Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014"

Transkript

1 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

2 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information... 7 Har inden for det seneste år benyttet følgende informationskilder... 7 Mediets betydning - gennemsnitsvurdering på skalaen Samlet gennemsnitlig tilfredshed Tilfredshed med information, efter alder. Skala Tilfredshed med information om hvad der sker i kommunen, komplet skala Mening om: Kommunens annonce i Lokalbladet Brug af Ringsted Kommunes hjemmeside Typer information jeg ønsker at finde på kommunens hjemmeside Sociale medier Ville søge info på Ville søge info på Ønskede informationer på sociale medier Kontakt med kommunen Har inden for det seneste år været i kontakt med Ringsted Kommune gennem: Kontakt med kommunen, samlet gennemsnitlig tilfredshed, skala Tilfredshed med kontakt, efter alder. Skala Samlet tilfredshed med kontakten til kommunen, fuld 0-10 skala Tilfredshed med kontaktformer, indeks Tilfredshed med skriftlig kontakt, inkl. s Tilfredshed med telefonisk kontakt Tilfredshed ved fremmøde Side 2

3 Demokrati og borgerinddragelse Tilfredshed med borgerinddragelsen i kommunen, indeks Tilfredshed med borgerinddragelsen i kommunen, procent Udsagn der kendetegner Ringsted Kommunes inddragelse af borgere i kommunens beslutninger Interesse i at påvirke beslutninger Områder som jeg har interesse for at påvirke Har der været lokalpolitiske emner i Ringsted Kommune, som du har været med til at påvirke Har der været lokalpolitiske emner i Ringsted Kommune, som du gerne ville have kendt til, forud for beslutningerne Fremgangsmåde til at påvirke lokalpolitiske beslutninger Hvilke initiativer kunne gøre det interessant at være aktiv i lokalpolitiske debatter Sammenholdning af tilfredshedsgrader med kontakt/kommunikation og borgerinddragelse Baggrund Køn Aldersgruppe Civilstand Bolig type Bolig ejerform Børn hjemmeboende - (Gerne flere svar) Uddannelse Erhverv Postnummer: Kontakt vedr. undersøgelsen Side 3

4 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via , til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes sammensætning i denne rapport kan ses sidst i rapporten. Undersøgelsen blev rettet til samtlige medlemmer af borgerpanelet. Svarprocenten udgjorde 43 procent af de inviterede, som er en acceptabel og brugbar svarprocent. Svarprocentens størrelse skal ses i sammenhæng med, at en del af dataindsamlingen fandt sted i den periode, hvor mange afholder ferie. Det samlede antal besvarelser udgør en sikker stikprøvestørrelse for kommunen. Metode Dataindsamlings metode Elektronisk Borgerpanel Målingstidspunkt 16. juni 4. august 2014 Antal besvarelser 518 personer gennemførte Svarprocent 43 % gennemførte Side 4

5 Oplægget til borgerne Ringsted Kommune skal udarbejde en ny kommunikations- og borgerinddragelsespolitik. Derfor ønsker vi at undersøge borgernes opfattelse af den borgerrettede kommunikation og mulighederne for inddragelse. Vi håber derfor på, at du vil bruge min. på at svare på spørgeskemaet. Svarene vil indgå sammen med anden data i udviklingen af kommunens kommende politik for området. Kommunikations- og borgerinddragelsespolitikken bliver omdrejningspunktet for arbejdet med kommunens kommunikation og inddragelse i indeværende byrådsperiode. Blandt de inviterede fravalgte 9 procent at deltage. De resterende 91 procent, svarende til 518 personer, har indledt besvarelse af undersøgelsen. Side 5

6 Sådan læses grafikken Gennemsnit eller indeks: Antal svarpersoner Gennemsnit eller indeks Tal-skala Procenttal Antal svarpersoner Procent Procent-skala Forklaringsnøgle indeks 0-100: Slet ikke / meget utilfreds = indeks 0 I mindre grad / utilfreds = indeks 25 Hverken-eller = indeks 50 I nogen grad / tilfreds = indeks 75 I høj grad / meget tilfreds = indeks 100 Forklaringsnøgle tilfredshed skala 0-10: Ambassadør / meget høj tilfredshed = 9-10 Passiv tilfreds / moderat tilfredshed = 7-8 Kritisk / lav tilfredshed = 0-6 Side 6

7 Kommunens information Har inden for det seneste år benyttet følgende informationskilder Næsten alle svarpersoner har benyttet en eller flere informationskilder vedrørende kommunen, inden for det seneste år. De to mest anførte informationskilder er kommunens lokale annoncer i avisen og kommunens hjemmeside, som 3 ud af 4 svarpersoner har læst/benyttet. Herefter er artikler om kommunen i lokalavisen Lokalbladet anvendt af 2 ud af 3 svarpersoner, og næsten samme andel har læst artikler om kommunen i lokalavisen Ringsted Weekend. Lidt færre end hver anden svarperson har læst artikler om kommunen i lokalavisen Dagbladet. En lav andel har læst artikler om kommunen i andre aviser, som dermed udgør en ubetydelig informationskilde for borgerne. Side 7

8 Mediets betydning - gennemsnitsvurdering på skalaen 1-5 Svarpersonernes angivelse af de forskellige mediers indbyrdes betydning viser, at de nævnte medier stort set har samme betydning som kilde til orientering om, hvad der sker i kommunen. Artikler om kommunen i andre end de nævnte aviser har relativ lav betydning for svarpersonerne. Side 8

9 Samlet gennemsnitlig tilfredshed 0-10 Tilfredshed med information, efter alder. Skala 0-10 Opdelt på: Aldersgrupper Svarpersonernes tilfredshed med informationen om, hvad der sker i kommunen, er målt på skalaen Den gennemsnitlige tilfredshed med information om kommunen er 6,2 ud af 10 mulige, hvilket er et forholdsvis lavt tilfredshedsniveau. Tilfredshedsgraden udviser en tendens til at øges svagt med alderen. Således er yngre svarpersoner lidt mindre tilfredse, og ældre er lidt mere tilfredse. Side 9

10 Tilfredshed med information om hvad der sker i kommunen, komplet skala Det bemærkelsesværdige ved fordelingen af svar på den komplette skala er, at hovedparten af svarene er placeret i tilfredshedsområdet 5-8, og at kun 8 procent af svarpersonerne tildeler information om kommunen topkarakteren 9 eller 10. Omkring 40 procent af svarpersonerne er det man kalder passivt tilfredse, mens over halvdelen af svarpersonerne er kritiske, dvs. er utilfredse med informationen om, hvad der sker i kommunen. Denne overbalance af ikke tilfredse svarpersoner, bør give anledning til overvejelser om, hvordan informationsindsatsen kan udvikles og forbedres. Side 10

11 Mening om: Kommunens annonce i Lokalbladet Kommunens annonce i Lokalbladet er af brugerne blandt svarpersonerne vurderet på de viste parametre. Samlet set opleves kommunens annoncer positivt af svarpersonerne. Kommunens annoncer er blandt svarpersonerne udpræget noget der læses, og annoncerne opleves som nemme at forstå. I lidt mindre grad opleves annoncerne som relevante og interessante. At kommunens annoncer er noget man læser besvares med i nogen grad til i høj grad af 86 procent og 81 procent mener i høj eller nogen grad, at annoncerne er nemme at forstå. Tilsvarende svarer 73 procent, at annoncerne i høj eller nogen grad er interessante og 71 procent, at annoncerne i høj eller nogen grad er relevante for dem. Under 10 procent svarer i mindre grad eller slet ikke på de stillede spørgsmål. Side 11

12 Brug af Ringsted Kommunes hjemmeside Kommunens hjemmeside bruges typisk i intervallet ugentligt til halvårligt. Den fremhersende besøgshyppighed er månedligt, hvilket gælder for halvdelen af svarpersonerne. Hver femte, eller omkring 20 procent, besøger hjemmesiden ugentligt eller oftere. Til nyheder og informationer der med kort varsel skal frem til borgere, er den kommunale hjemmeside med den forholdsvis lavfrekvente besøgshyppighed ikke udpræget velegnet. Side 12

13 Typer information jeg ønsker at finde på kommunens hjemmeside På kommunens hjemmeside forventer brugerne at finde et bredt spekter af information. Det som særligt mange (75-85 procent) forventer at finde, er oplysninger om affald/miljø, åbningstider/kontaktpersoner, digital selvbetjening og generelle nyheder fra kommunen. Omkring hver anden svarperson (54-62 procent) forventer at finde oplysninger om oplevelser/kultur/fritid, kommunens tilbud og politik/indflydelse. En stor del (36-44 procent) forventer at finde oplysninger om børn/familie, natur og ældre/voksne med særlige behov. På sidstepladserne som forventede oplysninger forventer færre svarpersoner (20-23 procent) at finde information om erhverv og bolig/byggegrunde. Den faktiske brugerstatistik på hjemmesiden vil naturligvis kunne uddybe og nuancere dette. Side 13

14 Sociale medier Ville søge info på Sociale medier indtager i dag en stor betydning og bruges af mange danskere. Særligt Facebook er et udbredt socialt medie. Dette gælder også for svarpersonerne i undersøgelsen, hvor Facebook og YouTube indtager førstepladserne med førstnævnte som det hyppigst benyttede. LinkedIn (benyttes mest som professionelt socialt medie) benyttes af 1 ud af 3 svarpersoner, mens Twitter kun benyttes af 14 procent i undersøgelsen. Adspurgt om, hvilke sociale medier man ville søge kommunal information på, svarer 47 procent, at de ville søge kommunal information på Facebook mens 10 procent ville søge på YouTube, 7 procent på LinkedIn og 4 procent på Twitter. Hele 49 procent svarer, at de ikke ville søge kommunal info på sociale medier. Side 14

15 Ville søge info på Krydset med: Aldersgrupper Intentionerne om at ville søge kommunal information på sociale medier, er meget forskelligt fordelt på aldersgrupper. Generelt set falder intentionen om at søge information på de sociale medier med alderen, men det er først i aldersgruppen 60 +, at mindre end hver anden ville søge information på sociale medier. På tværs af aldersgrupperne er det Facebook der dominerer. Hver tiende borger mellem 30 og 49 år ville søge kommunal information på LinkedIn, hvor kommunen derfor kunne overveje at gøre brug af karriere- og medarbejderrelevant kommunikation. Side 15

16 Ønskede informationer på sociale medier Stillet over for valget mellem forskellige typer af information, man kunne ønske sig på de sociale medier man har angivet at ville søge information på, viser der sig et billede af generelle nyheder om kommunen som noget næsten alle ønsker, efterfulgt af information om oplevelser/kultur/fritid. Mange giver også udtryk for ønsket om information om kommunens tilbud samt om politiske beslutninger og høringer. Kun 5 procent har andre ønsker, hvilket dels kan være udtryk for, at valgkategorierne har været dækkende, dels at man ikke har specifikke forestillinger derudover. Side 16

17 Kontakt med kommunen Har inden for det seneste år været i kontakt med Ringsted Kommune gennem: Omkring 8 ud af 10 svarpersoner i undersøgelsen, her været i kontakt med kommunen inden for det seneste år. Hver anden i undersøgelsen har været i kontakt via brev/ hhv. via fremmøde, mens 4 ud af 10 har været i telefonisk kontakt. De som har været i kontakt med kommunen via de pågældende kanaler, er blevet spurgt om deres tilfredshed med kontakten i forhold til den specifikke kontaktkanal. Side 17

18 Kontakt med kommunen, samlet gennemsnitlig tilfredshed, skala 0-10 Tilfredshed med kontakt, efter alder. Skala 0-10 Opdelt på: Aldersgrupper Borgere som har været i kontakt med kommunen, er blevet spurgt om deres generelle tilfredshed med kontakten, på en skala fra Den gennemsnitlige, generelle tilfredshed er 6,8 ud af 10 mulige. Tilfredshedsvurderingen tangerer niveauet for det man kalder passiv tilfreds, og giver således i det generelle billede plads til forbedringer. Tilfredsheden generelt er jævnt fordelt på aldersgrupper, undtagen for svarpersoner over 60 år, hvor tilfredshedsgraden er højere. Sammenlignet med svarpersonernes tilfredshed med kommunens information, er tilfredsheden med kontakten lidt højere. Side 18

19 Samlet tilfredshed med kontakten til kommunen, fuld 0-10 skala Den generelle tilfredshedsfordeling på skalaen 0-10 viser, at 29 procent tildeler topplaceringen 9-10, som er udtryk for meget høj tilfredshed. I midterfeltet 7-9 befinder sig 35 procent, der er moderat tilfredse, også kaldet passivt tilfredse. Sammenlagt er omkring 2/3 af borgerne nogenlunde eller meget tilfredse. Den sidste tredjedel af svarene befinder sig i intervallet 0-6, som er udtryk for en lav tilfredshed. Side 19

20 Tilfredshed med kontaktformer, indeks På følgende områder er svarpersonerne tilfredse: Skriftlige henvendelser. Fremmøde, bortset fra ventetiden. Hjælpsomhed og svar på spørgsmål ved telefonisk henvendelse. På følgende områder er svarpersonerne mindre tilfredse: Ventetid og kontakt til rette person ved telefonisk henvendelse. Ventetid ved fremmøde. Højdepunkterne er, at skriftlige henvendelser fra kommunen er noget man læser, at medarbejderne er hjælpsomme og at man særligt ved fremmøde får svar på sine spørgsmål gennem kontakt til den rigtige medarbejder. Lavpunkterne tilfredshedsmæssigt er ventetider ved såvel fremmøde som telefonisk kontakt, samt oplevelsen af kontakt til den rigtige medarbejder telefonisk. Erfaringerne fra borgerserviceundersøgelser generelt tyder på, at de svageste led i borgerkontakten ligger på den telefoniske service, som vi derfor kan anbefale Ringsted Kommune at tage under nærmere behandling med hensyn til ventetider og borgernes mulighed for at komme i kontakt med de relevante medarbejdere. Side 20

21 Tilfredshed med skriftlig kontakt, inkl. s Der er en høj grad af tilfredshed med kommunens skriftlige henvendelser. Skriftlige henvendelser opleves i nævnte rækkefølge som vigtige (noget der læses), relevante, forståelige og rettidige. Skriftlig kontakt fra kommunen er for hele 72 procents vedkommende noget der i høj grad læses. Det som lykkedes bedst for kommunen, er relevansen af den skriftlige kontakt til borgene, som 43 procent i høj grad finder relevante og 50 procent i nogen grad. Dernæst finder 34 procent, at kommunens breve og s i høj grad er nemme at forstå, mens 46 procent finder det samme i nogen grad. Samme fordeling gør sig gældende for, om svarpersonerne mener, at kommunens skriftlige kontakt kommer rettidigt. Side 21

22 Tilfredshed med telefonisk kontakt Tilfredsheden med den telefoniske kontakt er blandet. Tilfredsheden med medarbejderens hjælpsomhed er høj, ligesom tilfredsheden med, at man ved telefonisk kontakt får svar på sine spørgsmål. Modsat er tilfredsheden lav i forhold til at kunne få fat i den rigtige medarbejder, samt på ventetiden. Borgerne er ved telefonisk kontakt tilfredse med medarbejdernes hjælpsomhed, hvor 43 procent svarer at de i høj grad er tilfredse og 41 procent i nogen grad. Dernæst finder 25 procent, at de i høj grad for svar på deres spørgsmål og 53 procent at de i nogen grad gør det. Modsat finder 23 procent at de hverken-eller, i mindre grad eller slet ikke får svar på deres spørgsmål, når de ringer til kommunen. Side 22

23 Tilfredshed ved fremmøde Tilfredsheden med kontaktformen fremmøde er høj, på samme niveau som tilfredsheden med skriftlig kontakt. Fremmøde er præget af høj tilfredshed i nævnte rækkefølge: med medarbejderens hjælpsomhed, at man får fat i den rigtige medarbejder og svar på sine spørgsmål. Kun i spørgsmålet om ventetid, er tilfredsheden noget under gennemsnittet for de øvrige parametre. Ved fremmøde mener hele 59 procent, at medarbejdere i høj grad er hjælpsomme, og 50 procent mener, at man i høj grad får fat i den rigtige medarbejder, mens 44 procent i høj grad synes, at man får svar på sine spørgsmål. Kun meget få mener det modsatte. På spørgsmålet om ventetid mener 21 procent at ventetiden i høj grad er rimelig, mens 45 procent mener, den i nogen grad er rimelig. Omvendt mener 20 procent, at ventetiden ved fremmøde ikke er rimelig. Side 23

24 Demokrati og borgerinddragelse Tilfredshed med borgerinddragelsen i kommunen, indeks Generelt er borgerne i undersøgelsen ikke udpræget tilfredse med borgerinddragelsen. Den gennemsnitlige tilfredshed viser, at svarpersonerne udtrykker en overvejende hverken-eller holdning, dvs. de er hverken udpræget tilfredse eller utilfredse. Det gælder for tre hovedområder: tilfredshed med informationen forud for politiske beslutninger, hvor tilfredsheden kun opnår et gennemsnitligt hverken-eller. Samme relativt lave niveau nås for tilfredsheden med mulighederne for at påvirke politiske beslutninger. Lidt højere tilfredshed ses for mulighederne for at deltage i debatten, der gennemsnitligt ligger mellem hverken-eller og tilfreds. Sammenlignet med besvarelserne på de øvrige tilfredshedsspørgsmål i undersøgelsen, opnår spørgsmålene om borgerinddragelse den laveste tilfredshed. Tilfredshedsgraden er i øvrigt praktisk taget jævnt fordel på aldersgrupper. Side 24

25 Tilfredshed med borgerinddragelsen i kommunen, procent Blandt spørgsmålene er svarpersonerne mest tilfredse med mulighederne for at deltage i debatten, hvor 45 procent er tilfreds eller meget tilfreds. Omvendt er 21 procent ikke tilfredse med muligheden for at deltage i debatten, og 44 procent er hverken tilfreds eller utilfreds. En grad lavere tilfredshed ses på informationen forud for politiske beslutninger, hvor 36 procent er tilfreds eller meget tilfreds, mens 21 procent er utilfreds og 42 procent hverken er tilfreds eller utilfreds. På næsten samme niveau lander tilfredsheden med mulighederne på at påvirke politiske beslutninger, hvor 31 procent er tilfreds eller meget tilfreds, 21 procent er utilfreds og 47 procent er hverken tilfreds eller utilfreds. Side 25

26 Udsagn der kendetegner Ringsted Kommunes inddragelse af borgere i kommunens beslutninger Relativt flest svarpersoner har orientering om kommende beslutninger og åbenhed om samme, som de mest fremtrædende egenskaber ved kommunens borgerinddragelse, mens den største gruppe af besvarelser peger på, at ingen af de viste udsagn præger borgerinddragelsen! Stillet over for en række positive udsagn om, hvad der kendetegner borgerinddragelsen i Ringsted Kommune, angiver den største svargruppe med 38 procent, at ingen af de nævnte forhold kendetegner borgerinddragelsen. Omkring 30 procent mener, det er nemt for borgerne at holde sig orienteret og at der er åbenhed om kommunens beslutninger. Omkring procent mener, at borgerne inddrages i god tid, at der er plads til forskellige synspunkter og at borgerinddragelsen er præget af en dialog, hvor der lyttes til borgerne. Kun mellem 5 til cirka 10 procent mener, at borgerinddragelsen præges af nærværende dialog med borgerne, gode muligheder for medbestemmelse og gør det nemt for borgere at påvirke beslutninger. Side 26

27 Interesse i at påvirke beslutninger Borgerne i undersøgelsen udtrykker for 64 procents vedkommende et ønske om at kunne påvirke beslutninger. Omkring hver femte (20 procent) er hverken interesseret eller ikke interesseret, mens kun 12 procent er decideret uinteresseret. Side 27

28 Områder som jeg har interesse for at påvirke Interessen for borgerinddragelsen dækker som lagkagediagrammet viser, en lang række emner. Side 28

29 Har der været lokalpolitiske emner i Ringsted Kommune, som du har været med til at påvirke Har der været lokalpolitiske emner i Ringsted Kommune, som du gerne ville have kendt til, forud for beslutningerne Omkring hver femte (22 procent) har selv været med til at påvirke politiske emner i Ringsted Kommune. Næsten lige så mange svarer, at de ikke ved det. Hver tredje i undersøgelsen (36 procent) svarer, at der har været politiske emner i Ringsted Kommune, som man godt ville have kendt til, forud for de trufne beslutninger. En stor gruppe på 38 procent svarer, at de ikke ved om der har været sådanne emner. Side 29

30 Fremgangsmåde til at påvirke lokalpolitiske beslutninger Blandt de 22 procent (104 svarpersoner), som har medvirket til at påvirke politiske beslutninger, har en række forskellige og dermed samtidige metoder været taget i anvendelse. De mest udbredte er kontakt til lokalpolitiker, som hver anden har angivet. Mange har også deltaget i borgermøder (42 procent) og/eller høringer (37 procent). Forholdsvis udbredte former er også brug af borgerpanel og lokalforeninger (30 procent), spørgsmål stillet til politikere og underskriftsindsamlinger (28-29 procent). Lidt mindre udbredt er brugen af læserbreve, indflydelse gennem et lokalpolitisk parti og/eller brugerbestyrelser (alle omkring 20 procent). Demonstrationer har indgået som metode til påvirkning hos 13 procent af svarpersonerne. Side 30

31 Hvilke initiativer kunne gøre det interessant at være aktiv i lokalpolitiske debatter Borgerne i undersøgelsen er slutteligt blevet spurgt, hvilke former for inddragelse kunne gøre det interessant at være aktiv i lokalpolitiske debatter. Borgerinddragelse er som ønskerne viser, ikke noget enkelt projekt, da formerne har bred interesse. Der er særligt fire former, der vinder forholdsvis bred tilslutning, hvilket er: lokalpolitisk nyhedsbrev på (47 procent), hvordan lokalpolitik påvirker hverdagen, sager der påvirker mig (44 procent), og mere omtale i trykte medier (38 procent). Men også flere undersøgelser omkring lokalpolitik i borgerpanelet, mere omtale på kommunens hjemmeside og debatter på sociale medier har interesse. Sammenfattede kan man overveje, om et politisk nyhedsbrev med fokus på politik der påvirker hverdagen, sammen med mere omtale (presse, hjemmeside og sociale medier) sammen med flere undersøgelser, kunne stimulere til mere inddragelse. Svarpersoner der ikke har kunnet tilslutte sig nogen af de nævnte former for inddragelse som værende stimulerende for interessen, har kunnet svare, at de ikke vil medvirke til at påvirke lokalpolitiske beslutninger, dog kan dette svar også tages som udtryk for, at de ikke finder forbedringer nødvendige, eller at de viste metoder ikke har svarpersonernes interesse kun 7 procent har valgt denne svarmulighed. Side 31

32 Sammenholdning af tilfredshedsgrader med kontakt/kommunikation og borgerinddragelse Grafikken viser den indbyrdes rangorden af tilfredshed med kontakt og inddragelse. Skriftlig henvendelse og fremmøde ligger bedst, efterfulgt af telefonisk kontakt og borgerinddragelse på de sidste pladser tilfredshedsmæssigt. Gennemsnittet på indeks 72 er udtryk for niveauet tilfreds, og hvad der ligger under gennemsnittet kan således også betragtes som områder, hvor et forbedringspotentiale er til stede. Side 32

33 Baggrund Køn Aldersgruppe Side 33

34 Civilstand Bolig type Bolig ejerform Side 34

35 Børn hjemmeboende - (Gerne flere svar) Uddannelse Side 35

36 Erhverv Postnummer: Side 36

37 Kontakt vedr. undersøgelsen Promonitor Telefon Side 37

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Digitale kanaler 18-12-2013 Svarprocent: 51 / 47 1 Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed med kommunes digitale kanaler Gennemført i november 2013 overfor

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Deltagerne om borgerpanelet i Ringsted 14-02-2012

Deltagerne om borgerpanelet i Ringsted 14-02-2012 2012 Deltagerne om borgerpanelet i Ringsted 14-02-2012 Indhold 1. Om undersøgelsen 2. Blev opmærksom på borgerpanelet gennem 3. Medlemsskabets varighed og antal undersøgelser i borgerpanelet 4. Hvor ofte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF

Disse 5 spørgsmål blev besvaret af 261 personer og danner et godt billede af, hvad medlemmerne synes om kommunikation fra MIF Spørgeskemaundersøgelse 2014 evaluering Måløv Idræts Forening PR & Kommunikation I DGI spørgeskemaundersøgelse fra foråret 2014 stillede vi 5 spørgsmål vedrørende kommunikations indholdet og kommunikationsvejene

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune Udvikling og Kommunikation Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune 1. Indledning Det fremgår af Assens Kommunes borgerinddragelsespolitik,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Danmarks Designskoles Bibliotek Brugerundersøgelse 2006

Danmarks Designskoles Bibliotek Brugerundersøgelse 2006 Danmarks Designskoles Bibliotek Brugerundersøgelse 2006 December 2006 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse De frivilliges trivsel Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Indhold Forord 3 Del 1: Konklusioner Undersøgelsens hovedresultater kort fortalt 4 Hvilke overordnede

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse

RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse RAPPORT Ishøj kommune - borgerundersøgelse Rapporteringsmåned: December 2007 Kunde: Ishøj kommune TNS Gallup INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 DATAGRUNDLAG 4 3 HOVEDKONKLUSIONER 5 3.1 KOMMUNIKATION

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere