Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159"

Transkript

1 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B Gælder fra juni 2015

2 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger, All risks 8 Montagematerialer, All risks 10 Driftstabsdækning Pos. I 12 Montageansvarsdækning 14 side 2/16

3 Specialforsikring for erhverv Fællesbetingelser Betingelsesnr. 3167B05 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Indledningsvist indeholder forsikringsbetingelserne en række fælles regler, som er gældende for hele forsikringen uanset det valgte dækningsomfang, herefter benævnt Fællesbetingelser. Dernæst følger Risikobetingelserne. Disse beskriver den forsikrede risiko; herunder forsikringstagers* forpligtelser ved ændring af denne, samt s (herefter benævnt selskabet) rettigheder i forbindelse med besigtigelse af samme. Herefter følger Dækningsbetingelserne, som redegør for det konkrete indhold af de valgte forsikringsdækninger. Slutteligt indeholder forsikringsbetingelserne en Ordforklaring, hvori udvalgte anvendte ord og begreber (markeret med *) defineres. 1 Præmiens betaling 1.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentlige, fastsatte afgifter. Forsikringstageren* betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 1.2 Betales pr. indbetalingskort, sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice, hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 1.3 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på anførte forfaldsdage. 1.4 Første præmie skal betales senest 12 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier skal præmien betales senest 21 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice (BS). 1.5 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 1.6 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelse kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 1.4. umiddelbart efter, at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 1.6. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 1.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 2 Gebyrer 2.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forhold til police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel. 2.2 Ændring og indførelse af gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager* med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 3 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 3.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 3.2 Jordskælv eller andre naturkatastrofer*. 3.3 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 1.7 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger side 3/16

4 4 Besigtigelse 4.1 Selskabet har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. Præmien vil eventuelt være at regulere efter denne besigtigelse og endelig tarifering af risikoen. 4.2 Indebærer besigtigelsen ændringer til forsikringstagerens* ugunst, skal forsikringstageren* varsles om de ændrede vilkår med 14 dages varsel. Ønsker forsikringstageren* ikke at acceptere de ændrede vilkår, kan forsikringstageren* opsige forsikringen med 14 dages varsel. 5 Skadeanmeldelse Hvis du ønsker at anmelde en forsikringsskade, kan du nemt gøre det ved at ringe til os på telefon alle hverdage mellem 8.30 og Du kan hele døgnet anmelde en forsikringsskade på selskabets hjemmeside. Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på telefon Selvrisiko 6.1 Fremgår det af policen, at forsikringen er tegnet med selvrisiko, skal forsikringstager* selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 6.2 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 6.3 Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter underforsikringsreglerne skal betales af selskabet. 7 Hvis du er utilfreds med selskabet 8 Tvister 8.1 Såfremt der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, er såvel forsikringstager* som selskabet berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstager* vælger den ene, mens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Søog Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 8.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. 9 Forældelse af krav Såfremt forsikringstager* ikke inden 6 måneder, efter at selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister forsikringstager* sin ret til erstatning. 10 Lovregler For forsikringen gælder også Lov om forsikringsaftaler, Lov om finansiel virksomhed og Lov om merværdiafgift. Der er mulighed for at rette henvendelse til vores kundeambassadør, eller indsende en klage til vores klageansvarlige enhed. Herefter kan sagen evt. indbringes for Ankenævnet for Forsikring eller for en voldgift. 7.1 Klageansvarlig enhed Vil du klage over vores afgørelse, den måde, vi har behandlet din sag på, eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller det center, der har behandlet din sag Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os Finder du det nødvendigt at gå videre, er du velkommen til at tage kontakt til vores klageansvarlige enhed Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. side 4/16

5 Risikobetingelser Montage Betingelsesnr. R Anmeldelse af forandringer Forsikringen er tegnet på baggrund af oplysningerne i policen. 1.1 Forsikringstager skal snarest muligt anmelde ændringer, der formodes at øge risikoen i entreprisens omfang, arbejdsmetode, arbejdsgang for montagearbejdet, fejl, der opdages i det udførte arbejde, projektmateriale o.l. 1.2 Hvis selskabet ikke får meddelelse om risikoændringerne, kan det medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat. 1.3 Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 2 Sikkerhedsforskrifter 2.1 Forsikringstager er forpligtet til at holde det forsikrede i god og driftssikker stand og til straks at lade fejl eller mangler, som kommer til hans kendskab, afhjælpe, herunder at lade de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige. 2.2 Forsikringstager er endvidere forpligtet til at iagttage gældende forskrifter og bestemmelser samt sørge for, at forsikringsstedet efter omstændighederne er forsvarligt afspærret og aflåst, og at forsikrede genstande er behørigt oplagret og beskyttet mod hærværk, tyveri og vejrlig. Han er desuden forpligtet til at efterkomme eventuelle pålæg fra selskabet om vagt eller andre særlige sikkerhedsforanstaltninger. 3 Forsikring i andet selskab Fremgår det af eventuel anden forsikringsaftale, som dækker samme farer, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring. Hvert af selskaberne hæfter i så fald kun for sin andel af erstatningen. 4 Generelle undtagelser Følgende skader er ikke dækket af de tegnede dækninger for montageobjekt, bestående maskiner/bygninger og montagemateriel. 4.1 Skader eller tab ved mangelfuld projektering, planlægning, beregning eller konstruktion. 4.2 Fejlagtig eller mangelfuld arbejdsudførelse (fagfejl) eller mangelfulde materialer. 4.3 Skader opstået under driftsprøvning, indkøring eller overdragelsesforretning, medmindre andet fremgår af policen. 4.4 Normal afhjælpning af mangler eller fejl. 4.5 Skade, som skyldes materialer, som en anerkendt prøveanstalt ville have frarådet til formålet, eller som imod forskrifter endnu ikke er afprøvet. 4.6 Skader, som skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 4.7 Skade, som skyldes, at de forsikrede genstande ved uagtsomhed eller forsømmelse har været udsat for vejrligets påvirkninger. 4.8 Skader, som skyldes utilstrækkelig eller mangelfuld fundering, afstivning eller afskærmning. 4.9 Bod for forsinkelse, manglende fuldførelse eller manglende overholdelse af kontraktens bestemmelser Ethvert indirekte tab, herunder driftstab, heller ikke tab, der skyldes hel eller delvis standsning af arbejdet Meromkostniner ved over-, nat- eller helligdagsarbejde, luftfragt, ilgodsfragt osv., medmindre andet fremgår af policen Tab og skade ved simpelt tyveri eller tab, som viser sig ved manko, når sådant tab kun konstateres ved opgørelse af regnskab eller beholdninger og ikke kan føres tilbage til en bestemt begivenhed Tab eller skade, der kunne og burde være afværget ved iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, eller som skyldes tilsidesættelse af gældende offentlige påbud eller almindelige branchemæssige kvalitetskrav Tingskade, som helt eller delvist skyldes udviklingsrisiko (prototyper) med hensyn til art eller udførelse Skade, som er en umiddelbar følge af en varig påvirkning af anlægget under prøvning Forsikringen dækker ikke forurening af enhver art, herunder kemisk og biologisk forurening. 5 Ikke indeksregulering Montagedækningen bliver ikke indeksreguleret. Sker der ændring i forsikringssummen i forsikringsperioden, bør selskabet underrettes og beløbene reguleres. side 5/16

6 Montageobjektet, All risks Betingelsesnr. R Dækningens begyndelse og ophør 1.1 Selskabets dækning begynder, når de forsikrede genstande er aflæsset på forsikringsstedet eller ved demontage, når denne begyndes. 1.2 Selskabets dækning ophører, når maskiner eller dele heraf er afleveret, eller når prøvekørsel er afsluttet. 1.3 For brugte maskiner ophører ansvaret, når montagearbejdet er afsluttet. 1.4 For demontage ophører ansvaret, når pålæsning med henblik på transport fra forsikringsstedet begynder. 1.5 Forlængelse af den aftalte forsikringstid kan kun ske efter aftale med selskabet. Uden sådan aftale dækker forsikringen ikke ud over den aftalte forsikringstid. 2 Hvad omfatter forsikringen 2.1 Forsikringen omfatter de montageobjekter, der er anført i policen. 2.2 Materialer og komponenter, der er beregnet til indføjelse i montageobjektet og som befinder sig på det forsikringssted, der er nævnt i policen. 2.3 Midlertidige anlæg specielt fremstillet til brug ved udførelse af montagearbejdet, f.eks. ramper, løbebroer o.l. 3 Forsikringen omfatter ikke 3.1 Tab eller beskadigelse af projektmateriale (tegninger, modeller, forme, matricer osv.). 3.2 Tab eller beskadigelse af brugte genstande under prøvning. 3.3 Skade på ting under reparation, hvis skaden er i direkte sammenhæng med denne. 3.4 Genstande med relativ stor nedslidningshastighed som f.eks. værktøj, transportbånd, batterier, dæk o.l. 3.5 Skade på filteranlæg, katalysatorer, olier (herunder smøremidler og kølevæsker), udmuringer, belægninger og produktionsmaterialer, medmindre skaden skyldes en dækningsberettiget skade på montageobjektet i montageperioden. 3.6 Rede penge og pengerepræsentativer af enhver art. 3.7 Genstande, som ikke kan betragtes som del af montageobjektet, f.eks. systemforskalling eller andet genanvendeligt grej. 4 Hvilke skader dækker forsikringen Forsikringen dækker skader, som pludseligt, uforudset og direkte rammer de forsikrede genstande, når disse er under opbevaring, transport, montage eller funktionsprøvning på forsikringsstedet. 5 Hvilke skader er ikke dækket Ud over de generelle undtagelser, der er nævnt i risikobetingelserne, omfatter denne dækning ikke 5.1 fejlagtig eller mangelfuld arbejdsudførelse (fagfejl) eller mangelfulde materialer. Hvis sådan udførelse medfører, at andre dele af montageobjektet (anden entreprise, leverance) bliver beskadiget, er den del af skaden (sekundær skade) dog dækket af forsikringen. 5.2 skade, som skyldes fejl, mangler eller frysning i smørings-, hydraulik- og/eller køleanlæg. 5.3 tab eller skade, som skyldes slid, korrosion, kedelsten eller anden gradvis forringelse. 6 Risikobetonet udførelsesmetode Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, der er forårsaget af en af sikrede valgt udførelsesmetode, når sikrede har vidst eller burde vide, at udførelsesmetoden ville indebære en nærliggende fare for, at skade ville kunne indtræde, eller hvis der anvendes uprøvede metoder og materialer. 7 Forsikringssum 7.1 Forsikringssummen skal svare til de skønnede samlede afholdte udgifter ved arbejdets afslutning. 7.2 Ved fastsættelse af forsikringssummen skal medregnes summen af samtlige entreprisekontrakter ved arbejdets begyndelse tillagt skønnede justeringer i arbejdsperioden, fragt, told, finansieringsomkostninger samt bruttoværdien af bygherrens eventuelle egne leverancer og ydelser og bygherrens udgifter til teknisk rådgivning. 7.3 Den således beregnede forsikringssum er foreløbig, men reguleres. 7.4 Er kun en enkelt entreprenør sikret, skal forsikringssummen omfatte sikredes samlede entreprisesum. 7.5 Værdien af brugte maskiner, som indgår i montageobjektet eller i demontage, skal svare til nyværdien af de forsikrede genstande. 7.6 Ønskes oprydningsomkostninger medforsikret, tillægges yderligere et beløb herfor. side 6/16

7 8 Regulering af forsikringssum 8.1 Hvis forsikringssummen for montageobjektet ændres i forsikringstiden med mere end 10%, skal forsikringstager underrette selskabet. 8.2 Hvis forsikringen ønskes forlænget ud over den aftalte forsikringstid, skal forsikringstager - inden udløbet af den oprindeligt aftalte forsikringstid - underrette selskabet. 8.3 Ved arbejdets afslutning foretages endelig regulering af forsikringssummen. 8.4 I det omfang denne opgørelse afviger fra det oprindeligt aftalte, foretages regulering af den betalte præmie. Dog vil afkortning af forsikringstiden ikke medføre præmieregulering. 8.5 Hvis forsikringstager ikke inden 3 måneder efter arbejdets afslutning har meddelt selskabet ovennævnte oplysninger, er selskabet berettiget til at fastsætte værdien heraf skønsmæssigt. 8.6 Eventuelle medforsikrede oprydningsomkostninger bliver ikke reguleret. 9 Hvis skaden sker 9.1 Sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have en skriftlig anmeldelse indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. 9.2 Sikrede er forpligtet til - så vidt muligt - at begrænse skaden. Selskabet kan træffe foranstaltninger med samme formål. 9.3 I tilfælde af tyveri og hærværk skal anmeldelse til politiet straks finde sted. 9.4 Sikrede skal give selskabet alle ønskede oplysninger og yde enhver bistand, der med rimelighed er praktisk gennemførlig, og stille ethvert dokument af betydning for sagen til rådighed for selskabet. 10 Skadeopgørelse 10.1 I forbindelse med en skadeopgørelse bliver retableringsomkostningerne brugt som udgangspunkt. Erstatningen kan dog ikke overskride værdien af det skaderamte, således som det fremtrådte umiddelbart før skaden Opgørelsen skal således medtage omkostninger til reservedele, normallønninger, normale transportomkostninger (ekskl. brug af luftfragt), normal avance til den genopførende entreprenør og eventuelle meromkostninger til nødvendige og normale arkitekt- og ingeniørhonorarer. Der skal foretages fradrag for værdien af de beskadigede dele, der på hvilken som helst måde kan genanvendes Foreløbige reparationer erstattes alene i det omfang, disse udgør en del af den endelige reparation og ikke forøger de samlede genopførelsesomkostninger For brugte maskiner gælder følgende Hvad enten skaden er hel eller delvis, kan erstatningen i intet tilfælde overstige den beskadigede maskines værdi som brugt maskine, umiddelbart før skaden indtræder Hvis brugte reservedele kan fremskaffes, er selskabet berettiget til at forlange sådanne reservedele anvendt. 11 Underforsikring Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske værdi af montageobjektet, opgjort efter reglerne i afsnit 7, er højere end den til enhver tid aftalte forsikringssum med tillæg på 10%, foreligger der underforsikring og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. 12 Selvrisiko 12.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter underforsikringsreglerne skal betales af selskabet. 13 Forsikringssum efter skade Efter en skade forbliver forsikringssummen uforandret. Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen - forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til udløbet af den resterende del af forsikringens løbetid, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 14 Forældelse af krav Hvis sikrede ikke inden 6 måneder efter, at selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister sikrede sin ret til erstatning. 15 Regres Selskabet afstår fra regres mod sikrede for erstatningsansvar, som de måtte pådrage sig for skader på genstande, der er dækket af denne forsikring Forandringer, forbedringer eller tilbygninger, der udføres som følge af en forsikringsbegivenhed, dækkes ikke. side 7/16

8 Bestående maskiner og bygninger, All risks Betingelsesnr. R Dækningens begyndelse og ophør 1.1 Selskabets dækning begynder, når de forsikrede genstande er aflæsset på forsikringsstedet eller ved demontage, når denne begyndes. 1.2 Selskabets dækning ophører, når maskiner eller dele heraf er afleveret, eller når prøvekørsel er afsluttet. 1.3 For brugte maskiner ophører ansvaret, når montagearbejdet er afsluttet. 1.4 For demontage ophører ansvaret, når pålæsning med henblik på transport fra forsikringsstedet begynder. 1.5 Forlængelse af den aftalte forsikringstid kan kun ske efter aftale med forsikringsselskabet. Uden sådan aftale dækker forsikringen ikke ud over den aftalte forsikringstid. 2 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter bestående anlæg, maskiner, bygninger og konstruktioner, der tilhører de sikrede og som befinder sig på forsikringsstedet eller i umiddelbar nærhed af dette. 3 Forsikringen omfatter ikke Skade på genstande, der ikke kan betragtes som bestanddele af ovennævnte anlæg, maskiner, bygninger og konstruktioner, f.eks. varer, inventar, reservegods o.l. 4 Hvilke skader dækker forsikringen Forsikringen dækker skader, som pludseligt, uforudset og direkte rammer de forsikrede genstande, når disse er under opbevaring, transport, montage eller funktionsprøvning på forsikringsstedet. 5 Hvilke skader er ikke dækket Ud over de generelle undtagelser, der er nævnt i risikobetingelserne, omfatter denne dækning ikke skader, som ikke er forårsaget af montagearbejdet på forsikringsstedet. 6 Risikobetonet udførelsesmetode Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, der er forårsaget af en af sikrede valgt udførelsesmetode, når sikrede har vidst eller burde vide, at udførelsesmetoden ville indebære en nærliggende fare for, at skade ville kunne indtræde, eller hvis der anvendes uprøvede metoder og materialer. 7 Forsikringssum Forsikringssummen ansættes, efter samråd med forsikringstager, som førsterisikoforsikring og må højst andrage 25% af forsikringssummen for montageobjektet. Underforsikring kan ikke gøres gældende. 8 Hvis skaden sker 8.1 Sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have en skriftlig anmeldelse indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. 8.2 Sikrede er forpligtet til - så vidt muligt - at begrænse skaden. Selskabet kan træffe foranstaltninger med samme formål. 8.3 I tilfælde af tyveri og hærværk skal anmeldelse til politiet straks finde sted. 8.4 Sikrede skal give selskabet alle ønskede oplysninger og yde enhver bistand, der med rimelighed er praktisk gennemførlig, og stille ethvert dokument af betydning for sagen til rådighed for selskabet. 9 Skadeopgørelse 9.1 I forbindelse med en skadeopgørelse bliver retableringsomkostningerne brugt som udgangspunkt. Erstatningen, dog maksimalt forsikringssummen, kan ikke overskride værdien af det skaderamte, således som det fremtrådte umiddelbart før skaden. 9.2 Opgørelsen skal således medtage omkostninger til reservedele, normallønninger, normale transportomkostninger (ekskl. brug af luftfragt), normal avance til den genopførende entreprenør og eventuelle meromkostninger til nødvendige og normale arkitekt- og ingeniørhonorarer. Der skal foretages fradrag for værdien af de beskadigede dele, der på hvilken som helst måde kan genanvendes. 9.3 Foreløbige reparationer erstattes alene i det omfang, disse udgør en del af den endelige reparation og ikke forøger de samlede genopførelsesomkostninger. 9.4 Forandringer, forbedringer eller tilbygninger, der udføres som følge af en forsikringsbegivenhed, dækkes ikke. 9.5 For brugte maskiner gælder følgende Hvad enten skaden er hel eller delvis, kan erstatningen i intet tilfælde overstige den beskadigede maskines værdi som brugt maskine, umiddelbart før skaden indtræder Hvis brugte reservedele kan fremskaffes, er selskabet berettiget til at forlange sådanne reservedele anvendt. side 8/16

9 10 Selvrisiko 10.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 11 Forsikringssum efter skade Efter en skade forbliver forsikringssummen uforandret. Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen - forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til udløbet af den resterende del af forsikringens løbetid, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 12 Forældelse af krav Hvis sikrede ikke inden 6 måneder efter, at selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister sikrede sin ret til erstatning. 13 Regres Selskabet afstår fra regres mod sikrede for erstatningsansvar, som de måtte pådrage sig for skader på genstande, der er dækket af denne forsikring. side 9/16

10 Montagematerialer, All risks Betingelsesnr. R Dækningens begyndelse og ophør 1.1 Selskabets dækning begynder, når de forsikrede genstande er aflæsset på forsikringsstedet eller ved demontage, når denne begyndes. 1.2 Selskabets dækning ophører, når maskiner eller dele heraf er afleveret, eller når prøvekørsel er afsluttet. 1.3 For brugte maskiner ophører ansvaret, når montagearbejdet er afsluttet. 1.4 For demontage ophører ansvaret, når pålæsning med henblik på transport fra forsikringsstedet begynder. 1.5 Forlængelse af den aftalte forsikringstid kan kun ske efter aftale med selskabet. Uden sådan aftale dækker forsikringen ikke ud over den aftalte forsikringstid. 2 Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter det montagemateriel, der er nævnt i policen, og som befinder sig på forsikringsstedet. 3 Forsikringen omfatter ikke 3.1 Sø- og luftfartøjer. 3.2 Motordrevne arbejdsredskaber, hvis brug ikke udelukkende er begrænset til arbejdsstedet og motordrevne arbejdsredskaber i det omfang, skader er dækket af en særlig forsikring for arbejdsredskabet. 3.3 Genstande med relativ stor nedslidningshastighed som f.eks. transportbånd, batterier, dæk o.l. udførelsesmetode, når sikrede har vidst eller burde vide, at udførelsesmetoden ville indebære en nærliggende fare for, at skade ville kunne indtræde, eller hvis der anvendes uprøvede metoder og materialer. 7 Forsikringssum Forsikringssummen skal svare til nyværdien af de forsikrede genstande. 8 Hvis skaden sker 8.1 Sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have en skriftlig anmeldelse indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. 8.2 Sikrede er forpligtet til - så vidt muligt - at begrænse skaden. Selskabet kan træffe foranstaltninger med samme formål. 8.3 I tilfælde af tyveri og hærværk skal anmeldelse til politiet straks finde sted. 8.4 Sikrede skal give selskabet alle ønskede oplysninger og yde enhver bistand, der med rimelighed er praktisk gennemførlig, og stille ethvert dokument af betydning for sagen til rådighed for selskabet. 9 Skadeopgørelse 9.1 I forbindelse med en skadeopgørelse bliver retableringsomkostningerne brugt som udgangspunkt. Erstatningen kan dog ikke overskride værdien af det skaderamte, således som det fremtrådte umiddelbart før skaden. 9.2 Erstatning ansættes til forskellen mellem dagsværdi før skaden og værdien efter skaden. 4 Hvilke skader dækker forsikringen 4.1 Forsikringen dækker skader, som pludseligt, uforudset og direkte rammer de forsikrede genstande, når disse er under opbevaring, transport, montage eller funktionsprøvning på forsikringsstedet. 4.2 Det er en betingelse for dækning, at skaden ikke er dækket af anden forsikring. 5 Hvilke skader er ikke dækket Udover de generelle undtagelser, der er nævnt i risikobetingelserne, omfatter denne dækning ikke tab eller skade, som skyldes slid, korrosion, kedelsten eller anden gradvis forringelse. 6 Risikobetonet udførelsesmetode Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, der er forårsaget af en af sikrede valgt 10 Underforsikring Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi for montagemateriel er højere end den til enhver tid aftalte forsikringssum, foreligger der underforsikring og skaden erstattes kun forholdmæssigt. 11 Selvrisiko 11.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter underforsikringsreglerne skal betales af selskabet. side 10/16

11 12 Forsikringssum efter skade Efter en skade forbliver forsikringssummen uforandret. Dog er forsikringstager - i tilfælde, hvor erstatningsbeløbet måtte overstige 10% af forsikringssummen - forpligtet til at betale en tillægspræmie, udregnet af erstatningsbeløbet, fra skadedagen til udløbet af den resterende del af forsikringens løbetid, medmindre forsikringssummen ønskes nedsat. 13 Forældelse af krav Hvis sikrede ikke inden 6 måneder efter, at selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister sikrede sin ret til erstatning. 14 Regres Selskabet afstår fra regres mod sikrede for erstatningsansvar, som de måtte pådrage sig for skader på genstande, der er dækket af denne forsikring. side 11/16

12 Driftstabsdækning Pos. I Betingelsesnr. R Forsikringens dækning Forsikringen dækker bygherrens tab ved nedgang i den budgetterede omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab), som er en direkte følge af, at det forsikrede montageobjekt rammes af en erstatningsberettiget skade, og som medfører uundgåelige forsinkelser i anlæggets færdiggørelse. Dækning ydes i den periode, der er nævnt i policen. 2 Forsikringen dækker ikke 2.1 Forøgelse af driftstab, der skyldes strejke, lockout, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende. 2.2 Driftstab, der vedrører de første 8 arbejdsdøgn af dækningsperioden (karenstid). 2.3 Driftstab som følge af skade på bestående anlæg, maskiner, bygninger og konstruktioner. 2.4 Driftstab som følge af skade i garantiperioden. 3 Risikobetonet udførelsesmetode Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, der er forårsaget af en af sikrede valgt udførelsesmetode, når sikrede har vidst eller burde vide, at udførelsesmetoden ville indebære en nærliggende fare for, at skade ville kunne indtræde, eller hvis der anvendes uprøvede metoder og materialer. 4 Dækningsperiode 4.1 Dækningsperioden er det tidsrum, der er nævnt i policen, for hvilket selskabet erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed. 4.2 Dækningsperioden begynder på skadetidspunktet. 4.3 Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som skadetidspunktet. 5 Hvis skaden sker 5.1 Sker der en skade, skal selskabet snarest muligt have en skriftlig anmeldelse indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. 5.2 Sikrede er forpligtet til - så vidt muligt - at begrænse skaden. Selskabet kan træffe foranstaltninger med samme formål. 5.3 Sikrede skal give selskabet alle ønskede oplysninger og yde enhver bistand, der med rimelighed er praktisk gennemførlig, og stille ethvert dokument af betydning for sagen til rådighed for selskabet. 6 Forsikringsinteresse 6.1 Forsikringssummen skal svare til den forsikringsinteresse, der vedrører montageobjektet. 6.2 Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteressen, foreligger der underforsikring. 6.3 Forsikringsinteressen er bygherrens budgetterede omsætning af varer og tjenesteydelser, der vedrører montageobjektet i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven. Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion. 7 Begrænsning af driftstab 7.1 I skadetilfælde er forsikringstager (bygherren) i videst muligt omfang forpligtet til at begrænse forsinkelsen af montageobjektets færdiggørelse, evt. ved iværksættelse af over-, nat- eller helligdagsarbejde, forøget arbejdsstyrke, luftfragt o.l. 7.2 Forsikringstager (bygherren) er forpligtet til effektivt at samarbejde med selskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet. 7.3 Omkostninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet dækkes af selskabet efter reglerne i afsnit Hvorledes fastsættes erstatningen 8.1 Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb. 8.2 Der udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen, der indgår i erstatningsberegningen, dog højst med forsikringssummen. 8.3 Det beløb, der skal indgå i erstatningsberegningen, betegnes erstatningsgrundlaget. 8.4 Erstatningen udgør en så stor del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i den budgetterede side 12/16

13 omsætning i dækningsperioden udgør af den budgetterede omsætning i 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelse. 8.5 Er forsikringssummen mindre end den del af forsikringsinteressen, der vedrører montageobjektet, foreligger der underforsikring, og i så fald dækkes kun en så stor del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen. 8.6 Dersom omkostninger spares under dækningsperioden, reduceres erstatningen tilsvarende. 8.7 Efter samråd med selskabet erstattes de rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til afsnit 7 dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden, og for øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelse (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større, end hvis de nævnte foranstaltninger ikke var foretaget. 8.8 Foreligger underforsikring, reduceres erstatningen forholdsmæssigt. 8.9 Driftstabsforsikringssummen danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og forsikringstager kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, som omfattes af forsikringen Hvis montagearbejdet efter en skade ikke genoptages inden for 6 måneder, ydes ingen erstatning. 9 Selvrisiko 9.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 9.2 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 9.3 Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadebeløbet, der efter underforsikringsreglerne skal betales af selskabet. 10 Forældelse af krav Hvis sikrede ikke inden 6 måneder efter, at selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister sikrede sin ret til erstatning. 11 Regres Selskabet afstår fra regres mod sikrede for erstatningsansvar, som de måtte pådrage sig for skader på genstande, der er dækket af denne forsikring. side 13/16

14 Montageansvarsdækning Betingelsesnr. R Hvilket ansvar dækker forsikringen Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de sikrede pådrager sig ved beskadigelse af personer eller ting i forbindelse med udførelse af den montage, der er beskrevet i policen, og som indtræffer på det angivne forsikringssted. 2 Forsikringen dækker ikke ansvar for 2.1 Skade, der er eller kunne have været omfattet af den eller de tilknyttede All Risks-forsikringer. 2.2 Skade, forvoldt af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter eller ydelser. 2.3 Tab, som skyldes, at montageobjektet eller dele deraf ikke opfylder sit formål eller på anden måde ikke er kontraktmæssig. 2.4 Skade, der skyldes sætning, rystelser og utilstrækkelig eller svækket understøtning eller konstruktion. 2.5 Skade, der skyldes rådgivning eller vejledning fra sikredes side. 2.6 Skade, der skyldes, at produkter/ydelser ikke er leveret/præsteret rettidigt. 2.7 Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af dansk rets (uden for Danmark: pågældende lands rets) almindelige erstatningsregler. 2.8 Formuetab, der ikke er en følge af skade på person eller ting. 2.9 Skade på ting tilhørende forsikringstager eller en virksomhed, som forsikringstager har økonomiske interesser i Skade på ting, som sikrede i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, har i sin varetægt af anden grund eller har sat sig i besiddelse af Skade på ting, som sikrede har påtaget sig at bearbejde eller behandle Skade forvoldt under eller som følge af nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, opfyldnings-, opgravnings-, påfyldnings og andre terrænreguleringsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer Skade på ledninger, kabler og kloakker, forvoldt under udgravnings-, opgravnings- eller jordboringsarbejder, medmindre der forinden arbejdets begyndelse, hos myndigheder og ledningsejere, er indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor ledninger, kabler og kloakker er anbragt Skade forvoldt ved sikredes brug af sprængstoffer Forurening af eller gennem luft, jord eller vand fra den forsikrede virksomhed samt derved forvoldt skade på person eller ting Dog dækker forsikringen, hvis skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Hvis virksomheden er omfattet af den i henhold til Miljøloven til enhver tid udarbejdede oversigt over "særlig forurenende virksomheder", gælder afsnit 2.16 kun, hvis policen bærer speciel påtegning herom Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under beruselse eller påvirkning af narkotika eller andre euforiserende stoffer Skade på ting, når skaden skyldes grov uforsvarlig tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 3 Risikobetonet udførelsesmetode Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, der er forårsaget af en af sikrede valgt udførelsesmetode, når sikrede har vidst eller burde vide, at udførelsesmetoden ville indebære en nærliggende fare for, at skade ville kunne indtræde, eller hvis der anvendes uprøvede metoder og materialer. 4 Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer Forsikringen dækker ikke ansvar for 4.1 skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj. Dog dækkes på policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke er eller ville være omfattet af en for køretøjet tegnet motoransvarsforsikring. 4.2 Skade forvoldt af sikredes hund eller ved sikredes benyttelse af sø- eller luftfartøj. 4.3 Skade, der omfattes af paragraf 1 i lov om erstatning for nukleare skader (atomskader). 5 Dækningssum 5.1 Forsikringssummen er for hver skadebegivenhed 1 mio. kr. ved personskade 1 mio. kr. ved tingskade Inden for forsikringens løbetid er selskabets maksimale forpligtelse begrænset til 5 mio. kr. side 14/16

15 5.2 Ved skade, sket inden for Norden, dækkes omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, selv om dækningssummen derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 6 Hvis skaden sker 6.1 Så snart sikrede får at vide eller må formode, at der mod ham vil blive rejst erstatningskrav, der må antages dækket gennem forsikringen, skal han uden ophold anmelde dette til selskabet, der i øvrigt træffer bestemmelse om sagens behandling. påstævner sagen for vedkommende domstol, mister sikrede sin ret til erstatning. 10 Subsidiær dækning Forsikringen er subsidiær i forhold til andre af de af sikrede tegnede ansvarsforsikringer. Hvis sådan anden ansvarsforsikring dækker en indtruffet skade, skal anmeldelse ske til denne anden ansvarsforsikring, og kun hvis dækningen derfra ikke er tilstrækkelig, kan krav rejses i henhold til nærværende police. Selvrisiko på sikredes primære ansvarsforsikring er ikke dækket af denne police. 6.2 Sikrede er forpligtet til - så vidt muligt - at begrænse skaden. Selskabet kan træffe foranstaltninger med samme formål. 6.3 Sikrede skal give selskabet alle ønskede oplysninger og yde enhver bistand, der med rimelighed er praktisk gennemførlig, og stille ethvert dokument af betydning for sagen til rådighed for selskabet. 7 Selvrisiko 7.1 Fremgår det af policen, at denne dækning er tegnet med selvrisiko, skal forsikringstager selv afholde dette beløb i skadetilfælde. 7.2 Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. 7.3 Særlig selvrisiko ved udgravnings- og opgravningsarbejder Ved enhver skade, som er omfattet af afsnit 2.13 gælder ud over den selvrisiko for montageforsikringen, der er anført i policen, en selvrisiko på 10% af skadebeløbet, min. kr og max. kr Anmeldelse af skade 8.1 Sikrede skal uden ophold anmelde til selskabet, hvis erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst. 8.2 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelser om sagens behandling. 8.3 I det omfang selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 9 Forældelse af krav Hvis sikrede ikke inden 6 måneder efter, at selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, side 15/16

16 A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf Fax CVR-nr dansk filial af ASA, Norge ORG-nr

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Vindmølle forsikring R333121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Vindmølle forsikring R333121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Vindmølle forsikring Forsikringsbetingelser R333121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 All risks for vindmølle Afsnit 16-20 Side 9 Driftstab

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vindmølle. Forsikringsbetingelser R333 121

Vindmølle. Forsikringsbetingelser R333 121 Vindmølle Forsikringsbetingelser R333 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. All risks for vindmølle afsnit 16-20 Side 6 3. Driftstab pos. 1 afsnit 21-24

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Udvidede Danske Betingelser

Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser R33512C Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Udvidede Danske Betingelser afsnit 15-18 Side

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R Telte/boblehaller Forsikringsbetingelser R317 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Stormskade og hærværk afsnit 16-18 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

Ansvar plejeanbragte forsikring

Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser R359 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-12 Side 6 Plejeanbragte Afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring

6733-1 September 2015. Vilkår for cyberforsikring 6733-1 September 2015 Vilkår for cyberforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Cyberforsikring 6733-1 September 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikrede...3 2. Dækningsomfang...3 3. Driftstab...3 4.

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forhandler/ værksted forsikring

Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser R309 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 6 Motoransvar afsnit 16-19 Side 7 Motorkasko

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H

frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H Danske strejkebetingelser for køle-/ frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Danske strejkebetingelser for køle-/

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskade Stop Loss Forsikringsbetingelser R368 131 Gælder fra september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Stop Loss - Selvforsikret afsnit 12-14 Side 6 3. Stop Loss

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171 Ansvarsforsikring for droner Forsikringsbetingelser 3504161/R399171 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Fællesbetingelser punkt 1-14 3 2 Ansvarsforsikring for droner punkt 15-16 6 3 Erstatningsregler

Læs mere

Danske Køle-/Fryse betingelser

Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser R33612D Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Danske Køle-/Frysebetingelser afsnit 15-18

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere