVGE 62 RELEX 211 O U 32 ECOFI 240 ORIE TERE DE OTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Vedr.: Rio+20:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0820 Bilag 2 Offentligt Dato: 16. november 2012 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Lisbeth Sandbjerg Hansen Dok: 608892 6046182012-3080-0006

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere