FFM og læringsmålstyret undervisning. Opstarten og det lovpligtige. EVA-rapport fortsat Bent Lindhardt 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FFM og læringsmålstyret undervisning. Opstarten og det lovpligtige. EVA-rapport 2012 - fortsat 04-02-2015. Bent Lindhardt 1"

Transkript

1 FFM og læringsmålstyret undervisning Helsingør 2015 Opstarten og det lovpligtige 1 2 EVA rapport 2012 Undersøgelse af læreres brug af Fælles Mål i dansk og mat 4. og 7. klasse: Lærerne er ikke målstyrede i den måde, de planlægger og tilrettelægger deres undervisning på. Lærernes planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen tager derimod afsæt i emner og aktiviteter. Man skelner mellem langsigtede og kortsigtede læringsmål og udelader undervisningsmål EVA-rapport fortsat Indtrykket fra de fem skoler er i stedet, at mange lærere finder deres egen vej i den måde, de arbejder med læringsmål og gør brug af Fælles Mål på, enten ud fra, hvad de hver især finder gavnligt, eller ud fra, hvad de mere eller mindre formelt vurderer, at der er forventet af dem

2 KL presser på KL har længe anbefalet, at der skal være tydelige mål for, hvad eleverne skal lære. De nuværende fælles mål bliver ikke brugt af lærerne og er ikke forstået af forældre og elever. For KL er det ikke nok at forenkle Fælles Mål. Vi mener, at Fælles Mål bør nytænkes. De skal ikke beskrive mål for, hvad lærerne skal undervise i, men der skal være tydelige mål for, hvad eleverne skal lære, siger formanden for KL s Børne- og Kulturudvalg Jane Findahl (SF). Det skal lærere og ledere ikke bruge deres tid på. Folkeskolen Since that time (1990) England has been living with a national curriculum and along with it a national assessment system that in many critics eyes has a stifling and distorting impact on the school curriculum and on the lives of teachers, students and their parents. After 20 years the incoming Coalition government of Conservatives and Liberal Democrats instituted a review of the curriculum, as part of what the Conservatives had said prior to the 2010 election was an effort to return education to the professionals. Bob McCormick & Katharine Burn (2011) Reviewing the National Curriculum 5 19 two decades on, Curriculum Journal, 22:2, En fascination Ontario Fælles mål 2009 kende til de rationale tal Ontario By the end of Grade 4, students will: read, represent, compare, and order whole numbers to , decimal numbers to tenths, and simple fractions, and represent money amounts to $100; demonstrate an understanding of magnitude by counting forward and backwards by 0.1 and by fractional amounts; Rammer for skrivningen Kompetencer, viden og færdigheder (OECD). 4 kompetenceområder for hvert fag fx tal og algebra, geometri osv Målpar som færdighed og viden fx Eleven kan anvende Eleven har viden om flercifrede naturlige tal til naturlige tals opbygning i at beskrive antal og titalssystemet rækkefølge Normalmål for årgange som blev til faser inden for 3 alderstrin kl., kl. og kl. 7 UCSJ 8 2

3 Hvad leverer UVM? Målbeskrivelse forenklede Fælles Mål (lovbefalet) Læseplan (lovbefaler hvis ikke kommunen ændrer den) Vejledning (inspiration) Ideer til læringsmål tegn på målopfyldelse og udfordringer samt opmærksomhedsmål (Inspiration) Eksemplariske forløb og ideer (Lige nu 3 stk et til hvert trin) Målopbygningen Kompetencemål flerårige mål Færdigheds- og vidensmål etårige mål Læringsmål for et undervisningsforløb 9 Side 10 Kompetence mål Kompetenceområde 3. klassetrin 6. klassetrin 9. klassetrin Kompetencemål flerårige mål Færdigheds- og vidensmål etårige mål Matematiske kompetencer Tal og algebra Geometri og måling Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Eleven kan anvende geometriske begreber og måle Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål Læringsmål for et undervisningsforløb Statistik og sandsynlighed Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser Eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed Side 11 Side 12 3

4 Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemidler Planlægningsredskab Færdigheds- og vidensmål Kompetenceomr åder Kompetencemål flerårige mål Tal og algebra Færdigheds- og vidensmål etårige mål Geometri og måling Statistik og sandsynlighed Læringsmål for et undervisningsforløb Side 13 Side 14 Tal og algebra (3. kl.) Tal Regnestrategier Algebra Læringsmål for et undervisningsforløb Eleven kan anvende naturlige tal til at 1. angive antal og rækkefølge Eleven har viden om enkle naturlige tal Eleven kan addere og subtrahere enkle naturlige tal Eleven har viden om strategier til addition og subtraktion Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre Eleven har viden om enkle figurog talmønstre Kompetencemål flerårige mål Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige 2. tal til at angive antal og rækkefølge Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleven har viden om strategier til hovedregning, Eleven kan beskrive overslagsregning, systemer i figur- og regning med talmønstre skriftlige notater og digitale værktøjer Eleven har viden om figur og talmønstre Færdigheds- og vidensmål etårige mål Eleven kan genkende enkle og 3. brøker i hverdagssituationer Eleven kan udvikle Eleven har viden Eleven har viden metoder til om strategier til om enkle decimaltal multiplikation og multiplikation og og brøker division med naturlige division tal Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser Eleven har viden om sammenhænge mellem de fire regningsarter Læringsmål for et undervisningsforløb 15 Side 16 4

5 Det står på EMU Læringsmål Eksempler på læringsmål for et undervisningsforløb. Eleverne kan skrive længder med decimaltal. Eleverne kan sætte decimaltal i rækkefølge efter størrelse. Eleverne kan give eksempler på hverdagssituationer, hvor decimaltal bruges. Eleverne kan lave en tegning, der viser en brøkdel. Eleverne kan sætte brøker i rækkefølge efter størrelse Tegn på læring (UVM) Eleverne kan lave en tegning, der viser en brøkdel Herunder er et farvet kvadrat. Tegn en figur uden om kvadratet og beskriv hvor stor en brøkdel, kvadratet udgør af figuren. Eleven skal finde forskellige løsninger, hvor kvadratet udgør samme brøkdel, og løsninger, hvor kvadratet udgør forskellige brøkdele. Hvad står der så? Et forsøg på en udfoldning Niveau 1 Eleven fremstiller få løsninger med enkle stambrøker Niveau 2 Eleven fremstiller på opfordring forskellige løsninger for enhver stambrøk. Niveau 3 Eleven fremstiller på opfordring forskellige løsninger for vilkårlige brøker

6 Problembehandlingskomp. Problembehandling vedrører løsning og opstilling af matematiske problemer, dvs. matematiske spørgsmål der ikke kan besvares udelukkende med rutinemetoder. Åben Lukket Der er tre variable som indgår i graden af åbenhed/lukkethed: Problemet åbent eleverne formulerer selv spørgsmålet ( hvilket er givet ved den mundtlige prøve som udgangspunkt) Metoden åbent ved grublere (alders og personafhængigt) Svaret åbent ved målingen, ved inddragelse af antagelser Goddag. Hvor mange håndtryk skal der til hvis alle i en gruppe skal have sagt goddag til hinanden? Fremstil en regel Gennemfør en fase hvor i: 1 laver enkle eksempler 2 ser på fællestræk 3 systematiserer Mulige svar * 3 : 2 3 * 4 : 2 4 * 5 : 2.. N(n-1)/

7 Finde vinderstrategier Problembehandling - i børnehøjde Modelleringskomp. Simpel modelleringscyklus Modellering vedrører dels processer, hvor matematik anvendes til behandling af situationer og problemstillinger uden for matematikken dels analyse og vurdering af matematiske modeller, som beskriver forhold i virkeligheden. Virkelighed Beskrive Matematik Tolke Analysere Matematiske resultater

8 Modellering Viktor er vinduespudser. Han skal pudse alle vinduerne på skolen, men han ved ikke hvor stort et arbejde det er? Kan du hjælpe ham? Menneskets overflade Timm Ulrich Tysk kunstner som forsøgte at dække sin krop med kvadratcentimetre Modelovervejelse (Detektorleg) Ræsonnement og tankegangskompetencen Hvis man fylder en beholder med centicubes og ganger antallet med 1,5, så er man tæt på rumfanget af beholderen Ræsonnement og tankegang vedrører matematisk argumentation og karakteristika ved matematisk tankegang. Lav en undersøgelse af om denne regnemodel er god eller dårlig

9 Om at vise eller bevise Der er mange andre end matematikere, der taler om beviser. Politiet kan have beviser for, at en bestemt person har begået en forbrydelse her må man slå sig til tåls med forskellige grader af sandsynlighed for deres rigtighed. Et matematisk bevis er en række overbevisende ræsonnementer, der via rigtige sætninger fører frem til sandheder. Hvis. så.. fordi. Giv resultatet Begrund, hvorfor det vandrette bræt mellem de øverste trin er 25 cm bredt? At spørge matematisk Sæt fokus på spørgsmålet Definitioner? Vi definerer at

10 Find grænsen Gå til marginalerne af det definerede og forklarede hvor er grænsen? Det skæve og ualmindelige Det tydelige og almindelige Det skæve og ualmindelige Repræsentations- og symbolbehandlingskompetencen Repræsentation og symbolbehandling vedrører anvendelse og forståelse af repræsentationer i matematik, herunder matematisk symbolsprog Repræsentationsformer Symbolbehandling Yvonne og Peter skal dele 36 kr. Peter skal have dobbelt så meget som Yvonne. Kan oversættes til x + 2 x =

11 Symboler for tal En opgave udtrykt forskelligt Hjælpemiddelkompetencen Hjælpemiddelkompetencen Computer Hjælpemidler vedrører kendskab til, anvendelse og valg af relevante hjælpemidler i matematik. Lommeregner Konkrete materialer Mobiltelefonen IWB Osv Multimodale virkemidler

12 Værktøjsprogrammer Tankeforlænger eller erstatning? Enten kan it benyttes som elevens forlængelse af tanken - hvor it er et hjælpemiddel til hurtigere og bedre at løse matematiske problemstillinger. Det centrale er, at eleven til en vis grad kunne have gennemført en ligende operation, men det havde været meget mere kompliceret, mere tidskrævende og måske mere unøjagtigt. Eller it kan træde ind som tankeerstatning for matematiske aktiviteter og processer, som eleven selv kun kender og forstår de mest indledende dele af. Eleverne overlader i en vis forstand arbejdet til maskinen uden at have indsigt i den matematik, der ligger bag Kommunikationskompetencen Karakteristika Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om matematik. Afkode og forstå altså læse en opgave/ problemstilling. Balancere hensigtsmæssigt mellem fagord og hverdagssprog Læse matematikholdige tekster fx kunne bruge formelsamlinger og leksikalske beskrivelser Sprogligt forklare og visuelt illustrere matematiske sammenhænge

13 og så er der fagligt stof/emner Tal og algebra Stoffet er ikke ændret væsentligt men struktureret anderledes klasse Tal Regnestrategier Algebra klasse Tal Regnestrategier Ligninger Formler og algebraiske udtryk Funktioner 49 Side 50 Geometri og måling Statistik og sandsynlighed Geometriske egenskaber og sammenhænge Statistik Geometrisk tegning Sandsynlighed Placeringer og flytninger Måling Side 51 Side 52 13

14 Problembehandling Modellering Ræsonnement og tankegang Repræsentation og symbolbehandling Kommunikation Hjælpemiddel Lad os prøve at gå vejen Den didaktiske model 53 Side Trin klasse Nedbrudte læringsmål Tal og algebra kan beskrive placeringer i hele koordinatsystemet har viden om hele koordinatsystemet Geometri og måling Statistik og sandsynlighed kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde med digitale værktøjer Side 55 Side 56 14

15 Faglige pointer En matematisk pointe er et udsagn, der udgør et klart afgrænset og betydende matematisk indhold eller resultat. Opgave 1 Hvilke faglige pointer er centrale til den indledende indsigt i koordinatsystemet? Fx at man kan skrive alle naturlige tal ved kun at bruge 10 cifre. Man kan beskrive arealet af en trekant som det halve areal af det omskrevne rektangel Man kan gange 23 med 4 ved at addere 20 * 4 og 3 * Mulige pointer for koordinatsystem Det er to tallinjer, som krydser hinanden. Det kan gøres på flere måder men som udgangspunkt mødes de i nulpunktet og står vinkelret på hinanden. Der en enhedsafstand på hver tallinje som ikke behøver at være den samme Man har vedtaget, at den vandrette tallinje er førsteaksen men det kunne være omvendt. Man kan beskrive et punkt ved brug af talpar. Der er både tale om en geografi og en sammenhæng mellem talmængder i en graf. Der findes andre typer af koordinatsystemer. Udformning af læringsmål Ordvalg Eleven kan Carpe diem luft til kreativitet og elevdeltagelse Dokumentation eller tanke? Skematitis Synliggørelse af mål over for eleverne. Lærebogen

16 Opgave 2 Forslag til færdighedsord 40 skoleuger bliver hurtigt til omkring 32 uger x 5 lektioner hvilket samlet er 160 lektioner på et år. Det kunne ligne ca forløb a ca. 2-4 ugers varighed. Fremstil et passende antal læringsmål til et forløb på ca. 2 uger omhandlende koordinatsystemet i femte klasse. Matematiske emner (Stoffet) Tal og størrelser Kompetencer Tankegang Eleven kan Afrunde Tælle Måle Beregne / regne ud Give overslag Fordoble/halvere Omsætte Omskrive Eleven kan Spørge Definere Antage Vælge Forestille Stoffet Eleven kan beskrive punkter i koordinatsystemet gennem talpar placere, navngive punkter i et koordinatsystem. aflæse punkter på enkle grafer/kurver fra autentiske tekster beskrive opbygningen af et koordinatsystem og forskellen til et rutenet tegne et koordinatsystem med passende enheder knyttet til to talmængder overføre tal fra tabel til koordinatsystem anvende digitale værktøjer som regneark til at omsætte en tabel til graf anvende digitale værktøjer til at undersøge opbygningen af koordinatsystemet. 64 I kombination med kompetencerne Eleven kan anvende ræsonnementer ved tolkning af, hvad grafer og kurver beskriver. for stigninger og fald på en kurve når de beskriver hvordan mønstre i talpar bliver til grafer i koordinatsystemet fx at talpar ligger på linje. når de undersøger koordinatsystemets opbygning i fx Geogebra 16

17 Valg af aktivitet Opgave 3 Kom med et forslag til en undervisningsaktivitet til en lektion, som kan tilgodese et eller flere af de valgte læringsmål fra før. Betænk en aktivitet, som inddrager kompetencen. Side Se på lektionen Iscenesættelse Aktivitet Opsummering 4. klasse koordinatsystemet

18 En undervisningsaktivitet wo Tegn på læring 69 Side 70 Tegn på læring og graduering af læring Overvejelser Tegn er adfærd og synlighed handlinger som er iagttagelses mulige. Tegn på læring blandes for meget sammen med delmål beskrevet som niveauer Det kan bestå af det, som eleverne kan kommunikere, færdigheder, de kan demonstrere i praksis, eller produkter de kan skabe. Tegn er således ikke beskrivelser som har forstået at Sæt ikke for meget fokus på niveauer men hellere fokus på de misopfattelser og faser eleverne skal gennemløbe for at opnå indsigt. Tegn er indikatorer ikke den endelige evaluering men det glider i min optik sammen med den formative evaluering

19 Eksempler på misopfattelser Eleverne tror at - Længden på vinkelbenene an giver vinklens størrelse - 35 : 7 er det samme som 7 : 35-1/3 er mindre end ¼, fordi 3 er mindre end 4. - Når man dividerer bliver det altid noget mindre. - 0,625 er større end 0,8 fordi der er er flere cifre. Osv Opgave 4 Udvælg ET TO af de læringsmål, du har valgt og beskriv to - tre tegn på læring Forslag til tegn på læring Eleven anvender udvalgte fagord meningsfuldt. Eleven placerer talpar i alle fire kvadranter Eleverne beskriver forskellen mellem (2,3) og (3,2) Eleverne udpeger og angiver fx temperaturer på temperaturkurve ud fra enheder, som ligger på gitterpunkter. Eleverne udpeger og angiver fx temperaturkurver uden for afmærkede gitterpunkter. Eleverne kan selv fremstille de nødvendige enheder og gitterpunkter til at afsætte punkter fra tabeller. Udspil men ikke krav

20 Graduering af målopfyldelse Digitaliserede læringsmål Ca. 2 elever som er i særlig målkategori 80% Ca. 2 elever som er i særlig målkategori Med meget hjælp Med lidt hjælp Klarer det alene Klar til nye udfordringer Eksempler på faser Barnet kan remsen men forbinder ikke noget numerisk indhold til remsen. Tælling er en ordleg. Der er knyttet en genstand til de enkelte talord de tegner for eksempel et tårn eller tænker i pæle som sidder ved siden af hinanden. Den tredje pæl er således en bestemt pæl. Indser at det sidste tal i en tælling svarer til mængdeantallet. Knyttet til spørgsmålet Hvor mange.? Isbjerget 80 20

21 Fra bund til top Fra uformel(hverdagsorienteret og kontekstafhængig viden) til formel symbolpræget matematik. Hvad menes der med at fundamentet skal være i orden? Fra konkret til abstrakt Fra let til svær Æggeregning 1 Æggeregning 2 Der er 15 æg, fordi jeg kan se en bakke med 10 æg og en række med 5 æg 21

22 Æggeregning 3 Æggeregning 4 Æggeregning 5 Æggeregning 6 22

23 Taxonomier? Udlånt fra Klaus Fink PP Progression i kompetencer 89 Taksonomi Huske Forstå Anvende Analysere Vurdere Skabe Eksempler på ordvalg genkende, opliste, beskrive, identificere, genkalde, navngive, lokalisere, finde sammenfatte, udlede, omskrive, beskrive, klassificere, forklare, eksemplificere, relatere udvælge, demonstrere, illustrere, udføre, bruge, løse opgaver, dramatisere sammenligne, organisere, dekonstruere, eksperimentere, finde, påvise, strukturere, stille spørgsmål til efterprøve, hypoteserne, kritisere, eksperimentere, bedømme, danne syntese, teste, argumentere, fortolke designe, konstruere, planlægge, producere, opfinde, udforme, innovere, formulere, udvikle Opgave 5 Udvælg et læringsmål og beskrive mulige faser (delmål) eleverne skal gennem. Forsøg evt. at få det tilpasset til tre trin. Opmærksomhedspunkter Der indføres opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik i forenklede Fælles Mål. Opmærksomhedspunkter er en beskrivelse af det forventede beherskelsesniveau af den grundlæggende viden og færdigheder (udvalgte mål), som er en forudsætning for, at eleven kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin. 91 Side 92 23

24 Opmærksomhedspunkter Kompetenceområde/ Klassetrin Opmærksomhedspunkter Færdigheds- og vidensområde Pi omsat til matematik Tal og algebra/ Tal Tal og algebra/regnestrategier Geometri og måling/måling Tal og algebra/regnestrategier Matematiske kompetencer/ Kommunikation Efter 3. klasse Efter 3. klasse Efter 3. klasse Efter 6. klasse Efter 6. klasse Eleverne kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge Eleven kan addere og subtrahere enkle naturlige tal med hovedregning og lommeregner Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge Eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk Eleven kan gennemføre regneprocesser inden for alle fire regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner Eleven kan uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige tekster Tal og algebra/ Tal Efter 9. klasse Eleven kan gennemføre simple procentberegninger med overslag og lommeregner Tal og algebra/formler og algebraiske udtryk Efter 9. klasse Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel Side 93 24

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Forord. Januar 2002 Bjarne Sonberg Pædagogisk konsulent, Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet

Forord. Januar 2002 Bjarne Sonberg Pædagogisk konsulent, Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet Forord Området regning og matematik for voksne med svage forudsætninger er et næsten uopdyrket område i Danmark. Nogle af de allerførste forskningsresultater fremgår af rapporten Danskernes læse-regne-færdigheder

Læs mere

Matematik og faglig læsning

Matematik og faglig læsning Matematik og faglig læsning Lektor Bent Lindhardt Læreruddannelsen Campus Roskilde 1 Bent Lindhardt Matematik er særlige koder 1 Her står en kode som skal knækkes. Der står et eller andet budskab. A) 20

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere