Annonceringsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annonceringsmateriale"

Transkript

1 Annonceringsmateriale Holbæk Forsynings daglige bankforretninger Annoncering af aftale vedrørende daglige bankforretninger Herved annoncerer Holbæk Service A/S (CVR nr ) aftale vedrørende varetagelse af daglige bankforretninger for Holbæk Forsyning. Holbæk Service A/S varetager annonceringen på vegne af følgende selskaber: Holbæk Forsyning A/S (CVR nr ) Holbæk Spildevand A/S (CVR nr ) Holbæk Vand A/S (CVR nr ) Holbæk Affald A/S (CVR nr ) Jyderup Varme A/S (CVR nr ) St. Merløse Varme A/S (CVR nr ) I det følgende anvendes betegnelsen "HF" som en samlet betegnelse for Holbæk Service A/S og ovenstående selskaber. Annonceringen sker som en offentlig annoncering i henhold til tilbudslovens afsnit II, idet kontraktværdien ikke forventes at overstige kr. ekskl. moms. Annonceringen gennemføres som en offentlig annoncering, således at alle interesserede tilbudsgivere kan afgive tilbud på de vilkår, som følger af dette annonceringsmateriale. Den annoncerede aftale tildeles én tilbudsgiver, idet der vil blive indgået parallelle aftaler mellem vindende tilbudsgiver (herefter betegnet "Kontrakthaver") og hvert af de ovenfornævnte selskaber på de vilkår, som følger af dette annonceringsmateriale og vindende tilbud. Holbæk Service A/S vil på vegne af de ovenfor nævnte selskaber varetage den daglige kontakt med Kontrakthaver. Betegnelsen "Aftalen" anvendes herefter som en fælles betegnelse for den aftale, som indgås mellem Kontrakthaver og hvert af de ovenfor nævnte selskaber. 1

2 1 Generelt om Aftalen Det er et krav, at Kontrakthaver har tilladelse til at udføre de ydelser, som omfattes af Aftalen i henhold til lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 med senere ændringer. Såfremt Kontrakthaver er etableret i et andet land end Danmark, skal Kontrakthaver have en tilsvarende tilladelse eller autorisation i det land, hvori Kontrakthaver er etableret. Kontrakthaver skal samtidig lovligt kunne levere ydelserne omfattet af Aftalen i Danmark. Kontrakthaver skal på HF's forlangende kunne fremvise denne tilladelse. Kontrakthaver er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende forskrifter for ydelser omfattet af Aftalen herunder lovgivning, myndighedskrav og øvrige regler/påbud, som finder anvendelse. Al kommunikation med HF i Aftalens løbetid (og eventuelle forlængelse), herunder enhver form for rapportering skal foregå på dansk. 1.1 Indledning Aftalen omfatter afvikling af de daglige bankforretninger, maksimering af bankindestående likviditet, samt finansiel rådgivning angående formue- og gældspleje. HF ønsker samtidig option på at forlænge Aftalen med op til 1 år ("Option 1"). De nærmere betingelser, som HF ønsker Aftalen indgået under fremgår af det efterfølgende. Tidsplan for udbudsprocessen Dato Annoncering 21. december 2012 "Spørgefrist" 7. januar 2013 kl Tilbudsfrist 16. januar 2013 kl Planlagt møde med Kontrakthaver 13. februar 2013 (forventet) Kontraktunderskrivelse Senest 28. februar 2013 (forventet) HF forbeholder sig efter tilbudsfristens udløb at gennemføre forhandlingsmøder med de tilbudsgivere, som har afgivet konditionsmæssige tilbud. Såfremt HF vælger at udnytte denne mulighed for forhandling, vil tilbudsgiverne blive underrettet om proceduren for en sådan forhandling. Aftaleperiode Aftalen vil være gældende fra den 1. maj 2013 til den 30. april 2016 med option ("Option 1") på forlængelse i op til 1 år (dvs. med udløb senest den 30. april 2017). HF skal senest 6 måneder før den 3-årige Aftaleperiodes ophør give meddelelse om, hvorvidt optionen ønskes udnyttet. De første 3 måneder af Aftalen betragtes som prøvetid, inden for hvilken periode Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel af HF. Aftalen kan efter udløbet af de første 3 måneder opsiges helt eller delvist af HF med 2 måneders varsel, såfremt en sådan opsigelse er sagligt begrundet. Kontrakthaver er ikke berettiget til erstatning eller kompensation i tilfælde af en sådan opsigelse. HF beslutter senest samtidig med Aftalens indgåelse, hvorvidt Option 2 (handel med obligationer, se afsnit 3.2) ønskes udnyttet. Såfremt HF vælger at udnytte Option 2, forpligter HF sig til at udnytte Option 2 i et år efter Aftalens indgåelse. Efter dette tidspunkt kan HF med 3 måneders varsel opsige Option 2. 2

3 Såfremt Kontrakthaver misligholder Aftalen f.eks. ved overskridelse af aftalte tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler/fejl ved kontrakthavers IT-teknologi m.v., skal Kontrakthaver erstatte HF det tab, som HF lider i anledning af misligholdelsen, herunder men ikke begrænset til eventuel betaling af erstatning til 3. mand samt erstatning til HF svarende til den skønsmæssige merudgift. 1.2 Formkrav Tilbud skal være HF i hænde senest den 16. januar 2013 klokken Tilbudsgiverne skal vedstå tilbuddet frem til den 30. april Tilbud skal sendes i lukket kuvert. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud, der helt eller delvist modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet skal fremsendes skriftligt i 2 eksemplarer og elektronisk pr. af hensyn til den elektroniske journalisering. Såfremt materialets størrelse overskrider 5 MB, skal materialet vedlægges på en USB-nøgle eller i en CD-ROM. Tilbuddet skal indeholde følgende: 1. Udfyldt og underskrevet bilag 1. Bemærk: Tilbudsgiverne kan som supplement til Bilag 1 vedlægge yderligere dokumenter. 2. De oplysninger vedrørende rente, som følger af afsnit Guide til det tilbudte betalingssystem, webadressen, et brugernavn, kode til systemet og enhver anden oplysning der kan være relevant for at bruge systemet. Husk: Senest ved tilbudsfristens udløb skal der være oprettet adgang til et testmiljø, hvor HF har mulighed for at foretage almindelig bankforretninger, f.eks. kreditorudbetalinger (indenlandsk hhv. udenlandsk), overførsel mellem 2 konti, udskrift af kontospecifikation, udskrift af betalingstransaktion, indlæsning af bankfil fra økonomisystem etc. 4. Beskrivelser til brug for evalueringen af tilbuddet i forhold til underkriteriet "Kvalitet", se afsnit Følgende oplysninger, jf. afsnit 5.1: Hvor lang tid der er tilbagekaldelsesmulighed ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forhold til Nem Konto). Hvilke muligheder, der er for søgefunktion for en enkelt betaling i bankfilen ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forhold til Nem Konto). Hvilke muligheder der er for søgefunktion, hvis et beløb når ud til en bankfilial, før det bliver afvist ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forbindelse med Nem Konto). Hvilke muligheder, der er for sletning af enkeltbetalinger i en samlet fil ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forbindelse med Nem Konto). 3

4 Bemærk: Oplysningerne nævnt i pkt. 5 indgår ikke i HF' evaluering af tilbuddet i forhold til tildelings- og underkriterierne. Oplysninger udbedes alene for at give HF en bedre forståelse af den tilbudte løsning. 6. De oplysninger, som fremgår af afsnit Kontraktudkast. NB: Tilbudsgivers kontraktudkast må ikke indeholde vilkår, som afviger fra annonceringsmaterialet. Det fremsendte tilbud skal være forfattet på dansk. Tilbuddet skal skriftligt rettes til: Holbæk Forsyning A/S Att. Økonomichef Ricco Post-Kallenbach Kalvemosevej Holbæk På kuverten anføres: Fortrolig tilbud på daglige pengeforretninger. Må ikke åbnes af posten. Bemærk: Tilbudsgiverne opfordres til at afstå fra at tage forbehold, herunder standardforbehold og andre faglige forbehold. HF er i alle tilfælde berettiget til at forkaste tilbud, som indeholder forbehold og vil i visse tilfælde være forpligtet hertil. Såfremt tilbudsgiver opfatter vilkår i HF' materiale som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille spørgsmål hertil frem for at tage forbehold. HF vil herefter tage stilling til, om der skal foretages ændringer i det udsendte materiale. Åbning af tilbud vil ikke ske offentligt. Tilbud udarbejdes for egen regning. Samtlige tilbud vil blive behandlet fortroligt. Efter modtagelse vil kvittering for modtagelse fremsendes. 1.3 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier og vægtning: Økonomi: 70 % Kvalitet: 30 % Med underkriteriet "Økonomi" vil HF lægge vægt på de samlede omkostninger og indtægter forbundet med Aftalen: Løbende likviditet o Rentevilkår (debit- og kreditrente) o Valørregler (ind- og udbetaling) o Gebyrer vedrørende renter o Rentenettingaftale eller tilsvarende alternativ 4

5 o Omkostninger for kreditfaciliteter uden sikkerhedsstillelse Transaktionsomkostninger for handel med obligationer og afledte omkostninger o Kursfradag og tillæg o Valørdage o Kurtage o Rådgivningsomkostninger Øvrige omkostninger o Systemomkostninger omfattende tilslutning, installation, implementering, overdragelse, uddannelse m.m. o Variable og/ eller faste årlige omkostninger for vedligeholdelse, opgraduering, uddannelse m.m. af on-line banking. o Øvrige variable og /eller faste årlige omkostninger Bemærk: Alle gebyrer og udgifter, herunder administrationsbidrag, gebyrer for serviceydelser (herunder besvarelse af spørgsmål fra offentlige myndigheder om HF' forhold), gebyrer og provisioner i forbindelse med årlig engagementsforespørgsel til HF's revision, rådgivning vedrørende daglige bankforretninger mv., rådgivning vedrørende tilslutning til betalings og informationssystem, transaktioner, samt oprettelse/nedlæggelse af brugere mv. skal være indeholdt i tilbudslistens poster. Kontrakthaver er ikke berettiget til anden betaling for ydelser omfattet af Aftalen end de omkostninger, som fremgår af tilbuddet. De tilbudte rentetillæg-/fradrag er faste i Aftalens varighed. Tilsvarende gælder for de øvrige omkostninger. Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Økonomi" skal tilbudsgiverne udfylde og underskrive bilag 1 ("Vurderingsspecifikation"). Ved evalueringen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Økonomi" vil HF tage udgangspunkt i en business case, som afspejler det forventede behov over en 12 måneder periode baseret på de oplysninger, som er givet i annonceringsmaterialet. Business casen vil udgangspunkt i følgende finansielle parametre: Periode: 12 måneder fra januar til december Likviditetsanalyse og obligationsbeholdninger for de respektive selskaber i HF-koncernen Månedligt likviditetsflow og beholdning Månedligt minimumstræk på kreditfaciliteterne Obligationsbeholdning omsættes 7 gange månedligt Samlede pris for systemomkostning Samlede øvrige årlige udgifter Gebyrer og udgifter, som vedrører renter, men som ikke er medtaget under ovenstående likviditetsanalyse Eventuel rentenetting aftale eller tilsvarende alternativ Med underkriteriet "Kvalitet" vil HF lægge vægt på følgende: "Koncept for overdragelsesforretning" Med dette delkriterium vil HF lægge vægt på i hvilket omfang det tilbudte koncept for overdragelsesforretning er egnet til at sikre en hurtig og smidig proces med mindst mulig 5

6 gene for HF' medarbejdere og kunder. Til brug for evalueringen af tilbuddene i forhold til dette delkriterium skal tilbuddet indeholde en beskrivelse af det tilbudte koncept for overdragelsesforretning. Der vil alene blive evalueret på tiltag, som går videre end de fastlagte mindstekrav. "Koncept for on-line banking" Med dette delkriterium vil HF lægge vægt på i hvilket omfang det tilbudte system for onlinebanking er egnet til at sikre effektivitet og brugervenlighed i de daglige arbejdsgange. Der vil alene blive evalueret på tiltag, som går videre end de fastlagte mindstekrav. NB: Til brug for HF' evaluering af den tilbudte løsning i forhold til delkriteriet skal tilbudsgiver stille den tilbudte online løsning til rådighed fra tilbudsfristens udløb til og med HF's underretning om, hvem Aftalen tildeles. Senest ved tilbudsfristens udløb skal der være oprettet adgang til et testmiljø, hvor HF har mulighed for at foretage almindelig bankforretninger, f.eks. kreditorudbetalinger (indenlandsk hhv. udenlandsk), overførsel mellem 2 konti, udskrift af kontospecifikation, udskrift af betalingstransaktion, indlæsning af bankfil fra økonomisystem etc. Tilbudsgiver skal i sit tilbud medsende en guide til det tilbudte betalingssystem, webadressen, et brugernavn, kode til systemet og enhver anden oplysning der kan være relevant for at bruge systemet. "Koncept for kundevenlighed ved normale bankforretninger" Med dette delkriterium vil HF lægge vægt på i hvilket omfang, tilbuddet indeholder tiltag til sikring af en fleksibel og imødekommende håndtering af HF' daglige bankforretninger. Der vil alene blive evalueret på tiltag, som går videre end de fastlagte mindstekrav. Til brug for evalueringen af tilbuddet i forhold til dette delkriterium skal tilbuddet som minimum indeholde en beskrivelse af følgende: Maximal arbejdsdages svartid på samtlige henvendelser vedr. daglige bankforrentninger Elektronisk kommunikation i relation til daglige bankforretninger Vedligeholdelse, opdatering, servicering af nedbrud m.m. Kontaktmulighed udenfor Kontrakthavers åbningstid Hvorvidt HF får en eller flere faste medarbejdere stillet til rådighed til afvikling af bankforretninger Modtagelse af checks, kontanter og møntoptælling Anvendelse af døgnboks 1.4 Beslutningsproces Tilbuddene behandles administrativt af økonomiafdelingen og direktionen i HF. Der udarbejdes og fremsendes indstilling til godkendelse i bestyrelsen for HF. Indstillingen forventes behandlet i bestyrelsen den 22. januar Tildelingsintensionen forventes meddelt tilbudsgiverne pr. . ultimo januar Kontraktunderskrivelse forventes at ske ultimo februar

7 1.5 Spørgsmål til annonceringsmaterialet Tvivlsspørgsmål til annonceringsmaterialet kan skriftligt rettes til med teksten Bankudbud i emnefeltet. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at alle henvendelser skal ske elektronisk. Der kan ikke rettes telefoniske eller personlige henvendelser vedrørende annonceringen. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 7. januar 2013 kl kan påregnes besvaret. Spørgsmål efter denne frist, vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse i rimelig tid, inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og HF's svar derpå vil blive uploaded på HF's hjemmeside: www. holfor.dk under fanen "Udbud". 7

8 2 Organisation HF er en forsyningskoncern, der blev stiftet i HF er 100 % ejet af Holbæk Kommune. Forsyningskoncernen består, udover af moderselskabet af 6 selskaber, der alle er 100 % ejet af HF. Holbæk Kommune Holbæk Forsyning A/S Holbæk Spildevand A/S Holbæk Vand A/S Holbæk Affald A/S Jyderup Varme A/S St. Merløse A/S Holbæk Service A/S 3 Likviditetsmæssige forhold 3.1 Likviditet HF's likviditet påvirkes primært af de politiske mål og beslutninger, som fastlægges ved budgetlægningen. De likviditetsmæssige forhold følges løbende via opfølgninger og tilretninger af budgetter. Nedenstående skema angiver HF s samlede likviditet opdelt på indestående og obligationsværdi per måned i I HF s finansielle strategi indgår kravet om, at indestående likviditet maximalt må udgøre 25 mio. kr. Indestående herudover skal placeres i obligationer. Likviditet 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Indestående likviditet ,7 21,6 12,8 15,2 19,7 13,7 18,1 14,8 14,0 15,1 11,2 Værdi af obligationsbeholdning ,0 47,4 43,3 79,4 59,4 51,3 69,5 43,5 Samlet likviditet 16,7 21,6 12,8 80,2 67,1 57,0 97,4 74,1 65,3 84,6 54,7 (Alle beløb i mio. kr.) Opkrævning af a conto er ændret fra 2 til typisk 4 gange per år (med virkning fra juni 2012), hvorfor ovenstående tabel for likviditet fremadrettet vil være mere jævnt. 8

9 Nedenstående tabel angiver hovedtal for 2011 for selskaberne i HF. Selskab Omsætning Resultat før skat Egenkapital Balancesum Kreditbehov til drift pr. år Holbæk Forsyning A/S ,0 (Koncern) Holbæk Spildevand A/S ,5 Holbæk Vand A/S ,5 Holbæk Affald A/S ,5 Jyderup Varme A/S ,5 ST. Merløse Varme A/S ,5 Holbæk Service A/S ,5 (Beløb i mio.kr.) Det er et krav, at der på tidspunktet for Aftalens indgåelse etableres løbende driftskreditter for hvert selskab i HF uden sikkerhedsstillelse. Den krævede kreditramme fremgår af ovenstående tabel og er på i alt 8,0 mio. kr. Hvert selskab skal have ret til en maximal trækningsret inden for ovenstående rammer. 3.2 Handel med obligationer HF forventer fortsat, i overensstemmelse med den finansielle strategi, at anbringe likviditet i obligationer. Aftalen indeholder en option på bistand til handel med obligationer og dertilhørende rådgivning (Option 2"). HF beslutter senest samtidig med Aftalens indgåelse, hvorvidt Option 2 ønskes udnyttet. Såfremt HF vælger at udnytte Option 2, forpligter HF sig til at udnytte Option 2 i et år efter Aftalens indgåelse. Efter dette tidspunkt kan HF med 3 måneders varsel opsige Option Betalingstransaktioner Nedenfor fremgår et skøn over HF s indbetalingstransaktioner (årligt omfang): Indbetalingstype: Antal transaktioner (ca. årligt): Indsatte checks 25 Via PBS Via FIK Indsat kontanter 200 Bankoverførsel 800 Nedenfor fremgår et skøn over HF s udbetalingstransaktioner (årligt omfang): Udbetalingstype Antal transaktioner (ca. årligt): Via PBS Via Nem Konto

10 Leverandørbetalinger via eget økonomisystem Bankoverførelser 700 Øvrige 200 Det er et krav, at Kontrakthaver til enhver tid kan imødekomme lovgivningen vedrørende Nem Konto. 3.4 Opkrævningsfrekvens Selskab Frekvens Forfald Service Mdr. afregning til søsterselskaber Straks Spildevand Kvartal Jan-april-jul-okt. Vand Kvartal Jan-april-jul-okt. Affald Kvartal Jan-april-jul-okt. Jyderup Kvartal Jan-april-jul-okt. St. Merløse Kvartal Jan-april-jul-okt. Såfremt der er fælles forbrugere, afregnes disse på samme faktura, der opkræves typisk 4 gange årligt. 3.5 Udenlandske ind- og udbetalinger Meget få af HF s ind- og udbetalinger foretages i fremmed valuta. Det vurderes, at antal ind- og udbetalinger i 2013 og fremover kun være ca. 25 styk årligt. Valutaerne er primært EUR, SEK, NOK, UDS og GBP. 4 Kontosystem 4.1 Kontraktmæssige forhold Det er et krav, at HF har fuld dispositionsret på de konti, der er omfattet af Aftalen. Det skal være muligt at have have godkendelsesmulighed (anvisning), hvor betaling forudsætter 2 uafhængige fuldmagtshavere. HF ønsker en fælles rentenetting aftale, hvor renteberegningen sker på grundlag af den daglige nettosaldo for samtlige konti. Såfremt rentenetting ikke tilbydes, skal mulige anvendelige alternativer klart fremgå af tilbuddet. Som renteberegning skal der anvendes faktisk antal dage om året (365/366). Rentetilbud på debetrente skal basere sig på vilkårlig referencerente, hvor beregnede eller noterede værdi af pågældende referencerente pr. 7. januar 2013 kl. 12 oplyses. Rentetilbud på kreditrente skal basere sig på vilkårlig referencerente, hvor beregnede eller noterede værdi af pågældende referencerente pr. 7. januar 2013 kl. 12 oplyses. Tilbudte rentesatser skal opgives på formen: 10

11 Vilkårlig referencerente + tilbudt tillæg/fradrag. For at give HF mulighed for en sammenligning af forskellige referencerenter, skal tilbuddet indeholde en månedlig oversigt over renteværdien ultimo måneden år 2012 (1. januar 2012 til 31. december 2012). Der skal være tilknyttet et system, der giver mulighed for automatisk saldooverførsel. Det skal i aftaleperioden være muligt for HF at forøge og reducere antallet af daglige konti efter behov. Der skal dagligt leveres elektroniske kontoudskrifter med diverse adviseringslister via et netbank system. Der skal dagligt adviseres om rentesatser, der har betydning for HF. HF har i dag i alt 12 bankkonti. HF skal have etableret en samlet trækningsret på i alt 8,0 mio. kr. på HF s konti, fordelt på 6 respektive selskaber jf. pkt Valideringsregler ved ind- og udbetalinger samt udbetaling via bogføringscentral 5.1 Kontraktmæssige forhold Det skal i tilbuddet oplyses, hvor lang tid, der er tilbagekaldelsesmulighed ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forhold til Nem Konto). Det skal i tilbuddet oplyses, hvilke muligheder, der er for søgefunktion for en enkelt betaling i bankfilen ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forhold til Nem Konto). Det skal i tilbuddet oplyses, hvilke muligheder der er for søgefunktion, hvis et beløb når ud til en bankfilial, før det bliver afvist ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forbindelse med Nem Konto). Det skal i tilbuddet oplyses hvilke muligheder, der er for sletning af enkeltbetalinger i en samlet fil ved udbetalinger, som foretages via bogføringscentral (i forbindelse med Nem Konto). Bemærk: Ovenstående oplysninger indgår ikke i HF' evaluering af tilbuddet i forhold til tildelingsog underkriterierne. Oplysninger udbedes alene for at give HF en bedre forståelse af den tilbudte løsning. 6 Informations- og transaktionssystem 6.1 Generelt HF benytter som økonomisystem Microsoft Dynamics NAV (Navision) derudover anvendes KMD FAS til forbrugsafregning udbetaling / indbetaling. HF eget økonomisystem findes i HF s egen infrastruktur, og klienter afvikles lokalt fra HF arbejdspladser. 11

12 Systemet skal kunne håndtere opgraderinger af Windows platform, Microsoft Dynamics NAV, KMD FAS (EDIFACT) og kontorpakker (Microsoft Office 2010). 6.2 Kontraktmæssige forhold Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af Kontrakthavers betalings- og informationssystem, der forventes anvendt til centrale opgaver omkring godkendelse og effektuering af HF s ind- og udbetalinger. Tilbuddet skal indeholde beskrivelse af systemkrav til HF s IT udstyr. Tilbuddet skal minimum indeholde oplysninger om: Antal samtidige brugere, Roller på brugere, administrative, kiggeadgang, 2 godkendere, Konto til kontooverførsler, såvel egne som fremmede, Ind- og udlæsning af filer fra systemer, Mulighed for print af tekst og kontoudtog på HF s printer, Statistiske oplysninger om antal ind- og udbetalinger, Overførsler til udlandet, Ind-/udlæsning af filer (læsbarhed). Systemet skal kunne implementeres på HF s eksisterende IT-platform.. 7 Overdragelsesforretning Kontrakthavers bistand til overdragelsesforretning skal inkludere installation, implementering, testsætning m.m. af eventuelt online system. Kontrakthaver skal informere/uddanne HF s økonomipersonale (max 6 personer) i optimal anvendelse af program/udstyr til telekommunikation i daglig brug af systemet. Kontrakthaver skal udføre/være behjælpelig med det praktiske arbejde ved omplacering/overtagelse af opgaven med HF s nuværende pengeforretninger med den fornødne ekspertise. Det gælder bl.a. rettelse af samtlige PBS-overførselskonti efter HF s anvisninger, samt efterfølgende udarbejdelse af de nødvendige ændringer til PBS-Aftaler til underskrift for HF. Overdragelsesforretningen (dvs. overførslen af data fra nuværende pengeinstitut), samt uddannelse af HF' personale må ikke vare længere end 3 måneder efter Aftalens indgåelse. 8 Brugervenlighed Det er et krav, at skriftlige eller elektroniske manualer i dagligt brug af systemet medfølger og løbende opdateres. 12

13 9 Kundevenlighed Minimumskrav til kundevenlighed er, at HF betjenes på dansk i alle henseender. Dette være rådgivning, vejledning, support, rapportering, udskrifter m.m. 13

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbud på daglige bankforretninger 2010

Udbud på daglige bankforretninger 2010 Udbud på daglige bankforretninger 2010 Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/25386308.aspx Tender type Tender Publish date 8/11/2010 1:22 PM Bid due date 8/27/2010 12:00 PM Document due date

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642 Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006 Dokument nr. 528.642 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER 4 1.1 INDLEDNING 4 1.2 AFTALEPERIODE 4 1.3 OPSIGELSE 4 1.4 FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD 4 1.5

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5.

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5. Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Aftaleperiode... 1 1.3 Opsigelse... 1 1.4 Formkrav og indhold i tilbud... 1 1.5 Andre forhold omkring tilbud... 2 1.6 Beslutningsprocedure

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11.

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11. Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering Side 1 af 11. Indledning Trafikstyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører

Læs mere

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet

Administration af konti og rettigheder til konti. Nye betalingsformidlingsfaciliteter på markedet Teknisk dialog - i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udbud af SKB/OBS 22. maj 2012 Agenda Alternativt cash pool system Administration af konti og rettigheder til konti Nye betalingsformidlingsfaciliteter

Læs mere

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: "Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter.

Spørgsmål. 2 Kravsspecifikation Bilag 1 vedr. Kontante midler - 3.3.4.1 hvor der står: Der findes 3 lokationer, som i dag får afhentet kontanter. Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud - køb af bankydelser i Region Hovedstaden (opdateres løbende) Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet: 7. august 2015. Spørgsmål 1 Kravspecifikation Bilag 1, afsnit 3.1.3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni 2012 Frist for spørgsmål til spørgemødet 8. juni 2012 Spørgemøde

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

2013-09-23. Til: De bydende.

2013-09-23. Til: De bydende. Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE-BD BUS KESDH 2013/005560 2013-09-23 Til: De bydende. Emne: Teknisk rådgivning og bistand til udarbejdelse af bips paradigmer med FBE specifikke krav for:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse Indkøb af nyt forbrugsafregningssystem (den 1.september 2011) Syddjurs Spildevand A/S ønsker at indkøbe et nyt system til forbrugsafregning i efteråret 2011 til ibrugtagning inden udgangen af året. Fristen

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere