Erstatningsnævnet Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatningsnævnet Årsberetning 2013"

Transkript

1 Erstatningsnævnet Årsberetning 2013 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon Telefax

2 1 Indledning Lovgrundlaget og nævnets sammensætning Sekretariatet og sekretariatets arbejde Talmæssige oplysninger vedrørende Opfyldelse af nævnets og sekretariatets mål for Hvad betaler nævnet erstatning for? Konkrete afgørelser fra nævnet Indledning Offererstatningslovens 1 lovens område Nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven Særligt om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden Direkte og indirekte skadelidte Årsagssammenhæng og påregnelighed Straffelovsovertrædelser begået i udlandet Lovlig privat anholdelse og forhindring af strafbare handlinger Tingsskade og formueskade Offererstatningslovens 6 a Nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko Den almindelige erstatningsretlige tabsbegrænsningspligt Offererstatningslovens Offererstatningslovens For sen eller manglende politianmeldelse Medvirken til politiets opklaring af sagen Krav ikke gjort gældende i retten under straffesagen Offererstatningslovens 11 a Offererstatningslovens 13 2 års-fristen Offererstatningslovens 14, stk. 1 sagens oplysning for nævnet Offererstatningslovens 15, stk Offererstatningslovens Offererstatningslovens Erstatningsansvarslovens Helbredelsesudgifter Andet tab Erstatningsansvarslovens Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Erstatningsansvarslovens Godtgørelse for svie og smerte Erstatningsansvarslovens Erstatningsansvarslovens

3 Erstatning for erhvervsevnetab varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde Erstatningsansvarslovens 6-7 fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning Fastsættelse af årsløn Erstatningsansvarslovens erstatning for begravelsesudgifter og erstatning for tab af forsøger Erstatningsansvarslovens 14 a overgangsbeløb Erstatningsansvarslovens 16 renter Erstatningsansvarslovens Erstatningsansvarslovens 26 tortgodtgørelse og krænkelsesgodtgørelse Frihedsberøvelse Forbrydelser mod kønssædeligheden mv Erstatningsansvarslovens 26, stk. 3 krænkelsesgodtgørelse Erstatningsansvarslovens 26 a godtgørelse til efterladte Forældelse /præklusion Særligt om præklusion i sager om seksuelle overgreb mod børn og unge mennesker Bilag 1 Oversigt over forekomsten af de enkelte straffelovsovertrædelser i Bilag 2 Oversigt over tilkendte erstatninger mv. i fordelt på erstatningsposter.. 44 Bilag 3 Oplysninger om tilkendelser og afslag i Bilag 4 Oplysninger om afslagsgrunde i

4 1 INDLEDNING Efter Erstatningsnævnets forretningsorden skal nævnet hvert år inden den 1. juli afgive en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres. Denne beretning foreligger hermed for året Beretningen redegør for nævnets sammensætning samt nævnets og sekretariatets arbejde i løbet af beretningsåret. Beretningen indeholder desuden resumé af en række konkrete afgørelser fra nævnet til belysning af nævnets praksis ved administrationen af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser i det følgende offererstatningsloven. Det er Erstatningsnævnets håb, at beretningen kan medvirke til at udbrede kendskabet til offererstatningsloven, og til hvordan den administreres. På er denne årsberetning, ligesom årsberetningerne for , tilgængelig. På hjemmesiden findes i øvrigt en del andet materiale om nævnet. København, den M. Lerche Nævnsformand 4

5 2 LOVGRUNDLAGET OG NÆVNETS SAMMENSÆTNING Erstatningsnævnet blev etableret i Nævnet træffer afgørelser vedrørende ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 688 af med senere ændringer. Frem til bestod nævnet af 3 medlemmer med følgende sammensætning: Landsdommer Michael Lerche (formand) Ankechef i Ankestyrelsen Merete Pantmann (efter indstilling fra Social- og Integrationsministeriet) og Advokat Claus Hanghøj (efter indstilling fra Advokatsamfundet). Ved lov nr. 629 af blev offererstatningslovens 11 ændret. Lovændringen indebærer, at Erstatningsnævnet udvides med henblik på, at nævnet kan arbejde i 2 (eventuelt flere) nævn. Efter lovændringen består Erstatningsnævnet af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandskabet, og et antal yderligere medlemmer. Erstatningsnævnets formand og næstformænd skal være landsdommere. Nævnets øvrige medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis social- og integrationsministeren og fra Advokatrådet. Som følge af lovændringen er Erstatningsnævnets forretningsorden også ændret, jf. bekendtgørelse nr. 824 af Fra den har Erstatningsnævnet herefter haft følgende sammensætning: Landsdommer Michael Lerche (formand), Landsdommer Sanne Kolmos (næstformand), Ankechef i Ankestyrelsen Merete Pantmann (efter indstilling fra social- og integrationsministeren), Ankechef i Ankestyrelsen Lisbet Jensen (efter indstilling fra social- og integrationsministeren), Advokat Claus Hanghøj (efter indstilling fra Advokatrådet) og Advokat Peter Trudsø (efter indstilling fra Advokatrådet). Landsdommer Kåre Mønsted er stedfortræder for landsdommer Michael Lerche, og landsdommer Anne Thalbitzer er stedfortræder for landsdommer Sanne Kolmos. Ankechef i Ankestyrelsen Lise Gry Beder er stedfortræder for ankechef Merete Pantmann, og chefkonsulent i Ankestyrelsen Mikael Kielberg er stedfortræder for ankechef Lisbet Jensen. Endelig er advokat Mads Krarup stedfortræder for advokat Claus Hanghøj, og advokat Karen-Margrethe Schebye er stedfortræder for advokat Peter Trudsø. Nævnet har i 2013 afholdt 11 møder, hvorunder der er behandlet omkring 200 sager. Nævnets medlemmer har herudover modtaget ca. 900 sager i cirkulation, jf. afsnit 3 nedenfor. 5

6 3 SEKRETARIATET OG SEKRETARIATETS ARBEJDE Sagsbehandlingen i nævnet varetages af et sekretariat. Sekretariatet har siden den udgjort en enhed under Civilstyrelsen, der er en styrelse under Justitsministeriet. Sekretariatet sørger for sagernes forberedelse, herunder i fornødent omfang udarbejdelse af et resumé af sagen og en indstilling til nævnet om sagens afgørelse. Når en indstilling er udarbejdet, vurderes sagen af sekretariatschefen eller af dennes souschef og herefter af nævnet, enten ved cirkulation af resuméet og indstillingen blandt nævnets medlemmer eller på et møde. I henhold til forretningsordenen kan visse sagstyper dog afgøres af formandskabet alene uden forelæggelse for nævnet. En række sager kan desuden afgøres af sekretariatschefen alene uden forelæggelse for formandskabet eller nævnet. Endelig har de mere erfarne sagsbehandlere en vis adgang til selv at afgøre en række nøje afgrænsede sager. Sekretariatet har siden maj 2007 været ledet af cand. jur. Ditte Marie Nørgård. I 2013 har Karoline Mazin-Lange fungeret som souschef. Frem til midten af 2013 bestod sekretariatet herudover af 8 juridiske fuldmægtige samt et antal juridiske studerende. Herefter blev sekretariatet styrket med yderligere 3 juridiske fuldmægtige, jf. bemærkningerne til lov nr. 629 af ( Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning ). Da Erstatningsnævnets sekretariat organisatorisk udgør en enhed under Civilstyrelsen, har sekretariatet ikke nogen særskilt bevilling. Oplysninger om Erstatningsnævnets økonomiske forhold i 2013 skal derfor søges i Civilstyrelsens årsrapport for dette år. Overtandlæge, lic. odont. Troels B. Folkmar, Aarhus Universitetshospital, og overtandlæge Birgitte Sindrup fra Slagelse Kommunale Tandpleje har været tilknyttet nævnet som tandlægekonsulenter. Herudover har nævnet indgået aftaler med 2 speciallæger i henholdsvis neurologi (overlæge Claus Madsen, Odense Universitetshospital) og ortopædkirurgi (overlæge Jens-Erik Varmarken, Næstved Sygehus) om konsulentbistand i konkrete sager, hvor nævnet har behov for en lægelig vurdering af f.eks. årsagssammenhængen mellem ansøgers tilskadekomst ved en straffelovsovertrædelse og ansøgers helbredstilstand. 4 TALMÆSSIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE 2013 Erstatningsnævnet har i 2013 modtaget i alt nye sager mod nye sager i

7 Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af modtagne ansøgninger i årene : Modtagne ansøgninger Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af ikke ekspederede nye sager ved årets udgang i perioden Ikke ekspederede nye sager ultimo året I 2013 traf Erstatningsnævnet afgørelser mod afgørelser i Nævnet har i 2013 tilkendt erstatning med i alt ca. 205,8 mio. kr. ekskl. renter. Hertil kommer gebyrer til Arbejdsskadestyrelsen, honorarer for lægeerklæringer mv. med i alt ca. 3,9 mio. kr. Tilsammen ca. 209,7 mio. kr. I 2012 tilkendte nævnet ifølge sin årsberetning ca. 113,7 mio. kr. i erstatning og godtgørelse. Hertil kom administrative udgifter, i alt ca. 1,9 mio. kr. og dermed en samlet udbetaling på ca. 115,6 mio. kr. Som det ses, er der en væsentlig stigning i de tilkendte beløb for Baggrunden er følgende: Erstatningsbeløbene udbetales ikke direkte fra Erstatningsnævnet, men udbetales efter nævnets anvisning af politiet det sted, hvor straffelovsovertrædelsen blev anmeldt. For året 2012 fik Erstatningsnævnet oplyst, at der i alt fra politikredsene blev udbetalt ca. 198,8 mio. kr. Rigspolitiet oplyste i den forbindelse, at beløbet udover udbetalinger fra politikredsene efter Erstatningsnævnets anvisning (ca. 184,5 mio. kr.) var sammensat af udbetalinger efter anvisning fra Erstatningsnævnene i henholdsvis Færøerne og Grønland (ca. 11,2 mio. kr.) samt udbetalinger fra Rigspolitiet (ca. 3,1 mio. kr.). Herudover inde- 7

8 holdt beløbet renter af erstatningerne samt salær til Kammeradvokaten; disse beløb var det ikke muligt at specificere. På grund af den store forskel i udbetalingerne fra politiet og de tilkendte erstatninger fra Erstatningsnævnet besluttede nævnet i 2013 manuelt at gennemgå samtlige tilkendelser af erstatninger for året 2012 for at undersøge, om erstatningens størrelse blev korrekt registreret i nævnet. Gennemgangen viste, at registreringen, der skal sikre en sammentælling af de udbetalte beløb, i en lang række tilfælde var foretaget forkert, således at der manglede registrering af tilkendte erstatninger for ca. 55 mio. kr. i Herudover må det antages, at også en del af de administrative udgifter ikke blev korrekt registreret. Af ressourcemæssige årsager blev de administrative udgifter for 2012 ikke gennemgået. Det bemærkes, at fejlregistreringen ikke har betydning for udbetaling, sagshåndtering eller dokumenteret opgørelse af den enkelte sag. Til gengæld medfører fejlen en væsentlig afvigelse i nævnets opgørelse af de samlede udbetalinger. På denne baggrund gennemgik nævnet i sommeren 2013 også de første måneder af 2013 og har sørget for, at alle erstatninger herefter er korrekt registreret. Fejlregistreringen skyldtes, at der i forbindelse med nævnets afgørelser i de enkelte sager udfyldes et elektronisk beregningsark/skema. Heri anføres de enkelte erstatningstilkendelser, fx tabt arbejdsfortjeneste, helbredelsesudgifter, svie og smerte etc. med angivelse af de konkrete tilkendte beløb for hver enkelt erstatningspost. Disse erstatningstilkendelser registreres imidlertid kun til nævnets opgørelse over årets erstatningstilkendelser, når der manuelt krydses af i en særlig rubrik. Dette er undladt/glemt i en lang række tilfælde, hvorved fejlen i nævnets erstatningstilkendelser for 2012 (og tidligere år) er opstået. Endvidere har nævnet iværksat foranstaltninger, som skal forhindre gentagelse af fejlregistreringen. På sigt forventer nævnet at tage et helt nyt registreringssystem i brug. Erstatningsnævnet har imidlertid ikke mulighed for rette op på de manglende registreringer for årene forud for Det bemærkes dog, at nævnet i forbindelse med gennemgangen for 2012 har udfærdiget en opgørelse over, hvilke erstatningsposter, der dækker de ca. 55 mio. kr. Opgørelsen fremgår af bilag 2. Af bilaget ses endvidere en opgørelse af, hvilke erstatningsposter, der dækker de tilkendte erstatninger i Det er politiet, der efterfølgende, i det omfang det er muligt, inddriver de udbetalte erstatninger hos gerningsmanden. Erstatningsnævnet modtog indtil 2011 fra Rigspolitiet årlige indberetninger om størrelsen af det beløb, det i medfør af offererstatningslovens 17 lykkedes politiet at inddrive fra skadevolderne. Der henvises i den forbindelse til tidligere årsberetninger; se f.eks. årsberetningen for 2010, hvoraf det på side 7 fremgår, at det i 2010 lykkedes politiet at inddrive kr. fra skadevolderne. Til brug for nævnets årsberetning for 2011 oplyste Rigspolitiet imidlertid, at de årlige indberetninger ikke er retvisende for hvilket beløb, det lykkes at inddrive fra skadevolderne. Baggrunden er, at Rigspolitiet siden 2006 har oversendt alle krav til SKAT, 8

9 hvor det fulde beløb ikke er indbetalt inden 6 måneder. Ifølge SKAT er det ikke muligt at opgøre, hvilket beløb SKAT efterfølgende inddriver i disse sager, da alle politiets krav behandles samlet. Erstatningsnævnet noterede sig Rigspolitiets oplysninger. Fra 2006 og frem kan det således ikke oplyses, i hvor høj grad det lykkes at inddrive de tilkendte erstatninger fra skadevolderne. Der henvises til nævnets årsberetning for 2011, afsnit 4. 5 OPFYLDELSE AF NÆVNETS OG SEKRETARIATETS MÅL FOR 2013 Målet for 2013 var, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid maksimalt måtte være 85 kalenderdage, samt at 80 pct. af sagerne skulle være afgjort på maksimalt 120 kalenderdage i Erstatningsnævnets sekretariat. I disse måltal skal ikke medregnes den tid, der eventuelt medgår til forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen. Endelig var det målet, at sagsbeholdningen (det vil sige alle de sager, som endnu ikke er afgjort) maksimalt måtte udgøre sager. Nævnet og sekretariatet har opfyldt disse mål i 2013, idet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid udgjorde 71 dage, og 80 pct. af sagerne blev afgjort på 102 dage. Kravet til sagsbeholdningen blev opfyldt, idet beholdningen ved udgangen af 2013 var på sager. 6 HVAD BETALER NÆVNET ERSTATNING FOR? Erstatningsnævnet betaler erstatning for personskade som følge af overtrædelser af straffeloven og overtrædelser af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, for visse afgrænsede personlige ejendele, der er blevet skadet, samt mindre kontantbeløb, som mistes i forbindelse med personskade opstået ved en straffelovsovertrædelse. Nævnet betaler ikke i øvrigt erstatning for tingsskade, medmindre straffelovsovertrædelsen er begået af den personkreds, der er nævnt i offererstatningslovens 3, som hovedsageligt omfatter personer, der er tvangsanbragt i institutioner under Kriminalforsorgen. Nævnet betaler ikke erstatning i forbindelse med færdselsforseelser, overtrædelse af ordensbekendtgørelsen eller andre lovovertrædelser, der ikke er omfattet af straffeloven 1. I det omfang ansøgerens krav betales af skadevolderen eller arbejdsskadesikringen, betaler nævnet ikke erstatning. Dette følger direkte af bestemmelserne i offererstatningslovens 7, stk. 1, arbejdsskadesikringslovens 77 og erstatningsansvarslovens 30. Nævnet betaler heller ikke erstatning for konkrete udgifter, f.eks. helbredelsesudgifter og udgifter som følge af beskadiget beklædning, hvis disse udgifter dækkes af ansøgerens forsikringsselskab eller andre, jf. herved offererstatningslovens 7, stk Efter lov nr. 112 af omfatter offererstatningsloven også overtrædelser af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, idet den tidligere bestemmelse i straffelovens 265 om overtrædelse af tilhold er overført til lov nr. 112 af Lovændringen er trådt i kraft

10 I øvrigt betaler nævnet erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at erstatningen udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven, og at nævnet har mulighed for at nedsætte erstatningen eller helt lade den bortfalde, hvis ansøgeren har udvist egen skyld, der berettiger til det. Se afsnit om nævnets praksis i sager om nedsættelse på grund af egen skyld. 7 KONKRETE AFGØRELSER FRA NÆVNET 7.1 INDLEDNING I det følgende er refereret afgørelser, som nævnet har fundet er af mere almen eller principiel betydning. Som påpeget i tidligere årsberetninger, kan der ved en sådan gennemgang af udvalgte sager ikke være tale om noget repræsentativt udsnit af de flere tusind sager, som nævnet har påkendt i For yderligere belysning af reglerne i offererstatningsloven og af Erstatningsnævnets praksis kan der f.eks. henvises til nævnets tidligere årsberetninger, der for så vidt angår beretningerne for findes på nævnets hjemmeside samt til Gerd Sindings og Michael Lerches bog: Offererstatningsloven med kommentarer, 1. udg., OFFERERSTATNINGSLOVENS 1 LOVENS OMRÅDE Nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven Hvis det ikke er afgjort ved dom, om skaden er sket som følge af en overtrædelse af straffeloven, foretager nævnet en selvstændig vurdering af, hvorvidt den anmeldte hændelse falder inden for straffelovens område, både for så vidt angår det objektive gerningsindhold og den subjektive tilregnelse. Der er tale om en konkret vurdering i den enkelte sag under inddragelse af alle sagens oplysninger, herunder f.eks. vidneafhøringer, gerningsstedsundersøgelser, videooptagelser, lægelige undersøgelser og tekniske beviser mv., der er tilvejebragt gennem politiets efterforskning samt nye oplysninger, som fremkommer under nævnsbehandlingen. Som eksempler på afgørelser fra nævnet i 2013 følger 3 meget forskellige sager, hvor nævnet fandt, at forholdet var omfattet af offererstatningsloven: N.j.nr Ansøger var på arbejde som buschauffør, da en passager bagest i bussen ramte hende i øjnene med en laserstråle, der blev reflekteret af et passagerspejl over forruden i bussen. Ansøger blev ramt af strålen flere gange af et par sekunders varighed, og da hun blev opmærksom på, at skadevolder sad i bussen, skældte hun ham ud over højttaleren, hvorefter han forlod bussen. Politiet standsede efterforskningen, idet man ikke kunne finde skadevolder. Nævnet lagde til grund, at skadevolder havde haft forsæt til at ramme ansøger med laserstrålen. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at 10

11 der var tale om flere episoder, og at ansøger havde set skadevolder sigte på sig i spejlet. Da ansøger var påført midlertidige gener i form af irritation af øjet, tilkendte nævnet hende godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. N.j.nr Ansøger en 2 måneder gammel baby blev udsat for vold i en periode på 2 måneder, idet hun blev holdt hårdt omkring brystet, mens hun blev rystet. Volden medførte brud på ribben, arme og ben. Ansøgers forældre blev i byretten dømt for overtrædelse af blandt andet straffelovens 245, stk. 1, men senere frifundet i landsretten, idet det ikke kunne fastslås, hvem af forældrene, der havde udøvet vold mod ansøger. Det blev i den forbindelse lagt til grund, at ansøger var blevet udsat for vold som beskrevet, samt at det kunne udelukkes, at skadevolder var andre end en af forældrene. Nævnet anerkendte sagen som omfattet af offererstatningsloven. N.j.nr Ansøger blev skubbet i brystet, hvorved hun væltede ud på kørebanen. Hun landede i den forbindelse på højre side og slog arm og hoved ned i asfalten. Hun var herefter i langvarig sygehusbehandling. Politiet sigtede skadevolder for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen (for voldelig optræden) ved at hive ansøger i armen, så hun faldt. Ansøger anmeldte efterfølgende skadevolder for vold, men politiet standsede efterforskningen, idet skadevolder allerede havde vedtaget et bødeforlæg på kr. Nævnet fandt, at ansøger var blevet udsat vold og tilkendte ansøger erstatning efter offererstatningsloven. Nævnet fandt videre, at der kunne gøres regres mod skadevolder, selvom denne ikke var dømt for en straffelovsovertrædelse, da der forelå et sikkert grundlag for at kunne fastslå skadevolders erstatningsansvar. I de følgende 5 også meget forskellige sager fandt nævnet, at forholdet ikke var omfattet af offererstatningsloven: N.j.nr Skadevolder blev i byretten frifundet for at have overtrådt straffelovens 218, stk. 2, jf. 21, ved at have forsøgt at skaffe sig samleje med ansøger, der på tidspunktet var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Skadevolder blev frifundet grundet manglende forsæt, idet forholdet var begået under en episode af sexsomnia, som skadevolder under sagens forløb blev diagnosticeret med. Retten lagde til grund, at skadevolder før episoden ikke vidste, at han havde sexsomnia, hvorfor retten ikke fandt, at skadevolder havde grund til at advare ansøger om risikoen for, at han kunne have en seksuel adfærd i søvne. 11

12 ( Sexsomnia er en form for søvngængeri, der tilhører sygdomsfamilien parasomnia. Fælles er, at de opstår i den dybe søvn, hvor centrene i hjernen, der kontrollerer kompleks tankevirksomhed, dømmekraft og ræsonnement, er i dvale. Til gengæld er centrene, der styrer de mere primitive funktioner som sult og seksualdrift, stadig aktive. Derfor kan man udføre seksuelle handlinger som masturbation, stønnen, befamling og endda fuldbyrdet samleje. Søvngængeren opfører sig ofte anderledes eller mere hårdhændet end i vågen tilstand). Da retten fandt, at skadevolder ved sin handling ikke havde overtrådt straffeloven, var forholdet ikke omfattet af offererstatningsloven, hvorfor nævnet afslog at tilkende ansøger erstatning og godtgørelse. N.j.nr Skadevolder var ved en norsk domstol blevet dømt til at betale ansøger kr. i tortgodtgørelse, uanset skadevolder af samme domstol var blevet frifundet for straf efter den norske straffelov. Dette skyldtes, at beviskravet i Norge er lavere i erstatningsretten end i strafferetten, og at Norge ikke har en bestemmelse svarende til retsplejelovens 992. Da dele af forholdet blev begået i Danmark, havde de norske myndigheder henvist ansøger til at søge om erstatning hos Erstatningsnævnet for så vidt angik halvdelen af den af retten tilkendte godtgørelse på kr. Nævnet afslog ansøgningen i medfør af offererstatningslovens 1, idet skadevolder var blevet frifundet for at have overtrådt den norske straffelov, som i beskrivelsen af gerningsindholdet ved den pågældende forbrydelse svarer til den danske straffelov. Den norske dom om erstatning, der var i strid med 992 i den danske retsplejelov, var ikke bindende for en afgørelse om erstatning efter den danske offererstatningslov. N.j.nr Ansøger en dement plejehjemsbeboer søgte om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens 26, stk. 1 og 2. Spørgsmålet for nævnet var, om ansøger var blevet udsat for seksuelle overgreb fra en dement mandlig medbeboer på plejehjemmet, eller om der var tale om et frivilligt forhold. Politiet og Statsadvokaten lagde til grund, at der var tale om flere intime episoder mellem ansøger og den mandlige medbeboer, men besluttede at standse efterforskningen, idet det blev vurderet, at medbeboeren ikke havde haft det fornødne forsæt til at udsætte ansøger for seksuelle overgreb. Nævnet besluttede at afslå ansøgningen, idet det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages, at ansøger havde været udsat for en overtrædelse af straffeloven. 12

13 Nævnet fandt således, at det var svært at vurdere, hvorvidt forholdene skete mod ansøgers vilje, idet både hun og medbeboeren var demente og ikke kunne afgive forklaring til sagen. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på politiets afhøringsrapporter af de ansatte på plejehjemmet, hvoraf fremgik, at ansøger var meget udadvendt og flirtende over for de øvrige beboere og jævnligt var blevet fundet i andre beboeres boliger. Videre fremgik det, at ansøger ved flere lejligheder havde omtalt medbeboeren som sin mand, samt ikke havde givet udtryk for, at hun ikke var interesseret i hans selskab. Det indgik endvidere i nævnets vurdering, at politiet havde vurderet, at medbeboeren ikke havde haft forsæt til at udsætte ansøger for seksuelle overgreb. N.j.nr Ansøger, som var vognmand, var ude at aflevere varer hos en klient (K). Efter at have lagt varerne på køkkenbordet vendte ansøger sig for at gå ud igen. Ifølge ansøger begyndte K at skubbe ansøger i ryggen og baghovedet. Skubbene var så kraftige at ansøger følte dem som slag dog var slagene med flad hånd og ikke knytnæve. Politiet besluttede ikke at indlede en efterforskning mod K. Politiet lagde vægt på, at ansøger var ansat i et privat firma og derfor ikke var særligt beskyttet af straffelovens 119 omhandlende offentligt ansatte. Endvidere lagde politiet vægt på, at ansøger blev skubbet i ryggen og i hovedet, og at skub, der ikke medfører fald i almindelighed er for bagatelagtige til at blive betragtet som omfattet af straffelovens voldsparagraffer. Herefter søgte ansøger om erstatning ved nævnet. Nævne afslog ansøgningen og lagde ved afgørelsen vægt på, at nævnet kun var i besiddelse af ansøgers forklaring om hændelsesforløbet, og at nævnet ikke fandt det tilstrækkeligt sikkert, at ansøger havde været udsat for en straffelovsovertrædelse. Nævnet lagde også vægt på, at politiet havde besluttet ikke at indlede en efterforskning mod K. N.j.nr Ansøger arbejdede som pædagog på et børnehjem og overraskede i den forbindelse en 11-årig dreng i at tage noget slik fra køkkenet. Ansøger besluttede sig herefter for at fjerne drengens computer som straf, hvilket drengen gjorde en del fysisk modstand imod. Drengen var efterfølgende vred og skubbede til ansøger, da hun ikke ville lade ham forlade sit værelse. Ansøger slog i den forbindelse sin ryg imod døren til drengens værelse og kom derved til skade. Sagen blev anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, der tilkendte ansøger godtgørelse for 8 % varigt mén og erstatning for 15 % erhvervsevnetab. Arbejdsskadestyrelsen fandt i den forbindelse, at ansø- 13

14 ger var påført visse smerter i ryggen, men at der ikke var årsagssammenhæng mellem tilskadekomsten og størstedelen af de oplevede gener. Ansøger søgte om maksimal godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Nævnet afslog ansøgningen, idet det ikke kunne lægges til grund, at der var tale om en straffelovsovertrædelse i forbindelse med den modstand, skadevolder havde udvist ved ansøgers konflikthåndtering. Videre fandtes det ikke godtgjort, at skadevolder havde haft forsæt til et bevidst angreb mod ansøger. Ansøgers advokat påklagede nævnets afgørelse, og nævnet stadfæstede efter en fornyet gennemgang af sagen afgørelsen. Afgørelsen blev endvidere indbragt for Ombudsmanden, der ikke fandt grundlag for at undersøge sagen yderligere, idet der ikke var udsigt til, at nævnets afgørelser kunne kritiseres. Nævnet er ikke bundet af politiets og anklagemyndighedens vurdering af, om der antages at være begået et strafbart forhold mod ansøger, men vurderingen fra politi og anklagemyndighed vil normalt være vejledende for nævnet. Hvis nævnet i forbindelse med sin vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af straffeloven, ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst gennem politiets efterforskning, har nævnet undtagelsesvis mulighed for at bede politiet om at foretage yderligere afhøringer af vidner mv. eller at gennemføre undersøgelser af gerningsstedet mv. Dette fremgår bl.a. af pkt. 7 i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr af til politiet og anklagemyndigheden om indsendelse af sager til Erstatningsnævnet. Nævnet har endvidere i flere tilfælde indhentet videooptagelser og lignende fra tilskadekomsten for selvstændigt at vurdere, om der var tale om en straffelovsovertrædelse over for ansøger. Nævnet har ligeledes i enkelte tilfælde forelagt sager for Retslægerådet med henblik på, at rådet kunne udtale sig om, hvorvidt ansøgers skader ud fra en lægelig vurdering mest sandsynligt kunne antages at være opstået ved et voldeligt overfald eller ved en ulykke, som ikke indebærer en straffelovsovertrædelse. Det drejer sig typisk om personer med hukommelsestab for tiden omkring skadens indtræden. Som omtalt i afsnit 6 omfatter offererstatningsloven fra også overtrædelser af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, idet den tidligere bestemmelse i straffelovens 265 om overtrædelse af tilhold er overført til lov nr. 112 af Nævnet afslog i n.j.nr dog følgende ansøgning: Skadevolder havde i perioden fra den til den chikaneret ansøger ved at sende adskillige sms-beskeder samt ved at have foretaget utallige opkald til ansøger. Derudover var skadevolder flere gange mødt op personligt hos ansøger. 14

15 Skadevolder modtog den et tilhold fra politiet i medfør af straffelovens 265. Da skadevolder ikke tog kontakt til ansøger efter tilholdet, kunne hans chikane mod ansøger forud for tilholdet ikke anses for hverken en straffelovsovertrædelse eller en overtrædelse af bortvisningsloven Særligt om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden Plejepersonale, pædagoger, skolelærere og andre personalegrupper med særlige omsorgsfunktioner mv., der kommer til skade, fordi en patient, en elev o. lign. opfører sig voldsomt eller decideret voldeligt, udgør en særlig tilfældegruppe. I den forbindelse har nævnet bidraget til justitsministerens besvarelse af den af spørgsmål nr. 507 fra Folketingets Retsudvalg om nævnets praksis ved ansøgninger fra ansatte i pleje- og undervisningssektoren. Bidraget gengives her i uddrag: Efter offererstatningslovens 1 yder staten erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af straffeloven, hvis overtrædelsen er begået i den danske stat. Såfremt der foreligger politianmeldelse i en sag, hvor en offentligt ansat i pleje- og undervisningssektoren angiver sig udsat for vold på jobbet, danner politiets efterforskning og eventuelle afgørelse om påtaleundladelse, tiltalefrafald eller tiltale grundlaget for nævnets afgørelse om, hvorvidt der har været tale om en straffelovsovertrædelse. I de tilfælde, hvor der er rejst tiltale ved domstolene, følger nævnets naturligvis rettens afgørelse om, hvorvidt der har været tale om en straffelovsovertrædelse, ligesom nævnet efter offererstatningslovens 11 a følger rettens eventuelle afgørelse om erstatning. I disse sager foretages der imidlertid sjældent politianmeldelse af skadelidte eller af institutionen. Erstatningsnævnet dispenserer som regel fra kravet i offererstatningslovens 10, om at episoden skal være politianmeldt inden 72 timer (for handlinger begået før : uden unødigt ophold, dvs. inden 24 timer). Nævnet følger hermed en henstilling fra Folketingets Retsudvalg i FT , tillæg B, sp. 1355, i forbindelse med lovændringen i 1985, hvorved der indførtes retskrav på erstatning efter offererstatningsloven. Det hedder i henstillingen: [Retsudvalget] finder, at erstatningsnævnet i forbindelse med nævnets samlede vurdering af, om kravet om politianmeldelse i 10 bør fraviges i de konkrete sager, som måtte blev forelagt for nævnet til afgørelse, bør være opmærksom på, at pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn kan tale imod en politianmeldelse. Har ansøgeren, efter at være blevet opfordret til at indgive politianmeldelse, modsat sig dette eller i øvrigt ikke villet medvirke til sagens oplysning, vil der dog fortsat kunne meddeles ansøgeren afslag i henhold til offererstatningslovens 10 eller dennes analogi. 15

16 Såfremt der ikke er foretaget politianmeldelse, indsendes en anmodning om erstatning ofte først til Erstatningsnævnet lang tid efter episoden. Det betyder, at Erstatningsnævnet i disse sager ofte kun har ansøgerens egen forklaring om episoden som afgørelsesgrundlag. Erstatningsnævnet forsøger altid at indhente en udtalelse fra institutionens ledelse om det præcise hændelsesforløb i forbindelse med den episode, som har udløst erstatningskravet, og om hvorfor episoden ikke er politianmeldt. Er episoden først anmeldt til nævnet et stykke tid efter, den fandt sted, kan det dog være vanskeligt at få brugbar udtalelse fra ledelsen eller andre om det præcise hændelsesforløb, idet episoden ofte er mere eller mindre glemt på institutionen, ligesom der ofte kan være sket udskiftninger blandt personalet, der medfører, at ingen kender nærmere til episoden. Er en ansøgning om erstatning indgivet lang tid efter den episode, der har udløst erstatningskravet, og understøttes ansøgerens beskrivelse af episoden ikke af optegnelser eller notater, der er gjort umiddelbart efter eller i forbindelse med denne, kan nævnet normalt ikke anse det for godtgjort, at ansøgeren har været udsat for en straffelovsovertrædelse. Optegnelser foretaget umiddelbart efter eller i forbindelse med episoden kan fx være arbejdsskadeanmeldelser, indberetninger til ledelsen om episoden eller lægelige optegnelser. Erstatningsnævnet betaler ikke erstatning i anledning af skader, der hovedsageligt skyldes den måde, arbejdet er tilrettelagt på. I disse tilfælde må nævnet henvise ansøgeren til eventuelt at rette sit krav mod arbejdsgiveren, jf. Danske Lov eller arbejdsgiverens arbejdsskade- eller ansvarsforsikringsselskab. Kun hvor der er tale om en konkret hændelse, der udgør en klar overtrædelse af straffeloven fra patientens eller elevens side, kan tilskadekomsten dækkes efter offererstatningsloven. At der skal være tale om en klar overtrædelse af straffeloven, indebærer, at den strafbare handling skal være af en vis kvalificeret art, at handlingen skal være retsstridig, og at der skal foreligge fornødent forsæt. Handlingen skal med andre ord være villet. Skader opstået indenfor pleje- og pædagogsektoren og lignende områder, hvor der ikke foreligger rettidig politianmeldelse og -undersøgelse, og hvor der alene er tale om småtjatteri eller almindelig modstand i forbindelse med fastholdelse, vil normalt ikke udgøre en strafbar handling, som kan medføre dækning efter offererstatningsloven for opstået personskade. Ved Erstatningsnævnets afgørelse om, hvorvidt der foreligger en straffelovsovertrædelse, vil det også indgå i vurderingen, om episoden har fundet sted i et miljø, hvor der normalt er mere fysisk kontakt mellem de involverede personer, end det er sædvanligt andre steder i samfundet. Det kan fx være tilfældet i arbejdet med skolebørn og på plejehjem. Nævnet tager i hvert enkelt tilfælde stilling til den konkrete situation, herunder også hvorvidt skadevolder befinder sig i en sådan psykisk eller fysisk tilstand, at hændelsen må vurderes ikke at gå ud over, hvad den an- 16

17 satte i kraft af sit virke som f.eks. plejer, underviser eller pædagog kan forvente i situationen. Det kan i den forbindelse også tillægges betydning, hvis en hændelse af institutionen anses som så dagligdags, at den ikke politianmeldes, og som i et vist omfang skyldes arbejdets tilrettelæggelse Det bemærkes, at nævnet i de tilfælde, hvor nævnet tilkender erstatning, selvom der ikke er foretaget politianmeldelse, som regel indstiller, at der gøres regres mod skadevolderen, også selvom skadevolderen er mindreårig eller utilregnelig. Hvis den oplyste skadevolder er under 14 år, eller der er oplysninger, som giver anledning til at formode, at skadevolderen har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt, vil Erstatningsnævnet som udgangspunkt henvise skadelidte til at rette henvendelse til skadevolderens eventuelle ansvarsforsikringsselskab. Dette skyldes den særlige bestemmelse i forsikringsaftalelovens 19. Efter denne bestemmelse fraviges det forsikringsretlige udgangspunkt om, at skader, som den forsikrede skadevolder selv har fremkaldt ved forsæt, ikke dækkes, når den sikrede var under 14 år eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Børn under 14 år vil ofte være dækket af forældrenes ansvarsforsikring, ligesom en del voksne institutionsanbragte eller sindslidende vil være dækket af en ansvarsforsikring. Efter offererstatningslovens 7, stk. 1, kan der ikke betales erstatning, i det omfang skaden dækkes af forsikring. Fra nævnets praksis kan nævnes n.j.nr : Ansøger, der var pædagogstuderende, var i praktik på en døgninstitution for anbragte børn. På skadestidspunktet var hun alene med 3 børn i alderen år. En af drengene havde det svært, og han tog en køkkenkniv frem. De to andre børn blev usikre, og ansøger måtte føre drengen med køkkenkniven væk. Her tog han ansøger på brysterne samtidig med, at han slog, sparkede og spyttede ansøger. Drengen fik 3 gange fat i en kniv og opførte sig truende. Ansøger følte sig truet og magtesløs i situationen, da hun var usikker på, om de 3 børn kunne finde på at angribe hende samlet. Nævnet fandt, at ansøger havde været udsat for en straffelovsovertrædelse. Nævnet fandt endvidere, at den skete skade hovedsageligt skyldtes arbejdets tilrettelæggelse på stedet, idet ansøger en pædagogstuderende i praktik i over 2 timer var overladt alene med 3 adfærdsvanskelige børn i alderen år. Efter nævnets opfattelse var ansøgers arbejdsgiver således ansvarlig for den skete skade i medfør af Danske Lovs og henviste ansøger til at søge erstatning via arbejdsgiverens erhvervsforsikring. 17

18 7.2.3 Direkte og indirekte skadelidte Nævnet betaler som udgangspunkt kun erstatning til ansøgere, der er direkte forurettede ved en straffelovsovertrædelse. Det vil sige, at man ikke kan få erstatning, hvis man blot har været vidne til en straffelovsovertrædelse. Man kan imidlertid have været så tæt på begivenhedernes centrum, at man som indirekte skadelidt alligevel er erstatningsberettiget. Der henvises herom bl.a. til årsberetningen for 2003, afsnit 7.1.3, 2006, afsnit 7.2.3, og 2008, afsnit Årsagssammenhæng og påregnelighed For at kunne få erstatning efter offererstatningsloven må der i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler være årsagssammenhæng mellem den begåede straffelovsovertrædelse og skaden, ligesom skaden må være en påregnelig følge af straffelovsovertrædelsen. Der henvises herom bl.a. til årsberetningen for 2006, afsnit samt N.j.nr Skadevolder blev i byretten idømt 60 dages fængsel for trusler, idet han havde holdt et vinglas over hovedet, som om han ville slå ansøger, ligesom han råbte, at han ville voldtage hende og slå hende ihjel. Ansøger flygtede som følge af truslerne ind på et værelse, hvorefter skadevolder satte noget for døren, så hun ikke kunne komme ud. Ansøger hoppede herefter ud af vinduet, hvorved hun brækkede hælen. Ansøger søgte om godtgørelse for svie og smerte som følge af en sygeperiode grundet den brækkede hæl. Nævnet fandt, at der var både årsagssammenhæng og adækvans, idet det måtte have stået klart for skadevolder, at ansøger ville forsøge at flygte fra truslerne, og at den eneste udvej fra værelset var vinduet, hvorfra der var 2 meter til jorden. Forholdet var således omfattet af offererstatningsloven, og nævnet tilkendte som følge heraf ansøger godtgørelse for svie og smerte Straffelovsovertrædelser begået i udlandet Efter offererstatningslovens 1, stk. 3, betaler staten kun i særlige tilfælde erstatning for skader, der er sket uden for Danmark, og kun, hvis ansøger har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller gør tjeneste for en dansk udenrigsrepræsentation. Erstatning kan endvidere betales til ansøgere, der har bopæl i Danmark, og som kommer til skade i forbindelse med deres erhvervsudøvelse i udlandet. Bestemmelsen er ifølge forarbejderne tiltænkt et snævert anvendelsesområde. Hvis en tilskadekomst i udlandet kan anses som en arbejdsskade, kan skaderne i visse tilfælde være omfattet af bekendtgørelse nr. 853 af om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet. I særlige tilfælde kan nævnet udbetale erstatning for skader i udlandet, der sker ved, at en person med dansk indfødsret eller bopæl i Danmark overfalder en anden person med dansk indfødsret eller bopæl i Danmark. Erstatning ydes dog kun, når skaden opstår i et lukket dansk miljø, f.eks. i forbindelse med en skolerejse. 18

19 En gennemgang af nævnets praksis for tilkendelse af erstatning efter offererstatningslovens 1, stk. 3, kan ses i nævnets årsberetning for 2009 under afsnit Lovlig privat anholdelse og forhindring af strafbare handlinger Foruden straffelovsovertrædelser giver offererstatningslovens 1, stk. 1, 2. pkt., også mulighed for erstatning og godtgørelse for personskade, der sker i forbindelse med 1) hjælp til politiet under anholdelse, 2) handlinger, der foretages med henblik på lovlig privat anholdelse, og 3) handlinger, der foretages med henblik på forhindring af strafbare handlinger Tingsskade og formueskade Efter offererstatningsloven ydes der som udgangspunkt alene erstatning og godtgørelse i anledning af personskade. I offererstatningslovens 1, stk. 2, er der imidlertid givet skadelidte mulighed for som tillægserstatning at få erstatning for tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden skete. Se i den forbindelse nævnets årsberetning for 2007, afsnit 7.2.6, hvor en gennemgang af nævnets praksis vedrørende niveauet for erstatning for dyrere personlige ejendele findes. Afsnittet indeholder endvidere omtale af praksis for erstatning for udgifter til nye briller. Nævnet fandt i n.j.nr. 2636/2003, som omtales i beretningen for 2004 side 17, at der kun var grundlag for at tilkende en erstatning på kr. for et ur og et halssmykke til en samlet værdi på knap kr. Nævnet lagde vægt på, at et halssmykke og et ur til en sådan samlet værdi ikke kunne anses for sædvanlige personlige ejendele. Nævnet har i 2013 anerkendt, at samfundsudviklingen har medført, at folk generelt bærer dyrere personlige ejendele af højere værdi end tidligere: N.j.nr Ansøger blev frarøvet en mobiltelefon til kr. samt nogle værdifulde smykker og et ur til en samlet værdi af ca kr. Nævnet fandt, at der var grundlag for at tilkende ansøger i alt kr. i erstatning for mobiltelefon, smykker og ur. Nævnet lagde vægt på, at mobiltelefon, smykker og ur til en samlet værdi på ca kr. ikke kunne anses for sædvanlige personlige ejendele. Nævnet har således i 2013 forhøjet det maksimale erstatningsbeløb for personlige ejendele til kr. mod tidligere kr. Endvidere giver bestemmelsen i offererstatningslovens 3 hjemmel til at yde erstatning for tingsskade ud over de i 1, stk. 2, nævnte tilfælde, såfremt skadevolderen er 19

20 omfattet af den særlige personkreds i 3 (bl.a. personer, der er tvangsanbragt på institution under Kriminalforsorgen), som det offentlige menes at have et særligt ansvar for. Bestemmelsen i offererstatningslovens 3 muliggør også erstatning til juridiske personer, f.eks. anparts- og aktieselskaber, men ikke erstatning til offentlige myndigheder eller institutioner, jf. lovens 5. Erstatningen i henhold til offererstatningslovens 1, stk. 2, og 3 omfatter kun egentlig tingsskade. Formueskade opstået ved for eksempel bedrageri, underslæb, afpresning eller anden straffelovsforbrydelse kan derimod ikke erstattes i medfør af offererstatningsloven, jf. herved forarbejderne til offererstatningsloven, betænkning nr. 751/1975, side 33, 1. sp., om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Nævnet erstatter heller ikke tab for f.eks. mistet rejse eller mistet ferie. 7.3 OFFERERSTATNINGSLOVENS 6 A Nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko Efter offererstatningslovens 6 a finder dansk rets almindelige erstatningsretlige regler tilsvarende anvendelse, herunder reglerne om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade. Fra nævnets praksis kan nævnes følgende sager fra 2013: N.j.nr Ansøger søgte om godtgørelse for svie og smerte efter at have været udsat for et knivstik. Nævnet besluttede at nedsætte den tilkendte godtgørelse for svie og smerte med 1/3. Nævnet lagde ved sin afgørelse vægt på, at der forud for det knivstik, som ansøger var blevet påført, var opstået gensidigt skubberi mellem skadevolder og ansøger, og at ansøger herefter havde tildelt skadevolder en skalle, hvorefter skadevolder stak ansøger med en kniv. Nævnet fandt på den baggrund grundlag for at nedsætte ansøgers godtgørelse med 1/3. N.j.nr Ansøger og hans bror opsøgte skadevolder, idet ansøger medbragte et bat. Der opstod herefter slagsmål. Efterfølgende blev ansøger dømt for at have overtrådt straffelovens 245, stk. 1, jf. 247, ved at have slået skadevolder i hvert fald én gang med et bat samt adskillige gange med knyttet hånd på kroppen og i ansigtet. Skadevolder blev ved samme dom dømt for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1, for at have stukket ansøger på øret, brystkassen, skulderbladet og venstre balle med en hobbykniv. 20

21 Retten fandt under hensyntagen til stikkenes placering og antal, at grænsen var lovligt nødværge var overskredet af skadevolder, jf. straffelovens 13, stk. 2. Nævnet besluttede at afslå ansøgers ansøgning om erstatning. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at ansøger blev dømt for selv at have udøvet kvalificeret vold over for skadevolder, samt at ansøger forud for hændelsen sammen med en medgerningsmand havde planlagt angrebet på skadevolder. N.j.nr Ansøger, der var lærer for B (som er autist), var taget hjem til B for at give ham hjemmeundervisning. Ansøger havde fået udleveret en nøgle til B s hjem, men da hun forsøgte at åbne døren, kunne hun ikke komme ind, idet B havde sat noget for døren. B råbte flere gange, at ansøger skulle forlade hans hus, men ansøger blev ved med at presse B til at skulle modtage undervisningen, selvom han gentagne gange gjorde ansøger opmærksom på, at han ikke ønskede hendes tilstedeværelse. B råbte til sidst, at såfremt ansøger ikke ville forlade hans hjem, måtte han få hende ud på en anden måde, og hentede herefter en kniv og udtalte: Er du så bange for denne her? Ansøger søgte nævnet om blandt andet godtgørelse for svie og smerte, som følge af psykiske mén efter hændelsen. Nævnet afslog ansøgningen i medfør af offererstatningslovens 6 a, og lagde i den forbindelse vægt på, at ansøger, trods gentagne protester fra B, tvang sig ind i B s hjem, selvom B tydeligt gav udtryk for, at han ikke ønskede ansøgers tilstedeværelse. Nævnet lagde endvidere vægt på, at B er autist, og at et sådant grænseoverskridende pres fra ansøgers side måtte anses for uhensigtsmæssigt. Sidst men ikke mindst lagde nævnet vægt på en udtalelse fra B s skole og ansøgers arbejdsplads, hvoraf det fremgik, at der var en stående instruks om at trække sig ud af feltet, hvis elever reagerede med trusler og/eller aggressiv adfærd. N.j.nr af 4 tiltalte blev idømt 7 års fængsel for drabsforsøg ved at have skudt ansøger i brystet i ryggen og for at have skudt på ansøgerens chauffør/bodyguard. Skadevolder og ansøger var medlem af hver sin rocker-bande, og under retssagen blev det oplyst, at der havde været en konflikt mellem banderne. Herudover havde der været et sammenstød mellem i hvert fald ansøgeren og nogle fra den modstående bandes medlemmer tidligere samme aften. Nævnet afslog ansøgningen om erstatning med henvisning til offererstatningslovens 6 a. Nævnet lagde vægt på, at der i betænkning 1019/1984 om retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser fra side 59 og frem ses en drøftelse af rimeligheden af bl.a. erstatning til ofre, der har udsat sig for en særlig risiko, f.eks. rockerbander. Den, som f.eks. melder sig ind i en rocker-bande for at deltage i voldsudøvelse, kan dog heller ikke efter den almindelige erstatningsret antages at ville få erstatning, såfremt han i 21

22 forbindelse hermed selv udsættes for påregnelige skader som følge af vold. Det samme blev resultatet i n.j.nr : Ansøger blev skudt i lænden, og politiet valgte at henlægge sagen. Nævnet besluttede at afslå ansøgers ansøgning om erstatning, idet han måtte antages at have accepteret risikoen for skadens indtræden. Nævnet henviste i den forbindelse til betænkning 1019/1984 om retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser fra side 59 og frem (se ovenfor n.j.nr ) vedrørende rimeligheden af bl.a. erstatning til ofre, der har udsat sig for en særlig risiko. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at ansøger havde afgivet en sparsom forklaring til politiet, idet han ikke havde villet angive, hvem han var sammen med på dagen for skyderiet eller uddybe oplysningerne om skadevoldernes bil. Ansøger forklarede endvidere til politiet, at han ikke vidste, hvem skadevolderne var, idet han dog til en sygeplejerske på hospitalet forinden havde sagt, at det slet ikke var ham, der skulle have været ramt. Han havde endvidere spurgt, hvilken kaliber han blev skudt med. Nævnet lagde endelig vægt på, at politiet havde efterforsket sagen som en del af en verserende bandekonflikt, samt at vidner havde set ansøger være i kontakt med skadevolder umiddelbart inden skyderiet. Politiet lagde på baggrund heraf til grund, at ansøger vidste, hvem der var skadevolder, og at sagen kunne være blevet opklaret, hvis ansøger havde ønsket at medvirke hertil. Det fremgik endvidere af politiets rapporter, at ansøger efter politiets vurdering var et toneangivende medlem af en bande, idet han adskillige gange var blevet antruffet af politiet i forbindelse med aktioner mod bandemiljøet, i hvilken forbindelse han ofte havde været iført skudsikker vest Den almindelige erstatningsretlige tabsbegrænsningspligt Bestemmelsen i offererstatningslovens 6 a indebærer endvidere, at den almindelige erstatningsretlige tabsbegrænsningspligt finder tilsvarende anvendelse i erstatningssager i henhold til offererstatningsloven. Tabsbegrænsningspligten indebærer, at den, der har lidt skade som følge af en andens ansvarspådragende adfærd, har pligt til så vidt muligt at begrænse sit tab som følge af skaden. 7.4 OFFERERSTATNINGSLOVENS 7 Efter offererstatningslovens 7, stk. 1, betaler nævnet ikke erstatning, hvis ansøgers skade godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Se afgørelser til illustration af bestemmelsen i nævnets beretning for 2007 afsnit 7.4. Nævnet betaler endvidere ikke erstatning, hvis skaden er en arbejdsskade og dækkes af arbejdsgiverens lovpligtige forsikring, jf. herved arbejdsskadesikringslovens 77 og 22

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2012

Erstatningsnævnet Årsberetning 2012 Erstatningsnævnet Årsberetning 2012 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Tortgodtgørelse til efterladte (2014) Erstatningsansvarsloven har, siden den trådte i kraft i 1984, indeholdt en bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for en retsstridig

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2008

Erstatningsnævnet Årsberetning 2008 Erstatningsnævnet Årsberetning 2008 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 575 Offentligt Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Ny vejledning om offererstatning http://www.justitsministeriet.dk/print/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejle... Side 1 af 2 04-05-2016 Ny vejledning om offererstatning Onsdag 27. april 2016 Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte 1. Indledning KL modtog i løbet af efteråret 2015 henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2011

Erstatningsnævnet Årsberetning 2011 Erstatningsnævnet Årsberetning 2011 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Redning af menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab

Redning af menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab Redning af menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2. Udbetaling af erstatningsydelserne 3. Baggrund 4. Tilskadekomst ved redningsforsøg i forbindelse

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte 2015-58 Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte Efter at have behandlet en konkret sag, hvor en kommunal specialskole havde anmeldt en 10-årig elev til politiet

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Erstatningsfonden...side 2 Det danske Advokatsamfunds Fond...side 3 Birthe Daells Fond...side 4 Understøttelsesfonden...side 5 Sagfører H. Toftkilds

Læs mere

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Psykiske ulykker tillægsnotat til ulykkesvejledningen Dette notat har til formål at uddybe ulykkesvejledningens punkt 4.7 om psykiske skader. Notatet skal ses som et tillæg til ulykkesvejledningen, som

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere